ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Αξηζκόο Απόθαζεο: 28 Έγκπιζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ ςπ απιθ. 20/2013 Μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Σεσνολογίαρ Πληποθοπίαρ και Επικοινυνιών (ΣΠΕ), με ηίηλο : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Δικηςακών Τποδομών κηηπίος Δημαπσείος και εξοπλιζμού Computer Room Δήμος Παπάγος Υολαπγού. Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 5 η ηνπ κελόο Μαπηίος ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάπηη, ώπα θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ - Υνιαξγνύ, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο πνπ επηδόζεθε ηελ 28/2/2014 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε παξόληεο: Παπόνηερ Γαζθαιόπνπινο Υ.- ΠΡΟΔΓΡΟ Απόνηερ Σνύηνπδαο Γεκ. Σζνραιήο Κσλ. Ίζθνο Π. Μπνπθνύλνπ Β. Απγνπξόπνπινο Αζ. Φαζνύιε Αηθ. Παπαγεσξγίνπ Κσλ. Σζηθξηθώλε Α Μ (αλαπιεξσκαηηθό κέινο). Ρεκνύλδνο Γ. Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία εθόζνλ επί αξηζκνύ εννιά (9) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ παξίζηαληαη πένηε (5), ε Δπηηξνπή εηζήιζε ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην ζέκα, είπε : Παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηόηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ επξείαο πεξηνρήο θάζκαηνο εληόο ηνπ θηηξίνπ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ. Οη λέεο δηθηπαθέο ππνδνκέο πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ππνηππώδεο ππάξρνπζεο, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο από εηζξνή όκβξησλ πδάησλ ζην Γεκαξρείν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Γηα ηνλ ιόγν απηό επηζπεύδεηαη ε εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία αξρηθά ππήξρε πξνγξακκαηηζκόο λα ζπκπεξηιεθζεί θαη λα εθηειεζζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π.Π. ηνπ έηνπο Παξάιιεια, είλαη επηβεβιεκέλε ε δεκηνπξγία λένπ ρώξνπ computer room, πξνθπιαγκέλνπ από κειινληηθνύο παξόκνηνπο θηλδύλνπο (πγξαζίαο, ππξθαγηάο, δνιηνθζνξώλ, απμνκεηώζεσλ ηάζεο), ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί λένο εμνπιηζκόο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαησκέλνπ. Η παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ ζε εξγαδόκελνπο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο, νη νπνίεο άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο ή αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπο έξγνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πνιηηώλ πνπ δηακέλνπλ ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν. Δπνκέλσο ε θάιπςε αλαγθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, αιιά αθόκα θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο, δηαβίσζεο ή θαη πγείαο, απνηειεί δεηνύκελν από ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ. Παξάιιεια ζα πινπνηεζνύλ δξάζεηο ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ παξαθνινύζεζεο, ππνζηήξημεο, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκώλ.

2 Σν έξγν ζπκβάιιεη ζηελ αξηηόηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ ε νπνία απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηελ επξύηεξε αλάπηπμε θαη πξνζθνξά έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνύ ζηνπο πνιίηεο ηνπ. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ απμαλόκελε απαίηεζε γηα γξήγνξε κεηάδνζε κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηε ρξήζε δηθηπαθήο ππνδνκήο κε θαιώδηα αζζελώλ ξεπκάησλ ζηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ, παξάιιεια κε ηα γλσζηά θαιώδηα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε δηθηπαθή ππνδνκή νλνκάδεηαη δνκεκέλε θαισδίσζε. Η ζπλέλσζε ησλ δύν Γήκσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ηκήκαηνο ΣΠΔ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην πξόβιεκα ηεο αλππαξμίαο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ. ε έλα ζύγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ν θάζε εξγαδόκελνο γηα λα είλαη απνδνηηθόο ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε πξόζβαζε ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηειέθσλν θαη ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, γηα λα κπνξεί λα αληαιιάζζεη θαη λα επεμεξγάδεηαη αξρεία θεηκέλνπ, εηθόλαο θαη άιισλ δεδνκέλσλ. Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνπλ πιενλεθηήκαηα ζε έλα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο είλαη ε επεθηαζηκόηεηα, ε ηππνπνίεζε, ε εύθνιε ζρεδίαζε θαη ε εύθνιε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε. Η αλάγθε γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ απαηηεί ηελ εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Η αλάπηπμε ρώξνπ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηε ζηέγαζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο θαη επηδόζεσλ κηαο δνκεκέλεο θαισδίσζεο, πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ζηα δίθηπα ππνινγηζηώλ εμαζθαιίδνληαη, εάλ ηεξεζνύλ ζπζηεκαηηθά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηα πξόηππα πνπ δεκνζηεύνπλ αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί ηππνπνίεζεο. ε γεληθέο γξακκέο απνπζηάδεη ε δηθηύσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ όπνπ ιεηηνπξγνύλ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ΚΟΠΟ Η πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηεγνξία Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία «Σνπηθώλ δηθηύσλ επξείαο πεξηνρήο» θαη ρώξσλ ζηέγαζεο θαη δηαρείξηζεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ απνιύηνπ αζθαιείαο θαη αδηάιιεηπηεο ιεηηνπξγείαο, απνζθνπεί: ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ην θόζηνο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ / ππεξεζηώλ, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο από ηνπο ηδίνπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ εκπιεθνκέλσλ πνιηηώλ ζηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ηαρύηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ ππεξεζηώλ ζηνπο δεκόηεο αιιά θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ελόο «Σνπηθνύ δηθηύνπ επξείαο πεξηνρήο» ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ. Η παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ ζε εξγαδνκέλνπο θαη πνιίηεο, νη νπνίεο άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο ή αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ Γήκνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εξγαδνκέλσλ αιιά ησλ πνιηηώλ πνπ δηακέλνπλ ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα όξηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ Παπάγνπ -Υνιαξγνύ. Παξάιιεια, ζα πινπνηεζνύλ δξάζεηο ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηώλ ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ, κεραληζκώλ παξαθνινύζεζεο, ππνζηήξημεο, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Σν έξγν ζπκβάιιεη ζηελ αξηηόηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Από ηερληθήο άπνςεο πξνηείλεηαη κηα επέιηθηε αξρηηεθηνληθή ηξηώλ επηπέδσλ: 1. ην πξώην επίπεδν αλαπηύζζεηαη ε βαζηθή ππνδνκή αλάπηπμεο ηνπηθώλ δηθηύσλ επξείαο πεξηνρήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. 2. ην δεύηεξν επίπεδν βξίζθνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.

3 3. ην ηξίην επίπεδν βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγεία ρώξνπ πςειήο πξνζηεηζέκελεο αμίαο όπνπ ζα ζηεγαζζνύλ όια ηα ζπζηήκαηα δηάρπζεο θαη απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαζώο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ. Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: Σελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπηθώλ δηθηύσλ επξείαο πεξηνρήο (Γνκεκέλε θαισδίσζε θαη εμνπιηζκνύ κεηαγσγήο) κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε βαζηθήο επξπδσληθήο ππνδνκήο θαη αλάπηπμε βαζηθώλ ππεξεζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Την ανάπηςξη ςπηπεζιών πποζηιθέμενηρ αξίαρ για ηοςρ δημόηερ. Αλάπηπμε ππνδνκώλ γηα ηε δεκηνπξγία πιαηθόξκαο κε ζθνπό ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο Σελ αλάπηπμε ρώξνπ ζηέγαζεο εμνπιηζκνύ πιεξνθηξηθήο ζην θεληξηθό θηίξην ηνπ Γήκνπ. Σν έξγν έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ - εμππεξεηεηώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ελνπνηεκέλνπ δηθηύνπ επξείαο πεξηνρήο ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνύ. Η δνκεκέλε θαισδίσζε ελόο θηηξίνπ απνηειείηαη από ηέζζεξα θύξηα κέξε: ηνπο θαηαλεκεηέο, ηε θαισδίσζε θνξκνύ (θαηαθόξπθε), ηελ νξηδόληηα θαισδίσζε θαη ηε ζέζε εξγαζίαο. Καηαλεκεηέο Όπσο ζηελ εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ έρνπκε ην γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα θαη ηνπο κεξηθνύο ειεθηξηθνύο πίλαθεο (ππνπίλαθεο), έηζη θαη ζηε δνκεκέλε θαισδίσζε έρνπκε ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θαηαλεκεηέο νξόθνπ. Οη ζέζεηο ησλ θαηαλεκεηώλ ζην θηίξην ζα επηιεγνύλ έηζη ώζηε λα απαηηείηαη ην κηθξόηεξν δπλαηό κήθνο θαισδίσλ, λα είλαη εύθνια επηζθέςηκνη θαη γεληθά λα παξέρνπλ επειημία ζε θάζε αιιαγή ρξήζεο ή κεηαηξνπή. ην ρώξν πνπ ζα βξίζθεηαη ν θεληξηθόο θαηαλεκεηήο (αίζνπζα θαηαλεκεηή) ηεξκαηίδνπλ όια ηα θαιώδηα πνπ ζα έξρνληαη από ηηο πξίδεο ηνπ θηηξίνπ. Δπεηδή ην θηίξην είλαη κεγάιν, ζα ηνπνζεηεζεί θαη από έλαο ελδηάκεζνο θαηαλεκεηήο αλά όξνθν. Κξηηήξην γηα ηνλ αξηζκό ησλ ελδηάκεζσλ θαηαλεκεηώλ απνηειεί ν πεξηνξηζκόο όηη ε απόζηαζε θαηαλεκεηή από ππάξρνπζα ή κειινληηθή πξίδα δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 90 κέηξα. ηελ αίζνπζα πνπ ζα βξίζθεηαη ν θεληξηθόο θαηαλεκεηήο ζα ζπλππάξρνπλ ην ηειεθσληθό θέληξν, ν θεληξηθόο εμππεξεηεηήο (server) ηνπ δηθηύνπ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαζώο θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, ππξαλίρλεπζεο, ήρνπ θιπ. ρξήζεο. Βαζηθή αξρή ηνπ θαηαλεκεηή είλαη ε εμαζθάιηζε επειημίαο ηεο θαισδίσζεο ζε θάζε κεηαηξνπή ή αιιαγή Καισδίσζε θνξκνύ Η θαισδίσζε απηή ζπλδέεη ηνπο ελδηάκεζνπο θαηαλεκεηέο νξόθσλ κε ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή. Γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο, ην δίθηπν θνξκνύ δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό. Σν εζσηεξηθό δίθηπν θνξκνύ νλνκάδεηαη θαη θαηαθόξπθν δίθηπν ή θαηαθόξπθνο θνξκόο. Η θαισδίσζε απηή ζα γίλεη κε θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ πνπ είλαη ην πεξηζζόηεξν ηερλνινγηθά πξνεγκέλν ελζύξκαην κέζν κεηάδνζεο. Απνηεινύλ ηνλ πιένλ ζύγρξνλν ηξόπν κεηάδνζεο ζεκάησλ, όρη κόλν ζηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα αιιά θαη ζηα ηνπηθά δίθηπα ππνινγηζηώλ, ιόγσ ησλ κεγάισλ ξπζκώλ κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλνπλ. Οξηδόληηα θαισδίσζε Από ηελ θάζε πξίδα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη έλαο ππνινγηζηήο ή έλα ηειέθσλν ην θαιώδην νδεγείηαη ζηνλ θαηαλεκεηή νξόθνπ. Απηή ε θαισδίσζε από ηελ ηεξκαηηθή πξίδα κέρξη ηνλ θαηαλεκεηή, επεηδή εθηείλεηαη ζπλήζσο ζην επίπεδν ελόο νξόθνπ, ζπληζηά ην νξηδόληην δίθηπν ηεο θαισδίσζεο. Σν θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ εθηείλεηαη ζε πνιιά επίπεδα πνιιώλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ γηα απηό θαη ε επηθάλεηα ζα ρσξίδεηαη ζε δώλεο θαη ζα αληηκεησπηζηεί ζα λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη όξνθνη. Έηζη ζα ηεξείηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ 90 κέηξσλ.

4 Θέζε εξγαζίαο ηε ζέζε εξγαζίαο, ηα βαζηθόηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλαληάκε είλαη ηα θαιώδηα θαη νη ζπλδεηήξεο (connectors) πνπ ζπλδένπλ ηνλ εμνπιηζκό ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο πξίδεο ηνπ θαισδηαθνύ ζπζηήκαηνο. Ο εμνπιηζκόο κηαο ζέζεο εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ππνινγηζηή, ηειέθσλν, θαμ, εθηππσηή θιπ. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν πξίδεο RJ45. Η κία γηα ηειεθσλία θαη ε άιιε γηα δεδνκέλα (data). Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πξηδώλ εμαξηάηαη από ηηο πξνβιεπόκελεο αλάγθεο. Έηζη, ζε κηα ζέζε εξγαζίαο κπνξνύκε λα έρνπκε γηα παξάδεηγκα, θαη πέληε (5) πξίδεο: ηέζζεξηο (4) γηα ζπζθεπέο, όπσο ηειέθσλν, ππνινγηζηή, εθηππσηή, θαμ, θαη κηα εθεδξηθή. Έιεγρνη πνηόηεηαο Η εγθαηάζηαζε ελόο δηθηύνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο γίλεηαη κε νξηζκέλα πξόηππα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ έιεγρνη πνηόηεηαο, ώζηε λα εμαθξηβσζεί αλ ε θαισδίσζε πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα. Όζν απμάλνληαη νη αλάγθεο ελόο δηθηύνπ γηα δηαθίλεζε κεγαιύηεξνπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ θαη πςειόηεξνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ, ηόζν απμάλεηαη θαη ε αλάγθε γηα θαηαζθεπή ηεο θαισδίσζεο κε πξνδηαγξαθέο πνπ αλήθνπλ ζε κεγαιύηεξε θαηεγνξία ή θιάζε ζύκθσλα κε ηα αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξόηππα. ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ: Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θαιώδην γηα εθαξκνγέο θσλήο (ηειέθσλα) θαη δεδνκέλσλ (ππνινγηζηέο). Σεξκαηηζκόο θαισδίσλ. Σα θαιώδηα ηειεθώλσλ ηεξκαηίδνπλ ζε μερσξηζηέο κεηώπεο κεηθηνλόκεζεο (Patch panels) από απηέο ησλ ππνινγηζηώλ. Σνπνζέηεζε θαισδίσλ. Σα θαιώδηα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζσζηά, ζε πιαζηηθά θαλάιηα ή κεηαιιηθέο ζράξεο. Δπηινγή θαηάιιεισλ πιηθώλ. Να ρξεζηκνπνηνύληαη νη θαηάιιεινη αθξνδέθηεο θαη ηα θαηάιιεια θαιώδηα κε θξηηήξην ηε ζπκβαηόηεηα κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν ηύπν θαισδίνπ θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ δηθηύνπ. Ο αθξνδέθηεο θαη ε πξίδα ηύπνπ RJ 45 απνηεινύλ ηα πιένλ απνδεθηά θαη θαηά ζπλέπεηα ρξεζηκνπνηνύκελα εμαξηήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο δνκεκέλεο θαισδίσζεο. Απνθπγή θαηαπνλήζεσλ. Να απνθεύγνληαη θαθώζεηο, ζπζηξνθέο, θόκπνη, κηθξέο αθηίλεο θακππιόηεηαο, ηζαθίζκαηα θαη εθειθπζκνί. Μελ παηάηε πάλσ ζηα θαιώδηα θαη κελ ηνπνζεηείηε πάλσ ηνπο βαξηά αληηθείκελα. Καιύςηε ηηο αηρκεξέο γσλίεο ζην θαλάιη κε κνλσηηθό πιηθό. Να ζπκπεξηθέξεζηε ζηα θαιώδηα ζα λα είλαη «εύζξαπζην πιηθό». Μέγηζην επηηξεπόκελν κήθνο. Σν κέγηζην επηηξεπόκελν κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ κέξνπο ηνπ δηθηύνπ (από ηνλ θαηαλεκεηή κέρξη ηελ πξίδα ηεο ζέζε εξγαζίαο) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 90 κέηξα. ήκαλζε θαισδίσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ζήκαλζε ησλ θαισδίσλ ζηα ζεκεία ηνπ ηεξκαηηζκνύ, θαη από ηελ πιεπξά ησλ πξηδώλ θαη από ηελ πιεπξά ησλ θαηαλεκεηώλ. Απνθπγή πξνεθηάζεσλ. Γελ επηηξέπνληαη νη θνιιήζεηο θαη νη θάζε είδνπο πξνεθηάζεηο ησλ θαισδίσλ. σζηόο θαη εληαίνο ηξόπνο ηεξκαηηζκνύ. Ο ηξόπνο ηεξκαηηζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε κόλν ην έλα από ηα δύν ζπγθεθξηκέλα πξόηππα, ην Σ568Α ή ην Σ568Β. Απνθπγή έθζεζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αύμεζε ησλ απσιεηώλ. Απνθπγή γεηηλίαζεο κε θαιώδηα ηζρπξώλ ξεπκάησλ. Σα θαιώδηα αζζελώλ ξεπκάησλ πξέπεη λα ηξέρνπλ ζε μερσξηζηό θαλάιη. Σα θαιώδηα δνκεκέλεο θαισδίσζεο πξέπεη λα απέρνπλ από ηα θαιώδηα ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπιάρηζηνλ 5cm ζηελ νξηδόληηα θαισδίσζε θαη 30cm ζηελ θαηαθόξπθε. Να ηεξκαηίδνληαη θαηά ηα νθηώ ζύξκαηα ηνπ θαισδίνπ, αθόκε θαη αλ ε εθαξκνγή απαηηεί ιηγόηεξα. σζηή γείσζε. Σα θαιώδηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ζσξάθηζε πξέπεη απαξαίηεηα λα γεηώλνληαη. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ αγώγηκε ζύλδεζε ηνπ αγσγνύ γείσζεο ηνπ θαισδίνπ κε ηνλ αληίζηνηρν αθξνδέθηε ηεο πξίδαο.\

5 Οη πξίδεο θαη ηα patch panels πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο νη νπνίεο λα ηαθηνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο θαη, αλ απαηηείηαη, λα αλαγξάθεηαη θαη ε ρξήζε. Σα δηάθνξα πεδία ηνπ θαηαλεκεηή πξέπεη λα είλαη ζαθώο δηαρσξηζκέλα θαη λα θέξνπλ επθξηλή ζήκαλζε. Οη ζεκάλζεηο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη αλεμίηειεο. Σα θαιώδηα πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθά εμαξηήκαηα ζήκαλζεο, θαη από ην κέξνο ηεο πξίδαο θαη από ην κέξνο ηνπ patch panel. Γελ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε κε καξθαδόξν επάλσ ζην θαιώδην. Σνπνζέηεζε θαισδίσλ κε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε αζθάιεηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο αιιά θαη γηα ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πξνέξρεηαη από πόξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α 10,7135,14 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο : - Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ - Σελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ καηά πλειοτηθία Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξηζ. 20/2013 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ), κε ηίηιν : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Δικηςακών Τποδομών κηηπίος Δημαπσείος και εξοπλιζμού Computer Room Δήμος Παπάγος Υολαπγού», όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζηελ αλσηέξσ κειέηε (επηζπλάπηεηαη σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.) Σν κέινο θ. Αθ. Αςγοςπόποςλορ, κεηνςήθηζε. Αυού σσντάτθηκε η παρούσα, σπογράυεται όπως ακολοσθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μπνπθνύλνπ Β. 2 Σζνραιήο Κσλ 3 Απγνπξόπνπινο Θ 4. Σζηθξηθώλε Α - Μ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα