ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ 1. Θ εκάςτοτε βακμολόγθςθ ιςχφει για ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ. 2. Χρθςιμοποιιςτε όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. Βαςιςτείτε ςτο περιεχόμενο των προβλθμάτων - όχι ςτθ διάγνωςθ. 3. Ξεκινιςτε με το λιμμα 1 και βακμολογιςτε ζτςι ϊςτε κάκε /ςφμπτωμα να βακμολογείται μόνο μία φορά με αυτό τον τρόπο αποφεφγεται θ αλλθλοεπικάλυψθ των βακμολογιςεων. 4. Χρθςιμοποιείςτε το κλινικό ςασ κριτιριο για να κάνετε τθ βακμολόγθςθ. 5. Βακμολογιςτε το πιο ςοβαρό ςφμπτωμα ι που παρουςιάςτθκε κατά τθ περίοδο αναφοράσ. Ανατρζξτε ςε όλεσ τισ ςειρζσ του πίνακα και βακμολογιςτε εκείνθ που είναι χειρότερθ. Γενικι περίλθψθ του τρόπου βακμολόγθςθσ: 0 Χωρίσ. 1 Ζλαςςον ςυνικωσ δεν απαιτείται παρζμβαςθ/ δράςθ (κλινικά υπο-ουδικό). 2 Ιπιο που είναι όμωσ ςαφϊσ παρόν. 3 Μζτρια ςοβαρό. 4 Σοβαρό. 9 άγνωςτο (όςο το δυνατόν να αποφεφγεται αυτι θ βακμολόγθςθ).

2 Οφειλόμενεσ ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 1. ΔΛΑΣΑΡΑΧΕ ΣΘ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Χωρίσ α) Τπερδραςτιρια Κακόλου Ελαφρά υπερδραςτθριότθτα β) Επικετικι Κακόλου Ρεριςταςιακά ευερζκιςτοσ/καυγάδεσ γ) Διαταρακτικι ι καταςτροφικι προσ πρόςωπα και αντικείμενα Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Δεν απαιτεί κάποια ςυγκεκριμζνθ αντιμετϊπιςθ) Σθμαντικοφ βακμοφ Επίμονθ Σοβαροφ βακμοφ υπερδραςτθριότθτα Λεκτικζσ απειλζσ - ςπρϊξιμο παρενόχλθςθ, παρεμβάςεισ (π.χ. εχκρικζσ χειρονομίεσ) Κακόλου Κακόλου Μικροφ βακμοφ καταςτροφι περιουςίασ (πχ. ςπαςμζνο φλιτηάνι/παράκυρο) υπερδραςτθριότθτα Συχνά λεκτικζσ απειλζσ/ςωματικι επικετικότθτα προσ τουσ άλλουσ Αυξθμζνου βακμοφ καταςτροφι ιδιοκτθςίασ (πιο ςοβαρι) υπερδραςτθριότθτα Τουλάχιςτον μία ςοβαρι ςωματικι επίκεςθ ςτουσ άλλουσ/επίμονθ και ςοβαρά απειλθτικι ςυμπεριφορά Σοβαρι/επίμονθ καταςτροφικι ςυμπεριφορά (πχ. πρόκλθςθ πυρκαγιάσ) δ) Ανθςυχία Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Συχνι Ρρακτικά ςυνεχισ ε) Διζγερςθ Κακόλου Κακόλου Σθμαντικοφ βακμοφ διζγερςθ ςτ) Μθ ςυνεργάςιμοσ/ αντιςτζκεται Κακόλου Γενικά ιρεμοσ και Κάποιεσ φορζσ μθ ςυνεργάςιμοσ ςυνεργάςιμοσ, απαιτϊντασ ενκάρρυνςθ και πεικϊ η) Περιπλάνθςθ Κακόλου Κακόλου/ περιςταςιακι Διαλείπουςα ( τθν θμζρα ι θ) Ακατάλλθλθ και χωρίσ αναςτολζσ ςυμπεριφορά (πχ. ςεξουαλικι) κ) Ακατάλλθλθ εκφϊνθςθ π.χ. ουρλιαχτά, γρυλλίςματα, κλαψουρίςματα ι) Αλλόκοτθ ςυμπεριφορά, πχ. Λιψθ παράξενων ςτάςεων κ) Άλλο τθ νφχτα) Επίμονθ Κακόλου Ρεριςταςιακι Διαλείπουςα Επίμονθ Σε ςθμαντικό βακμό και ςυχνά μθ ςυνεργάςιμοσ Ριο ςυχνι (τθν θμζρα και τθ νφχτα) Σοβαρι διζγερςθ Σοβαρά μθ ςυνεργάςιμοσ, ςυμπεριφορά αντίςταςθσ Ρρακτικά ςυνεχισ Σκόπιμθ (μθ πρζπουςα οφρθςθ και/ι αφόδευςθ) Σοβαροφ βακμοφ και μθ ανεκτι από τουσ άλλουσ

3 ΚΛΛΜΑΚΑ 2. ΜΘ ΣΤΧΑΛΟ ΑΤΣΟΣΡΑΤΜΑΣΛΜΟ Να μθν λθφκεί υπόψθ θ πικανότθτα μελλοντικισ βλάβθσ του εαυτοφ, αλλά μόνο ο κίνδυνοσ που αφορά τθν περίοδο αναφοράσ. Περιλαμβάνονται τόςο τισ απόπειρεσ παρα-αυτοκτονίασ, όςο και τισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ. Σο κζμα τθσ πρόκεςθσ για αυτοκτονία αποτελεί μζροσ τθσ εκτίμθςθσ του παρόντοσ κινδφνου παρά τισ δυςκολίεσ που εμφανίηονται κατά τθ εκτίμθςι του. Απουςία ενδείξεων περί του εναντίου υποκζςτε πωσ όλα τα αποτελζςματα τθσ βλάβθσ του εαυτοφ προζκυψαν από πρόκεςθ. ΜΘΝ βακμολογιςετε τον μελλοντικό κίνδυνο μόνο τον κίνδυνο που διαπιςτϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ προθγθκείςασ περιόδου αναφοράσ. Χωρίσ Ελάχιςτο Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) κζψεισ/ιδζεσ Κακόλου Καλφτερα να ιταν νεκρόσ ευχζσ κανάτου χωρίσ ςκζψεισ αυτοτραυματιςμοφ Ρεριςταςιακζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ (ενεργθτικά ι πακθτικά) β) Πρόκεςθ Κακόλου Κακόλου Ιπια (πχ. δεν προχωρά ςε ενζργειεσ αποφυγισ ςε καταςτάςεισ δυνθτικά απειλθτικζσ για τθ ηωι) Συχνζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ςχεδιαςμόσ Μζτριοσ κίνδυνοσ κατά τθν περίοδο αναφοράσ/ μζτριου βακμοφ πρόκεςθ. Ενζργειεσ/ςυμπεριφορά προετοιμαςίασ (πχ. Επίμονεσ και ςοβαρζσ ςκζψεισ βλάβθσ του εαυτοφ Σοβαρόσ κίνδυνοσ βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ ςυλλογι χαπιϊν) γ) Ενζργειεσ/πράξεισ Κακόλου Κακόλου Κακόλου Κακόλου Τουλάχιςτον μία απόπειρα βλάβθσ του εαυτοφ κατά τθν περίοδο αναφοράσ

4 ΚΛΛΜΑΚΑ 3. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΟΛΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΨΤΧΟΔΡΑΣΛΚΩΝ ΟΤΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον (Κάποια παρεκτροπι ςτθ χριςθ αλλά μζςα ςτισ κοινωνικζσ νόρμεσ) Ιπιο (δεν ςυνιςτά ςοβαρό ) Μζτρια ςοβαρό α) Ζντονθ επικυμία & Ανοχι Κακόλου Κακόλου Ιπιου βακμοφ Εκςεςθμαςμζνθ ζντονθ επικυμία ι εξάρτθςθ Σοβαροφ βακμοφ ζντονθ επικυμία και εξάρτθςθ β) Προτεραιότθτα που τουσ ζχει Κακόλου Κακόλου Ριο ςυχνά Επίμονα/ςυνεχϊσ Ολοκλθρωτικά/ Ρλιρωσ δοκεί γ) Απϊλεια του ελζγχου Κακόλου Εντόσ ελζγχου Κάποια απϊλεια του ελζγχου Μζτρια ςοβαρι απϊλεια του ελζγχου Σοβαρι/ςυνεχισ απϊλεια του ελζγχου δ) υχνότθτα τοξίκωςθσ Κακόλου Αςιμαντθ Ριο ςυςτθματικά περίπου Ριο ςυχνά περίπου 4- Συνεχϊσ - κακθμερινά 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 5 φορζσ τθν εβδομάδα ε) Άλλεσ καταςτάςεισ κινδφνου πχ. οδιγθςθ μετά τθν κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν Κακόλου Κακόλου Συχνότερα Σε ςθμαντικό βακμό Σε ςοβαρό βακμό ςτ) Παροδικζσ επιπτϊςεισ Κακόλου Σπάνια Ρεριςταςιακοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) Συχνοί πρωινοί πονοκζφαλοι (hangovers) οβαρό Αναπθρία εξαιτίασ προβλθμάτων από οινοπνευματϊδθ/ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ

5 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΓΝΩΣΛΚΩΝ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό α) Μνιμθ Κακόλου Ξεχνάει ςε κάποιο βακμό αλλά μπορεί να μακαίνει νζεσ πλθροφορίεσ β) Προςανατολιςμόσ Κακόλου Κάποιου βακμοφ δυςκολία με τον προςανατολιςμό ςτο χρόνο γ) Λόγοσ/ομιλία Κακόλου Χωρίσ δυςκολίεσ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ Σαφι προβλιματα ςτθν Ανίκανοσ ςτθ Σοβαροφ βακμοφ επιδείνωςθ ανάκλθςθ πρόςφατων ςυγκράτθςθ νζων πλθροφοριϊν (πχ. για ονόματα πλθροφοριϊν (μπορεί (πχ. Μόνο κραφςματα μνιμθσ ι ανάμνθςθ πρόςφατων να ςυγκρατιςει μόνο το ζχουν απομείνει, απϊλεια τόςο γεγονότων) υλικό που ζχει του απϊτερου όςο και του Το ζλλειμμα μνιμθσ μακευτεί καλά) πρόςφατου μνθμονικοφ υλικοφ, παρεμβαίνει ςτθν κακθμερινι ανικανότθτα να μάκει νζεσ λειτουργικότθτα πλθροφορίεσ, ανίκανοσ να Κάποιου βακμοφ δυςκολία να αναγνωρίςει ι να κατονομάςει βρει το δρόμο ςε νζο ι μθ ςτενοφσ φίλουσ/ςυγγενείσ.) οικείο περιβάλλον Συχνόσ αποπροςανατολιςμόσ ςτο χρόνο Ικανόσ ςτθν διατφπωςθ απλϊν λεκτικϊν πλθροφοριϊν αλλά με κάποια δυςκολία ςτθν κατανόθςθ Κακι ζκφραςθ όταν χρθςιμοποιείται πιο ςφνκετθ γλϊςςα Συνικωσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςτο χρόνο και ςυχνά ςτον τόπο Μείηονεσ δυςκολίεσ με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ (κατά τθν ζκφραςθ και/ι τθν κατανόθςθ). Συνεχϊσ αποπροςανατολιςμζνοσ ςε τόπο και χρόνο και κάποιεσ φορζσ ςε πρόςωπα Αδφνατθ θ αποτελεςματικι επικοινωνία μζςω τθσ γλϊςςασ αδυναμία χριςθσ του λόγου

6 Οφειλόμενα ςε οποιαδιποτε αιτία ΚΛΛΜΑΚΑ 5. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΩΜΑΣΛΚΩΝ ΠΑΚΘΕΩΝ/ ΑΝΑΠΘΡΛΩΝ Χωρίσ Ζλαςςον υγείασ α) ωματικι υγεία Κακόλου πχ. παλαιοί μϊλωπεσ από πτϊςεισ κτλ, που παρζρχονται ςφντομα (πχ. ο αςκενισ είναι ςε αποδρομι από χρόνιο νόςθμα όπωσ αρκρίτιδα) Ιπιοσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι τθσ κινθτικότθτασ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων Ιπια λοίμωξθ του κϊρακα ι Σοβαρότερθ κωρακικι του ουροποιθτικοφ λοίμωξθ ι λοίμωξθ του ςυςτιματοσ ουροποιθτικοφ + Κάποιου βακμοφ απϊλεια ακράτεια ανεξαρτθςίασ β) Κινθτικότθτα Κακόλου Κάποιοσ περιοριςμόσ Ικανόσ για βάδιςθ ςε περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ (χωρίσ βοθκιματα) γ) Βλάβθ αιςκθτθρίων οργάνων Κακόλου Κάποιου βακμοφ βλάβθ αλλά ικανόσ να ανταπεξζρχεται (πχ. με χριςθ γυαλιϊν ι ακουςτικοφ) Βλάβθ τθσ όραςθσ ι τθσ ακοισ παρά τθ χριςθ βοθκθμάτων (πχ. γυαλιά ι ακουςτικά) δ) Πτϊςεισ Κακόλου Κακόλου Ρικανότθτα ι μικρόσ κίνδυνοσ για πτϊςθ χωρίσ ιςτορικό πτϊςεων (αςτακισ) ε) Παρενζργειεσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςτ) Πόνοσ οφειλόμενοσ ςε ςωματικι νόςο η) Σραυματιςμόσ ςχετιηόμενοσ με τοξικζσ ουςίεσ, αλκοόλ, αυτοτραυματιςμό ι ατφχθμα ςτ) Άλλο (πχ. ομιλία επθρεαςμζνθαπό οδοντικά προβλιματα) Βάδιςθ μόνο με βοθκιματα ι βοικεια Μζτριου βακμοφ βλάβθ Σθμαντικόσ κίνδυνοσ πτϊςθσ ι ιςτορικό 1 ι περιςςότερων πτϊςεων Κακόλου Κακόλου Ιπιεσ Μζτριου βακμοφ Σοβαρζσ οβαρό Μείηονα προβλιματα υγείασ με ςοβαρό περιοριςμό των δραςτθριοτιτων Σοβαρζσ λοιμϊξεισ οι οποίεσ κακιςτοφν τον αςκενι κλινιρθ Κλινιρθσ αςκενισ ι κακθλωμζνοσ ςε καρζκλα Σοβαροφ βακμοφ βλάβθ (πχ. καταγεγραμμζνο περιςτατικό τφφλωςθσ και κϊφωςθσ) Μεγάλοσ κίνδυνοσ πτϊςθσ με ιςτορικό 1 ι περιςςοτζρων πτϊςεων οφειλομζνων ςε ςωματικι νόςο/αναπθρία Κακόλου Κακόλου Ελαφρόσ πόνοσ Μζτριου βακμοφ πόνοσ Ζντονοσ πόνοσ/προβλιματα που ςχετίηονται με τθν παρουςία πόνου Κακόλου Κακόλου Ιπιοσ Μζτριου βακμοφ πχ. κίρρωςθ ιπατοσ Σοβαροφ βακμοφ Ζκπτωςθ επιπζδου ςυνείδθςθσ πχ. εμβροντθςία (stupor)

7 ΚΛΛΜΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΧΕΣΛΗΟΜΕΝΑ ΜΕ ΨΕΤΔΑΛΚΘΕΛ ΚΑΛ/ Ι ΠΑΡΑΛΘΡΘΣΛΚΕ ΛΔΕΕ (Ι ΕΦΑΛΜΕΝΕ ΠΕΠΟΛΚΘΕΛ) Ανεξάρτθτα από τθ διάγνωςθ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο κλινικό Μζτρια ςοβαρό οβαρό κλινικό κλινικό Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ α) Παραλθρθτικζσ ιδζεσ Κακόλου Κάποιεσ παράξενεσ/εκκεντρικζσ πεποικιςεισ. Ακίνδυνεσ αλλά δεν ςυνάδουν με τισ κοινωνικζσ νόρμεσ Εκςεςθμαςμζνθ εναςχόλθςθ με παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ οι οποίεσ προκαλοφν ςθμαντικι δυςφορία ςτον ίδιο ι ςτουσ άλλουσ β) Ψευδαιςκιςεισ Κακόλου Κακόλου Ραροφςεσ αλλά προκαλοφν μικρι δυςφορία Ππωσ παραπάνω γ) Διαταραχι τθσ ςκζψθσ Κακόλου Χάλαςθ ςυνειρμϊν Ιπια διαταραχι τθσ ςκζψθσ Μζτριου βακμοφ διαταραχι τθσ ςκζψθσ Θ ψυχικι κατάςταςθ και ςυμπεριφορά ζχουν επθρεαςτεί ςε ςοβαρό βακμό από παραλθρθτικζσ ιδζεσ ι ψευδαιςκιςεισ Μεγάλθ δυςφορία ςτον αςκενι ι ςτουσ άλλουσ Ππωσ παραπάνω Ακατανόθτοσ, αςυνάρτθτοσ

8 ΚΛΛΜΑΚΑ 7. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑΚΛΛΠΣΛΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ Διαταραχι τθσ διάκεςθσ (κατακλιπτικι διάκεςθ και ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με κατακλιπτικό ςυναίςκθμα ςε διαταραχι οποιουδιποτε τφπου) Χωρίσ Ελάςςονα Ιπια Μζτρια ςοβαρά οβαρά Κακόλου Απαιςιόδοξοσ ι με ελάςςονεσ ι παροδικζσ μεταβολζσ τθσ διάκεςθσ Σαφϊσ παροφςα κατάκλιψθ εμφανισ ςε υποκειμενικι εκτίμθςθ ι ςε αντικειμενικζσ μετριςεισ (πχ. απϊλεια ενδιαφερόντων, ευχαρίςτθςθσ ι αυτοεκτίμθςθσ, ζλλειψθ ενεργθτικότθτασ ι αιςκιματα ενοχισ ) Εκςεςθμαςμζνα κατακλιπτικά ςυμπτϊματα (ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ) Σοβαρά κατακλιπτικά ςυμπτϊματα ςε υποκειμενικι ι αντικειμενικι βάςθ (πχ. Εναςχόλθςθ με ιδζεσ ενοχισ και αναξιότθτασ ι απόςυρςθ οφειλόμενθ ςε ςοβαρι απϊλεια ενδιαφερόντων, εμφανισ απϊλεια ενδιαφερόντων ι ευχαρίςτθςθσ)

9 ΚΛΛΜΑΚΑ 8. ΑΛΛΑ ΨΤΧΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΛ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ Βακμολογιςτε το μοναδικό πιο ςοβαρό κλινικό το οποίο δεν βακμολογικθκε ςτα λιμματα (κλίμακεσ) 1 7. Α) Φοβίεσ Β) Άγχοσ και αίςκθμα πανικοφ Γ) Λδεολθψίεσ Ψυχαναγκαςμοί Δ) Ψυχικό ςτρεσ και υπερζνταςθ Ε) Αποςυνδετικά ι μετατρεπτικά ςυμπτϊματα Σ) ωματόμορφα ςυμπτϊματα επίμονεσ ςωματικζσ αιτιάςεισ/παράπονα κυρίωσ ψυχολογικισ προζλευςθσ (χωρίσ ι με μικρι ζνδειξθ ςυμμετοχισ ςωματικισ νόςου) πχ. υποχονδρίαςθ Η) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθν πρόςλθψθ τροφισ υπζρ/υπό Θ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τον φπνο υπερυπνία/αχπνία Κ) Προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ ςεξουαλικι λειτουργία Λ) Άλλα όπωσ ευφορικό ςυναίςκθμα διαχυτικι διάκεςθ προβλιματα που δεν αναφζρονται αλλοφ ςτθν κλίμακα Χωρίσ Ζλαςςον (Απαιτεί μικρι ι κακόλου αντιμετϊπιςθ/ δράςθ) Ιπιο (Κλινικά παρόν ) α) οβαρότθτα των ςυμπτωμάτων Κακόλου Μθ κλινικά προβλιματα Ιπιου βακμοφ ο αςκενισ εξακολουκεί να αλλθλεπιδρά και να μθν είναι αποςυρμζνοσ Μζτρια ςοβαρό οβαρό Το Σοβαροφ βακμοφ ςυμπτϊματα υφίςταται ςε μζτριο/ςθμαντικό βακμό (πιο εκςεςθμαςμζνα ςυμπτϊματα) β) υχνότθτα Κακόλου Πχι ςυχνά Σποραδικά/ διαλείποντα Ρεριςςότερο ςυχνά Επίμονα ςυμπτϊματα γ) Βακμόσ ελζγχου Κακόλου Καλά ελεγχόμενα Ο αςκενισ διατθρεί ςε κάποιο βακμό τον ζλεγχο δ) Βακμόσ δυςφορίασ (μόνο προσ τον εαυτό) Κακόλου Ρικανά δεν υφίςταται δυςφορία Ζχει αρχίςει να χάνει τον ζλεγχο Τα ςυμπτϊματα κυριαρχοφν ι επθρεάηουν ςοβαρά τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Πχι υπερβολικι δυςφορία Ριο ζντονθ δυςφορία Σοβαροφ βακμοφ δυςφορία

10 ΚΛΛΜΑΚΑ 9. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕ Ι ΤΠΟΣΘΡΛΚΣΛΚΕ ΧΕΕΛ Ππωσ αυτζσ αναγνωρίηονται από/ ι είναι εμφανείσ ςτον αςκενι, τουσ φροντιςτζσ του ι άλλουσ όπωσ το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ ςτζγαςθσ. α) Ενεργθτικι ι πακθτικι απόςυρςθ από τισ ςχζςεισ (όπωσ κρίνεται από τθν ποιότθτα ι τθν ζκταςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ). β) Μθ υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ ( ο αςκενισ δεν επιτυγχάνει να λάβει ςυναιςκθματικι ςτιριξθ πχ. επειδι είναι υπερβολικά φιλικοί, επειδι δεν είναι ικανοί να ερμθνεφςουν αποτελεςματικά τθν ομιλία του). γ) Καταςτροφικζσ/Αυτοκαταςτροφικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ προςωπικϊν προβλθμάτων και ωσ εκ τοφτου ζχουν δυςκολία να διατθριςουν ςχζςεισ ι να αποκτιςουν χριςιμουσ ςφμμαχουσ). α) Βακμόσ ενεργθτικισ ι πακθτικισ απόςυρςθσ από τισ ςχζςεισ ι τισ διαμάχεσ Χωρίσ Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό Κακόλου Μάλλον μοναχικόσ αλλά αυτάρκθσ και ικανόσ όταν βρίςκεται με άλλουσ β) υχνότθτα Κακόλου Ευχαριςτθμζνοσ με το ενδιαφζροντοσ Υπάρχουν ενδείξεισ ςαφϊν προβλθμάτων ςτθ ςφναψθ, διατιρθςθ ι προςαρμογι ςε υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ (πχ. εξαιτίασ των χειριςτικϊν του τρόπων, ι προβλθμάτων που απορρζουν από δφςκολεσ ςχζςεισ, ςχζςεισ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ από ι με τουσ φροντιςτζσ Οι δυςκολίεσ αναφζρονται από τον αςκενι ι είναι εμφανείσ ςτουσ φροντιςτζσ Σποραδικά ι μεταβαλλόμενα προβλιματα με τισ ςχζςεισ Σθμαντικζσ και μζτριου βακμοφ διαμάχεσ όπωσ αναγνωρίηονται από τον αςκενι ι τουσ άλλουσ Επίμονα προβλιματα μζςα ςτισ ςχζςεισ τα οποία οδθγοφν ςε κάποιου βακμοφ απόςυρςθ γ) Δυςφορία Κακόλου Κακόλου Πχι ζντονθ δυςφορία (ιπια) Δυςφορία (ςθμαντικι) (ςτον αςκενι και/ ι ςτουσ άλλουσ) Σοβαροφ βακμοφ δυςκολίεσ με τισ ςχζςεισ (πχ. απομόνωςθ/απόςυρςθ/διαμάχθ ι κακοποίθςθ) Μεγάλεσ εντάςεισ και ανθςυχία (πχ. επαπειλοφμενθ διακοπι των ςχζςεων) Επίμονα και ςυνεχι Ρολφ ζντονθ δυςφορία

11 ΚΛΛΜΑΚΑ 10. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ ΣΘ ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΘ ΗΩΘ (ΔΚΗ) Βακμολογιςτε το παρόν ςυνολικό επίπεδο τθσ πραγματικισ απόδοςθσ ι λειτουργικότθτασ (όχι τθσ πικανισ ικανότθτασ). Ρεριλάβετε οποιαδιποτε ζλλειψθ κινιτρων. Λάβετε υπ όψθ: Ατομικζσ/προςωπικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ζνδυςθ, ατομικι κακαριότθτα και υγιεινι, τουαλζτα, διατροφι Οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ψϊνια, οικιακζσ εργαςίεσ, μαγειρικι, διαχείριςθ χρθμάτων Ατομικζσ και οικιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ Χωρίσ Ικανόσ να λειτουργεί ικανοποιθτικά Ζλαςςον Ιπιο Μζτρια ςοβαρό οβαρό (Χωρίσ ςθμαντικζσ ι δυςμενείσ ςυνζπειεσ) Υπάρχουν κάποια ελλείμματα αλλά είναι ικανόσ να τα βγάηει πζρα αποτελεςματικά (πχ. ατθμζλθτοσ, ελαφρά ανοργάνωτοσ Ίςωσ χρειάηεται κάποια παρακίνθςθ. Σθμαντικά αλλά ιπια ελλείμματα τα οποία επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα. Σθμειϊνονται προβλιματα ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ (πχ. προβλιματα ςτθν οργάνωςθ και τθν προετοιμαςία ενόσ γεφματοσ. Ρροβλιματα με τθν οικονομικι διαχείριςθ) Σαφι προβλιματα και ςτισ ατομικζσ και ςτισ οικιακζσ ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται κάποια επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθ διατροφι, περιςταςιακι ακράτεια οφρων, μθ ικανόσ ςτθν ετοιμαςία ενόσ γεφματοσ.) Σοβαρι ανικανότθτα ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τομείσ και των ατομικϊν και των οικιακϊν ΔΚΗ. (πχ. χρειάηεται ςυνεχι επίβλεψθ για το ντφςιμο και τθν διατροφι, ςυχνι ακράτεια οφρων και κοπράνων.)

12 ΚΛΛΜΑΚΑ 11. ΤΝΟΛΛΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΤΝΚΘΚΩΝ ΔΛΑΒΛΩΘ Λάβετε υπ όψθ τον βακμό ςτον οποίο οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ του αςκενοφσ επθρεάηουν τισ ανζπαφεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Συγκεκριμζνα λάβετε υπ όψθ: α) Βαςικζσ παροχζσ όπωσ κζρμανςθ, φωτιςμόσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και εςτίαςθσ β) Σχζςεισ με τουσ ςυγγενείσ, τουσ γείτονεσ που προςφζρουν βοικεια, άλλουσ γ) Διακζςιμεσ επιλογζσ ι ευκαιρίεσ για βελτίωςθ των κινιτρων (πχ. να διευκολφνουν τθ χριςθ των υπαρχουςϊν δεξιοτιτων ι να αναπτυχκοφν καινοφριεσ), ατομικότθτα, μαγειρικι, ταλζντα δ) Ρροτιμιςεισ και βακμόσ ικανοποίθςθσ από το ςπίτι ε) Ρροςωπικό αρικμόσ ατόμων (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςεισ με το προςωπικό, γνϊςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ. Σο περιβάλλον του αςκενοφσ από αντικειμενικι άποψθ Χωρίσ (Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι αποδεκτζσ και μθ περιοριςτικζσ. Επιτυγχάνεται αυτονομία.) Ρολφ καλό Ζλαςςον ι παροδικό (Λογικά αποδεκτζσ αλλά ςε μικρότερο βακμό από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιο (Μζτριοσ περιοριςμόσ από το περιβάλλον πικανά επικίνδυνο για ςθμαντικά προβλιματα του αςκενοφσ από 1 ι περιςςότερεσ απόψεισ Μζτρια ςοβαρό (Ρολλαπλά προβλιματα με τθ ςτζγαςθ που προκαλοφν δυςφορία, τα οποία προκαλοφν ςθμαντικό περιοριςμό, κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ.) Μζτριο πχ. φτωχόσ διάκοςμοσ/με οςμζσ/βρϊμικο. Χωρίσ βαςικζσ ελλείψεισ Κάποια ςθμαντικά προβλιματα με τισ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ ι τον βοθκθτικό εξοπλιςμό και τισ προςαρμογζσ. Οι βαςικζσ παροχζσ είναι παροφςεσ Φτωχό Απουςία 1 ι περιςςοτζρων βαςικϊν αναγκϊν πχ. φτωχζσ εγκαταςτάςεισ εςτίαςθσ οβαρό (Οι ςυνκικεσ ςτζγαςθσ είναι απαράδεκτεσ, προκαλϊντασ ςθμαντικό περιοριςμό, μεγάλο κίνδυνο τραυματιςμοφ κτλ. ) Σοβαρά προβλιματα. Ρολφ φτωχό. Άςτεγοσ Σοβαρά πχ. μθ ανεκτζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ

13 ΚΛΛΜΑΚΑ 12. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΡΓΑΛΑ ΚΑΛ ΣΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΣΟΤ ΕΛΕΤΚΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΘΜΕΡΘΛΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ Βακμολογιςτε το ςυνολικό επίπεδο των προβλθμάτων. Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ. Λάβετε υπ όψθ: α) Δυνατότθτεσ/μζςα μεταφοράσ β) Προςωπικό/φροντιςτζσ/επαγγελματίεσ αρικμόσ (εκπαιδευμζνων), ποιότθτα, εμπειρία, ςχζςθ με το προςωπικό, επίγνωςθ των ικανοτιτων του αςκενοφσ γ) Απαςχόλθςθ του αςκενοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δ) Βακμολογιςτε το περιβάλλον μόνο για τθν περίοδο αναφοράσ α) Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικζσ τάξεισ, βιβλιοκικεσ, κζντρα θμζρασ, ςυμμετοχι ςε κοινωνικά δρϊμενα/εκδθλϊςεισ Χωρίσ (Θ αυτονομία ζχει επιτευχκεί ι ζχει μεγιςτοποιθκεί) Ρολφ καλζσ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ/ προςιτζσ β) Βακμόσ ςυμμετοχισ του αςκενοφσ Ρλιρθσ ςυμμετοχι Ελάςςονα ι παροδικά προβλιματα (Λιγότερο από τθν πλιρθ αυτονομία) Ιπιοσ περιοριςμόσ Μζτρια ςοβαρόσ περιοριςμόσ Διακζςιμεσ δραςτθριότθτεσ αλλά όχι ςε ϊρεσ βολικζσ για τον αςκενι κτλ. Αςκενισ διςτακτικόσ ι εμφανίηει δυςκολία ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ρεριοριςμζνεσ επιλογζσ ευκαιριϊν για δραςτθριότθτα (πχ. μθ επαρκισ υποςτιριξθ από φροντιςτι/ επαγγελματία, ι περιοριςμζνθ θμεριςια υποςτιριξθ) Κάποιεσ φορζσ απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ των υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων Ανεπάρκεια ςε διακζςιμεσ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ και ςτθν υποςτιριξθ για τθν βελτιςτοποίθςθ δεξιοτιτων. Λίγεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων Συχνά απρόκυμοσ ι μθ ικανόσ ςτθν χριςθ υποδομϊν/ μζςων/ δυνατοτιτων οβαρόσ περιοριςμόσ (Αςκενισ ςοβαρά παραμελθμζνοσ. Συνκικεσ ςτο κατϊτερο επίπεδο, χωρίσ κακόλου εποικοδομθτικζσ δραςτθριότθτεσ) Ζλλειψθ οποιαςδιποτε αποτελεςματικισ ευκαιρίασ για θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ Ο αςκενισ αρνείται ι είναι πάντα ανίκανοσ να χρθςιμοποιιςει τισ υποδομζσ/ μζςα/ δυνατότθτεσ Copyright HoNOS65+ Implementation Group 2011 Μετάφραςθ από τό Τμιμα Ψυχιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Δρ Μαρία Φωτιάδου, South London & Maudsley NHS Foundation Trust

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα