α) Το µέτρο της ταχύτητας της ταχύτητας την πλαστική κρούση είναι 30% ποια η σχέση των µαζών m, M. ( Η µάζα Μ είναι αρχικά ακίνητη).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) Το µέτρο της ταχύτητας της ταχύτητας την πλαστική κρούση είναι 30% ποια η σχέση των µαζών m, M. ( Η µάζα Μ είναι αρχικά ακίνητη)."

Transcript

1 2.72. Το σώµα µάζας Μ=1,2 Κgr είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Το βλήµα µάζας =0,3Κgr κινείται οριζόντια µε ταχύτητα 10/sec και συγκρούεται πλαστικά µε την Μ. Εάν ο συντελεστής τριβής συσσωµατώµατος και οριζόντιου επιπέδου είναι n=0,1 µετά από πόσο χρόνο και από ποιο διάστηµα θα σταµατήσει το συσσωµάτωµα. g=10 /sec². συσσωµάτωµα παραµένει ακίνητο, να βρεθούν: α) Το µέτρο της ταχύτητας της ταχύτητας U 2. β) Εάν η δυο ταχύτητες των σωµάτων δεν ήταν συγραµµικές θα ήταν δυνατόν το συσσωµάτωµα να έχει µηδενική ταχύτητα; Εάν το ποσοστό απωλειών κατά την πλαστική κρούση είναι 30% ποια η σχέση των µαζών,. ( Η µάζα Μ είναι αρχικά ακίνητη) Σώµα µάζας Μ ηρεµεί εξαρτηµένο στην άκρη νήµατος µήκους Τα σώµατα του σχήµατος κινούνται στην ίδια διεύθυνση αλλά µε αντίθετη φορά. ίνονται: 1 =1gr, 2 =2gr, U 1 =6/sec, U 2 =10/sec. Nα U U 2 βρεθούν: α) Η ταχύτητα του συσσωµατώµατος β) Το ποσοστό απωλειών κατά την πλαστική κρούση U o 60 o L=2. Σώµα µάζας κινούµενο οριζόντια µε ταχύτητα U o συγκρούεται πλαστικά µε την Μ. Το συσσωµάτωµα διαγράφει τµήµα κυκλικής τροχιάς και σταµατάει στιγµιαία όταν το νήµα σχηµατίζει γωνία 60 µε την κατακόρυφο. Ποιό το µέτρο της ταχύτητας U o ίνονται: g=10 /sec και η σχέση των µαζών, = Για τα σώµατα του σχήµατος κινούνται στην ίδια διεύθυνση. ίνο- νται: 1 =1gr, 2 =2gr, U 1 =8/sec. Εάν είναι U U Το σώµα µάζας Μ ισορροπεί σε οριζόντιο λείο επίπεδο, στην άκρη ελατηρίου σταθεράς Κ. Σώµα µάζας και γνωστό ότι µετά την κρούση το

2 ταχύτητα U κινείται οριζόντια µε την ταχύτητά του στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Η µάζα ενσωµατώνεται στην Μ και το συσσωµάτωµα κινούµενο συ- σπειρώνει το ελατήριο. Να αποδειχθεί ότι η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου δίνεται από τη σχέση: x ax = U (+ (+) Το σώµα µάζας, Μ=4gr ισορροπεί στην άκρη του ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/. Ένα βλήµα µάζας 200gr που κινείται παράλληλα µε το κεκλιµένο επίπεδο ενσωµατώνεται στην Μ. Το συσσωµάτωµα που προκύπτει κινείται προς τα κάτω, κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου και προκαλείται έτσι επιπλέον συσπείρωση 40c στο ελατήριο. α) Ποιά είναι η αρχική ταχύτητα του βλήµατος; β) Ποιό το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήµατος έγινε θερµότητα κατά την πλαστική κρούση; ίνονται: g=10 /sec², γωνία κλίσεως του κεκλιµένου επιπέδου φ=30.το κεκλιµένο επίπεδο είναι λείο. φ ϕ Το σώµα µάζα Μ, ισορροπεί στην άκρη ελατηρίου σταθεράς Κ. Σφαίρα µάζας κινούµενο παράλληλα µε το κεκλιµένο επίπεδο και µε ταχύτητα στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, σφηνώνεται στην Μ. Με ποιά ταχύτητα προσέκρουσε η σφαίρα στην Μ, εάν είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του σώµατος στιγµιαία µηδενίζεται στη θέση που το ελατήριο δεν παρουσιάζει παραµόρφωση. ίνονται: Μ=1,5Κgr, =100gr, =50 N/, φ=60, g=10 /sec² Σώµα µάζας Μ=3Κgr ισορροπεί στην άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=300Ν/. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο στο οριζόντιο επίπεδο. Ένα σώµα µάζας =200gr αφήνεται από ύψος h=2,45 πάνω από την. H µάζα προσκρούει στην Μ και ενσωµατώνεται σ' αυτήν. Να βρεθεί: α) Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου. β) Το ποσό της ενέργειας που µετατράπηκε σε θερµότητα κατά τη κρού- ση. ( g=10 /sec²) Σώµα =5gr ισορροπεί στην h άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθε- ράς Κ=125Ν/. Σφαίρα µάζας 2gr κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και έχει ταχύτητα U o πριν συγκρουσθεί µε την Μ. Εάν η σύγκρουση είναι πλαστική και είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του συσσωµατώµατος µηδενίζεται για πρώτη φορά όταν το ελατήριο έχει συµπίεση όση επιµήκυνση είχε αρχικά, να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας U o. (g=10 /sec²). U o

3 2.82. Το σώµα µάζας =1gr εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα 7/sec. Σε ύψος h=1,2 συγκρούεται πλαστικά µε U o S ϕ = 60 o h µάζα Μ=3Κgr, που είναι εξαρτηµένη από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=600N/. Η µάζα αρχι- κά ηρεµεί. Να βρεθούν: α) Το ποσοστό της κινητικής ενέρ- γειας της σφαίρας που έγινε θερµότητα κατά την κρούση. β) Ποιά η παραµόρφωση του ελατηρίου τη στιγµή που η ταχύτητα του συσσωµατώµατος µηδενίζεται για πρώτη φορά. (g=10/sec² ) Σώµα µάζας =3 3 gr ισορροπεί στο κεκλιµένο επίπεδο, στην άκρη ελατηρίου σταθεράς Κ=150N/. Σώµα µάζας =2 3 gr εκτοξεύεται από τη βάση του κεκλιµέου επιπέδου µε ταχύτητα U o και συγκρούεται πλαστικά µε την Μ, αφού διανύσει απόσταση S=5 κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου. Η γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου είναι φ=60. Εάν το συσσωµάτωµα σταµατάει στιγµιαία σε θέση που το ελατήριο είναι συσπειρωµένο κατά 3c. Nα βρεθεί η ταχύτητα U o µε την οποία εκτοξεύεται το σώµα από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου. Τριβές µεταξύ σωµάτων και κεκλιµένου επιπεδου δεν υπάρχουν. ( g=10/sec²) Σώµα µάζας =4gr ισορροπεί S, U o L ϕ = 30 o στο κεκλιµένο επίπεδο, στην άκρη ελατηρίου σταθεράς Κ=400N/. Σώµα µάζας =2gr αφήνεται ελεύθερο να ολισθήσει από απόσταση S=7 κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου και συγκρούεται πλαστικά µε τη µάζα Μ. Εάν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σωµάτων κεκλιµένου επιπέδου είναι n = 3 και φ=30, να βρεθεί η επιπλέον 5 συσπείρωση του ελατηρίου. (g=10 /sec². εν υπάρχει στατική τριβή) Σώµα µάζας =2gr ισορροπεί στην άκρη νήµατος µήκους L=0,9. Σφαίρα µάζας =200gr κινούµενο οριζόντια συγκρούεται πλαστικά µε την Μ και διαγράφει κυκλική τροχιά σε κατακόρυφο επίπεδο. Ποιό το µέτρο της ελάχιστης ταχύτητας της σφαίρας, U o, έτσι ώστε το συσσωµάτωµα να εκτελέσει ανακύκλωση; ( g=10/sec²) Σώµα µάζας ισορροπεί στο κάτω άκρο αβαρούς ράβδου µήκους L= 0,4. Βλήµα µάζας =100gr κινούµενο

4 οριζόντια µε U ο =15/sec συγκρούεται πλαστικά µε την Μ και διαγράφει µαζί της κυκλική τροχιά σε κατακόρυφο επίπεδο. Ποιό είναι µέτρο της µάζας Μ εάν είναι γνωστό ότι το συσσωµάτωµα µόλις και διαγράφει κατακόρυφο κύ- κλο. ( g=10/sec²) Σώµα µάζας 1 =2Κgr ηρεµεί πάνω U o 2 1 σε οριζόντιο λείο επίπεδο. Στο σώµα είναι στερεωµένο ελατήριο στα- θεράς Κ=2400Ν/. Σώµα µάζας 2 =1Κgr κινούµενο οριζόντια στο ίδιο επίπεδο, µε ταχύτητα στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου και µέτρο U o =30/sec, προσκρούει στο ελατήριο. Να βρεθεί η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου ύο σώµατα µε µάζες 1 =200 gr και 2 =300gr συνδέονται µεταξύ τους µε νήµα και ανάµεσά τους βρίσκεται Ένα σώµα µάζας µάζας =1Κgr είναι τοποθετηµένo σε βάση µάζας Μ=2gr που µε τη σειρά της συγκρατείται από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς =300N/. Κάποια στιγµή το σώµα διασπάται σε δυο τµήµατα που κινούνται κατακόρυφα και έχουν λόγο µαζών 2/5. Η µικρότερο τµήµα της µάζας φθάνει σε ύψος h=2,45 πάνω από την αρχική του θέση. α) Ποιά η ενέργεια που έχει παραχ- θεί κατά την έκρηξη; β) Ποιά η επιπλέον συσπείρωση του ελατηρίου; ίνεται g=10/sec² Το πυροβόλο του σχήµατος, µάζας Μ, εκτοξεύει ι βλήµα µάζας µε οριζόντια ταχύτητα U 0. Το πυροβόλο στηρίζεται σε κατακόρυφο τοίχο µέσω ελατηρίου σταθεράς. Ποιά είναι η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου µε τη βολή ενός βλήµατος; συσπειρωµένο ελατήριο σταθεράς Κ= 650Ν/.Το σύστηµα των σωµάτωνελατήριο ισορροπεί σε οριζόντιο επί- πεδο. Κόβουµε το νήµα και η ταχύτητα που αποκτά η µάζα 1 είναι 9/sec. Να υπολογιστούν: α) Η αρχική συµπίεση του ελατη- ρίου. β) Ποιό το µέτρο της δύναµης που το νήµα ασκούσε αρχικά στα δυο σώµατα Ένα πυροβόλο του ορεινού πυροβολικού µάζας Μ είναι στερεωµένο στην άκρη ελατηρίου σταθεράς Κ, και σε έδαφος που παρουσιάζει κλίση 30. Το πυροβόλο βάλλει βλήµα µε αρχική ταχύτητα U o και µάζας, όπου =. Η 100 ταχύτητα του βλήµατος είναι παράλληλη µε το κεκλιµένο επίπεδο. Ποιά είναι η αρχική ταχύτητα του βλήµατος U o, όταν είναι γνωστό ότι η µέγιστη συσπείρωση

5 του ελατηρίου µε τη βολή του βλήµατος είναι 10πλάσια της αρχικής συµπίεσης; ίνεται g, δεν υπάρχουν τριβές µεταξύ πυροβόλου και εδάφους Ένας ακροβάτης, µάζας A, είναι πάνω σε ένα δίσκο που µε τη σειρά του είναι στερωµένος στην άκρη κατακόρυφου h ελατηρίου. Κάποια στιγµή ο ακροβάτης αναπη- δά κατακόρυφα προς τα πάνω και φθάνει σε ύψος h σε σχέση µε το την αρική του θέση. (h είναι η διαφορά ύψους του κέντρου βάρους του στις δυο θέσεις). Να βρεθεί η µέγιστη δύναµη που ασκεί το ελατήριο στο δίσκο κατά τη µετακίνησή του προς τα κάτω. ίνονται: µάζα δίσκου: =4 A, σταθερά του ελατηρίου Κ, επιτάχυνση της βαρύτητας g Ένας ακίνητος ραδιενεργός πυρήνας διασπάται. Τα προϊόντα της διάσπασης ποζιτρόνιο και νετρόνιο κινούνται σε διευθύνσεις που σχηµατίζουν θ ν π γωνία 90. Τα µέτρα των ταχυτήτων είναι: για το νετρόνιο, U ν =10 3 /sec και για το ποζιτρόνιο,u π =10 7 /sec. Εάν ν = gr, π = Κgr και µάζα θυγατρικού πυρήνα θ = gr, να υπολογισθούν: α) Η ορµή του θυγατρικού πυρήνα. β) Η ενέργεια που ελευθερώθηκε κατά τη διάσπαση. 85 9, Το ελατήριο µεταξύ των δυο σωµάτων συγκρατείται συµπιεσµένο µε νήµα. Για τη συµπίεση του ελατήριου απαιτήθηκε ενέργεια 2,7J. Κόβουµε το νήµα που συγκρατεί το ελατήριο και τα σώµατα κινούνται µε αντίθετες φορές. Η κίνηση των σωµάτων µέσα στο σωλήνα - οδηγό γίνεται χωρίς απώλειες ενέργειας και τελικά τα σώµατα βγαί- νουν από το σωλήνα κινούµενα κατα- κόρυφα. Αν λόγος των µαζών των σωµάτων είναι 1 2 = 2, να βρεθεί το ύψος στο οποίο 3 φθάνει κάθε σώµα. ίνεται 1 =20gr, g=10/sec² ύο σώµατα από το ίδιο υλικό και µε µάζες 1 =2gr και 2 =1,8gr φράσσουν τα δυο άκρα ενός οριζόντιου σωλήνα µήκους 30c. Ο σωλήνας είναι στερεωµένος στο έδαφος. Μέσα στο σωλήνα έχουν αποθηκευθεί εκρηκτικά και κάποια στιγµή πρoκαλούµε ανάφλε- ξή τους που έχει σαν αποτέλεσµα οι µάζες που φράσσουν τα άκρα του σωλήνα να κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Εάν είναι γνωστό ότι η µάζα 1 ολισθαίνοντας στο επίπεδο σταµατά σε απόσταση 8,1 από το άκρο του σωλήνα που εκτεξεύθηκε, να βρεθεί πόσο απέχουν οι δυο µάζες όταν είναι και οι δυο ακίνητες. ( g=10 /sec²) υο σώµατα µε µάζες 1 =1Κgr, 2 =2gr είναι συνδεδεµένα µε νήµα που

6 συγκρατεί συµπιεσµένο. Για τη συµπίεση του ελατηρίου απαιτήθηκε ενέργεια 243J. Το σύστηµα το σωµάτων κινείται µε ταχύτητα 10/sec στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα οι µάζες κινούνται ανεξάρτητα σε διεύθυνση ίδια µε την αρχική διεύθυνση κίνησης. Να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας κάθε σώµατος. διεύθυνση της µάζας. Ποιά πρέπει να είναι η ταχύτητα εκτόξευσης της µάζας, έτσι ώστε ο σώλήνας, Μ, µόλις να εκτελέσει ανακύκλω- ση. (g=10/sec²) Ένα πυροβόλο µάζας Μ, βρίσκεται πάνω σε βάση µάζας 1 = 2 που µπορεί να ολισθαίνει σε οριζόντιο Βλήµα µάζας 300gr κινείται οριζόντια µε ταχύτητα 40/sec. Κάποια στιγµή το βλήµα εκρήγνυται και χωρίζεται σε δυο τµήµατα που έχουν λόγο 1 µαζών. Αν το µικρότερο τµήµα κινεί- 2 ται µε ταχύτητα 50/sec σε διεύθυνση κατακόρυφη, να βρεθεί: α) Η ταχύτητα του άλλου τµήµατος. β) Η ενέργεια που έχει παραχθεί κατά την έκρηξη του βλήµατος. (Πρόκειται για τη χηµική ενέργεια των εκρηκτικών του βλήµατος). U o επίπεδο. Το πυροβόλο βάλλει υπό γωνία 30 ως προς τον ορίζοντα µε ταχύτητα U o βλήµα µάζας. Αν o συ- ντελεστής τριβής επιπέδου και βάσης στήριξης του πυροβόλου είναι n. Nα βρεθεί το διάστηµα που διανύει στο οριζόντιο επίπεδο το σύστηµα πυροβό- λο - βάση του, µέχρι να σταµατήσει, µετά από κάθε βολή. ίνεται g Ο σωλήνας του σχήµατος έχει µάζα Μ και το ελεύθερο άκρο του είναι κλεισµένο µε σώµα µάζας. ( = ). Ο 8 σωλήνας είναι δεµένος σε αβαρές νήµα O µήκους l=1,6 και µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα σε κατακόρυφο επίπεδο περί το σηµείο Ο. Ο σωλήνας περιέχει πτητικό αέριο αµελητέας µάζας. Θερµαίνουµε το σωλήνα και η πίεση του πτητικού αερίου έχει σαν αποτέλεσµα την εκτόξευση σε οριζόντια υο παγοδρόµοι A, B είναι ακίνητοι πάνω σε παγωµένη λίµνη. Η µάζα του Α είναι 70gr και του Β 60 gr. Κάποια στιγµή ο Α, φτιάχνει µια µπάλλα χιονιού µάζας 1Κgr και την εκτοξεύει οριζόντια µε ταχύτητα 5/sec προς τον Β. H µπάλλα φθάνει στον Β µε ταχύτητα επίσης οριζόντια αλλά µέτρου 4/sec. O B συγκρατεί τη µπάλλα χιονού και µπαίνει σε κίνηση. Να βρεθούν: α) Η ταχύτητα του Α και του Β σε σχέση µε ακίνητο παρατηρητή στην όχθη της λίµνης. β) Ποιά η σχετική ταχύτητα του Α, ως προς τον Β Μια βόµβα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω µε ταχύτητα 50/sec. Μετά χρόνο t=3sec η βόµβα

7 εκρήγνυται σε δύο τµήµατα ίσης µάζας. Το ένα τµήµα κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω και φθάνει στο έδαφος, στο σηµείο βολής, µε ταχύτητα 5 93 /sec. Να βρεθεί το µέγιστο ύψος σε σχέση µε το έδαφος στο οποίο φθάνει το άλλο τµήµα της βόµβας. ίνεται g=10 /sec² Ένα πυροβόλο µάζας εκτοξεύει οριζόντια βλήµα µάζας. Αν η ταχύτητα του βλήµατος είναι U o, να βρεθεί η ενέργεια της έκρηξης Ένα διαστηµικό όχηµα, µάζας =1200gr, κινείται µε ταχύτητα 2 /sec χωρίς να επιδρά σ αυτό καµιά δύναµη. Με κάποια εκρηκτική διάταξη αποχωρίζεται απ' αυτό ένα τµήµα που αποτελεί µικρό εξερευνητικό όχηµα, µάζας 200Κgr που κινείται στην ίδια διεύθυνση µε την ταχύτητα του διαστη- µικού οχήµατος αλλά µε αντίθετη φορά. Το µέτρο της ταχύτητας του διαστηµικού οχήµατος είναι τώρα 3/sec. α) ε ποιά ταχύτητα αποµακρύνεται το εξερευνητικό όχηµα από το µητρικό διαστηµικό όχηµα; ( Οι ταχύτητες που αναφέρονται είναι απόλυτες). β) Ποιά η σχετική ταχύτητα του εξερευνητικού οχήµατος σε σχέση µε µε το µητρικό όχηµα; α) Το µέγιστο ύψος στο οποίο φθάνει το άλλο τµήµα της βόµβας. β) Το ποσό της ενέργειας που περιέχεται ανά gr εκρηκτικής ύλης Σώµα µάζας κινείται µε σταθερή ταχύτητα U o σε οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα εκρήγνυται σε δύο τµήµατα 2 µε µάζες 1 = και 2 =. Oι δυο µάζες 3 3 εξακολουθούν να κινούνται οριζόντια σε κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. Εάν η ταχύτητα της µάζας 1 είναι διπλάσια από την ταχύτητα της µάζας 2, να βρεθεί το µέτρο της τα- χύτητας, της κάθε µάζας; Σώµα µάζας 4Κgr κινείται οριζόντια µε ταχύτητα U o =12/sec και ξαφνικά εκρήγνυται σε δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα έχει µάζα 1Κgr ταχύτητα 6/sec και εξακολουθεί να κινείται στη διεύθυνση και φορά της ταχύτητας U o. Να βρεθούν: α) To µέτρο και η διεύθυνση της ταχύτητας του άλλου τµήµατος. β) Η µεταβολή της κινητικής ενέρ- γειας του συστήµατος Ένα αερόστατο βρίσκεται Βόµβα µάζας =52Κgr, είναι ακίνητη σε οριζόντιο επίπεδο. Η βόµβα περιέχει 2 gr εκρηκτική ύλη. Η βόµβα εκρήγνυται σε δυο ίσα τµήµατα. Το ένα τµήµα της εισχωρεί στο έδαφος και σε βάθος 2, ενώ το άλλο κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω. Αν είναι γνωστό ότι στο τµήµα που κινείται στο έδαφος ασκείται δύναµη-αντίσταση από το έδαφος µέτρου πενταπλάσιο του βάρους του, να βρεθεί: ακίνητο σε ύψος Η. Από το αερόστατο αφήνεται να πέσει ελεύθερα µια οβίδα. Στο µισό της διαδροµής της προς το έδαφος, η οβίδα εκρύγνυται. Τα δυο ίσα τµήµατα στα οποία χωρίζεται η οβίδα εξακολουθούν να

8 κινούνται κατακόρυ- φα. Το ένα φθάνει στο έδαφος µε ταχύτητα 3 g H. α) Με ποιά ταχύτητα φθάνει στο έδαφος το δεύτερο τµήµα. β) Εάν το αερόστατο παραµένει σταθερά στην αρχική του θέση, είναι ασφαλής είναι αυτή η θέση; 208. ορυφόρος της γης είναι σε κυκλική τροχιά µε κέντρο το κέντρο της γης. Η ταχύτητά είναι κάθετη στην επιβατική του ακτίνα και έχει µέτρο 12/sec. Ενα σώµα µάζας 70gr εκτοξεύεται στη διεύθυνση της ταχύτητας του δορυφόρου µε φορά αντίθετη και µέτρο 12 /sec. Nα βρεθούν: α) Το είδος της τροχιάς του σώµατος που εκτοξεύτηκε από τον δορυφόρο. β) Η ταχύτητα του δορυφόρου µετά την εκτόξευση. Η µάζα του δορυφό- ρου είναι 2000gr χωρίς τη µάζα που εκτοξεύθηκε. ( Όλες οι ταχύτητες που αναφέρονται είναι σε σχέση µε την ακίνητη γή. Σηµείωση: Όταν ένα σώµα στο πεδίο βαρύτητας της γης έχει µηδενική ταχύτητα, τότε µε την επίδραση του βάρους κινείται κατακόρυφα - ακτινικά προς το κέντρο της γης Ένα βαγονέτο επισκευής των ταχύτητα 3/sec, µε διεύ- θυνση τη διεύθυνση κίνησης του βαγο- νέτου, αλλά µε αντίθετη φορά. Να βρεθεί: Η τελική ταχύτητα του βαγο- νέτου Από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω ένα βλήµα µε αρχική ταχύτητα 30/sec. Η ρύθµιση στο βλήµα είναι τέτοια έτσι ώστε να εκραγεί σε τρια (3) sec από την εκτόξευσή του. Το βλήµα εκρήγνυται σε δυο τµήµατα µε σχέση µαζών 1/2. Το τµήµα µε τη µικρότερη µάζα αµέσως µετά την έκρηξη κινείται οριζόντια και τελικά, µε την επίδραση του βάρους του, φθάνει στο έδαφος µε ταχύτητα sec. Να βρεθεί η ταχύτητα µε την οποία φθάνει στο έδαφος το δεύτερο τµήµα του βλήµατος. ίνεται g=10 /sec² ύο παγοδρόµοι Α, Β µε µάζες: A =60gr, B =80gr είναι αρχικά ακίνητοι σε παγωµένη λίµνη. Ένα αβαρές σχοινί µήκους 5,67 συγκρατεί- ται από τους δυο παγοδρόµους τεντωµένο. Κάποια στιγµή ο Α αρχίζει να τραβά το σχοινί, ασκώντας σταθερή δύνα- µη 120Ν στον Β. Να βρεθούν: α) Οι ταχύτητες των παγοδρόµων όταν συναντώνται. β) Το σηµείο συνάντησής τους. γ) Η ενέργεια που δαπάνησε ο Α. (Αντιστάσεις στην κίνηση των παγοδρόµων, δεν υπάρχουν). σιδηροτροχιών κινείται µε σταθερή ταχύτητα 15 /sec, σε ευθύγραµµη οριζόντια σιδηροτροχιά. Το βαγονέτο έχει µάζα 300gr. Πάνω στο βαγονέτο υπάρχει ένας εργάτης µάζας 80Κgr και δυο σάκκοι µάζας 60gr ο καθένας. Ο εργάτης εκτοξεύει διαδοχικά τους δυο σάκκους µε Ένας παγοδρόµος, µάζας =60 gr βρίσκεται ακίνητος σε παγωµένη οριζόντια επιφάνεια. Ο παγοδρόµος εκτοξεύει σώµα µάζας 3Κgr µε ταχύτητα 5/sec. ( Ως προς ακίνητο παρατηρητή). Να υπολογισθεί: α) Η χηµική ενέργεια που ξόδεψε ο παγοδρόµος για να εκτοξεύσει το σώµα.

9 β) Εάν είναι γνωστό ότι µετά την εκτόξευση του σώµατος ο παγοδρόµος κινείται αντίθετα και σταµατάει αφού διανύσει απόσταση 1 να βρεθεί ο συντελεστής τριβής παγοδρόµου - οριζόντιας επιφάνειας. ίνεται g=10/sec² Ένας άνθρωπος σε απόσταση 4 από την όχθη της παγωµένης λίµνης έχει ψαρέψει ψάρια συνολικής µάζας 10gr, ανοίγοντας µια τρύπα στον πάγο. ιαπιστώνει όµως ότι δεν µπορεί να µετακινηθεί ορθόδοξα πάνω στην παγωµένη επιφάνεια της λίµνης. Γι αυτό εκτοξεύοντας κάθε φορά που ακινητοποιείται ένα ψάρι οριζόντια και αντίθετα προς την όχθη µε ταχύτητα 15/sec, προωθείται προς την όχθη. Εάν ο συντελεστής τριβής ανθρώπου και 1 παγωµένης επιφάνειας είναι, να βρεθεί: 100 α) Θεωρώντας ότι το κάθε ψάρι έχει µάζα 2gr, θα καταφέρει τελικά να φθάσει ο ψαράς στην όχθη; β) Εάν φθάσει ποιο το ωφέλιµο φορτίο του. ( ηλ. ποιος ο αριθµός των ψαριών που θα έχει). g=10/sec², µάζα ανθρώπου, A =70gr Ένας κορµός δένδρου έχει µήκος 10 και µάζα 210gr. Ο κορµός είναι αυτήν όταν φθάσει στο άλλο άκρο του κορµού; ( εν υπάρχουν αντιστάσεις στη µετακίνηση του κορµού στο νερό) Σώµα µάζας 6Κgr κινείται µε σταθερή ταχύτητα U=14/sec πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή το U 60 o σώµα εκρήγνυται σε δυο θραύσµατα µε µάζες 1 =2gr, 2 =4gr. Η µάζα 1 κινείται επίσης πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και έχει ταχύτητα 21/sec. Η διεύθυνση της ταχύτητας της 1 σχηµα- τίζει γωνία 60 µε τη διεύθυνση της ταχύτητας U. Να βρεθεί η ταχύτητα της µάζας Βόµβα µάζας 100Κgr πέφτει κατακόρυφα. Σε θέση που η βόµβα έχει ταχύτητα U=50/sec διασπάται σε δυο τµήµατα µε µάζες 80Κgr και 20Κgr. Αν το τµήµα µάζας 80gr, µετά την έκρηξη έχει ταχύτητα 70/sec, της ίδιας διεύθυνσης και φοράς µε την U, να βρεθεί η ταχύτητα της µάζας των 20gr, 3 sec µετά την έκρηξη. ίνεται g=10 /sec². ακίνητος στην επιφάνεια του νερού µε το ένα άκρο του σε απόσταση 8 από την αποβάθρα του λιµανιού. Ο κορµός ηρεµεί κατά τρόπο που η διεύθυνσή του να είναι κάθετη στην αποβάθρα. Στο άκρο του κορµού που απέχει περισ- σότερο από την αποβάθρα βρίσκεται ακίνητος ένας άνθρωπος µάζας 70gr. Ο άνθρωπος βαδίζει πάνω στον κορµό και κατευθύνεται προς την αποβάθρα. Πόσο θα απέχει απ' Μια βόµβα είναι ακίνητη. Μετά την έκρηξη χωρίζεται σε τρία θραύ- σµατα, 1 =, 2 =2, 3 =3. Τα δύο σώµατα 1, 2 κινούνται µε το ίδιο µέτρο ταχύτητας 10/sec και σε διευθύν- σεις που σχηµατίζουν γωνία 60. Ποιό θα είναι το µέτρο της ταχύτητας της µάζας 3. ( Nα θεωρηθεί ότι οι ταχύτητες των θραυσµάτων είναι διανύσµατα οµοεπίπεδα).

10 υο άνθρωποι A, B, βρίσκονται στα άκρα µιας βάρκας µήκους 15,12. ίνεται: A = B =60gr, βάρ = 150 gr. Ο άνθρωπος Α κινείται µέσα σε βάρκα προς το άλλο άκρο της µε σταθερή επιτάχυνση και ένας παρατηρητής από την αποβάθρα βρίσκει ότι η επιτάχυνσή του είναι 3/sec². Να βρεθούν: α) Ποιά είναι η οριζόντια δύναµη που ασκεί ο άνθρωπος Α στη βάρκα. β) Σε πόσο χρόνο φθάνει ο Α, στο άλλο άκρο της βάρκας, στον Β. γ) Ποιό είναι το µέτρο της επιτά- χυνσης του Α που µετράει ο Β Ένας κορµός δένδρου έχει µήκος 6 και µάζα 120gr. Ο κορµός είναι ακίνητος στην επιφάνεια του νερού µε το ένα άκρο του σε απόσταση 4,42 από την αποβάθρα του λιµανιού. Ο κορµός ηρεµεί κατά τρόπο που η διεύθυν- σή του να είναι κάθετη στην αποβάθρα. Στο άκρο του κορµού το πλσιέστερο στην αποβάθρα βρίσκεται ακίνητος ένας άνθρωπος µάζας 50gr. Ο άνθρωπος βαδίζει πάνω στον κορµό και αποµακρύνεται από την αποβάθρα. Όταν φθάσει στο άλλο άκρο του κορµού d υο κορµοί Α, Β, είναι ακίνητοι στην επιφάνεια του νερού κατά τρόπο ώστε: Το ένα άκρο του Α να ταυτίζεται µε το 0 του άξονα x και κορµός Β βρίσκεται στον άξονα y µε το ένα άκρο του να απέχει από το 0, απόσταση 3. (Οι άξονες x,y, είναι ορθογώνιοι). Στους δυο κορµούς και στα άκρα τους βρίσκονται δυο άνθρωποι. ( βλ. σχήµα). Εάν: Μ Α,Κ =100gr, A =60gr, B,Κ = 140 gr, B =70gr και για τα µήκη των κορµών, L A =L B =3,6, να βρεθεί. α) Προκειµένου να πλησιάσουν τα δυο άκρα των κορµών, ποιός από τους δυο ανθρώπους πρέπει να µετακινηθεί στο άλλο άκρο του "κορµού του", ο Α, ο Β ή και δυο. β) Ποιά είναι η ελάχιστη απόσταση στην οποία µπορούν να φθάσουν οι δυο κορµοί; ( εν υπάρχουν δυνάµεις που εµποδίζουν τη κίνηση κάθε κορµού στο νερό). "βουτάει" οριζόντια µε ταχύτητα 3,744/sec. Σε πόσο χρόνο από τη στιγµή που ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον κορµό θα φθάσει ο κορµός στην αποβάθρα; ( εν υπάρχουν αντιστάσεις στη µετακίνηση του κορµού στο νερό).

11 2.121.Ένα σώµα, µάζας, δεµένο στην άκρη νήµατος µήκους L, σχηµατίζει µε την κατακόρυφο γωνία 60. Στη θέση ισορροπίας θεωρούµε άλλο ένα όµοιο σώµα, που είναι δεµένο στο άκρο ίσου νήµατος από το ίδιο σηµείο. Αφήνουµε το πρώτο σώµα ελεύθερο, οπότε αυτό πέφτει και ενσωµατώνονται. Ζητείται το συνηµίτονο της µέγιστης γωνίας απόλισης φ. (Εξετάσεις 1962) Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας κλίσεως φ=30 στερεώνεται δια µέσου ιδανικού ελατηρίου σώµα µάζας 1 =2gr και το σύστηµα ισορροπεί πάνω στο κεκλιµένο επίπε- δο. Από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου κινείται προς τα πάνω σώµα µάζας 2 =3gr και αρχικής ταχύτητας 5/ sec, που έχει τη διεύθυνση του ελατηρίου. Τα δυο σώµατα συγκρούονται κεντρικά και η κρούση είναι πλαστική. Η αρχική απόσταση των δυο σωµάτων είναι 0,9. Αν η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου µετά την κρούση είναι 0,2 να υπολογισθεί η σταθερά του ελατηρίου. ίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10 /sec² και οι τριβές δεν λαµβάνονται υπ' όψη. (Εξετάσεις 1985) Κάτω από την κούνια παιδικής χαράς, ακριβώς στην κατακόρυφο που περνά από το σηµείο εξάρτησής της στέκεται ένα παιδί. Ξαφνικά ένας νεαρός ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα µε την κούνια από ύψος H=3 από την επιφάνεια του εδάφους και κατά τη σύγκρουσή του µε το παιδί το αρπάζει και συνεχίζει την αιώρησή του. Να υπολογισθεί το ύψος στο οποίο θα φθάσει η κούνια µετά τη σύγκρουση. ίνονται το βάρος του νεαρού Β 1 =30p, του παιδιού B 2 =7p, η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10/sec². Η κούνια θεωρείται αβαρής και η εξάρτησή της χωρίς τριβές. Οι διαστάσεις του νεαρού και του παιδιού δεν λαµβάνονται υπόψη. (Εξετάσεις 1974) Ένα σώµα οµογενές, µάζας =995gr είναι κρεµασµένο µε σχοινί από δένδρο και ισορροπεί. Σφαίρα µάζας 1 =5gr χτυπάει οριζόντια τι σώµα µε ταχύτητα 200/sec και σφηνώνεταισε αυτό. Να βρείτε το ποσοστό (%) της ενέργειας που χάθηκε κατά την κρού- ση. (Εξετάσεις 1978) Ένα κοµµάτι ξύλο, µάζας Μ= 1,9gr, είναι δεµένο στο ένα άκρο νήµατος µήκους 0,9, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το ξύλο ισορροπεί µε το νήµα σε κατακόρυφη θέση. Βλήµα µάζας =0,1 gr, που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα U o, σφηνώνεται στο ξύλο. Το σύστηµα ξύλοβλήµα, εκτρέπεται, ώστε η µέγιστη απόκλιση του νήµατος από την αρχική κατακόρυφη θέση του να είναι φ=60. Να υπολογισθούν: α) Η ταχύτητα U o του βλήµατος. β) Το ποσοστό επί τοις εκατό της ελάττωσης της κινητικής ενέργειας του συστήµατος βλήµα - ξύλο κατά την κρούση. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10/sec². (Εξετάσεις 1988) Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους 1,6 και γωνίας κλίσεως φ=30, αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας 1 =1gr. Στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου συναντά λείο οριζόντιο επίπεδο στο οποίο κινείται µέχρι να συγκρουσθεί

12 πλαστικά µε σώµα µάζας 2 =4gr. Το συσσωµάτωµα κινούµενο συναντά και συσπειρώνει ελατήριο, το οποίο έχει µόνιµα στερεω- µένο το ένα άκρο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης στο 3 κεκλιµένο επίπεδο είναι n= να 4, υπολογισθούν: α) Η συσπείρωση του ελατηρίου. β) Το ποσοστό επι τοις εκατό της ελάττωσης της αρχικής ενέργειας του σώµατος 1 κατά την ολίσθησή του επί του κεκλιµένου επιπέδου. ίνονται g=10/sec², Κ=1000Ν/. εν υπάρ- χουν απώλειες ενέργειας κατά τη στιγµή που το σώµα 1 συναντά το οριζόντιο επίπεδο. (Εξετάσεις 1989)

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων

ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ Θέµατα Εξετάσεων ΚΡΟΥΣΕΙΣ. Θέµατα Εξετάσεων 1) Σε κάθε κρούση ισχύει α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. β. η αρχή διατήρησης της ορµής. γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1. Για το κωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗ.. Σώμα που κινείται με κάποια ταχύτητα που σχηματίζει γωνία ως προς το κεκλιμένο επίπεδο συγκρούεται πλαστικά με άλλο σώμα δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου. Ξύλινο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Επαναληπτικό 4 ΘΕΜ aa ΤΕΣΤ 16 1. Στη διάταξη του σχήματος, ασκούμε κατακόρυφη δύναμη σταθερού μέτρου F στο άκρο του νήματος, ώστε ο τροχός () να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Κιβώτιο μάζας Μ = 995 g κρέμεται ακίνητο στη μια άκρη αβαρούς μη εκτατού νήματος μήκους l = 1 m από το κλαδί ενός δέντρου.

2. Κιβώτιο μάζας Μ = 995 g κρέμεται ακίνητο στη μια άκρη αβαρούς μη εκτατού νήματος μήκους l = 1 m από το κλαδί ενός δέντρου. 1. Ο μπάρμαν σπρώχνει ένα ποτήρι μπίρας πάνω στον πάγκο του μπαρ, το ο- ποίο γλιστράει και πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση d = 1,4m από τη βάση του πάγκου. Αν το ύψος του πάγκου είναι h = 0,8m, να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.- ΚΑΤΣΙΛΗΣ Α.- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Τ.- ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα.

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. Δίσκος Σύνθετη Τρίτη 01 Μαϊου 2012 ΑΣΚΗΣΗ 5 Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. ΠΕΙΡΑΜΑ Α Θα εκτοξευθεί με ταχύτητα από τη βάση του κεκλιμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Στο παρακάτω διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις για δύο σώματα 1 και 2 τα οποία εκτελούν Α.Α.Τ. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις μέγιστες επιταχύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διαγωνίσματα 2014-2015 1 ο Διαγώνισμα Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό (Οριζόντια ολή Κυκλική Κίνηση Κρούσεις) Ημερομηνία 16 οεμβρίου 2014 Διάρκεια Επιμέλεια 2 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα θέματα στερεού

Σύνθετα θέματα στερεού Σύνθετα θέματα στερεού 3.1. οκός τροχός σφαιρίδιο Κατασκευάζουµε ένα τροχό ενώνοντας τις βάσεις δύο οµογενών κυλίνδρων, έτσι ώστε να αποκτήσουν κοινό άξονα όπως δείχνει το σχήµα. Ο µεγάλος κύλινδρος έχει

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που η ταλάντωση ξεκινά εξαιτίας μίας κρούσης ή έχουμε ήδη μία ταλάντωση και κάπου στην πορεία συμβαίνει και μία κρούση.. Σώμα που κινείται με κάποια

Διαβάστε περισσότερα

(φορτίου-χρόνου) και η αντίστοιχη γραφική παράσταση. ίνονται: L=10mH, C=1µF, r=10ω, Ε 1 =4V, E= 0,4 3 V

(φορτίου-χρόνου) και η αντίστοιχη γραφική παράσταση. ίνονται: L=10mH, C=1µF, r=10ω, Ε 1 =4V, E= 0,4 3 V Άσκηση Στο διπλανό σχήµα οι διακόπτες, 3 είναι αρχικά κλειστοί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ο ανοικτός. Τη χρονική στιγµή t=0 ανοίγουµε τους, 3 και κλείνουµε το. Να βρεθούν: ) η ένταση του ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014 ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... www.syghrono.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ 16/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής έως και το 04 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρμονική ταλάντωση και να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Α Λυκείου ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 5 Απριλίου 009 Ώρα : 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από επτά (7) θέµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Δ4) Να υπολογίσετε την αύξηση της θερμικής ενέργειας μετά την κρούση των σωμάτων λόγω της τριβής στο τραχύ δάπεδο.

Δ4) Να υπολογίσετε την αύξηση της θερμικής ενέργειας μετά την κρούση των σωμάτων λόγω της τριβής στο τραχύ δάπεδο. ΘΕΜΑ Δ (15652) Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες μέτρων 6 m s, 2 m s αντίστοιχα, ώστε να πλησιάζουν η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.a. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1.a. Μηχανικές Ταλαντώσεις. ... ΑΑΤ και συνάντηση κινητών Σηµειακό σώµα Σ µάζας..a. Μηχανικές. m = kg ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατήριου σταθεράς K = 00 N / m το άλλο άκρο του οποίο είναι ακλόνητα στερεωµένο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

0. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ.

0. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ. 0. Ομάδα Γ. 61. Μια πλάγια πλαστική κρούση αλλά μετά τι; Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100ν/m και φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας 3.2.. 3.2.1. Ροπές και ισορροπία. Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στερεού. Οµάδα Γ

υναµική στερεού. Οµάδα Γ 3.3.21. Μια περίεργη κύλιση Κύλινδρος υναµική στερεού. Οµάδα Γ µάζας Μ=10Κg και ακτίνας R=0,5m αρχίζει την στιγµή t=0 να ανέρχεται κυλιόµενος (αριστερόστροφα) χωρίς να ολισθαίνει κατά µήκος αρχικά λείου

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις,

7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις, 1. Κάθε ελατήριο του σχήματος έχει το ένα άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο και το άλλο του άκρο προσδεμένο στο σώμα Σ. Οι σταθερές των δύο ελατηρίων είναι Κ 1 =120Ν/m και Κ 2 =80N/m. To σώμα Σ, έχει

Διαβάστε περισσότερα

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 1. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα. Σύστημα σωμάτων σε επαφή στο οριζόντιο επίπεδο με ελατήριο συνδεδεμένο στο ένα σώμα.. Σώμα μάζας = 0,5 g έχει το ένα άκρο στερεωμένο σε οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς = 50 / και το άλλο άκρο του βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 03-4 - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 6-0-03 Διάρκεια: 3 ώρες Ύλη: Κυκλική κίνηση - Βολή - Ορμή - Κρούση Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δ της τράπεζας θεμάτων του υπουργείου Παιδείας

Θέματα Δ της τράπεζας θεμάτων του υπουργείου Παιδείας Θέματα Δ της τράπεζας θεμάτων του υπουργείου Παιδείας Οριζόντια βολή Θέμα 16087 (Τα σκαλοπάτια) Τα σκαλοπάτια μιας σκάλας είναι όλα όμοια μεταξύ τους και έχουν ύψος h = 20 cm και πλάτος d = 40 cm. Από

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2: Α. Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο xy έτσι ώστε υ

ΘΕΜΑ 2: Α. Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο xy έτσι ώστε υ 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Όπου απαιτείται δίνεται η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας ως g=9.8m/sec 2. Ημερομηνία Παράδοσης: 26/2/2006 ΘΕΜΑ 1: A. Σχεδιάστε τα διαγράμματα θέσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 Σύνθετα θέματα στερεού. Ομάδα Γ. 3.31. Στρεφόµενο Πλαίσιο Το τετράγωνο πλαίσιο του παρακάτω σχήµατος το οποίο ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο, αποτελείται από 4 όµοιες οµογενείς ράβδους µήκους l = 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα