1985 Κ.Δ.Π. 331/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1985 Κ.Δ.Π. 331/2003"

Transcript

1 E.E. Παρ. III(I) 1984 Κ.Δ.Π. 331/2003 Αρ. 3707, Αριθμός 331 Οι περί Μισθωμένων Γραμμών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 144 του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρμόνισης των διαδικασιών παροχής Μισθωμένων Γραμμών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου ως προς την εφαρμογή των αρχών ανοικτού δικτύου στη παροχή Μισθωμένων συνδέσεων (OJ L 165 of , pp ), όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 η οποία τροποποιεί τις «Οδηγίες 90/387/EEC και 92/44/EEC για σκοπούς προσαρμογής σε ανταγωνιστικό περιβάλλον στις Τηλεπικοινωνίες (OJ L 295, of , pp ). Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 144 του περί Ρυθμίσεων Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μισθωμένων τίτλος. Γραμμών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του Ερμηνεία. * 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «λιανικές τιμές» σημαίνει τις τιμές παροχής μισθωμένων γραμμών από Υπόχρεους Οργανισμούς σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπονται χονδρικές τιμές από τους παρόντες Κανονισμούς «λογιστική καταγραφή τρέχοντος κόστους» σημαίνει την λογιστική μέθοδο αποτίμησης με βάση την τρέχουσα αξία ισοδύναμων στοιχείων ενεργητικού, που μπορεί να στηρίζεται (α) στο κόστος αντικατάστασης του στοιχείου ενεργητικού που αποτιμάται, από άλλο στοιχείο με παρόμοια χαρακτηριστικά και παλαιό τητα (β) στην ανακτήσιμη αξία του εν λόγω στοιχείου ενεργητικού, δηλαδή την υψηλότερη οικονομική αξία που είναι πιθανόν να παράγει το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή πραγματοποιήσιμη αξία του εάν επωλείτο ή/και (γ) στην καθαρή σημερινή αξία μελλοντικών χρηματικών ροών από το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού

2 1985 Κ.Δ.Π. 331/2003 «μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος» ή «LRAIC» σημαίνει το μέσο πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την αύξηση της παραγωγής ενός προϊόντος ή της παροχής μιας υπηρεσίας, μακροπρόθεσμα, δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα που επιτρέπει τις αναγκαίες προσαρμογές όλων των στοιχείων εισόδου, ώστε να αντιμετωπισθεί η εν λόγω αύξηση της παραγωγής ή της παροχής της σχετικής υπηρεσίας «μισθωμένες γραμμές» σημαίνει τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις χάρη στις οποίες καθίσταται δυνατή η παροχή χωρητικότητας διαφανούς μετάδοσης μεταξύ (α) των σημείων απολήξεως του ίδιου ή διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων (β) σταθερών σημείων που αποτελούν τμήμα του ίδιου ή διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή (γ) σημείου απολήξεως δικτύου και των εγκαταστάσεων τερματικού εξοπλισμού ενός χρήστη και οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κατ' απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής) «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο ΐ9(ΐ)τοι>2002. μικών Υπηρεσιών Νόμο και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «παροχή μισθωμένης γραμμής» σημαίνει τη δυνάμει συμφωνίας παροχή πρόσβασης σε μισθωμένη γραμμή και δικαιώματος χρήσης της «συναφείς υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες που παρέχει ο Υπόχρεος Οργανισμός, οι οποίες συνδέονται αντικειμενικά με την παροχή μισθωμένων γραμμών και μπορούν να χρεώνονται χωριστά, όπως π.χ. υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, επανασύνδεσης, αλλαγής ταχύτητας (χωρητικότητας), κλπ. «Υπόχρεος Οργανισμός» σημαίνει Οργανισμό, που έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά μισθωμένων γραμμών «χονδρικές τιμές» σημαίνει τις τιμές παροχής μισθωμένων γραμμών από Υπόχρεους Οργανισμούς προς δεόντως αδειοδοτημένους Οργανισμούς για οποιεσδήποτε ανάγκες λειτουργίας του δικτύου τους ή/και παροχής υπηρεσιών στους συνδρομητές τους ή σε άλλους Οργανισμούς. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ' αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 3. (1) Οι παρόντες Κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής στην παροχή και πεδίο τιμολόγηση μισθωμένων γραμμών από Υπόχρεους Οργανισμούς και ιδιαί εφα6 > Λσγη ζ τερα στον καθορισμό των σχετικών υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τα άρθρα 62 έως 65 του Νόμου. (2) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στους παρόντες Κανονισμούς ή σε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών εκδιδόμενο Διάταγμα, οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε κατηγορία μισθωμένων γραμμών, που παρέχεται από Υπόχρεο Οργανισμό, οικειοθελώς ή δυνάμει υποχρεώσεως του σύμφωνα με τον Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, και ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή.

3 Παροχή μισθωμένων γραμμών. Παράρτημα Ι. Κ.Δ.Π. 331/ (3) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν περιορίζουν, τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις τυχόν υποχρεώσεις των Υπόχρεων Οργανισμών ως προς οποιαδήποτε κατηγορία μισθωμένων γραμμών για την οποία προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις των Οργανισμών αυτών σύμφωνα με το Νόμο, τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα ή/και τα Υποδείγματα Προσφοράς Διασύνδεσης των εν λόγω Υπόχρεων Οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου ή τις Προσφορές Αναφοράς τους σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου. ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. (1) Με την επιφύλαξη των τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και τους δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, οι Υπόχρεοι Οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν σε κάθε χρήστη ή άλλο Οργανισμό, που τους απευθύνει σχετικό αίτημα, ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών, εφόσον αυτές ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα. (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο ούτως ώστε να εξασφαλίζουν την ταχύτερη δυνατή παράδοση μισθωμένων παράρτημα π. γραμμών και να καλύπτουν τους δείκτες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα II των παρόντων Κανονισμών. (3) Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί παρέχουν στον Επίτροπο τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες, σε τουλάχιστον ετήσια βάση, για τον έλεγχο, από μέρους του, της συμμόρφωσης τους με τους στόχους που αναφέρονται στο Παράρτημα Π ως προς τις μισθωμένες γραμμές του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α και την ενημέρωση του ως προς τις αντίστοιχες επιδόσεις τους στις κατηγορίες μισθωμένων γραμμών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β. (4) Ο Επίτροπος δύναται να προσδιορίζει με απόφαση του το ειδικότερο περιεχόμενο, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που αναφέρονται Υποχρέωση μη διάκρισης. στον Κανονισμό (3). 5. (1) Κατά τη συμμόρφωση τους με την αρχή της μη διάκρισης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του Νόμου, οι Υπόχρεοι Οργανισμοί υποχρεούνται, μεταξύ άλλων (α) Να μην εξαρτούν τους οικονομικούς ή άλλους όρους παροχής μισθωμένων γραμμών από τη χρήση ή εφαρμογή στην οποία αποβλέπουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των μισθωμένων αυτών γραμμών, εκτός εάν οι διαφορές αυτές ως προς τη χρήση ή εφαρμογή δικαιολογούν αντικειμενικά διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές (β) να μην διατηρούν ή εισάγουν οποιεσδήποτε διακρίσεις ανάμεσα σε χρήστες ή Οργανισμούς της ίδιας κατηγορίας (γ) να μην διακρίνουν ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ή Οργανισμών πέρα από το μέτρο στο οποίο η διάκριση αυτή (i) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα (ii) επιβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 9/ ή/και (iii) ανταποκρίνεται σε εύλογες και αντικειμενικές διαφορές ως προς το κόστος, το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή μισθωμένων γραμμών στις εν λόγω κατηγορίες, σύμφωνα με τις αρχές κοστολόγησης και τήρησης λογαριασμών που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς ή ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά των εν λόγω κατηγοριών μισθωμένων γραμμών

4 1987 Κ.Δ.Π. 331/2003 (δ) να μην διακρίνουν ως προς το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, τις αρχές καταλογισμού κόστους, τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά ανάμεσα σε μισθωμένες γραμμές που παρέχουν σε άλλους Οργανισμούς και σε εκείνες που παρέχουν στις εσωτερικές τους υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν ή/και με τα οποία συνδέονται με οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή ή άλλη νομική σχέση (ε) να μην συνδέουν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής μισθωμένων γραμμών σε χρήστη ή Οργανισμό με τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικότητας ή ισοδύναμου αποτελέσματος για την κάλυψη του συνόλου ή ορισμένου ποσοστού του αναγκών αυτού του χρήστη ή Οργανισμού από μισθωμένες γραμμές ή άλλες υπηρεσίες του Υπόχρεου Οργανισμού. (2) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (1) δεν περιορίζουν το δικαίωμα και την υποχρέωση των Υπόχρεων Οργανισμών να προσφέρουν, με βάση την αρχή του προσανατολισμού στο κόστος και της μη διάκρισης, εκπτώσεις στις λιανικές και χονδρικές τους τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν σε οικονομίες κλίμακας για μεγάλες παραγγελίες μισθωμένων γραμμών ή άλλες οικονομίες ως προς το κόστος παροχής μισθωμένων γραμμών από τους Υπόχρεους Οργανισμούς, που οφείλονται σε αντικειμενικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς, παράγοντες. 6. Τα τέλη παροχής μισθωμένων γραμμών των Υπόχρεων Οργανισμών Υποχρέωση υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του κόστους, που αναφέρονται στον ^ ~ οΐ Κανονισμό 7, προσαυξημένα κατά ένα λογικό ποσοστό απόδοσης της επέν στο κόστος, δύσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την μέση απόδοση κεφαλαίου για τις συνολικές δραστηριότητες του Υπόχρεου Οργανισμού, που αντιστοιχούν στον επιχειρησιακό κλάδο των λιανικών πωλήσεων του, ο οποίος ορίζεται στη παράγραφο (1) του Κανονισμού 6 των περί Υπολογισμού Τελών Διασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών του ΜΕΡΟΣ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 7. ^(1) Κατά τη συμμόρφωση τους με την αρχή της κοστοστρέφειας Μέθοδος σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 65 του Νόμου και το παρόν άρθρο, οι κοστολ Υ Τ ι στ ΐζ Υπόχρεοι Οργανισμοί δύνανται να λαμβάνουν υπόψη για σκοπούς καθορισμού των τελών παροχής μισθωμένων γραμμών μόνο τα ακόλουθα στοιχεία: 1 (α) Το κόστος που καταλογίζεται άμεσα στην εγκατάσταση, εκμετάλλευση και τη συντήρηση των μισθωμένων γραμμών, καθώς και την εμπορία και χρέωση τους (β) ένα ποσοστό του κοινού κόστους, δηλαδή του κόστους που δεν αφορά άμεσα ούτε τις μισθωμένες γραμμές ούτε άλλες δραστηριότητες και το οποίο πρέπει να κατανέμεται ως εξής: (i) όπου είναι δυνατόν, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα γίνεται με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσης του 1 Βλ. άρθρο 10(2) της Οδηγίας 92/44/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές, όπως έχει τροποποιηθεί.

5 Γενικές αρχές Κ.Δ.Π. 331/ (π) όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάλυσης, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα πραγματοποιείται με βάση την υπάρχουσα έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους, για τις οποίες είναι δυνατός ο άμεσος καταλογισμός και η ανωτέρω έμμεση σχέση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τις συγκρίσιμες δομές κόστους (iii) όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κατηγορία κόστους θα κατανέμεται στις μισθωμένες γραμμές βάσει ενός γενικού δείκτη κατανομής («Δ») που θα υπολογίζεται ως εξής: Δ= Κ!/Κ 2 όπου : Κ! = συνολικό κόστος που έχει κατανεμηθεί στις μισθωμένες γραμμές σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία (i) και (ίί) Κ 2 = συνολικό κόστος που μπορεί να κατανεμηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία (ί) και (ii) σε όλες τις άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες του Υπόχρεου Οργανισμού. (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν (α) Να καταβάλλουν προσπάθεια να υπολογίσουν τα κόστη που αντιστοιχούν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) με βάση το μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη στη σχετική πρακτική και εμπειρία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) να αιτιολογούν επαρκώς την τυχόν απόκλιση τους από την ανωτέρω μέθοδο. (3) Ο υπολογισμός των στοιχείων κόστους που αντιστοιχούν στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) με βάση το μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος ή με βάση άλλη ανάλογη μέθοδο κοστολόγησης αποδεκτή από τον Επίτροπο καθίσταται υποχρεωτικός από την ημερομηνία που ορίζεται σε Διάταγμα ή απόφαση που μπορεί να εκδώσει ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη του (α) Την εμπειρία που μεσολάβησε από την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών (β) τις ανάγκες της αγοράς και τις απόψεις των ενδιαφερομένων και (γ) τη σχετική εμπειρία και πρακτική διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας. 8. ο καταλογισμός του κόστους που αναφέρεται στον Κανονισμό 7 θα καταλογισμού < > > ^» κόστους. πρέπει να γίνεται συμφωνά με τις έξης γενικές αρχές: (α) Στοιχεία κόστους επιτρέπεται να καταλογίζονται σε ορισμένες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών εφόσον αυτές και μόνον προκαλούν την αύξηση του εν λόγω κόστους. (β) Ο καταλογισμός του κόστους επιτρέπεται να γίνεται με εναλλακτικές μεθόδους εάν η διαφορά ως προς το αποτέλεσμα που προκύπτει δεν είναι ουσιώδης. (γ) Ο καταλογισμός κόστους πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς εσκεμμένη αλλοίωση του κόστους μίας κατηγορίας μισθωμένων γραμμών προς όφελος άλλης.

6 1989 Κ.Δ.Π. 331/2003 (δ) Οι αρχές καταλογισμού του κόστους δε θα πρέπει να αλλάζουν, κατά κανόνα, από έτος σε έτος, χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, και οι τυχόν αλλαγές θα πρέπει να περιγράφονται και να εφαρμόζονται αναδρομικά στα προηγούμενα έτη, εάν αυτό επηρεάζει ουσιωδώς το τελικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου υπολογισμού, (ε) Ο καταλογισμός του κόστους πρέπει να γίνεται με διαφανή, αναλυτικό, ελέγξιμο και επαληθεύσιμο τρόπο, (στ) Μισθωμένες γραμμές και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται εσωτερικά, από έναν από τους επιχειρησιακούς κλάδους του Υπόχρεου Οργανισμού προς άλλον ή προς άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από αυτόν ή συνδέεται μαζί του με ιδιοκτησιακή σχέση, πρέπει να κοστολογούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (ε) του παρόντος άρθρου, με όρους διαφανείς και ίσους με εκείνους που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες μισθωμένες γραμμές και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους χρήστες ή Οργανισμούς. 9. Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν να διακρίνουν σαφώς ανάμεσα σε Χονδρικές λιανικές και χονδρικές τιμές και να κοστολογούν τις χονδρικές τιμές τους τιμες: λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων (α) Την εξοικονόμηση του κόστους εμπορικής προώθησης, και άλλων συναφών στοιχείων κόστους, τα οποία συνδέονται μόνο με τις λιανικές πωλήσεις σε άλλους χρήστες και τα οποία οφείλουν να καταλογίζονται μόνον στις λιανικές τιμές και να μην επιβαρύνουν τις χονδρικές τιμές (β) κάθε ουσιώδη αντικειμενική εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει ή οφείλει να προκύπτει, με βάση την αρχή της αποδοτικής διαχείρισης της παροχής μισθωμένων γραμμών από τον Υπόχρεο Οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο, τις κατηγορίες, την κατανομή, την διάρθρωση, και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών που παρέχονται σε άλλους Οργανισμούς. 10. (1) Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν να συντάσσουν και θέτουν Χωριστοί στη διάθεση του Επιτρόπου, χωριστούς λογαριασμούς ως προς τα έσοδα και λ ν αο >«σμ< το κόστος της παροχής μισθωμένων γραμμών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών. (2) Οι χωριστοί λογαριασμοί, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οφείλουν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον κατάσταση κερδών και ζημιών, με επαρκείς πληροφορίες και λεπτομέρειες που να επιτρέπουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω Υπόχρεων Οργανισμών με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. (3) Οι χωριστοί λογαριασμοί, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), θα πρέπει (α) Να καθιστούν έκδηλα οποιαδήποτε τέλη μεταβίβασης προς ή από άλλους επιχειρησιακούς κλάδους του Υπόχρεου Οργανισμού, που αντιστοιχούν στα τέλη για την παροχή μισθωμένων γραμμών και συναφών υπηρεσιών σε επιχειρησιακούς κλάδους του Υπόχρεου Οργανισμού (β) να καταδεικνύουν ρητώς οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ κόστους καταλογιζομένου στις διάφορες δραστηριότητες του Υπόχρεου Οργανισμού και κόστους που αποδέχθηκε ο Επίτροπος για σκοπούς προσδιορισμού τελών παροχής μισθωμένων γραμμών

7 K.AJI. 331/ (γ) να καταρτίζονται με βάση τη λογιστική καταγραφή τρέχοντος κόστους ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης, στο μέτρο του δυνατού και με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 19. (4) OL Υπόχρεοι Οργανισμοί πρέπει να συνοδεύουν τους χωριστούς λογαριασμούς και πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) με τις εξής πρόσθετες πληροφορίες: (α) Τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο κοστολόγησης (π.χ. πλήρως κατανεμημένο κόστος, μακροπρόθεσμο μέσο αυξανόμενο κόστος, οριακό κόστος, κόστος λόγω αυτοδυναμίας, άμεσα ενσωματωμένο κόστος, κ.λ.π.) (β) τη χρησιμοποιούμενη βάση κόστους (π.χ. τρέχον ή ιστορικό κόστος) (γ) συμβιβασμό των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου με τους υπαγορευόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λογαριασμούς τους, που δείχνει τις τυχόν διαφορές και προσαρμογές ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους λογαριασμών (δ) λεπτομέρειες του βαθμού στον οποίο αναλύεται το άμεσο κόστος και τα κριτήρια καταλογισμού του έμμεσου ή μη καταλογιστέου κόστους στο κόστος των τελών διασύνδεσης (ε) τις λογιστικές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους των μισθωμένων γραμμών και των συναφών υπηρεσιών (στ) συνοπτικό πίνακα του συνόλου των τελών μεταφοράς μεταξύ των διάφορων επιχειρηματικών κλάδων του ίδιου Υπόχρεου Οργανισμού που αφορούν την παροχή μισθωμένων γραμμών και συναφών υπηρεσιών (ζ) το βαθμό στον οποίο ο καταλογισμός του κόστους στηρίζεται σε τεχνικές δειγματοληψίας (η) το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης που αντιστοιχεί στην παροχή μισθωμένων γραμμών και συναφών υπηρεσιών και τη σχέση του με τη μέση απόδοση κεφαλαίου για τις συνολικές δραστηριότητες του Υπόχρεου Οργανισμού, που αντιστοιχούν στον επιχειρησιακό κλάδο των λιανικών πωλήσεων του. Συνεπείς 11. Ο υπολογισμός του κόστους παροχής μισθωμένων γραμμών από λογαριασμοί. γ π χρ εο Οργανισμό σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς οφείλει να είναι απολύτως συνεπής με τον υπολογισμό των στοιχείων κόστους και τους σχετικούς λογαριασμούς που ο Υπόχρεος Οργανισμός τηρεί ή υποχρεούται να τηρεί για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνα με το Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή Διατάγματα. 12. <1) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η συμμόρφωση των Υπόχρεων Οργανισμών με τις υποχρεώσεις σύνταξης χωριστών λογαριασμών και πληροφοριών, που ορίζονται στον Κανονισμό, δεν τους απαλλάσσει από άλλες τυχόν υποχρεώσεις τους για τη σύνταξη και δημοσίευση χωριστών λογαριασμών με βάση Διεθνή αποδεκτά πρότυπα για μία ή περισσότερες ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δυνάμει του Νόμου, των δυνάμει του Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων και της άδειας τους. (2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (1), οι Υπόχρεοι Οργανισμοί μπορούν να συνδυάζουν τη σύνταξη των χωριστών λογαριασμών και πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται στην παράγραφο (1) σε ενιαίους λογαρια Σχέση με άλλες υποχςεωσεις.

8 1991 Κ.Δ.Π. 331/2003 σμούς, εφόσον η διάρθρωση τους και οι τυχόν συνοδευτικές επεξηγήσεις είναι επαρκείς για την εξακρίβωση από τον Επίτροπο. (3) Η αδυναμία Υπόχρεου Οργανισμού να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Κανονισμούς, ακόμη και εάν αυτό δεν οφείλεται σε ευθύνη του, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει, αναστέλλει προσωρινά ή αναιρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με μισθωμένες γραμμές σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 62 του Νόμου και το δυνάμει αυτού εκδιδομένου Διατάγματος του Επιτρόπου. ΜΕΡΟΣ IV ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 13. Οι χωριστοί λογαριασμοί που συντάσσονται σύμφωνα με τον Κανό Λογιστικός νισμό 10 υποβάλλονται σε λογιστικό έλεγχο και έγκριση από ανεξάρτητους aeyx 5 ελεγκτές, μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, με φροντίδα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου Υπόχρεου Οργανισμού, πριν από την υποβολή τους στον Επίτροπο και τη δημοσίευση τους. 14. Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τον Ακρόαση από Επίτροπο για την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων κατά τον πιτρο:ϊ0 την ετοιμασία των χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στον Κανονισμό 10: Νοείται ότι το αίτημα για διευκρινίσεις δύναται να υποβληθεί γραπτώς. 15. (1) Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί μπορούν να ζητούν από τον Επίτροπο, Εμπιστευτώ σε έγκαιρο χρόνο ο οποίος εν πάση περιπτώσει δε δύναται να υπερβαίνει την ^ηςοφοοιων περίοδο των πέντε (5) ημερών και με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα, τη μη δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών που αποτελούν μέρος των χωριστών λογαριασμών και άλλων στοιχείων που αναφέρονται στον Κανονισμό 10, για λόγους προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. (2) Κατά την εξέταση αιτήματος που του υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (1), ο Επίτροπος αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη του, μεταξύ άλλων (α) Το βαθμό, στον οποίο το σχετικό αίτημα κρίνεται εύλογο* (β) την ανάγκη δημοσιοποίησης πληροφοριών που θα είναι αρκετές για να επιτρέψουν σε άλλους Οργανισμούς και τυχόν ενδιαφερόμενους φορείς την κατανόηση και τον έλεγχο του αξιόπιστου της μεθόδου υπολογισμού των τελών παροχής μισθωμένων γραμμών των Υπόχρεων Οργανισμών και της σύγκρισης της με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς στο εσωτερικό και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) τη σχετική πρακτική που ακολουθείται από ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16. (1) Ο Επίτροπος μπορεί να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση για Δημόσια οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς, δια β ουλευστ ι και ιδιαίτερα: (α) Τις συνθήκες παραγγελίας και παράδοσης, την τιμολόγηση και ποιό^ τητα των παρεχόμενων μισθωμένων γραμμών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και τις σχετικές ανάγκες της αγοράς (β) το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά, τη γεωγραφική κάλυψη της παροχής μισθωμένων γραμμών και το επίπεδο της σχετικής

9 Υποβολή στον Επίτροπο αντίγραφου συμφωνίας παροχής μισθωμένων γραμμών. Επίλυση διαφορών από τον Επίτροπο. Κ.Δ.Π. 331/ προσφοράς και ζήτησης για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 65 του Νόμου (γ) τις λεπτομέρειες ερμηνείας και προσαρμογής στους λογαριασμούς των Υπόχρεων Οργανισμών της μεθόδου LRAIC ή άλλων μεθόδων κοστολόγησης και την καταλληλότητα των μεθόδων αυτών για σκοπούς των παρόντων Κανονισμών (δ) το περιεχόμενο και την παρουσίαση των χωριστών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών, που οφείλουν να συντάσσουν οι Υπόχρεοι Οργανισμοί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 10 και (ε) την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία και πρακτική. 17. (1) Η συμφωνία παροχής μισθωμένων γραμμών από Υπόχρεο Οργανισμό σε άλλο Οργανισμό πρέπει να υποβάλλεται στον Επίτροπο, από οποιοδήποτε από τους συμβαλλόμενους Οργανισμούς ή από κοινού, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της. (2) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στη παράγραφο (1) δεν μπορούν να τίθενται σε ισχύ πριν από την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής τους από τον Επίτροπο. (3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (2) μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί, κατά την εύλογη κρίση του Επιτρόπου. (4) Ο Επίτροπος ελέγχει, κατόπιν αιτήματος ή με δική του πρωτοβουλία τη συμμόρφωση των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και με τις διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων και μπορεί να κοινοποιήσει στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς τις τυχόν παρατηρήσεις ή/ και ενστάσεις του. (5) Παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (2) ή/και της τυχόν παράτασης της χωρίς παρατηρήσεις ή ένσταση από τον Επίτροπο δεν αποτελεί τεκμήριο σιωπηρής έγκρισης του. 18. (1) Δεόντως αδειοδοτημένοι Οργανισμοί που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών από τον Επίτροπο, που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό, για κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία ή/και εφαρμογή των υποχρεώσεων των Υπόχρεων Οργανισμών σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς ή/και τα Διατάγματα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 62 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 63 του Νόμου, εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από κοινού από τον Υπόχρεο Οργανισμό και τον άλλο ενδιαφερόμενο Οργανισμό (β) η αίτηση επίλυσης διαφορών αφορά την ερμηνεία, εφαρμογή ή αδυναμία σύναψης συμφωνίας παροχής μισθωμένων γραμμών από Υπόχρεο Οργανισμό και οι συμβαλλόμενοι ή διαπραγματευόμενοι Οργανισμοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών. (2) Η αίτηση επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το εδάφιο (1) υποβάλλεται εγγράφως στον Επίτροπο και περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

10 1993 Κ.Α.Π. 331/2003 (α) Τα στοιχεία των Οργανισμών που εμπλέκονται στην εκκρεμούσα διαφορά ως προς την παροχή μισθωμένων γραμμών (β) περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και των γεγονότων που θεμελιώνουν και δικαιολογούν την αίτηση (γ) το συγκεκριμένο αίτημα του Οργανισμού, που υποβάλλει την αίτηση επίλυσης διαφορών (δ) οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία, που ο αιτών θεωρεί αναγκαία ή χρήσιμα για την στήριξη των επιχειρημάτων του. (3) Εφόσον η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) δεν απευθύνεται στον Επίτροπο από κοινού, και εφόσον ο Επίτροπος κρίνει ότι η αίτηση αυτή περιέχει επαρκή στοιχεία για την έναρξη της διαδικασίας, ενημερώνει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον Οργανισμό, κατά του οποίου στρέφεται ή αίτηση, ως προς την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, κοινοποιώντας του αντίγραφο της αίτησης και των τυχόν συνοδευτικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που τη συνοδεύουν. (4) Στη συνέχεια της διαδικασίας, ο Επίτροπος δύναται να ζητήσει την υποβολή κάθε αναγκαίας συμπληρωματικής πληροφορίας ή διευκρίνισης και οφείλει να δώσει ευκαιρία και στα δύο μέρη να υποβάλουν τις γραπτές και/ή προφορικές, κατά την κρίση του Επιτρόπου παρατηρήσεις τους μέσα σε εύλογες προθεσμίες, που ορίζει κατά περίπτωση ο Επίτροπος. (5) Για τον σκοπό της επίλυσης των διαφορών που του υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο Επίτροπος δύναται ακόμη να εξετάζει με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση ενός από τους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (α) Παρεπίπτοντα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο της διαφοράς και αφορούν την ερμηνεία συμβατικών ή άλλων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων Οργανισμών, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της διαφοράς και/ή (β) οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, ως προς το οποίο ο Επίτροπος έχει εξουσία παρέμβασης ή ελέγχου σύμφωνα με το Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα. (6) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει την παραπομπή και ενιαία επίλυση της διαφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο (1) σε άλλη τυχόν διαδικασία επίλυσης διαφοράς για συγγενή θέματα που εκκρεμεί μεταξύ των ίδιων Οργανισμών (α) Εφόσον η ενιαία διαδικασία επίλυσης της διαφοράς δεν περιορίζει τα διαδικαστικά δικαιώματα των Οργανισμών που συμμετέχουν στις παράλληλες αυτές διαδικασίες ή/και (β) εφόσον οι Οργανισμοί που συμμετέχουν στις παράλληλες αυτές διαδικασίες συμφωνούν στην ενιαία επίλυση τους. (7) Για το σκοπό επίλυσης της διαφοράς, που του υποβλήθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη του ιδιαίτερα αλλά όχι περιοριστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων Οργανισμών σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, και τα κριτήρια που παρατίθενται στο εδάφιο (3) του άρθρου 47 του Νόμου, εφόσον αυτά τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση. (8) Εφόσον δεν συνάγεται άλλως από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού η διαδικασία ακρόασης των ενδιαφερόμενων Οργανισμών διεξάγεται σύμφωνα με τους περί Δημοσίων Ακροάσεων Κανονισμούς. Επίσημη Παράρτημα Τρίτο (Ι):

11 .ιατάγματα. Συμμόρφωση. Κ.Δ.Π. 331/ (9) Ο Επίτροπος οφείλει να αποφασίσει ως προς τις διαφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1). (10) Ο Επίτροπος δεν είναι υποχρεωμένος να περιορίσει την απόφαση του στην αποδοχή ή απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού. (11) Ο Επίτροπος δημοσιοποιεί πλήρη γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση της απόφασης του και του σκεπτικού της ως προς την επίλυση των διαφορών που του υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, με την επιφύλαξη της προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων των ενδιαφερόμενων Οργανισμών, δίνοντας τους εύλογη προθεσμία την οποία καθορίζει ούτως ώστε να προσδιορίσουν τα στοιχεία της απόφασης του Επιτρόπου, που κατά την γνώμη τους εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, και αξιολογώντας τις προτάσεις τους κατά την εύλογη κρίση του. 19. (1) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα, ο Επίτροπος μπορεί να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή αποφάσεις είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών και τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Οργανισμών με τις διατάξεις του, και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. (2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι δυνάμει αυτού εξουσίες του Επιτρόπου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : (α) Τη δημοσίευση των λογαριασμών που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 και των σχετικών παρατηρήσεων και συμπερασμάτων του Επιτρόπου (β) την έκδοση Διατάγματος ή απόφασης για τη συγκεκριμένη παρουσίαση και το επί μέρους προαιρετικό ή υποχρεωτικό περιεχόμενο των λογαριασμών που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 (γ) την έκδοση Διατάγματος με το οποίο επιβάλλεται ως υποχρεωτική ή συνιστάται μία ορισμένη μέθοδος κοστολόγησης, υπολογισμού ή/και καταλογισμού ορισμένων ή όλων στων στοιχείων εσόδων και κόστους που αναφέρονται στον Κανονισμό 10 (δ) την έκδοση απόφασης για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Διαταγμάτων (ε) την έκδοση Διατάγματος ή απόφασης για την προσαρμογή ενός ή περισσότερων από τα Παραρτήματα των παρόντων Κανονισμών στις εξελίξεις της αγοράς ή του ρυθμιστικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν σχετικών νομοθετικών ή άλλων κειμένων που μπορεί να υιοθετούνται ή δημοσιεύονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 20. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) έως (4), οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών κατά τη μεταγενέστερη από τις εξής δύο ημερομηνίες: (α) Ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ των παρόντων Κανονισμών (β) ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ των Κανονισμών ή του Διατάγματος με το οποίο ορίζονται ως οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά μισθωμένων γραμμών.

12 1995 Κ.Δ.Π. 331/2003 (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στους Κανονισμούς 6 έως 10 και τον Κανονισμό 13 κατά τη μεταγενέστερη από τις εξής δύο ημερομηνίες: (α) Δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ των Κανονισμών ή του Διατάγματος με το οποίο ορίζονται ως Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά μισθωμένων γραμμών (β) τρεις (3) μήνες από τη θέση σε ισχύ των παρόντων Κανονισμών. (3) Μέχρι την εκπλήρωση, κατά την εύλογη κρίση του Επιτρόπου, των υποχρεώσεων των Υπόχρεων Οργανισμών ως προς τον καθορισμό των χονδρικών τιμών που ορίζονται στον Κανονισμό 9, οι εν λόγω χονδρικές τιμές οφείλουν να είναι κατά τουλάχιστον 20 (είκοσι) τοις εκατό χαμηλότερες από τις λιανικές τιμές που ισχύουν για μισθωμένες γραμμές του ίδιου αριθμού, ποιότητας και ουσιωδών όρων παροχής, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων αντιστοιχούν στις δύο αυτές κατηγορίες ανά περίπτωση. (4) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει κατά την κρίση του, μετά από αιτιολογημένη έγγραφη σχετική αίτηση Υπόχρεου Οργανισμού, εύλογη παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης του με τις διατάξεις του Κανονισμού 4, ως προς μία ή περισσότερες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών. 21. (1) Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Επιτρόπου Υπόχρεος Οργά κυρώσεις και νισμός παραβιάζει υποχρέωση, που απορρέει από τους παρόντες Κανόνι ποινε ζ σμούς, ο Επίτροπος του κοινοποιεί την εν λόγω διαπίστωση του που περιέχει τουλάχιστον (α) Περιγραφή της διαπιστωμένης παραβίασης και, (β) προθεσμία για συμμόρφωση, που καθορίζεται κατά την κρίση του Επιτρόπου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μήνες και (γ) προθεσμία για την εθελοντική υποβολή παρατηρήσεων, αίτηση ακρόασης ή/και αίτησης παράτασης της προθεσμίας από τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό. (2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, ο Επίτροπος κατά τη κρίση του μπορεί να χορηγήσει παράταση στην προθεσμία συμμόρφωσης του Οργανισμού αυτού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μήνες. (3) Μετά το πέρας της διαδικασίας που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο, και νοουμένου ότι η διαπίστωση του Επιτρόπου παραμένει αναλλοίωτη, η εν λόγω διαπίστωση ή η ενδεχόμενη νέα απόφαση του, αποτελεί και την τελική απόφαση του Επιτρόπου. (4) Εφόσον η παραβίαση της σχετικής υποχρέωσης του εν λόγω Υπόχρεου Οργανισμού συνεχίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον Οργανισμό αυτό έως τρεις χιλιάδες (3000) λίρες, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (γ) του άρθρου 21 του Νόμου. (5) Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (1) έως (3) ισχύουν με την επιφύλαξη των τυχόν αυστηρότερων διαδικασιών συμμόρφωσης και των πρόσθετων κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα του Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και Διαταγμάτων ή/και την άδεια του εν λόγω Υπόχρεου Οργανισμού.

13 1996 ΠΑΡΑΡΤΗΐυΐΑ I (Κανονισμός 4) Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΗΠΉΡΙΣΤΙΚΑ Κατηγορία μισθωμένης γραμμής Αναλογική, εύρος ζώνης φωνής συνήθους ποιότητας Αναλογική, εύρος ζώνης φωνής ειδικής ποιότητας Ψηφιακή, 64 kbit/s 1 '? Ψηφιακή, αδόμητη kbit/s 1 *' Ψηφιακή, δομημένη kba/s 11 "' Ψηφιακή, αδόμητη kbits/s Ψηφιακή, δομημένη kbit/s Προδιαγραφές συστημάτων διεπαφών δισύρματη 11 ' - ETS ?' ή ν m τετρασυρμαπν' - ETS δισύρματη (4) 1 " - ETS ι '. ή ' "/'' " β. τετρασυρματη 1 ' - ETS (6> ETS 'ν ETS300288/A1 (8) ETS ETS3O "' ETS ETS Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων δισύρματη? ETS lj ' ή "' ΜΙ τετρασυρματη -, ETS ( ' δισύρματη - ETS w τετρασυρματη - ETS { ' ETS ETS ETS /Α1 ETS vli: ' ETS ETS ) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κόίνό τεχνικό κανονισμό 15 (CTR15). ( 2 ) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 17 (CTR17). ( 3 ) Που προηγουμένως παρέχσνταν σύμφωνα με τη Σύσταση Μ της ITU-T (έκδοση 1988), αντί του ETS ( 4 ) Που προηγουμένως παρέχονταν σύμφωνα με τη Σύσταση Μ.1040 της ITU-T (έκδοση 1988), αντί του ETS ( 5 ) Που προηγουμένως παρέχονταν σύμφωνα με τη Σύσταση Μ.1020/Μ.1025 της ITU-T (έκδοση 1988), αντί του ETS ( 6 ) Που προηγουμένως παρέχονταν σύμφωνα με τη Σύσταση Μ.1 Q207M.1025 της ΠΌ-Τ (έκδοση 1988), αντί του ETS * ί 7 ) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στονκοινό τεχνικό κανονισμό 14 (CTR14). ( 8 ) Προσωρινά, δύνανται οι εν λόγω μισθωμένες γραμμές να παρέχονται με χρήση άλλων διεπαφών, βασισμένων στο Χ21 ή Χ21 bis αντί του ETS ( 9 ) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκεπαι να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στονκοινό τεχνικό κανονισμό 12 (CTR 12). (! ) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 13(CTR 13). ( 11 ) Που προηγουμένως παρέχονταν σύμφωνα με τις Συστάσεις της ITU-T G.703 Ε G.704 (εξαιρουμένου του τμήματος 5) και G.706 (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού) (έκδοση 1988) αντί του ETS ( 12 ) Που προηγουμένως παρέχονταν σύμφωνα με τη συναφή σειρά G.800 των Συστάσεων της ITU- Τ (έκδοση 1988). αντί του ETS

14 1997 Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στους παραπάνια απαριθμούμενους τύπους μισθωμένων γραμμών καθορίζουν επίσης τά σημεία απόληξης του δπαύου (ΝΤΡ), σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται σιο άρθρο 2 της Οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.-;---? Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΙΟΙΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Κατηγορία μισθωμένης γραμμής Ψηφιακή, δομημένη kbit/s Ψηφιακή, άδόμητη kbit/s Ψηφιακή 155 Mbif/s(STM-1) Προδιαγραφές συστημάτων. διεπαφών ETS ETS ITU-T G.708 -'- '- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά σύνδεσης και. προδιαγραφές επιδόσεων ETS ETS ITU-TG.708

15 1998 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Κανονισμός 4) ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Περιγραφή δείκτη Τιππκή χρονική περίοδος παράδοσης, από την ημέρα της υποβολής οριστικής αίτησης μισθωμένης γραμμής, μέσα στην οποία έχει παραδοθεί το 95% του συνόλου των μισθωμένων γραμμών αυτού του τύπου. Τυπικός χρόνος επιρκευής, δηλ. το χρονικό διάστημα αττό τη στιγμή που ένα μήνυμα σχετικό με βλάβη έχει αναγγελθεί στην αρμόδια μονάδα του ' Υπόχρεου Οργανισμού έως τη στιγμή που έχει επισκευασθεί το 80% όλων'των μισθωμένων γραμμών της ίδιας κατηγορίας και των οποίων η επαναλειτουργία έχει ανακοινωθεί, όπου αυτό ενδείκνυται, στους χρήστες. Ποσοστό διαθεσιμότητας υπηρεσίας, δηλ.: (συνολικές ώρες κατά τις οποίες διακοπής της λειτουργίας των μισθωμένων γραμμών του ιδίου τύπου: συνολικές ώρες της περιόδου μετρήσεως για όλες τις μισθωμένες γραμμές ιδίου τύπου) Χ100 Τιμή 45 ημέρες 6 ώρες 0,05 % Οι ανωτέρω στόχοι πρέπει να τηρούνται σωρευτικά; (α) ως προς τον συνολικό αριθμό των μισθωμένων γραμμών του Παραρτήματος J, Μέρος Α, που παραγγέλλονται από χρήστες και τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία και χωρητικότητα τους και ανεξάρτητα από το εάν χρεώνονται με βάση λιανικές ή χονδρικές τιμές'και (β) ως προς κάθε μία χωριστά από τις επί μέρους κατηγορίες γραμμών του Παραρτήματος Ι, Μέρος Α.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) 6333 Κ.Δ.Π. 653/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 653 Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

1697 Κ.Δ.Π. 355/2000

1697 Κ.Δ.Π. 355/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3455, 8.12.2000 1697 Κ.Δ.Π. 355/2000 Αριθμός 355 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις) Κανονισμοί του 2000, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα