Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π."

Transcript

1 Μοντέλο Λειτουργίας Εικονικής Βιβλιοθήκης για την Ανάδειξη, Παροχή και Αξιοποίηση του Τεχνολογικού Κεφαλαίου του Ε.Μ.Π. Δημήτρης Κουής 1, Διονύσης Κόκκινος 2 1 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μοντέλο Εικονικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται ένα μοντέλο Εικονικής Βιβλιοθήκης με τεχνικό ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπό την ανάδειξη των ερευνητικών δεδομένων και παραγώγων του Ε.Μ.Π. Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου μοντέλου περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: τις προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και τις υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου. Στις υπηρεσίες πρόσβασης, από τη μια, εντάσσονται η εικονική περιήγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης, τα εικονικά ράφια και το εικονικό γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών. Από την άλλη, στις υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου συμπεριλαμβάνονται το Ιδρυματικό Αποθετήριο, η Ηλεκτρονική Δημοσίευση και οι ειδικές ψηφιακές συλλογές σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Αναδρομικής Απόθεσης υλικού στην Εικονική Βιβλιοθήκη. Από την υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου αναμένεται και επιδιώκεται η συγκέντρωση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου που συνιστά πολύτιμο κεφάλαιο για το Ε.Μ.Π. σε ένα μόνο κεντρικό σημείο, με την παράλληλη ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: Εικονικές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Ψηφιακό περιεχόμενο, Ιδρυματικά Αποθετήρια, Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Υπηρεσίες πρόσβασης. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η πρόοδος και η εξέλιξη μιας χώρας στηρίζεται στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) αποτελούν τους κατεξοχήν φορείς της επεξεργασίας και ενσωμάτωσης των πιο πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο των επιστημών, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Παρόλα αυτά, παρατηρείται ένα σημαντικό κενό στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε ενεργά τμήματα του πληθυσμού (μηχανικοί, τεχνικοί επιστήμονες, κ.λπ.), τα οποία έχουν «απομακρυνθεί» από το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί με ενέργειες όπως η διασύνδεση των Α.Ε.Ι. με την παραγωγική διαδικασία, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Όμως, βασικό εργαλείο ανάπτυξης όλων των προηγούμενων ενεργειών παραμένει η πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, κατεξοχήν προνομιακό πεδίο δράσης των Βιβλιοθηκών. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Β και του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανέπτυξαν και ενέταξαν στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους μια σειρά από σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες (ολοκληρωμένοι βιβλιογραφικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές 1

2 πηγές και βάσεις δεδομένων, εξελιγμένα συστήματα αναζήτησης και πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, κ.λπ.). Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες κατάφεραν, εν μέρει, να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο τους και στις σύγχρονες απαιτήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο το χαρακτηρίζει η αυξανόμενη διάθεση πληροφοριών, η χρήση της τεχνολογίας επικοινωνιών (Information Communication Technologies ICTs) και η αλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου. Ωστόσο, η πρόσβαση στις πιο πάνω υπηρεσίες προϋποθέτει συνήθως τη φυσική παρουσία του χρήστη στους χώρους της βιβλιοθήκης, ενώ είναι συχνό φαινόμενο η έλλειψη εξοικείωσής του με το πλήθος των δυνατοτήτων και των επιλογών που του προσφέρονται. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η πολιτική που ως τώρα οι βιβλιοθήκες υιοθετούσαν (Mayega, 2008), δηλαδή η πρόσκτηση (acquisition), η αποθήκευση (storage) και παροχή πληροφοριακού υλικού προς τους χρήστες σε περίπτωση που το χρειαστούν ( just in case ), αλλάζει σιγά σιγά προς την κατεύθυνση της άμεσης παράδοσης ( just in time ). Συμπερασματικά, λοιπόν, τόσο στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του κοινού, με την ενσωμάτωση του συνόλου του τεχνικού κόσμου της χώρας, όσο και στην περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών με τις πηγές πληροφόρησης μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου, προτείνεται ένα μοντέλο ολοκληρωμένης Εικονικής Βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο (Virtual Library VL). Ο όρος Εικονική Βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, σε αντιδιαστολή με όρους όπως «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Electronic Library» και «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Digital Library», θέλοντας να αναδείξει τις επιπρόσθετες δυνατότητες σε επίπεδο τεχνολογικό και κοινωνικό (Watstein, Calarco and Ghaphery, 1999). Πιο συγκεκριμένα, ως Εικονική Βιβλιοθήκη ορίζεται ένα σύμπλοκο υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών και διαδικτυακών διασυνδέσεων, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί και να προσφέρει σε απομακρυσμένους χρήστες, ψηφιοποιημένες και συμβατικές πληροφορίες και εξελιγμένες υπηρεσίες (αναζήτηση, πρόσβαση, παρουσίαση και αξιοποίηση), χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου φορέα ίδρυματος με τη μορφή βιβλιοθήκης (Τσιμπόγλου, 2008; Μπώκος, 2002). Επιπλέον, η Εικονική Βιβλιοθήκη, εκτός των άλλων (Cleveland, 1998), θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο περιεχόμενό της, αντικαθιστώντας την απαίτηση για τη φυσική παρουσία του χρήστη (όπου αυτό είναι δυνατόν), αλλά και μια σειρά από υπηρεσίες εμπλουτισμού και ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου. Τα δύο αυτά βασικά σύνολα υπηρεσιών απαρτίζουν τον βασικό κορμό της Εικονικής Τεχνικής Βιβλιοθήκης, η οποία προσβλέπει στην προβολή και αξιοποίηση κυρίως των ερευνητικών δεδομένων και παραγώγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Χαρακτηριστικά παραδείγματα Εικονικών Βιβλιοθηκών αποτελούν η Colorado Virtual Library 1 και η NOVELNY 2 (New York Online Virtual Electronic Library). Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί το μοντέλο λειτουργίας και οι βασικές υπηρεσίες της Εικονικής (Τεχνικής, για την περίπτωση του Ε.Μ.Π.) Βιβλιοθήκης. Το μοντέλο οργάνωσης που θα παρουσιαστεί αφορά στο σύνολο των λειτουργιών ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, στον τομέα παραγωγής επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού. Το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα ιδρύματα και βιβλιοθήκες της χώρας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αφού επιχειρεί να συμπεριλάβει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής επιστημονικού υλικού του ιδρύματος. 1 Βλέπε CVL, πρόσβαση στις 25/09/09. 2 Βλέπε NOVELNY, πρόσβαση στις 25/09/09. 2

3 Π ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Μ ΟΝΤΕΛΟ Ε ΙΚΟΝΙΚΗΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ Ψ ΗΦΙΑΚΟ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Εικονικής Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, είναι η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών πρόσβασης, που θα επιτρέψουν την παροχή του υλικού προς τον χρήστη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του, και οι υπηρεσίες παραγωγής, συγκέντρωσης και εμπλουτισμού της με ψηφιακό περιεχόμενο (πρωτογενές ή ψηφιοποιημένο). Η δημιουργία και η λειτουργία μιας τέτοιας υποδομής απαιτεί την ύπαρξη μιας κεντρικής δράσης σε επίπεδο ακαδημαϊκού ιδρύματος. Εναλλακτικές μορφές ολοκληρωμένων Εικονικών Βιβλιοθηκών με ψηφιακό περιεχόμενο αποτελούν τα Ιδρυματικά Αποθετήρια (Institutional Repositories IR), τα οποία συλλέγουν, καταχωρίζουν και καθιστούν προσβάσιμη την ερευνητική παραγωγή ενός ιδρύματος από τα μέλη του αλλά και την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. Ο βαθμός ολοκλήρωσης, σε σχέση με το πλήθος και τον τύπο του υλικού που συγκεντρώνεται, καθορίζουν και τον βαθμό ταύτισης ενός ιδρυματικού αποθετηρίου με μια ολοκληρωμένη Εικονική Βιβλιοθήκη [η οποία λειτουργεί ως συναθροιστής (aggregator) περιεχομένου]. Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη Εικονική Βιβλιοθήκη (και για την περίπτωση του Ε.Μ.Π. τεχνικού, ψηφιακού περιεχομένου), ακολουθεί το λειτουργικό αρχιτεκτονικό μοντέλο που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Εικόνα 1: Ολοκληρωμένο Λειτουργικό Μοντέλο Εικονικής Βιβλιοθήκης ψηφιακού περιεχομένου Επομένως, γίνεται ξεκάθαρο ότι η Εικονική Βιβλιοθήκη επεκτείνει τόσο την έννοια και τη λειτουργικότητα της φυσικής βιβλιοθήκης μέσω της προσφοράς υπηρεσιών, χωρίς τη φυσική 3

4 παρουσία του χρήστη, όσο και τη λειτουργικότητα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, με την ενσωμάτωση προηγμένων υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών παραγωγής, εμπλουτισμού και συνάθροισης (aggregation) του περιεχομένου, πέρα από τα συμβατικά είδη τεκμηρίων. 1. Προηγμένες Υπηρεσίες Πρόσβασης Πέρα από το περιεχόμενο μιας Εικονικής Βιβλιοθήκης και των παραδοσιακών μορφών αναζήτησης, οι προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης είναι αυτές που προσδίδουν την προστιθέμενη αξία στην Εικονική Βιβλιοθήκη και την καθιστούν ένα υπερσύνολο λειτουργικότητας σε σχέση με τα ιδρυματικά αποθετήρια ή άλλες μεμονωμένες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Οι προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης είναι οι εξής: Υπηρεσία Εικονικής Περιήγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης Ο χρήστης της βιβλιοθήκης θα αξιοποιεί τη δυνατότητα να περιηγηθεί από απόσταση (π.χ. από το χώρο εργασίας ή το σπίτι του) στους χώρους της Εικονικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα εμφανίζεται μέσα από ψηφιακές εικόνες και βίντεο, ενοποιημένα όλα σε μία πλατφόρμα παραγωγής κινούμενης εικόνας (animation) και ήχου, ανάλογη των αναγκών και των απαιτήσεων του εκάστοτε χρήστη (προσωποποίηση). Ο χρήστης θα μπορεί, απλά και από απόσταση, αλλά με τρόπο που να προσιδιάζει σε αυτόν της φυσικής παρουσίας του, να κάνει περιήγηση στις συλλογές της βιβλιοθήκης. Υπηρεσία Εικονικού Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών (v Reference Desk) Ο χρήστης, μέσα από ένα περιβάλλον εικονικής περιήγησης, θα μπορεί να προσέρχεται στον Εικονικό Πάγκο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Χρηστών της βιβλιοθήκης και να λαμβάνει πληροφορίες σε θέματα βιβλιογραφίας, διαδικασιών χρήσης της βιβλιοθήκης, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες: Υπηρεσία Εγγραφής χρήστη και πιστοποίησής του: Ο χρήστης θα μπορεί να αιτηθεί την εγγραφή του στη συγκεκριμένη υπηρεσία και να δηλώσει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του και στοιχεία επικοινωνίας. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται μετά από έλεγχο ταυτοποίησης (π.χ. μέσω LDAP). Ανάλογη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα πρέπει να ισχύει και για τους εξωτερικούς χρήστες. Υπηρεσία Εντοπισμού και Εξυπηρέτησης στις πληροφοριακές πηγές: Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει το αίτημά του για τον εντοπισμό πληροφοριακής πηγής. Πιο συγκεκριμένα θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Εντοπισμός άρθρου έντυπης ή ηλεκτρονικής συλλογής. Εντοπισμός βιβλίου σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εντοπισμός ηλεκτρονικής πηγής / βάσης δεδομένων (ανοικτής ή περιορισμένης πρόσβασης). Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματός του, θα ακολουθείται συγκεκριμένη ροή εργασίας, για την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής της, αλλά και ολοκληρωμένο σύστημα ειδοποιήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία θα υποστηρίζεται από βιβλιοθηκονόμους της φυσικής βιβλιοθήκης, καθώς και από τις υπάρχουσες υποδομές που έχουν αναπτυχθεί όπως: Βιβλιογραφικοί Κατάλογοι, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα δίκτυα διαδανεισμού Ίρις και Ερμής, Ηλεκτρονικές Πηγές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link), κ.λπ. 4

5 Υπηρεσία Ενημέρωσης και Χρήσης Πληροφοριακών πηγών: Πέραν της Υπηρεσίας Εντοπισμού και Εξυπηρέτησης θα δημιουργηθούν διαδικτυακοί οδηγοί (on line guides), με σκοπό την αυτοκαθοδηγούμενη αναζήτηση (self guided search) στις βασικές πηγές και στα εργαλεία των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η προσφορά οδηγιών να εξειδικευτεί σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μηχανικών και των τεχνικών επιστημόνων, και θα περιλαμβάνει ενότητες όπως: Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions FAQs), On line Demos (με τη χρήση κατάλληλων συγγραφικών εργαλείων Flash, Camtasia, κ.λπ.), Θεματικές Πύλες για τα κύρια επιστημονικά πεδία, κ.λπ. Υπηρεσία Εικονικών Ραφιών Ψηφιακού Περιεχομένου (v Shelves) Ο χρήστης, μέσα από το εικονικό σύστημα, θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά ανάμεσα στα ράφια της βιβλιοθήκης. Το υλικό, που θα εισέρχεται σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με το σύστημα βάσεις δεδομένων, θα παρουσιάζεται άμεσα στα Εικονικά Ράφια και θα είναι προσπελάσιμο από το χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο θα απολαμβάνει την πιο σύγχρονη και έγκυρη ενημέρωση και online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο βιβλίων και περιοδικών, όπου αυτό είναι δυνατό, βάσει των συνδρομών της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, αλλά και του τοπικά αποθηκευμένου ψηφιακού υλικού. Οι κατηγορίες των Εικονικών Ραφιών που προσδιορίζονται και θα εμπλουτίζονται συνεχώς είναι οι εξής: Ηλεκτρονικά Βιβλία (ανά ειδικότητα και θεματολογία). Ψηφιοποιημένες Συλλογές. Ηλεκτρονικές Πηγές (άρθρα περιοδικών, επιστημονικές βάσεις δεδομένων, κ.λπ.). Γκρίζα βιβλιογραφία (διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές). Διασύνδεση με το φυσικό κατάλογο της βιβλιοθήκης (OPAC). Διασύνδεση με τις Ειδικές Συλλογές. Στο πλαίσιο των Εικονικών Ραφιών Ψηφιακού Περιεχομένου (v Shelves) ο χρήστης θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: Δυναμική διαχείριση του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης μέσα από τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε συνεργασία με τον OPAC της βιβλιοθήκης. Προσωποποιημένη λήψη ενημερώσεων ή πληροφορίας, βάσει κριτηρίων που ο χρήστης ορίζει (Selective Dissemination of Information SDI). Εικονικό ξεφύλλισμα του ηλεκτρονικά διαθέσιμου υλικού. 2. Υπηρεσίες Δημιουργίας και Εμπλουτισμού με Ψηφιακό Περιεχόμενο Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε ψηφιακής βάσης και αποθετηρίου είναι η πληρότητα του περιεχομένου τους και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά από το χρήστη. Για να επιτευχθεί αυτή η προϋπόθεση, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο διακριτές ροές ψηφιακού περιεχομένου προς μια κεντρική υπηρεσία συλλογής του (για την περίπτωσή μας, η Εικονική Βιβλιοθήκη). Η πρώτη αφορά σε όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες παραγωγής νέου επιστημονικού περιεχομένου. Στις ενεργές συνιστώσες της πρώτης ροής περιλαμβάνονται οι παρακάτω: Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (δημοσιεύσεις & ανακοινώσεις, διπλωματικές & μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, παραγόμενο υλικό ερευνητικών και τεχνικών έργων, πανεπιστημιακές εκδόσεις, κ.λπ.). 5

6 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εκδοτικής Δραστηριότητας (υλικό που προέρχεται από πρωτοβουλίες έκδοσης επιστημονικών περιοδικών και διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του ιδρύματος). Υπηρεσία Δημιουργίας και Φιλοξενίας Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων (για την αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή υλικού που προέρχεται από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματος). Η δεύτερη ροή περιεχομένου αφορά στην αναδρομική εισαγωγή όλων των ανωτέρω τύπων περιεχομένου (με επιπρόσθετες κάποιες κατηγορίες υλικού για τις οποίες γίνεται αναφορά στις παραγράφους που ακολουθούν), με τη συνεχή ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση υλικού που αφορά σε μέρος της ιστορικής συλλογής του ιδρύματος ή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ροών περιεχομένου για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της Εικονικής Βιβλιοθήκης, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository IR) Βασικό ζητούμενο από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τον τεχνικό κόσμο της χώρας παραμένει πάντα η διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης που παράγεται κατά την ερευνητική διαδικασία. Η κοινότητα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, μέσα από την έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη της, παράγει μια σειρά από επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε περιοδικά και σε διεθνή/ελληνικά συνέδρια κύρους, αντίστοιχα. Επιπλέον, κάθε χρόνο υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών (μετρήσεις, πραγματογνωμοσύνες, κ.λπ.), με πλούσιο υλικό, που αφορά σε τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις, πειραματικά αποτελέσματα, πατέντες, δράσεις δημοσιότητας, κ.λπ. Ο παραγόμενος αυτός πλούτος συνιστά μεγάλο τμήμα της ετήσιας επιστημονικής δραστηριότητας και μέρος της γκρίζας βιβλιογραφίας, που όμως παραμένει ανεκμετάλλευτος, αφού δε συλλέγεται, δεν ευρετηριάζεται και δεν είναι αναζητήσιμος μέσω ενός κοινού τόπου πρόσβασης. Η υπηρεσία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου στοχεύει στο να συμβάλλει, μέσα από την ανάπτυξη και επέκταση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών, αλλά και με την εισαγωγή νέων διαδικασιών, στη συγκέντρωση, κωδικοποίηση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου, τόσο στα μέλη του, όσο και στην υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσφέρονται τρεις υπηρεσίες, πλήρως προσωποποιημένες: Υπηρεσία Κατάθεσης & Τεκμηρίωσης Ερευνητικών Δημοσιεύσεων: Ο χρήστης θα μπορεί μέσω προσωποποιημένης διεπαφής να προχωρήσει στις εξής διαδικασίες: Κατάθεση επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται (μεταδεδομένα και πλήρες κείμενο, όπου επιτρέπεται). Κατάθεση ανακοινώσεων σε διεθνή/ελληνικά Συνέδρια που πραγματοποιούνται από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ε.Μ.Π. (μεταδεδομένα και πλήρες κείμενο, όπου επιτρέπεται). Υπηρεσία Καταγραφής & Τεκμηρίωσης Ερευνητικού Έργου: Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα μπορεί, μέσω προσωποποιημένης διεπαφής, να πραγματοποιεί κατάθεση τεχνικών δελτίων και λοιπών παραγόμενων εγγράφων διεθνών/ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων που καταρτίζονται και εκπονούνται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος. Υπηρεσία myir: Το κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μια σειρά από κλασικές/συμβατικές υπηρεσίες (αναζήτηση, αποθήκευση αποτελεσμάτων, κ.λπ.), αλλά και σε προχωρημένες προσωποποιημένες υπηρεσίες, καθώς επίσης τη δυνατότητα να «συνθέτει» το βιογραφικό του σημείωμα, ως προς το δημοσιευμένο του 6

7 έργο, σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την υπηρεσία myir, ο χρήστης θα μπορεί να συνθέσει τη λίστα με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε συνέδρια, τις εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ως επιβλέπων ή ως μέλος της επιτροπής, αλλά και τα ερευνητικά έργα που έχει εκπονήσει ως επιστημονικός υπεύθυνος. Ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με ροές δεδομένων, όπως οι επιστημονικές εργασίες και τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην προβολή του, αφού θα είναι εφικτή η αναζήτηση του υλικού που περιέχει, μέσω του πρωτοκόλλου OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα αυξήσει σημαντικά τη χρήση του επιστημονικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της έρευνας εντός του Ιδρύματος, αλλά και το βαθμό αναφοράς (ετεροαναφορές) στο ερευνητικό έργο που παράγεται τοπικά από άλλους ερευνητές (εντός και εκτός της Ελλάδος). Για να καταστεί εφικτή η επιτυχία της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (και κατά συνέπεια της Εικονικής Βιβλιοθήκης) είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατάθεσης από την πλευρά του προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) όλου του παραγόμενου ερευνητικού έργου, ειδικότερα του χρηματοδοτούμενου από το Ίδρυμα (Υπηρεσία Καταγραφής & Τεκμηρίωσης Ερευνητικού Έργου). Παράλληλα, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες (Afshari and Jones, 2007; Simpson and Hey, 2006), θα παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ να ελέγχουν το καθεστώς που διέπει τις δημοσιεύσεις τους σε επιστημονικά περιοδικά με παραπομπές σε πηγές όπως το SPHERA RoMEO (University of Nottingham, 2006). Το Ιδρυματικό Αποθετήριο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ποιότητα και το εύρος της παραγόμενης ερευνητικής εργασίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και παράλληλα συνεισφέρει στη διάχυση και προβολή αξιόλογων ερευνητικών εργασιών (Jones, Andrew and Maccoll, 2006). Οι ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες, οι ροές εργασίας ανά είδος και τύπο τεκμηρίου, οι φόρμες για την καταγραφή του ερευνητικού έργου (ερευνητικά έργα) θα πρέπει να προσδιοριστούν με τη συνεργασία και των άλλων βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμβατότητα μέσα από τον καθορισμό κοινών διαδικασιών καταγραφής του ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, στην κατεύθυνση της δημιουργίας και λειτουργίας ενός Εθνικού Ψηφιακού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Προβολής (Συνέργεια με άλλες σχεδιαζόμενες δράσεις). Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εκδοτικής Δραστηριότητας (Υπηρεσία e Publishing) Η υπηρεσία έχει ως στόχο τη δημιουργία Κέντρου Ηλεκτρονικής Εκδοτικής Δραστηριότητας (epublishing), με έμφαση στις εκδόσεις των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (ανάπτυξη και αξιοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών για ισότιμη πρόσβαση των επιστημόνων στην επιστημονική πληροφορία). Η τάση αυτή προέρχεται από την έννοια της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access) και συνίσταται στην ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και χρεώσεις, αλλά και από τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό, ελεύθερα, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και, συνεκδοχικά, γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσμα και διευκολύνεται η πρόσβαση όλων στην πληροφορία (Lux, 2008). Είναι γνωστό ότι η Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (BOAI, 2001) εντοπίζει δύο κυρίως τρόπους για την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης: την Αυτοαρχειοθέτηση: κυρίως υλικό σε Ιδρυματικά αποθετήρια, βάσεις δεδομένων, ψηφιακές συλλογές, προσωπικές ιστοσελίδες, κ.λπ. 7

8 τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά 3 Ανοικτής Πρόσβασης: κυρίως ηλεκτρονικά περιοδικά με ελεύθερη πρόσβαση, τα οποία συντηρούνται και λειτουργούν υπό την εποπτεία Εκδοτικών Οίκων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, κ.λπ., και στα οποία δημοσιεύονται ακαδημαϊκά και ερευνητικά άρθρα που έχουν αξιολογηθεί από κριτές. Για παράδειγμα, το Ε.Μ.Π. διαθέτει μια πλούσια συλλογή από ιστορικές, πολύτιμες, τεχνικές περιοδικές εκδόσεις, αλλά και εμπειρία από σύγχρονες εκδοτικές προσπάθειες, όπως αυτή της Περιοδικής Έκδοσης «Πυρφόρος». Ο «Πυρφόρος» εκδίδεται κάθε τρίμηνο και διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η μετάβαση της συγκεκριμένης περιοδικής έκδοσης από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή, η προσθήκη μιας ακόμα, με τεχνολογικό περιεχόμενο, αλλά και η δημιουργία των υποδομών για τη φιλοξενία και άλλων ομοειδών προσπαθειών, αποτελούν βασικούς στόχους της παρούσας δράσης. Το πέρασμα στην εποχή των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης θα επιτρέψει την άμεση δημοσίευση του επιστημονικού περιεχομένου και την αποδοτικότερη λειτουργία με χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, θα αυξηθεί τόσο ο βαθμός αναφορών (citation index), εξαιτίας της δωρεάν πρόσβασης, αλλά και ο δείκτης απήχησης και αναγνωσιμότητας (impact factor) των περιοδικών που εκδίδονται με αυτή τη μορφή. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα συντελέσει στην καθιέρωσημιας σειράς από εξελιγμένες υπο υπηρεσίες, διαθέσιμες προς τα μέλη του ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα: Υπηρεσία Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Περιοδικού: Ο χρήστης/φορέας θα μπορεί μέσω προσωποποιημένης διεπαφής (myojs), με τη βοήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS) (PKP, 2008), να προχωρήσει στις εξής διαδικασίες: Δημιουργία ιστοτόπου ηλεκτρονικού περιοδικού (ανοικτής ή κλειστής πρόσβασης). Παραμετροποίηση διαδικασιών περιοδικού (επιστημονική επιτροπή, κριτές, διαδικασίες κρίσης, κ.λπ.). Έλεγχο, παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των σταδίων, ως την ηλεκτρονική έκδοση των τευχών (κατάθεση άρθρων, ανάθεση σε κριτές, συγκέντρωση αποτελεσμάτων κρίσης, ενημέρωση ενδιαφερομένων, κ.λπ.). Εργαλεία για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού τεύχους και δημοσίευσή του. Προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες (εισαγωγή με κωδικό, αποστολή άρθρων, αναζήτηση στο τρέχον και σε παλαιά τεύχη, κ.λπ.). Υπηρεσία Δημιουργίας και Φιλοξενίας Συνεδρίου: Ο χρήστης/φορέας θα μπορεί μέσω προσωποποιημένης διεπαφής (myocs), με τη βοήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Conference Systems (OCS) (PKP, 2008), να προχωρήσει στις εξής διαδικασίες: Δημιουργία ιστοτόπου συνεδρίου. Παραμετροποίηση διαδικασιών διεξαγωγής συνεδρίου (επιστημονική & οργανωτική επιτροπή, κριτές, διαδικασίες κρίσης ανακοινώσεων, οργάνωση προγράμματος συνεδρίου, συνεδρίες, διαχείριση εγγραφών, κ.λπ.). Έλεγχο, παρακολούθηση και εκτέλεση όλων των σταδίων ως την τελική επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν και έκδοση του προγράμματος του συνεδρίου (αποστολή ανακοινώσεων, ανάθεση σε κριτές, συγκέντρωση αποτελεσμάτων κρίσης, ενημέρωση ενδιαφερομένων, κ.λπ.). Προσωποποιημένες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες (εισαγωγή με κωδικό, αποστολή ανακοινώσεων, αναζήτηση στις παρουσιάσεις του συνεδρίου, εγγραφή, κ.λπ.). 3 Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα του e publishing, ο οποίος συνδέεται με την παραγωγή e books, σημειώνεται ότι ήδη τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας έχουν υιοθετήσει κοινές δράσεις τόσο για την πλατφόρμα ανάπτυξης, όσο και για τη δημιουργία μιας πολυάριθμης συλλογής ελληνικών e books. 8

9 Μέσα από την myojs, οποιοδήποτε μέλος του ακαδημαϊκού ιδρύματος επιθυμεί να προχωρήσει στην παραγωγή μιας περιοδικής έκδοσης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεντρική πλατφόρμα, με πολλαπλά οφέλη τόσο στο επίπεδο του κόστους, στη διατήρηση των δεδομένων σε ένα και μόνο σημείο, όσο και στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Επιπλέον, μέσα από την υπηρεσία myocs, οι διοργανωτές συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν όλα τα στάδια που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (καθορισμός θεματικών ενοτήτων, πρόσκληση αποστολής εργασιών, ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης, καθορισμός προγράμματος/συνεδριάσεων, εγγραφές, κ.λπ.). Βασικός στόχος παραμένει και πάλι η συγκέντρωση του επιστημονικού υλικού σε ένα κεντρικό σημείο. Υπηρεσία Δημιουργίας και Φιλοξενίας Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εικονικής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία και η φιλοξενία Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των ειδικού τύπου πηγών πληροφόρησης. Το κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα, ανάλογα με το είδος της κατεύθυνσης των σπουδών που προσφέρει και της ερευνητικής δραστηριότητας που εκτελείται από τα μέλη του, παράγει ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να αποθηκεύονται και να ευρετηριάζονται σε ένα κεντρικό σημείο, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους. Η δημιουργία και η φιλοξενία Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων, προϋποθέτει τη διασύνδεσή τους με την Εικονική Βιβλιοθήκη, τουλάχιστον ως προς τις διεπαφές αναζήτησης και ευρετηρίασης με κοινά αποδεκτά πρότυπα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο παραδείγματα Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων, για τη συγκέντρωση υλικού από σχολές του Ε.Μ.Π. Πίνακας 1. Παραδείγματα Ειδικού Σκοπού Ψηφιακών Βάσεων Ειδική Ψηφιακή Βάση Αρχιτεκτονικών Αντικειμένων (Παράδειγμα 1 ο ) Σχέδια και φωτογραφίες αποτύπωσης κτηρίων Σχέδια, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, κείμενα αποτύπωσης οικισμών Ερευνητικά προγράμματα που έχουν παραχθεί στη σχολή Λοιπό υλικό εργαστηρίων σχολής (π.χ. Αναπαραστάσεις κτηρίων έργων γνωστών Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, εργαστηρίου προσομοίωσης, κ.λπ.) Ειδική Ψηφιακή Βάση γεωχωρικών ψηφιακών υποβάθρων (innovative geospatial infrastructure) (Παράδειγμα 2 ο ) Γεωχωρικά υπόβαθρα Ορθοφωτοχάρτες Παραγωγή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων αντικειμένων και περιοχών με επιστημονικό/ ιστορικό/ πολιτισμικό ενδιαφέρον Παραγωγή πρωτογενούς οπτικοακουστικού (βίντεο, εικόνες), γεωαναφερμένου υλικού από σημαντικές οδικές αρτηρίες και εσωτερικούς χώρους κτηρίων/ εγκαταστάσεων με ειδικό ενδιαφέρον Παραγωγή πανοραμικών εικόνων από σημεία ειδικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία Αναδρομικής Απόθεσης Υλικού στην Εικονική Βιβλιοθήκη Για τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (και επομένως της Εικονικής Βιβλιοθήκης) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια καταγραφή και εισαγωγή δεδομένων στο αποθετήριο με αναδρομικό χαρακτήρα. Η αναδρομική καταχώριση θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των Σχολών του ακαδημαϊκού ιδρύματος και του μέγιστου αριθμού μελών Δ.Ε.Π., τόσο ως προς τις δημοσιεύσεις τους, όσο και ως προς τα ερευνητικά και άλλου είδους προγράμματα και έργα. Με 9

10 τον τρόπο αυτό, αφενός θα εμπλουτιστεί το αποθετήριο, και, αφετέρου, θα γίνει κατανοητός ο βασικός του ρόλος ως το κεντρικό «αποθετήριο» του επιστημονικού πλούτου και το σημείο αναφοράς για την ποιότητα και το εύρος της παραγόμενης ερευνητικής εργασίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταχωριστούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο μεταδεδομένα και ψηφιακό τεκμήριο, όπου αυτό είναι δυνατό, 5 σε τύπους τεκμηρίων που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 2: Βασικοί Τύποι Τεκμηρίων για απόθεση Τύποι Τεκμηρίων Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις Καταγραφή & Τεκμηρίωση Ερευνητικού Έργου Ερευνητικά Προγράμματα Σπάνια Βιβλία Σπάνιες Περιοδικές Εκδόσεις Πολύτιμες Διδακτορικές Διατριβές Ειδικής Αξίας Μεταπτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες Μελέτες, εργασίες, παρουσιάσεις, συλλογικά έργα μελών Ιστορικά Αρχεία Τομέων/Σχολών ή μελών Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Λοιπό ψηφιακό υλικό (Αποσπάσματα συνεδριάσεων, ανακοινώσεις, κ.λπ.) Η Υπηρεσία Αναδρομικής Απόθεσης Υλικού στην Εικονική Βιβλιοθήκη θα είναι ενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου καταχωριστεί το σύνολο του επιστημονικού πλούτου του ιδρύματος. Τον εντοπισμό και την επιμέλεια της αναδρομικής απόθεσης των τεκμηρίων θα επωμιστεί εξειδικευμένη Ομάδα Εργασίας, η οποία θα εμπλουτιστεί και θα εκπαιδευθεί κατάλληλα. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η συνεργασία βιβλιοθηκονόμων και μελών Δ.Ε.Π. του ιδρύματος με σκοπό την ενημέρωση και την ενεργοποίηση της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την απόθεση υλικού και την προώθηση της αυτο αρχειοθέτησης (Morrow and Mower, 2009). Άλλωστε έχει γίνει συνείδηση στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ε.Μ.Π. ότι δράσεις όπως η δημιουργία μιας Εικονικής Βιβλιοθήκης, με στόχο τη συγκέντρωση, κατάθεση, ψηφιοποίηση, διατήρηση και τεκμηρίωση του τεχνολογικού αποθέματος του ιδρύματος ισοδυναμούν με την τελευταία ευκαιρία για τη διάσωσή του, αλλά και την ανάδειξή του (με πολλαπλές θετικές συνέπειες, κυρίως στις αναφορές άλλων επιστημονικών ομάδων στο έργο του Ιδρύματος). Η παραπάνω πραγματικότητα πιστοποιείται από το γεγονός της «πίεσης» που ασκεί η Ακαδημαϊκή Κοινότητα προς την Κεντρική Βιβλιοθήκη για την ανάληψη δράσης σε αυτόν τον τομέα και από τη δέσμευσης της πρώτης να ανταποκριθεί στην αποστολή του υλικού. Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε ΠΙΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία προτείνει ένα συνολικό μοντέλο για τη δημιουργία, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, μιας Εικονικής Βιβλιοθήκης (Τεχνικής φύσης για την περίπτωση του Ε.Μ.Π.). Μέσα από τον προτεινόμενο αυτό συνδυασμό τεχνικών/τεχνολογικών και οργανωτικών παρεμβάσεων θα καταστεί εφικτή η σύγκλιση όλων των ροών περιεχομένου του ιδρύματος σε ένα και μόνο κεντρικό σημείο (aggregation). Η ταυτόχρονη εισαγωγή καινοτόμων 5 Περιπτώσεις: (Α) Τελικό paper αν πρόκειται για δημοσίευση σε Open Journal ή αν το μέλος ΔΕΠ έχει αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα. (Β) Author pre print, μετά το τέλος του review process και πριν από το editing του εκδότη. (Γ) Κατ ελάχιστον, περίληψη (abstract) και μεταδεδομένα για την ανεύρεση της δημοσίευσης μέσω υπηρεσιών όπως η HEAL Link. 10

11 υπηρεσιών, όπως v Reference Desk, v Shelves, myir, myojs, myocs, κ.λπ., σε συνδυασμό με την υπηρεσία αναδρομικής καταχώρισης δεδομένων και τις βάσεις ψηφιακού περιεχομένου ειδικού σκοπού, θα προωθήσουν τη χρήση της Εικονικής Βιβλιοθήκης τόσο από τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας του Ε.Μ.Π., δηλαδή φοιτητές (15.000), μέλη ΔΕΠ (800), διοικητικό προσωπικό (1.500), ερευνητικό προσωπικό (700), όσο και από τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τ.Ε.Ε. (> μέλη, με ετήσια αύξηση κατά μέλη), τα μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων των «συγγενών» Ιδρυμάτων (Πολυτεχνικές Σχολές), αλλά και το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας (πάνω από 3% του συνόλου του πληθυσμού της χώρας). Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Afshari, F. and Jones, R. (2007). Developing an integrated institutional repository at Imperial College London, Program: electronic library and information systems, vol. 41, no. 4, pp ΒΟΑΙ, (2001). Budapest Open Access Initiative. Διαθέσιμο σε (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009) Cleveland, G. (1998). Virtual libraries: definitions, issues and challenges. Διαθέσιμο σε (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009) Jones R., Andrew Th. and MacColl J. (2006). The Institutional Repository. Oxford: Chandos Publishing Lux, C. (2008). Libraries and Open Access, In Open Access: Opportunities and Challenges. A handbook. European Commission, pp Mayega, S. (2008). Library information services in the digital age, In Fourth Shanghai International Library Forum (SILF 2008), Shanghai (China), October 2008 Morrow, A. and Mower, A. (2009). University Scholarly Knowledge Inventory System: A Workflow System for Institutional Repositories. Cataloguing & Classification Quarterly, vol. 47, pp PKP Public Knowledge Project (1998). Open Journal Systems OJS, Open Conference Systems OCS. Διαθέσιμο σε (Ανακτήθηκε 23, Ιουλίου 2009) Simpson, P. and Hey, J. (2006). Repositories for research: Southampton s evolving role in the knowledge cycle, Program: electronic library and information systems, vol. 40, No. 3, pp University of Nottingham (2006). SPHERA RoMEO: publishing copyright policies & self archiving. Διαθέσιμο σε (Ανακτήθηκε 3, Αυγούστου 2009) Watstein, S., Calarco, P. and Ghaphery, J. (1999). Digital libraries: Keywords. Reference Services Review, vol. 27, No. 4, pp Μπώκος, Γ. (2002). Τεχνολογία & Πληροφόρηση. Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της πληροφορίας. Αθήνα: Παπασωτηρίου. Τσιμπόγλου, Φ. (2008). Συνεργασίες Βιβλιοθηκών Μια Συστημική Προσέγγιση. Αθήνα: Παπασωτηρίου. 11

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει...

FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... FRIA Repository: Μια νέα υπηρεσία εν εξελίξει... Δανάη Παναγιωτοπούλου, MSc, Βιβλιοθηκονόμος Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Οι βιβλιοθήκες επί μακρόν αποτέλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 2015 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 2015. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE & CENTRO DI DOCUMENTAZIONE Teca del Mediterraneo 10 WORKSHOP The knowledge professions: what kind of future? Meeting From the traditional to the

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου Στέφανος Κόλλιας & Γιώργος Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Αθήνα, 12/03/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα