ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ευαγγελία Μανουσάκη Μαριάννα Κατσογιάννου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα στάδια σύνταξης και δόμησης ενός δίγλωσσου (ελληνικά-γαλλικά) γλωσσαρίου νομικών όρων, με αντικείμενο την ορολογία ενός ειδικού τομέα της νομικής επιστήμης, αυτού της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το σώμα κειμένων αποτελείται από πανεπιστημιακά συγγράμματα στα ελληνικά και στα γαλλικά. Εκτός από την επιλογή των όρων, το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μετάφρασή τους ήταν οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών στο πλαίσιο κάθε νομικού συστήματος. Δεδομένου ότι το έργο απευθύνεται σε μεταφραστές, οι λύσεις που προτείνονται βασίζονται κυρίως σε ανάλυση της φρασεολογίας και του περιβάλλοντος των όρων. Αναφέρονται οι προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν για την παρουσίαση του γλωσσαρίου, το οποίο συμπληρώνεται από πίνακες που σχηματοποιούν τα δύο συστήματα και τις επιμέρους διαιρέσεις τους. A BILINGUAL GLOSSARY OF LEGAL TERMINOLOGY : THE VOCABULARY OF INTELLECTUAL PROPERTY Evangelia Manousaki Marianne Katsoyannou ABSTRACT The aim of this paper is to present the successive phases of compilation and creation of a bilingual (Modern Greek French) glossary of legal terms, emanating from the domain of intellectual property. The corpus upon which this study was based consists of university legal texts in Modern Greek and in French. Besides the selection of the terms that form the glossary, the most significant problem regarding translation has to do with the different relations among the notions in the context of each legal system. Since the result of this study is mainly addressed to translators, the solutions offered rest principally on the analysis of phraseology and of the context of the terms. The paper focuses upon the specifications followed by a cohesive presentation of the glossary. Tables that help visualize the two systems and their subdivisions, so that their similarities and differences become obvious, supplemented the latter. Στο παρόν άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με θεωρητικές αρχές και μεθόδους της ορολογίας, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε 103

2 κατά τη σύνταξη ενός δίγλωσσου (ελληνο-γαλλικού) λεξικού νομικών όρων. Ακριβέστερα, πρόκειται για ένα γλωσσάριο όρων με θέμα την ορολογία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο οποίο δίνονται οι μεταφραστικές αντιστοιχίες 1500 περίπου ελληνικών και γαλλικών όρων και το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο μίας πτυχιακής εργασίας μετάφρασης. Τα ζητήματα που θα παρουσιάσουμε εδώ έχουν σχέση κυρίως : - Με την επιλογή των όρων από ένα σώμα κειμένων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο όρων αντιπροσωπευτικό των εννοιών της πνευματικής ιδιοκτησίας. - Με τα προβλήματα μετάφρασης των όρων, τα οποία οφείλονται κυρίως στη διαφορετική οργάνωση και στις ελλείψεις μεταφραστικών, εννοιολογικών ή και πραγματολογικών αντιστοιχιών μεταξύ των δύο νομικών συστημάτων. - Με την φρασεολογική διάσταση, που αν και δεν ανήκει στο χώρο της ορολογίας ενδιαφέρει άμεσα τον μεταφραστή και εντάσσεται για το λόγο αυτό στη μακροδομή του λεξικού. Πριν προχωρήσουμε σε λεπτομερέστερη ανάλυση των παραπάνω, πρωταρχικής σημασίας είναι κατά τη γνώμη μας να τονίσουμε ότι η δόμηση και σύνταξη ενός τέτοιου λεξικού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς ορισμένες θεωρητικές γνώσεις γύρω από τον ειδικό αυτό τομέα της νομικής επιστήμης. Είναι αλήθεια ότι αυτή η παρατήρηση αφορά γενικότερα την μετάφραση επιστημονικών και τεχνικών κειμένων, αποκτά όμως μεγαλύτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νομικών κειμένων, για τα οποία, εκτός από την ανάγκη εξοικείωσης με τις ιδιαιτερότητες της νομικής γλώσσας, τίθεται συχνά και το πρόβλημα της ερμηνείας του νόμου στο πλαίσιο διαφορετικών συστημάτων εννοιών. (βλ. La traduction juridique et assermentée, ). Ξεκινώντας λοιπόν αυτή την ορογραφική προσπάθεια συμβουλευτήκαμε πανεπιστημιακά συγγράμματα, τον ελληνικό και γαλλικό κώδικα ιδιαίτερα τα κεφάλαια και άρθρα που αναφέρονται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και μία σειρά κειμένων από τη νομολογία. Όλες αυτές οι πηγές και τα παράλληλα κείμενα στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα αποτέλεσαν το σώμα κειμένων που μας βοήθησε να εξοικειωθούμε με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, να ξεχωρίσουμε τις σημασίες των όρων σε κάθε γλώσσα και να ξεκαθαρίσουμε την οργάνωση και τις υποδιαιρέσεις του κάθε νομικού συστήματος. Το επόμενο βήμα για τη δόμηση και σύνταξη του λεξικού ήταν η επιλογή των όρων που θα αποτελούσαν λήμματα του λεξικού. Η εργασία αυτή βασίστηκε στην αποδελτίωση του σώματος κειμένων, αρχίζοντας από τους πίνακες περιεχομένων και τα ευρετήρια των συγγραμμάτων και προχωρώντας αναλυτικότερα στα ίδια τα κείμενα. Βασικό κριτήριο για την ένταξη κάθε λήμματος στο λημματολόγιο ήταν η συμμετοχή του σε ένα σύστημα όρων σχετικών με την πνευματική ιδιοκτησία. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου οι επιλογές 104

3 καθορίστηκαν από τους στόχους της εργασίας μας, ακριβέστερα από την χρήση για την οποία προορίζεται το τελικό αποτέλεσμά της : όπως είπαμε και παραπάνω, το λεξικό προσανατολίζεται σε σκοπούς σχετικούς με τη μετάφραση και απευθύνεται κυρίως σε μεταφραστές. Καταλήξαμε έτσι στην απόφαση να συμπεριλάβουμε στο λημματολόγιό : - Όρους σχετικούς με την πνευματική ιδιοκτησία, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης μας. - Ορισμένους γενικότερους νομικούς όρους που κρίθηκαν απαραίτητοι για την συνεκτική παρουσίαση του συνόλου. Εδώ περιλαμβάνονται κυρίως λήμματα που προέρχονται από την ορολογία του αστικού ή του ποινικού κώδικα (π.χ. εργατοδικείο, ενάγων, εναγόμενος,...), όπως και μία σειρά νομικών όρων που χρησιμοποιούνται και εκτός κειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας (πχ. συναίνεση, κοινή συναινέσει, δικάζω κατ ουσίαν). - Λέξεις και εκφράσεις οι οποίες, αν και δεν μπορούν να θεωρηθούν μέρος της ορολογίας, είναι συχνές στα κείμενα με περιεχόμενο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λήμματα αυτά μπορεί να μην αποτελούν ειδική ορολογία και να βρίσκονται εύκολα σε λεξικά γενικής γλώσσας, αποκτούν όμως ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα δικαίου. Για παράδειγμα, μία λέξη όπως ελλ. εκτελεστής καλλιτέχνης, γαλλ. artiste-interprète, φαίνεται πιθανότερο να εμφανίζεται σε κείμενα σχετικά με καλλιτεχνικά θέματα, οπότε μπορεί να αμφισβητήσει κανείς για ποιο λόγο συμπεριλαμβάνεται σε ένα λεξικό πνευματικής ιδιοκτησίας. Και όμως, αυτοί τους οποίους ο ελληνικός νόμος ονομάζει ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες κατέχουν δικαιώματα επί του έργου τα οποία ονομάζονται συγγενικά. Αποτελούν δηλαδή ορισμένη κατηγορία δικαιούχων στην οποία ο νόμος 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας) αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και η λέξη πρωτοτυπία, η οποία μεταφράζεται originalité και σε ένα κείμενο γενικού περιεχομένου, οπότε κάποιος μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί να υπάρχει και σε ένα ειδικό λεξικό. Μελετώντας όμως τις πηγές, διαπιστώνουμε ότι το κριτήριο της πρωτοτυπίας ενός έργου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης νομοθετικής ρύθμισης σε σχέση με την αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και επομένως αντιπροσωπεύει ένα συστατικό στοιχείο του αντίστοιχου συστήματος εννοιών. Με το ίδιο κριτήριο συμπεριλήφθηκαν στο λημματολόγιο μία σειρά από λέξεις και εκφράσεις που απαντώνται στα κείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε η απόδοσή τους στη γλώσσα-στόχο ήταν ίδια με τη γενική απόδοση, είτε διέφερε λόγω ιδιαίτερης έννοιάς της. 105

4 Από την άποψη της μετάφρασης, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες λημμάτων : - Όροι που διαθέτουν δόκιμη μετάφραση και μπορούν να βρεθούν σε λεξικά γενικής γλώσσας ή σε ειδικά νομικά λεξικά, π.χ. γαλλ. clause ελλ. ρήτρα ή γαλλ. droit de suite ελλ. δικαίωμα παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί κανείς να συναντήσει και ειδικές περιπτώσεις, όπου οι μεταφραστικές αντιστοιχίες δεν είναι απόλυτες. Ένας όρος που αντιπροσωπεύει μία έννοια στη γλώσσα-πηγή, μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες έννοιες (και επομένως σε περισσότερες μεταφράσεις) στη γλώσσα-στόχο, π.χ. ελλ. συνθήκη, γαλλ. contrat ή convention. Ακόμη πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση όπου ένας όρος, αν και αντιστοιχεί σε μία μόνο έννοια, απαιτεί διαφορετικές μεταφράσεις, ανάλογα με το περιβάλλον του, π.χ. το γαλλ. révoquer που μεταφράζεται ανακαλώ όταν αναφέρεται σε διαθήκη, αλλά παύω όταν πρόκειται για νόμο. - Όροι που, αν και χρησιμοποιούνται στο σώμα κειμένων που μελετήσαμε, δεν διαθέτουν κατάλληλη μετάφραση και συνήθως δεν υπάρχουν στα λεξικά με τη συγκεκριμένη σημασία, π.χ. γαλλ. œuvre de fixation unique ελλ. έργο μοναδικής ενσωμάτωσης ή γαλλ. certificat d obtention végétale ελλ. πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίας. Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα, πρόκειται συνήθως για πολυλεκτικούς όρους που αναφέρονται σε πολύ ειδική γνωστική περιοχή. - Όροι των οποίων η μετάφραση μπορεί να θεωρηθεί μεταβατική, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχει παγιωθεί, παρά τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται, π.χ. γαλλ. support ελλ. υλικός φορέας ή υλικό υπόστρωμα. Ασφαλώς, το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε για την απόδοση των όρων στις δύο γλώσσες ήταν ότι η κατά λέξη μετάφραση δεν ήταν δυνατή καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αλλοίωση του περιεχομένου των εννοιών ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε μερική απόδοση του κάθε όρου. Για παράδειγμα, η διακοπή σύμβασης στα γαλλικά αποδίδεται ως rupture d un contrat, ενώ όταν πρόκειται για προσωρινή διακοπή δεν κάνουμε λόγο για rupture temporaire (όπως θα ήταν η κατά λέξη μετάφραση), αλλά για suspension. Ένα μέρος της ορολογίας αποτελείται από λέξεις που εμφανίζονται και στην καθημερινή γλώσσα, όπου αναγνωρίζονται εμφανώς ως νομικοί όροι, χωρίς όμως ο χρήστης να γνωρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο στο οποίο αντιστοιχούν και κυρίως τις μεταξύ τους σχέσεις. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο ενός νομικού κειμένου η μετάφραση τέτοιων όρων, που αντιστοιχούν σε καθορισμένες έννοιες, απαιτεί ακριβολογία. Για παράδειγμα, στα ελληνικά έχουμε την ομάδα των λέξεων : κτήση, νομή, κατοχή, κυριότητα, 106

5 ιδιοκτησία, ενώ αντίστοιχη σχέση μεταξύ τους έχουν στα γαλλικά τα : cessionnaire, ayant droit, ayant cause, héritier, légataire, successeur. Για την αποσαφήνιση τέτοιων όρων και τον εντοπισμό των μεταφραστικών αντίστοιχων στην άλλη γλώσσα χρειάστηκε η βοήθεια ενός νομικού, δεδομένου ότι οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτήσαμε στο συγκεκριμένο νομικό τομέα δεν είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Άλλες δυσκολίες σχετικά με την μετάφραση δημιουργούν οι όροι που δεν εμφανίζονται καθόλου σε μία από τις δύο γλώσσες. Αυτό συμβαίνει σε διάφορες θεματικές περιοχές του δικαίου, όταν τα νομικά συστήματα δεν λειτουργούν στην ίδια βάση και δεν ορίζουν τις έννοιες με τον ίδιο τρόπο. Ένα γνωστό παράδειγμα από την ευρύτερη νομική ορολογία είναι οι γαλλικές λέξεις cour και tribunal που μεταφράζονται στα ελληνικά ως δικαστήριο. Όταν όμως πρέπει να μεταφράσουμε από τα ελληνικά τη λέξη δικαστήριο δημιουργείται το πρόβλημα της επιλογής μεταξύ των δύο γαλλικών όρων που δεν μπορεί να είναι τυχαία (πρόκειται για δικαστήρια διαφορετικού βαθμού). Βεβαίως, αυτό είναι ένα πολύ γενικό παράδειγμα και το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μπορεί να λυθεί σχετικά εύκολα σε μεταφραστικό επίπεδο (για παράδειγμα καταφεύγοντας στο γενικότερο όρο juridiction), ακόμη και με τη βοήθεια ενός λεξικού γενικής γλώσσας. Σε άλλες περιπτώσεις όμως η δυσκολία είναι μεγαλύτερη, και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με τη μέθοδο της μελέτης παράλληλων κειμένων για τον εντοπισμό αντιστοιχιών και μεταφραστικών ισοδυνάμων. Για παράδειγμα, για να μεταφράσουμε μία έκφραση όπως modalité(s) de l exercice d un droit ήταν απαραίτητο να μελετήσουμε τη χρήση της σε αυθεντικό περιβάλλον (πρωτότυπο κείμενο) και κατόπιν να αναζητήσουμε την αντίστοιχη σημασία στη γλώσσα-στόχο, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι συμπίπτουν οι έννοιες και όχι απλώς η λεκτική τους διατύπωση. Η απόφασή μας να συμπεριλάβουμε στο λημματολόγιο και τις φρασεολογικές μονάδες που συναντήσαμε στο σώμα κειμένων, συνδέεται και πάλι με το γεγονός ότι το κύριο κριτήριο είναι οι ανάγκες του μεταφραστή. Το επίπεδο της φρασεολογίας αφορά τις εκφράσεις που, αν και δεν αποτελούν όρους, ανήκουν στο θεματολογικό πλαίσιο του λεξικού, τις συντακτικές πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεται ο μεταφραστής και τις λεξικές συνάψεις (collocations), δηλαδή τους συσχετισμούς λέξεων που τείνουν να συνεμφανίζονται στα κείμενά μας. Στο πλαίσιο της μεταφραστικής εργασίας, τέτοιες πληροφορίες είναι σημαντικές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, γιατί δίνουν το στίγμα των γλωσσικών και πρακτικών συνηθειών κάθε χώρου και επιτρέπουν στο μεταφραστή να διατηρήσει το ύφος του αρχικού κειμένου. Έχουμε έτσι πληροφορίες σχετικές : - Με το επίπεδο του λόγου (registre) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί : για παράδειγμα, σε ένα νομικό κείμενο δεν μπορούμε να πούμε κάνω, αλλά υποβάλλω αίτηση, δεν 107

6 μπορούμε να μεταφράσουμε το γαλλ. tirer conclusion ως βγάζω ή, έστω, συνάγω συμπέρασμα, αλλά μόνο ως συμπεραίνω, κλπ. - Με σχόλια ή ενδείξεις που επεξηγούν τη σημασία μίας λέξης στο θεματολογικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, π.χ. η λέξη respect μεταφράζεται ως τήρηση, συνοδεύεται όμως και από την ένδειξη (του νόμου). Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς αντιμετωπίζεται η παρουσίαση των λημμάτων στο λεξικό λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες. Βλέπουμε ότι μία σειρά από ρήματα και ουσιαστικά που εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά παραπέμπουν σε άλλα λήμματα για την απόδοσή τους (εδώ, στο λήμμα σύμβαση) : διακοπή σύμβαση διακόπτω σύμβαση διάλυση σύμβαση εκτελώ σύμβαση καταγγελία σύμβαση καταγγέλλω σύμβαση λήξη σύμβαση συνάπτω σύμβαση σύναψη σύμβαση υπογραφή σύμβαση υπογράφω σύμβαση Μελετώντας το ίδιο το λήμμα σύμβαση, βρίσκουμε μία σειρά από προσδιορισμούς που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη συμβάσεων, όπως και όλα τα ρήματα και ουσιαστικά που συσχετίζονται φρασεολογικά με το λήμμα αυτό : σύμβαση 1. convention 2. contrat εκδοτική ~ οπτικοακουστική ~ ~ εργασίας ~ θεατρικής παράστασης αμφοτεροβαρής ~ άτυπη ~ ειδική ~ επαχθής ~ ετεροβαρής ~ σιωπηρή ~ τυπική ~ ακυρώνω τη ~ ανανεώνω τη ~ δεσμεύομαι από τη ~ διακόπτω τη ~ εκπληρώνω (υποχρεώσεις ~ς) εκτελώ (όρους ~ς) καταγγέλλω τη ~ συνάπτω ~ συντάσσω ~ υπογράφω ~ ~ d édition ~ de production audiovisuelle ~ de travail ~ de représentation théâtrale ~ synallagmatique ~ non-formaliste ~ particulier ~ à titre onéreux ~ unilatéral ~ tacite ~ formaliste résilier le ~ renouveler le ~ être sous ~ rompre le ~ remplir le ~ exécuter le ~ résilier le ~ conclure un ~ établir, dresser (notaire), rédiger (particulier) un ~ signer un ~ 108

7 διακοπή ~ προσωρινή διακοπή ~ διάλυση ~ καταγγελία ~ κατάρτιση ~ λήξη ~ λύση ~ σύναψη ~ υπογραφή ~ rupture de ~ suspension de ~ résolution de ~ dénonciation, résiliation de ~ formation de ~ cessation, terme, échéance, expiration de ~ dissolution de ~ conclusion de ~ signature de ~ Ο τρόπος αυτός παρουσίασης των δεδομένων δεν διακρίνει σαφώς μεταξύ ορολογίας και φρασεολογίας, εφόσον η διάκριση αυτή δευτερευόντως μόνο ενδιαφέρει το μεταφραστή, ιδιαίτερα σε κείμενα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να ερμηνεύσει. Σε ένα λεξικό με πλήρη ερμηνεύματα, η διάκριση θα μπορούσε να γίνει βάσει της σημασιολογικής επεξεργασίας των όρων (δίνοντας δηλαδή ορισμούς των εννοιών που τους αντιστοιχούν) οπότε ο διαχωρισμός από τις φρασεολογικές μονάδες που περιέχει το γλωσσάριο θα ήταν αυτονόητος. Ένα τελευταίο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθούμε σχετίζεται με την παρουσίαση των λημμάτων. Στόχος μας ήταν το λεξικό να είναι αμφίδρομο, δηλαδή οποιαδήποτε από τις γλώσσες που περιλαμβάνει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλώσσα-πηγή και ως γλώσσα-στόχος. Το γεγονός όμως ότι η μακροδομή είναι αλφαβητική, δεν επέτρεπε να γίνει απλή αντιστροφή των λημμάτων και των αποδόσεών τους, δεδομένου ότι υπάρχουν «ανισομορφίες» μεταξύ των δύο γλωσσών. Για παράδειγμα, στο ελληνικό λημματολόγιο μπορούν να υπάρχουν τα θίγω και θίγομαι ή τα ενσωματώνω και ενσωματώνομαι ως ανεξάρτητα λήμματα, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει και στα γαλλικά για τα παθητικά ή αυτοπαθή τους αντίστοιχα (être affecté και s intégrer), τα οποία υποχρεωτικά εντάσσονται ως τύποι των ενεργητικών ρημάτων affecter και intégrer. Ανάλογη είναι και η περίπτωση ρηματικών εκφράσεων όπως être passible de, être sanctionné de που εντάσσονται αλφαβητικά στο επιθετικό τους μέλος, ενώ στα ελληνικά αποδίδονται με τις εκφράσεις επιδέχομαι ποινή, υπόκειμαι σε ποινή. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υιοθετήθηκαν δύο λύσεις : - Από τη μία πλευρά, στην εσωτερική οργάνωση των λημμάτων έγιναν ομαδοποιήσεις λέξεων όπως στο παράδειγμα που είδαμε παραπάνω, π.χ. το λήμμα έργο περιλαμβάνει μία σειρά υπο-λημμάτων που έχουν ταξινομηθεί με βάση τα είδη έργων, τις ιδιότητες του έργου, τον δημιουργό, - Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και διαγράμματα που παραθέσαμε στο τέλος του λεξικού και των οποίων ο ρόλος είναι να επιτρέπουν τον εντοπισμό ορισμένων εννοιολογικών ή πραγματολογικών αντιστοιχιών μεταξύ των δύο νομικών συστημάτων, καθώς επίσης και να καθιστούν εμφανέστερες τις σχέσεις μεταξύ των 109

8 εννοιών, την εσωτερική τους οργάνωση. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων μπορούμε να διακρίνουμε ότι η πνευματική ιδιοκτησία υπάγεται στον γαλλικό αστικό δίκαιο και διαχωρίζεται σε δικαίωμα του δημιουργού και σε βιομηχανική ιδιοκτησία, ενώ στο ελληνικό δίκαιο η πνευματική ιδιοκτησία είναι ευρύτερος όρος και η βιομηχανική ιδιοκτησία αποτελεί ξεχωριστό τομέα δικαίου που υπάγεται στο εμπορικό δίκαιο. Πρόκειται για σχέσεις μεταξύ των εννοιών που δεν διαφαίνονται από την αλφαβητική παρουσίασή τους. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Droit civil Propriété intellectuelle Propriété littéraire et artistique (droit d auteur) œuvres de l ésprit Droit moral : Droit patrimonial Droit de reproduction Droit de représentation Droit de suite attaché à la personne perpétuel inaliénable imprescriptible insaisissable non discrétionnaire Droit de divulgation Droit au respect du nom Droit au respect de l œuvre Droit de repentir ou de retrait Propriété industrielle créations industrielles Brevets d invention Dessins et modèles Signes distinctifs : la marque le nom commercial la dénomination sociale l enseigne le titre de périodique les appellations d origine les Indications de provenance ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙα Ηθικό δικαίωμα εξουσία δημοσίευσης εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου εξουσία προσπέλασης στο έργο εξουσία υπαναχώρησης Αστικό δίκαιο Πνευματική ιδιοκτησία Περιουσιακό δικαίωμα εξουσία εγγραφής και αναπαραγωγής εξουσία θέσης σε κυκλοφορία εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό εξουσία δημόσιας εκτέλεσης δικαίωμα παρακολούθησης 110

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙβ Εμπορικό δίκαιο Βιομηχανική ιδιοκτησία Τεχνικές δημιουργίες Διακριτικά γνωρίσματα Δίκαιο ευρεσιτεχνία υποδείγματα χρησιμότητας βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τοπογραφίες προïόντων ημιαγωγών πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας του ανταγωνισμού σήμα εμπορική επωνυμία Στην εργασία αυτή περιγράψαμε τα βασικά βήματα που ακολουθήσαμε για τη συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού μας με στόχο τη δημιουργία νέων γλωσσικών πόρων σε ένα ειδικευμένο θεματολογικό πεδίο της νομικής επιστήμης. Οι προοπτικές περαιτέρω επεξεργασίας του έργου περιλαμβάνουν : - εμπλουτισμό του λημματολογίου με την ορολογία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, - σημασιολογική επεξεργασία των λημμάτων έτσι ώστε το γλωσσάριο να μετατραπεί σε δίγλωσσο λεξικό που θα περιέχει πλήρη ερμηνεύματα με ορισμούς και ενδείξεις για τις σημασιολογικές σχέσεις των λημμάτων (π.χ. αντωνυμίας ή συνωνυμίας), - αξιοποίηση του υπάρχοντος σώματος κειμένων για προσθήκη αυθεντικών παραδειγμάτων χρήσης των όρων, - υλοποίηση σε υπολογιστικό περιβάλλον με χρήση νέων τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική εφαρμογής σε περιβάλλοντα γλωσσικής τεχνολογίας. Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία που έχει η μελέτη της ορολογίας και η δημιουργία ειδικών γλωσσαρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο μεγάλης εμβέλειας για την υποστήριξη της μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών κειμένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Βαλεοντής, Κ. «Ο αναλογικός κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης ελληνικής ορολογίας», στο Ελληνική γλώσσα και ορολογία Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, Αθήνα, 1997, σ

10 [2] Bejoint, H. & Thoiron, Ph. Les dictionnaires bilingues, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996, 256 p. [3] Bergenholts, H. & Tarp, S. Manual of Specialized Lexicography, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1995, 254 p. [4] Καλαμβόκα Π. & Βερναρδάκη Α. «Η ελληνική ορολογία στο EURODICQUTOM», στο Τυποίηση Ορολογίας Πρακτικά Διημέρου Ορολογίας, Αθήνα, 1992, σ [5] Katsoyannou, M. & E. Efthimiou «Terminology Encoding in View of Multifunctional NLP Resources», στο Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Proceedings, Vol. 2, Αθήνα, 2000, σ [7] Lerat, P. «Terminologie et sémantique descriptive», La Banque des mots, 1988, p [8] Ray, A. La terminologie, noms et notions, PUF (Que sais-je?), 1992, 127 p. [9] La traduction juridique et assermentée, θεματικό αφιέρωμα στο ηλεκτρονικό περιοδικό POINT COM : Bulletin en ligne de l'association des Anciens Elèves de l'ecole Supérieure d'interprètes et de Traducteurs de l'université de Paris, juillet 1999, Ευαγγελία Μανουσάκη Μαριάννα Κατσογιάννου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Επιδαύρου και Αρτέμιδος Μαρούσι 112

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Πέτρος Πούγγουρας Institut Libre Marie Haps Abstract: When

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας

13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας 1 13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας Α. Δελάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία πλήρη συγκέντρωση δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms 1 14. LEXICON 4ΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ A. Bασιλειάδου-Ζάχου Φ. Δημέλη-Κωνσταντίνου Μπέρτς Στεπανιάν Ε. Φίνογλου-Χαρσούλη Σκοπός: Συγγραφή 4γλωσσου λεξικού βασικού λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations 1 10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας Φρειδερίκος Βαλετόπουλος Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μέρος έρευνας με αντικείμενο την ορολογία του Κώδικα Οδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα