Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0290 Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 207 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση (206/222(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 5 και 53, έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη), έχοντας υπόψη την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία, έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 2, έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/04/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προσωρινή απασχόληση 3 (οδηγία για την προσωρινή απασχόληση), έχοντας υπόψη τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας 96/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Δεκεμβρίου 996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 4 (οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων) και της οδηγίας 204/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 204 για την εφαρμογή της οδηγίας 96/7/ΕΚ σχετικά με ΕΕ L 26 της , σ ΕΕ L 204 της , σ ΕΕ L 327 της , σ ΕΕ L 8 της , σ..

2 την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (οδηγία για την εφαρμογή), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 200 σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 0ης Σεπτεμβρίου 205 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 2ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση» 4, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 206 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 206 5, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 206, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 206 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 7, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιανουαρίου 207 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 8, έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή του στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς μισθού» 9, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, έχοντας υπόψη τη μελέτη του 206, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με τίτλο «Επισφαλής απασχόληση στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής», ΕΕ L 59 της , σ.. 2 ΕΕ L 77 της , σ ΕΕ C 70 E της , σ.. 4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(205) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(206) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(206) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(206) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(207) ΕΕ C 303 της , σ. 54.

3 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 4 Δεκεμβρίου 20, έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το φθινόπωρο του 206, έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων , έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (200) με τίτλο Ευέλικτες μορφές εργασίας: «πολύ άτυπες» συμβατικές ρυθμίσεις, έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (204) σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη 2, έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (205) σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης 3, έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (206) με τίτλο «Διερεύνηση της δόλιας σύναψης συμβάσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 4, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας έκθεση επισκόπησης 5, έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (European Industrial Relations Dictionary) του Eurofound 6, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που καθόρισε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τις συμβάσεις και συστάσεις της για τις συνθήκες εργασίας, έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ R98 του 2006 σχετικά με τη σχέση απασχόλησης (σύσταση για τις εργασιακές σχέσεις), καθώς και τις διατάξεις της σχετικά με τον καθορισμό της σχέσης εργασίας, _EN.pdf en.pdf. 46en.pdf en.pdf en.pdf. 6

4 έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 20 με θέμα Πολιτικές και κανονισμοί για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας 2, έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 206 σχετικά με τις μη τυποποιημένες συμβάσεις απασχόλησης ανά τον κόσμο 3, έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 206, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση 4, έχοντας υπόψη την γενική σύσταση του ΟΗΕ αριθ. 28 του 200 σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών που απορρέουν από το άρθρο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 20, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο , έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/207), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η τάση για μη τυποποιημένες, άτυπες μορφές εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβόλαια ορισμένης διάρκειας και μερικής απασχόλησης έχει αυξηθεί στην ΕΕ τα τελευταία 5 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές που να καλύπτουν τις διάφορες μορφές απασχόλησης και να προστατεύουν επαρκώς τους εργαζόμενους Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των 0 τελευταίων ετών η τυποποιημένη απασχόληση έχει μειωθεί από 62 % σε 59 % 5 λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τάση UMENT_ID: actrav/documents/meetingdocument/wcms_64286.pdf. 3 publ/documents/publication/wcms_ pdf. 4 publ/documents/publication/wcms_ pdf. 5 Οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το 59 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ η αυτοαπασχόληση με εργαζομένους αντιπροσωπεύει το 4 %, τα ελεύθερα επαγγέλματα το %, η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης το %, η εργασία ορισμένου χρόνου το 7 %, η μαθητεία ή πρακτική άσκηση το 2 %, η περιθωριακή μερική εργασία (λιγότερες από 20 ώρες την εβδομάδα) το 9 % και η μερική μόνιμη εργασία το 7%.

5 αυτή συνεχιστεί, είναι πιθανόν τα τυποποιημένα συμβόλαια να ισχύουν μόνο για μια μειοψηφία εργαζομένων Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης εξακολουθούν να συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων απασχόλησης στην ΕΕ και ότι σε ορισμένους τομείς, παράλληλα με την τυποποιημένη απασχόληση, υπάρχουν επίσης άτυπες μορφές εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη απασχόληση μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, λόγω του μη τυποποιημένου χρόνου εργασίας και του μη τακτικού χαρακτήρα των μισθών και των συνταξιοδοτικών εισφορών Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες νέες μορφές απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, καθιστούν δυσδιάκριτο το όριο μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχόλησης, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας της απασχόλησης Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες νέες μορφές απασχόλησης διαφέρουν ποικιλοτρόπως από την παραδοσιακή τυποποιημένη απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, άλλες αλλάζουν το πρότυπο και την οργάνωση της εργασίας, ενώ κάποιες άλλες κάνουν και τα δύο λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και σε μείωση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά μπορεί επίσης να αποφέρει πλεονεκτήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει επομένως κεφαλαιώδη σημασία ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ένωση μετά την οικονομική κρίση Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτη, μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των άτυπων συμβάσεων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφάλειας από την τυποποιημένη απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση δεν έχει σημειώσει καμία απολύτως πτώση από την αρχή της κρίσης και ότι η πλήρης απασχόληση σε ενωσιακό επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την κρίση το 2008 λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη, το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να υπολείπεται του στόχου του 75 % της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των νέων μορφών εργασίας που αναδύονται και της ύπαρξης επισφαλούς απασχόλησης Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα Βλέπε έκθεση της ΔΟΕ, του 206, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση.

6 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας χωρίς να εναρμονίζει τους νόμους και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. ΙΔ. ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η οποία συμβάλλει σε μία στενότερη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και στην από κοινού λήψη μέτρων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων παραγόντων, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και δραστικά η μαύρη εργασία λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση οδηγεί σε κατακερματισμό της αγοράς και επιδεινώνει τις ανισότητες όσον αφορά τις αποδοχές λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί ακόμη κοινός ορισμός της επισφαλούς απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διατυπωθεί σε στενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τύπος των συμβολαίων δεν μπορεί, από μόνος του, να προμηνύει τον κίνδυνο της επισφαλούς απασχόλησης, αλλά ότι, αντιθέτως, ο κίνδυνος αυτός εξαρτάται από ευρύ φάσμα παραγόντων λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τυποποιημένη εργασία μπορεί να νοείται η τακτική εργασία πλήρους απασχόλησης και η τακτική εθελοντική εργασία μερικής απασχόλησης με συμβόλαια αορίστου χρόνου λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει δικούς του νόμους και πρακτικές οι οποίοι θεσπίζουν τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν για κάθε τύπο συμβολαίων απασχόλησης και πρακτικής άσκησης λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται καθολικά αποδεκτός ορισμός της «τυποποιημένης απασχόλησης» λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα ζητήματα εκπροσώπησης που οφείλονται είτε στις αδυναμίες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε ορισμένους τομείς είτε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και περιορίζουν τους ρόλους των κοινωνικών εταίρων, επηρεάζουν όλες τις εργασιακές σχέσεις ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς όπως ο γεωργικός, ο κατασκευαστικός και ο καλλιτεχνικός τομέας, πλήττονται από την επισφαλή απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια, όπως η αεροπορία και ο ξενοδοχειακός τομέας ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου ειδίκευσης και σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές, έχουν λιγότερες προοπτικές και οι θέσεις εργασίας τους είναι χαμηλότερης ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρουν συχνότερα έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη στάση του σώματος και απολαμβάνουν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής και ψυχικής ευημερίας 2 Βλέπε μελέτη του 206 «Επισφαλής εργασία στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής». 2 Eurofound (204), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα.

7 ΙΗ. ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 46 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εργασιακή ανασφάλεια λόγω των διακρίσεων που υφίστανται, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις αποδοχές τους και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά περίπου 6 % χαμηλότερες από των ανδρών στην ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να απασχολούνται συχνότερα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ή χαμηλής αμοιβής και ως εκ τούτου απειλούνται περισσότερο από επισφάλεια λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εργασιακές συνθήκες προκαλούν δια βίου απώλειες εισοδήματος και προστασίας, είτε όσον αφορά τις αποδοχές είτε τις κοινωνικές παροχές λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα πλήρους και μόνιμης απασχόλησης είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την μη εθελοντική μερική απασχόληση, την ψευδή αυτοαπασχόληση και την αδήλωτη εργασία λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι υψηλότερο για τους άνδρες από ό, τι για τις γυναίκες λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί λόγοι αποχώρησης των γυναικών από την αγορά εργασίας είναι η ανάγκη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, τυχόν δική τους ασθένεια ή αδυναμία ή άλλες προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια σε σχέση με την υπάρχουσα ή δυνητική μητρότητά τους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο επισφάλειας Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προϋποθέτει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση αυτής της ισότητας συμβάλλουν στην προαγωγή της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς απασχολήσεις ή είναι άνεργα δεν παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ένας εργαζόμενος σε πολλαπλώς μειονεκτική θέση είναι διπλάσιες για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω 2 I. Προς την επίτευξη συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας - αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας και της επισφαλούς απασχόλησης. καλεί τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν τους ακόλουθους δείκτες της ΔΟΕ για τον καθορισμό της ύπαρξης σχέσης απασχόλησης: Βλέπε μελέτη του 206 «Επισφαλής εργασία στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής». 2 Eurofound (204), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα.

8 η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου η εργασία συνεπάγεται την ένταξη του εργαζομένου στην οργάνωση της επιχείρησης η εργασία εκτελείται αποκλειστικά ή κυρίως προς όφελος άλλου προσώπου η εργασία πρέπει να εκτελείται από τον εργαζόμενο αυτοπροσώπως η εργασία εκτελείται εντός ειδικών ωραρίων εργασίας ή σε χώρο εργασίας που ορίζεται ή συμφωνείται από τον αιτούντα την εργασία η εργασία έχει ορισμένη διάρκεια και ενός βαθμού συνέχεια η εργασία απαιτεί τη διαθεσιμότητα του εργαζομένου ή προϋποθέτει την παροχή εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων από τον αιτούντα την εργασία ο εργαζόμενος λαμβάνει σε περιοδική βάση αμοιβή για την εργασία του η οποία αποτελεί την αποκλειστική ή την κύρια πηγή εισοδήματός του και ενδεχομένως παρέχεται επίσης πληρωμή σε είδος, όπως τροφή, στέγη ή μεταφορά ο εργαζόμενος έχει δικαιώματα όπως εβδομαδιαία ανάπαυση και ετήσιας άδειας 2. σημειώνει τον ορισμό της άτυπης απασχόλησης από το Eurofound, ο οποίος αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν συμμορφώνονται με το τυποποιημένο ή το τυπικό μοντέλο πλήρους, τακτικής και αορίστου χρόνου απασχόλησης στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης με έναν και μόνο εργοδότη για μακρά χρονική περίοδο τονίζει ότι οι όροι «άτυπη» και «επισφαλή» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα 3. αντιλαμβάνεται ως επισφαλή απασχόληση την απασχόληση κατά την οποία δεν τηρούνται τα ενωσιακά, τα διεθνή και τα εθνικά πρότυπα και διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την υγεία ή/και δεν προσφέρει επαρκή μέσα για μία αξιοπρεπή ζωή ή την ενδεδειγμένη κοινωνική προστασία 4. διαπιστώνει ότι μερικές άτυπες μορφές απασχόλησης επιφέρουν ενδεχομένως μεγαλύτερους κινδύνους επισφαλούς ή ανασφαλούς απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η περιθωριακή μερική απασχόληση, η μη εθελοντική μερική απασχόληση, τα συμβόλαια ορισμένης διάρκειας, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας καθώς και οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες 5. πιστεύει ακράδαντα ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν έχει σκοπό την υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αντάλλαγμα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά την επιτυχή εξισορρόπηση της προστασίας των εργαζομένων και της δυνατότητας ιδιωτών και εργοδοτών να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά τρόπους εργασίας που καλύπτουν τις ανάγκες αμφοτέρων 6. σημειώνει ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια εξαρτάται από τον τύπο του συμβολαίου αλλά επίσης και από τους ακόλουθους παράγοντες: Βλ.:

9 ελάχιστη ή καμία εργασιακή ασφάλεια συνεπεία του μη μόνιμου χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, όπως στην περίπτωση συμβάσεων ακούσιας και συχνά περιθωριακής μερικής απασχόλησης, και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μη προκαθορισμένων ωρών εργασίας και καθηκόντων που αλλάζουν ανάλογα με την κατά παραγγελία εργασία υποτυπώδης προστασία από την απόλυση και έλλειψη επαρκούς κοινωνικής προστασία σε περίπτωση απόλυσης ανεπαρκή αμοιβή για μια αξιοπρεπή διαβίωση ανύπαρκτα ή περιορισμένα δικαιώματα σε κοινωνική προστασία ή σε παροχές καμία ή περιορισμένη προστασία εναντίον πάσης μορφής διακρίσεων ανύπαρκτες ή περιορισμένες προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση χαμηλό επίπεδο συλλογικού δικαιώματος και περιορισμένο δικαίωμα σε συλλογική εκπροσώπηση περιβάλλον εργασίας που δεν συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 7. υπενθυμίζει τον ορισμό της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, σύμφωνα με τον οποίο: «Η αξιοπρεπής εργασία είναι εργασία που είναι παραγωγική και αποδίδει δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και κοινωνική προστασία, καλύτερες προοπτικές για προσωπική εξέλιξη και κοινωνική ένταξη, ελευθερία των ανθρώπων να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να οργανώσουν και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους, και ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης για όλους, γυναίκες και άντρες» 2 ενθαρρύνει την ΔΟΕ να προσθέσει τον επαρκή για τη διαβίωση μισθό στον ορισμό αυτόν ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον ορισμό αυτό κατά την αναθεώρηση ή την ανάπτυξη νομοθεσίας για την απασχόληση 8. υπενθυμίζει τους παράγοντες επιτυχίας για την ορθή πρακτική έναντι της επισφαλούς εργασίας, οι οποίοι είναι οι εξής: μια ισχυρή νομική βάση η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των συμβουλίων εργαζομένων στο χώρο εργασίας η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας η τομεακή εστίαση οι χαμηλές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εργοδότες η εφαρμογή των διατάξεων από τις επιθεωρήσεις εργασίας και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 9. σημειώνει ότι το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση έχει ως συγκεκριμένο στόχο να εγγυηθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα δικαιώματα στην εργασία, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και την ισότητα Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 200, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. 2 Έκθεση της ΔΟΕ της 4ης Νοεμβρίου 206 σχετικά με τις άτυπες μορφές εργασίας ανά τον κόσμο.

10 των φύλων επισημαίνει ότι η αξιοπρεπής εργασία πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριμένα: επαρκή για τη διαβίωση μισθό καθώς και εγγύηση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης προστασία κατά της απόλυσης πρόσβαση στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση υποστήριξη της εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζομένους υπογραμμίζει ότι για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων έχει επίσης ουσιαστική σημασία να βελτιωθεί η εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας 0. σημειώνει ότι πολλοί παράγοντες, όπως η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, συμβάλλουν στην μεταβολή της φύσης της απασχόλησης, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αύξηση των νέων μορφών απασχόλησης σημειώνει εν προκειμένω ότι πρέπει να θεσπιστούν νέοι, αναλογικοί και ανταποκρινόμενοι στις εκάστοτε ανάγκες κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης. επαναλαμβάνει σε συνάρτηση με τις ψηφιακές θέσεις εργασίας ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί στους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε άλλους φορείς μεσολάβησης κατάλληλη κοινωνική και υγειονομική κάλυψη και προστασία 2. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να θεωρείται μόνο παράγοντας που καταστρέφει θέσεις εργασίας αλλά, αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι ενέχει ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των ατομικών δεξιοτήτων 3. τονίζει ότι, το 2020, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού 4. τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μεταναστευτικές ροές εντός της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναδείξει τα υφιστάμενα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών και τις διακρίσεις με βάση την υπηκοότητα, που

11 έχουν σαν αποτέλεσμα οι πολίτες της ΕΕ να εκτίθενται σε μια κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης 5. τονίζει ότι οι συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία και μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και επιδείνωσης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων 6. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις πολύ σύντομης διάρκειας είναι οι πλέον εκτεθειμένοι σε αντίξοες συνθήκες όταν εκτελούν εργασία που ενέχει σωματική καταπόνηση επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της εργασιακής ανασφάλειας και της απουσίας ελέγχου επί του χρόνου εργασίας είναι συχνά απόρροια των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με το άγχος 7. τονίζει ότι σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, η χρήση των πρακτικών των άτυπων ή ευέλικτων εργασιακών σχέσεων αγγίζει πλέον τα όρια της κατάχρησης 8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν πολιτικές που να ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους, τους ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο και προωθώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους, θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης ελεύθερα και χωρίς άμεσες ή έμμεσες κυρώσεις από τον εργοδότη 9. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών εταίρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τον καθορισμό αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών αμοιβών και εισοδημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών και για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους εργοδότες 20. ζητεί από τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να διασφαλίσουν τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες προκειμένου να διευκολύνεται η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων που ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδίως μέσα από τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση, τα επαρκή επιδόματα ανεργίας, τη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων και αποτελεσματικές, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας 2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να εγγυηθούν αποτελεσματική προστασία και ίσες αμοιβές για εργαζόμενους και εργαζόμενες που εκτελούν εργασία στο πλαίσιο σχέσης απασχόλησης, μέσω μιας σφαιρικής απάντησης υπό μορφή μιας πολιτικής που να αποσκοπεί στην εξάλειψη της επισφαλούς απασχόλησης και στην παροχή εγγυήσεων σταδιοδρομίας και κατάλληλης κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης 22. τονίζει τη σημασία των επιθεωρήσεων εργασίας των κρατών μελών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επικεντρώνονται στον στόχο της παρακολούθησης, της εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις συνθήκες εργασίας και της βελτίωσής τους, της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και της καταπολέμησης της παράνομης ή αδήλωτης εργασίας, και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται κατάχρησή τους με τρόπο

12 ώστε να μετατρέπονται σε μηχανισμούς ελέγχου της μετανάστευσης επισημαίνει τον κίνδυνο μεροληπτικής μεταχείρισης των πλέον ευάλωτων εργαζομένων και καταδικάζει έντονα την πρακτική των επιχειρήσεων που απασχολούν μετανάστες χωρίς να τους εγγυώνται τα πλήρη τους δικαιώματα και τις πλήρεις παροχές τους και χωρίς να τους ενημερώνουν σχετικά ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκείς πόρους στις επιθεωρήσεις εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική παρακολούθηση II. Προτάσεις 23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την επισφαλή εργασία, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μορφές εργασιακών συμβάσεων θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής ασφάλιση, σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση, το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας 25. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ποιότητα της εργασίας σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης μέσω της παροχής τουλάχιστον ενός συνόλου ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινωνική προστασία, τα επίπεδα ελάχιστων μισθών και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση των ευκαιριών εισόδου στην αγορά 26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι κατάλληλα για τις νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης 27. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις νέες μορφές απασχόλησης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ζητεί ειδικότερα να διενεργηθεί αξιολόγηση του νομικού καθεστώτος και της ευθύνης των διαμεσολαβητών της αγοράς εργασίας και των διαδικτυακών πλατφορμών καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 9/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 99 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση») προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές απασχόλησης 28. επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχει η συνεργατική οικονομία, ιδίως από πλευράς νέων θέσεων εργασίας καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους πιθανούς νέους κανόνες εργασίας που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία τονίζει με έμφαση την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων στον τομέα αυτόν, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά το καθεστώς τους, την ενημέρωση που τους παρέχεται και την απαγόρευση των διακρίσεων ΕΕ L 288 της , σ. 32.

13 29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, και να επανεξετάσει την οδηγία για τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ώστε να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο 30. υπογραμμίζει την ανάγκη για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που να προάγουν συγκεκριμένα τους τομείς της οικονομίας που υπόσχονται το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, προκειμένου να προωθηθεί η ανοδική κοινωνική σύγκλιση και συνοχή στην Ένωση και η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων 3. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία δεδομένου ότι μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση και δημιουργεί επισφαλείς και πλημμελείς συνθήκες εργασίας και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων χαιρετίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας 32. θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της εγγύησης των μισθών και των κοινωνικών προτύπων και εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσων μισθών στον ίδιο τόπο εργασίας 33. σημειώνει με ανησυχία την αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κάλυψης που παρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στρατηγικές πολιτικές καθολικής κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, κατοχυρώνοντας και ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων εργοδοτών 34. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για την εργασία μερικής απασχόλησης, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τις νέες μορφές απασχόλησης, εφόσον ενδείκνυται καλεί το Eurofound να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι αναπτύσσουν στρατηγικές για την εξασφάλιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της επισφαλούς απασχόλησης 35. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι που από νομική άποψη θεωρούνται μονοπρόσωπη εταιρεία θα έχουν το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι

14 36. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (οδηγία για τον χρόνο εργασίας), κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβομένων διακοπών τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία εργαζομένων, των εργαζομένων σε περιθωριακή μερική απασχόληση και των εργαζομένων βάσει του μοντέλου του πληθοπορισμού υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας συνιστά νομοθετικό μέτρο που αφορά την υγεία και την ασφάλεια ζητεί να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΔΕΚ οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται από περιόδους αντισταθμιστικής ανάπαυσης 37. υπενθυμίζει ότι η περιθωριακή μερική απασχόληση χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας εργασίας, λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, λιγότερες επενδύσεις από τους εργοδότες για κατάρτιση, και αύξηση του ποσοστού χαμηλών αμοιβών καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν μέτρα για περισσότερες ώρες απασχόλησης για όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο 38. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η επαγγελματική και συνεχής κατάρτιση θα είναι επίσης διαθέσιμες στους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης υπενθυμίζει ότι τα μέτρα βελτίωσης των δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη ψηφιακή οικονομία υπενθυμίζει ότι η έλλειψη και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα ανεργίας χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων 39. ζητεί τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων» ως νέου δικαιώματος του κάθε ανθρώπου σε κάθε στάδιο της ζωής του προκειμένου να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για τον 2ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, του ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους νεοεμφανιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους τομείς και εξασφαλίζοντας πλήρη απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες, των αιτούντων άσυλο, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποκλείουν κανέναν, αλλά να παρέχουν σε ισότιμη βάση ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον πληθυσμό, να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να τους δίνουν τα εφόδια για μάθηση και προσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας 40. τονίζει ότι οι πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να διατυπωθούν και να εφαρμοστούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, σε στενή συνεργασία με την οργάνωση εργοδοτών και εργαζομένων ΕΕ L 299 της , σ. 9.

15 4. υπενθυμίζει ότι η επισφαλής απασχόληση δεν βλάπτει μόνο το άτομο, αλλά συνεπάγεται επίσης σημαντικό κόστος για την κοινωνία από άποψη απώλειας φορολογικών εσόδων και αύξησης των δημόσιων δαπανών μακροπρόθεσμα καθώς και υποστήριξης όσων πλήττονται από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απώλειας εισοδήματος και των δυσχερών συνθηκών εργασίας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση συμβάσεων αορίστου χρόνου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επισφαλή απασχόληση 42. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο ανασφάλειας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές προσαρμοσμένες σε αυτήν την ομάδα οι οποίες θα τους προστατεύουν αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους ανεξάρτητα από το καθεστώτος διαμονής τους 43. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και την ψευδή αυτοαπασχόληση και όλες τις μορφές παράνομης απασχόλησης οι οποίες συνιστούν πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η αποτροπή των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές απασχόλησης 44. επισημαίνει ότι η επισφαλής απασχόληση αφορά κατά κύριο λόγο τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, είναι διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης καταδικάζει όλες τις μορφές επισφάλειας, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς 45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων εργαζομένων καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν η οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης είναι κατάλληλη για νέες μορφές απασχόλησης 46. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κάθε νομοθεσία που αφορά τις πτυχές της επισφαλούς απασχόλησης ως προς τις επιπτώσεις της στην ισότητα των φύλων θεωρεί αναγκαίο τα νομοθετικά και τα μη νομοθετικά μέτρα να εστιαστούν στις ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση διότι, διαφορετικά, μία ήδη υπερεκπροσωπούμενη ομάδα θα συνεχίσει να πλήττεται υπερβολικά 47. θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία στην αγορά εργασίας να έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες σε καθεστώτα άτυπης απασχόλησης, καθώς και μεταξύ αυτών που έχουν επισφαλές καθεστώς απασχόλησης 48. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο,

16 συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης εγκυμονουσών υπαλλήλων ή οποιασδήποτε μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου τονίζει ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων και των νέων, θηλαζουσών και μόνων μητέρων, αποτυπώνοντας τις συστάσεις της ΔΟΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 49. ζητεί εκ νέου όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις εργασιακές σχέσεις και οι απασχολούμενοι να σωρεύουν δικαιώματα που παρέχουν εισοδηματική ασφάλεια σε καταστάσεις όπως η ανεργία, τα προβλήματα υγείας, η περασμένη ηλικία, οι διακοπές στη σταδιοδρομία για την ανατροφή παιδιού ή για άλλες μορφές φροντίδας ή για λόγους κατάρτισης 50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους νέους που βρίσκονται σε πρώτη εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή ευκαιριών στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας τα οποία να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας για τους νέους 5. καλεί συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση της επισφάλειας της απασχόλησης των νέων τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να εφαρμόσει εν προκειμένω τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» 52. συνιστά να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ότι όλοι οι νέοι κάθε ηλικίας θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, και ιδίως στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς έχει καταδειχθεί ότι η αναβάθμιση της κατάρτισης συμβάλλει στη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 53. τονίζει ότι η χρήση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη του όρου «εργαζόμενος» με την έννοια που του προσδίδει η ΔΟΕ, και όχι του λιγότερου ευρέως όρου του «υπαλλήλου», θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία 54. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και το συνεταιριστικό κίνημα στους εργαζομένους του τομέα των πολυυπηρεσιακών εταιρειών, καθώς και του αναδυόμενου τομέα της συνεργατικής οικονομίας και των ψηφιακών πλατφορμών, με σκοπό να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων 55. επισημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις στον τομέα της γεωργίας αντικατοπτρίζουν τον εποχιακό χαρακτήρα της γεωργικής εργασίας ζητεί να γίνει σεβαστός αυτός ο σημαντικός φυσικός περιορισμός και να διατηρηθεί η δυνατότητα των γεωργών να προσλαμβάνουν ανάλογα με την αλλαγή των εποχών και να μην επωμίζονται τις πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την πρόσληψη και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού τους

17 56. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τα δικαιώματα προστασίας των εποχιακών εργαζομένων και την σχετική ενημέρωση και καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το κοινωνικό και νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων, να διασφαλίσουν συνθήκες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας και να τους παράσχουν κοινωνική ασφάλιση, τηρώντας ταυτόχρονα τις διατάξεις του άρθρου 23 της οδηγίας 204/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 204 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, όπως μεταξύ άλλων τις διατάξεις σχετικά με την «ίση αμοιβή και ίση κοινωνική προστασία» τονίζει την ανάγκη να παρέχεται σε όλους τους εποχιακούς εργαζομένους ευρεία ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης η διασυνοριακή πτυχή της εποχιακής εργασίας ο ο ο 57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. ΕΕ L 94 της , σ. 375.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ICA στην Καρταχένα της Κολομβίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 Η διακήρυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο αναπόφευκτης γήρανσης του πληθυσμού της. Από το 2010 ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 15-60 έχει αρχίσει να συρρικνώνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2016 2019 Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή στις 7-8 Ιουνίου 2016 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης

Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης P7_TA(2010)0365 Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τις εργαζόµενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα