τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόμος 8 (1), 19 28 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 19-28 Released: September 30, 2011"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, ISSN Εφαρμογή της Θεωρίας «Διαχείρισης Έργων» σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Κινητικής Αναψυχής Ιωάννης Αυθίνος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Αθήνας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ταφέρει τη βασική τεχνογνωσία διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής. Τα επιλεγμένα μέσα διαχείρισης που αξιοποιούνται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν: διερεύνηση της «εφικτότητας» του έργου, σύνταξη του «χάρτη του έργου», «δομημένη ανάλυση εργασιών», «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», «μέθοδοι προσαρμογής χρόνου υλοποίησης», «σύνταξη προϋπολογισμού», «διαγράμματα ροής εργασιών», «προδιαγραφές (πολιτικές και διαδικασίες)», «παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας)», «εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός έργου», «διαχείριση κινδύνου», «αξιολόγηση και αποτύπωση - κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που παράχθηκε σε γνώση». Η ανωτέρω διαδικασία διαχείρισης στηριγμένη σε αντίστοιχα εργαλεία μάνατζντ εξέτασε ενδελεχώς την εφαρμογή της δραστηριότητας του ράφτινγκ στην ελληνική αγορά υπαίθριας αναψυχής. Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση έργων, Υπαίθριες δραστηριότητες, Διαχείριση δραστηριοτήτων αναψυχής Applications of the theory Project Management in Outdoor Recreation Activities Ioannis Afthinos Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Athens, Hellas Abstract The purpose of the present study was to transfer the Know How of the basic project management knowledge from the business sector into the Outdoor recreation services delivery system. A project is «a complex non routine, one time effort, limited by time, budget, resources, and performance specifications designed to meet customer needs» (Gray & Larson, 2000, p.4). Due to their nature, and in order to secure the success of their outcome, projects are managed via «a series of steps» (Cook, p. 4), as well as the use of specific management tools. The representative tools for this are: Go no go, Project map, Work break down structure, Time table charts, Time adjustment methods, Budgeting, Flow charts, Policies and procedures, Deliverables, Control and evaluation of the project process, Risk management, Transfer of knowledge. Key words: Projects management, Outdoor activities, Recreation event management Διεύθυνση επικοινωνίας: Ιωάννης Αυθίνος, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, e mail: 19

2 Εισαγωγή Έργο είναι «μία πολύπλοκη προσπάθεια, όχι ρουτίνα, η οποία πραγματοποιείται μια φορά, περιορισμένα μέσα, χρόνο, προϋπολογισμό και προδιαγραφές απόδοσης, σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που θα χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμά της» (Gray & Larson, 2000, σελ.4). Λόγω της φύσης τους και προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του συγκεκριμένου αποτελέσματος τους, τα έργα διαχειρίζονται «μία σειρά βημάτων» (Cook, σελ. 4) και την παράλληλη χρήση συγκεκριμένων «εργαλείων» μάνατζντ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ταφέρει τη βασική τεχνογνωσία διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής και συγκεκριμένα στην διαχείριση του ράφτινγκ ως μιας υπαίθριας δράσης. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Ο πυρήνας της διαχείρισης έργων αποτελείται από το τρίπτυχο της έγκαιρης ολοκλήρωσης τους (χρόνος), της τήρησης του προϋπολογισμού τους (κόστος), και της ικανοποίησης αυτού που θα τα χρησιμοποιήσει (ποιότητα). Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή η αλλαγή σε ένα από αυτά επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα άλλα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της διαχείρισης έργων είναι και ο κύκλος ζωής τους. Αποτελείται από τη διερεύνηση της εφικτότητας τους, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την ολοκλήρωση τους. Πριν όμως από κάθε τι, πρέπει να ειπωθεί ότι κάθε έργο βασίζεται σε μία ιδέα, η οποία τελικά θα υλοποιηθεί ή όχι. Στην πραγματικότητα λίγες από αυτές πραγματοποιούνται διότι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση τους είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι βασικές παράτροι για την επιτυχία τους όπως: ο οργανισμός υλοποίησης διαθέτει τα απαιτούνα μέσα, την τεχνογνωσία, τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και την υποστήριξη (άδειες, συναινέσεις κ.λπ.); (Baguley, 2003). Προκειμένου να γίνει αυτό προηγείται ο σχεδιασμός, δηλαδή η σύνταξη του «χάρτη του έργου». Μία σφαιρική περιγραφή τους στόχους, και το περιεχόνό του. Στη συνέχεια, βάση το συγκεκριμένο έγγραφο, καταγράφονται λεπτομέρεια (ως προς το εύρος και την ποιότητα) ομαδοποιημένες (παραδοτέα) και λογική αλληλουχία οι εργασίες (που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε μία διεργασία που καλείται «δομημένη ανάλυση εργασιών» (Deeprose, 2004). Η λίστα αυτή, αξιοποιείται στη συνέχεια για να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα αρχίσουν, θα διαρκέσουν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, τα απαιτούνα μέσα-πόροι, το κόστος, ο έλεγχος υλοποίησης και η συλλογή των στοιχείων στα οποία θα τατραπεί η εμπειρία σε γνώση. Το βασικό εργαλείο διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης ενός έργου είναι το «χρονοδιάγραμμα» το οποίο δημιουργείται προσθέτοντας τη διάσταση του χρόνου στη δομημένη ανάλυση εργασιών. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου ο χρονικός προγραμματισμός παρουσιάζει καθυστερήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι προσαρμογή του όπως είναι η εξωτερική ανάθεση, η τατόπιση εργασιών, η ίωση αντικειμένου, η επιτάχυνση και η αλλαγή ανάθεσης εργασιών (Verzuh, 2002). Η οικονομική διαχείριση ενός έργου βασίζεται στον προϋπολογισμό του αλλά και στη ροή εσόδων εξόδων. Ο πρώτος, στο σκέλος των εξόδων, μπορεί να δημιουργηθεί υπολογίζοντας το κόστος υλοποίησης κάθε ενέργειας (εργατο-ώρες, συγκεκριμένη αμοιβή, μέσα) (Verzuh, 2002) που περιλαμβάνει η λίστα της δομημένης ανάλυσης εργασιών. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα οργανόγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει συναφείς ομάδες εργασίας που κοστολογούνται. Το σύνολο των εξόδων συνθέτουν τον προϋπολογισμό. Με βάση αυτή, μπορεί να δημιουργηθεί και η ροή εξόδων υλοποίησης του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να είναι γνωστές και οι χρονικές ταμιακές ανάγκες του έργου. Η διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου προϋποθέτει την εφαρμογή της αποκέντρωσης εξουσιών και την αξιοποίηση διαδικασιών όπως οι τυποποιήσεις (Διαγράμματα ροής εργασιών) (Alexander Hamilton Institute, 1994) και οι προδιαγραφές σε όλες τις φάσεις του (ISO). Αποτελείται δε από ειδικό σχεδιασμό όπου προβλέπονται όλες οι παράτροι που προσδίδουν ποιότητα στο έργο μιας διοργάνωσης, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται ως ενέργειες ή παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας) για την πιστή υλοποίηση του γενικού σχεδιασμού. Τέλος η διασφάλιση της ποιότητας περιλαμβάνει την αξιοποίηση «εργαλείων» ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός 20

3 έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται το ζητούνο τελικό αποτέλεσμα (στόχος), τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους συνεργάτες του. Η διαδικασία της διαχείρισης έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ένα παράγοντα ο οποίος αποτελεί διαρκή απειλή για την υλοποίηση τους. Αυτός είναι η εντροπία που χαρακτηρίζει τα πάντα. Δηλαδή την τάση για καταστροφή στο πέρασμα του χρόνου, τον κίνδυνο για παραλήψεις που μπορούν να οδηγήσουν στη μη ολοκλήρωση του έργου. Το μέσο αντιτώπισης του συγκεκριμένου θέματος είναι ο συστηματικός τρόπος διαχείρισης του. Οι Gray και Larson (2000) αναφέρουν ότι πρέπει να τηρείται μια διαδικασία η οποία αποτελείται από την αναζήτηση πηγών κινδύνου, την ανάλυση και αξιολόγηση τους, την αντιτώπιση τους, τα εναλλακτικά σχέδια αντιτώπισης τους, όπως επίσης την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων αντιτώπισης και ύπαρξης αποθεμάτων. Η υλοποίηση ενός έργου γίνεται, βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, συντονίζεται δε σε τρεις πόρους: ανθρώπινο δυναμικό, υλικό και εξοπλισμό, συσκέψεις, επιθεωρήσεις και έντυπα (Alexander Hamilton Institute, 1994). Οι μορφές του ελέγχου υλοποίησης μπορεί να είναι ποιοτικός έλεγχος (διασφάλιση συγκεκριμένων ελάχιστων προϋποθέσεων), λειτουργικός (διασφάλιση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας), διοικητικός (διασφάλιση λειτουργίας της οργανωτικής επιτροπής), διαχειριστικός (διασφάλιση αποτελεσματικής ικανότητας διοικητικών προδιαγραφών και λειτουργίας) (Δημητριάδης, 2005). Η διαδικασία κάθε ελέγχου επιφέρει τυποποίηση (πολιτικές και διαδικασίες) αποτέλεσμα: τη συνέπεια, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία των παρεχόνων υπηρεσιών. Τύποι ελέγχου, όπως αναφέρονται από τον Δημητριάδη (2005) μπορούν να είναι: προληπτικοί (εικονικοί συναγερμοί, ασκήσεις ετοιμότητας), όπως επίσης συστηματικοί δειγματοληπτικοί (δοκιμή για να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί ο σχεδιασμός), αυτόματοι έλεγχοι, έλεγχοι υλοποίησης και εκ των υστέρων έλεγχοι. Εκτός αυτών υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες αποτιμούν τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο έργο: εξωτερικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, σε ολόκληρο το έργο ή σε λειτουργίες του (οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.). Φυσικά, σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης αποτελεί η δομή του φορέα υλοποίησης, δηλαδή η ομάδα έργου, υπό τον συντονισμό και καθοδήγηση του διευθυντή της (Project manager). Η ολοκλήρωση ενός έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση εκκρεμοτήτων (πληρωμές, συλλογή και αποθήκευση εργασιακού επαναχρησιμοποιούνου υλικού κ.λπ.), όπως επίσης την αξιολόγηση των πεπραγμένων για την απόκτηση κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που παράχθηκε σε γνώση για βελτίωση λλοντικών συναφών έργων. Η δεύτερη πτυχή πρέπει να είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια διαχείρισης του έργου. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης (στοιχεία από ελέγχους, υλικό που παρήχθη, από τα μέλη της ομάδας έργου, έγγραφα της διοργάνωσης κ.λπ.), αλλά και τά τη λήξη της (εμπειρία από συμβάντα, συνολική πληροφόρηση κ.λπ). Κάθε οργανισμός, πρέπει να μαθαίνει προκειμένου να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Η μάθηση απορρέει από την εκπαίδευση των στελεχών υπαλλήλων του, αλλά και από την εμπειρία που παράγεται στη διάρκεια της εργασίας τους η οποία πρέπει να κεφαλαιοποιείται από τον οργανισμό προκειμένου να βελτιώνεται και να διατηρείται σύγχρονος και αποτελεσματικός. Η αποτύπωση της εμπειρίας από μια διοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει: το λόγο που πιθανόν να μην επιτεύχθηκε ο στόχος (γενικός ή επιμέρους), κατά πόσο δημιουργήθηκαν προβλήματα, και που. Επίσης, μπορεί να αποτυπωθούν: τα δυνατά σηία και οι αδυναμίες του οργανισμού, όπως και οι ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν ή οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν κ.λπ. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός οργανισμού τεχνογνωσία που να του επιτρέπουν (α) να μάθει πριν από την πράξη (ότι αναφέρθηκε νωρίτερα) και (β) να μάθει από την πράξη (Maylor, 2003). Μεθοδολογία Η θοδολογική προσέγγιση στην παρούσα εργασία είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τη διαδικασία διαχείρισης έργων και η εφαρμογή της στην υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Η λέτη περιορίζεται σε εισαγωγικό επίπεδο, σε «εργαλεία» άσης και εύκολης εφαρμογής, όπως επίσης σε προσωπικές οργανωτικές εμπειρίες του λετητή. Θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας αντιτωπίζονται αναφορές στη βιβλιογραφία και επιχειρηματολογία. Αποτελέσματα εφαρμογή 21

4 Οι δραστηριότητες κινητικής αναψυχής μπορεί να είναι ελεύθερες ή οργανωμένες σε μορφή παροχής υπηρεσίας. Οι οργανωμένες έχουν όλα τα στοιχεία ενός έργου. Η συγκεκριμένη λέτη περίπτωσης αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά μια υπαίθριας δραστηριότητας όπως το ράφτινγκ (κατάβαση ποταμού φουσκωτές βάρκες), η οποία προσφέρεται ως υπηρεσία στο κοινό από εταιρία υπαίθριων δραστηριοτήτων, σκοπό την εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης έργου (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά έργου εκδήλωσης. Χάρτης του Έργου «Ράφτινγκ στον Εύηνο». Χαρακτηριστικά Έργου Χαρακτηριστικά Εκδήλωσης Συγκεκριμένο γεγονός Ράφτινγκ στον Εύηνο Προσδιορισμένη ημ/νία Σάββατο 8/4/11 Σειρά από αλληλένδετες Σχεδιασμός, οργάνωση, πώληση, ταξίδι, δραστηριότητες (φάσεις) κατάβαση, επιστροφή Αποτέλεσμα μοναδικό (ποιότητα) Εξαρτάται από καιρό κ.ά Χρονικά προσδιορισμένο Πώληση έως 5/4/06 Αναχώρηση 7:00 Επιστροφή 22:00 Διαδρομή 1 ώρα Κόστος προσδιορισμένο Τιμή/προϋπ. (150 /άτομοx6 συμτ.=1050 ) Το έναυσμα κάθε έργου είναι η ιδέα για τη δημιουργία του (Πίνακας 3). Το δε πρώτο βήμα είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσδιορισμός αυτός βασίστηκε στην οικονομική παράτρο (Πίνακας 4) απ όπου φαίνεται ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση του έργου θα γίνει εφόσον οι προεγγραφές ξεπεράσουν τους επτά συμτέχοντες προκειμένου να καλυφθεί το κόστος. Πίνακας 3. Έντυπο ένταξης έργου στη δραστηριότητα της εταιρίας υπαίθριων δραστηριοτήτων Στοιχεία Ετοιμότητας εταιρίας Δυνατά σηία Εσωτερικό περιβάλλον Αφοσίωση & οικονομική ευχέρεια των πελατών μας Στρατηγικός Στόχος Αύξηση εσόδων κατά 30% σε βάθος χρόνου τριετίας 1ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% Τακτικός Στόχος 2ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% 3ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% Ετήσιος Αύξηση Κατά 10% Λειτουργικός Στόχος Αντικεινικός Σκοπός Καμπάνια Ενημέρωσης Για νέα προγράμματα Περιεχόνο προγράμματος Εκδρομή για ράφτινγκ Αδυναμίες???????? Ευκαιρίες???????? Απειλές???????? Πίνακας 4. Έντυπο εκτίμησης κόστους οφέλους του έργου εκδήλωσης (Εκτίμηση κόστους) (Εκτίμηση οφέλους) 150 Χ 6 άτομα = Χ 7 άτομα = OXI NAI Απόφαση υλοποίησης 22

5 Σχεδιασμός Οργάνωση Στην περίπτωση που αποφασιστεί να υλοποιηθεί το έργο, ο ιδιοκτήτης «εργογενή» εργασιακό προσανατολισμό, αναζητεί τον διαχειριστή του (project manager). Το επόνο «εργαλείο» είναι η διαμόρφωση του χάρτη του έργου, δηλαδή η λεπτορής καταγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίησή του (δομημένη ανάλυση εργασιών) Πίνακας 5. Εκεί το έργο αναλύεται ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του σε ομοιογενείς και αλληλοδιαδεχόνες φάσεις. 1. «Εργαλεία» διαχείρισης «χρόνου». Μετά την καταγραφή των ενεργειών, προσδιορίζεται ο χρόνος που χρειάζεται η υλοποίησή τους τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος (Πίνακας 5). Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση του έργου έχει διαφοροποιηθεί από τον αρχικό χρονικό σχεδιασμό του, ο διαχειριστής μπορεί να αξιοποιήσει διαδικασίες προσαρμογής όπως είναι : Εξωτερική ανάθεση. Ο διοργανωτής αναθέτει μέρος της υλοποίησης του έργου σε εξειδικευμένο συνεργάτη. Για παράδειγμα αναθέτει κατ αποκοπή διαδικασία τη διαχείριση της διαδρομής σε οδηγούς εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση. Πίνακας 5. Δομημένη ανάλυση εργασιών, χρονοδιάγραμμα και μπάρες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. Κατάβαση ποταμού - Ράφτινγκ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Περιγραφή δραστηριότητας (Δομημένη ανάλυση εργασιών) Γραφείο για προετοιμασία διοργάνωσης Συνολικός σχεδιασμός της εκδήλωσης Αρ. δραστ Α 1 5 /11 12 / Συμφωνίες συνεργάτες 2 [///// /] Στελέχωση 3 Παραγωγή υλικού εκδήλωσης 4 Διαφήμιση προώθηση 5 Πωλήσεις 6 [ ] Δημιουργία υλικού αγώνων 7 [ ] Συντονισμός εμπλεκομένων στην φάση προετοιμασίας (test event) 8 [ ] Test event σε ποταμό Β [ ] Συντονισμός φιλοξενίας ομάδων 9 [ ] Προετοιμασία εγκατάστασης 10 [ ] Διεξαγωγή εκδήλωσης 11 [ ] Κλείσιμο εκδήλωσης 12 [ ] Κ αθ Δε υτ 23 έως Δομημένη ανάλυση εργασιών Μπάρες πορείας υλοποίησης του έργου Χρονοδιάγραμμα Μείωση αντικειμένου. Ο διοργανωτής μπορεί να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη σε τοπική ταβέρνα τά το τέλος της δραστηριότητας διότι η κράτηση που είχε πραγματοποιήσει ήταν για συγκεκριμένο αριθμό συμτεχόντων που πλέον έχει αφενός ν γαλώσει και αφετέρου δεν υπάρχει χρόνος για να βρει νέο χώρο. Κατά συνέπεια αποφασίζει να ακυρώσει την εκδήλωση και να επιστρέψει τη χρέωση, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει να ίνουν κάποιοι δυσαρεστημένοι. Μετατόπιση εργασιών. Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο διοργανωτής μπορεί αντί να ιώσει το αντικείνο, να συνεργαστεί τη δημοτική αρχή στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η διαδρομή του ράφτινγκ και να ζητήσει τη βοήθειά τους ως προς τη φιλοξενία των συμτεχόντων. Κάτι τέτοιο θα αξιοποιούσε τη γνώση και τις γνωριμίες των «ντόπιων», αλλά και ενδεχόνα την υποστήριξη του δήμου προσωπικό για τον συντονισμό της διαδικασίας (ανεύρεση της ταβέρνας, κλείσιμο ημ/νιών, νού κ.λπ). Επιτάχυνση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο διοργανωτής μπορεί να ενοικιάσει τον ή μέρος του αναγκαίου εξοπλισμού. Αυτό ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία οι πωλήσεις έχουν αποδώσει ανέλπιστα καλά, σε βαθμό που αφενός ν η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί τον 23

6 εξοπλισμό του διοργανωτή και αφετέρου δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την παραγγελία αγοράς νέου. Αλλαγή ανάθεσης εργασιών. Σε συνέχεια του πιο πάνω παραδείγματος, ο διοργανωτής προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, αποφασίζει να αναθέσει σε προσωπικό του που εργάζεται σε άλλους τοίς (π.χ., επικοινωνία πωλήσεις στο γραφείο του διοργανωτή) αρμοδιότητες υποστήριξης της υλοποίησης του έργου και ιδιαίτερα στο ρόλο του συντονιστή μαζικής ταφοράς των συμτεχόντων από το σηίο συνάντησης, μέχρι και το σηίο υλοποίησης της δραστηριότητας. 2. «Εργαλεία» διαχείρισης «κόστους». Ο προσδιορισμός του γενικού κόστους της διοργάνωσης πρέπει να προηγηθεί του έργου διότι στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίζει το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί. Ο τρόπος προσδιορισμού του ποικίλει ανάλογα το αντικείνο. Για παράδειγμα υπάρχουν οι μέθοδοι του οργανογράμματος, της ανάλυσης δραστηριότητας, της κατά προσέγγισης κ.ά. (Σχήμα 1). Σχήμα 1.Προσδιορισμού «κόστους» τη μέθοδο του οργανογράμματος και της ανάλυσης δραστηριότητας. α) Μέθοδος κοστολόγησης «οργανόγραμμα» Εκδρομή Ράφτινγκ Οδηγοί Ράφτινγκ 600 (57.1%) Συνοδοί 150 (14.2%) Πούλμαν 300 (28.5%) 2 άτομα Χ άτομα Χ 50 Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία β) Μέθοδος κοστολόγησης «ανάλυση δραστηριότητας» προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος των εργατοωρών για την αποζημίωση των οδηγών ράφτινγκ. (Διάρκεια κατάβασης + ανάπαυλα + είσοδος & έξοδος από βάρκες) Χ καταβάσεις = σύνολο = ώρες Χ /ώρα = συν. κόστος Λεπτά της ώρας λεπτά ( ) Χ 10 = 450 = 7.5 ώρες Χ 40 /ώρα = «Εργαλεία» διαχείρισης «ποιότητας» ή «επιθυμητού αποτελέσματος» ή «προσδοκίας». Η ποιότητα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το κόστος, τα υλικά, τα μέσα, οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και όλα αυτά σε συνάρτηση την προσδοκία αυτού που θα χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία ως προς το αποτέλεσμά της και η αξιολόγηση του κατά πόσο η προσδοκία εκπληρώθηκε και σε ποιόν βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της υπηρεσίας θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών προκειμένου να τεθούν τα στάνταρ βάση τα οποία θα γίνει ο σχεδιασμός θα κοστολογηθεί το έργο και θα προγραμματιστεί η υλοποίησή του. Στη συνέχεια όσο μικρότερη ή μη απόκλιση υπάρξει στην εφαρμογή του σχεδιασμού τόσο ποιοτικότερο βάση το στόχο θα είναι το αποτέλεσμα του έργου. Κατά συνέπεια, διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου προϋποθέτει: α) αποκέντρωση εξουσιών: Όλες οι αποφάσεις κατά την υλοποίηση λαμβάνονται από τον επικεφαλής της. Για κάθε πιθανό κίνδυνο έχει οριστεί διαχειριστής. β) προηγούνες αξιολογήσεις ανάλογης εκδήλωσης: Κάποιοι από τους συμτέχοντες είχαν δυσαρεστηθεί από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τουαλέτες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτό λύθηκε την ενοικίαση πούλμαν τουαλέτα. γ) τυποποιήσεις-διαγράμματα ροής εργασιών: Οι διαδικασίες τυποποιούνται για να ελέγχονται και να βελτιώνονται (Σχήμα 2). 24

7 δ) τυποποιημένες διαδικασίες συναφών φορέων όπως τα πρότυπα και προδιαγραφές υλικών / μέσων σε όλες τις φάσεις του έργου: ISO 9000 για παροχή υπηρεσιών. Βάρκες προδιαγραφές για το είδος του ποταμού, της ροής του νερού, τον αριθμό των επιβαινόντων και της συντήρησής τους. ε) εξελικτική βελτίωση της παρεχόνης υπηρεσίας: ως αποτέλεσμα κοινωνικών τάσεων (η δραστηριότητα προσφέρεται και στα δύο φύλα), τεχνολογικών εξελίξεων (οι βάρκες έχουν προδιαγραφές ασφαλείας όπως οι διπλές σαμπρέλες), ερευνητικών αποτελεσμάτων (οι έμπειροι επιζητούν γαλύτερη πρόκληση από τη δραστηριότητα, κατά συνέπεια διαχωρίζονται διαδρομές βάση τις εποχικές συνθήκες και το είδος της διαδρομής). Σχήμα 2. Διάγραμμα δικτύου ροής διαδικασιών πωλήσεων και παραγωγής του έργου. 1 Συνολικός σχεδιασμός της εκδρομής 3 Στελέχωση (Πωλητής, υπεύθ. κατάβασης) 4 Πωλήσεις για συμτοχή κοινού στην κατάβαση 7 Αποστολή ενηρ. υλικού προετοιμασίας στους συμτέχοντες Ροή πωλήσεων 9 Κατάβαση 2 Συμφωνίες εμπλεκόνους 5 Παραγωγή διαφημιστικού προωθητικού υλικού 8 Διαφήμιση - προώθηση της κατάβασης για προσέλκυση συμτεχόντων Ροή διοργάνωσης στ) ειδικό σχεδιασμό όπου προβλέπονται όλες οι παράτροι που προσδίδουν ποιότητα στο έργο μιας διοργάνωσης, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται ως ενέργειες ή παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας): Η τακίνηση αναλαμβάνεται από τουριστικό γραφείο. Το γεύμα από συγκεκριμένη ταβέρνα. Η κατάβαση από εξειδικευμένο και έμπειρο οδηγό. Η παροχή πρώτων βοηθειών από εκπαιδευμένους και έμπειρους Σαμαρείτες. ζ) αξιοποίηση θόδων και πολιτικών: Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέθοδο (Σχήμα 4). Πολιτική της εταιρίας είναι να υπάρχει αυστηρή τήρηση του ανώτατου αριθμού ατόμων / βάρους και εμπειρίας στην ομάδα επιβαινόντων σε κάθε βάρκα. η) την αξιοποίηση «εργαλείων» ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός έργου: Το χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 5). Συνήθως τα έργα λόγο της φύσης τους απαιτούν τη συμβολή στελεχών από διαφορετικές ειδικότητες που δημιουργούν την ομάδα έργου. Η αναζήτησή τους μπορεί να γίνει διάφορους τρόπους κάθε ένας από τους οποίους αποτελεί και τη βάση της οργανωτικής δομής του φορέα υλοποίησης του έργου. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρουσιαστεί η τάση των τελευταίων ετών στη χώρα μας να λειτουργούν ιδιωτικές εταιρίες κύριο αντικείνο την προσφορά υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων (Κουθούρης, 2009). Συνήθως είναι μικρές σε μέγεθος, έδρα και γραφεία σε πόλη, ενώ οι δραστηριότητες τους υλοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η οργανωτική τους δομή αντανακλά τη δραστηριότητά τους που είναι εργο-κεντρική. Δηλαδή, η «ζωή τους» παρουσιάζει μια περιοδικότητα συγκεκριμένες φάσεις. Συγκεκριμένα, την περίοδο της προετοιμασίας μιας δραστηριότητας - διοργάνωσης όπου ο αριθμός του προσωπικού είναι μικρός (1-3 άτομα μόνιμο προσωπικό) σε σχέση την περίοδο της υλοποίησης που αυξάνεται την πρόσληψη συνεργατών, ενώ στο κλείσιμο επιστρέφει πάλι στο μόνιμο προσωπικό. Στην πρώτη περίπτωση «επέκταση» ο απαιτούνος αριθμός των λών της ομάδας έργου προκύπτει από τα στελέχη της εταιρίας και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες της (Σχήμα 3). Σχήμα 3. Τρόποι οργανωτικής δομής διαχείρισης ενός έργου. 25

8 Επέκταση Εταιρία οργάνωσης υπαίθριων δραστ. Αυτόνομη οντότητα Ομάδα έργου (on site) Άθλημα Πωλήσεις Ασφάλεια Ράφτινγκ 1 (*) Αναρρίχηση Ορειβασία Προσ/λισμός (*) άτομα Τεχνολογία Πωλήσεις Οργάνωση Υπό - έργα Logistics Site management Οργανωτική επιτροπή Άθλημα Υπηρ. Θεατών Ασφάλεια Τεχνολογία Στη δεύτερη περίπτωση «αυτόνομη οντότητα» ο απαιτούνος αριθμός των λών της ομάδας έργου προκύπτει από εξειδικευμένα στελέχη εξωτερικούς συνεργάτες συγκεκριμένης εταιρίας οι οποίοι αναλαμβάνουν εξολοκλήρου ανάθεση (out sourcing) την υλοποίηση του έργου (Σχήμα 3). Στην τρίτη περίπτωση «υπο - έργα» η ομάδα έργου αντανακλά τον απαιτούνο αριθμό επιμέρους εξειδικευμένων αντικειμένων της διοργάνωσης οι οποίες αναθέτονται για υλοποίηση (out sourcing) σε διαφορετικές εταιρίες - συνεργάτες (Σχήμα 3). Σχήμα 4. Μοντέλο διαχείρισης κινδύνων (Priest & Baillie, 1987 στον Κουθούρης, 2009). Τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε κάθε συνοδό: Την ευθύνη για τη διαχείριση του συγκεκριμένου κινδύνου έχει ο Κώστας Χ. Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων: Αναποδογύριση βάρκας Συνέχεια περισσότερη επιφυλακτικότητα: Ενσωμάτωση εμπειρίας Δικαιολόγηση των απωλειών: Υλικές έως 500 Κατηγοριοποίηση των κινδύνων: Σοβαρός Μεταφορά των κινδύνων: Ασφάλεια για υλικές απώλειες άνω των 500, τραυματισμό ή απώλεια ζωής Αποφυγή των κινδύνων: Επίδειξη τρόπου ισορροπίας, πορεία εκτός σηίων αναταραχής των υδάτων Αντιτώπιση των κινδύνων: Σωσίβια σε συμτέχοντες, εξοπλισμένοι συνεργάτες σε όχθες επικίνδυνων σηίων της διαδρομής Εκτίμηση επικινδυνότητας πιθανού ατυχήματος: Αραιή Υπολογισμός πιθανών απωλειών: Απαγόρευση στους συμτέχοντες να φέρουν τιμαλφή, καταγραφή συμφωνία εκτίμησης αξίας προσωπικών αντικειμένων συμτεχόντων 4. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Αναζήτηση πηγών κινδύνου, ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου, αντιτώπιση του κινδύνου, εναλλακτικά σχέδια και ύπαρξη εναλλακτικών αποθεμάτων (Gray & Larson, 2000). Ο Κουθούρης (2009) αναφέρει ότι σε δραστηριότητες περιπέτειας η ερώτηση είναι «όχι εάν αλλά πότε θα συμβεί το ατύχημα» (σ. 356). 26

9 Υλοποίηση Έργου Η υλοποίηση του έργου θα είναι επιτυχημένη στο βαθμό που δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Για να διασφαλιστεί αυτό, η ομάδα διαχείρισης αξιοποιεί «εργαλεία» όπως είναι οι συσκέψεις, οι επιθεωρήσεις και τα έντυπα (Alexander Hamilton Institute, 1994): α) η τυποποίηση πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας. Για παράδειγμα, η διαδικασία των πωλήσεων η οποία αποτελείται από ροή συγκεκριμένων βημάτων (Σχήμα 2), και η πολιτική στη διαχείριση κινδύνων της απαγόρευσης στους συμτέχοντες να φέρουν τιμαλφή κατά τη διάρκεια της κατάβασης, όπως επίσης η καταγραφή συμφωνία εκτίμησης αξίας προσωπικών αντικειμένων των συμτεχόντων που εκτίθενται σε κίνδυνο (Σχήμα 4). β) Ως προς τον έλεγχο του χρόνου υλοποίησης του έργου, ο βαθμός ολοκλήρωσης πραγματοποιείται χρονοδιαγράμματα και ράβδους προόδου (Πίνακας 5). Το ίδιο εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί την προσθήκη ενδείξεων σε κάθε εργασία των απαιτούνων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα). γ) Ως προς τον οικονομικό έλεγχο, αξιοποιούνται σχεδόν όλα τα «εργαλεία» που παρουσιάσθηκαν την έννοια ότι κάθε υπέρβαση από τον αρχικό σχεδιασμό θα επιβαρύνει αρνητικά τον προϋπολογισμό (αύξηση κόστους του έργου). Επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου χρησιμοποιείται και για να δείχνει τη χρονική ροή των εξόδων που πρέπει να εκταμιευτούν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών. Τα δε «εργαλεία» προσδιορισμού του κόστους αποτελούν τη βάση για τη σύναψη οικονομικών συμβάσεων και την καταβολή των εξόδων. Οι τύποι ελέγχου, κατά τον Δημητριάδη (2005) μπορούν να είναι: προληπτικοί τη μορφή ασκήσεων ετοιμότητας γενικής ή επιμέρους πρόβας (π.χ., η εξοικείωση των συνοδών τα δυσκολότερα σηία της διαδρομής), όπως επίσης συστηματικοί και εκ των υστέρων έλεγχοι τη μορφή αξιολογήσεων των συμτεχόντων ως προς την ικανοποίηση των υπηρεσιών που τους προσφέρθηκαν μέσω ερωτηματολογίου (ποσοτικός έλεγχος) ή συνέντευξης (ποιοτικός έλεγχος). Εκτός αυτών υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες αποτιμούν τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο έργο: (α) εσωτερικός έλεγχος, σε ολόκληρο το έργο ή σε λειτουργίες του (οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.) σκοπό την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας ή/και να ετοιμαστεί ο διοργανωτής για εξωτερικό έλεγχο, (β) εξωτερικός έλεγχος ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί από την εταιρία ασφαλιστικής κάλυψης του έργου προκειμένου να διαπιστωθούν τα προληπτικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων για να ιωθεί ή να παραίνει χαμηλό το κόστος του ασφάλιστρου. Επίσης μπορεί να γίνει από κάποιον φορέα πιστοποίησης προκειμένου να δοθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO). Αποπεράτωση Έργου Η αποπεράτωση του έργου αποτελείται: (α) από τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων (οικονομικές, τακτοποίησης υλικού, κ.λπ), και (β) την κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας σε γνώση και την αρχειοθέτησή της. Στην εποχή που ζού ο βαθμός προσαρμογής ενός οργανισμού στις συνεχείς αλλαγές (κοινωνικές, τεχνολογικές κ.ά.) και απαιτήσεις (συνεργατών, κοινού κ.ά.) καθορίζει και το μέλλον του. Κατά συνέπεια, μικρός ή γάλος πρέπει να κεφαλαιοποιεί τις εμπειρίες του σε γνώση για παραγωγή τεχνογνωσίας ή / και τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί «εργαλεία» διαχείρισης έργων. Συγκεκριμένα, η εμπειρία τατρέπεται σε γνώση τη συστηματική συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια (όπως: έγγραφα για τυποποίηση ενεργειών, αποτελέσματα λετών για επιμόρφωση στελεχών) και την ολοκλήρωση κάθε έργου από το προσωπικό (Πίνακας 6) για βελτίωση λλοντικού σχεδιασμού. Πίνακας 6. Έντυπο αποτύπωσης εμπειριών των λών της ομάδας έργου υλοποίησης διοργάνωσης. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:... Αρχικός στόχος:.... Επετεύχθη ο στόχος; Ναι ( ) Όχι ( ) Αν όχι γιατί;.... Δημιουργήθηκαν προβλήματα; Ναι ( ) Όχι ( ) Αν ναι που;.... Στην υλοποίηση της διοργάνωσης: Τα δυνατά μας σηία... Οι αδυναμίες μας.... Οι ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν

10 Επισκόπησης Οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν Αν ξανακάνα το γεγονός: Τι θα κάνα διαφορετικά;.. Ποια σηία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα; Προτάσεις Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί η «διαχείριση έργων» από τη βιβλιογραφία και την πρακτική του μάνατζντ εμπορικών επιχειρήσεων στην προσφορά υπηρεσιών άσκησης και κινητικής αναψυχής. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν επιλεγμένα «εργαλεία» τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του χώρου να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν υπηρεσιών αναψυχής. Στη συγκεκριμένη λέτη περίπτωσης θεωρήθηκε σημαντική η παρουσίαση σε εισαγωγική μορφή γνώσης - τεχνολογίας η οποία διασφαλίζει «επαγγελματική» παροχή υπηρεσιών στο ασκούνο κοινό. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία διαθέτει προσανατολισμό κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας υλοποίησης έργων σε γνώση, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και μακροζωία κάθε οργανισμού. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή (εφαρμογή βάση τη βιβλιογραφία) είναι σε εισαγωγικό επίπεδο. Σκοπός ήταν να γίνει μια «γνωριμία» του αντικειμένου της διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής στη χώρα μας, όπου η συγκεκριμένη βιβλιογραφία ελλείπει. Η σημαντικότητα της εφαρμογής της διαχείρισης έργων στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής γίνεται γαλύτερη διότι ένα κομμάτι της αφιερώνεται στη διαχείριση των κινδύνων. Ως προτροπή για συνέχιση της παρούσας εργασίας, καλό είναι να περάσει από τη θεωρητική λέτη περίπτωσης εφαρμογή, σε πραγματική πιλοτική εφαρμογή από διοργανωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και εάν είναι δυνατό την ίδια δραστηριότητα όπως αυτή του παραδείγματος δηλαδή του ράφτινγκ. Κάτι τέτοιο θα έδινε πραγματικά δεδομένα για την αξιολόγηση της εφαρμογής. Βιβλιογραφία Alexander Hamilton Institute (1994). Διοίκηση έργου (project management). Αθήνα: Κριτήριον. Baguley, P. (2003). Project management. USA: The McGraw Hill Co. Cook, C. (2005). Just enough project management. New York: The McGraw Hill Co. Deeprose, D. (2004). Έξυπνες ιδέες: Διαχείριση έργων. Αθήνα: Γιούρδας. Δημητριάδης, Α. (2004). Διοίκηση διαχείριση έργου (Project management) (3η εκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. Gray, C., & Larson, E. (2000). Project management: The managerial process. Singapore: The McGraw Hill Co. Κουθούρης Χ. (2009). Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ακραία αθλήματα: Μάνατζντ υπηρεσιών εκπαίδευση στελεχών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδης. Maylor Η. (2003). Διαχείριση έργων (3η αγγλική έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Verzuh, E. (2002). Εισαγωγή στη διαχείριση έργων (Project management). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Χάρης Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθίνος Ιωάννης, Γαργαλιάνος Δημήτρης, Κριεμάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιμάρης Δημήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυμία, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, Δράκου Αμαλία. Τεχνική επιμέλεια & Φιλολογική Επεξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Financi. Offered by Advanced Business Process Management (Abpm) http://www.abpm.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia.

Financi. Offered by Advanced Business Process Management (Abpm) http://www.abpm.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia. Διαχείριση Financi Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Συγγραφή Προτάσεων al Πώς να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Έργα! Offered by Advanced Business Process Management (Abpm) http://www.abpm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής: Ορεινή ποδηλασία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Σεπτέμβριος 2015 Το νέο πρότυπο. ISO14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance for use ISO14001:2015: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προϋπολογισμοί Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της στελέχωσης

Η λειτουργία της στελέχωσης Η λειτουργία της στελέχωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα