ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ 1. Θ εκάςτοτε βακμολόγθςθ ιςχφει για ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ. 2. Χρθςιμοποιιςτε όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. Βαςιςτείτε ςτο περιεχόμενο των προβλθμάτων - όχι ςτθ διάγνωςθ. 3. Ξεκινιςτε με το λιμμα 1 και βακμολογιςτε ζτςι ϊςτε κάκε /ςφμπτωμα να βακμολογείται μόνο μία φορά με αυτό τον τρόπο αποφεφγεται θ αλλθλοεπικάλυψθ των βακμολογιςεων. 4. Χρθςιμοποιείςτε το κλινικό ςασ κριτιριο για να κάνετε τθ βακμολόγθςθ. 5. Βακμολογιςτε το πιο ςοβαρό ςφμπτωμα ι που παρουςιάςτθκε κατά τθ περίοδο αναφοράσ. Ανατρζξτε ςε όλεσ τισ ςειρζσ του πίνακα και βακμολογιςτε εκείνθ που είναι χειρότερθ. Γενικι περίλθψθ του τρόπου βακμολόγθςθσ: 0 Χωρίσ. 1 Ζλαςςον ςυνικωσ δεν απαιτείται παρζμβαςθ/ δράςθ (κλινικά υπο-ουδικό). 2 Ιπιο που είναι όμωσ ςαφϊσ παρόν. 3 Μζτρια ςοβαρό. 4 Σοβαρό. 9 άγνωςτο (όςο το δυνατόν να αποφεφγεται αυτι θ βακμολόγθςθ).

2 Οφειλόμενεσ ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 1. ΔΛΑΣΑΡΑΧΕ ΣΘ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Χωρίσ α) Τπερδραςτιρια Κακόλου Ελαφρά υπερδραςτθριότθτα β) Επικετικι Κακόλου Ρεριςταςιακά ευερζκιςτοσ/καυγάδεσ γ) Διαταρακτικι ι καταςτροφικι προσ πρόςωπα και αντικείμενα Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Δεν απαιτεί κάποια ςυγκεκριμζνθ αντιμετϊπιςθ) Σθμαντικοφ βακμοφ Επίμονθ Σοβαροφ βακμοφ υπερδραςτθριότθτα Λεκτικζσ απειλζσ - ςπρϊξιμο παρενόχλθςθ, παρεμβάςεισ (π.χ. εχκρικζσ χειρονομίεσ) Κακόλου Κακόλου Μικροφ βακμοφ καταςτροφι περιουςίασ (πχ. ςπαςμζνο φλιτηάνι/παράκυρο) υπερδραςτθριότθτα Συχνά λεκτικζσ απειλζσ/ςωματικι επικετικότθτα προσ τουσ άλλουσ Αυξθμζνου βακμοφ καταςτροφι ιδιοκτθςίασ (πιο ςοβαρι) υπερδραςτθριότθτα Τουλάχιςτον μία ςοβαρι ςωματικι επίκεςθ ςτουσ άλλουσ/επίμονθ και ςοβαρά απειλθτικι ςυμπεριφορά Σοβαρι/επίμονθ καταςτροφικι ςυμπεριφορά (πχ. πρόκλθςθ πυρκαγιάσ) δ) Ανθςυχία Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Συχνι Ρρακτικά ςυνεχισ ε) Διζγερςθ Κακόλου Κακόλου Σθμαντικοφ βακμοφ διζγερςθ ςτ) Μθ ςυνεργάςιμοσ/ αντιςτζκεται Κακόλου Γενικά ιρεμοσ και Κάποιεσ φορζσ μθ ςυνεργάςιμοσ ςυνεργάςιμοσ, απαιτϊντασ ενκάρρυνςθ και πεικϊ η) Περιπλάνθςθ Κακόλου Κακόλου/ περιςταςιακι Διαλείπουςα ( τθν θμζρα ι θ) Ακατάλλθλθ και χωρίσ αναςτολζσ ςυμπεριφορά (πχ. ςεξουαλικι) κ) Ακατάλλθλθ εκφϊνθςθ π.χ. ουρλιαχτά, γρυλλίςματα, κλαψουρίςματα ι) Αλλόκοτθ ςυμπεριφορά, πχ. Λιψθ παράξενων ςτάςεων κ) Άλλο τθ νφχτα) Επίμονθ Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Επίμονθ Σε ςθμαντικό βακμό και ςυχνά μθ ςυνεργάςιμοσ Ριο ςυχνι (τθν θμζρα και τθ νφχτα) Σοβαρι διζγερςθ Σοβαρά μθ ςυνεργάςιμοσ, ςυμπεριφορά αντίςταςθσ Ρρακτικά ςυνεχισ Σκόπιμθ (μθ πρζπουςα οφρθςθ και/ι αφόδευςθ) Σοβαροφ βακμοφ και μθ ανεκτι από τουσ άλλουσ

3 ΚΛΛΜΑΚΑ 2. ΜΘ ΣΤΧΑΛΟ ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΛΜΟ Να μθν λθφκεί υπόψθ θ πικανότθτα μελλοντικισ βλάβθσ του εαυτοφ, αλλά μόνο ο κίνδυνοσ που αφορά τθν περίοδο αναφοράσ. Περιλαμβάνονται τόςο τισ απόπειρεσ παρα-αυτοκτονίασ, όςο και τισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ. Σο κζμα τθσ πρόκεςθσ για αυτοκτονία αποτελεί μζροσ τθσ εκτίμθςθσ του παρόντοσ κινδφνου παρά τισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται κατά τθ εκτίμθςι του. Απουςία ενδείξεων περί του εναντίου υποκζςτε πωσ όλα τα αποτελζςματα τθσ βλάβθσ του εαυτοφ προζκυψαν από πρόκεςθ. ΜΘΝ βακμολογιςετε τον μελλοντικό κίνδυνο μόνο τον κίνδυνο που διαπιςτϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ προθγθκείςασ περιόδου αναφοράσ. Χωρίσ Ελάχιςτο Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) κζψεισ/ιδζεσ Κακόλου Καλφτερα να ιταν νεκρόσ ευχζσ κανάτου χωρίσ ςκζψεισ αυτοτραυματιςμοφ Ρεριςταςιακζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ (ενεργθτικά ι πακθτικά) β) Πρόκεςθ Κακόλου Κακόλου Ιπια (πχ. δεν προχωρά ςε ενζργειεσ αποφυγισ ςε καταςτάςεισ δυνθτικά απειλθτικζσ για τθ ηωι) Συχνζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ςχεδιαςμόσ Μζτριοσ κίνδυνοσ κατά τθν περίοδο αναφοράσ/ μζτριου βακμοφ πρόκεςθ. Ενζργειεσ/ςυμπεριφορά προετοιμαςίασ (πχ. Επίμονεσ και ςοβαρζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ Σοβαρόσ κίνδυνοσ βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ ςυλλογι χαπιϊν) γ) Ενζργειεσ/πράξεισ Κακόλου Κακόλου Κακόλου Κακόλου Τουλάχιςτον μία απόπειρα βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ

4 ΚΛΛΜΑΚΑ 3. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΟΛΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΨΤΧΟΔΡΑΣΛΚΩΝ ΟΤΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον (Κάποια παρεκτροπι ςτθ χριςθ αλλά μζςα ςτισ κοινωνικζσ νόρμεσ) Ιπιο (δεν ςυνιςτά ςοβαρό ) Μζτρια ςοβαρό α) Ζντονθ επικυμία & Ανοχι Κακόλου Κακόλου Ιπιου βακμοφ Εκςεςθμαςμζνθ ζντονθ επικυμία ι εξάρτθςθ Σοβαροφ βακμοφ ζντονθ επικυμία και εξάρτθςθ β) Προτεραιότθτα που τουσ ζχει Κακόλου Κακόλου Ριο ςυχνά Επίμονα/ςυνεχϊσ Ολοκλθρωτικά/ Ρλιρωσ δοκεί γ) Απϊλεια του ελζγχου Κακόλου Εντόσ ελζγχου Κάποια απϊλεια του ελζγχου Μζτρια ςοβαρι απϊλεια του ελζγχου Σοβαρι/ςυνεχισ απϊλεια του ελζγχου δ) υχνότθτα τοξίκωςθσ Κακόλου Αςιμαντθ Ριο ςυςτθματικά περίπου Ριο ςυχνά περίπου 4- Συνεχϊσ - κακθμερινά 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 5 φορζσ τθν εβδομάδα ε) Άλλεσ καταςτάςεισ κινδφνου πχ. οδιγθςθ μετά τθν κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν Κακόλου Κακόλου Συχνότερα Σε ςθμαντικό βακμό Σε ςοβαρό βακμό ςτ) Παροδικζσ επιπτϊςεισ Κακόλου Σπάνια Ρεριςταςιακοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) Συχνοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) οβαρό Αναπθρία εξαιτίασ προβλθμάτων από οινοπνευματϊδθ/ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ

5 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΓΝΩΣΛΚΩΝ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) Μνιμθ Κακόλου Ξεχνάει ςε κάποιο βακμό αλλά μπορεί να μακαίνει νζεσ πλθροφορίεσ β) Προςανατολιςμόσ Κακόλου Κάποιου βακμοφ δυςκολία με τον προςανατολιςμό ςτο χρόνο γ) Λόγοσ/ομιλία Κακόλου Χωρίσ δυςκολίεσ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ Σαφι προβλιματα ςτθν Ανίκανοσ ςτθ Σοβαροφ βακμοφ επιδείνωςθ ανάκλθςθ πρόςφατων ςυγκράτθςθ νζων πλθροφοριϊν (πχ. για ονόματα πλθροφοριϊν (μπορεί (πχ. Μόνο κραφςματα μνιμθσ ι ανάμνθςθ πρόςφατων να ςυγκρατιςει μόνο το ζχουν απομείνει, απϊλεια τόςο γεγονότων) υλικό που ζχει του απϊτερου όςο και του Το ζλλειμμα μνιμθσ μακευτεί καλά) πρόςφατου μνθμονικοφ υλικοφ, παρεμβαίνει ςτθν κακθμερινι ανικανότθτα να μάκει νζεσ λειτουργικότθτα πλθροφορίεσ, ανίκανοσ να Κάποιου βακμοφ δυςκολία να αναγνωρίςει ι να κατονομάςει βρει το δρόμο ςε νζο ι μθ ςτενοφσ φίλουσ/ςυγγενείσ.) οικείο περιβάλλον Συχνόσ αποπροςανατολιςμόσ ςτο χρόνο Ικανόσ ςτθν διατφπωςθ απλϊν λεκτικϊν πλθροφοριϊν αλλά με κάποια δυςκολία ςτθν κατανόθςθ Κακι ζκφραςθ όταν χρθςιμοποιείται πιο ςφνκετθ γλϊςςα Συνικωσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςτο χρόνο και ςυχνά ςτον τόπο Μείηονεσ δυςκολίεσ με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ (κατά τθν ζκφραςθ και/ι τθν κατανόθςθ). Συνεχϊσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςε τόπο και χρόνο και κάποιεσ φορζσ ςε πρόςωπα Αδφνατθ θ αποτελεςματικι επικοινωνία μζςω τθσ γλϊςςασ αδυναμία χριςθσ του λόγου

6 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 5. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΩΜΑΣΛΚΩΝ ΠΑΚΘΕΩΝ/ ΑΝΑΠΘΡΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον υγείασ α) ωματικι υγεία Κακόλου πχ. παλαιοί μϊλωπεσ από πτϊςεισ κτλ, που παρζρχονται ςφντομα (πχ. ο αςκενισ είναι ςε αποδρομι από χρόνιο νόςθμα όπωσ αρκρίτιδα) Ιπιοσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι τθσ κινθτικότθτασ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων Ιπια λοίμωξθ του κϊρακα ι Σοβαρότερθ κωρακικι του ουροποιθτικοφ λοίμωξθ ι λοίμωξθ του ςυςτιματοσ ουροποιθτικοφ + Κάποιου βακμοφ απϊλεια ακράτεια ανεξαρτθςίασ β) Κινθτικότθτα Κακόλου Κάποιοσ περιοριςμόσ Ικανόσ για βάδιςθ ςε περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ (χωρίσ βοθκιματα) γ) Βλάβθ αιςκθτθρίων οργάνων Κακόλου Κάποιου βακμοφ βλάβθ αλλά ικανόσ να ανταπεξζρχεται (πχ. με χριςθ γυαλιϊν ι ακουςτικοφ) Βλάβθ τθσ όραςθσ ι τθσ ακοισ παρά τθ χριςθ βοθκθμάτων (πχ. γυαλιά ι ακουςτικά) δ) Πτϊςεισ Κακόλου Κακόλου Ρικανότθτα ι μικρόσ κίνδυνοσ για πτϊςθ χωρίσ ιςτορικό πτϊςεων (αςτακισ) ε) Παρενζργειεσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςτ) Πόνοσ οφειλόμενοσ ςε ςωματικι νόςο η) Σραυματιςμόσ ςχετιηόμενοσ με τοξικζσ ουςίεσ, αλκοόλ, αυτοτραυματιςμό ι ατφχθμα ςτ) Άλλο (πχ. ομιλία επθρεαςμζνθαπό οδοντικά προβλιματα) Βάδιςθ μόνο με βοθκιματα ι βοικεια Μζτριου βακμοφ βλάβθ Σθμαντικόσ κίνδυνοσ πτϊςθσ ι ιςτορικό 1 ι περιςςότερων πτϊςεων Κακόλου Κακόλου Ιπιεσ Μζτριου βακμοφ Σοβαρζσ οβαρό Μείηονα προβλιματα υγείασ με ςοβαρό περιοριςμό των δραςτθριοτιτων Σοβαρζσ λοιμϊξεισ οι οποίεσ κακιςτοφν τον αςκενι κλινιρθ Κλινιρθσ αςκενισ ι κακθλωμζνοσ ςε καρζκλα Σοβαροφ βακμοφ βλάβθ (πχ. καταγεγραμμζνο περιςτατικό τφφλωςθσ και κϊφωςθσ) Μεγάλοσ κίνδυνοσ πτϊςθσ με ιςτορικό 1 ι περιςςοτζρων πτϊςεων οφειλομζνων ςε ςωματικι νόςο/αναπθρία Κακόλου Κακόλου Ελαφρόσ πόνοσ Μζτριου βακμοφ πόνοσ Ζντονοσ πόνοσ/προβλιματα που ςχετίηονται με τθν παρουςία πόνου Κακόλου Κακόλου Ιπιοσ Μζτριου βακμοφ πχ. κίρρωςθ ιπατοσ Σοβαροφ βακμοφ Ζκπτωςθ επιπζδου ςυνείδθςθσ πχ. εμβροντθςία (stupor)

7 ΚΛΛΜΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΧΕΣΛΗΟΜΕΝΑ ΜΕ ΨΕΤΔΑΛΚΘΕΛ ΚΑΛ/ Ι ΠΑΡΑΛΘΡΘΣΛΚΕ ΛΔΕΕ (Ι ΕΦΑΛΜΕΝΕ ΠΕΠΟΛΚΘΕΛ) Ανεξάρτθτα από τθ διάγνωςθ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο κλινικό Μζτρια ςοβαρό οβαρό κλινικό κλινικό Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ α) Παραλθρθτικζσ ιδζεσ Κακόλου Κάποιεσ παράξενεσ/εκκεντρικζσ πεποικιςεισ. Ακίνδυνεσ αλλά δεν ςυνάδουν με τισ κοινωνικζσ νόρμεσ Εκςεςθμαςμζνθ εναςχόλθςθ με παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ οι οποίεσ προκαλοφν ςθμαντικι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ β) Ψευδαιςκιςεισ Κακόλου Κακόλου Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία Ππωσ παραπάνω γ) Διαταραχι τθσ ςκζψθσ Κακόλου Χάλαςθ ςυνειρμϊν Ιπια διαταραχι τθσ ςκζψθσ Μζτριου βακμοφ διαταραχι τθσ ςκζψθσ Θ ψυχικι κατάςταςθ και ςυμπεριφορά ζχουν επθρεαςτεί ςε ςοβαρό βακμό από παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ Μεγάλθ δυςφορία ςτον αςκενι ι ςτουσ άλλουσ Ππωσ παραπάνω Ακατανόθτοσ, αςυνάρτθτοσ

8 ΚΛΛΜΑΚΑ 7. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑΚΛΛΠΣΛΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ Διαταραχι τθσ διάκεςθσ (κατακλιπτικι διάκεςθ και ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με κατακλιπτικό ςυναίςκθμα ςε διαταραχι οποιουδιποτε τφπου) Χωρίσ Ελάςςονα Ιπια Μζτρια ςοβαρά οβαρά Κακόλου Απαιςιόδοξοσ ι με ελάςςονεσ ι παροδικζσ μεταβολζσ τθσ διάκεςθσ Σαφϊσ παροφςα κατάκλιψθ εμφανισ ςε υποκειμενικι εκτίμθςθ ι ςε αντικειμενικζσ μετριςεισ (πχ. απϊλεια ενδιαφερόντων, ευχαρίςτθςθσ ι αυτοεκτίμθςθσ, ζλλειψθ ενεργθτικότθτασ ι αιςκιματα ενοχισ ) Εκςεςθμαςμζνα κατακλιπτικά ςυμπτϊματα (ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ) Σοβαρά κατακλιπτικά ςυμπτϊματα ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ (πχ. Εναςχόλθςθ με ιδζεσ ενοχισ και αναξιότθτασ ι απόςυρςθ οφειλόμενθ ςε ςοβαρι απϊλεια ενδιαφερόντων, εμφανισ απϊλεια ενδιαφερόντων ι ευχαρίςτθςθσ)

9 ΚΛΛΜΑΚΑ 8. ΑΛΛΑ ΨΤΧΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΛ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Βακμολογιςτε το μοναδικό πιο ςοβαρό κλινικό το οποίο δεν βακμολογικθκε ςτα λιμματα (κλίμακεσ) 1 7. Α) Φοβίεσ Β) Άγχοσ και αίςκθμα πανικοφ Γ) Λδεολθψίεσ Ψυχαναγκαςμοί Δ) Ψυχικό ςτρεσ και υπερζνταςθ Ε) Αποςυνδετικά ι μετατρεπτικά ςυμπτϊματα Σ) ωματόμορφα ςυμπτϊματα επίμονεσ ςωματικζσ αιτιάςεισ/παράπονα κυρίωσ ψυχολογικισ προζλευςθσ (χωρίσ ι με μικρι ζνδειξθ ςυμμετοχισ ςωματικισ νόςου) πχ. υποχονδρίαςθ Η) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθν πρόςλθψθ τροφισ υπζρ/υπό Θ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τον φπνο υπερυπνία/αχπνία Κ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ ςεξουαλικι λειτουργία Λ) Άλλα όπωσ ευφορικό ςυναίςκθμα διαχυτικι διάκεςθ προβλιματα που δεν αναφζρονται αλλοφ ςτθν κλίμακα Χωρίσ Ζλαςςον (Απαιτεί μικρι ι κακόλου αντιμετϊπιςθ/ δράςθ) Ιπιο (Κλινικά παρόν ) α) οβαρότθτα των ςυμπτωμάτων Κακόλου Μθ κλινικά προβλιματα Ιπιου βακμοφ ο αςκενισ εξακολουκεί να αλλθλεπιδρά και να μθν είναι αποςυρμζνοσ Μζτρια ςοβαρό οβαρό Το Σοβαροφ βακμοφ ςυμπτϊματα υφίςταται ςε μζτριο/ςθμαντικό βακμό (πιο εκςεςθμαςμζνα ςυμπτϊματα) β) υχνότθτα Κακόλου Πχι ςυχνά Σποραδικά/ διαλείποντα Ρεριςςότερο ςυχνά Επίμονα ςυμπτϊματα γ) Βακμόσ ελζγχου Κακόλου Καλά ελεγχόμενα Ο αςκενισ διατθρεί ςε κάποιο βακμό τον ζλεγχο δ) Βακμόσ δυςφορίασ (μόνο προσ τον εαυτό) Κακόλου Ρικανά δεν υφίςταται δυςφορία Ζχει αρχίςει να χάνει τον ζλεγχο Τα ςυμπτϊματα κυριαρχοφν ι επθρεάηουν ςοβαρά τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Πχι υπερβολικι δυςφορία Ριο ζντονθ δυςφορία Σοβαροφ βακμοφ δυςφορία

10 ΚΛΛΜΑΚΑ 9. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕ Ι ΤΠΟΣΘΡΛΚΣΛΚΕ ΧΕΕΛ Ππωσ αυτζσ αναγνωρίηονται από/ ι είναι εμφανείσ ςτον αςκενι, τουσ φροντιςτζσ του ι άλλουσ όπωσ το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ ςτζγαςθσ. α) Ενεργθτικι ι πακθτικι απόςυρςθ από τισ ςχζςεισ (όπωσ κρίνεται από τθν ποιότθτα ι τθν ζκταςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ). β) Μθ υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ ( ο αςκενισ δεν επιτυγχάνει να λάβει ςυναιςκθματικι ςτιριξθ πχ. επειδι είναι υπερβολικά φιλικοί, επειδι δεν είναι ικανοί να ερμθνεφςουν αποτελεςματικά τθν ομιλία του). γ) Καταςτροφικζσ/Αυτοκαταςτροφικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ προςωπικϊν προβλθμάτων και ωσ εκ τοφτου ζχουν δυςκολία να διατθριςουν ςχζςεισ ι να αποκτιςουν χριςιμουσ ςφμμαχουσ). α) Βακμόσ ενεργθτικισ ι πακθτικισ απόςυρςθσ από τισ ςχζςεισ ι τισ διαμάχεσ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό Κακόλου Μάλλον μοναχικόσ αλλά αυτάρκθσ και ικανόσ όταν βρίςκεται με άλλουσ β) υχνότθτα Κακόλου Ευχαριςτθμζνοσ με το ενδιαφζροντοσ Υπάρχουν ενδείξεισ ςαφϊν προβλθμάτων ςτθ ςφναψθ, διατιρθςθ ι προςαρμογι ςε υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ των χειριςτικϊν του τρόπων, ι προβλθμάτων που απορρζουν από δφςκολεσ ςχζςεισ, ςχζςεισ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ από ι με τουσ φροντιςτζσ Οι δυςκολίεσ αναφζρονται από τον αςκενι ι είναι εμφανείσ ςτουσ φροντιςτζσ Σποραδικά ι μεταβαλλόμενα προβλιματα με τισ ςχζςεισ Σθμαντικζσ και μζτριου βακμοφ διαμάχεσ όπωσ αναγνωρίηονται από τον αςκενι ι τουσ άλλουσ Επίμονα προβλιματα μζςα ςτισ ςχζςεισ τα οποία οδθγοφν ςε κάποιου βακμοφ απόςυρςθ γ) Δυςφορία Κακόλου Κακόλου Πχι ζντονθ δυςφορία (ιπια) Δυςφορία (ςθμαντικι) (ςτον αςκενι και/ ι ςτουσ άλλουσ) Σοβαροφ βακμοφ δυςκολίεσ με τισ ςχζςεισ (πχ. απομόνωςθ/απόςυρςθ/διαμάχθ ι κακοποίθςθ) Μεγάλεσ εντάςεισ και ανθςυχία (πχ. επαπειλοφμενθ διακοπι των ςχζςεων) Επίμονα και ςυνεχι Ρολφ ζντονθ δυςφορία

11 ΚΛΛΜΑΚΑ 10. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ ΣΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΘ ΗΩΘ (ΔΚΗ) Βακμολογιςτε το παρόν ςυνολικό επίπεδο τθσ πραγματικισ απόδοςθσ ι λειτουργικότθτασ (όχι τθσ πικανισ ικανότθτασ). Ρεριλάβετε οποιαδιποτε ζλλειψθ κινιτρων. Λάβετε υπ όψθ: Ατομικζσ/προςωπικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ζνδυςθ, ατομικι κακαριότθτα και υγιεινι, τουαλζτα, διατροφι Οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ψϊνια, οικιακζσ εργαςίεσ, μαγειρικι, διαχείριςθ χρθμάτων Ατομικζσ και οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ Χωρίσ Ικανόσ να λειτουργεί ικανοποιθτικά Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Χωρίσ ςθμαντικζσ ι δυςμενείσ ςυνζπειεσ) Υπάρχουν κάποια ελλείμματα αλλά είναι ικανόσ να τα βγάηει πζρα αποτελεςματικά (πχ. ατθμζλθτοσ, ελαφρά ανοργάνωτοσ Ίςωσ χρειάηεται κάποια παρακίνθςθ. Σθμαντικά αλλά ιπια ελλείμματα τα οποία επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα. Σθμειϊνονται προβλιματα ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ (πχ. προβλιματα ςτθν οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία ενόσ γεφματοσ. Ρροβλιματα με τθν οικονομικι διαχείριςθ) Σαφι προβλιματα και ςτισ ατομικζσ και ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται κάποια επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθ διατροφι, περιςταςιακι ακράτεια οφρων, μθ ικανόσ ςτθν ετοιμαςία ενόσ γεφματοσ.) Σοβαρι ανικανότθτα ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ και των ατομικϊν και των οικιακϊν ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται ςυνεχι επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθν διατροφι, ςυχνι ακράτεια οφρων και κοπράνων.)

12 ΚΛΛΜΑΚΑ 11. ΤΝΟΛΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΝΚΘΚΩΝ ΔΛΑΒΛΩΘ Λάβετε υπ όψθ τον βακμό ςτον οποίο οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ του αςκενοφσ επθρεάηουν τισ ανζπαφεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Συγκεκριμζνα λάβετε υπ όψθ: α) Βαςικζσ παροχζσ όπωσ κζρμανςθ, φωτιςμόσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και εςτίαςθσ β) Σχζςεισ με τουσ ςυγγενείσ, τουσ γείτονεσ που προςφζρουν βοικεια, άλλουσ γ) Διακζςιμεσ επιλογζσ ι ευκαιρίεσ για βελτίωςθ των κινιτρων (πχ. να διευκολφνουν τθ χριςθ των υπαρχουςϊν δεξιοτιτων ι να αναπτυχκοφν καινοφριεσ), ατομικότθτα, μαγειρικι, ταλζντα δ) Ρροτιμιςεισ και βακμόσ ικανοποίθςθσ από το ςπίτι ε) Ρροςωπικό αρικμόσ ατόμων (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςεισ με το προςωπικό, γνϊςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ. Σο περιβάλλον του αςκενοφσ από αντικειμενικι άποψθ Χωρίσ (Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι αποδεκτζσ και μθ περιοριςτικζσ. Επιτυγχάνεται αυτονομία.) Ρολφ καλό Ζλαςςον ι παροδικό (Λογικά αποδεκτζσ αλλά ςε μικρότερο βακμό από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιο (Μζτριοσ περιοριςμόσ από το περιβάλλον πικανά επικίνδυνο για ςθμαντικά προβλιματα του αςκενοφσ από 1 ι περιςςότερεσ απόψεισ Μζτρια ςοβαρό (Ρολλαπλά προβλιματα με τθ ςτζγαςθ που προκαλοφν δυςφορία, τα οποία προκαλοφν ςθμαντικό περιοριςμό, κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ.) Μζτριο πχ. φτωχόσ διάκοςμοσ/με οςμζσ/βρϊμικο. Χωρίσ βαςικζσ ελλείψεισ Κάποια ςθμαντικά προβλιματα με τισ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ ι τον βοθκθτικό εξοπλιςμό και τισ προςαρμογζσ. Οι βαςικζσ παροχζσ είναι παροφςεσ Φτωχό Απουςία 1 ι περιςςοτζρων βαςικϊν αναγκϊν πχ. φτωχζσ εγκαταςτάςεισ εςτίαςθσ οβαρό (Οι ςυνκικεσ ςτζγαςθσ είναι απαράδεκτεσ, προκαλϊντασ ςθμαντικό περιοριςμό, μεγάλο κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ. ) Σοβαρά προβλιματα. Ρολφ φτωχό. Άςτεγοσ Σοβαρά πχ. μθ ανεκτζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ

13 ΚΛΛΜΑΚΑ 12. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΡΓΑΛΑ ΚΑΛ ΣΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΣΟΤ ΕΛΕΤΚΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΘΜΕΡΘΛΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ Βακμολογιςτε το ςυνολικό επίπεδο των προβλθμάτων. Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ. Λάβετε υπ όψθ: α) Δυνατότθτεσ/μζςα μεταφοράσ β) Προςωπικό/φροντιςτζσ/επαγγελματίεσ αρικμόσ (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςθ με το προςωπικό, επίγνωςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ γ) Απαςχόλθςθ του αςκενοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δ) Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ α) Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικζσ τάξεισ, βιβλιοκικεσ, κζντρα θμζρασ, ςυμμετοχι ςε κοινωνικά δρϊμενα/εκδθλϊςεισ Χωρίσ (Θ αυτονομία ζχει επιτευχκεί ι ζχει μεγιςτοποιθκεί) Ρολφ καλζσ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ/ προςιτζσ β) Βακμόσ ςυμμετοχισ του αςκενοφσ Ρλιρθσ ςυμμετοχι Ελάςςονα ι παροδικά προβλιματα (Λιγότερο από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιοσ περιοριςμόσ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ αλλά όχι ςε ϊρεσ βολικζσ για τον αςκενι κτλ. Αςκενισ διςτακτικόσ ι εμφανίηει δυςκολία ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ρεριοριςμζνεσ επιλογζσ ευκαιριϊν για δραςτθριότθτα (πχ. μθ επαρκισ υποςτιριξθ από φροντιςτι/ επαγγελματία, ι περιοριςμζνθ θμεριςια υποςτιριξθ) Κάποιεσ φορζσ απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ανεπάρκεια ςε διακζςιμεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ και ςτθν υποςτιριξθ για τθν βελτιςτοποίθςθ δεξιοτιτων. Λίγεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων Συχνά απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων οβαρόσ περιοριςμόσ (Αςκενισ ςοβαρά παραμελθμζνοσ. Συνκικεσ ςτο κατϊτερο επίπεδο, χωρίσ κακόλου εποικοδομθτικζσ δραςτθριότθτεσ) Ζλλειψθ οποιαςδιποτε αποτελεςματικισ ευκαιρίασ για θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ Ο αςκενισ αρνείται ι είναι πάντα ανίκανοσ να χρθςιμοποιιςει τισ υποδομζσ/ μζςα/ δυνατότθτεσ Copyright HoNOS65+ Implementation Group 2011 Μετάφραςθ από τό Τμιμα Ψυχιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Δρ Μαρία Φωτιάδου, South London & Maudsley NHS Foundation Trust

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Πακολογίασ Β Πανεπιςτημιακή Παθολογική Κλινική υμμετζχω ςε ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ Novartis ΘΠΑΣΙΚΘ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΟΡΙΜΟ Θ θπατικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα