ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 43 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ) Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Tου Οργανισμού αριθμ. Υ4α/20074/ (ΦΕΚ557/τ.Β / ), 2. Του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ.Α /94) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με Λογιστική Μορφή (Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» 3. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α /95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Του ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 5. Του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/ ) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν.2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 7. Του ν.2690/1999 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 8. Του ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/τ. Α /01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 9. Του Ν.3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 10. Του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005.». 1

2 11. Του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α /05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 12. Του ν. 3377/05 άρθρο 35 (Καταβολή παράβολου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) (ΦΕΚ 202/τ.Α /05) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» 13. Του ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/9-2-07/τ. Α ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 14. Του ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α /07«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 15. Του ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/τ.Α /10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Του άρθρου 27 παρ.11 του ν.3867/10 (ΦΕΚ 128/τ.Α /10) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 17. Του ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ.Α /11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 18. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/τ.Α /2011). 19. Το άρθρο 10 παρ.1 του ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/τ. Α /12) όπου αναφέρεται ότι ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. 20. Του ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/τ.Α /12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις». 21. Το άρθρο 61 του ν.4146/13 (ΦΕΚ 90/τ.Α /13) σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4013/11 όπου αναφέρεται ότι:... «δδ) Οι αποφάσεις του αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/07 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/07, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. 22. Του ν.4250/2014 (Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 23. Το άρθρο 47 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/ ), «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-ρυθμίσεις για τη Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». 24. Του ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/τ.Α /14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 25. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α /03) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 2

3 26. Του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.Α /07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 27. Του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ /τ.Α ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 28. Του π.δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α /10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 29. Του ν. 4320/ (ΦΕΚ 29/τ.Α /15) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» Όπως οι αναφερόμενες τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Β. Τις Αποφάσεις : 1. Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/ & ΦΕΚ 703/Β/ ). 2. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ). 3. Την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ). 4. Τις Αποφάσεις: 4.1. Με αριθ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/τ.Β /10) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 4.2. Με αριθ /739/10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β /10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τις οποίες η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθειες προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» διενεργείται: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ. 5. Την αριθμ. 21 η /Θ ΕΗΔ 1 ο / (ΑΔΑ ΩΩ5Λ469ΗΔΖ-ΔΝΟ)Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων (Σίτιση Ασθενών και Εφημερευόντων Ιατρών) του Νοσοκομείου (CPV ) για ένα μήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπ/νου Φ.Π.Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV ) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές (σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική από την οικονομική προσφορά), όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα μέρη και Παραρτήματα της παρούσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3

4 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 16/09/2015 ΩΡΑ: 14:30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 17/09/2015 ΩΡΑ: 11:00 π.μ 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ) 2. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθμ. πρωτ. 6124/ (ΑΔΑ 75ΘΛ469ΗΔΖ-5ΨΙ) Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών, στο Παράρτημα Α της παρούσης. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 5. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 16/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». 6. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 8. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία θα πρέπει να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε περίπτωση που περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Διαγωνισμών του Τμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο ισόγειο. Η αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 10. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι άμεσος μετά την παραγγελία από το Νοσοκομείο. 11. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 12. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 13. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις/ κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) Συνεταιρισμοί Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 4

5 14. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 15. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. Στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 3. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 15. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 17. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 18. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο ισόγειο, στο τηλέφωνο /545 και Fax: Κατά τα λοιπά και για όσα δεν διευκρινίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Οι εταιρείες θα καταθέσουν προφορές για εκτιμώμενες μηνιαίες ποσότητες ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CATERING ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των Νοσηλευομένων και Προσωπικού για τις ανάγκες του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι». Η ανάθεση αφορά την ημερήσια σίτιση εφημερευόντων ιατρών 130 ασθενών ασθενών βραχείας νοσηλείας (ελαφρύ γεύμα) για 5 ημέρες την εβδομάδα άτομα κλειστού τμήματος (χειρουργείο) για 5 ημέρες την εβδομάδα Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται: Καθημερινά η παροχή σε ½ L γάλα πλήρες στο ακτινολογικό τμήμα (17 άτομα ημερησίως μέσος όρος) Κάλυψη των αναγκών της αιμοδοσίας δύο φορές τον χρόνο με χυμούς και σάντουιτς ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- 30% Hμερήσια ποσοστιαία κατανομή σιτιζομένων ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΩΝ 8% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 21% ΕΛΑΦΡΙΑ/ΑΝΑΛΟΣ 40% ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ 7% ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ* ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΓΕΥΜΑ) / ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ (ΔΕΙΠΝΟ) 7,5% ΣΟΥΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (Κοτόπουλο + Σούπα φιδέ) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΒΡΑΣΤΟ / ΛΑΠΑΣ7,5% ΛΑΠΑΣ / ΣΟΥΠΑ ΦΙΔΕ/ΠΟΥΡΕΣ12% 12% Η κατανομή δεν είναι απόλυτη και μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου *Στις ειδικές δίαιτες συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες: 6

7 Νεφροπαθούς Υπερλευκωματούχος Ηπατοπαθούς Ελεύθερη Γλουτένης Χωρίς υπόλειμμα Χωρίς Ιώδιο ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001 και να τηρεί όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποτελεσματική οργάνωση της δομής της, την πρόληψη λαθών και παραλείψεων, καθώς και την δυνατότητα εντοπισμού των λαθών με τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Προς τούτο, το σύστημα ποιότητας του προσφέροντος θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 2. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP και αυτό θα πιστοποιείται από διαπιστευμένο φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δε πιστοποίηση θα είναι σύμφωνη με ένα τουλάχιστον Ευρωπαϊκό πρότυπο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, απαιτείται η πιστοποίηση για καθένα ξεχωριστά από τους προσφέροντες, στο πεδίο που αυτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός της κοινοπραξίας ή της ένωσης. Τα πιστοποιητικά HACCP πρέπει να ανανεώνονται άμεσα πριν από την ημερομηνία λήξης τους. 3. Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών. 4. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. 5. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας σε περίπτωση ανάθεσης του έργου. 6. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των εταιρειών που συμμετέχουν χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 7. Το Νοσοκομείο διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του αναδόχου ανά πάσα στιγμή. 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει μεθοδολογία βάση της οποίας θα διασφαλίζεται, θα αποδεικνύεται και θα είναι μετρίσιμη η ικανοποίηση των 7

8 ασθενών, καθώς και μεθοδολογία ενημέρωσης της Διοίκησης του νοσοκομείου για το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. 9. Όλα τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. Όλα τα τρόφιμα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών, θα πρέπει να είναι νωπά (εκτός και αν προσδιορίζονται διαφορετικά από το διαιτολόγιο), Α ποιότητος και κατά προτίμηση Ελληνικά. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν, για όσα προϊόντα δεν έχουν Ελληνική προέλευση. 10. Το φαγητό θα πρέπει να προσκομίζεται στο Νοσοκομείο σε ατομικές μερίδες, σε τέτοια συσκευασία που θα διασφαλίζονται απόλυτα οι κανόνες υγιεινής και η εύκολη διακίνηση και χρήση. 11. Καθημερινά τα παρασκευαζόμενα τρόφιμα θα ακολουθούν το πρόγραμμα διαιτολογίου, το οποίο θα αποστέλλεται εβδομαδιαίως ή μηνιαίως (σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ») στη χορηγό εταιρεία, σε εύλογο πρότερο χρόνο από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια. Ενδεικτικά διαιτολόγια που βρίσκονται σε χρήση στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» επισυνάπτονται στην παρούσα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»). Τα διαιτολόγια αυτά ενδεχομένως να τροποποιηθούν, να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 12. Ενδεικτικό εδεσματολόγιο και μεριδολόγιο (βάρος μερίδων) όπως αναφέρεται παρακάτω («ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ - ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ»). Το βάρος των φαγητών, ανά που αναφέρονται είναι σε μαγειρευμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση μορφή. 13. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των μερίδων φαγητού, εφόσον κρίνει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ότι είναι ύποπτα ή ακατάλληλα για τους ασθενείς ή το προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης και η εταιρεία θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τις μερίδες που επιστρέφονται στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την επιτροπή. Διαφορετικά το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί αντίστοιχες μερίδες φαγητού από άλλους χορηγητές, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον προσφέροντα ανάδοχο. 14. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάσει το Νοσοκομείο με κατάλληλο εξοπλισμό (ψυγεία, θερμόμετρα, φούρνο μικροκυμάτων), εφ` όσον κριθεί απαραίτητος για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων. 15. Η μεταφορά παράδοση και η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ & ΙV «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 16. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το Νοσοκομείο και αναλόγως των αναγκών με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο V «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΧΕΙΑ / ΣΚΕΥΗ». 17. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια των φαγητών και πριν τη λήξη του έτους εάν οι ανάγκες λειτουργίας του το επιβάλουν, χωρίς την συγκατάθεση του προμηθευτή. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση προμήθειας των φαγητών. 8

9 ΙΙ. Υποχρεώσεις Ανάδοχης Εταιρίας Την χορήγηση έτοιμων φαγητών για τις ελεύθερες δίαιτες των ασθενών καθώς και όλες τις δίαιτες για όλα τα γεύματα της ημέρας (Πρωινό, Μεσημεριανό, Βραδινό, Σνακ). Την χορήγηση έτοιμων φαγητών για τα ελεύθερα γεύματα των εφημερευόντων γιατρών για δύο γεύματα καθημερινά (Μεσημεριανό, Βραδινό) και ένα σνακ. Την χορήγηση ελαφρού γεύματος (σάντουιτς, χυμό, ρυζόγαλο/κρέμα/γιαούρτι) στην Κλινική Βραχείας Νοσηλείας για τους ασθενείς σε χημειοθεραπεία, καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την χορήγηση σάντουιτς στο προσωπικό του χειρουργείου, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Την χορήγηση σε χυμό πορτοκάλι και σάντουιτς, σε ατομικές συσκευασίες, για το τμήμα αιμοδοσίας, δύο φορές τον χρόνο. Την χορήγηση ½ L γάλακτος στο προσωπικό (μ.ο. 17 άτομα ημερησίως) του Ακτινολογικού Τμήματος, καθημερινά. ΙΙΙ. Διαδικασία Παραγγελίας 1. Τα υπό προμήθεια τρόφιμα και έτοιμα φαγητά θα πρέπει να παραδίδονται από 07:00-7:30 για το πρωινό μαζί με το ελαφρύ γεύμα της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας και του προσωπικού του Χειρουργείου, 11:00-11:30 το μεσημεριανό των ασθενών και των ιατρών και 17:00-17:30 το δείπνο και το σνακ των ιατρών και των ασθενών. 2. Η παραγγελία των φαγητών θα δίνεται εγγράφως μέσω ή/και fax, βάση του προγράμματος διατροφής, την προηγούμενη ημέρα από την παράδοση, μέχρι τις 11:00 π.μ. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας, ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες του, τις μερίδες (ελεύθερης σίτισης- δίαιτες-γιατρών-βραχείας Νοσηλείας) μέχρι +/- 25% της παραγγελίας δύο (2) ώρες πριν την ώρα παράδοσης του κάθε γεύματος. IV. Διαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής Η παραλαβή των γευμάτων και τροφών θα γίνεται τρεις (3) φόρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Η μεταφορά θα γίνεται σε κατάλληλο πιστοποιημένο όχημα που θα απολυμαίνεται συστηματικά. Τα φαγητά θα είναι σε ατομικές μερίδες μέσα σε Ισοθερμικά δοχεία (thermobox) τα οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα απολυμαίνονται καθημερινά. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται σε χώρο του Νοσοκομείου που θα οριστεί από το Τμήμα Διατροφής μέσα σε thermoboxes και να αφήνονται με τα thermoboxes προκειμένου να διατηρούνται ζεστά εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα ισοθερμικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (σχάρες, λεκάνες κλπ.) πρέπει να παραλαμβάνονται από την εταιρεία στην επόμενη παραλαβή. Το πλύσιμο των thermobox θα πρέπει να γίνεται από την εταιρεία τροφοδοσίας καθημερινά ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία 9

10 θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και του χώρου αποθήκευσης. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει στο Νοσοκομείο πιστοποιητικά απολύμανσης του οχήματος μεταφοράς και των ειδικών ισοθερμικών δοχείων μεταφοράς φαγητού, στα οποία θα φαίνεται η ημερομηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύμανσης (φάρμακα) και η ορισθείσα επόμενη ημερομηνία απολύμανσης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκομείο ή παραλείψει να φέρει ορισμένα ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και μη αντικατάστασής τους σε ταχθείσα προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζεται σε βάρος του μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης. Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 1. Πρωινό Το γάλα θα είναι σε συσκευασίες των 250ml, 0,5L, 1L ή 2L αναλόγως με τις ανάγκες του τμήματος Διατροφής Ζάχαρη και υποκατάστατα ζάχαρης σε ατομικές συσκευασίες. σε ατομικές μερίδες τυλιγμένα ατομικά Φρυγανιές σε ατομικές μερίδες των δύο. Βούτυρο, μαρμελάδα και μέλι σε ατομικές μερίδες Δημητριακά τύπου Corn Flakes και Bran Flakes σε ατομικές μερίδες (εμπορίου ή μπολ μιας χρήσης με σκέπασμα). εποχής πλυμένο και τυλιγμένο ατομικά ή κομμένο και συσκευασμένο σε ατομικές μερίδες (αναλόγως το φρούτο) Τυρί χαμηλό σε λιπαρά, τυλιγμένο σε ατομικές μερίδες Χυμό πορτοκάλι 100% σε συσκευασία 1 λίτρο ή / και 250 ml Κρέμα γλυκιά και κρέμα άγλυκη σε ατομικές μερίδες (μπολ με σκέπασμα) Πιατάκια μίας χρήσεως, κατάλληλα για σερβίρισμα του πρωινού Συσκευασία με - κουταλάκι - κουτάλι - μαχαιράκι - χαρτοπετσέτα - ποτήρι κατάλληλο για ζεστό ρόφημα 2. Μεσημεριανό / Δείπνο Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά και στις προκαθορισμένες ώρες Τα φαγητά θα έρχονται σε θερμοκρασία άνω των 60 βαθμών Κελσίου για τα ζεστά γεύματα. 10

11 Τα ζεστά μέρη του γεύματος, κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα Διατροφής θα μπορούν να έρχονται συσκευασμένα μαζί (κρέας με πατάτες ή μακαρόνια ή λαχανικά) σε ατομικές μερίδες Τα κρύα τρόφιμα όπως σαλάτες και τυρί θα έρχονται συσκευασμένα ατομικά και κατά την μεταφορά θα διατηρούνται σε θάλαμο με θερμοκρασία όχι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. Οι σαλάτες και τα βραστά λαχανικά θα σερβίρονται σε ατομικές συσκευασίες χωρίς προσθήκη λαδιού, αλατιού ή ξυδιού/λεμονιού, τα οποία θα προσφέρονται ξεχωριστά σε ατομικές συσκευασίες Το ψωμί θα έρχεται τυλιγμένο σε ατομικές μερίδες. Το φρούτο θα έρχεται πλυμένο και τυλιγμένο ατομικά σε σελοφάν εάν είναι ατομικό ή κομμένο και συσκευασμένο σε ατομικές μερίδες. Η μεταφορά θα γίνεται σε σταθερή θερμοκρασία όπως και οι σαλάτες. Οι κρέμες, οι κομπόστες, το ρυζόγαλο θα έρχονται συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες και κατά την μεταφορά θα διατηρούνται σε θερμοκρασία όχι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. Τα σάντουιτς για την Βραχεία Νοσηλεία θα έρχονται έτοιμα τυλιγμένα και θα διατηρούνται κατά την μεταφορά σε ψυγείο σε σταθερή θερμοκρασία όχι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. Τα γιαούρτια θα είναι ατομικές συσκευασίες τον 200 ml. Θα διατηρούνται κατά την μεταφορά σε σταθερή θερμοκρασία όχι πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. 3. Η τριμελής επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την παραλαβή ποσοτικά να συμφωνεί με την παραγγελία και με το δελτίο αποστολής. Ποιοτικά ο έλεγχος θα γίνεται δειγματοληπτικά για κάθε κατηγορία τροφίμων. Ο ποιοτικός έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει την λήψη θερμοκρασιών, οπτικό έλεγχο και οσμής καθώς και δοκιμή του φαγητού. Για όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, η ανάδοχη εταιρία είναι υποχρεωμένη και υπεύθυνη για την συμπλήρωση ή αντικατάσταση των προβληματικών τροφών άμεσα. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται με τη σύνταξη ημερησίου πρωτοκόλλου παραλαβής, από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται με απόφαση της διοίκησης του Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι Ανάργυροι». Παράλληλα θα λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγχει δειγματοληπτικά το έτοιμο φαγητό σε ακανόνιστες ημέρες και ώρες. Η επιτροπή σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφής θα συντάσσουν έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από το νοσοκομείο, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. V. Χορήγηση κουβέρ και επιπλέον Τροφίμων - Δοχεία / Σκεύη Τα φαγητά θα παραλαμβάνονται σε ατομικές συσκευασίες μίας χρήσεως κλεισμένα έτσι ώστε μόνο ο άρρωστος την ώρα του γεύματος να το ανοίγει. 11

12 Οι συσκευασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τροφή και να ευνοούν την διατήρηση της θερμοκρασίαςσε ένα γεύμα τα ζεστά θα σερβίρονται ξεχωριστά από τα κρύα, σε δοχείο κατάλληλο σε μέγεθος για το προϊόν. Για παράδειγμα το τυρί να μην είναι σε δοχείο μεγάλο, άλλα να προσαρμόζει στο μέγεθος του τυριού. Όλα τα δοχεία να έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την χρήση τους σε ζεστά και κρύα τρόφιμα. Όπως και τα ποτήρια να είναι από ανθεκτικό σε θερμοκρασία υλικό που πιάνεται με ευκολία και δεν αλλοιώνεται η αλλάζει σχήμα με θερμοκρασίες των 100 βαθμών Κελσίου, κατά προτίμηση του τύπου αφρολέξ Παρακαλούμε όπως αποσταλούν και δείγματα. Τα δοχεία θα έχουν ετικέτες χρωματιστές για την εύκολη αναγνώριση του φαγητού. Τα χρώματα θα είναι διαφορετικά για κάθε είδους δίαιτα. Για παράδειγμα : Άσπρο- ελεύθερο φαγητό,μπλε - διαβητικό, Κόκκινο ελαφρά, Ροζ Νεφροπαθών, Πράσινο άλιπο.η συσκευασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για άμεση επαφή με τρόφιμα και να έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Το φρούτο εάν έχει κοπεί σε μερίδες πρέπει να είναι σε κλειστό δοχείο (π.χ. πεπόνι καρπούζι) και εάν είναι αυτοτελές όπως το μήλο να παραλαμβάνονται πλυμένα και τυλιγμένα σε σελοφάν.το ψωμί να είναι σε ατομικές μερίδες τυλιγμένο ατομικά και να φέρει ημερομηνίες παραγωγής/λήξης. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα χορηγεί καθημερινά αριθμό κουβέρ αντίστοιχο με τον αριθμό των σιτιζομένων ατόμων του νοσοκομείου ( ασθενών και ιατρών ) με προσαύξηση 10%.Τα κουβέρ του πρωινού θα έρχονται σε ατομικές συσκευασίες οι οποίες θα περιέχουν κουταλάκι, κουτάλι, μαχαίρι και χαρτοπετσέτα. Ποτηράκια των 250ml μίας χρήσεως κατάλληλα για ζεστά ροφήματα καθώς και πιάτα μιας χρήσης.τα κουβέρ για γεύμα και δείπνο θα έρχονται τυλιγμένα ατομικά (πλαστικό πιρούνι, πλαστικό μαχαίρι, οδοντογλυφίδα, υγρομάντηλο και χαρτοπετσέτα). Πλαστικό κουτάλι για σούπα να έρχεται σε χωριστή συσκευασία. Ποτηράκι μίας χρήσεως για την τραπεζαρία. Ο χορηγητής δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει επαρκώς το νοσοκομείο με καλαμάκια ροφήματος, πλαστικά κουτάλια, μικρομερίδες αλάτι και πιπέρι, ξύδι, λάδι και μερίδες λεμονιού. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της σύμβασης να έχει ανταποκριθεί και εφαρμόσει την προδιαγραφόμενη ατομική συσκευασία. VI. Απαιτούμενη Διαδικασία Ποιοτικής και Υγιεινής Παρασκευής Γευμάτων 1. Απαιτείται διαφορετικός χώρος προετοιμασίας, κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, λαχανικών, με ξεχωριστό εξοπλισμό προς αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων.τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προστατευμένα σε όλα τα στάδια φύλαξης προετοιμασίας παρασκευής παράδοσης στο Νοσοκομείο από μύγες, τρωκτικά κλπ.οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο εξοπλισμός προετοιμασίας παρασκευής και μεταφοράς των γευμάτων καθώς και όλες οι επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε καθαρά. 12

13 2. Το προσωπικό που διαθέτει ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής : 1 ον : Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια ρόμπα ποδιά) και 2 ον : Να φέρει απαραιτήτως ατομικό βιβλιάριο υγείας. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP στους τομείς αποθήκευσης, αναθέρμανσης και διακίνησης. VII. Καταγωγή Προσφερόμενων υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφ όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ αυτήν, δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο αυτό. Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά τη σύναψη της σύμβασης κατ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του φορέα Υπουργού ή αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τα φαγητά να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α ποιότητας χωρίς χημικά πρόσθετα τροφίμων χωρίς καρυκεύματα, ζωικά λίπη, ζάχαρη και σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του Τμήματος Διατροφής του νοσοκομείου.η παρασκευή των γευμάτων να γίνεται με παρθένο ελαιόλαδο.το αρνί να είναι Α ποιότητας. 2. Ο κιμάς να είναι νωπός, από μοσχάρι άνευ οστών Α ποιότητας, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Η μπριζόλα να είναι κόντρα από νωπό χοιρινό ή μοσχάρι Α ποιότητας. 3. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α ποιότητας. Δε θα περιέχει οστά εντός ή εκτός σάρκας (πλην ίσως μεγάλου εμφανούς οστού που αφαιρείται εύκολα). Τα είδη των ψαριών θα οριστούν πριν την έναρξη της σύμβασης όπου ο ανάδοχος θα προτείνει και θα δειγματίσει βάσει των ζητούμενων από τη 13

14 σύμβαση συνταγών. Για τα τελικά είδη θα λάβει ανάλογη έγκριση από το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος διατροφής. 4. Το κοτόπουλο να είναι νωπό, Α ποιότητας, χωρίς εντόσθια, (τύπου 70%).Οι μερίδες του κρέατος ( ψητό ) να καλύπτονται από ελαφρά δεμένη σάλτσα παρασκευασμένη χωρίς προσθήκη λίπους. Ο πουρές να είναι παρασκευασμένος από πατάτες νωπές. 5. Το λάδι των βραστών σαλατών θα είναι ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις σαλάτες της ελεύθερης δίαιτας θα είναι 20 γρ./. Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις σαλάτες των υπόλοιπων διαιτών θα είναι 15 γρ / ή άλλη που μπορεί να καθορίσει το Νοσοκομείο. 6. Οι σάλτσες των φαγητών των διαιτών των παθολογικά ασθενών δεν θα τσιγαρίζονται. Η ποσότητα, δε, της σάλτσας, όπου προβλέπεται από τη συνταγή, θα αφορά το 20% - 30% του προβλεπόμενου βάρους του τροφίμου που συνοδεύεται με σάλτσα ή θα καθορίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Διατροφής. 7. Τα φαγητά και οι σαλάτες διαίτης, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθμός «άναλων» κατά τμήμα/ δομή. Για τα είδη αυτά θα υπάρχει ειδική σήμανση στη συσκευασία. 8. Τα ζυμαρικά ή ρύζι των παθολογικών διαιτών δεν θα υπόκεινται στην διαδικασία προσθήκης λίπους.οι άγλυκες κομπόστες θα είναι μήλο, ροδάκινο ή βερίκοκο, τεμαχισμένα. 9. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των ειδών των διαιτών των παθολογικών ασθενών (κρέμες, ρυζόγαλα, πουρέ) θα είναι περιεκτικότητας 0% - 2% σε λιπαρά.η ρέγγα καπνιστή θα είναι φιλέτο. 10. Τα φαγητά θα είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα στην ατομική συσκευασία λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των ασθενών.φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο. 11. Όταν το μενού αποτελείται από είδη - μεμονωμένους κωδικούς του καταλόγου φαγητών π.χ. κοτόπουλο ψητό ρύζι δίαιτας, αυτά είναι δυνατόν να σερβίρονται, όταν πρόκειται για ατομική συσκευασία, στην ίδια αναλόγου μεγέθους συσκευασία. Εξαιρούνται τα πιάτα με πουρέ στο σύνολό τους όπου ο πουρές θα πρέπει να διαχωρίζεται αποτελεσματικά (ξεχωριστή συσκευασία ή συσκευασία με διαχωριστικό). 12. Οι βραστές σαλάτες και τα δεκατιανά / επιδόρπια θα παραδίδονται κρύα σε θερμοκρασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής / επιδόρπια θα είναι σε ατομική συσκευασία και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/λήξης). 13. Τα κρύα τοστ θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής / λήξης).το τριμμένο τυρί θα παραδίδεται ξεχωριστά, σε ατομική συσκευασία 14. Να χρησιμοποιούνται αυγά νωπά και όχι σκόνης αυγού. Όπου απαιτείται χρήση άλλων λιπαρών πέραν του ελαιολάδου να χρησιμοποιείται φυτίνη Α ποιότητας. 14

