Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία. Χημικός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία. Χημικός"

Transcript

1 Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία Χημικός ΤΝΘΔΗ, ΓΟΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ, ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΔ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΛΤΠΤΡΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ 3d ΚΑΙ ΔΣΔΡΟΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ 3d-4f ΤΜΠΛΟΚΩΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Πανεπιστήμιο Πατρών χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Χημείας ΠΑΣΡΑ 2011

2 Georgopoulou N. Anastasia Chemist SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION, SPECTROSCOPIC AND MAGNETIC STUDIES OF POLYNUCLEAR 3d HOMOMETALLIC AND 3d-4f HETEROMETALLIC COMPLEXES Ph. D. Thesis UNIVERSITY OF PATRAS Department of Chenistry Patras 2011

3 Σηοσς γονείς μοσ Νικόλαο και Σεβαζηή και ζηον αδερθό μοσ Κωνζηανηίνο

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΞΔΝΟΓΛΧΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ABSTRACT ει. iv vi viii ix xi xviii xx Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ 1 Παξαπνκπέο 4 ΙΙ. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 5 Β. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΛΤΣΔ 7 Παξαπνκπέο 8 ΙΙΙ. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ ΣΧΝ 3d ΚΑΙ 3d-4f ΠΛΔΙΑΓΧΝ ΣΗ ΓΙ-2,6-(2- ΠΤΡΙΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΙΓΙΝΗ A. ΔΗΑΓΧΓΖ 10 Β. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ησλ ζπκπιόθσλ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 23 Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 1. ύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ Πεξηγξαθή ησλ δνκώλ 29 i

5 3. Γνλεηηθή θαζκαηνζθνπία ππεξύζξνπ Μειέηεο καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ Φαζκαηνζθνπία 57 Fe Mössbauer Φαζκαηνζθνπία ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 69 Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 74 Παξαπνκπέο 77 ΙV.1. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ ΠΛΔΙΑΓΧΝ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΣΟ ΓΟΜΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ {Fe 3 (μ 3 -O} 7+ A1. ΔΗΑΓΧΓΖ 82 Β1. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ησλ ζπκπιόθσλ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 90 Γ1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 1. ύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ Πεξηγξαθή ησλ δνκώλ Γνλεηηθή θαζκαηνζθνπία ππεξύζξνπ Φαζκαηνζθνπία 57 Fe Mössbauer Μειέηεο καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ Φαζκαηνζθνπία ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 124 Γ1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 126 Παξαπνκπέο 128 ΙV.2. ΜΔΛΔΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΥΑΛΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ JAHN-TELLER ΣΗΝ ΠΛΔΙΑΓΑ [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py A2. ΔΗΑΓΧΓΖ 131 Β2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ηνπ ζπκπιόθνπ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 136 Γ2. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ 137 ii

6 Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο DC 140 Μειέηε ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 141 Κξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 143 Γ2. ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ AC 150 Δ2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 158 Παξαπνκπέο 160 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 162 iii

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνύζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή επηηειέζζεθε ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» (Φεβξνπάξηνο 2008 εκπέκβξηνο 2011). Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ρξόλσλ, ζπλεξγάζηεθα κε έλα πιήζνο αλζξώπσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνπεξάησζή ηεο. Θα ήζεια θαη αξρήλ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ. πύξν Π. Πεξιεπέ δηόηη είλαη ν άλζξσπνο πνπ κνπ δίδαμε ηηο βάζεηο ηεο Αλόξγαλεο Υεκείαο. Χο δεπηεξνεηήο θνηηήηξηα, παξαθνινπζώληαο ηα καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα Αλόξγαλεο Υεκείαο ΗΗΗ θαη IV, θαηάιαβα πόζν πνιύ κε ελδηέθεξε ν ηνκέαο απηόο. Με παξόηξπλε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία ζην Δξγαζηήξην Αλόξγαλεο Υεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ππό ηελ επίβιεςή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ελζάξξπλε λα ζπλερίζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο πνπ αγαπά πνιύ απηό πνπ θάλεη θαη είλαη έλαο θαζεγεηήο πνπ ζπάληα ζπλαληά θαλείο ζε Παλεπηζηήκην. Δίλαη αθνζησκέλνο ζηε Υεκεία θαη ηελ έξεπλα θαη ιεηηνπξγεί σο παξόηξπλζε γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Με ηε ζπκβνιή ηνπ θ. πύξνπ Π. Πεξιεπέ είρα ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ Γηδαθηνξηθή κνπ Γηαηξηβή ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο ππό ηελ επίβιεςε ηεο Γξ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ, Δξεπλήηξηαο Β. Σεο νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα όιε ηελ επηζηεκνληθή θαη εζηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ όιε ηελ παξακνλή κνπ εθεί. ην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ήξζα ζε επαθή κε δύν μερσξηζηνύο αλζξώπνπο, ηνλ Γξ. Αξηζηείδε Σεξδή (Δξεπλεηήο Α ) θαη ηνλ Γξ. Βαζίιεην Φπράξε (Δξεπλεηήο Α ). Σνπο επραξηζηώ ζεξκά όρη κόλν γηα ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο πνπ κνπ παξείραλ ζε πεηξακαηηθέο ηερληθέο αιιά καδί θαη κε ηελ επηβιέπνπζα κνπ θ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ κε βνήζεζαλ ώζηε ε παξακνλή κνπ εθεί λα είλαη παξαγσγηθή θαη επράξηζηε. Κάζε κέξα ήηαλ έλα μερσξηζηό κάζεκα γηα κέλα θαη ε εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημαλ κε έθαλαλ λα ληώζσ πξαγκαηηθή ζπλεξγάηεο ηνπο. Σνλ θ. Βαζίιεην Φπράξε επραξηζηώ ζεξκά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Ησάλλε αλάθε, Δξεπλεηή Β ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία όια απηά ηα ρξόληα iv

8 θαζώο θαη γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ζηε Φαζκαηνζθνπία Mössbauer θαη EPR. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππόινηπα κέιε ηεο επηακεινύο επηηξνπήο, ηελ θ. Δπδνμία Μάλεζε- Ενύπα, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηνλ θ. Νηθόιαν Κινύξα, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ θαη ηνλ θ. Γεώξγην ππξνύιηα, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη δηνξζώζεηο ησλ θεηκέλσλ. Όια απηά ηα ρξόληα ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο, ε εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα θαζνδεγήζεθε από ηνλ Γξ. Αζαλάζην Κ. Μπνύληαιε, ν νπνίνο κε εκπηζηεύηεθε θαη κε ηνλ ηξόπν ηνπ, κνπ παξείρε πνιύηηκεο γλώζεηο ζην εξγαζηαθό αιιά θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν. Δίλαη κεγάιε ε ραξά κνπ πνπ γλώξηζα έλα ηόζν θαζαξό άλζξσπν, έλαλ θαιό θίιν, θαη ηνλ επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, βνήζεηα θαη ζηήξημε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηαηξηβήο κνπ. ηελ δηόξζσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο βνήζεζαλ ε θ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ, ν θ. Βαζίιεηνο Φπράξεο, ν θ. Ησάλλεο αλάθεο θαη ν θ. Αζαλάζηνο Κ. Μπνύληαιεο, ηνπο νπνίνπο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηνλ πνιύηηκν ρξόλν πνπ δηέζεζαλ. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο Μεηαπηπρηαθνύο θαη Γηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα ζην Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» θαη θπξίσο ηηο Γξα Δηξήλε Εαθεηξνπνύινπ θαη Γξα Αηθαηεξίλε Λαδάξνπ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηε θηιηθή ζρέζε πνπ έρνπκε αθνύ από ηελ αξρή κε έθαλαλ λα ληώζσ άλεηα θαη πάληα κνπ έδηλαλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Νηθόιαν θαη εβαζηή, θαζώο θαη ηνλ αδεξθό κνπ, Κσλζηαληίλν, γηα όιε ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ρσξίο ηελ νπνία ε παξνύζα Γηαηξηβή δελ ζα ήηαλ δπλαηή. Ήηαλ νη πξώηνη άλζξσπνη πνπ πίζηεςαλ ζε κέλα θαη απηό ήηαλ πάληα ε ώζεζε γηα κέλα λα πξνρσξήζσ θαη λα πξννδεύζσ. Μαδί κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ην θνληηλό θηιηθό κνπ πεξηβάιινλ γηα όιε ηελ θαηαλόεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημαλ απηά ηα ρξόληα. v Αλαζηαζία Ν. Γεσξγνπνύινπ Αζήλα, επηέκβξηνο 2011

9 ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Å AC b Γ 1/2 Γ +, Γ - δ ΔΕ Q DC dpcp dpk EPR Et- EtOH G η 1 : η 2 : η 3 : η 4 Η IR J Κ μ 2, μ 3, μ 4, μ 5 Ångström Alternating Current Δπξεία ηαηλία (IR) Δύξνο ηαηλίαο ζην ήκηζπ ηνπ ύςνπο (Mössbauer) Δύξνο γξακκήο (Mössbauer) Ηζνκεξήο κεηαηόπηζε (Mössbauer) Σεηξαπνιηθή αιιειεπίδξαζε (Mössbauer) Direct Current δη-2,6 (2-ππξηδπινθαξβόλπιν)ππξηδίλε δη-2-ππξίδπιν θεηόλε Electron Paramagnetic Resonance (Ζιεθηξνληαθόο Παξακαγλεηηθόο πληνληζκόο) Αηζύιην Αηζαλόιε Gauss Σύπνη εληάμεσο ππνθαηαζηαηώλ Έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ Infrared (Τπέξπζξν) ηαζεξά Μαγλεηηθήο ύδεπμεο Kelvin Σύπνη γεθπξώζεσλ ππνθαηαζηάζεσλ vi

10 μ Β m M M M S Me- MeOH ν ν as ν s s S T T w χ χ Μ ZFS Μαγλεηόλε Bohr Μεζαίαο εληάζεσο ηαηλία (IR) Μέηαιιν Μαγλήηηζε Κβαληηθόο αξηζκόο ηνπ νιηθνύ spin Μεζύιην Μεζαλόιε Γόλεζε ηάζεσο Αληηζπκκεηξηθή δόλεζε ηάζεσο (IR) πκκεηξηθή δόλεζε ηάζεσο (IR) Ηζρπξή ηαηλία (IR) Οιηθό spin Tesla Απόιπηε ζεξκνθξαζία Αζζελήο ηαηλία (IR) Μαγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Γξακκνκνξηαθή καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Zero-Field Splitting (Γηάζρηζε Μεδεληθνύ Πεδίνπ) vii

11 ΑΠΟΓΟΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΧΝ ΟΡΧΝ fit: προσαρμογή. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ κηαο εμίζσζεο από ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλαξηήζεσο ζθάικαηνο βάζεη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. simulation: προσομοίωση. Ο ππνινγηζκόο κηαο ζεσξεηηθήο θακπύιεο από αληηθαηάζηαζε ησλ παξακέηξσλ κηαο εμηζώζεσο κε γλσζηέο ή εθηηκώκελεο ηηκέο. recoil-free fraction : μη ανάσχον κλάσμα. Σν θιάζκα ππξήλσλ 57 Fe επί ηνπ ζπλόινπ ελόο δείγκαηνο πνπ απνξξνθνύλ ηελ αθηηλνβνιία γ ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηελ νξκή ηνπο. viii

12 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ ει. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ2-1 : Δπηιεγκέλεο απνζηάζεηο δεζκώλ θαη γσλίεο γηα ηα ζύκπινθα 5, 6, 38 7, 8, 9 θαη 10. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ3-1 : Δπηιεγκέλεο ηαηλίεο ησλ δνλεηηθώλ θαζκάησλ IR ησλ ζπκπιόθσλ θαη νη απνδόζεηο ηνπο. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ4-1 : Δπηιεγκέλα δηππξεληθά ζύκπινθα M II -Gd III κηθξήο 62 ππξεληθόηεηαο (M II = Mn II, πςεινύ ζπηλ Ni II θαη Co II ) θαζώο θαη νη παξαηεξνύκελεο παξάκεηξνη ζύδεπμεο. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ5-1 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ην ζύκπινθν 4 ζε δηάθνξεο 67 ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV- Γ1.2-1 : Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απνζηάζεσλ δεζκώλ 95 Fe-O ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). Πίλαθαο ΗV-Γ1.3-1 : Υαξαθηεξηζηηθέο δνλήζεηο ηνπ θαξβνμπιηθνύ ηόληνο RCOO Πίλαθαο ΗV-Γ1.3-2 : Δπηιεγκέλεο ηαηλίεο ησλ δνλεηηθώλ θαζκάησλ IR ησλ 99 ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ θαη νη απνδόζεηο ηνπο. Πίλαθαο IV-Γ1.4-1 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ηα ζηεξεά ππεξρισξηθά άιαηα ησλ 102 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) ζηα 78 Κ. Πίλαθαο IV-Γ1.4-2 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ηα ζηεξεά ληηξηθά άιαηα ησλ 103 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) ζηα 78 Κ. Πίλαθαο IV-Γ1.4-3 : Σηκέο ηεο ηεηξαπνιηθήο δηαζρίζεσο (ΓE Q ) θαζώο θαη νη κέζεο 105 ηηκέο δνκηθώλ παξακέηξσλ γηα θάπνηα βαζηθά θαξβνμπιηθά άιαηα ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). Πίλαθαο IV-Γ1.4-4 : Παξάκεηξνη Mössbauer ησλ ππεξρισξηθώλ αιάησλ ησλ 112 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ(iii) ζε δηάιπκα (78 Κ). Πίλαθαο IV-Γ1.4-5 : Παξάκεηξνη Mössbauer ησλ ληηξηθώλ αιάησλ ησλ βαζηθώλ 113 θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ(iii) ζε δηάιπκα (78 Κ). Πίλαθαο IV-Γ1.5-1 : πληειεζηέο ζύδεπμεο θαη ζρεηηθά ζθάικαηα γηα θάπνηα δεύγε 122 ζπκπιόθσλ ζε ζεξκνθξαζία Κ. Πίλαθαο IV-Γ2-1 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε 144 κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ζέξκαλζε κε αθηηλνβνιία ζύγρξνηνπ. ix

13 Πίλαθαο IV-Γ2-2 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ςύμε κε αθηηλνβνιία ζύγρξνηνπ. Πίλαθαο IV-Γ2-3 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ζέξκαλζε κε πεξηζιαζίκεηξν ζπκβαζηηθήο πεγήο. Πίλαθαο IV-Γ2-4 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ςύμε κε πεξηζιαζίκεηξν ζπκβαζηηθήο πεγήο. Πίλαθαο IV-Γ2-1 : Πξνζνκνηώζεηο ζε εθηόο θάζεηο ζήκαηα ζε δηάθνξα πεδία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV-Γ2-2 : Πξνζνκνηώζεηο ζηα δηαγξάκκαηα Cole-Cole ζε δηαθνξεηηθά πεδία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV-Γ2-3 : Παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο γηα ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο x

14 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΧΝ ει. ρήκα ΗΗΗ-Α-1 : Οη ππνθαηαζηάηεο dpk θαη dpcp. 10 ρήκα ΗΗΗ-Α-2 : Κξπζηαιινγξαθηθώο δηαπηζησκέλνη ηξόπνη εληάμεσο ηνπ 12 ππνθαηαζηάηε δη-2, 6-(2-ππξηδπινθαξβνλπιν)ππξηδίλε. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-1 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 1. Σα άηνκα Ζ, εθηόο από εθείλα ηεο 29 πδξνμπιηθήο νκάδαο ηεο MeOH, έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x, 1-y, - z. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-2 : Αξηζηεξά θαίλεηαη ν ζπκκεηξηθόο κ 4 end-on ηξόπνο γεθύξσζεο ζηα 30 ελληαππξεληθά ζύκπινθα [M 9 (N 3 ) 2 (O 2 CMe) 8 {(2-py)CO 2 } 4 ] (M II = Fe II, Co II, Ni II ) ελώ δεμηά ν αζύκκεηξνο κ 4 end-on ηξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ζπκπιόθνπ 1. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-3 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 2. Σα άηνκα Ζ έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ 31 απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x, y, -z, ('') = -x, -y, -z, (*) = x, -y, z. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-4 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 3Α. Σα άηνκα Ζ έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ 33 απιόηεηαο. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-5 : Γνκή αλαθιίληξνπ γηα ηνλ ππξήλα ησλ κεηαιιηθώλ θεληξώλ ζην 33 ζύκπινθν 3Α. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν είλαη ηα Ni(2), Ni(3), Ni(5) θαη Ni(6). ρήκα ΗΗΗ-Γ2-6 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 4. Σα άηνκα Ζ, εθηόο από εθείλα ηνπ 35 αδώηνπ ηεο κεζαίαο ππξηδίλεο ηνπ ππνθαηαζηάηε, έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x+1, 1-y, -z+2. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-7 : Σξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ππνθαηαζηάηε ζην ζύκπινθν ρήκα ΗΗΗ-Γ2-8 : Σν θαηηόλ ησλ ηζνδνκηθώλ ζπκπιόθσλ Σα άηνκα Ζ έρνπλ 37 παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο. Οη ελδνκνξηαθνί δεζκνί-ζ θαίλνληαη σο ζηηθηέο γξακκέο. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-9 : Σξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ππνθαηαζηάηε dpcp γηα ηα ζύκπινθα xi

15 ρήκα ΗΗΗ-Γ3-1 : Γνλεηηθά θάζκαηα IR ησλ ζπκπιόθσλ 1, 2 θαη 3 ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗΗΗ-Γ3-2 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 4 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα ΗΗΗ-Γ3-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 5 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα ΗΗΗ-Γ4-1 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 1 43 θαη γηα καγλεηηθά πεδία ησλ 0.1 ( ), 1( ) θαη 5 ( ) T. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-2 : Γηάγξακκα αιιειεπηδξάζεσλ γηα ην ζύκπινθν ρήκα ΗΗΗ-Γ4-3 : Δπηθαλεηαθό δηάγξακκα ηζνζθαικαηηθώλ θακππιώλ γηα ην 45 ζύκπινθν 1. Δδώ θαίλεηαη ην ζπλνιηθό ζρεηηθό ζθάικα γηα όια ηα δπλαηά δεύγε ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ J ' θαη J. Οη ιύζεηο B θαη C θαίλνληαη σο ηνπηθά ειάρηζηα. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-4 : Κακπύιεο καγλεηίζεσο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ πεδίνπ Η 47 ζηα 2 (ν) θαη 5 ( ) K γηα ην ζύκπινθν 1. Οη ζπλερείο γξακκέο απνηεινύλ ηηο θακπύιεο Brillouin γηα S=2 θαη g=2.2. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-5 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 2 48 ππό καγλεηηθό πεδίν 0.1 T. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-6 : Ηζόζεξκε θακπύιε καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ 49 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 2 θαη 5 Κ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-7 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 3 50 γηα καγλεηηθό πεδίν ηνπ 1 Σ. Καιύηεξε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-8 : Μνληέιν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 51 πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο γηα ην ζύκπινθν 3. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-9 : Ηζόζεξκε θακπύιε καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ 52 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 2 Κ. Οη ζπλερείο γξακκέο απνηεινύλ ηηο θακπύιεο Brillouin γηα S=6 θαη g=2.35. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-10 : Δπηθαλεηαθό δηάγξακκα ηζνζθαικαηηθώλ θακππιώλ γηα ην 53 ζύκπινθν 3. Δδώ θαίλεηαη ην ζπλνιηθό ζρεηηθό ζθάικα γηα όια ηα δπλαηά δεύγε xii

16 ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ J ' θαη J θαη ηελ παξνπζία ησλ δύν ηζνδύλακσλ ηνπηθώλ ειαρίζησλ ( D = 0.8 cm -1, g = 2.18). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-11 : Γηαγξάκκαηα χ Μ θαη χ Μ Τ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην 56 ζύκπινθν 4. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-12 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηα ζύκπινθα 5, 57 6, 7, 9 θαη 10 ππό καγλεηηθό πεδίν 0.1 Σ. Καιύηεξε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-13 : Ηζόζεξκεο θακπύιεο ηεο καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ 58 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηα ζύκπινθα 5, 6, 7, 9 θαη 10 ζηα 2 Κ. Ζ δηαθεθνκκέλε γξακκή απνηειεί ηελ θακπύιε Brillouin γηα S A = 7/2 θαη S B = 3/2 θαη g = 2. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-14 : Μνλνπάηηα αληαιιαγήο ζην ζύκπινθν 5. Οη γθξη δεζκνί 60 απεηθνλίδνπλ ηνπο άμνλεο Jahn Teller, ελώ ζθηαγξαθείηαη θαη ε δίεδξε γσλία ηνπ ππξήλα GdCuO 2. ρήκα ΗΗΗ-Γ5-1 : Φάζκα Mössbauer ηνπ ζπκπιόθνπ 4 γηα δηαθνξεηηθέο 66 ζεξκνθξαζίεο. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζεξκνθξαζίεο ησλ 4.2, 78 θαη 295 Κ. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-1 : Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ησλ θαζκάησλ EPR πεξηνρήο Υ ζε 69 ζθόλε ηνπ ζπκπιόθνπ 4. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-2 : Φάζκαηα EPR γηα ην ζύκπινθν 8 γηα ζηεξεό ζηα 4.2 Κ. 71 (Πεηξακαηηθό θάζκα (καύξεο γξακκέο) Πξνζνκνηώζεηο (θόθθηλεο γξακκέο)) ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ην θάζκα γηα B_ _B mw θαη ζην θάησ κέξνο B B mw. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-3 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ γηα ην αλάινγν Cu La ζηα 4.2 Κ. 72 ρήκα ΗΗΗ-Γ6-4 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ γηα ην αλάινγν Mn La ζηα 4.2 Κ. 73 ρήκα ΗΗΗ-Γ6-5 : Φάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ γηα ηα ζύκπινθα 5, 7, 8 θαη 9 ζηα 4.2 Κ 73 θαη B_ _B mw. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-6 : Φάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ γηα ηα ζύκπινθα 5, 7, 8 θαη 9 ζηα 4.2 Κ 73 θαη B B mw. ρήκα IV-A1-1 : Ζ κνξηαθή δνκή ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 3 Ο(Ο 2 CCH 3 ) 6 (4-Me-py) 3 ]. 83 ρήκα IV-A1-2 : Ο γεληθόο δνκηθόο ηύπνο ησλ ζπκπιόθσλ [Fe 3 (κ 3 -O)(O 2 CR) 6 L 3 ] 0/1+ 83 xiii

17 (αξηζηεξά) θαη ν δνκηθόο ππξήλαο ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 3 O(O 2 CCH 3 ) 6 (TACN)] (δεμηά). ρήκα IV-A1-3 : ηεξενζθνπηθή εηθόλα ηνπ ηξηππξεληθνύ ζπκπιόθνπ ηνπ Fe κε 85 απνζηάζεηο ζε Å. ρήκα IV-Γ1.2-1 : Σν θαηηόλ ηνπ βαζηθνύ θαξβνμπιηθνύ άιαηνο ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). 94 ρήκα IV-Γ1.2-2 : Σν νπδέηεξν ζύκπινθν 41 κε ηνπο ηξηθζνξνμηθνύο 96 ππνθαηαζηάηεο. ρήκα ΗV-Γ1.3-1 : Γνλεηηθό θάζκα IR ησλ ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ 18, 27 θαη ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗV-Γ1.3-2 : Γνλεηηθό θάζκα IR ησλ ληηξηθώλ ζπκπιόθσλ 30, 39 θαη 40 ζηελ 100 πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗV-Γ1.3-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 41 ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα IV-Γ1.4-1 : Δλδεηθηηθά θάζκαηα Mössbauer ησλ ζηεξεώλ ησλ ζπκπιόθσλ θαη 29 ζηα 78 Κ. ρήκα IV-Γ1.4-2 : πζρέηηζε κεξηθώλ κέζσλ ηηκώλ δνκηθώλ παξακέηξσλ κε ηελ 106 ηεηξαπνιηθή δηάζρηζε γηα ππεξρισξηθά άιαηα βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). ρήκα IV-Γ1.4-3 : πζρέηηζε κεξηθώλ κέζσλ ηηκώλ δνκηθώλ παξακέηξσλ κε ηελ 107 ηεηξαπνιηθή δηάζρηζε γηα ληηξηθά άιαηα βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). ρήκα IV-Γ1.4-4 : Σηκέο ηεηξαπνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ΓE Q ησλ ππεξρισξηθώλ ( , κπιε γξακκή) θαη ησλ ληηξηθώλ (29 40, πνξηνθαιί γξακκή) αιάησλ ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) σο ζπλάξηεζε ηνπ pk a ησλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ. ρήκα IV-Γ1.4-5 : Μεηξήζεηο ηεηξαπνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ pk a 109 ησλ Duncan θαη Long. ρήκα IV-Γ1.4-6 : Γηαγξάκκαηα δηάηαμεο ησλ κνξίσλ (packing) ησλ ζπκπιόθσλ (αξηζηεξά) θαη 30 (δεμηά) πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αληόλησλ Α - θαη ηνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ κε ηα ηξηππξεληθά ζύκπινθα. ρήκα IV-Γ1.4-7 : Σηκέο ηεο ΓE Q γηα δηαιύκαηα ππεξρισξηθώλ θαη ληηξηθώλ αιάησλ 114 xiv

18 ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) πνπ ςύρζεθαλ ζηα 78 Κ. ρήκα IV-Γ1.4-8 : Φάζκαηα Mössbauer ζηα 78 Κ ησλ δηβξσκνμηθώλ (R = CHBr 2 ) ζπκπιόθσλ 18 (ππεξρισξηθό άιαο, πάλσ) θαη 30 (ληηξηθό άιαο, θάησ) ζε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ. Οη θάζεηεο γξακκέο ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δηπιέησλ κε ηε κηθξόηεξε ηηκή ΓE Q. Σα βέιε δείρλνπλ ηελ αληηζηξεςηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάιπζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. ρήκα IV-Γ1.4-9 : Φάζκαηα Mössbauer ζηα 78 Κ ησλ βελδντθώλ (R = Ph) ζπκπιόθσλ 23 (ππεξρισξηθό άιαο, πάλσ) θαη 35 (ληηξηθό άιαο, θάησ) ζε ζηεξεή θαηάζηαζε θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ. Οη θάζεηεο γξακκέο ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δηπιέησλ κε ηε κηθξόηεξε ηηκή ΓE Q. Σα βέιε δείρλνπλ ηελ αληηζηξεςηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάιπζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. ρήκα IV-Γ : Γηαγξάκκαηα ΓE Q ζπλαξηήζεη ηνπ pk a γηα ηηο δύν ζεηξέο ησλ ζπκπιόθσλ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε θαη ζε δηάιπκα. ρήκα IV-Γ : Φάζκα Mössbauer ζηα 78 Κ ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ ζπκπιόθνπ 29. Οη παξάκεηξνη ησλ δηπιέησλ είλαη: δ 1 = δ 2 = 0.53 (1) mm s -1, ΓE Q1 = 0.61 (1) mm s -1, ΓE Q2 = 1.24 (1) mm s -1, Γ 1 = Γ 2 = 0.17 (1) mm s -1, A 1 = 51.7%, A 2 = 48.3%. ρήκα IV-Γ : Φάζκα Mössbauer ζηα 78 Κ ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41). Οη παξάκεηξνη ησλ δηπιέησλ είλαη: δ 1 = 0.54(1) mm s - 1, δ 2 = 0.55(1) mm s -1 ΓE Q1 = 0.46(1) mm s -1, ΓE Q2 = 1.13(1) mm s -1, Γ 1 = 0.19 mm s , Γ 2 = 0.16(1) mm s -1, A 1 = 56.8%, A 2 = 43.2%. ρήκα IV-Γ1.5-1 : Μεηξήζεηο γξακκνκνξηαθήο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο 120 ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ γηα ηα ζύκπινθα 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 39 θαη 40. ρήκα IV-Γ1.5-2 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηα ζύκπινθα , 20, 25, 27 θαη 28 θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ληηξηθά άιαηά ηνπο ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ. ρήκα IV-Γ1.5-3 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πξνζαξκνγή 123 ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ (καύξε ζπλερή γξακκή) γηα ηα ζύκπινθα 18, 25 θαη 27 ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ. ρήκα ΗV-Γ1.6-1 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ (9.43 GHz) ζε δηάιπκα MeCN ησλ 125 xv

19 ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ ζηα 4.2 Κ. ρήκα IV-Α2-1 : Φάζκα αλειαζηηθήο ζθέδαζεο λεηξνλίσλ γηα ην ζύκπινθν 42 ζηα Κ. Ζ ελέξγεηα λεηξνλίνπ είλαη 25 mev. ρήκα IV-Γ2-1 : Καηηνληθή δνκή ηνπ ζπκπιόθνπ ρήκα IV-Γ2-2 : Φάζκαηα XRD γηα ην ζύκπινθν 42 (πεηξακαηηθό, πάλσ θάζκα) θαη 138 πξνζνκνίσζε (ζεσξεηηθό, θάησ θάζκα) ζύκθσλα κε ηελ θξπζηαιιηθή ηνπ δνκή. ρήκα IV-Γ2-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα IV-Γ2-4 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 42 ππό καγλεηηθό πεδίν 1 T. Με ζπλερή γξακκή παξνπζηάδεηαη ε πξνζαξκνγή (Λύζε Α) ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα IV-Γ2-5 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ (~9.43 GHz) ηνπ ζπκπιόθνπ 42 (καύξε γξακκή) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζθόλε θαη ζε ζεξκνθξαζία 4.2 Κ. Ζ θόθθηλε γξακκή είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πέληε θαζκάησλ (πνιύρξσκεο γξακκέο) πνπ θαίλνληαη από θάησ ζην θάζκα. ρήκα IV-Γ2-6 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ άμνλα a ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-7 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ άμνλα c ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-8 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ όγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-1 : Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ac κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 γηα δηαθνξεηηθά πεδία θαη ζπρλόηεηεο. ρήκα IV-Γ2-2 : Δληόο θαη εθηόο θάζεσο κνξηαθή καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα χ Μ θαη χ Μ ηνπ ζπκπιόθνπ 42 εληόο ελαιιαζζόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 750 G θαη δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ. ρήκα IV-Γ2-3 : Γηαγξάκκαηα Cole-Cole ζηα 2.3Κ γηα ηξία δηαθνξεηηθά καγλεηηθά πεδία. Οη γξακκέο είλαη νη πξνζνκνηώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηε ζρέζε (5) xvi

20 ρήκα IV-Γ2-4 : Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο χ Μ θαη χ Μ ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο ζε καγλεηηθό πεδίν 500 G θαη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. ρήκα IV-Γ2-5 : Πξνζνκνηώζεηο ησλ ππνινγηδόκελσλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζύκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν xvii

21 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Με ζθνπό ηε κειέηε ηεο ρεκείαο έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε δη-2,6-(2- ππξηδπινθαξβνλπιν) ππξηδίλε (dpcp) κε κέηαιια κεηάπησζεο 3d, παξαζθεπάζηεθαλ νη ηεηξαππξεληθέο πιεηάδεο [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) θαη [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH), ε εμαππξεληθή πιεηάδα [Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) θαη ε δηππξεληθή πιεηάδα [Fe 2 {pyco(ome)py(ζ)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH). ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ρεκεία έληαμεο ηνπ ίδηνπ ππνθαηαζηάηε κε κέηαιια 3d θαη 4f θαη παξαζθεπάζηεθαλ ηα εηεξνκεηαιιηθά δηππξεληθά ζύκπινθα [Μ II Ln III {pycoh(oet)pycoh(oet)py} 3 ](ClO 4 ) 2 EtOH (5-16 EtOH) κε Μ ΗΗ = Cu ΗΗ, Co ΗΗ, Ni ΗΗ, Zn ΗΗ, Mn ΗΗ, Fe ΗΗ [Ln ΗΗΗ = Gd ΗΗΗ (5-10), Tb ΗΗΗ (11 16) αληίζηνηρα]. Όια ηα ζύκπινθα ραξαθηεξίζηεθαλ θξπζηαιινγξαθηθά, ηα ζύκπινθα 4, 10 θαη 16 ραξαθηεξίζηεθαλ κε θαζκαηνζθνπία Mössbauer ελώ ηα ζύκπινθα 1 10 ραξαθηεξίζηεθαλ καγλεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καγλεηηθέο κειέηεο ησλ ζπκπιόθσλ 1 3, 5 θαη 10 έδεημαλ ζηδεξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ελώ εθείλεο ησλ ζπκπιόθσλ 4, 6, 7 θαη 9 έδεημαλ αληηζηδεξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ζε βάζνο ε νηθνγέλεηα ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ [Fe 3 O(O 2 CR) 6 (H 2 O) 3 ]A, παξαζθεπάζηεθαλ δύν ζεηξέο απηώλ ησλ ζπκπιόθσλ κε R = CCl 3, CHBr 2, CH 2 F, CH 2 Cl, C(OH)Ph 2, H, Ph, (CH 2 ) 3 Cl, Me, CHMe 2, Et θαη CMe 3. ηελ πξώηε ζεηξά ζπκπιόθσλ (17-28) ην αληηζηαζκηζηηθό ηόλ (Α) είλαη ClO - 4, ελώ ζηε δεύηεξε (29-40) είλαη NO - 3. Ζ πξνζπάζεηα απνκόλσζεο ηνπ αλάινγνπ κε R = CF 3 ήηαλ άθαξπε θαη γηα ηα δύν αληηζηαζκηζηηθά ηόληα θαη νδήγεζε ζε έλα ηεηξαππξεληθό ζύκπινθν [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41) κε δνκή ηύπνπ «πεηαινύδαο». Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο Mössbauer ζε ζηεξεά δείγκαηα θαη γηα ηηο δύν ζεηξέο θαη νη ηζνκεξείο κεηαηνπίζεηο θαη νη ηεηξαπνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο δηαθέξνπλ κεηαμύ mms -1 θαη mms -1 αληίζηνηρα. Μεηξήζεηο Mössbauer θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ έδεημαλ ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο θαη ζε δηάιπκα, κε εμαίξεζε ην ζύκπινθν 29 (R = Cl 3 C, Α = NO - 3 ) πνπ νδήγεζε ζε ζύκπινθν ηύπνπ «πεηαινύδαο». xviii

22 Σν πςειήο ζπκκεηξίαο ζύκπινθν [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py (42) έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ θξπζηαιινγξαθηθά αιιά θαη κε κεηξήζεηο αλειαζηηθήο ζθέδαζεο λεηξνλίσλ IINS θαη είρε πξνηαζεί ύπαξμε ηνπ καγλεηηθνύ θαηλνκέλνπ Jahn-Teller ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Θέινληαο λα εμαθξηβσζεί εάλ ε καγλεηηθή ζπκκεηξία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο ζην εξγαζηήξην ΒΜ01Α ηνπ ESRF. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ έδεημαλ όηη ε πξαγκαηηθή ζπκκεηξία παξακέλεη ίδηα. ηε ζπλέρεηα από κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ac, παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε καγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ ραιάξσζεο ππό ηελ επίδξαζε αζζελώλ καγλεηηθώλ πεδίσλ. Λέμεηο Κιεηδηά : ΓΗ-2,6-(2-ΠΤΡΗΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΗΓΗΝΖ, ΗΟΝΣΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΜΔΣΑΠΣΧΖ 3d, ΛΑΝΘΑΝΗΓΗΚΑ ΗΟΝΣΑ 4f, ΒΑΗΚΑ ΚΑΡΒΟΞΤΛΗΚΑ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ(ΗΗΗ), ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ ΜΔΣΡΖΔΗ, ΜΔΣΡΖΔΗ Mössbauer, ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ Jahn- Teller, ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΥΑΛΑΡΧΖ. xix

23 ABSTRACT Seeking to study the coordination chemistry of the ligand di-2, 6-(2-pyridylcarbonyl) pyridine (dpcp) with 3d transition metal ions, the tetranuclear complexes [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) and [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH), the hexanuclear complex [Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o) (OMe)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) and the dinuclear complex [Fe 2 {pyco(ome)py(ζ)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH) were synthesized. In addition, in order to study the coordination chemistry of the same ligand with mixed 3d transition metal ions and 4f lanthanide ions, the heterometallic dinuclear complexes [Μ II Ln III {pycoh(oet)pycoh(oet)py} 3 ] (ClO 4 ) 2 EtOH (5-16 EtOH) were synthesized, with Μ ΗΗ = Cu ΗΗ, Co ΗΗ, Ni ΗΗ, Zn ΗΗ, Mn ΗΗ, Fe ΗΗ [Ln ΗΗΗ = Gd ΗΗΗ (5-10), Tb ΗΗΗ (11 16) respectively]. All complexes were structurally characterized and complexes 4, 10 and 16 were characterized by Mössbauer spectroscopy. Magnetic properties measurements of complexes 1-3, 5 and 10 indicated the existence of ferromagnetic interactions, while those of 4, 6, 7 and 9 indicated the existence of antiferromagnetic interactions. For the in depth study of the family of basic iron (III) carboxylates [Fe 3 O(O 2 CR) 6 (H 2 O) 3 ]A, two series of complexes were prepared with R = Cl 3 C, CHBr 2, CH 2 F, CH 2 Cl, C(OH)Ph 2, H, Ph, Cl(CH 2 ) 3, Me, CHMe 2, Et and Me 3 C. For the former series (17-28) the counteranion (A - - ) is ClO 4 and for the latter (29-40) is NO - 3. Attempts to prepare the respective trifluoroacetate (R = CF 3 ) complexes were unsuccessful and the reaction system lead to the tetranuclear butterfly complex [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41), irrespective of whether perchlorates or nitrates were used as counteranions. Mössbauer studies revealed very similar isomer shifts for all complexes in the region of mms -1, and variable quadrupole splittings, ranging from 0.36 to 0.76 mms -1. Mössbauer studies of the complexes were carried out in frozen MeCN solutions in order to assess their stability in solution and they proved to be stable in MeCN solutions, except complex 29 (R = Cl 3 C, Α = NO - 3 ), which dissociated to a butterfly-type complex. xx

24 The high-symmetry cluster [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py (42) has been structurally characterized and its Inelastic Incoherent Neutron Scattering studies have been reported. These studies suggested the existence of a magnetic Jahn-Teller effect at lower temperatures. Seeking to study if there is any correlation between magnetic and structural symmetry, we undertook variable-temperature crystallographic studies on ESRF BM01A beamline. With the results of these data we concluded that the symmetry of the crystal remained. Moreover, we have discovered that this complex exhibits magnetic relaxation phenomena under weak magnetic fields, observed by ac magnetic susceptometry. Keywords : DI-2, 6-(2-PYRIDYLCARBONYL) PYRIDINE, TRANSITION METAL IONS 3d, LANTHANIDE IONS 4f, BASIC IRON(III) CARBOXYLATES, MAGNETIC MEASUREMENTS, Mössbauer STUDIES, MAGNETIC Jahn Teller EFFECT, MAGNETIC RELAXATION PHENOMENA. xxi

25 I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 100 ρξόληα από ηόηε πνπ ν παηέξαο ηεο ρεκείαο έληαμεο Alfred Werner βξηζθόηαλ ζην απνθνξύθσκα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε ρεκηθή έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ θαη άιινπο ηνκείο όπσο ε θπζηθή, ε βηνινγία, ε επηζηήκε πιηθώλ θηι. Έηζη πνιινί εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε κειέηε πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη ζπκπιόθσλ επεθηείλνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεσξίεο ησλ πεδίσλ ηνπο αιιά θαη εμεγώληαο θαιύηεξα θάπνηα θαηλόκελα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θάζε θιάδνο παξαζέηεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαη βνεζάεη ή δίλεη έλαπζκα ζηνπο άιινπο θιάδνπο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ ππό έξεπλα ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο έλα άκεζν πεηξακαηηθό εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δνκήο, ν Werner θαη γηα πνιιά ρξόληα όζνη ηνλ αθνινύζεζαλ, πεξηνξίζζεθαλ ζην λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ νθηαεδξηθή δνκή όπνπ ν αξηζκόο έληαμεο είλαη 6 θαη δύν δνκέο, ηελ ηεηξαεδξηθή θαη ηελ επίπεδε ηεηξαγσληθή, όπνπ ν αξηζκόο έληαμεο είλαη 4. Παξόηη έλαο κεγάινο αξηζκόο από ελδηαθέξνπζεο ελώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ε ρεκεία ησλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ζα είρε θηάζεη ζε αδηέμνδν αλ δελ είρε σο ζύκκαρν ηεο, ηελ Κρσσταλλογραυία ακτίνων-χ, κηαο θαζαξά θπζηθήο κεζόδνπ. Σήκεξα ε εύθνιε δηαζεζηκόηεηα δνκηθώλ πιεξνθνξηώλ έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο ησλ εξεπλεηώλ ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο αθνύ είλαη δπλαηόλ λα θαζνξίδεηαη ην ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο νπνηνπδήπνηε πνιπέδξνπ έληαμεο, όζν αθαλόληζην θαη αλ είλαη. Έλα άιιν παξάδεηγκα πνπ δείρλεη πώο ε ρεκεία έληαμεο ελώλεηαη κε άιινπο ηνκείο όπσο ε θαζκαηνζθνπία, ε βηνινγία θαη ε ζπλζεηηθή ρεκεία είλαη ε ρξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο EPR ζηε κειέηε ζπλζεηηθώλ κνληέισλ ηνπ ελεξγνύ θέληξνπ ηνπ Φσηνζπζηήκαηνο ΙΙ (PS II). 1 Μεγάιν βήκα ζηελ πνξεία απηή ήηαλ θαη ε ζύλζεζε πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ζε δηάθνξεο νμεηδσηηθέο βαζκίδεο αθνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αληηθείκελα κειέηεο ζε δηάθνξα πεδία ηεο επηζηήκεο όπσο βηναλόξγαλε ρεκεία, επηζηήκε πιηθώλ, κνξηαθή θπζηθή θαη θπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Η αλαθάιπςε ελόο ηεηξαππξεληθνύ ζπκπιόθνπ κηθηνύ-ζζέλνπο ηνπ Mn ζην ελεξγό θέληξν ηνπ PS ΙΙ, έδσζε 1

26 ηεξάζηηα ώζεζε ζηε βηναλόξγαλε ρεκεία θαη ζην ζρεδηαζκό κνληέισλ ελώζεσλ πνπ λα κηκνύληαη ην ελεξγό απηό θέληξν. Παξόκνηα ζύκπινθα έρνπλ επίζεο απνηειέζεη ζεκείν κεηάβαζεο από ηελ θιαζηθή καγλεηνρεκεία, ε νπνία κε απιέο κεηξήζεηο καγλήηηζεο βνεζά ζηελ ππόδεημε ηεο δνκήο ησλ ρεκηθώλ ελώζεσλ, πξνο ην Μοριακό Μαγνητισμό, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε θαη ηελ θαηαλόεζε πνιύπινθσλ καγλεηηθώλ θαη θβαληνθπζηθώλ ηδηνηήησλ. Τν πξώην ζύκπινθν ζην νπνίν παξαηεξήζεθε βξαδεία ραιάξσζε ηεο καγλήηηζήο ηνπ ήηαλ ην δσδεθαππξεληθό ζύκπινθν κηθηνύ ζζέλνπο Mn III/IV, [Mn 12 O 12 (O 2 CMe) 16 (H 2 O) 4 ] 4H 2 O 2MeCO 2 H. 2 Τν ζύκπινθν απηό κε κηα βαζηθή θαηάζηαζε νιηθνύ ζπηλ S = 10, βξέζεθε όηη θάησ από ηε ζεξκνθξαζία Τ C = 4 Κ παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν απηό όηαλ επζπγξακκηζηεί εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ. Απηή είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα καγλεηηθά πιηθά εθηεηακέλσλ δνκώλ θαη είλαη ζεκαληηθό αλ ζθεθηεί θαλείο όηη εκθαλίδεηαη ζε πιηθά κεδεληθήο δηάζηαζεο. Τν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη Μονομοριακός Μαγνητισμός (Single-Molecule Magnetism) ελώ ηα κνξηαθά πιηθά πνπ ην παξνπζηάδνπλ Μονομοριακοί Μαγνήτες (Single Molecule Magnets, SMMs). Έλα άιιν θαηλόκελν πνπ απνθάιπςαλ νη έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ Μνξηαθνύ Μαγλεηηζκνύ είλαη θαη ην Κβαντικό Φαινόμενο Σήραγγος της Μαγνήτισης (Quantum Tunneling of the Magnetization). Τα ζύκπινθα πνπ εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν απηό, παξνπζηάδεη ζηνπο βξόγρνπο πζηεξήζεσο βήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ εθθπιηζκό ησλ θαηαζηάζεσλ +m S θαη m S ππό θαηάιιειεο ηηκέο εμσηεξηθνύ πεδίνπ. Τόηε ην ζύζηεκα κεηαπίπηεη από ηελ κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε κέζσ θαηλνκέλνπ ζήξαγγνο, πξνθαιώληαο κηα απόηνκε κεηαβνιή ζηε καγλήηηζε. Απηή ε ηδηόηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα κνξηαθό πιηθό ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη ππνςήθην ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ελόο θβαληηθνύ ππνινγηζηή 3. Έρνληαο όια απηά ζην κπαιό, έλαο ζπλζεηηθόο ρεκηθόο κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάπνηα βήκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη πεξίπινθα ζπζηήκαηα. Μπνξεί λα ζπλζέζεη πνιπππξεληθά ζύκπινθα ρξεζηκνπνηώληαο γεθπξσηηθνύο νξγαληθνύο θαη αλόξγαλνπο ππνθαηαζηάηεο θαη λα ηα ραξαθηεξίζεη κε ηε βνήζεηα άιισλ ηερληθώλ όπσο ε 2

27 θαζκαηνζθνπία IR, Mössbauer, EPR θαη κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο DC θαη AC. Έηζη κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο όηη νη αλόξγαλνη ρεκηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηε ρεκεία ησλ κεηαιιηθώλ πιεηάδσλ έρνπλ πνιύ δξόκν κπξνζηά ηνπο γηα ηνλ θνξεζκό ηεο. Η πιεζώξα ησλ ππνθαηαζηαηώλ, ε αιιαγή ζηε ζηνηρεηνκεηξία, ε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, νη δηαιύηεο αληίδξαζεο αιιά θαη νη δηάθνξνη ηξόπνη θξπζηάιισζεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ. Επεηδή δελ είλαη ε δπλαηή ε πξόβιεςε ηεο ζπλζεηηθήο πνξείαο κηαο αληίδξαζεο ή ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε πιεηάδσλ, ε ρεκεία ησλ ζπκπιόθσλ θάζε κέξα, καο επηθπιάζζεη θαη κηα έθπιεμε! 3

28 Παραπομπές 1 Tan, X.-L.; Gultneh, Y.; Sarneski, J. E.; Scholes, C. P. J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, (α) Lis, T. Acta Cryst., 1980, B36, (β) Caneschi, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R. J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, (γ) Sessoli, R.; Gatteschi, D.; Caneschi, A.; Novak, M. A. Nature, 1993, 365, Leuenberger, Μ. Ν.; Loss, D. Nature, 2001, 410,

29 ΙΙ. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΣΔΥΝΙΚΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ Σα θάζκαηα ππεξύζξνπ ησλ ζπκπιόθσλ ζηελ πεξηνρή cm -1 θαηεγξάθεζαλ κε θαζκαηνθσηόκεηξν Bruker Equinox 55/S ζην Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ, ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή δηζθίσλ θαζκαηνζθνπηθνύ KBr. Οη ζηνηρεηαθέο αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζηνηρεηαθό αλαιπηή Perkin-Elmer Series II CHNS/O Analyser 2400 ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνηρεηαθήο Αλάιπζεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Φπζηθνρεκείαο, ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ. Οη θξπζηαιιηθέο δνκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Γηαηξηβή απηή επηιύζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Φπράξεο). Σα πεξηζιαζίκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ Crystal Logic Dual Goniometer ρξεζηκνπνηώληαο κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο Mo Kα θαη Rigaku R-AXIS SPIDER Image Plate ρξεζηκνπνηώληαο κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο Cu Kα κε δπλαηόηεηα κεηξήζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο -180 ν C. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηζιαζίκεηξν Crystal Logic έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ζάξσζεο ζ-2ζ. Η ζηαζεξόηεηα ησλ θξπζηάιισλ ειεγρόηαλ κέζσ πεξηνδηθήο κέηξεζεο ησλ εληάζεσλ ηξηώλ αλαθιάζεσλ αλαθνξάο. Η επεμεξγαζία θαη δηόξζσζε ησλ δεδνκέλσλ (πόισζε Lorentz, απνξξόθεζε) έγηλαλ κε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Crystal Logic. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηζιαζίκεηξν Rigaku έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ζάξσζεο σ. Η επεμεξγαζία θαη δηόξζσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ CrystalClear. 1 Η επίιπζε ησλ δνκώλ έγηλε κε ρξήζε ησλ άκεζσλ κεζόδσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SHELXS-97 2 θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δνκηθώλ παξακέηξσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SHELXL Δπηπιένλ θξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην BM01Α ηνπ European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ζηε Grenoble ηεο Γαιιίαο. Οη κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο πνιπθξπζηαιιηθώλ δεηγκάησλ όισλ ησλ ζπκπιόθσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε καγλεηόκεηξν Quantum Design MPMS SQUID (dc) θαη 5

30 καγλεηόκεηξν Quantum Design PPMS (ac) ηνπ εξγαζηεξίνπ Μαγλεηηθώλ Μεηξήζεσλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Μ. Πίζζαο). Η δηόξζσζε ιόγσ δηακαγλεηηθώλ επηδεθηηθνηήησλ έγηλε κε βάζε ηηο ζηαζεξέο Pascal. Η καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα ησλ ζπκπιόθσλ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ αληίζηνηρε Υακηιηνληαλή εμίζσζε κε ρξήζε ελόο γεληθνύ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 4. Γηα ηηο πξνζαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθό πξόγξακκα MINUIT 5. Σν ζθάικα R νξίδεηαη σο R ( exp calc ) 2 N exp 2, όπνπ N είλαη ν αξηζκόο ησλ πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ. Οη πξνζνκνηώζεηο ησλ θακππιώλ M vs H έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο MAGPACK 6. Η ιήςε ησλ θαζκάησλ Mössbauer ησλ ζπκπιόθσλ 4 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζπκβαηηθό θαζκαηόκεηξν ζηαζεξήο επηηαρύλζεσο, κε πεγή 57 Co ζε κήηξα κεηαιιηθνύ Rh, εμνπιηζκέλν κε θξπνζηάηε Oxford γηα κεηαβιεηέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Φαζκαηνζθνπίαο Mössbauer ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : E. Devlin, I. αλάθεο). Σα θάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ πνιπθξπζηαιιηθώλ δεηγκάησλ ησλ ζπκπιόθσλ 4, 5, 7-9, 17-20, 22, 23, θαη 42 ειήθζεζαλ ζε θαζκαηόκεηξν Bruker ER 200D-SRC εμνπιηζκέλν κε θξπνζηάηε Oxford ESR 900 ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνύ Παξακαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Πεηξνπιέαο). Οη ζεσξεηηθέο πξνζνκνηώζεηο ησλ θαζκάησλ EPR έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SpinCount 7 Σν θάζκα XRD ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ειήθζε ζε πεξηζιαζίκεηξν ζθόλεο Siemens D500 ηνπ εξγαζηήξηνπ Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Φπράξεο). 6

31 Β. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΣΔ Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαη νη νξγαληθνί δηαιύηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είραλ εθηόο από ηα κε εκπνξηθώο δηαζέζηκα θαξβνμπιηθά άιαηα. Σα ηειεπηαία παξαζθεπάζζεθαλ από ηελ 1:1 αληίδξαζε ησλ αληίζηνηρσλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ κε ην όμηλν αλζξαθηθό λάηξην NaHCO 3 ζε δηαιύηε H 2 O θαη εμάηκηζε απηνύ κέρξη μεξνύ. Ο ππνθαηαζηάηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (dpcp) δελ ήηαλ εκπνξηθώο δηαζέζηκνο θαη παξαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε βηβιηνγξαθηθή κέζνδν. 8 Οη δηαιύηεο ειήθζεζαλ από εκπνξηθέο πεγέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είραλ, εθηόο θαη αλ αλαθέξεηαη άιιε επεμεξγαζία. Η EtOH ήηαλ απόιπηε θαη ην MeCN gradient grade. Οη αληηδξάζεηο παξαζθεπήο ησλ επαίζζεησλ ζην νμπγόλν ζπκπιόθσλ 10 θαη 16 έγηλαλ θάησ από αλαεξόβηεο ζπλζήθεο ζε ζάιακν (glovebox) MBraun Labmaster ππό αηκόζθαηξα N 2, ζηνλ νπνίν ηα επίπεδα νμπγόλνπ δηαηεξνύληαη θάησ από 1 ppm. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δηαιύηεο απνμπγνλώζεθαλ πξηλ από ηε ρξήζε, κε δηαδνρηθνύο θύθινπο θελνύαδώηνπ ην νπνίν είρε πξνεγνπκέλσο δηαβηβαζζεί κέζα από ζηήιε MnO. 7

32 Παραπομπές 1 Rigaku/MSC (2005). CrystalClear. Rigaku/MSC Inc., The Woodlands, Texas, USA. 2 Sheldrick, G.M., SHELXS-97: Structure Solving Program, University of Göttingen, Germany, Sheldrick, G. M. SHELXL-97: Crystal Structure Refinement Program, University of Göttingen, Germany, Clemente-Juan, J.-M.; Mackiewicz, C.; Verelst, M.; Dahan, F.; Bousseksou, A.; Sanakis, Y.; Tuchagues, J.-P. Inorg. Chem., 2002, 41, James, F.; Roos, M. "MINUIT Program, a System for Function Minimization and Analysis of the Parameters Errors and Correlations" Comput. Phys. Commun., 1975, 10, (α) Borrás-Almenar, J. J.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.; Tsukerblat, B. S. Inorg. Chem., 1999, 38, (β) Borrás-Almenar, J. J.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.; Tsukerblat, B. S. J. Comput. Chem., 2001, 22, Prof. M. P. Hendrich, Dept of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, U.S.A. 8 Abarca, B.; Ballesteros, R.; Elmasnaouy, M.; Tetrahedron, 1998, 54,

33 ΗΗΗ. ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΔ ΠΛΔΗΑΓΩΝ 3d ΚΑΗ 3d-4f ΣΖ ΓΗ-2,6-(2-ΠΤΡΗΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΗΓΗΝΖ

34 A. ΔΗΑΓΩΓΖ Ομομεηαλλικά ζύμπλοκα μεηαλλοϊόνηων 3d Πνιινί λένη πνιπδνληηθνί ππνθαηαζηάηεο επηηξέπνπλ ηε ζύλζεζε πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κε λένπο δνκηθνύο ηύπνπο θαη θαηλνύξηεο ηνπνινγίεο ζπηλ. Η δη-2-ππξίδπιν θεηόλε (dpk, Σρήκα ΙΙΙ-Α-1) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηαζηάηεο γηα ηε ζύλζεζε πιεζώξαο πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο κε ελδηαθέξνπζεο ηδηόηεηεο, όπσο π.ρ. κηαο νηθνγέλεηαο κνλνκνξηαθώλ καγλεηώλ, ηα ελλεαππξεληθά ζύκπινθα ζηδήξνπ 1. Σρήκα ΙΙΙ-Α-1 : Οη ππνθαηαζηάηεο dpk θαη dpcp. Η ελδηαθέξνπζα ρεκεία απηνύ ηνπ ππνθαηαζηάηε έγθεηηαη ζηελ παξνπζία ηεο θαξβνλπινκάδαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί αιθνόιπζε (ζε αιθννινύρν δηαιύηε) ή πδξόιπζε (ζε κε- αιθννινύρν δηαιύηε) παξνπζία κεηαιιντόληνο, θαη λα νδεγήζεη ζηελ εκηαθεηαιηθή ή ζηελ gem-δηνιηθή κνξθή ηεο. Δηαδνρηθέο απνπξσηνληώζεηο απηώλ ησλ κνξθώλ νδεγνύλ ζε αληνληηθέο κνξθέο ηνπ ππνθαηαζηάηε πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κε πνιιά κεηαιιντόληα. Η δη-2,6 (2-ππξηδπινθαξβόλπιν)ππξηδίλε (dpcp, Σρήκα ΙΙΙ-Α-1) είλαη έλαο παξόκνηνο ππνθαηαζηάηεο θαη πεξηέρεη δύν ηέηνηεο θαξβνλπινκάδεο απνπξσηνληώζεηο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κε αθόκα πεξηζζόηεξα κεηαιιντόληα. Οη θξπζηαιινγξαθηθά δηαπηζησκέλνη ηξόπνη έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε 2 dpcp θαζώο θαη νη ηξόπνη έληαμεο πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηα ζύκπινθα πνπ παξαζθεπάζζεθαλ ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο απεηθνλίδνληαη ζην Σρήκα ΙΙΙ-Α-2. Σηελ παξνύζα δηαηξηβή παξαηεξνύληαη νη ηξόπνη έληαμεο Η, ΗΗ, V θαη VI. 10

35 μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 Η μ-η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΗ μ 4 -η 2 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΗΗ μ 3 -η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗV μ-η 2 :η 1 :η 1 :η 1 V μ 3 -η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 VΗ μ-η 1 :η 1 :η 1 VΗΗ μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 VΗΗΗ μ 5 -η 2 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΥ μ 6 -η 3 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 :η 1 Υ η 1 :η 1 :η 1 ΥΗ η 1 :η 1 :η 1 ΥΗΗ η 1 :η 1 :η 1 :η 1 XIII μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 ΥΗV 11 η 1 :η 1 :η 1 ΥV

36 η 1 :η 1 :η 1 :η 1 XVI Σρήκα ΙΙΙ-Α-2 : Κξπζηαιινγξαθηθώο δηαπηζησκέλνη ηξόπνη έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε δη- 2,6-(2-ππξηδπινθαξβνλπιν)ππξηδίλε. Η ρεκεία έληαμεο απηνύ ηνπ ππνθαηαζηάηε έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ κε νμηθά άιαηα κεηάιισλ κεηάπησζεο M(O 2 CMe) 2 xh 2 O (M II = Co II, Cu II, Ni II ) ζε δηάθνξνπο δηαιύηεο, παξνπζία ή θαη απνπζία ηόληνο αδηδίνπ, θαη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί θξπζηαιινγξαθηθά ηα ζύκπινθα : [Co 20 (OH) 6 (O 2 CMe) 22 {pyc(o)(oh)pyco 2 py} 4 (dmf) 2 ] 3, [Cu 5 (O 2 CMe) 6 {pyc(o) (OH)pyC(O)(OH)py} 2 ] 4, [Cu 4 {py(c(o) 2 pyc(o)(oet)py}(o 2 CMe) 5 (EtOH) 2 ],[Co 4 {py(c(o)(ome)pyc(o)(ome)py} 2 ( O 2 CMe) 2 (N 3 ) 2 ] 5 θαη [Ni 5 {pycopyc(o)(ome)py} 2 (O 2 CMe) 4 (N 3 ) 4 (MeOH) 2 ] 6, επηβεβαηώλνληαο ηελ δπλεηηθά ελδηαθέξνπζα ρεκεία ηνπ. Μεηαμύ ησλ ζθνπώλ ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ρεκεία έληαμεο ηεο dpcp, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα ζπγγεληθό ηεο dpk ππνθαηαζηάηε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη απηόο ζε κηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα ρεκεία, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πνιπππξεληθά ζύκπινθα. Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ηα νμηθά άιαηα κε ληηξηθά ή ππεξρισξηθά άιαηα κεηάιισλ κεηάπησζεο παξνπζία ή θαη απνπζία ηόλησλ αδηδίνπ. Η πξνζέγγηζε απηή απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθή θαζώο πξνέθπςαλ ηέζζεξα λέα ζύκπινθα (1-4) κε δηαθνξεηηθή ππξεληθόηεηα θαη ηνπνινγία ηα νπνία κειεηήζεθαλ θξπζηαιινγξαθηθά θαη καγλεηηθά. Εηερομεηαλλικά ζύμπλοκα 3d-4f μεηαλλοϊόνηων με υποκαηαζηάηη ηην dpcp Η πξόνδνο ζην Μνξηαθό Μαγλεηηζκό ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εηεξνκεηαιιηθά ζύκπινθα, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κειέηεο ηεο καγλεηηθήο αληαιιαγήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ. Σ απηήλ ηελ θαηεγνξία, κηα πνιύ ζεκαληηθή 12

37 νηθνγέλεηα είλαη εθείλε ησλ εηεξνκεηαιιηθώλ ζπκπιόθσλ κε κέηαιια κεηάπησζεο 3d θαη ιαλζαλίδηα 4f. Τα δηππξεληθά ζύκπινθα 3d-4f έρνπλ απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κεηαμύ ηόλησλ κεηάιινπ κεηάπησζεο θαη ιαλζαληδίνπ. Μαγλεηηθώο απνκνλσκέλα ζύκπινθα καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο - θιεηδηά ηνπ πξνβιήκαηνο γηα αθξηβείο ππνινγηζκνύο. Η πξώηε κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Gatteschi 7, ε νπνία ππνδείθλπε ζηδεξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε ζε δεύγνο Cu II -Gd III. Απηό επηβεβαηώζεθε αξγόηεξα από ην δνκηθά ραξαθηεξηζκέλν δηκεξέο Cu II -Gd III πνπ κειεηήζεθε από ηνλ Costes 8. Από ηόηε έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία έλαο κεγάινο αξηζκόο δηππξεληθώλ ζπκπιόθσλ Cu II -Gd III 9 θαη άιισλ 3d-4f 10 ζπκπιόθσλ. Η κειέηε ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κεηαμύ κεηαιιντόλησλ 3d θαη 4f παξνπζηάδεη πνιιέο επηπινθέο: (α) Οη ηξνρηαθέο ζπλεηζθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ιαλζαληδηθά ηόληα θαζηζηνύλ ηε Φακηιηνληαλή ηνπ ζπηλ αθαηάιιειε. Η καγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ελόο κεκνλσκέλνπ ζπκπιόθνπ ηνπ Ln III εμαξηάηαη από ην πεδίν ησλ ππνθαηαζηαηώλ, δειαδή ηα άηνκα δόηεο ηνπ ππνθαηαζηάηε. Απηή ε εμάξηεζε είλαη πεξίπινθε θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζεσξεηηθό κνληέιν πνπ λα ηελ ππνινγίδεη. (β) Λόγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζσξάθηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 4f από ειεθηξόληα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο, ε καγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηόλησλ 3d-4f (αιιά θαη κεηαμύ 4f- 4f) είλαη πνιύ αζζελήο. Έηζη ε επίδξαζε ηεο ζσξάθηζεο ζηε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο θαιύπηεηαη από ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο απνθαηάιεςεο ησλ δηεγεξκέλσλ επηπέδσλ Stark θαηά ηελ ςύμε. Τν Gd III είλαη ην κόλν παξακαγλεηηθό ιαλζαλίδην ρσξίο ηξνρηαθέο ζπλεηζθνξέο θαη επηηξέπεη ηελ απεπζείαο κειέηε ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κέζσ ηεο Φακηιηνληαλήο ηνπ ζπηλ. Παξόιν πνπ απηέο νη επηπινθέο δελ πξνθύπηνπλ γηα ηα ζύκπινθα πνπ πεξηέρνπλ Gd III, ηα ππόινηπα ηόληα Ln III εκθαλίδνπλ ζηξνθνξκή πξώηεο ηάμεσο θαη ε καγλεηηθή ηνπο εξκελεία είλαη πεξίπινθε. Σηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα αλαθεξόκελα ζηε βηβιηνγξαθία 3d-4f ζύκπινθα απνηεινύληαη από Cu II θαη Gd III. Λόγσ ηνπ κηθξνύ ζπηλ ηνπ Cu II (S = 1/2) θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ όξνπ zfs γηα ην ηόλ ηνπ Cu 2+ (αιιηώο ν ηαλπζηήο g ηνπ Cu ζα ήηαλ αξθεηά αληζνηξνπηθόο), ε εξκελεία ηεο καγλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη ζρεηηθά απιή ζε ζρέζε κε άιια ηόληα κεηάιισλ κεηάπησζεο. Η θύζε ηεο ζηδεξνκαγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο Cu II - 13

38 Gd III είλαη έλα πξόζζεην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ηε κειέηε απηώλ ησλ ζπκπιόθσλ αθνύ κειέηεο γηα δηαθνξεηηθά ηόληα Ln III είλαη ζπάληεο. Όπσο αλαθέξζεθε ν ππνθαηαζηάηεο dpcp έρεη δώζεη κηα πνθηιία πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κε αξθεηά 3d κέηαιια κεηάπησζεο θαη κε έλα κεγάιν εύξνο ηξόπσλ έληαμεο. Απηό ην απνηέιεζκα απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ζύλζεζεο εηεξνκεηαιιηθώλ 3d-4f ζπκπινθώλ κε ζθνπό λα κειεηεζνύλ θξπζηαιινγξαθηθά θαη καγλεηηθά (ζύκπινθα 5-16). 14

39 Β. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Β1. Παραζκεσή ηων ζσμπλόκων α) [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) Σε αλνηρηό γαιάδην δηάιπκα Cu(ClO 4 ) 2 6H 2 O (102.0 mg, mmol) ζε MeOH (35 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (20.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε έληνλν γαιάδην. Σηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (18.0 mg, mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε πξάζηλν δηάιπκα. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, νπόηε θαηαβπζίζηεθαλ πξάζηλνη θξύζηαιινη, θαηάιιεινη γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη θξύζηαιινη ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 31%. Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 36.91, H 3.30, N %. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 40 H 42 O 18 N 12 Cl 2 Cu 4 ( ): C 36.84, H 3.25, N 12.89%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3418 (sb), 3096 (w), 2937 (w), 2831 (w), 2360 (w), 2255 (w), 2073 (vs), 1637 (sh), 1605 (s), 1475 (sh), 1460 (m), 1441 (m), 1341 (w), 1298 (m), 1255 (sh), 1239 (m), 1216 (w), 1098 (vsb), 1046 (vs), 986 (sh), 821 (m), 787 (sh), 776 (m), 758 (m), 725 (w), 705 (m), 679 (m), 659 (sh), 623 (m), 561 (w), 536 (w), 486 (m), 422 (m), 409 (sh). β) [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH) Σε αλνηρηό ξόδηλν δηάιπκα Co(NO 3 ) 2 6H 2 O (41.0 mg, mmol) ζε MeOH (55 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (10.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε έληνλν ξόδηλν. Σην δηάιπκα απηό πξνζηέζεθε ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (9.0 mg, 0.14 mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε πνξηνθαιί-κειί δηάιπκα. Με παξακνλή ηνπ δηαιύκαηνο ζε θιεηζηό δνρείν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαηαβπζίζηεθαλ κειί θξύζηαιινη, θαηάιιεινη γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη θξύζηαιινη ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 52%. 15

40 Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 39.90, H 3.04, N 17.05%. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 38 H 34 O 14 N 14 Co 4 ( ): C 39.81, H 2.99, N 17.10%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3457(sh), 3438 (vs), 2989 (w), 2961 (w), 2094 (w), 2821 (w), 2073 (vs), 1636 (m), 1603 (m), 1514 (s), 1466 (m), 1441 (m), 1384 (s), 1304 (m), 1259 (s), 1227 (m), 1179 (w), 1111 (m), 1073 (s), 1046 (m), 1013 (w), 987 (m), 900 (w), 807 (m), 777 (m), 762 (m), 750 (sh), 703 (m), 674 (m), 642 (m), 563 (w), 492 (w), 447 (w), 418 (vw) γ)[ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(o Me)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) Σε αλνηρηό πξάζηλν δηάιπκα Ni(ClO 4 ) 2 6H 2 O (101.0 mg, mmol) ζε MeOH (35 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (20.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε ζθνύξν πξάζηλν. Σηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (18.0 mg, mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε έληνλν πξάζηλν δηάιπκα. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, νπόηε θαηαβπζίζηεθαλ πξάζηλεο βειόλεο, θαηάιιειεο γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη βειόλεο ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 17%. Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 37.95, H 2.97, N 20.77%. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 115 H 106 Cl 2 N 54 Ni 12 O 38 ( ): C 38.07, H 2.94, N 20.85%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3422 (mb), 3082 (w), 2073 (vs), 1672 (m), 1591 (m), 1495 (s), 1475 (sh), 1435 (m), 1384 (w), 1349 (w), 1317 (m), 1296 (m), 1274 (m), 1251 (m), 1220 (w), 1157 (w), 1089 (s), 1059 (sh), 1026 (msh), 1009 (wsh), 939 (m), 899 (vw), 834 (m), 754 (m), 708 (w), 680 (m), 672 (sh), 649 (vw), 623 (m), 469 (w), 439 (w). δ) [Fe 2 {pyco(ome)py(η)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH) Σε αλνηρηό πνξηνθαιί δηάιπκα Fe(ClO 4 ) 3 9H 2 O (107.0 mg, mmol) ζε MeOH (45 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (15.0 mg, mmol). Τν πνξηνθαινθίηξηλν δηάιπκα πνπ πξνέθπςε, αλαδεύηεθε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, 16

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 6: Ππξεληθόο Μαγλεηηθόο πληνληζκόο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 6: Ππξεληθόο Μαγλεηηθόο πληνληζκόο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 6: Ππξεληθόο Μαγλεηηθόο πληνληζκόο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Η θαζκαηνζθνπία ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ είλαη κηα θαζκαηνζθνπηθή ηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005 Δξγαζηεξηαθή άζθεζε : Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: /5/005 ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη έλα πείξακα θαη ζθνπόο ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 14/4/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 14/4/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 14/4/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Με ηηο ηερληθέο ηεο δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο κειεηώληαη νη δηειεθηξηθέο ηδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα