Ι Οι Πρσ<1r.γyί(πlς της Διαχείρισης της Γνώσης: Θ~(ίφηΤIKά νιωδι:ίγματα Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Οι Πρσ<1r.γyί(πlς της Διαχείρισης της Γνώσης: Θ~(ίφηΤIKά νιωδι:ίγματα... 59 Ι"

Transcript

1

2 Δοκίμια:.. 57 Ι Οι Πρσ<1r.γyί(πlς της Διαχείρισης της Γνώσης: Θ~(ίφηΤIKά νιωδι:ίγματα Ι Εντός \ Εισαγωγή BlιιnK ς Πρnσι-πίσει:; στη Διαχf.ίr, ση της Γνώσης Η Διαχείρ ι ση τη; Γνώσης ως Διαδικασία (ΚΜ ω.,ι Proccss) I\.lovτέλα Κ1',,,Λου Ζωής ΑξωλόΥηση Μοντέλων Κύκλου Ζωής Η Δ1αχείριση της Γν(ΟΟης ως Ι (Ροϊόν (ΚΜ a, a I'roduct) Δlαοτu.σεις Κ ιnηγ ορωιι:σίησηςτηςγνqιπης Movτέλσ ΚατηΥορωιι:σί'lcrΓ)ς της Γνώσης Τογε>',κό lιρόwπο διαχείρ ιση ς τηςυνώσης Σύνοψη (nternel St~s i on: ΚΜ ίη ICASI\ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ... Α. ΚΜ στον Οργανισμό ΓlΡοώΟηcrης Εξαγωγών Κnowlcdgc Managcmcnι στην ερευνητιι.."iί ομάδα c-nocsis. ". ΣχετικοίΣύνδωμοl:.. Πr.Ραn f><)jαvαυν,jκlμιnα Δοκ ί μια Ι Οι Τεχνολογίες τη ς Διαχε{ρlση~ της Γνώση ς : Από τη φιλολογία στην πράξη Ι 13 Ι ΕΥτός Ε, σαγωγή ΚατηΥορωιιο ίηση Τι-χνσΛ ''Ί',σ.. Δ ι αχείρισης Γνιί>σης '" '" TfxνoMryU:; Διαχείρισης Ύνώση; : Το συνεχές του Birmcy Τε χ-.'ολογί.ες Διαχείρισης Γνώσης: Το υπόδειγμα των J\ahIl & Snbranlillli 128 υ:τοστηριξης της,ηςί" i~,,""ότη,' αιη.ooiο'""'της μ όθη',ης Η ολοci.η f ~JJμf.vη υιιοiioμή Ι7IιχεψημιιrιχΨ ευφυίας 4.4 Ε ύρεση Εμπορικών Εφαρμογών Διαχείρισης της ΓVΏΣ,ις... lntcrnct Scssion: OSDN NcIwork GalIcry. SlashdoI,org...

3 Δ,αχeiρισηΓν';>σηι; & ΜάΟη",,;;; ΜΕΛΕΊ ίοσ ΠΕΡΗΠΩΣΗl; Α. ΚΜ σ~ :ιολιτικό κόιψα Β. Μια Οη- Ι ίηε Κ οιν&τητιι "yul τους Ολυμπ ι ωωοις Λγώνες... Γ. Κnowledgc Portal στον ΟΛΕΔ Δ. ΚΜ γ ια την Γcν l..'"ή Γραμματεία 'Eρcυνας και Τεχνολο γ ίας.. Ιό. ΕιιιλοΥή Πλατφόρμας κ.μ για την εταψιία συμβούλων 1'&1' 3.%ocialeS Σχετικοί ΣύνδεσlJΟΙ 146 ΠιrαιrΙrωΛνrrγν(οοματα: Δ"κίμια Δi ';;-;o_ ~~ς~ ~~~~~~~~εφαλoπ~~τη r~tρyl~l 491 'i. 1 Εισαγωγή Δίκτυα Γνώσης και Κ ατηγσrιοιιο"lσεις Ομάδων Ι Η κατηγοριοποίηση των Crcech & Willard Η Ι(ιιτηγοριοποίηση του CJark Γ/κατηΥΟρΙ{)jroίησητηςΑlI ~ e Η l(ιιτηγωριωιοίησητο1)μ "hlί ng Η.:ατηγσΡΙCllσίη ση των \Vagncr & SΒ:γdcr Κοινότητες Πρακτικής... ), Ο κύκλυς ζωής μιας κοινότηnις IΙ lχn.:τική ς Ρόλ(), ΚIlΙ ιιρμοοuiτητ ς Κοινοτήτων Πρα~--ΤΙICTΊς Λιωτr.λε σμαηkότη τα Koινoτήτtι.iν Πρακτικής... 5,5 Δίκτυα Ειδικών Γνώσης , ΙΟρισμοί Είδη ΛΙKτI";,Jν Γνώσης IΊUσ,σμέ.. Ψ'" στο Web Παραδείγματα Δικτύων Ειδικιον Γνώσης JntcrnctS~:;sion : Y~hooGroups Ι65. Ιιi.~ R JnItm~! Se>;~j()n: ΑhUΖ?. cσm: Η )()ινότητn.;ιδικ,dντων Ne,,' York Tirne ~ R ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Λ. Eυpωllαϊ~ όσυyέδρω ΠρσκηρυξηEργDυorαπλαίσαιτoυ 3"" ΚJ Ί Σ....J70 ΣΧΙ'1:ικοί Σύl-'δοομοι Περα ι τέρω Αν'η','ιΟΟματιι'.. Δοκίμ ι α: ~αχ;~ν~,kα;op-;~~ Έ!ά~σ~=:~. =: =-.~.~

4

5 j,axιif"a" Γvfi,σψ; & ΜιWηaψ; Σχετικοί Σύνδεσμοι Πρόσθcτα Αναγνώσ ματα... Δo~ ί μια ΓEi~~-;;;:o;; ι~~~ι~\;μ;αβλ~:===.==.~ Ε ντός Eισαγιι:ry ή.. ~.2 Γ ενικές Παρατη ρ ι)σεις για την απα ί δειιση από απόσταση Τσ ω.αίσισ Ανάλυσης τ\ηι E-I ~am i IJg M f.τα&δoμ':hι "α ι E?ι (~ναχρησ ιμoπσίψτη ΓιεριεχομΙΎου στ ο E I.~a miij g Ι Π {φσυσί"ση βασ ικών?ιροσιγυ ί σι:ων μεταδεδoμlνων... Κ4.2 Τ ο πρότωω μιτ α δεδομινω ν tm) Dubli ll Coγc Το μοντέλο αναφοράς SCORM InterIJ~ 1 S~:;sion: Office οfεd υ calίοnλ l Tecllnology. lis O~p. ofed Llcation. 276 (IJ le"l"t Se:;&ion: [DUCAlISE Α. Δημ ιο υργία Συστι ι μα τος τηλαπα ί δειισης για ένα πανε?ι ιστημ ι α κ ό ίδρυμα Σχcτι"o ί Σύνδεσμοι 278 Πφιι.ιτέρω Αν(ιγν{,l<Jματα 279,~{)I( ί μ'α ~~λoίίες& ~υσ2!lι!.α~~f:!ε.ι~μ~~~..:..:.:..:.::..::.::.::::..:.:.:.= Εντός 'J.I Εισαγωγή. 9.2 Ορ",θι:τά,νταςτη συμl-l"λή της τι:χνοι..υυίας στ" πλαίσιο,ση ~ - Iearnin g Η σχέση EκπωδειJόμενoυ - Γνώσης /1 σχέση Γνώσης-TCΧνoλoγίας Η σχ{.ση Γνώσης- Εκπαιδι., τή Η σχέαη Ε κπαιδείjnj -Τ cχνολογίας Η αχέση Εκπαιδειιτή.. Ε1OfIllδruoμtνσυ Η σχέση EΚ1IαιδεuoμbΎou - Ί"εχ\'oλoγίας Μια διπλή ιφοσ&πιση για το,,-icaming 9,3.1 ΤΟ e-)eam;ng ως δ ι ιιδ ι κ,ισίιι 9,J. 2Το e.. leam ;ngως?ιροίόν ~8 " ~.4 Εργαλεία ElVlαίδcυσης από Απόσταση Στρατηγι>:ό σχ';διο υλοποfησης συστημάrων ~. I~ amjng Φάση 1. Πroσδωριoμός Μ εθόδου Λιοίκι ι σης Γ ν~)σης ,5,2 Φάση 2. Δ ι αμόιχχύσ11 Στρατηγ ι κής E-leanIing...

6 Δ,α.χcΙρ,ση Γvώσης & Μάθησης 9,5.3 Φάση J. Μα(1Ij(Ηα.. ή εψετάλλεuση, Φάση 4, Τεχνυ λογι>;ή Ολυκλ,ιρωση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, ~ιηαλεία συστημάτων LMS ο, ερυαλείααπαιδειιόμενων.... 3!0 r. Eιηαλείαε..-παιδειrrή Δ. Ειηα""ία Διαχείpιι:rης ΣUΣΤΉμαΤΩς Intentet Ses~ion: Bla<:khoard.com Α. J::JIιλoyή Πλατφόρμας LMS για μετα:rrru χιακό πρόγραμμα ΣχεΤΙΚΩίΣύνδεσ μ", ' Περαιτέρω Αναγνώσματα: Δοκί μ ια: Ι Σίry)'povες τάσεις: Ontologies, Metadata και sctnanlics Ι Εντός ,! Ε ισιηωγή ,2 Scmantics. Μεταδε δομένα και Ε χιχεφηματ ι κή ευφυία npoσαρ μ όσι ~ ια συστl! ματα εκ-παωευσ'1ς και ομότιμη δικτύωση γνώσης Οντολσγί ες.. ΙΟ,SΔημΙOUf!"Yιί!Vτας μιαο ντ ηλογία.... )]2 10,6 Αρχ ι πκτον!κοί Προσδιορισμοί Σύνοψη Ιntcrl\cιSe s.,iοn : Scmanιi~\\ι e b,οr g, Σχετικοί Σύνδωμοl ' Πεj'>lnτέρω Αναγν(Ίχψατα: Δοκίμια Ι ΠρυσαρμοΥή π εριεχo μf.νuυ για c - cours~~ Ι Εντ ός Εισ αγωγή ,2 Σύνοψη των onnxr.twv X:01J,:ντmιίστηKOlν στι~ μεμ':τε ς 1Ir.ρίπτωση ς Ι!,3 Σύνοψη ευρημάτων α.'άλυσης μελετών περ ίιιτωση ς " fntemet Session: w ebsurνeυο r.com MF,AF.TH ΠΕΙ ' [ ΠΤΩΣΗΣ, 369 Λ. E-lcaming για μια μ>: Υάλη αλυοίδ<.ι IJ ιijλι 01tω"" ίων Β. Σύστημα Π ι στοπωίη σης Γν(j)Qι:ων Πληρο φ'ψ ική ς Ι Ρ2Ρ δίκτυα γνώσης και uλcκλήρωση με c - leamίng Ι Ι F,vι:ός

7 ;""):""1""'", ';ψ)

8 14.3.6!.Ιιοίκηση'Εργων 410 ]4.3.6 Ελλην ι κή Oμιry{:νε ", ]4. J.7 Επιστημονική Εpw~'α Ι θέματα Ενδεικτικών Εργασιών Ε ι δικής Βαρύτητας Ι F:ιι;ίλrryσς Λνανr.αινουμε το ]Ή1ν1:εβού. Προσφερόμενα πιστυποιημένα πρcryράμ ματll δu:9ν' με μεθόδου (: Ieamin Α.Ι F:lrJαyωyή (προπτυχιακά και,. 415 Λ.2 Δικτυακοί Τόποι Εοψεσης Προγραμμάτων Ι Π αραδείγματα Ευρωπα'ίκών έργων στους τομείς κ.\ι1 & E-leaming Ι Κ ] EισαγCO"(ή Β. 2 Ευρωπαϊκό Έργ α Know]edge Managcmcnt στα ;τλαίπια τ ου Πρσ"(ρά μματσς ]ST 13.3 Ευρωπαϊκά Έργα E-IeanliIl8 στα π λαίσια το υ Ιιipογράμματσς lst Ι Παραδείγματα Ελλη νικών έργων στους τομείς ΚΜ & E-Iearoing Ι Γ. Ι Ε",αγωγή Γ.2 Πρόσκληση E-leaming Γ ενικής Γrαμμα,είαςΈΡΙ:Hν,ις και Τεχνολ.ο-Υίας. 435 Ι LιJVroflll Εγχειρίδια και TIIΙOria l s τη ς XML ιcαι του RDt ] /.1 1 ΔιευΙΜνσεις για ναvt ιλλό μ ε.νους της ΧΜΙ 439 Ι Eμ1lopι ιcές ΕφαρμσΥές Διαχι;ίρισης Γνώσης Ε.Ι Ευρετήρ ια προωντων - Dir ~cιorics Ε. 2 Wcb Site ΓιΡοωντων Βιβλιογραφία ΑρΟρογΡαφία διαοέσιμη στο Web...,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 851 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 68745/E5/2 9 2009 (ΦΕΚ 1906/Β /7 9 2009) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 319 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου Γεώργιος Κ. Ζάχος Καθηγητής Γεώργιος Μπώκος ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 20 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Nantes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 2015 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 2015. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : CPV: 93.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 75.609,76 ( ί ΦΠΑ) 30237300-Π θ ώ ώ. 30216110-0 Σ έ έ φ. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1198 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152731/ΨΣ5746 ΔΦ100 Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών Πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

[2] ΟΔΗΓΟΣ Π.Μ.Σ. (30.12.12)

[2] ΟΔΗΓΟΣ Π.Μ.Σ. (30.12.12) ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΤΡΑ 2012 Επιμέλεια Έκδοσης Η σύνταξη του οδηγού σπουδών έγινε από τον Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή μα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 23 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 29 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ: 55582/1933 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού θησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Η ερευνητική Έκθεοη

1.6 Η ερευνητική Έκθεοη ΚΕΦΑΛΑΙ 1.6 Η ερευνητική Έκθεοη ^ Μαθαίνω με ερωτήσεις 1. Τι ισχύει γενικά για την Ερευνητική Έκθεση; Η Ερευνητική Έκθεση παρουσιάζει σε συνεχή λόγο: το θέμα της έρευνας και την προβληματική του, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα