ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ 1. Θ εκάςτοτε βακμολόγθςθ ιςχφει για ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ. 2. Χρθςιμοποιιςτε όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. Βαςιςτείτε ςτο περιεχόμενο των προβλθμάτων - όχι ςτθ διάγνωςθ. 3. Ξεκινιςτε με το λιμμα 1 και βακμολογιςτε ζτςι ϊςτε κάκε /ςφμπτωμα να βακμολογείται μόνο μία φορά με αυτό τον τρόπο αποφεφγεται θ αλλθλοεπικάλυψθ των βακμολογιςεων. 4. Χρθςιμοποιείςτε το κλινικό ςασ κριτιριο για να κάνετε τθ βακμολόγθςθ. 5. Βακμολογιςτε το πιο ςοβαρό ςφμπτωμα ι που παρουςιάςτθκε κατά τθ περίοδο αναφοράσ. Ανατρζξτε ςε όλεσ τισ ςειρζσ του πίνακα και βακμολογιςτε εκείνθ που είναι χειρότερθ. Γενικι περίλθψθ του τρόπου βακμολόγθςθσ: 0 Χωρίσ. 1 Ζλαςςον ςυνικωσ δεν απαιτείται παρζμβαςθ/ δράςθ (κλινικά υπο-ουδικό). 2 Ιπιο που είναι όμωσ ςαφϊσ παρόν. 3 Μζτρια ςοβαρό. 4 Σοβαρό. 9 άγνωςτο (όςο το δυνατόν να αποφεφγεται αυτι θ βακμολόγθςθ).

2 Οφειλόμενεσ ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 1. ΔΛΑΣΑΡΑΧΕ ΣΘ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Χωρίσ α) Τπερδραςτιρια Κακόλου Ελαφρά υπερδραςτθριότθτα β) Επικετικι Κακόλου Ρεριςταςιακά ευερζκιςτοσ/καυγάδεσ γ) Διαταρακτικι ι καταςτροφικι προσ πρόςωπα και αντικείμενα Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Δεν απαιτεί κάποια ςυγκεκριμζνθ αντιμετϊπιςθ) Σθμαντικοφ βακμοφ Επίμονθ Σοβαροφ βακμοφ υπερδραςτθριότθτα Λεκτικζσ απειλζσ - ςπρϊξιμο παρενόχλθςθ, παρεμβάςεισ (π.χ. εχκρικζσ χειρονομίεσ) Κακόλου Κακόλου Μικροφ βακμοφ καταςτροφι περιουςίασ (πχ. ςπαςμζνο φλιτηάνι/παράκυρο) υπερδραςτθριότθτα Συχνά λεκτικζσ απειλζσ/ςωματικι επικετικότθτα προσ τουσ άλλουσ Αυξθμζνου βακμοφ καταςτροφι ιδιοκτθςίασ (πιο ςοβαρι) υπερδραςτθριότθτα Τουλάχιςτον μία ςοβαρι ςωματικι επίκεςθ ςτουσ άλλουσ/επίμονθ και ςοβαρά απειλθτικι ςυμπεριφορά Σοβαρι/επίμονθ καταςτροφικι ςυμπεριφορά (πχ. πρόκλθςθ πυρκαγιάσ) δ) Ανθςυχία Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Συχνι Ρρακτικά ςυνεχισ ε) Διζγερςθ Κακόλου Κακόλου Σθμαντικοφ βακμοφ διζγερςθ ςτ) Μθ ςυνεργάςιμοσ/ αντιςτζκεται Κακόλου Γενικά ιρεμοσ και Κάποιεσ φορζσ μθ ςυνεργάςιμοσ ςυνεργάςιμοσ, απαιτϊντασ ενκάρρυνςθ και πεικϊ η) Περιπλάνθςθ Κακόλου Κακόλου/ περιςταςιακι Διαλείπουςα ( τθν θμζρα ι θ) Ακατάλλθλθ και χωρίσ αναςτολζσ ςυμπεριφορά (πχ. ςεξουαλικι) κ) Ακατάλλθλθ εκφϊνθςθ π.χ. ουρλιαχτά, γρυλλίςματα, κλαψουρίςματα ι) Αλλόκοτθ ςυμπεριφορά, πχ. Λιψθ παράξενων ςτάςεων κ) Άλλο τθ νφχτα) Επίμονθ Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Επίμονθ Σε ςθμαντικό βακμό και ςυχνά μθ ςυνεργάςιμοσ Ριο ςυχνι (τθν θμζρα και τθ νφχτα) Σοβαρι διζγερςθ Σοβαρά μθ ςυνεργάςιμοσ, ςυμπεριφορά αντίςταςθσ Ρρακτικά ςυνεχισ Σκόπιμθ (μθ πρζπουςα οφρθςθ και/ι αφόδευςθ) Σοβαροφ βακμοφ και μθ ανεκτι από τουσ άλλουσ

3 ΚΛΛΜΑΚΑ 2. ΜΘ ΣΤΧΑΛΟ ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΛΜΟ Να μθν λθφκεί υπόψθ θ πικανότθτα μελλοντικισ βλάβθσ του εαυτοφ, αλλά μόνο ο κίνδυνοσ που αφορά τθν περίοδο αναφοράσ. Περιλαμβάνονται τόςο τισ απόπειρεσ παρα-αυτοκτονίασ, όςο και τισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ. Σο κζμα τθσ πρόκεςθσ για αυτοκτονία αποτελεί μζροσ τθσ εκτίμθςθσ του παρόντοσ κινδφνου παρά τισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται κατά τθ εκτίμθςι του. Απουςία ενδείξεων περί του εναντίου υποκζςτε πωσ όλα τα αποτελζςματα τθσ βλάβθσ του εαυτοφ προζκυψαν από πρόκεςθ. ΜΘΝ βακμολογιςετε τον μελλοντικό κίνδυνο μόνο τον κίνδυνο που διαπιςτϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ προθγθκείςασ περιόδου αναφοράσ. Χωρίσ Ελάχιςτο Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) κζψεισ/ιδζεσ Κακόλου Καλφτερα να ιταν νεκρόσ ευχζσ κανάτου χωρίσ ςκζψεισ αυτοτραυματιςμοφ Ρεριςταςιακζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ (ενεργθτικά ι πακθτικά) β) Πρόκεςθ Κακόλου Κακόλου Ιπια (πχ. δεν προχωρά ςε ενζργειεσ αποφυγισ ςε καταςτάςεισ δυνθτικά απειλθτικζσ για τθ ηωι) Συχνζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ςχεδιαςμόσ Μζτριοσ κίνδυνοσ κατά τθν περίοδο αναφοράσ/ μζτριου βακμοφ πρόκεςθ. Ενζργειεσ/ςυμπεριφορά προετοιμαςίασ (πχ. Επίμονεσ και ςοβαρζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ Σοβαρόσ κίνδυνοσ βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ ςυλλογι χαπιϊν) γ) Ενζργειεσ/πράξεισ Κακόλου Κακόλου Κακόλου Κακόλου Τουλάχιςτον μία απόπειρα βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ

4 ΚΛΛΜΑΚΑ 3. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΟΛΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΨΤΧΟΔΡΑΣΛΚΩΝ ΟΤΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον (Κάποια παρεκτροπι ςτθ χριςθ αλλά μζςα ςτισ κοινωνικζσ νόρμεσ) Ιπιο (δεν ςυνιςτά ςοβαρό ) Μζτρια ςοβαρό α) Ζντονθ επικυμία & Ανοχι Κακόλου Κακόλου Ιπιου βακμοφ Εκςεςθμαςμζνθ ζντονθ επικυμία ι εξάρτθςθ Σοβαροφ βακμοφ ζντονθ επικυμία και εξάρτθςθ β) Προτεραιότθτα που τουσ ζχει Κακόλου Κακόλου Ριο ςυχνά Επίμονα/ςυνεχϊσ Ολοκλθρωτικά/ Ρλιρωσ δοκεί γ) Απϊλεια του ελζγχου Κακόλου Εντόσ ελζγχου Κάποια απϊλεια του ελζγχου Μζτρια ςοβαρι απϊλεια του ελζγχου Σοβαρι/ςυνεχισ απϊλεια του ελζγχου δ) υχνότθτα τοξίκωςθσ Κακόλου Αςιμαντθ Ριο ςυςτθματικά περίπου Ριο ςυχνά περίπου 4- Συνεχϊσ - κακθμερινά 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 5 φορζσ τθν εβδομάδα ε) Άλλεσ καταςτάςεισ κινδφνου πχ. οδιγθςθ μετά τθν κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν Κακόλου Κακόλου Συχνότερα Σε ςθμαντικό βακμό Σε ςοβαρό βακμό ςτ) Παροδικζσ επιπτϊςεισ Κακόλου Σπάνια Ρεριςταςιακοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) Συχνοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) οβαρό Αναπθρία εξαιτίασ προβλθμάτων από οινοπνευματϊδθ/ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ

5 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΓΝΩΣΛΚΩΝ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) Μνιμθ Κακόλου Ξεχνάει ςε κάποιο βακμό αλλά μπορεί να μακαίνει νζεσ πλθροφορίεσ β) Προςανατολιςμόσ Κακόλου Κάποιου βακμοφ δυςκολία με τον προςανατολιςμό ςτο χρόνο γ) Λόγοσ/ομιλία Κακόλου Χωρίσ δυςκολίεσ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ Σαφι προβλιματα ςτθν Ανίκανοσ ςτθ Σοβαροφ βακμοφ επιδείνωςθ ανάκλθςθ πρόςφατων ςυγκράτθςθ νζων πλθροφοριϊν (πχ. για ονόματα πλθροφοριϊν (μπορεί (πχ. Μόνο κραφςματα μνιμθσ ι ανάμνθςθ πρόςφατων να ςυγκρατιςει μόνο το ζχουν απομείνει, απϊλεια τόςο γεγονότων) υλικό που ζχει του απϊτερου όςο και του Το ζλλειμμα μνιμθσ μακευτεί καλά) πρόςφατου μνθμονικοφ υλικοφ, παρεμβαίνει ςτθν κακθμερινι ανικανότθτα να μάκει νζεσ λειτουργικότθτα πλθροφορίεσ, ανίκανοσ να Κάποιου βακμοφ δυςκολία να αναγνωρίςει ι να κατονομάςει βρει το δρόμο ςε νζο ι μθ ςτενοφσ φίλουσ/ςυγγενείσ.) οικείο περιβάλλον Συχνόσ αποπροςανατολιςμόσ ςτο χρόνο Ικανόσ ςτθν διατφπωςθ απλϊν λεκτικϊν πλθροφοριϊν αλλά με κάποια δυςκολία ςτθν κατανόθςθ Κακι ζκφραςθ όταν χρθςιμοποιείται πιο ςφνκετθ γλϊςςα Συνικωσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςτο χρόνο και ςυχνά ςτον τόπο Μείηονεσ δυςκολίεσ με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ (κατά τθν ζκφραςθ και/ι τθν κατανόθςθ). Συνεχϊσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςε τόπο και χρόνο και κάποιεσ φορζσ ςε πρόςωπα Αδφνατθ θ αποτελεςματικι επικοινωνία μζςω τθσ γλϊςςασ αδυναμία χριςθσ του λόγου

6 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 5. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΩΜΑΣΛΚΩΝ ΠΑΚΘΕΩΝ/ ΑΝΑΠΘΡΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον υγείασ α) ωματικι υγεία Κακόλου πχ. παλαιοί μϊλωπεσ από πτϊςεισ κτλ, που παρζρχονται ςφντομα (πχ. ο αςκενισ είναι ςε αποδρομι από χρόνιο νόςθμα όπωσ αρκρίτιδα) Ιπιοσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι τθσ κινθτικότθτασ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων Ιπια λοίμωξθ του κϊρακα ι Σοβαρότερθ κωρακικι του ουροποιθτικοφ λοίμωξθ ι λοίμωξθ του ςυςτιματοσ ουροποιθτικοφ + Κάποιου βακμοφ απϊλεια ακράτεια ανεξαρτθςίασ β) Κινθτικότθτα Κακόλου Κάποιοσ περιοριςμόσ Ικανόσ για βάδιςθ ςε περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ (χωρίσ βοθκιματα) γ) Βλάβθ αιςκθτθρίων οργάνων Κακόλου Κάποιου βακμοφ βλάβθ αλλά ικανόσ να ανταπεξζρχεται (πχ. με χριςθ γυαλιϊν ι ακουςτικοφ) Βλάβθ τθσ όραςθσ ι τθσ ακοισ παρά τθ χριςθ βοθκθμάτων (πχ. γυαλιά ι ακουςτικά) δ) Πτϊςεισ Κακόλου Κακόλου Ρικανότθτα ι μικρόσ κίνδυνοσ για πτϊςθ χωρίσ ιςτορικό πτϊςεων (αςτακισ) ε) Παρενζργειεσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςτ) Πόνοσ οφειλόμενοσ ςε ςωματικι νόςο η) Σραυματιςμόσ ςχετιηόμενοσ με τοξικζσ ουςίεσ, αλκοόλ, αυτοτραυματιςμό ι ατφχθμα ςτ) Άλλο (πχ. ομιλία επθρεαςμζνθαπό οδοντικά προβλιματα) Βάδιςθ μόνο με βοθκιματα ι βοικεια Μζτριου βακμοφ βλάβθ Σθμαντικόσ κίνδυνοσ πτϊςθσ ι ιςτορικό 1 ι περιςςότερων πτϊςεων Κακόλου Κακόλου Ιπιεσ Μζτριου βακμοφ Σοβαρζσ οβαρό Μείηονα προβλιματα υγείασ με ςοβαρό περιοριςμό των δραςτθριοτιτων Σοβαρζσ λοιμϊξεισ οι οποίεσ κακιςτοφν τον αςκενι κλινιρθ Κλινιρθσ αςκενισ ι κακθλωμζνοσ ςε καρζκλα Σοβαροφ βακμοφ βλάβθ (πχ. καταγεγραμμζνο περιςτατικό τφφλωςθσ και κϊφωςθσ) Μεγάλοσ κίνδυνοσ πτϊςθσ με ιςτορικό 1 ι περιςςοτζρων πτϊςεων οφειλομζνων ςε ςωματικι νόςο/αναπθρία Κακόλου Κακόλου Ελαφρόσ πόνοσ Μζτριου βακμοφ πόνοσ Ζντονοσ πόνοσ/προβλιματα που ςχετίηονται με τθν παρουςία πόνου Κακόλου Κακόλου Ιπιοσ Μζτριου βακμοφ πχ. κίρρωςθ ιπατοσ Σοβαροφ βακμοφ Ζκπτωςθ επιπζδου ςυνείδθςθσ πχ. εμβροντθςία (stupor)

7 ΚΛΛΜΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΧΕΣΛΗΟΜΕΝΑ ΜΕ ΨΕΤΔΑΛΚΘΕΛ ΚΑΛ/ Ι ΠΑΡΑΛΘΡΘΣΛΚΕ ΛΔΕΕ (Ι ΕΦΑΛΜΕΝΕ ΠΕΠΟΛΚΘΕΛ) Ανεξάρτθτα από τθ διάγνωςθ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο κλινικό Μζτρια ςοβαρό οβαρό κλινικό κλινικό Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ α) Παραλθρθτικζσ ιδζεσ Κακόλου Κάποιεσ παράξενεσ/εκκεντρικζσ πεποικιςεισ. Ακίνδυνεσ αλλά δεν ςυνάδουν με τισ κοινωνικζσ νόρμεσ Εκςεςθμαςμζνθ εναςχόλθςθ με παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ οι οποίεσ προκαλοφν ςθμαντικι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ β) Ψευδαιςκιςεισ Κακόλου Κακόλου Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία Ππωσ παραπάνω γ) Διαταραχι τθσ ςκζψθσ Κακόλου Χάλαςθ ςυνειρμϊν Ιπια διαταραχι τθσ ςκζψθσ Μζτριου βακμοφ διαταραχι τθσ ςκζψθσ Θ ψυχικι κατάςταςθ και ςυμπεριφορά ζχουν επθρεαςτεί ςε ςοβαρό βακμό από παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ Μεγάλθ δυςφορία ςτον αςκενι ι ςτουσ άλλουσ Ππωσ παραπάνω Ακατανόθτοσ, αςυνάρτθτοσ

8 ΚΛΛΜΑΚΑ 7. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑΚΛΛΠΣΛΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ Διαταραχι τθσ διάκεςθσ (κατακλιπτικι διάκεςθ και ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με κατακλιπτικό ςυναίςκθμα ςε διαταραχι οποιουδιποτε τφπου) Χωρίσ Ελάςςονα Ιπια Μζτρια ςοβαρά οβαρά Κακόλου Απαιςιόδοξοσ ι με ελάςςονεσ ι παροδικζσ μεταβολζσ τθσ διάκεςθσ Σαφϊσ παροφςα κατάκλιψθ εμφανισ ςε υποκειμενικι εκτίμθςθ ι ςε αντικειμενικζσ μετριςεισ (πχ. απϊλεια ενδιαφερόντων, ευχαρίςτθςθσ ι αυτοεκτίμθςθσ, ζλλειψθ ενεργθτικότθτασ ι αιςκιματα ενοχισ ) Εκςεςθμαςμζνα κατακλιπτικά ςυμπτϊματα (ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ) Σοβαρά κατακλιπτικά ςυμπτϊματα ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ (πχ. Εναςχόλθςθ με ιδζεσ ενοχισ και αναξιότθτασ ι απόςυρςθ οφειλόμενθ ςε ςοβαρι απϊλεια ενδιαφερόντων, εμφανισ απϊλεια ενδιαφερόντων ι ευχαρίςτθςθσ)

9 ΚΛΛΜΑΚΑ 8. ΑΛΛΑ ΨΤΧΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΛ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Βακμολογιςτε το μοναδικό πιο ςοβαρό κλινικό το οποίο δεν βακμολογικθκε ςτα λιμματα (κλίμακεσ) 1 7. Α) Φοβίεσ Β) Άγχοσ και αίςκθμα πανικοφ Γ) Λδεολθψίεσ Ψυχαναγκαςμοί Δ) Ψυχικό ςτρεσ και υπερζνταςθ Ε) Αποςυνδετικά ι μετατρεπτικά ςυμπτϊματα Σ) ωματόμορφα ςυμπτϊματα επίμονεσ ςωματικζσ αιτιάςεισ/παράπονα κυρίωσ ψυχολογικισ προζλευςθσ (χωρίσ ι με μικρι ζνδειξθ ςυμμετοχισ ςωματικισ νόςου) πχ. υποχονδρίαςθ Η) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθν πρόςλθψθ τροφισ υπζρ/υπό Θ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τον φπνο υπερυπνία/αχπνία Κ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ ςεξουαλικι λειτουργία Λ) Άλλα όπωσ ευφορικό ςυναίςκθμα διαχυτικι διάκεςθ προβλιματα που δεν αναφζρονται αλλοφ ςτθν κλίμακα Χωρίσ Ζλαςςον (Απαιτεί μικρι ι κακόλου αντιμετϊπιςθ/ δράςθ) Ιπιο (Κλινικά παρόν ) α) οβαρότθτα των ςυμπτωμάτων Κακόλου Μθ κλινικά προβλιματα Ιπιου βακμοφ ο αςκενισ εξακολουκεί να αλλθλεπιδρά και να μθν είναι αποςυρμζνοσ Μζτρια ςοβαρό οβαρό Το Σοβαροφ βακμοφ ςυμπτϊματα υφίςταται ςε μζτριο/ςθμαντικό βακμό (πιο εκςεςθμαςμζνα ςυμπτϊματα) β) υχνότθτα Κακόλου Πχι ςυχνά Σποραδικά/ διαλείποντα Ρεριςςότερο ςυχνά Επίμονα ςυμπτϊματα γ) Βακμόσ ελζγχου Κακόλου Καλά ελεγχόμενα Ο αςκενισ διατθρεί ςε κάποιο βακμό τον ζλεγχο δ) Βακμόσ δυςφορίασ (μόνο προσ τον εαυτό) Κακόλου Ρικανά δεν υφίςταται δυςφορία Ζχει αρχίςει να χάνει τον ζλεγχο Τα ςυμπτϊματα κυριαρχοφν ι επθρεάηουν ςοβαρά τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Πχι υπερβολικι δυςφορία Ριο ζντονθ δυςφορία Σοβαροφ βακμοφ δυςφορία

10 ΚΛΛΜΑΚΑ 9. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕ Ι ΤΠΟΣΘΡΛΚΣΛΚΕ ΧΕΕΛ Ππωσ αυτζσ αναγνωρίηονται από/ ι είναι εμφανείσ ςτον αςκενι, τουσ φροντιςτζσ του ι άλλουσ όπωσ το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ ςτζγαςθσ. α) Ενεργθτικι ι πακθτικι απόςυρςθ από τισ ςχζςεισ (όπωσ κρίνεται από τθν ποιότθτα ι τθν ζκταςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ). β) Μθ υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ ( ο αςκενισ δεν επιτυγχάνει να λάβει ςυναιςκθματικι ςτιριξθ πχ. επειδι είναι υπερβολικά φιλικοί, επειδι δεν είναι ικανοί να ερμθνεφςουν αποτελεςματικά τθν ομιλία του). γ) Καταςτροφικζσ/Αυτοκαταςτροφικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ προςωπικϊν προβλθμάτων και ωσ εκ τοφτου ζχουν δυςκολία να διατθριςουν ςχζςεισ ι να αποκτιςουν χριςιμουσ ςφμμαχουσ). α) Βακμόσ ενεργθτικισ ι πακθτικισ απόςυρςθσ από τισ ςχζςεισ ι τισ διαμάχεσ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό Κακόλου Μάλλον μοναχικόσ αλλά αυτάρκθσ και ικανόσ όταν βρίςκεται με άλλουσ β) υχνότθτα Κακόλου Ευχαριςτθμζνοσ με το ενδιαφζροντοσ Υπάρχουν ενδείξεισ ςαφϊν προβλθμάτων ςτθ ςφναψθ, διατιρθςθ ι προςαρμογι ςε υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ των χειριςτικϊν του τρόπων, ι προβλθμάτων που απορρζουν από δφςκολεσ ςχζςεισ, ςχζςεισ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ από ι με τουσ φροντιςτζσ Οι δυςκολίεσ αναφζρονται από τον αςκενι ι είναι εμφανείσ ςτουσ φροντιςτζσ Σποραδικά ι μεταβαλλόμενα προβλιματα με τισ ςχζςεισ Σθμαντικζσ και μζτριου βακμοφ διαμάχεσ όπωσ αναγνωρίηονται από τον αςκενι ι τουσ άλλουσ Επίμονα προβλιματα μζςα ςτισ ςχζςεισ τα οποία οδθγοφν ςε κάποιου βακμοφ απόςυρςθ γ) Δυςφορία Κακόλου Κακόλου Πχι ζντονθ δυςφορία (ιπια) Δυςφορία (ςθμαντικι) (ςτον αςκενι και/ ι ςτουσ άλλουσ) Σοβαροφ βακμοφ δυςκολίεσ με τισ ςχζςεισ (πχ. απομόνωςθ/απόςυρςθ/διαμάχθ ι κακοποίθςθ) Μεγάλεσ εντάςεισ και ανθςυχία (πχ. επαπειλοφμενθ διακοπι των ςχζςεων) Επίμονα και ςυνεχι Ρολφ ζντονθ δυςφορία

11 ΚΛΛΜΑΚΑ 10. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ ΣΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΘ ΗΩΘ (ΔΚΗ) Βακμολογιςτε το παρόν ςυνολικό επίπεδο τθσ πραγματικισ απόδοςθσ ι λειτουργικότθτασ (όχι τθσ πικανισ ικανότθτασ). Ρεριλάβετε οποιαδιποτε ζλλειψθ κινιτρων. Λάβετε υπ όψθ: Ατομικζσ/προςωπικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ζνδυςθ, ατομικι κακαριότθτα και υγιεινι, τουαλζτα, διατροφι Οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ψϊνια, οικιακζσ εργαςίεσ, μαγειρικι, διαχείριςθ χρθμάτων Ατομικζσ και οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ Χωρίσ Ικανόσ να λειτουργεί ικανοποιθτικά Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Χωρίσ ςθμαντικζσ ι δυςμενείσ ςυνζπειεσ) Υπάρχουν κάποια ελλείμματα αλλά είναι ικανόσ να τα βγάηει πζρα αποτελεςματικά (πχ. ατθμζλθτοσ, ελαφρά ανοργάνωτοσ Ίςωσ χρειάηεται κάποια παρακίνθςθ. Σθμαντικά αλλά ιπια ελλείμματα τα οποία επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα. Σθμειϊνονται προβλιματα ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ (πχ. προβλιματα ςτθν οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία ενόσ γεφματοσ. Ρροβλιματα με τθν οικονομικι διαχείριςθ) Σαφι προβλιματα και ςτισ ατομικζσ και ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται κάποια επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθ διατροφι, περιςταςιακι ακράτεια οφρων, μθ ικανόσ ςτθν ετοιμαςία ενόσ γεφματοσ.) Σοβαρι ανικανότθτα ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ και των ατομικϊν και των οικιακϊν ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται ςυνεχι επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθν διατροφι, ςυχνι ακράτεια οφρων και κοπράνων.)

12 ΚΛΛΜΑΚΑ 11. ΤΝΟΛΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΝΚΘΚΩΝ ΔΛΑΒΛΩΘ Λάβετε υπ όψθ τον βακμό ςτον οποίο οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ του αςκενοφσ επθρεάηουν τισ ανζπαφεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Συγκεκριμζνα λάβετε υπ όψθ: α) Βαςικζσ παροχζσ όπωσ κζρμανςθ, φωτιςμόσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και εςτίαςθσ β) Σχζςεισ με τουσ ςυγγενείσ, τουσ γείτονεσ που προςφζρουν βοικεια, άλλουσ γ) Διακζςιμεσ επιλογζσ ι ευκαιρίεσ για βελτίωςθ των κινιτρων (πχ. να διευκολφνουν τθ χριςθ των υπαρχουςϊν δεξιοτιτων ι να αναπτυχκοφν καινοφριεσ), ατομικότθτα, μαγειρικι, ταλζντα δ) Ρροτιμιςεισ και βακμόσ ικανοποίθςθσ από το ςπίτι ε) Ρροςωπικό αρικμόσ ατόμων (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςεισ με το προςωπικό, γνϊςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ. Σο περιβάλλον του αςκενοφσ από αντικειμενικι άποψθ Χωρίσ (Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι αποδεκτζσ και μθ περιοριςτικζσ. Επιτυγχάνεται αυτονομία.) Ρολφ καλό Ζλαςςον ι παροδικό (Λογικά αποδεκτζσ αλλά ςε μικρότερο βακμό από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιο (Μζτριοσ περιοριςμόσ από το περιβάλλον πικανά επικίνδυνο για ςθμαντικά προβλιματα του αςκενοφσ από 1 ι περιςςότερεσ απόψεισ Μζτρια ςοβαρό (Ρολλαπλά προβλιματα με τθ ςτζγαςθ που προκαλοφν δυςφορία, τα οποία προκαλοφν ςθμαντικό περιοριςμό, κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ.) Μζτριο πχ. φτωχόσ διάκοςμοσ/με οςμζσ/βρϊμικο. Χωρίσ βαςικζσ ελλείψεισ Κάποια ςθμαντικά προβλιματα με τισ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ ι τον βοθκθτικό εξοπλιςμό και τισ προςαρμογζσ. Οι βαςικζσ παροχζσ είναι παροφςεσ Φτωχό Απουςία 1 ι περιςςοτζρων βαςικϊν αναγκϊν πχ. φτωχζσ εγκαταςτάςεισ εςτίαςθσ οβαρό (Οι ςυνκικεσ ςτζγαςθσ είναι απαράδεκτεσ, προκαλϊντασ ςθμαντικό περιοριςμό, μεγάλο κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ. ) Σοβαρά προβλιματα. Ρολφ φτωχό. Άςτεγοσ Σοβαρά πχ. μθ ανεκτζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ

13 ΚΛΛΜΑΚΑ 12. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΡΓΑΛΑ ΚΑΛ ΣΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΣΟΤ ΕΛΕΤΚΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΘΜΕΡΘΛΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ Βακμολογιςτε το ςυνολικό επίπεδο των προβλθμάτων. Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ. Λάβετε υπ όψθ: α) Δυνατότθτεσ/μζςα μεταφοράσ β) Προςωπικό/φροντιςτζσ/επαγγελματίεσ αρικμόσ (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςθ με το προςωπικό, επίγνωςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ γ) Απαςχόλθςθ του αςκενοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δ) Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ α) Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικζσ τάξεισ, βιβλιοκικεσ, κζντρα θμζρασ, ςυμμετοχι ςε κοινωνικά δρϊμενα/εκδθλϊςεισ Χωρίσ (Θ αυτονομία ζχει επιτευχκεί ι ζχει μεγιςτοποιθκεί) Ρολφ καλζσ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ/ προςιτζσ β) Βακμόσ ςυμμετοχισ του αςκενοφσ Ρλιρθσ ςυμμετοχι Ελάςςονα ι παροδικά προβλιματα (Λιγότερο από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιοσ περιοριςμόσ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ αλλά όχι ςε ϊρεσ βολικζσ για τον αςκενι κτλ. Αςκενισ διςτακτικόσ ι εμφανίηει δυςκολία ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ρεριοριςμζνεσ επιλογζσ ευκαιριϊν για δραςτθριότθτα (πχ. μθ επαρκισ υποςτιριξθ από φροντιςτι/ επαγγελματία, ι περιοριςμζνθ θμεριςια υποςτιριξθ) Κάποιεσ φορζσ απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ανεπάρκεια ςε διακζςιμεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ και ςτθν υποςτιριξθ για τθν βελτιςτοποίθςθ δεξιοτιτων. Λίγεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων Συχνά απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων οβαρόσ περιοριςμόσ (Αςκενισ ςοβαρά παραμελθμζνοσ. Συνκικεσ ςτο κατϊτερο επίπεδο, χωρίσ κακόλου εποικοδομθτικζσ δραςτθριότθτεσ) Ζλλειψθ οποιαςδιποτε αποτελεςματικισ ευκαιρίασ για θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ Ο αςκενισ αρνείται ι είναι πάντα ανίκανοσ να χρθςιμοποιιςει τισ υποδομζσ/ μζςα/ δυνατότθτεσ Copyright HoNOS65+ Implementation Group 2011 Μετάφραςθ από τό Τμιμα Ψυχιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Δρ Μαρία Φωτιάδου, South London & Maudsley NHS Foundation Trust

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ»

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Η άρνθςθ ωσ μθχανιςμόσ άμυνασ Προςτατευτικόσ ψυχολογικόσ μθχανιςμόσ απζναντι ςτο υπερβολικό άγχοσ Κινθτοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Πακολογίασ Β Πανεπιςτημιακή Παθολογική Κλινική υμμετζχω ςε ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ Novartis ΘΠΑΣΙΚΘ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΟΡΙΜΟ Θ θπατικι

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα