ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα Πνιπδώξνπ, Μάξηνο Υ Σηνθή, Γηάλλνο Μαηζεληίδεο, Μάξηνο Δπξηπίδνπ, Υξηζηίλα Βηνιάξε, Υξηζηίλα Υξπζάλζνπ, Κπξηάθνο Θεκηζηνθιένπο, σηήξεο Υξηζηνθή, Ζξαθιήο Σζηθθνπξήο, Αζελά Καδακία, ηάζεο Αλζνύζεο, Ηλώ Κσλζηαληίλνπ, Αλδξέαο Αλδξηαλόο, Ζιίαο Μαλνύρνο, Κσλζηαληίλνο Φπιιήο, Πόιπο Πνιπθάξπνπ, Μαξηάλλα Νηθνιάνπ Πιάησλνο, Γόκλα Υαξαιάκπνπο Βαιαλίδνπ, Γεώξγηνο Γεσξγίνπ, Μύξηα άββα, Κώζηαο Σνηόο, Παλίθνο Κπξηάθνπ, Αληξέαο Βαζηιείνπ, ηέιηνο Πνγηαηδηήο, Ζιίαο Βαζηιείνπ, Λνπθάο Παλαγηώηνπ, Φσηνύια Έιιελα, Κώζηαο Γεκεηξίνπ, Μηράιεο Μηραήι, Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο, Έιελα Θεκηζηνθιένπο, Μηράιεο Καξαγηάλλεο, Υξίζηνο Αγαζαγγέινπ, Νίθε Παπαραξίηνπ Πνηεηάξε. ΤΝΟΔΟΙ: ΚΑ Κοντοβάθκια: Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ, Μηράιεο Εακππξίλεο, ΚΣ Σριτερούσας: Αιεμία Μεηαμά, Α Ύυφνα: Υξηζηόδνπινο Δπζηξαηίνπ, Πάτνα: Λάθεο Νενθιένπο. ΑΠΟΝΣΕ Υαξάιακπνο Κνύκνπξνο, Γηώξγνο Λεβέληεο, Μηράιεο Μαθξήο, Άληξε Παπαδνπνύινπ, Γεκήηξεο Αλησλίνπ, Ζξαθιήο Κπξηάθνπ, αιώκε Υξηζηνδνύινπ Παθίηε, Γόλα Υξηζηνδνύινπ, Αληώλεο Υξπζνζηόκνπ, Νίθνο Οξζνδόμνπ, Παλίθνο Κσλζηαληίλνπ, Γηάλλνο Γεκεηξίνπ, Δπγέληνο Υαξαιάκπνπο, Αγγέια Πέηξνπ, Αλδξέαο Γιπθύο, Αλδξέαο Παπαδόπνπινο, άββαο Κσλζηαληίλνπ, Γώξνο Κσλζηαληίλνπ, Παλαγηώηεο Νηθνιαΐδεο, Υξίζηνο άββα, Πέηξνο Γεκεηξίνπ, Κώζηαο Γεσξγίνπ, Κξίζηεο Παξαδείζεο, Γηώξγνο Μηραήι, Γηάλλεο Ησάλλνπ, Λνπθάο Παπαινπθά, Έιελα Κσλζηαληίλνπ, Λίλνο Αβξακίδεο, Αληώλεο Αλησλίνπ, Λεσλίδαο Πέηξνπ, Παλίθνο Κσλζηαληίλνπ, Υξηζηάθεο Υξηζηνθή, Βάζνο Παπαζενθίινπ, Νηθόιαο Νηθνιάνπ, Έιιε Βάζνπ, Δζπεξάληδα, Μηραειίδνπ, Καηεξίλα Μηραήι. ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ 5. Θέκαηα Γεώξγηνπ Γεσξγίνπ (Δθπξόζσπνο ΗΔ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Αγ. Νενθύηνπ) 6. Καηαζθελώζεηο Πιαηξώλ 7. Γηαιέμεηο Οκνζπνλδίαο κε Πξνδεκνηηθή 1

2 8. Πξόηππα ρεδηαζκνύ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 9. Μηθξή παξνπζίαζε από θ Νηίλν Έιιελα (Πξόεδξνο ρνιηθήο Δθνξείαο Λεκεζνύ) 10. Γηάθνξα 1. ΕΓΚΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 3 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΣΑ Ζ Οινκέιεηα ελέθξηλε ηα Πξαθηηθά ηεο 3 εο πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, ε νπνία έγηλε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζην Κ δεκνηηθό ζρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα. 2. Π.Ο.Ε.Δ. Ο Πξόεδξνο εμήγεζε όηη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαζπζηέξεζαλ θέηνο λα μεθηλήζνπλ νη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, ήηαλ εμαηηίαο κηαο θίλεζεο εθ κέξνπο ηεο Οκνζπνλδίαο Λεπθσζίαο λα ελεκεξώζεη ηα ζρνιεία γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο, ρσξίο λα έρεη ελεκεξώζεη πξώηα ηελ Π.Ο.Δ.Γ. Λεπθσζίαο. Λόγσ θαη ηεο ήδε ηεηακέλεο θαηάζηαζεο, ε Π.Ο.Δ.Γ. δπζαξεζηήζεθε θαη έθδσζε αλαθνίλσζε πξνο όια ηα ζρνιεία Παγθύπξηα όηη δε ζα βνεζήζεη θακηά Οκνζπνλδία όζνλ αθνξά ηηο Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. Δκάο σο Οκνζπνλδία Λεκεζνύ ζα καο επεξέαδε πεξηζζόηεξν από όινπο εάλ δε γίλνληαλ νη Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, αθνύ είλαη θαη ην κνλαδηθό έζνδν πνπ έρνπκε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε Καηαζθήλσζε Πιαηξώλ. Αληηδξάζακε ακέζσο κε έθηαθηε ζπλεδξία ηεο Γξακκαηείαο καο θαη ζηέιινληαο επηζηνιή ζηελ Π.Ο.Δ.Γ., εμεγώληαο ηνπο ηε κεγάιε καο αλάγθε λα γίλνπλ νη παξαζηάζεηο. Έγηλε ζπλάληεζε ηνπ επηακεινύο ζπκβνπιίνπ ηεο Π.Ο.Δ.Γ. κε ηνλ Πξόεδξν θαη Αληηπξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο καο θαη επηπρώο όια πήγαλ θαιά θαη μεθηλνύκε ηηο Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο καο. Δπίζεο, ζηε ζπλάληεζε απηή ζπδεηήζεθε ην γεληθόηεξν ζέκα ησλ Κηλεκαηνγξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, δειαδή αλ ππάξρεη ηξόπνο λα έρεη ε Οκνζπνλδία απηά ηα έζνδα από άιινπο πόξνπο. Δίλαη δπζάξεζην, θαη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα δίλεη ην θάζε παηδί 7,00-8,00 θαη ε Οκνζπνλδία λα παίξλεη κόλν 2,00-3,00. Σν ζέκα απηό ζα μαλαζπδεηεζεί ζε κειινληηθή ζπλάληεζε. Σέινο, ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα ησλ Υξηζηνπγελληάηηθσλ γηνξηώλ. Ο πξνβιεκαηηζκόο ηεο Π.Ο.Δ.Γ. είλαη πόζε δηδαθηηθή ώξα ράλεηαη γηα ηηο πξόβεο. Απηό ζα ζπδεηεζεί θαη πάιη ζε κειινληηθή ζπλάληεζή καο κε ηελ Π.Ο.Δ.Γ. Ο θ Πόιπο Βιάρνο πξόζζεζε όηη νη ζρέζεηο Π.Ο.Δ.Γ. θαη Οκνζπνλδίαο έρνπλ θηάζεη ζε έλα πνιύ θαιό ζεκείν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Έρνπκε, είπε, θνηλνύο ζηόρνπο ζε ηειηθή αλάιπζε. Ο Πξόεδξνο είπε όηη παιαηόηεξα είρακε πεη όηη ζα ήηαλ θαιό λα απνδεζκεπηνύκε από ηελ Π.Ο.Δ.Γ. θαη λα κελ ηελ έρνπκε αλάγθε ηόζν πνιύ όζν ηελ έρνπκε ηώξα. Απηό είλαη δύζθνιν θαη είλαη θαιύηεξα λα είλαη θνληά καο θαη εκείο θνληά ηνπο. Αλ έρνπλ αηηήκαηα, ηα νπνία εκάο καο ζπκθέξνπλ θαη δελ ελνρινύλ ηα παηδηά καο, εκείο ζα ηνπο ππνζηεξίμνπκε. 3. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ Ο Πξόεδξνο ζπλέρηζε ελεκεξώλνληαο όηη μεθηλνύκε αύξην 6 Μαξηίνπ ζην K-Cineplex κε ηελ παξάζηαζε «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ κηθξνύ Νηθόια». Παξαθάιεζε όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο λα βξίζθνληαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπιάρηζηνλ ηε κέξα πνπ ζα πάεη ην ζρνιείν ηνπο θαη λα θέξνπλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ πιεξσκή. 2

3 Ήηαλ απίζηεπηε ε θαηάζηαζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη επαλαπξνγξακκαηηζκό. ηάιζεθε ε πιήξεο ελεκέξσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζε όια ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο Πόιεο θαη Δπαξρίαο Λεκεζνύ, θαη ηα πεξηζζόηεξα δήηεζαλ αιιαγέο. Δπηπρώο όια θαλνλίζηεθαλ πέξαλ κεξηθώλ ιηγνζηώλ απσιεηώλ, νη νπνίεο ήηαλ είηε ιόγσ ηεο καθξηλήο απόζηαζεο είηε ιόγσ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ. Ο εθπξόζσπνο ηεο Κππεξνύληαο αληέδξαζε ιέγνληαο όηη νη εθπξόζσπνη ησλ πλδέζκσλ Γνλέσλ δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηηο Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, ελώ ζα έπξεπε λα είλαη νη πξώηνη πνπ ζα γλώξηδαλ. Ο Πξόεδξνο είπε όηη έρεη δίθαην, αιιά έρνπκε ζαλ ειαθξπληηθό ηα όια θσιύκαηα πνπ εμήγεζε πξνεγνπκέλσο, ζπλ ην γεγνλόο όηη νη αιιαγέο ήηαλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν θαη όηη ζα επηθξαηνύζε ζύγρπζε κε ηηο ηόζεο αιιαγέο. Αύξην ζα ζηαιζεί ζε όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο ν ηειηθόο πξνγξακκαηηζκόο, λννπκέλνπ όηη δε ζα ππάξμνπλ άιιεο αιιαγέο. Θα γίλεηαη κία παξάζηαζε θαζεκεξηλά θαη ζα μεθηλά ζηηο 10.00π.κ.. Ζ εθηειεζηηθή γξακκαηέαο ζα κηιά κε όια ηα ζρνιεία γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό καζεηώλ θάζε ζρνιείνπ, αιιά θαη πόζα παηδηά έρνπλ αλά ηάμε γηα λα γίλεη δηαρσξηζκόο αλά αίζνπζα από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο εθπξόζσπνο ηεο Ληλόπεηξαο ξώηεζε πώο ζα γίλεηαη ε πιεξσκή ζηελ Οκνζπνλδία. Ο Πξόεδξνο εμήγεζε όηη κεηά από απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, ην θάζε ζρνιείν πιεξώλεη αλάινγα κε ην ζπλνιηθό αξηζκό καζεηώλ πνπ έρεη, αζρέησο αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ όια ηα παηδηά. Από ην πνζό, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θάζε ρξόλν σο ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, ε Οκνζπνλδία παίξλεη ην 80% θαη ν εθάζηνηε ύλδεζκνο ην 20% γηα λα θαιύςεη ηπρόλ απώιεηεο (παηδηά πνπ δε ζα έξζνπλ ή άπνξα παηδηά πνπ δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ). Ο θ Πόιπο Βιάρνο πξόζζεζε όηη ηα ζρνιεία έρνπλ πάξεη εγθύθιην από ην Τπνπξγείν Παηδείαο όηη δηθαηνύληαη κέρξη ηξεηο (3) Κηλεκαηνγξαθηθέο Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο λα πάλε κία ζρνιηθή ρξνληά. Ζ κία εθ ησλ ηξηώλ (3) πξέπεη λα είλαη απηή ηεο Οκνζπνλδίαο. ίγνπξα, ηόληζε ν Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο, ππάξρνπλ πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη ε Οκνζπνλδία βιέπεη θάζε πεξίπησζε πιεξσκήο μερσξηζηά. Ο εθπξόζσπνο ηεο Κππεξνύληαο είπε όηη πξέπεη όινη νη εθπξόζσπνη λα κηιήζνπλ κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη λα ηνπο παξνηξύλνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο καο γηαηί είλαη ε δσνδόηξα πεγή ηεο Οκνζπνλδίαο. Αλαθέξζεθε όηη ηηο επόκελεο ρξνληέο ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη πξώηα νη εθπξόζσπνη θαη κεηά ηα ζρνιεία, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα καο ζηεξίμνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο. 4. ΕΝΙΑΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΥΟΛΕΙΩΝ Ο Πξόεδξνο αλέθεξε όηη ε Οκνζπνλδία Λάξλαθαο θαη Ακκνρώζηνπ έρνπλ εληαία αζθάιηζε ζρνιείσλ. Από ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ζα ην εθαξκόζεη θαη ε Οκνζπνλδία καο θαη επειπηζηνύκε λα καο ζηεξίμνπλ ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ηεο Πόιεο θαη Δπαξρίαο Λεκεζνύ. Ο Αληηπξόεδξνο είπε όηη ζα πάξνπκε απεπζείαο πξνζθνξέο από δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζα δηαιέμνπκε ηελ θαιύηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε. Θα έρνπκε θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη απηέο ζα δεηάκε από όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο, θαη ζα ππνγξαθεί εηήζην ζπκβόιαην. Ο εθπξόζσπνο ηνπ ΚΕ είπε όηη ήδε θάπνηα ζρνιεία άξρηζαλ λα παίξλνπλ πξνζθνξέο από αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νπόηε ε Οκνζπνλδία καο πξέπεη λα θηλεζεί άκεζα. Κάπνηνο άιινο εθπξόζσπνο είπε λα πξνζέμνπκε θαη ηελ εμππεξέηεζε από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη λα γίλεηαη ε πιεξσκή ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ. 3

4 5. ΘΕΜΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Ο Πξόεδξνο αλέγλσζε ηα ζέκαηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ΗΔ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ηα νπνία ήηαλ: ην ηακείν Γηεπζπληώλ/ξηώλ, νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ησλ καζεηώλ ζηα ρηόληα, νη ηζηνζειίδεο ησλ πλδέζκσλ Γνλέσλ, νη ηξόπνη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πλδέζκσλ Γνλέσλ, ζπδήηεζε ηξόπσλ ελίζρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνπο αδειθνύο Έιιελεο θαη ηα κεηξώα καζεηώλ, ζρνιείσλ θαη πλδέζκσλ Γνλέσλ. Ο Πξόεδξνο είπε όηη είλαη θαινδερνύκελα ηα ζέκαηα απηά, αιιά ζα πξνηηκνύζε λα θαιέζνπκε ηνλ θ Γεσξγίνπ ζε κηα ζπλεδξίαζε ηεο Γξακκαηείαο καο θαη λα δνζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηνπο εθπξνζώπνπο. Ο θ Πόιπο απάληεζε γηα ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ Διιήλσλ, ιέγνληαο όηη ε Π.Ο.Δ.Γ. θαη ε Παγθύπξηα πλνκνζπνλδία ζα ην κειεηήζνπλ θαη ζα βξνπλ ηξόπνπο. Ο Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ εθπξόζσπν ηεο Κππεξνύληαο, θ Γηώξγν Μηραήι λα πεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηηο εθδξνκέο ζηα ρηόληα, ν νπνίνο είλαη ν πιένλ αξκόδηνο. Ο θ Γηώξγνο αζρνιείηαη κε ηηο ρηνλνδξνκίεο θαη γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ Οκνζπνλδηαθόο Πξνπνλεηήο. Σν ζρνιείν ηνπ εδώ θαη θάπνηα ρξόληα πάεη θάζε ρξόλν εθδξνκή ζηα ρηόληα, όπνπ ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ θαη λα θάλνπλ ζθη. Φέηνο μεθίλεζε κε όια ηα ζρνιεία πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ. Σν θόζηνο είλαη 5,00 γηα ελνηθίαζε εμνπιηζκνύ θαη 5,00 γηα πιεξσκή ησλ δαζθάισλ ζθη. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ, θαζεζύραζε ηνπο γνλείο ιέγνληαο όηη δελ ηίζεηαη ηέηνην πξόβιεκα. 6. ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ ΠΛΑΣΡΩΝ Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Καηαζθελώζεσλ Πιαηξώλ θ Πόιπο Βιάρνο ελεκέξσζε όηη ζε κηα βδνκάδα πεξίπνπ ζα έρεη ην πξόγξακκα θαη ζα ελεκεξσζνύλ ηα ζρνιεία. ηηο Καηαζθελώζεηο άξρηζαλ λα γίλνληαη έξγα γηα ππξαζθάιεηα θαη ζα επεθηαζνύλ ηα εζηηαηόξηα θαη επειπηζηεί λα δεκηνπξγεζεί αθόκα έλα αληίζθελν γηα λα θαιπθζεί αθόκα κηα εβδνκάδα (9 ε ), ηελ νπνία ζέινπκε λα θάλνπκε. 7. ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ Ο Πξόεδξνο αλάθεξε όηη ζα γίλνπλ ηξεηο (3) δηαιέμεηο θαη νη πξνηεηλόκελεο εκεξνκελίεο είλαη 22/3, 26/4 θαη 17/5. Σα ζέκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε πξόιεςε, ηαηξηθή, ινγνζεξαπεία θαη δηαηξνθή. Οη δηαιέμεηο ζα γίλνληαη ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν θαη γύξσ ζηηο 19.00κ.κ. Σελ 1 ε δηάιεμε ζα ηελ θάλεη ε θ Μαξία Υαηδεραξαιάκπνπο, κε ζέκα «Απηνεθηίκεζε Απηνπεπνίζεζε θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο παηδηώλ» θαη ζθεθηόκαζηε ζαλ Οκνζπνλδία λα θαιέζνπκε θαη ηελ θ Πόια αθάηνπ, ε νπνία είλαη Παηδνςπρνιόγνο θαη εξγάδεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 8. ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ Ο θ Κπξηάθνο Θεκηζηνθιένπο αλέπηπμε ην ζέκα απηό, κηαο θαη ηνπ αλαηέζεθε από ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο. Όλησο ππάξρεη πξόβιεκα, θπξίσο ηα ηειεπηαία 1 2 ρξόληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, όπνπ νη εξγνιάβνη πξνζπαζώληαο λα αλαιάβνπλ έλα έξγν δίλνπλ ρακεινύ θόζηνπο πξνζθνξέο θαη ρξεζηκνπνηνύλ θαθήο πνηόηεηαο πιηθά. Γπζηπρώο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο αδπλαηεί λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο. Σώξα ππάξρνπλ δύν (2) πξνηάζεηο από ην Τπνπξγείν: είηε δε ζα δίλνπλ λέα ζπκβόιαηα ζε ηέηνηνπο εξγνιάβνπο είηε ζα δίλνπλ θαη ζα πξνζπαζνύλ λα ηνπο ειέγμνπλ. Δθεί πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ελαπόθεηηαη ζε εκάο ηνπο γνλείο λα ηα βξνύκε, λα ηα θαηαγξάςνπκε θαη λα ηα παξαπέκςνπκε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ Οκνζπνλδία καο έρεη ήδε ζηείιεη επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο δεηώληαο ηνπο λα καο πνπλ ηα πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ. Γερόκαζηε όκσο πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηώλ κόλν. 4

5 Έπεηηα, ν θ Κπξηάθνο δέρηεθε εξσηήζεηο από εθπξνζώπνπο. 9. ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ κ ΝΣΙΝΟΤ ΕΛΛΗΝΑ Ο θ Νηίλνο Έιιελαο, Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο Λεκεζνύ, επραξίζηεζε ηελ Οκνζπνλδία γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δίλεηαη λα κηιήζεη ζηνπο εθπξνζώπνπο γηα λα ηνπο ιύζεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηά ηνπο. Μέιεκα ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο είλαη λα δηνξζώζεη ηα θαθώο έρνληα ζηα ζρνιεία. Αλαθνίλσζε έλα θαηλνύξην ζεζκό όπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζπλεξγεία από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο, ηα νπνία απνηεινύληαη από άηνκα πνπ ζα κπαίλνπλ κέζα ζε έλα ζρνιείν, ζα κέλνπλ όζεο κέξεο ρξεηάδεηαη θαη ζα θαιύπηνπλ όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα θεύγνπλ. Απηό ζα εθαξκνζηεί από ηηο 21 Μαξηίνπ Θα μεθηλήζνπλ από ηα ππνβαζκηζκέλα ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξε αλάγθε από ηερληθέο ππεξεζίεο, δειαδή επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε. Σα ζπλεξγεία ζα πεγαίλνπλ ζε έλα ζρνιείν κεηά από ηηο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο ζα ζπλεδξηάδνπλ ζε θάζε ζρνιείν. ηηο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο εθπξνζσπνύληαη όιεο νη πιεπξέο (δηεπζύλζεηο ζρνιείσλ, γνλείο, καζεηέο). Σα ζπλεξγεία ζα μαλαπάλε ζε θάπνην ζρνιείν κεηά από έλα ρξόλν πεξίπνπ, γη απηό παξαθάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο λα θαηαγξάςνπλ ηώξα όηη πξνβιήκαηα έρνπλ ηα ζρνιεία ηνπο. Πξόζζεζε, όηη δελ είλαη ππέξ ηνπ λα πιεξώλνπλ νη γνλείο γηα πιηθνηερληθέο εξγαζίεο ζηα ζρνιεία. Απηό είλαη έλα έμνδν ηνπ θξάηνπο, γη απηό νη γνλείο λα ελεκεξώλνπλ ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα. Οη γνλείο λα είλαη κνριόο πίεζεο ζηνπο Γηεπζπληέο/ξηεο ζηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ. Δπηπξόζζεηα, αλέθεξε όηη ζα θαιεζηεί ε Οκνζπνλδία καο ζύληνκα από ηε ρνιηθή Δθνξεία Λεκεζνύ γηα λα ζπδεηήζνπλ πεξί ηνπ ζέκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ είπε όηη πξνρσξνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθό γξαθείν, ην νπνίν ζα επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν ζε πεξίπησζε θαιέζκαηνο ζπλαγεξκνύ. Αλ ην άηνκν εθείλν ζεσξήζεη όηη είλαη απαξαίηεην λα θαιεζηεί ε Αζηπλνκία ή ηε ρνιηθή Δθνξεία ή ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ζα ην πξάμνπλ. Οη Γηεπζπληέο/ξηεο δελ πξέπεη λα δεηνύλ από ην ύλδεζκν Γνλέσλ λα δώζεη ρξήκαηα από ην ηακείν ηνπ γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα έπξεπε λα θαιύςεη είηε ν πξνϋπνινγηζκόο πνπ έρνπλ νη Γηεπζπληέο/ξηεο είηε ε ρνιηθή Δθνξεία. Σέινο, απάληεζε ζε δηάθνξα εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο ησλ εθπξνζώπσλ. 10. ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Πξόεδξνο ελεκέξσζε όηη ν Καξλαβαιίζηηθνο ρνξόο ηεο Οκνζπνλδίαο καο πήγε πνιύ θαιά θέηνο. Δίρακε 197 άηνκα ζε ζύγθξηζε κε 247 άηνκα πέξζη. Παξαθάιεζε όζνη θέξδηζαλ δώξα λα ηα παξαιάβνπλ από ηελ εθηειεζηηθή γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο. Για το Διοικητικό σμβούλιο Γηαλλάθεο Θενδνύινπ Πξόεδξνο Καηεξίλα Πνιπδώξνπ Γξακκαηέαο 5

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα