Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία. Χημικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία. Χημικός"

Transcript

1 Γεωργοπούλοσ Ν. Αναστασία Χημικός ΤΝΘΔΗ, ΓΟΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ, ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΔ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΛΤΠΤΡΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ 3d ΚΑΙ ΔΣΔΡΟΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ 3d-4f ΤΜΠΛΟΚΩΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Πανεπιστήμιο Πατρών χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Χημείας ΠΑΣΡΑ 2011

2 Georgopoulou N. Anastasia Chemist SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION, SPECTROSCOPIC AND MAGNETIC STUDIES OF POLYNUCLEAR 3d HOMOMETALLIC AND 3d-4f HETEROMETALLIC COMPLEXES Ph. D. Thesis UNIVERSITY OF PATRAS Department of Chenistry Patras 2011

3 Σηοσς γονείς μοσ Νικόλαο και Σεβαζηή και ζηον αδερθό μοσ Κωνζηανηίνο

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΞΔΝΟΓΛΧΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ABSTRACT ει. iv vi viii ix xi xviii xx Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ 1 Παξαπνκπέο 4 ΙΙ. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 5 Β. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΛΤΣΔ 7 Παξαπνκπέο 8 ΙΙΙ. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ ΣΧΝ 3d ΚΑΙ 3d-4f ΠΛΔΙΑΓΧΝ ΣΗ ΓΙ-2,6-(2- ΠΤΡΙΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΙΓΙΝΗ A. ΔΗΑΓΧΓΖ 10 Β. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ησλ ζπκπιόθσλ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 23 Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 1. ύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ Πεξηγξαθή ησλ δνκώλ 29 i

5 3. Γνλεηηθή θαζκαηνζθνπία ππεξύζξνπ Μειέηεο καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ Φαζκαηνζθνπία 57 Fe Mössbauer Φαζκαηνζθνπία ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 69 Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 74 Παξαπνκπέο 77 ΙV.1. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ ΠΛΔΙΑΓΧΝ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΣΟ ΓΟΜΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ {Fe 3 (μ 3 -O} 7+ A1. ΔΗΑΓΧΓΖ 82 Β1. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ησλ ζπκπιόθσλ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 90 Γ1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 1. ύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ Πεξηγξαθή ησλ δνκώλ Γνλεηηθή θαζκαηνζθνπία ππεξύζξνπ Φαζκαηνζθνπία 57 Fe Mössbauer Μειέηεο καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ Φαζκαηνζθνπία ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 124 Γ1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 126 Παξαπνκπέο 128 ΙV.2. ΜΔΛΔΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΥΑΛΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ JAHN-TELLER ΣΗΝ ΠΛΔΙΑΓΑ [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py A2. ΔΗΑΓΧΓΖ 131 Β2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Παξαζθεπή ηνπ ζπκπιόθνπ Κξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-υ 136 Γ2. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ 137 ii

6 Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο DC 140 Μειέηε ειεθηξνληαθνύ παξακαγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (EPR) 141 Κξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 143 Γ2. ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ AC 150 Δ2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 158 Παξαπνκπέο 160 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 162 iii

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνύζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή επηηειέζζεθε ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» (Φεβξνπάξηνο 2008 εκπέκβξηνο 2011). Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ρξόλσλ, ζπλεξγάζηεθα κε έλα πιήζνο αλζξώπσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνπεξάησζή ηεο. Θα ήζεια θαη αξρήλ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ. πύξν Π. Πεξιεπέ δηόηη είλαη ν άλζξσπνο πνπ κνπ δίδαμε ηηο βάζεηο ηεο Αλόξγαλεο Υεκείαο. Χο δεπηεξνεηήο θνηηήηξηα, παξαθνινπζώληαο ηα καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα Αλόξγαλεο Υεκείαο ΗΗΗ θαη IV, θαηάιαβα πόζν πνιύ κε ελδηέθεξε ν ηνκέαο απηόο. Με παξόηξπλε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία ζην Δξγαζηήξην Αλόξγαλεο Υεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ππό ηελ επίβιεςή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ελζάξξπλε λα ζπλερίζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο πνπ αγαπά πνιύ απηό πνπ θάλεη θαη είλαη έλαο θαζεγεηήο πνπ ζπάληα ζπλαληά θαλείο ζε Παλεπηζηήκην. Δίλαη αθνζησκέλνο ζηε Υεκεία θαη ηελ έξεπλα θαη ιεηηνπξγεί σο παξόηξπλζε γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Με ηε ζπκβνιή ηνπ θ. πύξνπ Π. Πεξιεπέ είρα ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ Γηδαθηνξηθή κνπ Γηαηξηβή ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο ππό ηελ επίβιεςε ηεο Γξ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ, Δξεπλήηξηαο Β. Σεο νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα όιε ηελ επηζηεκνληθή θαη εζηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ όιε ηελ παξακνλή κνπ εθεί. ην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ήξζα ζε επαθή κε δύν μερσξηζηνύο αλζξώπνπο, ηνλ Γξ. Αξηζηείδε Σεξδή (Δξεπλεηήο Α ) θαη ηνλ Γξ. Βαζίιεην Φπράξε (Δξεπλεηήο Α ). Σνπο επραξηζηώ ζεξκά όρη κόλν γηα ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο πνπ κνπ παξείραλ ζε πεηξακαηηθέο ηερληθέο αιιά καδί θαη κε ηελ επηβιέπνπζα κνπ θ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ κε βνήζεζαλ ώζηε ε παξακνλή κνπ εθεί λα είλαη παξαγσγηθή θαη επράξηζηε. Κάζε κέξα ήηαλ έλα μερσξηζηό κάζεκα γηα κέλα θαη ε εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημαλ κε έθαλαλ λα ληώζσ πξαγκαηηθή ζπλεξγάηεο ηνπο. Σνλ θ. Βαζίιεην Φπράξε επραξηζηώ ζεξκά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Ησάλλε αλάθε, Δξεπλεηή Β ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία όια απηά ηα ρξόληα iv

8 θαζώο θαη γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ζηε Φαζκαηνζθνπία Mössbauer θαη EPR. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππόινηπα κέιε ηεο επηακεινύο επηηξνπήο, ηελ θ. Δπδνμία Μάλεζε- Ενύπα, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηνλ θ. Νηθόιαν Κινύξα, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ θαη ηνλ θ. Γεώξγην ππξνύιηα, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη δηνξζώζεηο ησλ θεηκέλσλ. Όια απηά ηα ρξόληα ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο, ε εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα θαζνδεγήζεθε από ηνλ Γξ. Αζαλάζην Κ. Μπνύληαιε, ν νπνίνο κε εκπηζηεύηεθε θαη κε ηνλ ηξόπν ηνπ, κνπ παξείρε πνιύηηκεο γλώζεηο ζην εξγαζηαθό αιιά θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν. Δίλαη κεγάιε ε ραξά κνπ πνπ γλώξηζα έλα ηόζν θαζαξό άλζξσπν, έλαλ θαιό θίιν, θαη ηνλ επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, βνήζεηα θαη ζηήξημε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηαηξηβήο κνπ. ηελ δηόξζσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο βνήζεζαλ ε θ. Αηθαηεξίλε Π. Ραπηνπνύινπ, ν θ. Βαζίιεηνο Φπράξεο, ν θ. Ησάλλεο αλάθεο θαη ν θ. Αζαλάζηνο Κ. Μπνύληαιεο, ηνπο νπνίνπο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηνλ πνιύηηκν ρξόλν πνπ δηέζεζαλ. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο Μεηαπηπρηαθνύο θαη Γηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα ζην Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» θαη θπξίσο ηηο Γξα Δηξήλε Εαθεηξνπνύινπ θαη Γξα Αηθαηεξίλε Λαδάξνπ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηε θηιηθή ζρέζε πνπ έρνπκε αθνύ από ηελ αξρή κε έθαλαλ λα ληώζσ άλεηα θαη πάληα κνπ έδηλαλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Νηθόιαν θαη εβαζηή, θαζώο θαη ηνλ αδεξθό κνπ, Κσλζηαληίλν, γηα όιε ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, ρσξίο ηελ νπνία ε παξνύζα Γηαηξηβή δελ ζα ήηαλ δπλαηή. Ήηαλ νη πξώηνη άλζξσπνη πνπ πίζηεςαλ ζε κέλα θαη απηό ήηαλ πάληα ε ώζεζε γηα κέλα λα πξνρσξήζσ θαη λα πξννδεύζσ. Μαδί κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ην θνληηλό θηιηθό κνπ πεξηβάιινλ γηα όιε ηελ θαηαλόεζε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημαλ απηά ηα ρξόληα. v Αλαζηαζία Ν. Γεσξγνπνύινπ Αζήλα, επηέκβξηνο 2011

9 ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Å AC b Γ 1/2 Γ +, Γ - δ ΔΕ Q DC dpcp dpk EPR Et- EtOH G η 1 : η 2 : η 3 : η 4 Η IR J Κ μ 2, μ 3, μ 4, μ 5 Ångström Alternating Current Δπξεία ηαηλία (IR) Δύξνο ηαηλίαο ζην ήκηζπ ηνπ ύςνπο (Mössbauer) Δύξνο γξακκήο (Mössbauer) Ηζνκεξήο κεηαηόπηζε (Mössbauer) Σεηξαπνιηθή αιιειεπίδξαζε (Mössbauer) Direct Current δη-2,6 (2-ππξηδπινθαξβόλπιν)ππξηδίλε δη-2-ππξίδπιν θεηόλε Electron Paramagnetic Resonance (Ζιεθηξνληαθόο Παξακαγλεηηθόο πληνληζκόο) Αηζύιην Αηζαλόιε Gauss Σύπνη εληάμεσο ππνθαηαζηαηώλ Έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ Infrared (Τπέξπζξν) ηαζεξά Μαγλεηηθήο ύδεπμεο Kelvin Σύπνη γεθπξώζεσλ ππνθαηαζηάζεσλ vi

10 μ Β m M M M S Me- MeOH ν ν as ν s s S T T w χ χ Μ ZFS Μαγλεηόλε Bohr Μεζαίαο εληάζεσο ηαηλία (IR) Μέηαιιν Μαγλήηηζε Κβαληηθόο αξηζκόο ηνπ νιηθνύ spin Μεζύιην Μεζαλόιε Γόλεζε ηάζεσο Αληηζπκκεηξηθή δόλεζε ηάζεσο (IR) πκκεηξηθή δόλεζε ηάζεσο (IR) Ηζρπξή ηαηλία (IR) Οιηθό spin Tesla Απόιπηε ζεξκνθξαζία Αζζελήο ηαηλία (IR) Μαγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Γξακκνκνξηαθή καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Zero-Field Splitting (Γηάζρηζε Μεδεληθνύ Πεδίνπ) vii

11 ΑΠΟΓΟΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΧΝ ΟΡΧΝ fit: προσαρμογή. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ κηαο εμίζσζεο από ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλαξηήζεσο ζθάικαηνο βάζεη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. simulation: προσομοίωση. Ο ππνινγηζκόο κηαο ζεσξεηηθήο θακπύιεο από αληηθαηάζηαζε ησλ παξακέηξσλ κηαο εμηζώζεσο κε γλσζηέο ή εθηηκώκελεο ηηκέο. recoil-free fraction : μη ανάσχον κλάσμα. Σν θιάζκα ππξήλσλ 57 Fe επί ηνπ ζπλόινπ ελόο δείγκαηνο πνπ απνξξνθνύλ ηελ αθηηλνβνιία γ ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηελ νξκή ηνπο. viii

12 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ ει. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ2-1 : Δπηιεγκέλεο απνζηάζεηο δεζκώλ θαη γσλίεο γηα ηα ζύκπινθα 5, 6, 38 7, 8, 9 θαη 10. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ3-1 : Δπηιεγκέλεο ηαηλίεο ησλ δνλεηηθώλ θαζκάησλ IR ησλ ζπκπιόθσλ θαη νη απνδόζεηο ηνπο. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ4-1 : Δπηιεγκέλα δηππξεληθά ζύκπινθα M II -Gd III κηθξήο 62 ππξεληθόηεηαο (M II = Mn II, πςεινύ ζπηλ Ni II θαη Co II ) θαζώο θαη νη παξαηεξνύκελεο παξάκεηξνη ζύδεπμεο. Πίλαθαο ΗΗΗ-Γ5-1 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ην ζύκπινθν 4 ζε δηάθνξεο 67 ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV- Γ1.2-1 : Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απνζηάζεσλ δεζκώλ 95 Fe-O ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). Πίλαθαο ΗV-Γ1.3-1 : Υαξαθηεξηζηηθέο δνλήζεηο ηνπ θαξβνμπιηθνύ ηόληνο RCOO Πίλαθαο ΗV-Γ1.3-2 : Δπηιεγκέλεο ηαηλίεο ησλ δνλεηηθώλ θαζκάησλ IR ησλ 99 ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ θαη νη απνδόζεηο ηνπο. Πίλαθαο IV-Γ1.4-1 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ηα ζηεξεά ππεξρισξηθά άιαηα ησλ 102 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) ζηα 78 Κ. Πίλαθαο IV-Γ1.4-2 : Παξάκεηξνη Mössbauer γηα ηα ζηεξεά ληηξηθά άιαηα ησλ 103 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) ζηα 78 Κ. Πίλαθαο IV-Γ1.4-3 : Σηκέο ηεο ηεηξαπνιηθήο δηαζρίζεσο (ΓE Q ) θαζώο θαη νη κέζεο 105 ηηκέο δνκηθώλ παξακέηξσλ γηα θάπνηα βαζηθά θαξβνμπιηθά άιαηα ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). Πίλαθαο IV-Γ1.4-4 : Παξάκεηξνη Mössbauer ησλ ππεξρισξηθώλ αιάησλ ησλ 112 βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ(iii) ζε δηάιπκα (78 Κ). Πίλαθαο IV-Γ1.4-5 : Παξάκεηξνη Mössbauer ησλ ληηξηθώλ αιάησλ ησλ βαζηθώλ 113 θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ(iii) ζε δηάιπκα (78 Κ). Πίλαθαο IV-Γ1.5-1 : πληειεζηέο ζύδεπμεο θαη ζρεηηθά ζθάικαηα γηα θάπνηα δεύγε 122 ζπκπιόθσλ ζε ζεξκνθξαζία Κ. Πίλαθαο IV-Γ2-1 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε 144 κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ζέξκαλζε κε αθηηλνβνιία ζύγρξνηνπ. ix

13 Πίλαθαο IV-Γ2-2 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ςύμε κε αθηηλνβνιία ζύγρξνηνπ. Πίλαθαο IV-Γ2-3 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ζέξκαλζε κε πεξηζιαζίκεηξν ζπκβαζηηθήο πεγήο. Πίλαθαο IV-Γ2-4 : Παξάκεηξνη κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζε κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ςύμε κε πεξηζιαζίκεηξν ζπκβαζηηθήο πεγήο. Πίλαθαο IV-Γ2-1 : Πξνζνκνηώζεηο ζε εθηόο θάζεηο ζήκαηα ζε δηάθνξα πεδία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV-Γ2-2 : Πξνζνκνηώζεηο ζηα δηαγξάκκαηα Cole-Cole ζε δηαθνξεηηθά πεδία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Πίλαθαο IV-Γ2-3 : Παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο γηα ηνπο ρξόλνπο ραιάξσζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο x

14 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΧΝ ει. ρήκα ΗΗΗ-Α-1 : Οη ππνθαηαζηάηεο dpk θαη dpcp. 10 ρήκα ΗΗΗ-Α-2 : Κξπζηαιινγξαθηθώο δηαπηζησκέλνη ηξόπνη εληάμεσο ηνπ 12 ππνθαηαζηάηε δη-2, 6-(2-ππξηδπινθαξβνλπιν)ππξηδίλε. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-1 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 1. Σα άηνκα Ζ, εθηόο από εθείλα ηεο 29 πδξνμπιηθήο νκάδαο ηεο MeOH, έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x, 1-y, - z. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-2 : Αξηζηεξά θαίλεηαη ν ζπκκεηξηθόο κ 4 end-on ηξόπνο γεθύξσζεο ζηα 30 ελληαππξεληθά ζύκπινθα [M 9 (N 3 ) 2 (O 2 CMe) 8 {(2-py)CO 2 } 4 ] (M II = Fe II, Co II, Ni II ) ελώ δεμηά ν αζύκκεηξνο κ 4 end-on ηξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ζπκπιόθνπ 1. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-3 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 2. Σα άηνκα Ζ έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ 31 απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x, y, -z, ('') = -x, -y, -z, (*) = x, -y, z. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-4 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 3Α. Σα άηνκα Ζ έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ 33 απιόηεηαο. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-5 : Γνκή αλαθιίληξνπ γηα ηνλ ππξήλα ησλ κεηαιιηθώλ θεληξώλ ζην 33 ζύκπινθν 3Α. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν είλαη ηα Ni(2), Ni(3), Ni(5) θαη Ni(6). ρήκα ΗΗΗ-Γ2-6 : Σν θαηηόλ ηνπ ζπκπιόθνπ 4. Σα άηνκα Ζ, εθηόο από εθείλα ηνπ 35 αδώηνπ ηεο κεζαίαο ππξηδίλεο ηνπ ππνθαηαζηάηε, έρνπλ παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν αξηζκνύληαη κόλν ηα θπξηόηεξα άηνκα. ηνηρεία ζπκκεηξίαο: (') = -x+1, 1-y, -z+2. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-7 : Σξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ππνθαηαζηάηε ζην ζύκπινθν ρήκα ΗΗΗ-Γ2-8 : Σν θαηηόλ ησλ ηζνδνκηθώλ ζπκπιόθσλ Σα άηνκα Ζ έρνπλ 37 παξαιεηθζεί ράξηλ απιόηεηαο. Οη ελδνκνξηαθνί δεζκνί-ζ θαίλνληαη σο ζηηθηέο γξακκέο. ρήκα ΗΗΗ-Γ2-9 : Σξόπνο γεθύξσζεο ηνπ ππνθαηαζηάηε dpcp γηα ηα ζύκπινθα xi

15 ρήκα ΗΗΗ-Γ3-1 : Γνλεηηθά θάζκαηα IR ησλ ζπκπιόθσλ 1, 2 θαη 3 ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗΗΗ-Γ3-2 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 4 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα ΗΗΗ-Γ3-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 5 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα ΗΗΗ-Γ4-1 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 1 43 θαη γηα καγλεηηθά πεδία ησλ 0.1 ( ), 1( ) θαη 5 ( ) T. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-2 : Γηάγξακκα αιιειεπηδξάζεσλ γηα ην ζύκπινθν ρήκα ΗΗΗ-Γ4-3 : Δπηθαλεηαθό δηάγξακκα ηζνζθαικαηηθώλ θακππιώλ γηα ην 45 ζύκπινθν 1. Δδώ θαίλεηαη ην ζπλνιηθό ζρεηηθό ζθάικα γηα όια ηα δπλαηά δεύγε ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ J ' θαη J. Οη ιύζεηο B θαη C θαίλνληαη σο ηνπηθά ειάρηζηα. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-4 : Κακπύιεο καγλεηίζεσο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ πεδίνπ Η 47 ζηα 2 (ν) θαη 5 ( ) K γηα ην ζύκπινθν 1. Οη ζπλερείο γξακκέο απνηεινύλ ηηο θακπύιεο Brillouin γηα S=2 θαη g=2.2. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-5 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 2 48 ππό καγλεηηθό πεδίν 0.1 T. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-6 : Ηζόζεξκε θακπύιε καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ 49 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 2 θαη 5 Κ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-7 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 3 50 γηα καγλεηηθό πεδίν ηνπ 1 Σ. Καιύηεξε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-8 : Μνληέιν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 51 πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο γηα ην ζύκπινθν 3. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-9 : Ηζόζεξκε θακπύιε καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ εμσηεξηθνύ 52 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 2 Κ. Οη ζπλερείο γξακκέο απνηεινύλ ηηο θακπύιεο Brillouin γηα S=6 θαη g=2.35. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-10 : Δπηθαλεηαθό δηάγξακκα ηζνζθαικαηηθώλ θακππιώλ γηα ην 53 ζύκπινθν 3. Δδώ θαίλεηαη ην ζπλνιηθό ζρεηηθό ζθάικα γηα όια ηα δπλαηά δεύγε xii

16 ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ J ' θαη J θαη ηελ παξνπζία ησλ δύν ηζνδύλακσλ ηνπηθώλ ειαρίζησλ ( D = 0.8 cm -1, g = 2.18). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-11 : Γηαγξάκκαηα χ Μ θαη χ Μ Τ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην 56 ζύκπινθν 4. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα ΗΗΗ-Γ4-12 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηα ζύκπινθα 5, 57 6, 7, 9 θαη 10 ππό καγλεηηθό πεδίν 0.1 Σ. Καιύηεξε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-13 : Ηζόζεξκεο θακπύιεο ηεο καγλήηηζεο Μ ζπλαξηήζεη ηνπ 58 καγλεηηθνύ πεδίνπ Η γηα ηα ζύκπινθα 5, 6, 7, 9 θαη 10 ζηα 2 Κ. Ζ δηαθεθνκκέλε γξακκή απνηειεί ηελ θακπύιε Brillouin γηα S A = 7/2 θαη S B = 3/2 θαη g = 2. ρήκα ΗΗΗ-Γ4-14 : Μνλνπάηηα αληαιιαγήο ζην ζύκπινθν 5. Οη γθξη δεζκνί 60 απεηθνλίδνπλ ηνπο άμνλεο Jahn Teller, ελώ ζθηαγξαθείηαη θαη ε δίεδξε γσλία ηνπ ππξήλα GdCuO 2. ρήκα ΗΗΗ-Γ5-1 : Φάζκα Mössbauer ηνπ ζπκπιόθνπ 4 γηα δηαθνξεηηθέο 66 ζεξκνθξαζίεο. Με ζπλερείο γξακκέο παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζεξκνθξαζίεο ησλ 4.2, 78 θαη 295 Κ. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-1 : Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ησλ θαζκάησλ EPR πεξηνρήο Υ ζε 69 ζθόλε ηνπ ζπκπιόθνπ 4. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-2 : Φάζκαηα EPR γηα ην ζύκπινθν 8 γηα ζηεξεό ζηα 4.2 Κ. 71 (Πεηξακαηηθό θάζκα (καύξεο γξακκέο) Πξνζνκνηώζεηο (θόθθηλεο γξακκέο)) ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ην θάζκα γηα B_ _B mw θαη ζην θάησ κέξνο B B mw. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-3 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ γηα ην αλάινγν Cu La ζηα 4.2 Κ. 72 ρήκα ΗΗΗ-Γ6-4 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ γηα ην αλάινγν Mn La ζηα 4.2 Κ. 73 ρήκα ΗΗΗ-Γ6-5 : Φάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ γηα ηα ζύκπινθα 5, 7, 8 θαη 9 ζηα 4.2 Κ 73 θαη B_ _B mw. ρήκα ΗΗΗ-Γ6-6 : Φάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ γηα ηα ζύκπινθα 5, 7, 8 θαη 9 ζηα 4.2 Κ 73 θαη B B mw. ρήκα IV-A1-1 : Ζ κνξηαθή δνκή ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 3 Ο(Ο 2 CCH 3 ) 6 (4-Me-py) 3 ]. 83 ρήκα IV-A1-2 : Ο γεληθόο δνκηθόο ηύπνο ησλ ζπκπιόθσλ [Fe 3 (κ 3 -O)(O 2 CR) 6 L 3 ] 0/1+ 83 xiii

17 (αξηζηεξά) θαη ν δνκηθόο ππξήλαο ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 3 O(O 2 CCH 3 ) 6 (TACN)] (δεμηά). ρήκα IV-A1-3 : ηεξενζθνπηθή εηθόλα ηνπ ηξηππξεληθνύ ζπκπιόθνπ ηνπ Fe κε 85 απνζηάζεηο ζε Å. ρήκα IV-Γ1.2-1 : Σν θαηηόλ ηνπ βαζηθνύ θαξβνμπιηθνύ άιαηνο ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). 94 ρήκα IV-Γ1.2-2 : Σν νπδέηεξν ζύκπινθν 41 κε ηνπο ηξηθζνξνμηθνύο 96 ππνθαηαζηάηεο. ρήκα ΗV-Γ1.3-1 : Γνλεηηθό θάζκα IR ησλ ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ 18, 27 θαη ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗV-Γ1.3-2 : Γνλεηηθό θάζκα IR ησλ ληηξηθώλ ζπκπιόθσλ 30, 39 θαη 40 ζηελ 100 πεξηνρή cm -1. ρήκα ΗV-Γ1.3-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 41 ζηελ πεξηνρή cm -1. ρήκα IV-Γ1.4-1 : Δλδεηθηηθά θάζκαηα Mössbauer ησλ ζηεξεώλ ησλ ζπκπιόθσλ θαη 29 ζηα 78 Κ. ρήκα IV-Γ1.4-2 : πζρέηηζε κεξηθώλ κέζσλ ηηκώλ δνκηθώλ παξακέηξσλ κε ηελ 106 ηεηξαπνιηθή δηάζρηζε γηα ππεξρισξηθά άιαηα βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). ρήκα IV-Γ1.4-3 : πζρέηηζε κεξηθώλ κέζσλ ηηκώλ δνκηθώλ παξακέηξσλ κε ηελ 107 ηεηξαπνιηθή δηάζρηζε γηα ληηξηθά άιαηα βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ). ρήκα IV-Γ1.4-4 : Σηκέο ηεηξαπνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ΓE Q ησλ ππεξρισξηθώλ ( , κπιε γξακκή) θαη ησλ ληηξηθώλ (29 40, πνξηνθαιί γξακκή) αιάησλ ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) σο ζπλάξηεζε ηνπ pk a ησλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ. ρήκα IV-Γ1.4-5 : Μεηξήζεηο ηεηξαπνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ pk a 109 ησλ Duncan θαη Long. ρήκα IV-Γ1.4-6 : Γηαγξάκκαηα δηάηαμεο ησλ κνξίσλ (packing) ησλ ζπκπιόθσλ (αξηζηεξά) θαη 30 (δεμηά) πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αληόλησλ Α - θαη ηνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ κε ηα ηξηππξεληθά ζύκπινθα. ρήκα IV-Γ1.4-7 : Σηκέο ηεο ΓE Q γηα δηαιύκαηα ππεξρισξηθώλ θαη ληηξηθώλ αιάησλ 114 xiv

18 ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ (ΗΗΗ) πνπ ςύρζεθαλ ζηα 78 Κ. ρήκα IV-Γ1.4-8 : Φάζκαηα Mössbauer ζηα 78 Κ ησλ δηβξσκνμηθώλ (R = CHBr 2 ) ζπκπιόθσλ 18 (ππεξρισξηθό άιαο, πάλσ) θαη 30 (ληηξηθό άιαο, θάησ) ζε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ. Οη θάζεηεο γξακκέο ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δηπιέησλ κε ηε κηθξόηεξε ηηκή ΓE Q. Σα βέιε δείρλνπλ ηελ αληηζηξεςηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάιπζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. ρήκα IV-Γ1.4-9 : Φάζκαηα Mössbauer ζηα 78 Κ ησλ βελδντθώλ (R = Ph) ζπκπιόθσλ 23 (ππεξρισξηθό άιαο, πάλσ) θαη 35 (ληηξηθό άιαο, θάησ) ζε ζηεξεή θαηάζηαζε θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ. Οη θάζεηεο γξακκέο ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δηπιέησλ κε ηε κηθξόηεξε ηηκή ΓE Q. Σα βέιε δείρλνπλ ηελ αληηζηξεςηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάιπζε θαη μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ. ρήκα IV-Γ : Γηαγξάκκαηα ΓE Q ζπλαξηήζεη ηνπ pk a γηα ηηο δύν ζεηξέο ησλ ζπκπιόθσλ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε θαη ζε δηάιπκα. ρήκα IV-Γ : Φάζκα Mössbauer ζηα 78 Κ ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ ζπκπιόθνπ 29. Οη παξάκεηξνη ησλ δηπιέησλ είλαη: δ 1 = δ 2 = 0.53 (1) mm s -1, ΓE Q1 = 0.61 (1) mm s -1, ΓE Q2 = 1.24 (1) mm s -1, Γ 1 = Γ 2 = 0.17 (1) mm s -1, A 1 = 51.7%, A 2 = 48.3%. ρήκα IV-Γ : Φάζκα Mössbauer ζηα 78 Κ ηνπ ζπκπιόθνπ [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41). Οη παξάκεηξνη ησλ δηπιέησλ είλαη: δ 1 = 0.54(1) mm s - 1, δ 2 = 0.55(1) mm s -1 ΓE Q1 = 0.46(1) mm s -1, ΓE Q2 = 1.13(1) mm s -1, Γ 1 = 0.19 mm s , Γ 2 = 0.16(1) mm s -1, A 1 = 56.8%, A 2 = 43.2%. ρήκα IV-Γ1.5-1 : Μεηξήζεηο γξακκνκνξηαθήο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο 120 ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ γηα ηα ζύκπινθα 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 39 θαη 40. ρήκα IV-Γ1.5-2 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηα ζύκπινθα , 20, 25, 27 θαη 28 θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ληηξηθά άιαηά ηνπο ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ. ρήκα IV-Γ1.5-3 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πξνζαξκνγή 123 ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ (καύξε ζπλερή γξακκή) γηα ηα ζύκπινθα 18, 25 θαη 27 ππό καγλεηηθό πεδίν 1 Σ. ρήκα ΗV-Γ1.6-1 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ (9.43 GHz) ζε δηάιπκα MeCN ησλ 125 xv

19 ππεξρισξηθώλ ζπκπιόθσλ ζηα 4.2 Κ. ρήκα IV-Α2-1 : Φάζκα αλειαζηηθήο ζθέδαζεο λεηξνλίσλ γηα ην ζύκπινθν 42 ζηα Κ. Ζ ελέξγεηα λεηξνλίνπ είλαη 25 mev. ρήκα IV-Γ2-1 : Καηηνληθή δνκή ηνπ ζπκπιόθνπ ρήκα IV-Γ2-2 : Φάζκαηα XRD γηα ην ζύκπινθν 42 (πεηξακαηηθό, πάλσ θάζκα) θαη 138 πξνζνκνίσζε (ζεσξεηηθό, θάησ θάζκα) ζύκθσλα κε ηελ θξπζηαιιηθή ηνπ δνκή. ρήκα IV-Γ2-3 : Γνλεηηθό θάζκα IR ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζηελ πεξηνρή cm ρήκα IV-Γ2-4 : Γηάγξακκα χ M T ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην ζύκπινθν 42 ππό καγλεηηθό πεδίν 1 T. Με ζπλερή γξακκή παξνπζηάδεηαη ε πξνζαξκνγή (Λύζε Α) ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο κνληέινπ (βι. θείκελν). ρήκα IV-Γ2-5 : Φάζκα EPR πεξηνρήο Υ (~9.43 GHz) ηνπ ζπκπιόθνπ 42 (καύξε γξακκή) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζθόλε θαη ζε ζεξκνθξαζία 4.2 Κ. Ζ θόθθηλε γξακκή είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πέληε θαζκάησλ (πνιύρξσκεο γξακκέο) πνπ θαίλνληαη από θάησ ζην θάζκα. ρήκα IV-Γ2-6 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ άμνλα a ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-7 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ άμνλα c ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-8 : Θεξκηθή αιιαγή ηνπ όγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο από κεηξήζεηο ζε ζύγρξνηξν (ESRF) θαη ζε πεξηζιαζίκεηξν Rigaku. ρήκα IV-Γ2-1 : Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ac κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπκπιόθνπ 42 γηα δηαθνξεηηθά πεδία θαη ζπρλόηεηεο. ρήκα IV-Γ2-2 : Δληόο θαη εθηόο θάζεσο κνξηαθή καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα χ Μ θαη χ Μ ηνπ ζπκπιόθνπ 42 εληόο ελαιιαζζόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 750 G θαη δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ. ρήκα IV-Γ2-3 : Γηαγξάκκαηα Cole-Cole ζηα 2.3Κ γηα ηξία δηαθνξεηηθά καγλεηηθά πεδία. Οη γξακκέο είλαη νη πξνζνκνηώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηε ζρέζε (5) xvi

20 ρήκα IV-Γ2-4 : Μεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο χ Μ θαη χ Μ ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο ζε καγλεηηθό πεδίν 500 G θαη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. ρήκα IV-Γ2-5 : Πξνζνκνηώζεηο ησλ ππνινγηδόκελσλ ρξόλσλ ραιάξσζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζύκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν xvii

21 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Με ζθνπό ηε κειέηε ηεο ρεκείαο έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε δη-2,6-(2- ππξηδπινθαξβνλπιν) ππξηδίλε (dpcp) κε κέηαιια κεηάπησζεο 3d, παξαζθεπάζηεθαλ νη ηεηξαππξεληθέο πιεηάδεο [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) θαη [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH), ε εμαππξεληθή πιεηάδα [Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) θαη ε δηππξεληθή πιεηάδα [Fe 2 {pyco(ome)py(ζ)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH). ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ρεκεία έληαμεο ηνπ ίδηνπ ππνθαηαζηάηε κε κέηαιια 3d θαη 4f θαη παξαζθεπάζηεθαλ ηα εηεξνκεηαιιηθά δηππξεληθά ζύκπινθα [Μ II Ln III {pycoh(oet)pycoh(oet)py} 3 ](ClO 4 ) 2 EtOH (5-16 EtOH) κε Μ ΗΗ = Cu ΗΗ, Co ΗΗ, Ni ΗΗ, Zn ΗΗ, Mn ΗΗ, Fe ΗΗ [Ln ΗΗΗ = Gd ΗΗΗ (5-10), Tb ΗΗΗ (11 16) αληίζηνηρα]. Όια ηα ζύκπινθα ραξαθηεξίζηεθαλ θξπζηαιινγξαθηθά, ηα ζύκπινθα 4, 10 θαη 16 ραξαθηεξίζηεθαλ κε θαζκαηνζθνπία Mössbauer ελώ ηα ζύκπινθα 1 10 ραξαθηεξίζηεθαλ καγλεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καγλεηηθέο κειέηεο ησλ ζπκπιόθσλ 1 3, 5 θαη 10 έδεημαλ ζηδεξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ελώ εθείλεο ησλ ζπκπιόθσλ 4, 6, 7 θαη 9 έδεημαλ αληηζηδεξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ζε βάζνο ε νηθνγέλεηα ησλ βαζηθώλ θαξβνμπιηθώλ αιάησλ ηνπ ζηδήξνπ [Fe 3 O(O 2 CR) 6 (H 2 O) 3 ]A, παξαζθεπάζηεθαλ δύν ζεηξέο απηώλ ησλ ζπκπιόθσλ κε R = CCl 3, CHBr 2, CH 2 F, CH 2 Cl, C(OH)Ph 2, H, Ph, (CH 2 ) 3 Cl, Me, CHMe 2, Et θαη CMe 3. ηελ πξώηε ζεηξά ζπκπιόθσλ (17-28) ην αληηζηαζκηζηηθό ηόλ (Α) είλαη ClO - 4, ελώ ζηε δεύηεξε (29-40) είλαη NO - 3. Ζ πξνζπάζεηα απνκόλσζεο ηνπ αλάινγνπ κε R = CF 3 ήηαλ άθαξπε θαη γηα ηα δύν αληηζηαζκηζηηθά ηόληα θαη νδήγεζε ζε έλα ηεηξαππξεληθό ζύκπινθν [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41) κε δνκή ηύπνπ «πεηαινύδαο». Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο Mössbauer ζε ζηεξεά δείγκαηα θαη γηα ηηο δύν ζεηξέο θαη νη ηζνκεξείο κεηαηνπίζεηο θαη νη ηεηξαπνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο δηαθέξνπλ κεηαμύ mms -1 θαη mms -1 αληίζηνηρα. Μεηξήζεηο Mössbauer θαη ζε δηαιύκαηα απηώλ έδεημαλ ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο θαη ζε δηάιπκα, κε εμαίξεζε ην ζύκπινθν 29 (R = Cl 3 C, Α = NO - 3 ) πνπ νδήγεζε ζε ζύκπινθν ηύπνπ «πεηαινύδαο». xviii

22 Σν πςειήο ζπκκεηξίαο ζύκπινθν [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py (42) έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ θξπζηαιινγξαθηθά αιιά θαη κε κεηξήζεηο αλειαζηηθήο ζθέδαζεο λεηξνλίσλ IINS θαη είρε πξνηαζεί ύπαξμε ηνπ καγλεηηθνύ θαηλνκέλνπ Jahn-Teller ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Θέινληαο λα εμαθξηβσζεί εάλ ε καγλεηηθή ζπκκεηξία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο ζην εξγαζηήξην ΒΜ01Α ηνπ ESRF. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ έδεημαλ όηη ε πξαγκαηηθή ζπκκεηξία παξακέλεη ίδηα. ηε ζπλέρεηα από κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ac, παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε καγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ ραιάξσζεο ππό ηελ επίδξαζε αζζελώλ καγλεηηθώλ πεδίσλ. Λέμεηο Κιεηδηά : ΓΗ-2,6-(2-ΠΤΡΗΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΗΓΗΝΖ, ΗΟΝΣΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΜΔΣΑΠΣΧΖ 3d, ΛΑΝΘΑΝΗΓΗΚΑ ΗΟΝΣΑ 4f, ΒΑΗΚΑ ΚΑΡΒΟΞΤΛΗΚΑ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ(ΗΗΗ), ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ ΜΔΣΡΖΔΗ, ΜΔΣΡΖΔΗ Mössbauer, ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ Jahn- Teller, ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΥΑΛΑΡΧΖ. xix

23 ABSTRACT Seeking to study the coordination chemistry of the ligand di-2, 6-(2-pyridylcarbonyl) pyridine (dpcp) with 3d transition metal ions, the tetranuclear complexes [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) and [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH), the hexanuclear complex [Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o) (OMe)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) and the dinuclear complex [Fe 2 {pyco(ome)py(ζ)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH) were synthesized. In addition, in order to study the coordination chemistry of the same ligand with mixed 3d transition metal ions and 4f lanthanide ions, the heterometallic dinuclear complexes [Μ II Ln III {pycoh(oet)pycoh(oet)py} 3 ] (ClO 4 ) 2 EtOH (5-16 EtOH) were synthesized, with Μ ΗΗ = Cu ΗΗ, Co ΗΗ, Ni ΗΗ, Zn ΗΗ, Mn ΗΗ, Fe ΗΗ [Ln ΗΗΗ = Gd ΗΗΗ (5-10), Tb ΗΗΗ (11 16) respectively]. All complexes were structurally characterized and complexes 4, 10 and 16 were characterized by Mössbauer spectroscopy. Magnetic properties measurements of complexes 1-3, 5 and 10 indicated the existence of ferromagnetic interactions, while those of 4, 6, 7 and 9 indicated the existence of antiferromagnetic interactions. For the in depth study of the family of basic iron (III) carboxylates [Fe 3 O(O 2 CR) 6 (H 2 O) 3 ]A, two series of complexes were prepared with R = Cl 3 C, CHBr 2, CH 2 F, CH 2 Cl, C(OH)Ph 2, H, Ph, Cl(CH 2 ) 3, Me, CHMe 2, Et and Me 3 C. For the former series (17-28) the counteranion (A - - ) is ClO 4 and for the latter (29-40) is NO - 3. Attempts to prepare the respective trifluoroacetate (R = CF 3 ) complexes were unsuccessful and the reaction system lead to the tetranuclear butterfly complex [Fe 4 O 2 (O 2 CCF 3 ) 8 (H 2 O) 6 ] (41), irrespective of whether perchlorates or nitrates were used as counteranions. Mössbauer studies revealed very similar isomer shifts for all complexes in the region of mms -1, and variable quadrupole splittings, ranging from 0.36 to 0.76 mms -1. Mössbauer studies of the complexes were carried out in frozen MeCN solutions in order to assess their stability in solution and they proved to be stable in MeCN solutions, except complex 29 (R = Cl 3 C, Α = NO - 3 ), which dissociated to a butterfly-type complex. xx

24 The high-symmetry cluster [Fe 3 O(O 2 CPh) 6 (py) 3 ](ClO 4 ) py (42) has been structurally characterized and its Inelastic Incoherent Neutron Scattering studies have been reported. These studies suggested the existence of a magnetic Jahn-Teller effect at lower temperatures. Seeking to study if there is any correlation between magnetic and structural symmetry, we undertook variable-temperature crystallographic studies on ESRF BM01A beamline. With the results of these data we concluded that the symmetry of the crystal remained. Moreover, we have discovered that this complex exhibits magnetic relaxation phenomena under weak magnetic fields, observed by ac magnetic susceptometry. Keywords : DI-2, 6-(2-PYRIDYLCARBONYL) PYRIDINE, TRANSITION METAL IONS 3d, LANTHANIDE IONS 4f, BASIC IRON(III) CARBOXYLATES, MAGNETIC MEASUREMENTS, Mössbauer STUDIES, MAGNETIC Jahn Teller EFFECT, MAGNETIC RELAXATION PHENOMENA. xxi

25 I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 100 ρξόληα από ηόηε πνπ ν παηέξαο ηεο ρεκείαο έληαμεο Alfred Werner βξηζθόηαλ ζην απνθνξύθσκα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε ρεκηθή έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ θαη άιινπο ηνκείο όπσο ε θπζηθή, ε βηνινγία, ε επηζηήκε πιηθώλ θηι. Έηζη πνιινί εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε κειέηε πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη ζπκπιόθσλ επεθηείλνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεσξίεο ησλ πεδίσλ ηνπο αιιά θαη εμεγώληαο θαιύηεξα θάπνηα θαηλόκελα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θάζε θιάδνο παξαζέηεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαη βνεζάεη ή δίλεη έλαπζκα ζηνπο άιινπο θιάδνπο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ ππό έξεπλα ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο έλα άκεζν πεηξακαηηθό εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δνκήο, ν Werner θαη γηα πνιιά ρξόληα όζνη ηνλ αθνινύζεζαλ, πεξηνξίζζεθαλ ζην λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ νθηαεδξηθή δνκή όπνπ ν αξηζκόο έληαμεο είλαη 6 θαη δύν δνκέο, ηελ ηεηξαεδξηθή θαη ηελ επίπεδε ηεηξαγσληθή, όπνπ ν αξηζκόο έληαμεο είλαη 4. Παξόηη έλαο κεγάινο αξηζκόο από ελδηαθέξνπζεο ελώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ε ρεκεία ησλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ζα είρε θηάζεη ζε αδηέμνδν αλ δελ είρε σο ζύκκαρν ηεο, ηελ Κρσσταλλογραυία ακτίνων-χ, κηαο θαζαξά θπζηθήο κεζόδνπ. Σήκεξα ε εύθνιε δηαζεζηκόηεηα δνκηθώλ πιεξνθνξηώλ έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο ησλ εξεπλεηώλ ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο αθνύ είλαη δπλαηόλ λα θαζνξίδεηαη ην ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο νπνηνπδήπνηε πνιπέδξνπ έληαμεο, όζν αθαλόληζην θαη αλ είλαη. Έλα άιιν παξάδεηγκα πνπ δείρλεη πώο ε ρεκεία έληαμεο ελώλεηαη κε άιινπο ηνκείο όπσο ε θαζκαηνζθνπία, ε βηνινγία θαη ε ζπλζεηηθή ρεκεία είλαη ε ρξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο EPR ζηε κειέηε ζπλζεηηθώλ κνληέισλ ηνπ ελεξγνύ θέληξνπ ηνπ Φσηνζπζηήκαηνο ΙΙ (PS II). 1 Μεγάιν βήκα ζηελ πνξεία απηή ήηαλ θαη ε ζύλζεζε πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ζε δηάθνξεο νμεηδσηηθέο βαζκίδεο αθνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αληηθείκελα κειέηεο ζε δηάθνξα πεδία ηεο επηζηήκεο όπσο βηναλόξγαλε ρεκεία, επηζηήκε πιηθώλ, κνξηαθή θπζηθή θαη θπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Η αλαθάιπςε ελόο ηεηξαππξεληθνύ ζπκπιόθνπ κηθηνύ-ζζέλνπο ηνπ Mn ζην ελεξγό θέληξν ηνπ PS ΙΙ, έδσζε 1

26 ηεξάζηηα ώζεζε ζηε βηναλόξγαλε ρεκεία θαη ζην ζρεδηαζκό κνληέισλ ελώζεσλ πνπ λα κηκνύληαη ην ελεξγό απηό θέληξν. Παξόκνηα ζύκπινθα έρνπλ επίζεο απνηειέζεη ζεκείν κεηάβαζεο από ηελ θιαζηθή καγλεηνρεκεία, ε νπνία κε απιέο κεηξήζεηο καγλήηηζεο βνεζά ζηελ ππόδεημε ηεο δνκήο ησλ ρεκηθώλ ελώζεσλ, πξνο ην Μοριακό Μαγνητισμό, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε θαη ηελ θαηαλόεζε πνιύπινθσλ καγλεηηθώλ θαη θβαληνθπζηθώλ ηδηνηήησλ. Τν πξώην ζύκπινθν ζην νπνίν παξαηεξήζεθε βξαδεία ραιάξσζε ηεο καγλήηηζήο ηνπ ήηαλ ην δσδεθαππξεληθό ζύκπινθν κηθηνύ ζζέλνπο Mn III/IV, [Mn 12 O 12 (O 2 CMe) 16 (H 2 O) 4 ] 4H 2 O 2MeCO 2 H. 2 Τν ζύκπινθν απηό κε κηα βαζηθή θαηάζηαζε νιηθνύ ζπηλ S = 10, βξέζεθε όηη θάησ από ηε ζεξκνθξαζία Τ C = 4 Κ παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν απηό όηαλ επζπγξακκηζηεί εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ. Απηή είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα καγλεηηθά πιηθά εθηεηακέλσλ δνκώλ θαη είλαη ζεκαληηθό αλ ζθεθηεί θαλείο όηη εκθαλίδεηαη ζε πιηθά κεδεληθήο δηάζηαζεο. Τν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη Μονομοριακός Μαγνητισμός (Single-Molecule Magnetism) ελώ ηα κνξηαθά πιηθά πνπ ην παξνπζηάδνπλ Μονομοριακοί Μαγνήτες (Single Molecule Magnets, SMMs). Έλα άιιν θαηλόκελν πνπ απνθάιπςαλ νη έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ Μνξηαθνύ Μαγλεηηζκνύ είλαη θαη ην Κβαντικό Φαινόμενο Σήραγγος της Μαγνήτισης (Quantum Tunneling of the Magnetization). Τα ζύκπινθα πνπ εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν απηό, παξνπζηάδεη ζηνπο βξόγρνπο πζηεξήζεσο βήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ εθθπιηζκό ησλ θαηαζηάζεσλ +m S θαη m S ππό θαηάιιειεο ηηκέο εμσηεξηθνύ πεδίνπ. Τόηε ην ζύζηεκα κεηαπίπηεη από ηελ κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε κέζσ θαηλνκέλνπ ζήξαγγνο, πξνθαιώληαο κηα απόηνκε κεηαβνιή ζηε καγλήηηζε. Απηή ε ηδηόηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα κνξηαθό πιηθό ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη ππνςήθην ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ελόο θβαληηθνύ ππνινγηζηή 3. Έρνληαο όια απηά ζην κπαιό, έλαο ζπλζεηηθόο ρεκηθόο κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάπνηα βήκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη πεξίπινθα ζπζηήκαηα. Μπνξεί λα ζπλζέζεη πνιπππξεληθά ζύκπινθα ρξεζηκνπνηώληαο γεθπξσηηθνύο νξγαληθνύο θαη αλόξγαλνπο ππνθαηαζηάηεο θαη λα ηα ραξαθηεξίζεη κε ηε βνήζεηα άιισλ ηερληθώλ όπσο ε 2

27 θαζκαηνζθνπία IR, Mössbauer, EPR θαη κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο DC θαη AC. Έηζη κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο όηη νη αλόξγαλνη ρεκηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηε ρεκεία ησλ κεηαιιηθώλ πιεηάδσλ έρνπλ πνιύ δξόκν κπξνζηά ηνπο γηα ηνλ θνξεζκό ηεο. Η πιεζώξα ησλ ππνθαηαζηαηώλ, ε αιιαγή ζηε ζηνηρεηνκεηξία, ε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, νη δηαιύηεο αληίδξαζεο αιιά θαη νη δηάθνξνη ηξόπνη θξπζηάιισζεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζύλζεζε ησλ ζπκπιόθσλ. Επεηδή δελ είλαη ε δπλαηή ε πξόβιεςε ηεο ζπλζεηηθήο πνξείαο κηαο αληίδξαζεο ή ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε πιεηάδσλ, ε ρεκεία ησλ ζπκπιόθσλ θάζε κέξα, καο επηθπιάζζεη θαη κηα έθπιεμε! 3

28 Παραπομπές 1 Tan, X.-L.; Gultneh, Y.; Sarneski, J. E.; Scholes, C. P. J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, (α) Lis, T. Acta Cryst., 1980, B36, (β) Caneschi, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R. J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, (γ) Sessoli, R.; Gatteschi, D.; Caneschi, A.; Novak, M. A. Nature, 1993, 365, Leuenberger, Μ. Ν.; Loss, D. Nature, 2001, 410,

29 ΙΙ. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΣΔΥΝΙΚΔ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ Σα θάζκαηα ππεξύζξνπ ησλ ζπκπιόθσλ ζηελ πεξηνρή cm -1 θαηεγξάθεζαλ κε θαζκαηνθσηόκεηξν Bruker Equinox 55/S ζην Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ, ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή δηζθίσλ θαζκαηνζθνπηθνύ KBr. Οη ζηνηρεηαθέο αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζηνηρεηαθό αλαιπηή Perkin-Elmer Series II CHNS/O Analyser 2400 ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνηρεηαθήο Αλάιπζεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Φπζηθνρεκείαο, ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ. Οη θξπζηαιιηθέο δνκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Γηαηξηβή απηή επηιύζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Φπράξεο). Σα πεξηζιαζίκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ Crystal Logic Dual Goniometer ρξεζηκνπνηώληαο κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο Mo Kα θαη Rigaku R-AXIS SPIDER Image Plate ρξεζηκνπνηώληαο κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο Cu Kα κε δπλαηόηεηα κεηξήζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο -180 ν C. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηζιαζίκεηξν Crystal Logic έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ζάξσζεο ζ-2ζ. Η ζηαζεξόηεηα ησλ θξπζηάιισλ ειεγρόηαλ κέζσ πεξηνδηθήο κέηξεζεο ησλ εληάζεσλ ηξηώλ αλαθιάζεσλ αλαθνξάο. Η επεμεξγαζία θαη δηόξζσζε ησλ δεδνκέλσλ (πόισζε Lorentz, απνξξόθεζε) έγηλαλ κε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Crystal Logic. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηζιαζίκεηξν Rigaku έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ζάξσζεο σ. Η επεμεξγαζία θαη δηόξζσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ CrystalClear. 1 Η επίιπζε ησλ δνκώλ έγηλε κε ρξήζε ησλ άκεζσλ κεζόδσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SHELXS-97 2 θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δνκηθώλ παξακέηξσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SHELXL Δπηπιένλ θξπζηαιινγξαθηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην BM01Α ηνπ European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ζηε Grenoble ηεο Γαιιίαο. Οη κεηξήζεηο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο πνιπθξπζηαιιηθώλ δεηγκάησλ όισλ ησλ ζπκπιόθσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε καγλεηόκεηξν Quantum Design MPMS SQUID (dc) θαη 5

30 καγλεηόκεηξν Quantum Design PPMS (ac) ηνπ εξγαζηεξίνπ Μαγλεηηθώλ Μεηξήζεσλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Μ. Πίζζαο). Η δηόξζσζε ιόγσ δηακαγλεηηθώλ επηδεθηηθνηήησλ έγηλε κε βάζε ηηο ζηαζεξέο Pascal. Η καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα ησλ ζπκπιόθσλ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ αληίζηνηρε Υακηιηνληαλή εμίζσζε κε ρξήζε ελόο γεληθνύ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 4. Γηα ηηο πξνζαξκνγέο ηεο κεζόδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθό πξόγξακκα MINUIT 5. Σν ζθάικα R νξίδεηαη σο R ( exp calc ) 2 N exp 2, όπνπ N είλαη ν αξηζκόο ησλ πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ. Οη πξνζνκνηώζεηο ησλ θακππιώλ M vs H έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο MAGPACK 6. Η ιήςε ησλ θαζκάησλ Mössbauer ησλ ζπκπιόθσλ 4 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζπκβαηηθό θαζκαηόκεηξν ζηαζεξήο επηηαρύλζεσο, κε πεγή 57 Co ζε κήηξα κεηαιιηθνύ Rh, εμνπιηζκέλν κε θξπνζηάηε Oxford γηα κεηαβιεηέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Φαζκαηνζθνπίαο Mössbauer ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : E. Devlin, I. αλάθεο). Σα θάζκαηα EPR πεξηνρήο Υ πνιπθξπζηαιιηθώλ δεηγκάησλ ησλ ζπκπιόθσλ 4, 5, 7-9, 17-20, 22, 23, θαη 42 ειήθζεζαλ ζε θαζκαηόκεηξν Bruker ER 200D-SRC εμνπιηζκέλν κε θξπνζηάηε Oxford ESR 900 ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνύ Παξακαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Πεηξνπιέαο). Οη ζεσξεηηθέο πξνζνκνηώζεηο ησλ θαζκάησλ EPR έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SpinCount 7 Σν θάζκα XRD ηνπ ζπκπιόθνπ 42 ειήθζε ζε πεξηζιαζίκεηξν ζθόλεο Siemens D500 ηνπ εξγαζηήξηνπ Κξπζηαιινγξαθίαο Αθηίλσλ-Υ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (Τπεύζπλνο Δξεπλεηήο : Β. Φπράξεο). 6

31 Β. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΣΔ Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαη νη νξγαληθνί δηαιύηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είραλ εθηόο από ηα κε εκπνξηθώο δηαζέζηκα θαξβνμπιηθά άιαηα. Σα ηειεπηαία παξαζθεπάζζεθαλ από ηελ 1:1 αληίδξαζε ησλ αληίζηνηρσλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ κε ην όμηλν αλζξαθηθό λάηξην NaHCO 3 ζε δηαιύηε H 2 O θαη εμάηκηζε απηνύ κέρξη μεξνύ. Ο ππνθαηαζηάηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (dpcp) δελ ήηαλ εκπνξηθώο δηαζέζηκνο θαη παξαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε βηβιηνγξαθηθή κέζνδν. 8 Οη δηαιύηεο ειήθζεζαλ από εκπνξηθέο πεγέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είραλ, εθηόο θαη αλ αλαθέξεηαη άιιε επεμεξγαζία. Η EtOH ήηαλ απόιπηε θαη ην MeCN gradient grade. Οη αληηδξάζεηο παξαζθεπήο ησλ επαίζζεησλ ζην νμπγόλν ζπκπιόθσλ 10 θαη 16 έγηλαλ θάησ από αλαεξόβηεο ζπλζήθεο ζε ζάιακν (glovebox) MBraun Labmaster ππό αηκόζθαηξα N 2, ζηνλ νπνίν ηα επίπεδα νμπγόλνπ δηαηεξνύληαη θάησ από 1 ppm. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δηαιύηεο απνμπγνλώζεθαλ πξηλ από ηε ρξήζε, κε δηαδνρηθνύο θύθινπο θελνύαδώηνπ ην νπνίν είρε πξνεγνπκέλσο δηαβηβαζζεί κέζα από ζηήιε MnO. 7

32 Παραπομπές 1 Rigaku/MSC (2005). CrystalClear. Rigaku/MSC Inc., The Woodlands, Texas, USA. 2 Sheldrick, G.M., SHELXS-97: Structure Solving Program, University of Göttingen, Germany, Sheldrick, G. M. SHELXL-97: Crystal Structure Refinement Program, University of Göttingen, Germany, Clemente-Juan, J.-M.; Mackiewicz, C.; Verelst, M.; Dahan, F.; Bousseksou, A.; Sanakis, Y.; Tuchagues, J.-P. Inorg. Chem., 2002, 41, James, F.; Roos, M. "MINUIT Program, a System for Function Minimization and Analysis of the Parameters Errors and Correlations" Comput. Phys. Commun., 1975, 10, (α) Borrás-Almenar, J. J.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.; Tsukerblat, B. S. Inorg. Chem., 1999, 38, (β) Borrás-Almenar, J. J.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.; Tsukerblat, B. S. J. Comput. Chem., 2001, 22, Prof. M. P. Hendrich, Dept of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, U.S.A. 8 Abarca, B.; Ballesteros, R.; Elmasnaouy, M.; Tetrahedron, 1998, 54,

33 ΗΗΗ. ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΔ ΠΛΔΗΑΓΩΝ 3d ΚΑΗ 3d-4f ΣΖ ΓΗ-2,6-(2-ΠΤΡΗΓΤΛΟΚΑΡΒΟΝΤΛΟ)ΠΤΡΗΓΗΝΖ

34 A. ΔΗΑΓΩΓΖ Ομομεηαλλικά ζύμπλοκα μεηαλλοϊόνηων 3d Πνιινί λένη πνιπδνληηθνί ππνθαηαζηάηεο επηηξέπνπλ ηε ζύλζεζε πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κε λένπο δνκηθνύο ηύπνπο θαη θαηλνύξηεο ηνπνινγίεο ζπηλ. Η δη-2-ππξίδπιν θεηόλε (dpk, Σρήκα ΙΙΙ-Α-1) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηαζηάηεο γηα ηε ζύλζεζε πιεζώξαο πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο κε ελδηαθέξνπζεο ηδηόηεηεο, όπσο π.ρ. κηαο νηθνγέλεηαο κνλνκνξηαθώλ καγλεηώλ, ηα ελλεαππξεληθά ζύκπινθα ζηδήξνπ 1. Σρήκα ΙΙΙ-Α-1 : Οη ππνθαηαζηάηεο dpk θαη dpcp. Η ελδηαθέξνπζα ρεκεία απηνύ ηνπ ππνθαηαζηάηε έγθεηηαη ζηελ παξνπζία ηεο θαξβνλπινκάδαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί αιθνόιπζε (ζε αιθννινύρν δηαιύηε) ή πδξόιπζε (ζε κε- αιθννινύρν δηαιύηε) παξνπζία κεηαιιντόληνο, θαη λα νδεγήζεη ζηελ εκηαθεηαιηθή ή ζηελ gem-δηνιηθή κνξθή ηεο. Δηαδνρηθέο απνπξσηνληώζεηο απηώλ ησλ κνξθώλ νδεγνύλ ζε αληνληηθέο κνξθέο ηνπ ππνθαηαζηάηε πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κε πνιιά κεηαιιντόληα. Η δη-2,6 (2-ππξηδπινθαξβόλπιν)ππξηδίλε (dpcp, Σρήκα ΙΙΙ-Α-1) είλαη έλαο παξόκνηνο ππνθαηαζηάηεο θαη πεξηέρεη δύν ηέηνηεο θαξβνλπινκάδεο απνπξσηνληώζεηο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κε αθόκα πεξηζζόηεξα κεηαιιντόληα. Οη θξπζηαιινγξαθηθά δηαπηζησκέλνη ηξόπνη έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε 2 dpcp θαζώο θαη νη ηξόπνη έληαμεο πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηα ζύκπινθα πνπ παξαζθεπάζζεθαλ ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο απεηθνλίδνληαη ζην Σρήκα ΙΙΙ-Α-2. Σηελ παξνύζα δηαηξηβή παξαηεξνύληαη νη ηξόπνη έληαμεο Η, ΗΗ, V θαη VI. 10

35 μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 Η μ-η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΗ μ 4 -η 2 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΗΗ μ 3 -η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗV μ-η 2 :η 1 :η 1 :η 1 V μ 3 -η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 VΗ μ-η 1 :η 1 :η 1 VΗΗ μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 VΗΗΗ μ 5 -η 2 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 ΗΥ μ 6 -η 3 :η 2 :η 2 :η 1 :η 1 :η 1 :η 1 Υ η 1 :η 1 :η 1 ΥΗ η 1 :η 1 :η 1 ΥΗΗ η 1 :η 1 :η 1 :η 1 XIII μ-η 1 :η 1 :η 1 :η 1 ΥΗV 11 η 1 :η 1 :η 1 ΥV

36 η 1 :η 1 :η 1 :η 1 XVI Σρήκα ΙΙΙ-Α-2 : Κξπζηαιινγξαθηθώο δηαπηζησκέλνη ηξόπνη έληαμεο ηνπ ππνθαηαζηάηε δη- 2,6-(2-ππξηδπινθαξβνλπιν)ππξηδίλε. Η ρεκεία έληαμεο απηνύ ηνπ ππνθαηαζηάηε έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ κε νμηθά άιαηα κεηάιισλ κεηάπησζεο M(O 2 CMe) 2 xh 2 O (M II = Co II, Cu II, Ni II ) ζε δηάθνξνπο δηαιύηεο, παξνπζία ή θαη απνπζία ηόληνο αδηδίνπ, θαη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί θξπζηαιινγξαθηθά ηα ζύκπινθα : [Co 20 (OH) 6 (O 2 CMe) 22 {pyc(o)(oh)pyco 2 py} 4 (dmf) 2 ] 3, [Cu 5 (O 2 CMe) 6 {pyc(o) (OH)pyC(O)(OH)py} 2 ] 4, [Cu 4 {py(c(o) 2 pyc(o)(oet)py}(o 2 CMe) 5 (EtOH) 2 ],[Co 4 {py(c(o)(ome)pyc(o)(ome)py} 2 ( O 2 CMe) 2 (N 3 ) 2 ] 5 θαη [Ni 5 {pycopyc(o)(ome)py} 2 (O 2 CMe) 4 (N 3 ) 4 (MeOH) 2 ] 6, επηβεβαηώλνληαο ηελ δπλεηηθά ελδηαθέξνπζα ρεκεία ηνπ. Μεηαμύ ησλ ζθνπώλ ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ρεκεία έληαμεο ηεο dpcp, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα ζπγγεληθό ηεο dpk ππνθαηαζηάηε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη απηόο ζε κηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα ρεκεία, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πνιπππξεληθά ζύκπινθα. Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ηα νμηθά άιαηα κε ληηξηθά ή ππεξρισξηθά άιαηα κεηάιισλ κεηάπησζεο παξνπζία ή θαη απνπζία ηόλησλ αδηδίνπ. Η πξνζέγγηζε απηή απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθή θαζώο πξνέθπςαλ ηέζζεξα λέα ζύκπινθα (1-4) κε δηαθνξεηηθή ππξεληθόηεηα θαη ηνπνινγία ηα νπνία κειεηήζεθαλ θξπζηαιινγξαθηθά θαη καγλεηηθά. Εηερομεηαλλικά ζύμπλοκα 3d-4f μεηαλλοϊόνηων με υποκαηαζηάηη ηην dpcp Η πξόνδνο ζην Μνξηαθό Μαγλεηηζκό ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εηεξνκεηαιιηθά ζύκπινθα, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κειέηεο ηεο καγλεηηθήο αληαιιαγήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ. Σ απηήλ ηελ θαηεγνξία, κηα πνιύ ζεκαληηθή 12

37 νηθνγέλεηα είλαη εθείλε ησλ εηεξνκεηαιιηθώλ ζπκπιόθσλ κε κέηαιια κεηάπησζεο 3d θαη ιαλζαλίδηα 4f. Τα δηππξεληθά ζύκπινθα 3d-4f έρνπλ απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κεηαμύ ηόλησλ κεηάιινπ κεηάπησζεο θαη ιαλζαληδίνπ. Μαγλεηηθώο απνκνλσκέλα ζύκπινθα καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο - θιεηδηά ηνπ πξνβιήκαηνο γηα αθξηβείο ππνινγηζκνύο. Η πξώηε κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Gatteschi 7, ε νπνία ππνδείθλπε ζηδεξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε ζε δεύγνο Cu II -Gd III. Απηό επηβεβαηώζεθε αξγόηεξα από ην δνκηθά ραξαθηεξηζκέλν δηκεξέο Cu II -Gd III πνπ κειεηήζεθε από ηνλ Costes 8. Από ηόηε έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία έλαο κεγάινο αξηζκόο δηππξεληθώλ ζπκπιόθσλ Cu II -Gd III 9 θαη άιισλ 3d-4f 10 ζπκπιόθσλ. Η κειέηε ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κεηαμύ κεηαιιντόλησλ 3d θαη 4f παξνπζηάδεη πνιιέο επηπινθέο: (α) Οη ηξνρηαθέο ζπλεηζθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ιαλζαληδηθά ηόληα θαζηζηνύλ ηε Φακηιηνληαλή ηνπ ζπηλ αθαηάιιειε. Η καγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ελόο κεκνλσκέλνπ ζπκπιόθνπ ηνπ Ln III εμαξηάηαη από ην πεδίν ησλ ππνθαηαζηαηώλ, δειαδή ηα άηνκα δόηεο ηνπ ππνθαηαζηάηε. Απηή ε εμάξηεζε είλαη πεξίπινθε θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζεσξεηηθό κνληέιν πνπ λα ηελ ππνινγίδεη. (β) Λόγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζσξάθηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 4f από ειεθηξόληα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο, ε καγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηόλησλ 3d-4f (αιιά θαη κεηαμύ 4f- 4f) είλαη πνιύ αζζελήο. Έηζη ε επίδξαζε ηεο ζσξάθηζεο ζηε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο θαιύπηεηαη από ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο απνθαηάιεςεο ησλ δηεγεξκέλσλ επηπέδσλ Stark θαηά ηελ ςύμε. Τν Gd III είλαη ην κόλν παξακαγλεηηθό ιαλζαλίδην ρσξίο ηξνρηαθέο ζπλεηζθνξέο θαη επηηξέπεη ηελ απεπζείαο κειέηε ηεο καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο αληαιιαγήο κέζσ ηεο Φακηιηνληαλήο ηνπ ζπηλ. Παξόιν πνπ απηέο νη επηπινθέο δελ πξνθύπηνπλ γηα ηα ζύκπινθα πνπ πεξηέρνπλ Gd III, ηα ππόινηπα ηόληα Ln III εκθαλίδνπλ ζηξνθνξκή πξώηεο ηάμεσο θαη ε καγλεηηθή ηνπο εξκελεία είλαη πεξίπινθε. Σηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα αλαθεξόκελα ζηε βηβιηνγξαθία 3d-4f ζύκπινθα απνηεινύληαη από Cu II θαη Gd III. Λόγσ ηνπ κηθξνύ ζπηλ ηνπ Cu II (S = 1/2) θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ όξνπ zfs γηα ην ηόλ ηνπ Cu 2+ (αιιηώο ν ηαλπζηήο g ηνπ Cu ζα ήηαλ αξθεηά αληζνηξνπηθόο), ε εξκελεία ηεο καγλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη ζρεηηθά απιή ζε ζρέζε κε άιια ηόληα κεηάιισλ κεηάπησζεο. Η θύζε ηεο ζηδεξνκαγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο Cu II - 13

38 Gd III είλαη έλα πξόζζεην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν γηα ηε κειέηε απηώλ ησλ ζπκπιόθσλ αθνύ κειέηεο γηα δηαθνξεηηθά ηόληα Ln III είλαη ζπάληεο. Όπσο αλαθέξζεθε ν ππνθαηαζηάηεο dpcp έρεη δώζεη κηα πνθηιία πνιπππξεληθώλ ζπκπιόθσλ κε αξθεηά 3d κέηαιια κεηάπησζεο θαη κε έλα κεγάιν εύξνο ηξόπσλ έληαμεο. Απηό ην απνηέιεζκα απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ζύλζεζεο εηεξνκεηαιιηθώλ 3d-4f ζπκπινθώλ κε ζθνπό λα κειεηεζνύλ θξπζηαιινγξαθηθά θαη καγλεηηθά (ζύκπινθα 5-16). 14

39 Β. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Β1. Παραζκεσή ηων ζσμπλόκων α) [Cu 4 (N 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 (MeOH) 2 ](ClO 4 ) 2MeOH (1 2MeOH) Σε αλνηρηό γαιάδην δηάιπκα Cu(ClO 4 ) 2 6H 2 O (102.0 mg, mmol) ζε MeOH (35 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (20.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε έληνλν γαιάδην. Σηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (18.0 mg, mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε πξάζηλν δηάιπκα. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, νπόηε θαηαβπζίζηεθαλ πξάζηλνη θξύζηαιινη, θαηάιιεινη γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη θξύζηαιινη ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 31%. Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 36.91, H 3.30, N %. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 40 H 42 O 18 N 12 Cl 2 Cu 4 ( ): C 36.84, H 3.25, N 12.89%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3418 (sb), 3096 (w), 2937 (w), 2831 (w), 2360 (w), 2255 (w), 2073 (vs), 1637 (sh), 1605 (s), 1475 (sh), 1460 (m), 1441 (m), 1341 (w), 1298 (m), 1255 (sh), 1239 (m), 1216 (w), 1098 (vsb), 1046 (vs), 986 (sh), 821 (m), 787 (sh), 776 (m), 758 (m), 725 (w), 705 (m), 679 (m), 659 (sh), 623 (m), 561 (w), 536 (w), 486 (m), 422 (m), 409 (sh). β) [Co 4 (N 3 ) 2 (NO 3 ) 2 {pyco(ome)pyco(ome)py} 2 ] 0.5MeOH (2 0.5MeOH) Σε αλνηρηό ξόδηλν δηάιπκα Co(NO 3 ) 2 6H 2 O (41.0 mg, mmol) ζε MeOH (55 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (10.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε έληνλν ξόδηλν. Σην δηάιπκα απηό πξνζηέζεθε ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (9.0 mg, 0.14 mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε πνξηνθαιί-κειί δηάιπκα. Με παξακνλή ηνπ δηαιύκαηνο ζε θιεηζηό δνρείν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαηαβπζίζηεθαλ κειί θξύζηαιινη, θαηάιιεινη γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη θξύζηαιινη ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 52%. 15

40 Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 39.90, H 3.04, N 17.05%. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 38 H 34 O 14 N 14 Co 4 ( ): C 39.81, H 2.99, N 17.10%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3457(sh), 3438 (vs), 2989 (w), 2961 (w), 2094 (w), 2821 (w), 2073 (vs), 1636 (m), 1603 (m), 1514 (s), 1466 (m), 1441 (m), 1384 (s), 1304 (m), 1259 (s), 1227 (m), 1179 (w), 1111 (m), 1073 (s), 1046 (m), 1013 (w), 987 (m), 900 (w), 807 (m), 777 (m), 762 (m), 750 (sh), 703 (m), 674 (m), 642 (m), 563 (w), 492 (w), 447 (w), 418 (vw) γ)[ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(ome)py} 3 (MeOH) 2 (H 2 O)][Ni 6 (CO 3 )(N 3 ) 6 {pycopyc(o)(o Me)py} 3 (MeOH) 3 ](ClO 4 ) 2 (3 1.8MeOH) Σε αλνηρηό πξάζηλν δηάιπκα Ni(ClO 4 ) 2 6H 2 O (101.0 mg, mmol) ζε MeOH (35 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (20.0 mg, mmol). Αθνινύζεζε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηαβιήζεθε ζε ζθνύξν πξάζηλν. Σηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα ζηεξεή πνζόηεηα NaN 3 (18.0 mg, mmol) θαη ζπλερίζηεθε ε αλάδεπζε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα άιια 10 min νπόηε πξνέθπςε έληνλν πξάζηλν δηάιπκα. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, νπόηε θαηαβπζίζηεθαλ πξάζηλεο βειόλεο, θαηάιιειεο γηα κειέηε κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ-φ. Οη βειόλεο ζπιιέρζεθαλ κε δηήζεζε ππό θελό, εθπιύζεθαλ κε ςπρξή MeOH (3 2 ml) θαη μεξάλζεθαλ ππό θελό. Απόδνζε: 17%. Πεηξακαηηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα: C 37.95, H 2.97, N 20.77%. Θεσξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ηύπν C 115 H 106 Cl 2 N 54 Ni 12 O 38 ( ): C 38.07, H 2.94, N 20.85%. IR δεδνκέλα (KBr, cm -1 ): 3422 (mb), 3082 (w), 2073 (vs), 1672 (m), 1591 (m), 1495 (s), 1475 (sh), 1435 (m), 1384 (w), 1349 (w), 1317 (m), 1296 (m), 1274 (m), 1251 (m), 1220 (w), 1157 (w), 1089 (s), 1059 (sh), 1026 (msh), 1009 (wsh), 939 (m), 899 (vw), 834 (m), 754 (m), 708 (w), 680 (m), 672 (sh), 649 (vw), 623 (m), 469 (w), 439 (w). δ) [Fe 2 {pyco(ome)py(η)co(ome)py} 2 (MeO) 2 ](ClO 4 ) 2 (4 MeOH) Σε αλνηρηό πνξηνθαιί δηάιπκα Fe(ClO 4 ) 3 9H 2 O (107.0 mg, mmol) ζε MeOH (45 ml) πξνζηέζεθε ππό αλάδεπζε ζηεξεή dpcp (15.0 mg, mmol). Τν πνξηνθαινθίηξηλν δηάιπκα πνπ πξνέθπςε, αλαδεύηεθε κε ζέξκαλζε κε θάζεην ςπθηήξα γηα 15 min. Τν ηειηθό δηάιπκα αθέζεθε ζε εξεκία ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα αξγή εμάηκηζε, 16

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ 12 ν πλέδξην Υεκείαο Διιάδνο Κύπξνπ ΥΗΜΕΙΑ, ΠΤΛΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑ ΚΡΙΗ ΕΠΟΥΗ 8-10 ΜΑΪΟΤ 2015, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ Ραπτοπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα