ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς: Όπως Π.. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ. Παπαναστασίου Τηλ: FAX: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: «Στρεµµατική ενίσχυση στους δενδρώνες παραγωγής καρπών µε κέλυφος» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρµογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Α 280). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις» (Α 157) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακος και Χάλυβος του οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α 70) και 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). 4. Τον Καν (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς» και ειδικότερα τους Τίτλους ΙΙ, ΙV, και V αυτού. 5. Τον Καν (ΕΚ) 2237/2003 της Επιτροπής «για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στον τίτλο IV του

2 Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς». 6. Τον Καν (ΕΚ)1035/72 του Συµβουλίου «περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1363/95 της Επιτροπής. 7. Τον Καν (ΕΚ) 3508/92 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων» όπως τροποποιήθηκε από τον Καν (ΕΚ) 1593/2000 του Συµβουλίου και τον κανονισµό 495/2001 της Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις εφαρµογής του που προβλέπονται στο Καν (ΕΚ) 2419/2001 της Επιτροπής, όπως κάθε φορά ισχύει. 8. Τον Καν (ΕΚ) 1257/99 του Συµβουλίου «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Καν (ΕΚ) 1783/ Την αριθµ / Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης & Γεωργίας «για ανάθεση αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας». 10. Την αριθµ / Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 525/ Τεύχος Β ). 11. Την αριθµ / Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για «Καθορισµό αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 519/ Τεύχος Β ). 12. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Kαθορίζουµε τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις οικονοµικής ενίσχυσης στους παραγωγούς ξηρών καρπών µε κέλυφος από το έτος 2004 και εντεύθεν. Η συνολική χορηγούµενη οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο µέγιστο ποσό των Ευρώ, που αντιστοιχούν σε συνολική επιλέξιµη έκταση στρεµµάτων. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ικαιούχοι των οικονοµικών ενισχύσεων είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οι οµάδες νοµικών προσώπων που ασκούν σχετική γεωργική δραστηριότητα και κατέχουν νόµιµα τα προς ενίσχυση αγροτεµάχια. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στις αρµόδιες /νσεις Αγρ.Ανάπτυξης/Γεωργίας µέσω του ενιαίου εντύπου δήλωσης του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρησης και Ελέγχου, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως ΟΣ Ε. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου κάθε έτους, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στην εκάστοτε εκδιδόµενη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγκύκλιο.

3 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ α) Ένας δενδρώνας καρπών µε κέλυφος είναι επιλέξιµος για ενίσχυση όταν αποτελεί µια οµοιογενή και συνεκτική έκταση φυτεµένη µε καρυόκαρπα δένδρα, η οποία δεν διασχίζεται από άλλες καλλιέργειες ή φυτείες και είναι γεωγραφικά συνεχής. Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η παρουσία και άλλων δένδρων εκτός από τα καρυόκαρπα, µε όριο που αντιστοιχεί στο 10% του αριθµού των δένδρων που ορίζεται στην παράγραφο δ). Στην περίπτωση που τα άλλα δέντρα είναι καστανόδεντρα, δεν υπάρχει περιορισµός όσον αφορά τον αριθµό τους αρκεί ο αριθµός των δένδρων που ορίζεται στην παράγραφο δ) να καλύπτεται από τα επιλέξιµα καρυόκαρπα δένδρα. Σε περίπτωση δενδρώνα όπου καλλιεργούνται διαφορετικά είδη καρπών µε κέλυφος οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας εφαρµόζονται ξεχωριστά για κάθε είδος, δεδοµένου ότι το ύψος της στρεµµατικής ενίσχυσης είναι το ίδιο για όλες τις επιλέξιµες καλλιέργειες. β) Τα µεµονωµένα δένδρα ή µια συστοιχία καρυόκαρπων δένδρων φυτεµένη κατά µήκος οδών ή άλλων καλλιεργειών δεν θεωρούνται δενδρώνας. γ) Οι καρποί µε κέλυφος που είναι επιλέξιµοι για ενίσχυση βάσει του άρθρου 83 του Καν (ΕΚ) 1782/2003 περιλαµβάνουν: -Αµύγδαλα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και Φουντούκια ή Corylus spp. που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και Kαρύδια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και Φιστίκια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ Χαρούπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ δ) Μόνον οι δενδρώνες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις είναι επιλέξιµοι για τη στρεµµατική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 83 του Καν (ΕΚ) 1782/2003. ι) Ελάχιστο µέγεθος δενδρώνα όχι µικρότερο από 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα). ιι) Ο αριθµός των καρυόκαρπων δένδρων ανά εκτάριο δενδρώνα δεν µπορεί να είναι κατώτερος από: για τα φουντούκια - 50 για τα αµύγδαλα - 50 για τα καρύδια - 50 για τα φιστίκια - 30 για τα χαρούπια ε) Για να καταστούν επιλέξιµοι προς ενίσχυση οι δενδρώνες θα πρέπει να είναι ενταγµένοι στο ΟΣ Ε. Το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ι) ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ιι) σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων ιιι) σύστηµα προσδιορισµού και καταγραφής των δικαιωµάτων ενίσχυσης ιv) αιτήσεις παροχής ενίσχυσης v) ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου vι) µοναδικό σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης

4 Για τη διαδικασία διεξαγωγής των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στα πλαίσια του συστήµατος αυτού προκειµένου να διαπιστωθεί η επιλεξιµότητα µιας έκτασης προς ενίσχυση, φορείς υλοποίησης είναι οι /νσεις Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. στ) Οι εκτάσεις που υπάγονται σε σχέδια βελτίωσης κατά την έννοια του Καν (ΕΟΚ) 1035/72 και επιδοτούνται µέσω αυτών, καθίστανται επιλέξιµες για ενίσχυση υπό τους όρους της παρούσης Απόφασης, από την 1 η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο έληξε το σχέδιο βελτίωσης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ α) Ο γεωργός που λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις για την καλλιέργεια δενδρώνων παραγωγής καρπών µε κέλυφος, οφείλει να εφαρµόζει από κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που θεσπίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία στους παρακάτω τοµείς : -δηµόσια υγεία -υγεία του φυτικού κεφαλαίου -περιβάλλον β) Λεπτοµέρειες σχετικά µε το είδος των απαιτήσεων αυτών και τη διαδικασία διεξαγωγής των διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων από τις /νσεις Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση ή µη των παραγωγών στις κανονιστικές απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Προκειµένου να επιτευχθεί και να βελτιωθεί η τήρηση των κανονιστικών προτύπων στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας καθώς και της υγείας των φυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης Απόφασης, προβλέπεται σύστηµα παροχής συµβουλών στους γεωργούς για τη διαχείριση της γης και των εκµεταλλεύσεών τους, βάσει του Κεφαλαίου 3 Τίτλος ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1782/2003. Οι γεωργοί µπορούν να συµµετέχουν στο υπό δηµιουργία σύστηµα παροχής συµβουλών σε εθελοντική βάση. Προτεραιότητα δίνεται στους γεωργούς που λαµβάνουν ετησίως ως άµεσες ενισχύσεις πάνω από EURΟ. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για τη χρήση υπηρεσιών παροχής συµβουλών περιορίζεται σε 80% κατ ανώτατο όριο των δαπανών στις οποίες ο παραγωγός υποβάλλεται, χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο επιλέξιµο ποσό των 1500 EUR ανά παρεχόµενη υπηρεσία. Οι αρµόδιοι φορείς υπό την ευθύνη των οποίων θα λειτουργεί το σύστηµα παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, θα οριστούν επίσης µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το αργότερο µέχρι την 1 η Ιανουαρίου του 2007.

5 ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η Εθνική Εγγυηµένη Έκταση (ΕΕΕ), για τους καρπούς µε κέλυφος η οποία είναι επιλέξιµη προς ενίσχυση καθορίζεται για τη χώρα µας στα στρέµµατα, ενώ το ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης ανέρχεται στα EURΟ σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Καν (ΕΚ) 1782/2003. Με τη δυνατότητα που παρέχει ο Καν (ΕΚ) 1782/2003 στο άρθρο 83 παρ 2 και λαµβάνοντας υπ όψη τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την καλλιέργεια των δενδρώνων καρπών µε κέλυφος στο σύνολο της χώρας, τροποποιούµε την «ΕΕΕ» της χώρας µας σε στρέµµατα και κατά συνέπεια αυξάνεται το µέσο ποσό ενίσχυσης στα 25 EURΟ/στρέµµα για όλες τις επιλέξιµες καλλιέργειες καρπών µε κέλυφος. Στην περίπτωση που µετά από τους ελέγχους επιλεξιµότητας που θα διεξαχθούν, αποδειχθεί ότι οι αιτήσεις των παραγωγών αφορούν αριθµό στρεµµάτων µεγαλύτερο από την τροποποιηµένη «ΕΕΕ» στο σύνολο της χώρας και δεδοµένου ότι το ποσό των ΕURO αποτελεί ανώτατο όριο, θα εφαρµοστεί αναλογικά για όλους τους παραγωγούς συντελεστής µείωσης της επιδοτούµενης έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Καν (ΕΚ) 1782/2003. Τα ποσά των άµεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς βάσει του Καν (ΕΚ) 1782/2003 µειώνεται για κάθε χρονιά µέχρι το 2012 κατά τα αντίστοιχα ποσοστά: -2005: 3% -2006: 4% -2007: 5% -2008: 5% -2009: 5% -2010: 5% -2011: 5% -2012: 5% Στους γεωργούς που καλλιεργούν δενδρώνες παραγωγής καρπών µε κέλυφος και λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις γι αυτές τις καλλιέργειες ή και για άλλα προϊόντα, το καθεστώς των οποίων καθορίζεται από τον Καν (ΕΚ) 1782/2003, οι οποίες ενισχύσεις είναι συνολικά λιγότερες ή ίσες µε το ποσό των 5000 EURΟ, χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση η οποία ισούται µε το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή των ποσοστών µείωσης για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος. Η πρόσθετη ενίσχυση δεν υπόκειται στις µειώσεις που προαναφέρονται. Tα ποσοστά των µειώσεων δεν εφαρµόζονται στις άµεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς των νήσων του Αιγαίου. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή των ανωτέρω µειώσεων που αφορούν όλες τις καλλιέργειες που ενισχύονται βάσει του Καν (ΕΚ) 1782/2003, µετά την αφαίρεση των συνολικών ποσών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του ιδίου Κανονισµού, διατίθεται ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για µέτρα στα πλαίσια του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, που χρηµατοδοτείται από το «Τµήµα Εγγυήσεων» του ΕΓΤΠΕ σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 1257/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Καν (ΕΚ) 1783/2003 στο σύνολο των Κρατών Μελών, και επιµερίζεται σ αυτά µε διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 παρ 3 του Καν (ΕΚ) 1782/2003.

6 ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωµές των άµεσων ενισχύσεων γίνονται µια φορά ετησίως κατά την περίοδο από 1 εκεµβρίου έως 30 Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. Η πρόσθετη ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης καταβάλλεται το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους που έπεται του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους. Πληρωµές δεν πραγµατοποιούνται σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δηµιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή τέτοιων ενισχύσεων, µε στόχο να αποκοµίσουν οφέλη αντίθετα µε τους στόχους του εν λόγω καθεστώτος στήριξης. Αρµόδιος Οργανισµός για την διενέργεια των πληρωµών ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως δια αποφάσεών του καθορίζει: α) Τις λεπτοµέρειες εφαρµογής για την υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης των καρπών µε κέλυφος καθώς και τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. β) Τυχόν διαφοροποίηση της ΕΕΕ της χώρας µε ανάλογη διαφοροποίηση στη στρεµµατική ενίσχυση ανά έτος και ανά είδος καλλιέργειας. γ) Τυχόν κατανοµή των κοινοτικών κονδυλίων στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για κάθε έτος σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. δ) Τυχόν ανακατανοµή των ανωτέρω κονδυλίων από πλεονασµατικές Ν.Α. προς ελλειµµατικές Ν.Α. µε σκοπό την µέγιστη απορρόφησή τους, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρµόδια αρχή ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι η /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών. Αρµόδιες υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση των ελέγχων και την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, είναι κατά τα ισχύοντα σχετικά µε το ΟΣ Ε, οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

7 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ. ΦΩΛΙΑΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Για ενέργεια: 1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας - Έδρες τους 2. ΟΠΕΚΕΠΕ /νση ΟΑΒΙΠ, Τµήµα Αµπελοοινικών - Αχαρνών 241, /νση ΟΣ Ε Αχαρνών 241, Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) Για κοινοπoίηση: 1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Γεν. Λογιστήριο του Κράτους 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων α) /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής β) /νση Οικονοµική γ) /νση Συν/σµού & Ο.. δ) /νση Οικον. Ελέγχου & Επιθεώρησης ε) /νση Αγρ. Πολιτικής και Τεκµηρίωσης στ) Γραφείο Τύπου & ηµοσίων Σχέσεων 3. Περιφέρειες της Χώρας Έδρες τους 4. Commision Europeenne DG AGRI E.2 D4 Rue de la Loi BRUXELLES 5. M.A.E.K. (Γεωργικό Τµήµα) - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 125316 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αρ. Απόφασης: 567 ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 8 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Συγγραμμάτων ΤΕΙ.... 1 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 24 Μαρτίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 262345 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι κής στήριξης σε εκτέλεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 12-7 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32314 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 10/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55287 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα