Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/ Σχέδιο nº: ES1-LEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Κύριοι Στόχοι του Σχεδίου ήταν: Να βελτιώσει την ποιότητα του Ευρωπαϊκού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µέσω της ενσωµάτωσης και της προσαρµογής καινοτόµων αποτελεσµάτων και περιεχοµένων. Να µεταφέρει αυτά τα αποτελέσµατα σε αγροτικούς πληθυσµούς που έχουν ανάγκη συγκεκριµένα προσόντα που σχετίζονται µε τους ενδογενείς πόρους. Να επιλέξει καινοτόµα περιεχόµενα (εγχειρίδια, διδακτικές ενότητες, πιλοτικά σεµινάρια κ.α.) προκειµένου να επιτύχει τις απαιτήσεις της µεταφοράς. Να προσαρµόσει τα περιεχόµενα και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στην κουλτούρα και τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Να µεταφέρει τα αποτελέσµατα σε νέα κοινωνικά, πολιτιστικά και γλωσσολογικά περιβάλλοντα. Αποτελέσµατα: Η Έρευνα Αναγκών. Μία από τις πρώτες δράσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου MYRCAS ήταν η έρευνα αναγκών κατάρτισης σε κάθε περιοχή υλοποίησης του σχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι ήταν σε θέση να γνωρίζουν ποια από τα θέµατα στα οποία επικεντρώνεται το σχέδιο ήταν τα πιο ενδιαφέροντα για τις περιοχές τους. Όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι µελέτες, εκπονήθηκε µελέτη στην Αγγλική γλώσσα, οι οποία περιλάµβανε τα κύρια δεδοµένα και τα αποτελέσµατα όλων των ερευνών. Η Ιστοσελίδα του σχεδίου Η ιστοσελίδα του σχεδίου MYRCAS (www.myrcas. com) παρουσιάζει περιγραφή των στόχων του σχεδίου, του εταιρικού σχήµατος, των δράσεων και των αποτελεσµάτων στις γλώσσες των εταίρων και στην Αγγλική γλώσσα. Αποσκοπεί να αποτελέσει «βιτρίνα», προκειµένου το ευρύ κοινό να ενηµερωθεί για το σχέδιο και τις δράσεις του. Η βάση δεδοµένων ADAM. Η βάση δεδοµένων ADAM απευθύνεται σε δικαιούχους των σχεδίων Leonardo da Vinci (LdV), οι οποίοι επιθυµούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και σε άτοµα τα οποία επιθυµούν να

2 συµβουλευτούν καινοτόµα σχέδια που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του προγράµµατος LdV. Τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων υπάρχουν σε διάφορες µορφές, κάτι το οποίο επιτρέπει τη µεγάλη τους διάχυση σε όλη την Ευρώπη. Η πληροφόρηση για το σχέδιο MYRCAS (καθώς επίσης και για τα κύρια αποτελέσµατα και προϊόντα του) έχει εισαχθεί στη βάση δεδοµένων, προκειµένου να είναι προσβάσιµη από το ευρύ κοινό. Το Ενηµερωτικό Φυλλάδιο. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου, οι εταίροι εκπόνησαν ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο, περιγράφοντας τους στόχους του σχεδίου, το εταιρικό σχήµα, τις δράσεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Το φυλλάδιο µπορεί κανείς να το «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του σχεδίου και είναι διαθέσιµο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στην Αγγλική. Υπάρχει επίσης διαθέσιµο στη βάση δεδοµένων ADAM. Τα Ενηµερωτικά Δελτία. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου MYRCAS, οι εταίροι εκπόνησαν έξι ενηµερωτικά δελτία, τα οποία περιγράφουν την πορεία του έργου στα διάφορα στάδιά του. Τα δελτία είναι διαθέσιµα στη βάση δεδοµένων ADAM και στην ιστοσελίδα του σχεδίου. Είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στην Αγγλική. Τα Διακρατικά Σεµινάρια Στα πλαίσια της ανάπτυξης του σχεδίου MYRCAS, οι εταίροι οργάνωσαν 4 διακρατικά σεµινάρια, στα οποία και συµµετείχαν όλοι τους. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθ ηκαν στην Ισπανία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και την Ιταλία και κατά τη διάρκειά τους, οι εταίροι συµφώνησαν για τα διάφορα σηµεία που αφορούσαν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σχεδίου, τα αποτελέσµατα και άλλες σηµαντικές ερωτήσεις για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Διάχυση& Δράσεις Δηµοσιότητας και Συµφωνητικά Συνεργασίας ανάµεσα στους εταίρους και διάφορους εθνικούς φορείς. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου MYRCAS, οι εταίροι ανέπτυξαν διαφορετικές δράσεις διάχυσης και δηµοσιότητας και επικοινώνησαν µε διάφορους φορείς, σκοπεύοντας να αποκτήσουν τη συνεργασία και στήριξή τους για την ανάπτυξη των προβλεπόµενων δράσεων. πληροφορίες

3 των συνεργαζόµενων φορέων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του σχεδίου. διάφορες δράσεις του σχεδίου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: IRMA SL (Ισπανία): Ανέπτυξε 47 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 4 ιστοσελίδας του. Έχει επίσης εγγραφεί σε διάφορους φορείς Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά µε το σχέδιο. ADESPER (Ισπανία): Ανέπτυξε 32 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 6 ιστοσελίδας του και της ιστοσελίδας ενός άλλου σχεδίου στο οποίο συµµετέχει. ADRAT (Πορτογαλία): Ανέπτυξε 6 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 3 σύναψε σχέση συνεργασίας µε άλλους 3 φορείς χωρίς συµφωνητικό. Έχει προωθήσει το σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και µέσω 2 ΜΜΕ. Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ (Ελλάδα): Ανέπτυξε 5 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε 5 συµφωνητικά συνεργασίας και προώθησε το σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και 3 άλλων ΜΜΕ. CEDER (Ρουµανία): Ανέπτυξε 7 δράσεις τοπικής διάχυσης, υπέγραψε 6 ιστοσελίδας του, µιας άλλης ιστοσελίδας και της τοπικής τηλεόρασης. AGROINSTITUT NITRA (Σλοβακία): Ανέπτυξε 9 δράσεις τοπικής διάχυσης, υπέγραψε 5 συµφωνητικά συνεργασίας και ιστοσελίδας του, µέσω µιας άλλης ιστοσελίδας και µέσω των ΜΜΕ. Έχει δηµιουργήσει επίσης οµάδα στο Facebook. PROVINCIA DI PIACENZA (Ιταλία): Ανέπτυξε 2 δράσεις διάχυσης, υπέγραψε ένα συµφωνητικό συνεργασίας και ιστοσελίδας του. AèVA (Ιταλία): Ανέπτυξε 4 δράσεις τοπικής διάχυσης, υπέγραψε 3 προώθησε το σχέδιο µέσω της ιστοσελίδας του και 4 ΜΜΕ. Επίσης, δηµιούργησε την οµάδα του Myrcas σε δύο πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Linkedin). Τα πιλοτικά σεµινάρια Παίρνοντας ως βάση τα περιεχόµενα των εγχειριδίων που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων σχεδίων ((MYKOS, CHESTNUT IN EUROPE-III MILLENNIUM και IRIS), αναπτύχθηκαν διαφορετικά πιλοτικά σεµινάρια, προκειµένου να αυξήσουν τις γνώσεις των ατόµων που επιθυµούν να γίνουν επαγγελµατίες στο χώρο της µανιταρολογίας, της καλλιέργειας κάστανου και της οργανικής γεωργίας. εταίροι του σχεδίου επέλεξαν θεµατικές για τα πιλοτικά τους σεµινάρια ανάλογα

4 µε τα αποτελέσµατα των µελετών αναγκών. Όλα τα σεµινάρια ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα και οι συµµετέχοντες έµειναν ικανοποιηµένοι. Μια σύντοµη περιγραφή των σεµιναρίων ακολουθεί παρακάτω: ADESPER (Ισπανία): Οργανώθηκε σεµινάριο διάρκειας 40 ωρών για την καλλιέργεια καστανιάς και µανιταριών. Υλοποιήθηκε στην περιοχή Bermillo de Sayago µε τη συµµετοχή 16 ατόµων. Στα πλαίσια του σεµιναρίου αναπτύχθηκαν διαφορετικά θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το οικοσύστηµα των καστάνων, την καλλιέργεια, τη φροντίδα και την αξιοποίησή τους. Επίσης, έγινε αναφορά σε µανιτάρια που σχετίζονται µε το κάστανο (τόσο ωφέλιµα όσο και επιβλαβή). καταρτιζόµενοι αξιολόγησαν το σεµινάριο ως πολύ ικανοποιητικό. ADRAT (Πορτογαλία): Μέσα στο Μάρτιο, το ADRAT οργάνωσε σεµινάριο κατάρτισης µε θέµα την Οργανική Γεωργία και τα θεωρητικά µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή Vidago. καταρτι ζόµενοι, 10 στο σύνολο, ήταν από την περιοχή Alto Tâmega s. Κάποιοι από τους αγρότες θα αρχίσουν να εφαρµόζουν την Οργανική Γεωργία και κάποιοι χαρακτηριζόταν από το ενδιαφέρον γι αυτή. Τα σεµινάρια οργανώθηκαν έχοντας ως εκπαιδευτές επαγγελµατίες του χώρου από διάφορους φορείς: Ένωση οργανικής γεωργίας, συνεταιρισµό οργανικής κτηνοτροφίας από την Πορτογαλία και την Ισπανία. Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ (Ελλάδα): Ένα σεµινάριο διάρκειας 40 ωρών οργανώθηκε στη Λάρισα. Το σεµινάριο απευθυνόταν σε ανέργους από την γύρω περιοχή. Συνολικά, συµµετείχαν 13 άτοµα και τα κύρια θέµατα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν οι βασικές τεχνικές της οργανικής γεωργίας και µέθοδοι για την επεξεργασία και µεταποίηση οργανικών τροφίµων. καταρτιζόµενοι αξιολόγησαν την ανάπτυξη του σεµιναρίου ως ιδιαίτερα θετική. CEDER (Ρουµανία): Ένα σεµινάριο διάρκειας 90 ωρών πάνω στην οικολογική γεωργία οργανώθηκε µέσα στον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011, µε τη συµµετοχή 25 καταρτιζοµένω ν. Τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν σε εξάωρα κάθε µέρα. Το σεµινάριο αυτό αποτέλεσε τµήµα ευρύτερου

5 εκπαιδευτικού προγράµµατος για πιστοποίηση στα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο 3: Τεχνικός γεωργίας Επίπεδο 2: Αγρότης βιολογικής γεωργίας. AGROINSTITUT NITRA (Σλοβακία): Σεµινάριο 40 ωρών για τις βασικές τεχνικές της οργανικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αναπτύχθηκε στην περιοχή της Nitra, µε τη συµµετοχή 10 ατόµων. συµµετέχον τες ήταν αγρότες από αγροτικές περιοχές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έναρξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την οργανική γεωργία. Το σεµινάριο είχε διάρκεια 40 ωρών, συµπεριλαµβάνοντας επίσης εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. συµµετέχοντες αξιολόγησαν την οργάνωση του σεµιναρίου ως θετική. AèVA (Ιταλία): Σεµινάριο διάρκειας 40 ωρών µε θέµα τις βασικές τεχνικές οργανικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και κοινωνικής γεωργίας αναπτύχθηκε σε 5 φάρµες της Τοσκάνης ( 2 στην Πίζα και 3 στη Λούκα) µε τη συµµετοχή 12 ατόµων. συµµετέχοντες ήταν γεωργοί ή τεχνικοί από αγροτικές περιοχές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους µε την οργανική γεωργία και την κοινωνική γεωργία. συµµετέχοντες αξιολόγησαν το σεµινάριο ως πολύ ικανοποιητικό. Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών. Διαθέσιµος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στην Αγγλική, ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει σύντοµη εισαγωγή στο Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση, το σχέδιο MYRCAS και το Διακρατικό εταιρικό σχήµα που συµµετέχει στο σχέδιο. Επίσης, περιλαµβάνει διάφορες καλές πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέµατα του σχεδίου (µανιταρολογία, καλλιέργεια καστανιών και οργανική γεωργία). καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί µε επιτυχία στις συµµετέχουσες χώρες των εταίρων και αποτελούν παραδείγµατα και πρότυπα προς µίµηση από άλλα άτοµα που εργάζονται στους ίδιους χώρους,

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο Πρόγραμμα δια βίου μάθηση ΓΔ. Εκπαίδευση και πολιτισμός Πρόγραμμα δια βίου μάθηση ΓΔ. Εκπαίδευση και πολιτισμός Πρόγραμμα δια βίου μάθηση LEONARDO DA VINCI ΟΔΗΓΟΣ MYRCAS Καλές πρακτικές στον αγροτικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση των βασικών μας προϊόντων: τη σειρά ψηφιακών μαθημάτων, το εγχειρίδιο μάθησης

Επίσης εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση των βασικών μας προϊόντων: τη σειρά ψηφιακών μαθημάτων, το εγχειρίδιο μάθησης Έκδοση T- Story NEWSLETTER June N.4 2013 Edition N. Επίσημο δελτίου τύπου του προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training project, χρηματοδοτούμενο από τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL. Στην Κύπρο Κ.Π. EQUAL

Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL. Στην Κύπρο Κ.Π. EQUAL Κατάλογος Έργων Κ.Π. EQUAL Στην Κύπρο Διαχειριστική Αρχή Γραφείο Προγραμματισμού www.planning.gov.cy Κ.Π. EQUAL Εθνική Δομή Στήριξης Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001 Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓOYΣΤΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» :

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : Α.Σ. : ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

ADULT BASIC ACCOUNTING AND CONTROL OF OVER INDEBTEDNESS. Newsletter #1. www.abaco-project.eu

ADULT BASIC ACCOUNTING AND CONTROL OF OVER INDEBTEDNESS. Newsletter #1. www.abaco-project.eu ADULT BASIC ACCOUNTING AND CONTROL OF OVER INDEBTEDNESS Newsletter #1 Νοέµβριος 2009 Το ABACO είναι ένα επιχορηγούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρόγραµµµα και αποσκοπεί στην εφαρµογή στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενημερωτικό δελτίο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελ. 3 Χαιρετισμός Προέδρου του Ε.Κ.Ε.Π. κ. Βάλτερ Φισσάμπερ Σελ. 4 Συμμετοχή Ε.Κ.Ε.Π. στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτική στη δια βίου συμβουλευτική και τον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig Nº 3 Μάρτιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μικτή µάθηση Roberto Carneiro και Lluís Tarín Άρθρα Επιτυχηµένα Σχέδια Μικτής Μάθησης το 2006: Εµπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα