Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)"

Transcript

1 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ , 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS Ο υπεύθυνος των logistics µιας εταιρείας, ενδιαφέρεται να διερευνήσει τη σχέση του χρόνου παράδοσης (άρα και το αντίστοιχο κόστος) φορτίων µε την απόσταση µεταξύ της αποθήκης και του τόπου προορισµού. Για το λόγο αυτό πήρε ένα τυχαίο δείγµα 0 φορτωτικών και κατέγραψε την απόσταση σε µίλια και τον αριθµό των ηµερών που χρειάστηκε για να παραδοθούν. Ερώτηση: Μπορεί να υπολογιστεί ένα µοντέλο που θα βοηθήσει τον υπεύθυνο της εταιρείας να ποσοτικοποιήσει τη σχέση αυτή; Ακολουθούν οι µετρήσεις... 3 Στόχος µαθήµατος:.2 Παράδειγµα 6 Πως µπορούµε να συσχετίσουµε µία συνεχή µεταβλητή απόκρισης (Υ) που ακολουθεί την κανονική κατανοµή, µε µία (ή περισσότερες) επεξηγηµατική µεταβλητή (Χ) (είτε συνεχή είτε κατηγορική) Στο συγκεκριµένο παράδειγµα που ακολουθεί θα ασχοληθούµε µε την απλή παλινδρόµηση (δηλαδή µία µόνο Χ), όταν η επεξηγηµατική µεταβλητή είναι συνεχής. Φορτωτική Απόσταση σε µίλια Χρόνος παράδοσης σε ηµέρες

2 .3 εδοµένα.5 Ανάλυση Μονάδα µελέτης: φορτωτική Μέγεθος δείγµατος:n=0φορτωτικές Χαρακτηριστικά (µεταβλητές): Κωδικός (ή αύξων) αριθµός φορτωτικής Απόσταση (µίλια) Χρόνος παράδοσης (µέρες) Ποια είναι Χ & ποια Υ; ιαγραµµατική απεικόνιση (Scatter-plot) είκτες συσχέτισης Μοντέλο Παλινδρόµησης Έλεγχος Προϋποθέσεων (Ανάλυση καταλοίπων) Εισαγωγή δεδοµένων στο SPSS Αριθµός µεταβλητών: 3 ή 2? Κωδικοποίηση έχουµε? Φτιάξιµο µεταβλητών (όνοµα, «ετικέτα», επεξήγηση κατηγοριών) Εισαγωγή στοιχείων.5. ιαγραµµατική απεικόνιση Graphs>Scatter: simple Y: χρόνος παράδοσης Χ: απόσταση

3 ιαφαίνεται γραµµική σχέση µεταξύ της απόστασης και του χρόνου παράδοσης. Πως µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η σχέση αυτή?.5. ιαγραµµατική απεικόνιση.5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: α/έλεγχος κανονικότητας: QQ Plots Graphs>QQ Οι παρατηρούµενες τιµές της µεταβλητής που δίνουµε απεικονίζονται διαγραµµατικά σε σχέση µε τις αναµενόµενες τιµές αν το δείγµα προερχόταν από την κανονική κατανοµή. Αν το δείγµα προέρχεται από κανονική κατανοµή τότε τα σηµεία θα συνοψίζονται γύρω από την ευθεία γραµµή ιαγραµµατική απεικόνιση & γραµµή παλινδρόµησης Graphs>Interactive>Scatterplot.5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: α/κανονικότητα: QQ Plots Αποτελέσµατα

4 .5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: β/κανονικότητα: έλεγχοι υποθέσεων Εναλλακτικά ακολουθούµε από το µενού: Analyze> Descriptive Statistics> Explore, και εν συνεχεία από την δυνατότητα «Plots» επιλέγουµε Normality plots with tests.5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: γ/συσχέτιση: δείκτης γραµµικής συσχέτισης Pearson Analyze> Correlate> Bivariate Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: β/κανονικότητα: έλεγχοι υποθέσεων Εκτός από τα QQ Plots που ξανα-εµφανίζονται και µε αυτό τον τρόπο, έχουµε επιπλέον τους ελέγχους υποθέσεων κανονικότητας των Kolmogorov-Smirnov (µε correction) & Shapiro - Wilk Για µεγάλα δείγµατα Για µικρά δείγµατα.5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: γ/συσχέτιση: δείκτης γραµµικής συσχέτισης Pearson = r εν απορρίπτουµε την υπόθεση της ακολουθίας κανονικής κατανοµής για καµία από τις δύο µεταβλητές 4 r=0.949, δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης είναι πολύ υψηλός (όσο πιο µεγάλος ο δείκτης αυτός, τόσο ισχυρότερη είναι η συσχέτιση των δύο µεταβλητών (θετική ή αρνητική) Στατιστικά σηµαντικός ο έλεγχος απορρίπτουµε την Η 0 :ρ=0, δηλαδή παρατηρείται ισχυρή (θετική) γραµµική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών 6 7 8

5 .5.3 Σύντοµοι προκαταρκτικοί έλεγχοι: γ/συσχέτιση: µη παραµετρικοί δείκτες γραµµικής συσχέτισης Υψηλές τιµές δεικτών Απορρίπτουµε την υπόθεση της µη-συσχέτισης συνάγουµευψηλήγραµµική (θετική) συσχέτιση Απλή γραµµική παλινδρόµηση: συνοπτικός πίνακας µοντέλου Model Summary Adjusted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate.949 a a. Predictors: (Constant), distance R=Multiple Correlation Coefficient R 2 (coefficient of determination)= % διακύµανσης της Υ που εξηγείται από το µοντέλο R adj2 = % διακύµανσης της Υ που εξηγείται από το µοντέλο διορθωµένο για τον αριθµό των µεταβλητών Ο τελευταίος αυτός δείκτης: Λαµβάνει υπόψη του τις µεταβλητές Χρησιµοποιείται ως µέτρο καλής προσαρµογής ή πρόβλεψης ΜΠΟΡΕΙ να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο επιλογής µοντέλου (ΓΕΝΙΚΑ) Στην απλής γραµµικής παλινδρόµησης δε διαφέρει πολύ από το R Απλή γραµµική παλινδρόµηση.5.4 Απλή γραµµική παλινδρόµηση: συνοπτικός πίνακας µοντέλου Analyze>Regression>Linear Y X Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate.949 a a. Predictors: (Constant), distance R 2 (coefficient of determination)= 0.90, δηλαδή η απόσταση εξηγεί το 90% της συνολικής διακύµανσης των ηµερών παράδοσης. Το υπόλοιπο 0% της διακύµανσης είναι ανεξήγητο και πρέπει να οφείλεται σε άλλους παράγοντες που δεν λαµβάνονται υπ όψη στην παρούσα µελέτη

6 .5.4 Απλή γραµµική παλινδρόµηση: συνοπτικός πίνακας µοντέλου Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate.949 a a. Predictors: (Constant), distance Στο συγκεκριµένο παράδειγµα παρατηρούµε πολύ καλή προσαρµογή του µοντέλου (σταθερά + απόσταση(χ)), λόγω του υψηλού R adj Απλή γραµµική παλινδρόµηση: πίνακας εκτίµησης παραµέτρων µοντέλου Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει η εκτιµώµενη γραµµή παλινδρόµησης: ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ = ΜΙΛΙΑ + ε, ε~normal(0, ) Απλή γραµµική παλινδρόµηση: πίνακας ανάλυσης διακύµανσης Στο συγκεκριµένο πίνακα (απλή παλινδρόµηση) ελέγχουµετηνυπόθεση: Η 0 : β =0 έναντι της εναλλακτικής Η : β 0, δηλαδή ελέγχουµε αν το τρέχων µοντέλο διαφέρει από το σταθερό (δηλαδή το µοντέλο y=β 0 +ε) Στο παράδειγµά µας απορρίπτουµε την Η 0 : β =0, γεγονός που σηµαίνει ότι η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής είναι σηµαντική και επηρεάζει / καθορίζει τις τιµές της εξαρτηµένης.5.4 Απλή γραµµική παλινδρόµηση: πίνακας εκτίµησης παραµέτρων µοντέλου Από την τιµή του p-value που αναφέρεται στον έλεγχο της υπόθεσης Η 0 : β =0, συνάγουµε ότι απορρίπτουµε την Η 0, εποµένως η απόσταση είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας για την εκτίµηση των ηµερών παράδοσης (έχουν σηµαντική, γραµµικά θετική, σχέση - αφού β >0) Για το αλλο p-value της σταθεράς σχόλιο?????

7 .5.4 Απλή γραµµική παλινδρόµηση: πίνακας εκτίµησης παραµέτρων µοντέλου Αν θελήσουµε να ποσοτικοποιήσουµε την σχέση των ηµερών παράδοσης και µιλίων µπορούµε να πούµε το εξής: Οι αναµενόµενες ηµέρες παράδοσης αυξάνονται κατά µέρες για κάθε αύξηση της απόστασης κατά µίλι, ή Με κάθε επιπλέον 00 µίλια, ο αναµενόµενος χρόνος παράδοσης αυξάνεται κατά 0.36 µέρες (περίπου 8.6 ώρες).5.5 Προϋποθέσεις µοντέλου Κανονικότητα σφαλµάτων Ανεξαρτησία σφαλµάτων Οµοσκεδαστικότητα σφαλµάτων Γραµµικότητα Χ και Υ: για οποιαδήποτε τιµή του x, η αντίστοιχη τιµή του y έχει αναµενόµενη τιµή α+βx, που είναι γραµµική συνάρτηση του x Απλή γραµµική παλινδρόµηση: πίνακας εκτίµησης παραµέτρων µοντέλου Επιπλέον, αν θέσουµε την τιµή 0 για την απόσταση στην εξίσωση που εκτιµήσαµε, τότε έχουµε αναµενόµενη τιµή για την παράδοση: 0.8 ηµέρες (περ 3 ώρες). Αυτό δεν µπορεί να ισχύει µε βάση τη λογική. Η εξίσωση παλινδρόµησης προκύπτει από τις παρατηρούµενες τιµές των δύο µεταβλητών και ισχύει µόνο µεταξύ του εύρους των τιµών που παρατηρήθηκαν. Το να συνάγουµε συµπεράσµατα για τιµές πέραν αυτού του εύρους, µπορεί να αποβεί παραπλανητικό..5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: α) κανονικότητα Προκειµένου να ελέγξουµε την κανονικότητα των καταλοίπων ακολουθούµε τα εξής:. Αποθηκεύουµε τα τυποποιηµένα κατάλοιπα

8 .5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: α) κανονικότητα:. αποθήκευση καταλοίπων Το πρόγραµµα υπολογίζει και αποθηκεύει µε ένα δικό του όνοµα (και label) την νέα µεταβλητή.5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: α) κανονικότητα: 2.Έλεγχος Shapiro-Wilk εν απορρίπτουµε υπόθεση κανονικότητας Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: α) κανονικότητα: 2.Έλεγχος Shapiro-Wilk Προκειµένου να ελέγξουµε την κανονικότητα των καταλοίπων ακολουθούµε τα εξής: 2. Πραγµατοποιούµε έλεγχο της κανονικότητάς τους µε Shapiro-Wilk (Analyze> Descriptive Statistics> Explore Plots: Normality plots with tests) ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΩ? ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ?

9 .5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: β) Ανεξαρτησία καταλοίπων εν είναι εύκολα ελεγχόµενη Υπολογίζουµε τον δείκτη Durbin-Watson (από επιλογή linear regression, αφού ξε-επιλέξουµε την αποθήκευση residuals).5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: γ) Οµοσκεδαστικότητα καταλοίπων ΙΑΓΡΑΜΜΑ RESIDUALS ΑΝΑ Yˆ Τυποποιηµένα κατάλοιπα Οι µεταβλητές (ανεξάρτητη & εξαρτηµένη) παραµένουν ως έχουν 33 Τυποποιηµένα προβλεπόµενα Υ Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: β) Ανεξαρτησία καταλοίπων.5.6 Έλεγχοι προϋποθέσεων µοντέλου: γ) Οµοσκεδαστικότητα καταλοίπων Αν D-W =2 δεν υπάρχει «αυτοσυσχέτιση» µεταξύ των καταλοίπων Στην προκειµένη περίπτωση η τιµή είναι πολύ χαµηλή και πιθανόν να υπάρχει συσχέτιση Επιθυµητό: τα σηµεία να βρίσκονται σε µία οριζόντια ζώνη µεταξύ (-2, 2), και να είναι οµοιογενώς διασπαρµένα σε αυτήν. Έτσι ελέγχονται:. Γραµµικότητα 2. Οµοσκεδαστικότητα 3. Ύπαρξη ακραίων τιµών

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 11 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση)

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 11 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) Ενότητα ιαφάνειες Μαθήµατος: - Ενότητα ιαφάνειες Μαθήµατος: - ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 006-007, 3ο εξάµηνο.. Γενίκευση του µοντέλου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα

Περιεχόµενα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1.2 Παράδειγµα 1 δύο χηµειοθεραπείες. 1.1 Ανάλυση δίτιµων κατηγορικών µεταβλητών σε εξαρτηµένα δείγµατα ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ. 4.1 Συσχέτιση δύο τ.µ.

Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ. 4.1 Συσχέτιση δύο τ.µ. Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ Στα προηγούµενα κεφάλαια ορίσαµε και µελετήσαµε την τ.µ. µε τη ϐοήθεια της πιθανο- ϑεωρίας (κατανοµή, ϱοπές) και της στατιστικής (εκτίµηση, στατιστική υπόθεση). Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο]

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο] Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2- Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2-2 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο.6. είκτες µερικής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ανάγκησυλλογής, περιγραφής, ανάλυσηςκαι ερµηνείαςτωνπληροφοριών. Η Στατιστική παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Ι.Τ.Ε. ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ SPSS Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ SPSS Από την Έναρξη των Windows, επιλέγουµε: Προγράµµατα SPSS for Windows SPSS *.*

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή Στατιστική (sascs) είναι η επιστήµη ή «τέχνη» του να µαθαίνουµε από τα δεδοµένα. Η στατιστική συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων που λέγεται δειγµατοληψία

Διαβάστε περισσότερα