15 15. Τα ζυμαρικά και το ρύζι να είναι Α ποιότητας και ως ακολούθως: Για ζυμαρικά Σπαγγέτι Νο 6, φιογάκια, βίδες, πένες, μακαρονάκι κοφτό Για παστίτσιο Νούμερο 3 Κριθαράκι Μέτριο Για πιλάφι Καρολίνα Για σούπες Καρολίνα Για ριζότο Ρύζι τύπου blue-bonnet ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η παρασκευή όλων των τροφίμων (ωμών ή μαγειρεμένων) να γίνεται με ελαιόλαδο Α ποιότητας και κατά προτίμηση Ελληνικής προελεύσεως. Οι σάλτσες των φαγητών να παρασκευάζονται από ντοματάκια «κονκασέ» ή φρέσκια ντομάτα και όχι πελτέ ντομάτας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων προϊόντων για την παρασκευή των γευμάτων. 2. ΚΡΕΑΣ: Το κρέας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τροφίμων να είναι νωπό να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης AR3. Ο αμνός να έχει επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ.. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του ισχίου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Τα χοιρινά μαδητού τύπου να είναι κατηγορίας U ή R, τα χοιρινά τύπου καρέ να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Αγορανομική διάταξη και η προέλευση του σφαγείου να είναι από ωμοπλάτη ή την οσφυϊκή χώρα. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λαπά και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά που χρησιμοποιεί ο χορηγητής τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 4. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των 15

16 οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 5. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα που χρησιμοποιεί ο χορηγητής για την παρασκευή του σιτηρεσίου θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ: Οι προμηθεύουσες τον χορηγητή μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 7. ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω των 53 γρ. (μέγεθος Μ). 8. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 ο C για 15 ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποίει διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασία για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδρασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξείδρασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ο στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού του ¼ λίτρου ή μεγαλύτερη κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Στην συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί 16

17 να είναι περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση του Τμήματος Διατροφής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 9. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 2% ΚΑΙ 0% ΚΑΙ 3,85% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 2% και 0% και 3,85% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 10. ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια πρέπει να είναι βάρους γρ. και να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής ατομικής συσκευασίας. 11. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης και εφαρμόζει σύστημα HACCP. Το τηγμένο τυρί να είναι σε συσκευασία 8 τεμαχίων βάρους 17,5 γρ. έκαστο. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 12. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΛΙ: Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», και σε συσκευασία των 20 γρ. Γενικά η μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 13. ΚΟΜΠΟΣΤΑ: Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 17

18 14. ΓΛΥΚΑ: Τα κοκ θα έχουν γέμιση από κρέμα ζαχαροπλαστικής, αναμεμειγμένη με σοκολάτα και εξωτερικά επενδυμένα με σοκολάτα. Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα πρέπει να παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα που θα αναγράφονται στις ενδείξεις και όχι από προϊόν απομιμήσεως. Τα γλυκά θα παρασκευάζονται από άριστη και κατάλληλη ποιότητα υλικών με άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε εργαστήρια που είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία άδεια λειτουργίας. Τα γλυκά να είναι τυλιγμένα ανά ένα. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Η σύνθεση των γευμάτων ανά κατηγορία διαίτων έχει ως εξής : Ι. ΠΡΩΙΝΟ Α) Ελεύθερο Ασθενών, Ελαφρύ / Άναλο*Τσάι ή Γάλα ή ΧαμομήλιΑτομικό Ψωμάκι ή Φρυγανιές (ατομική συσκευασία)βούτυρο και Μαρμελάδα/μέλι Αυγό (3 φορές την εβδομάδα) Β) ΔιαβητικόΓάλα 1,5% ή Τσάι ή ΧαμομήλιΑτομικό ψωμάκι σικάλεως/ολικής άλεσης ή Φρυγανιές σικάλεως (ατομική συσκευασία)τυρί άναλο, χαμηλό σε λιπαρά (ανθότυρο) Αυγό (3 φορές την εβδομάδα) Γ) Άλιπο*Γάλα άπαχο ή τσάι ή χαμομήλιδημητριακά τύπου (Κορνφλέιξ ή Bran Φλέιξ) ήγάλα άπαχο ή τσάι ή χαμομήλιατομικό ΨωμάκιΜαρμελάδα/μέλι Δ) Νεφροπαθών*Τσάι ή ΧαμομήλιΑτομικό Ψωμάκι ή ΦρυγανιέςΜαργαρίνη χαμηλή σε λιπαρά και Μαρμελάδα/Μέλι Ε) Αλεσμένο* Τσάι ή Χαμομήλι Γάλα 250 ml Νιφάδες Βρώμης (τύπου Quaker) 30 γρ Μέλι 10 ml Τα πρωινά σερβίρονται με επιλογή ζάχαρης σε φακελάκι. Όλα τα πρωινά δίνονται με πιάτο μίας χρήσεως, μαχαίρι, κουταλάκι, κουτάλι, χαρτοπετσέτα και ποτήρι για το ρόφημα. ΙΙ. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΕΙΠΝΟ Α) Ιατρών ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ κρέας ή ψάρι ή θαλασσινά ή κοτόπουλο ή κιμά- Πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι-ωμή ή βραστή σαλάτα εποχής-- Ή όσπρια ή λαδερό φαγητό με πατάτα ή παστίτσιο ή μουσακά -τυρί φέτα ή \ και ελιές (περιστασιακά)-ψωμί-φρούτο ή γλυκό Σνακ: Σάντουιτς ή τοστ, ½ Lt γάλα Τα γεύματα θα συνοδεύονται από ατομικές μερίδες αλάτι, πιπέρι και όταν χρειάζεται λεμόνι/ξύδι και λάδι για τις σαλάτες. 18

19 Β) Ελεύθερο Ασθενών ΜΕΣΗΜΕΡΙ & ΔΕΙΠΝΟ Κρέας ή ψάρι ή θαλασσινά ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι-ωμή ή βραστή σαλάτα εποχής- ή κομπόστα ή κρέμα ή γιαούρτι ή χυμό- ή λαδερό φαγητό με πατάτα ή γεμιστά ή παστίτσιο ή μουσακά ή κολοκυθάκια γεμιστά ή λαχανοντολμάδες ή μελιτζάνες παπουτσάκια-τυρί φέτα ή σαλάτα-γιαούρτι (περιστασιακά)-ψωμί-φρούτο ή κομπόστα ή κρέμα ή χυμό Τα γεύματα θα συνοδεύονται από ατομικές μερίδες αλάτι, πιπέρι και όταν χρειάζεται λεμόνι/ξύδι και λάδι για την σαλάτα. Γ) Ελαφρά \ άναλο ΜΕΣΗΜΕΡΙ Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι-βραστή σαλάτα-- ή κομπόστα-γιαούρτι - pεριστασιακά) ΔΕΙΠΝΟ Κοτόπουλο ή κιμά ή τυρίπατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι- ή κομπόστα ή κρέμα -Τα γεύματα θα συνοδεύονται από λεμόνι/ξύδι και λάδι, σε ατομικές μερίδες για την σαλάτα. Δ) Διαβητικό ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο-150 γρ. πατάτα ή 150γρ Ζυμαρικά ή 100γρ ρύζι-σαλάτα εποχής ή χόρτα βραστά-φρυγανιές- ή κομπόστα άγλυκη ή γιαούρτι 2% ή κρέμα άγλυκη Τα γεύματα θα συνοδεύονται από ατομικές μερίδες αλάτι, πιπέρι και όταν χρειάζεται λεμόνι/ξύδι και λάδι για την σαλάτα. Ε) Άλιπο ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι -Ωμή ή βραστή σαλάτα εποχής- ή κομπόστα- Τα γεύματα θα συνοδεύονται από ατομικές μερίδες αλάτι, πιπέρι και όταν χρειάζεται λεμόνι/ξύδι και λάδι για την σαλάτα. Ζ) Αλεσμένο ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι-βραστή σαλάτα-φρουτόκρεμα* ή κρέμα ή γιαούρτι ή παστίτσιο ή μουσακά-βραστή σαλάτα ή γιαούρτι-φρουτόκρεμα* Το αλεσμένο φαγητό θα είναι επιλογή ενός από τα μενού της ημέρας ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπεύθυνη του Τμήματος Διατροφής. Θα σερβίρεται με τα επιμέρους στοιχεία του ξεχωριστά αλεσμένα και επαρκώς διαχωρισμένα στην συσκευασία/σιες που θα προσφέρονται. *Κάθε αλεσμένης φρουτόκρεμας, αποτελείται από:100γρ μπανάνα-100γρ μήλο ή αχλάδι (εναλλάξ)-100γρ χυμό πορτοκάλι Η) Πολτοποιημένο ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ Το πολτοποιημένο φαγητό (μεσημέρι και δείπνο) θα περιέχει:120γρ. κοτόπουλο ή μοσχάρι βραστό-πατάτα, καρότο, σέλινο βραστά-200ml ζωμό-25ml ελαιόλαδο-δύο ασπράδια βρασμένων αυγών (από αυγά 65-70γρ). Κάθε τελική θα είναι περίπου γρ. τελικό προϊόν. Μαζί με κάθε μεσημεριανού πολτοποιημένου ετοιμάζεται και μία φρουτόκρεμας. Η σύσταση του πολτοποιημένου φαγητού ενδεχομένως να αλλάξει ανάλογα με της ανάγκες του ασθενή και τiς συστάσεις των ιατρών. Οι 19

20 όποιες αλλαγές θα γίνονται μόνο ύστερα από συνεννόηση με την υπεύθυνη του Τμήματος Διατροφής. Θ) Ειδικές ΔίαιτεςΤα γεύματα θα συνοδεύονται από ατομικές μερίδες, όταν χρειάζεται, λεμόνι/ξύδι και λάδι για την σαλάτα. Νεφροπαθών ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ: 80γρ. κρέας ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή μακαρόνια ή ρύζι-βραστή σαλάτα- (περιστασιακά) ή κομπόστα (όχι εμπορίου)- ή Φρυγανιές ΔΕΙΠΝΟ: Ζυμαρικό ή ρύζι-τυρί (άπαχο, ανάλατο)-βραστή σαλάτα - κομπόστα (όχι εμπορίου) - Υπερλευκωματούχος Οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη διατροφής με ενίσχυση του σερβιριζόμενου φαγητού με καθαρή πρωτεϊνη κυρίως με την προσθήκη 1 κ. σούπας άπαχο γάλα σε σκόνη σε κάθε κρέμα, ρυζόγαλο, γάλα, σούπα, πουρέ ή άλλο φαγητό που προσφέρεται. Ηπατοπαθούς Παρόμοια με την άλιπη διατροφή Χωρίς ΙώδιοΠαρόμοια με την άναλη διατροφή χωρίς τροφές που περιέχουν Ιώδιο. Ελεύθερη Γλουτένης Οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη διατροφής με αντικατάσταση των τροφών που περιέχουν γλουτένη με ειδικά προϊόντα χωρίς γλουτένη (ζυμαρικά, ψωμί, αλεύρι). Είναι πολύ σημαντικό η επεξεργασία των γευμάτων αυτών των ασθενών να γίνεται σε μέρος καθαρό από υπολείμματα τροφών που περιέχουν γλουτένη. Χωρίς υπόλειμμα ΜΕΣΗΜΕΡΙ:Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο ή κιμά-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι -Κομπόστα (σε κάποιες περιπτώσεις) ή ζελέ ΔΕΙΠΝΟ : Κοτόπουλο ή κιμά ή τυρί -Πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι-κρέμα ή ζελέ- Αντιδιαρροϊκή ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο βραστό-πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι ή λαπάς-.φρυγανιές-ζελέ ΔΕΙΠΝΟ: Κοτόπουλο ή τυρί -Πατάτα ή ζυμαρικά ή ρύζι ή λαπάς-ζελέ-/φρυγανιές ΙΙΙ. ΣΝΑΚ Α) Διαβητικό : Φρυγανιές σικάλεως/ολικής άλεσης (πακέτο 2 τεμ) και 50γρ ανθότυρο Γιαούρτι 2% Κρέμα άγλυκη 250 ml γάλα 1.5% με φρυγανιές σικάλεως/ολικής άλεσης (πακέτο 2 τεμ) ή κομπόστα άγλυκη, Αυγό με ψωμί ή φρυγανιές σικάλεως/ολικής άλεσης (πακέτο 2 τεμ) Το σνακ για τους Διαβητικούς ασθενείς θα συμπεριλαμβάνεται καθημερινά στο διαιτολόγιο τους, προ του ύπνου. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 27-2-2015 Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CPV 34121000-1 για 6 μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CPV 34121000-1 για 6 μήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Καλαϊτζίδου ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα έτος στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 8-5-2012 Τμήμα: Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 09/04/2014 Αρ. πρωτ.:16102/2014 Αρ. ιακήρυξης: 49 /2014

Κοµοτηνή 09/04/2014 Αρ. πρωτ.:16102/2014 Αρ. ιακήρυξης: 49 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Κοµοτηνή 09/04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000863 2015-08-28

15PROC003000863 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠ: 234/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α.

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α. 15REQ002824383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/13/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ» CPV 15112000-6 προϋπολογισμός: 12.995,40

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/13/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ» CPV 15112000-6 προϋπολογισμός: 12.995,40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :27 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 8430 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. Προμήθεια ειδών σίτισης με την μορφή CATERING 2. Προμήθεια Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3. Προμήθεια καθαριστικών και λοιπών ειδών υγιεινής 4. Λοιπές δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 28-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα