Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming"

Transcript

1 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming

2 Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: 2

3 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό περιβάλλον από την κονσόλα Επιτρέπει τον συνδυασμό εντολών με τη χρήση script Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη σύνθετων ενεργειών Επιτρέπει αποθήκευση μεταβλητών Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κελύφη korn, tcsh, zsh... Κάθε χειριστής έχει ένα προεπιλεγμένο κέλυφος Η επιλογή διατηρείται στο αρχείο /etc/passwd spyros:x:1000:1000:,,,:/home/spyros:/bin/bash Η εντολή chsh αλλάζει το κέλυφος Προσφέρει αρχεία ρυθμίσεων διαφορετικά για κάθε λογαριασμό 3

4 Εγκατάσταση Το Minix δεν έχει πολλά πακέτα εγκατεστημένα στην αρχική του εγκατάσταση Το BASH θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά #pkgin update #pkgin install bash (Διαλέγουμε μια έκδοση του bash (υπάρχουν πολλές), π.χ. bash-4.3) #pkgin install bash-4.3 #bash bash-4.3# 4

5 Παράδειγμα Script στο κέλυφος BASH $ IFS=: # Ορίζει το : ως διαχωριστικό tokens $ for dir in $PATH > do > if [ -x $dir/gcc ] # Μην ξεχάσετε τα κενά!! > then > echo Found $dir/gcc > break > else > echo Searching $dir/gcc > fi > done Για κάθε φάκελο που ορίζεται στη μεταβλητή περιβάλλοντος $PATH Έλεγξε αν περιέχει το εκτελέσιμο αρχείο gcc Αν υπάρχει εκτύπωσε το path και σταμάτα Αλλιώς συνέχισε την αναζήτηση στον επόμενο φάκελο 5

6 Παράδειγμα στο κέλυφος CSH/TCSH $ IFS=: $ foreach dir ( $path ) > if ( -x $dir/gcc ) then > echo Found $dir/gcc > break > else > echo Searching $dir/gcc > endif > end Μοιάζει περισσότερο με C Όμως το BASH είναι σαφώς πιο διαδεδομένο. Θα εστιαστούμε στο κέλυφος BASH Είναι βασισμένο πάνω στο κέλυφος Bourne Είναι ανοιχτού κώδικα λογισμικό Για να το χρησιμοποιήσετε εκτελέστε την εντολή: bash 6

7 Γραμμή Εντολών # bash bash-4.3# Μοιάζει με την γραμμή εντολών της κονσόλας Το αριστερό μέρος μπορεί να αλλάξει Το δεξί μέρος χρησιμοποιείται για εκτέλεση εντολών Προσφέρει κάποιες ενσωματωμένες εντολές Υλοποιημένες μέσα στον κώδικα του κελύφους Οι εντολές αυτές εκτελούνται από την διεργασία του κελύφους Προσφέρει δυνατότητες εκτέλεσης script Για αυτό τον λόγο το ονομάζουμε περιβάλλον προγραμματισμού 7

8 Ενσωματωμένες Εντολές Builtin Commands Εντολή Περιγραφή Παράδειγμα cd Αλλαγή φακέλου cd.. declare Ορισμός μεταβλητής declare myvar echo exec Εμφάνιση κειμένου στη βασική έξοδο (stdout) Αντικατάσταση του bash από μια άλλη διεργασία echo hello exec ls exit Τερματισμός του bash exit export Ορισμός καθολικής μεταβλητής export myvar=1 history Εμφάνιση ιστορικού εντολών history kill Αποστολή σήματος σε μια διεργασία kill 1121 let Υπολογισμός μιας αριθμητικής πράξης let myvar=3+5 8

9 Ενσωματωμένες Εντολές Builtin Commands Εντολή Περιγραφή Παράδειγμα local Ορισμός τοπικής μεταβλητής local myvar=5 pwd read Εμφάνιση τρέχοντος φακέλου (print working directory) Ανάγνωση από τη βασική είσοδο (stdin) σε μια μεταβλητή pwd read myvar readonly Κλειδώνει μια μεταβλητή readonly myvar return Ολοκλήρωση μιας συνάρτησης και επιστροφή τιμής set Εμφάνιση μεταβλητών set return 1 shift Μεταθέτει τις παραμέτρους shift 2 test Έλεγχος μιας έκφρασης test d temp trap Παρακολούθηση ενός σήματος trap echo signal 3 9

10 I/O redirection Οι εντολές παράγουν έξοδο χρησιμοποιούμε το επίθεμα > για την προώθηση (stdout redirection) σε κάποιο αρχείο # ls > filelist Θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο με όνομα filelist Αν υπάρχει ήδη, το νέο αρχείο θα αντικαταστήσει το παλιό (overwrite) Χρησιμοποιούμε το επίθεμα >> για την προώθηση σε κάποιο υπάρχον αρχείο (append) # ls -lt /root/doc >> /root/filelist Οι εντολές απαιτούν είσοδο χρησιμοποιούμε το επίθεμα < για την προώθηση ενός αρχείου ως είσοδο (stdin redirection) # sort < /root/filelist Για να προωθήσουμε την έξοδο μιας εντολής στην είσοδο μιας άλλης χρησιμοποιούμε το επίθεμα (pipe) # who sort #ταξινόμηση καταλόγου χειριστών # ls /root grep rc wc -l # καταμέτρηση αρχείων με filename που #περιέχει το substring rc 10

11 ιεργασίες Μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές σειριακά διαχωρίζοντας τις εντολές με ; Εκτελούνται όλες οι εντολές και όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία, προσφέρεται νέο prompt # who sort ; date Μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές παράλληλα διαχωρίζοντάς τες με & Εκτελούνται όλες οι εντολές και προσφέρεται άμεσα νέο prompt # pr junk lpr & Η εκτέλεση μια εντολής ειναι μια διεργασία Η εντολή ps εμφανίζει τις τρέχουσες διεργασίες Η εντολή wait περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εντολές που εκτελέστηκαν με & 11

12 Κατάλογος διεργασιών # ps a PID TTY TIME CMD 106 c1 0:01 -sh 4114 co 0:00 /bin/sh /usr/bin/packman 2114 co 0:00 -sh 6762 c1 0:00 ps a 87 c2 0:00 getty 90 c3 0:00 getty Παράμετρος a -- εμφάνιση διεργασιών που δημιουργήθηκαν από κονσόλες Στήλη PID -- μοναδική ταυτότητα διεργασίας Στήλη TTY -- κονσόλα που δημιούργησε την διεργασία Στήλη TIME -- συνολικός χρόνος εκτέλεσης Στήλη CMD -- εντολή που εκτελέστηκε 12

13 Εργαλεία διαχείρισης διεργασιών Τερματισμός διεργασίας εντολή kill [PID] Μπορούμε να εκτελέσουμε μια εντολή με διαφορετική προτεραιότητα πρόθεμα nice # nice du sort -n & Μπορούμε να καθυστερήσουμε την εκτέλεση μιας εντολής πρόθεμα at # at 1500 ls -l / /root /dir wc > allfiles pr allfiles lpr ; date > lpr-endtime & date > lpr-starttime ˆD at: /usr/spool/at/ created # 13

14 Εντολή echo (1) bash-3.00# echo hello there hello there bash-3.00# let myvar=1; echo $myvar 1 bash-3.00# echo * junk lpr-starttime temp bash-3.00# echo print * "don t" print * don t Βασικός τρόπος για την δημιουργία εξόδου Εκτυπώνει τις τιμές των μεταβλητών Αναγνωρίζει κάποιους ειδικούς χαρακτήρες (ή μετα-χαρακτήρες) 14

15 Εντολή echo (2) Μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία γραμμές Μπορεί να εκτελέσει εντολές bash-3.00# echo hello there hello there bash-3.00# echo hello\ there hello there bash-3.00# echo date Mon Apr 30 16:12:21 GMT 2007 bash-3.00# echo -n date " " Mon Apr 30 16:12:21 GMT 2007 bash-3.00# 15

16 Wildcards Το BASH χρησιμοποιεί κάποιους ειδικούς χαρακτήρες ως wildcards (μπαλαντέρ)? : ένας (ακριβώς ένας!) χαρακτήρας $ ls /etc/rc.???? * : από μηδέν ως πολλοί χαρακτήρες $ ls /etc/rc.* [...] : συγκεκριμένοι χαρακτήρες, $ ls [abc]oo.c aoo.c, boo.c, coo.c Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με όλες τις εντολές Ερώτηση: τι κάνει η παρακάτω εντολή; mv *.x *.y Hint: Για να δείτε τι θα κάνει, αντικαταστήστε το mv με echo, για να δείτε πως αντικαθιστά τα arguments το BASH shell. 16

17 Μεταβλητές Περιβάλλοντος Το κέλυφος επιτρέπει τον ορισμό μεταβλητών Είναι case-sensitive, δηλ. $VAR!= $var Οι αρχικές τιμές των μεταβλητών ορίζονται στο αρχείο ρυθμίσεων του συστήματος και του συγκεκριμένου λογαριασμού Οι τιμές των μεταβλητών ισχύουν έως το τέλος του session, δηλ. μέχρι να τερματιστεί το bash shell ή μέχρι να τις διαγράψει ο χειριστής unset <variable name> HOME ΤΕΡΜ # The path to your home directory # The terminal type 17

18 Μεταβλητές Περιβάλλοντος Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές από τη γραμμή εντολών Χρησιμοποιούμε τον τελεστή $ bash-3.00# myvar="hello"; echo $myvar hello bash-3.00# myvar="ls -la" bash-3.00# $myvar drwxr-xr-x 2 ako2 staff Jan 13:44 Applications drwx ako2 staff Mar 12:32 Desktop drwx ako2 staff Mar 11:55 Documents bash-3.00# 18

19 Ειδικές Μεταβλητές Εντολή USER HOME TERM SHELL PATH MANPATH PWD OLDPWD HOSTNAME Περιγραφή Όνομα λογαριασμού χρήστη Προσωπικός φάκελος χρήστη Τύπος τερματικής συσκευής Ονομασία κελύφους Λίστα φακέλων με εκτελέσιμες εντολές Λίστα φακέλων με σελίδες βοήθειας (manual pages) Τρέχων φάκελος Προηγούμενος τρέχων φάκελος Ονομασία συστήματος 19

20 Χειρισμός Μεταβλητών Οι εντολές env, printenv εμφανίζουν την λίστα με τις ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ μεταβλητές Η εντολή set εμφανίζει την λίστα με τις ΤΟΠΙΚΕΣ και τις ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ μεταβλητές Για να ορίσουμε μια ΚΑΘΟΛΙΚΗ μεταβλητή χρησιμοποιούμε την εντολή export ήλωση μεταβλητών σύμφωνα με το περιεχόμενο String variables -- myvar = "value Integer variables -- declare -i myvar Constant variables -- readonly UnixRules= YES" Array variables -- declare -a MYARRAY MYARRAY[0]="one"; MYARRAY[1]=5; echo ${MYARRAY[*]} Τα ονόματα των μεταβλητών είναι case-sensitive Η εντολή unset διαγράφει μια μεταβλητή 20

21 Τοπικές Καθολικές Μεταβλητές Για να ορίσουμε μια ΚΑΘΟΛΙΚΗ μεταβλητή χρησιμοποιούμε την εντολή export 1o shell 2o shell Κλείνω 2 ο shell 2o shell 21

22 Δημιουργία Νέων Εντολών Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες εντολές Σε ένα αρχείο κειμένου εισάγουμε τις εντολές Για να τις εκτελέσουμε Είτε με τη χρήση του bash Ή κάνουμε το αρχείο εκτελέσιμο και το καλούμε απευθείας bash-3.00# echo who wc -l > nu bash-3.00# cat nu who wc -l bash-3.00# sh nu 1 bash-3.00# bash nu 1 bash-3.00# chmod a+x nu bash-3.00#./nu 1 22

23 Χειρισμός Παραμέτρων (1) Μπορούμε να περάσουμε παραμέτρους σε ένα script Ονομάζονται command-line arguments Χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους σαν μεταβλητές Παράμετρος Περιγραφή $0 Το όνομα του script / εκτελέσιμου $1 $9 Η τιμή της 1 ης 9 ης παραμέτρου $# Το πλήθος των παραμέτρων $* Όλες οι παράμετροι σαν string bash-3.00# cat nu echo Files found: `ls -la $1* wc -l` "($1\*)" bash-3.00# nu /b Files found: 57 (/b*) 23

24 Χειρισμός Παραμέτρων (2) Για να χειριστούμε περισσότερες από 9 παραμέτρους εν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε $10 Χρησιμοποιούμε την εντολή shift x Μεταφέρει τις παραμέτρους προς τα αριστερά κατά x θέσεις Προσοχή οι παλιές παράμετροι χάνονται bash-3.00# cat ten echo $* " -- " $# shift 10 echo $* " -- " $# bash-3.00# ten

25 Είσοδος από τον χειριστή Μπορούμε να ζητήσουμε είσοδο με τη χρήση της εντολής read Η σύνταξη είναι read var-name μπορούμε να ζητήσουμε πολλαπλές μεταβλητές read var1 var2... μπορούμε να εμφανίσουμε ένα μήνυμα πριν ζητήσουμε είσοδο read -p "Enter value:" var bash-3.00# read -p "Enter values:" i j k;\ echo i=$i, j=$j, k=$k abc d e f i = abc, j = d, k = e f 25

26 Μαθηματικές Εκφράσεις υνατότητα μαθηματικών εκφράσεων με ακέραιους Σχεδόν όπως στην C εν χρειάζεται να έχουμε δηλώσει ότι η μεταβλητή είναι integer Χρησιμοποιούμε την expr αντί για atoi $ a=3 $ ((a = a + 1)) ; echo $a //(4) $ a=$((a+1)) ; echo $a //(4) $ a=$(($a+1)) ; echo $a //(4) $ a=a + 1; echo $a //a+1 $ a=$a + 1; echo $a //4+1 # ----το ίδιο με χρήση let---- $ let a = a + 1 $ let a++ $ a= expr $a

27 Συνθήκη Ελέγχου if και test Η εντολή test επιτρέπει την αποτίμηση μιας έκφρασης Επιστρέφει true ή false Προσφέρει μεγάλο εύρος εκφράσεων, π.χ., σχετικά με file permissions if test -w "$1"; then echo "File $1 is writable ; fi Έχει δύο ισοδύναμους τρόπους σύνταξης: test expression [ expression ] if [ condition 1 ]; then if [[ condition 2 && condition 3]]; then... fi elif [ condition 4 ] [ condition 5 ] ; then... else... fi 27

28 Τελεστές test Εντολή Περιγραφή -gt greater than -ge greater than or equal -lt less than -le less than or equal -eq equal -ne not equal -n str non-empty string -z str zero-length string -d file το file είναι φάκελος (diretory) -s file το file δεν έχει μηδενικό μέγεθος -f file το file υπάρχει -r file το file υπάρχει, και έχουμε read access -w file το file υπάρχει, και έχουμε write access -x file το file υπάρχει, και έχουμε execute access 28

29 Παράδειγμα if και test (1) bash-3.00# cat check.sh #!/bin/bash read -p "Enter a filename: " filename if [! -w "$filename" ]; then echo "File is not writeable" exit 1 elif [! -r "$filename" ] ; then echo "File is not readable" exit 1 fi... 29

30 Παράδειγμα if και test (2) bash-3.00# cat check.sh #!/bin/bash TMPFILE = "diff.out" diff $1 $2 > $TMPFILE if [! -s "$TMPFILE" ]; then echo "Files are the same" else more $TMPFILE fi if [ -f "$TMPFILE" ]; then rm -rf $TMPFILE fi 30

31 Τελεστές boolean if [ condition 1 && condition a]; then if [ condition 2 condition b]; then... fi elif [! condition 3 ] ; then... else... fi 31

32 Συνθήκη Ελέγχου case case STRING in pattern 1 )... ;; pattern 2 pattern 3)... ;; *) echo "None of the above";;... esac 32

33 Παράδειγμα Ελέγχου case #!/bin/bash read -p "Enter command: " command case $command in all ALL ) echo "Display all files..." ls -la;; list LIST) echo "Display all non-hidden files..." ls -l;; *) echo "Invalid choice" ls;; esac 33

34 Βρόγχος for for VAR in <list> do... done for i in do echo $i done sort -n for i in *.c do echo $i done Στους βρόγχους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε break και continue όπως κάνουμε στην C 34

35 Βρόγχος while while [ expression ]; do... done i=1 while [[ $i -lt 10 ]]; do echo $i ((i++)) done while true; do echo "alive..." sleep 3 done 35

36 Βρόγχος until until [ expression ]; do... done Stop = "N" until [[ $Stop = "Y" ]]; do ps -ef read -p "Do you want to stop? (Y/N)" Stop done echo "Stopping..." 36

37 Συναρτήσεις Όλες οι συναρτήσεις πρέπει να οριστούν στην αρχή του script Μπορεί να μην έχουν παραμέτρους Οι παράμετροι και η τιμή που επιστρέφουν μπορεί να είναι από οποιονδήποτε τύπο Οι μεταβλητές που ορίζονται μέσα στη συνάρτηση είναι καθολικές! Πρέπει να δηλώσουμε ότι είναι local function name [()] {... [return] } 37

38 Παράδειγμα Συναρτήσεων #!/bin/bash outside = "a global variable" function mine() { local inside="this is local" echo $outside echo $inside outside = "a global with new value" } echo $outside mine echo $outside echo $inside 38

39 Αποθήκευση scripts Γράφουμε τις εντολές σε ένα αρχείο με οποιονδήποτε κειμενογράφο Καλύτερα με τον vi (ή vim), που είναι must για CEIDάδες!! https://blog.interlinked.org/tutorials/vim_tutorial.html Εναλλακτικά με τον mined Σώζουμε το αρχείο με extension.sh Πάμε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο και εκτελούμε $ bash myscript.sh Ή εναλλακτικά, αν έχουμε πρώτα δώσει execute priviledge (chmod +x myscript.sh), εκτελούμε απευθείας $./myscript.sh 39

40 Μεταφορά αρχείων σε άλλα συστήματα 40

41 Βιβλιογραφία Βιβλίο Το περιβάλλον Προγραμματισμού UNIX (B.Kernighan, R.Pike) Κεφάλαιο 3: Κέλυφος Βιβλίο Operating Systems: Design and Implementation (A.Tanenbaum, A.Woodhull) Κεφάλαιο 1: Introduction Appendix A: Installing MINIX 3 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (Π.Τριανταφύλλου) Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή σε Λειτουργικά Συστήματα 41

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Μαραγκός ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χρήση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Bash για αρχάριους

Οδηγός του Bash για αρχάριους Οδηγός του Bash για αρχάριους Machtelt Garrels Garrels BVBA Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Γιατί αυτός ο οδηγός; Ποιός θα έπρεπε να διαβάσει αυτόν τον οδηγό; Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί αναγνώστες γειά σας, δεν είναι κατάλληλο για ένα

Αγαπητοί αναγνώστες γειά σας, δεν είναι κατάλληλο για ένα Σημείωμα από τη σύνταξη... Τεύχος 13 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2011 Ομάδα Περιοδικού: Φίλιππος Χρήστος Φωτιάδης (filippos.xf): Συντονιστής peacefulwarrior7891@gmail.com Κωστάρας Γιάννης (hawk):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Διδάσκουσα: Μέμα Ρουσσοπούλου Διδασκαλία: Γραφείο:Α38 Δευτέρα 13:00 :00-15:00 (Α2)( Τρίτη 13:00 :00-15:00 (Α2) Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00 :00-16:00 Email: mema@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Παναγιώτης Κόκκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2009 1 2 Εισαγωγή: Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds)

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds) Linux Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα τύπου-unix που αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια προγραμματιστών από όλον τον κόσμο. Στα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο)

Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο) Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο) Β Εξάμηνο Διδασκαλία: Παρασκευή 16:00-19:00 & 19:00-22:00 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού 28/10/2006 Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 2 Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP???

Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι η PHP??? Τι είναι ο άνθρωπος??? Server side, scripting language. Ώπα ώπα Server-side? Server-side: τα προγράμματα τρέχουν στον web server που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix Δρ. ΚώσταςΒ ασιλάκης, Δ ρ. Άνια Σωτηροπούλου, Δρ.ΑλέκοςΚαλόξυλος, Δ ρ. Δ ημήτρηςγκούσκος Οκτώβριος 2002 πίνακας περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou

Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou Προγραµµατισµός Bash κελύφους Πιο εύκολο από C κέλυφος Inherits many features from C & Korn shells Most popular

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS

Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Π1 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Το CLIPS (C Language Integrated Production System είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραµµατισµό µε κανόνες, αντικείµενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υπηρεσία ενοποιημένης παροχής και ταξινόμησης διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΣΣΠΟΥΥΔΑΣΣΤΤΕΕΣΣ: : ΑΝΤΤΩΝΙ ΙΟΣΣ ΤΤΡΡΑΟΥΥΔΑΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Hadoop Παπαδόπουλος Ανδρέας Ιανουάριος 2012 Ανδρέας Παπαδόπουλος andpapad@gmail.com 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MAP REDUCE... 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού με δυνατότητες εκτέλ σης σε $ενϊρύη% περιβάλλον

Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού με δυνατότητες εκτέλ σης σε $ενϊρύη% περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού με δυνατότητες εκτέλ σης σε $ενϊρύη% περιβάλλον Εισηγητής: κοςστ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων. Άσκηση 1

Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων. Άσκηση 1 Εργαστήριο Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων Άσκηση 1 Για την είσοδο ενός χρήστη σε ένα υπολογιστικό σύστηµα απαιτείται η εισαγωγή ενός ονόµατος χρηστή (login name) και ενός κωδικού πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» «Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Κ. Στυλιάδης Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης Β /θμιας Εκπ/σης Ν. Φλώρινας styliadis@sch.gr Περίληψη Ο συνδυασμός της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα