τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόμος 8 (1), 19 28 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 19-28 Released: September 30, 2011"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, ISSN Εφαρμογή της Θεωρίας «Διαχείρισης Έργων» σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Κινητικής Αναψυχής Ιωάννης Αυθίνος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Αθήνας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ταφέρει τη βασική τεχνογνωσία διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής. Τα επιλεγμένα μέσα διαχείρισης που αξιοποιούνται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν: διερεύνηση της «εφικτότητας» του έργου, σύνταξη του «χάρτη του έργου», «δομημένη ανάλυση εργασιών», «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», «μέθοδοι προσαρμογής χρόνου υλοποίησης», «σύνταξη προϋπολογισμού», «διαγράμματα ροής εργασιών», «προδιαγραφές (πολιτικές και διαδικασίες)», «παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας)», «εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός έργου», «διαχείριση κινδύνου», «αξιολόγηση και αποτύπωση - κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που παράχθηκε σε γνώση». Η ανωτέρω διαδικασία διαχείρισης στηριγμένη σε αντίστοιχα εργαλεία μάνατζντ εξέτασε ενδελεχώς την εφαρμογή της δραστηριότητας του ράφτινγκ στην ελληνική αγορά υπαίθριας αναψυχής. Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση έργων, Υπαίθριες δραστηριότητες, Διαχείριση δραστηριοτήτων αναψυχής Applications of the theory Project Management in Outdoor Recreation Activities Ioannis Afthinos Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Athens, Hellas Abstract The purpose of the present study was to transfer the Know How of the basic project management knowledge from the business sector into the Outdoor recreation services delivery system. A project is «a complex non routine, one time effort, limited by time, budget, resources, and performance specifications designed to meet customer needs» (Gray & Larson, 2000, p.4). Due to their nature, and in order to secure the success of their outcome, projects are managed via «a series of steps» (Cook, p. 4), as well as the use of specific management tools. The representative tools for this are: Go no go, Project map, Work break down structure, Time table charts, Time adjustment methods, Budgeting, Flow charts, Policies and procedures, Deliverables, Control and evaluation of the project process, Risk management, Transfer of knowledge. Key words: Projects management, Outdoor activities, Recreation event management Διεύθυνση επικοινωνίας: Ιωάννης Αυθίνος, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, e mail: 19

2 Εισαγωγή Έργο είναι «μία πολύπλοκη προσπάθεια, όχι ρουτίνα, η οποία πραγματοποιείται μια φορά, περιορισμένα μέσα, χρόνο, προϋπολογισμό και προδιαγραφές απόδοσης, σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που θα χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμά της» (Gray & Larson, 2000, σελ.4). Λόγω της φύσης τους και προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του συγκεκριμένου αποτελέσματος τους, τα έργα διαχειρίζονται «μία σειρά βημάτων» (Cook, σελ. 4) και την παράλληλη χρήση συγκεκριμένων «εργαλείων» μάνατζντ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ταφέρει τη βασική τεχνογνωσία διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής και συγκεκριμένα στην διαχείριση του ράφτινγκ ως μιας υπαίθριας δράσης. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Ο πυρήνας της διαχείρισης έργων αποτελείται από το τρίπτυχο της έγκαιρης ολοκλήρωσης τους (χρόνος), της τήρησης του προϋπολογισμού τους (κόστος), και της ικανοποίησης αυτού που θα τα χρησιμοποιήσει (ποιότητα). Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή η αλλαγή σε ένα από αυτά επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα άλλα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της διαχείρισης έργων είναι και ο κύκλος ζωής τους. Αποτελείται από τη διερεύνηση της εφικτότητας τους, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την ολοκλήρωση τους. Πριν όμως από κάθε τι, πρέπει να ειπωθεί ότι κάθε έργο βασίζεται σε μία ιδέα, η οποία τελικά θα υλοποιηθεί ή όχι. Στην πραγματικότητα λίγες από αυτές πραγματοποιούνται διότι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση τους είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι βασικές παράτροι για την επιτυχία τους όπως: ο οργανισμός υλοποίησης διαθέτει τα απαιτούνα μέσα, την τεχνογνωσία, τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και την υποστήριξη (άδειες, συναινέσεις κ.λπ.); (Baguley, 2003). Προκειμένου να γίνει αυτό προηγείται ο σχεδιασμός, δηλαδή η σύνταξη του «χάρτη του έργου». Μία σφαιρική περιγραφή τους στόχους, και το περιεχόνό του. Στη συνέχεια, βάση το συγκεκριμένο έγγραφο, καταγράφονται λεπτομέρεια (ως προς το εύρος και την ποιότητα) ομαδοποιημένες (παραδοτέα) και λογική αλληλουχία οι εργασίες (που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε μία διεργασία που καλείται «δομημένη ανάλυση εργασιών» (Deeprose, 2004). Η λίστα αυτή, αξιοποιείται στη συνέχεια για να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα αρχίσουν, θα διαρκέσουν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, τα απαιτούνα μέσα-πόροι, το κόστος, ο έλεγχος υλοποίησης και η συλλογή των στοιχείων στα οποία θα τατραπεί η εμπειρία σε γνώση. Το βασικό εργαλείο διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης ενός έργου είναι το «χρονοδιάγραμμα» το οποίο δημιουργείται προσθέτοντας τη διάσταση του χρόνου στη δομημένη ανάλυση εργασιών. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου ο χρονικός προγραμματισμός παρουσιάζει καθυστερήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι προσαρμογή του όπως είναι η εξωτερική ανάθεση, η τατόπιση εργασιών, η ίωση αντικειμένου, η επιτάχυνση και η αλλαγή ανάθεσης εργασιών (Verzuh, 2002). Η οικονομική διαχείριση ενός έργου βασίζεται στον προϋπολογισμό του αλλά και στη ροή εσόδων εξόδων. Ο πρώτος, στο σκέλος των εξόδων, μπορεί να δημιουργηθεί υπολογίζοντας το κόστος υλοποίησης κάθε ενέργειας (εργατο-ώρες, συγκεκριμένη αμοιβή, μέσα) (Verzuh, 2002) που περιλαμβάνει η λίστα της δομημένης ανάλυσης εργασιών. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα οργανόγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει συναφείς ομάδες εργασίας που κοστολογούνται. Το σύνολο των εξόδων συνθέτουν τον προϋπολογισμό. Με βάση αυτή, μπορεί να δημιουργηθεί και η ροή εξόδων υλοποίησης του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να είναι γνωστές και οι χρονικές ταμιακές ανάγκες του έργου. Η διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου προϋποθέτει την εφαρμογή της αποκέντρωσης εξουσιών και την αξιοποίηση διαδικασιών όπως οι τυποποιήσεις (Διαγράμματα ροής εργασιών) (Alexander Hamilton Institute, 1994) και οι προδιαγραφές σε όλες τις φάσεις του (ISO). Αποτελείται δε από ειδικό σχεδιασμό όπου προβλέπονται όλες οι παράτροι που προσδίδουν ποιότητα στο έργο μιας διοργάνωσης, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται ως ενέργειες ή παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας) για την πιστή υλοποίηση του γενικού σχεδιασμού. Τέλος η διασφάλιση της ποιότητας περιλαμβάνει την αξιοποίηση «εργαλείων» ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός 20

3 έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται το ζητούνο τελικό αποτέλεσμα (στόχος), τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους συνεργάτες του. Η διαδικασία της διαχείρισης έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη της ένα παράγοντα ο οποίος αποτελεί διαρκή απειλή για την υλοποίηση τους. Αυτός είναι η εντροπία που χαρακτηρίζει τα πάντα. Δηλαδή την τάση για καταστροφή στο πέρασμα του χρόνου, τον κίνδυνο για παραλήψεις που μπορούν να οδηγήσουν στη μη ολοκλήρωση του έργου. Το μέσο αντιτώπισης του συγκεκριμένου θέματος είναι ο συστηματικός τρόπος διαχείρισης του. Οι Gray και Larson (2000) αναφέρουν ότι πρέπει να τηρείται μια διαδικασία η οποία αποτελείται από την αναζήτηση πηγών κινδύνου, την ανάλυση και αξιολόγηση τους, την αντιτώπιση τους, τα εναλλακτικά σχέδια αντιτώπισης τους, όπως επίσης την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων αντιτώπισης και ύπαρξης αποθεμάτων. Η υλοποίηση ενός έργου γίνεται, βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, συντονίζεται δε σε τρεις πόρους: ανθρώπινο δυναμικό, υλικό και εξοπλισμό, συσκέψεις, επιθεωρήσεις και έντυπα (Alexander Hamilton Institute, 1994). Οι μορφές του ελέγχου υλοποίησης μπορεί να είναι ποιοτικός έλεγχος (διασφάλιση συγκεκριμένων ελάχιστων προϋποθέσεων), λειτουργικός (διασφάλιση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας), διοικητικός (διασφάλιση λειτουργίας της οργανωτικής επιτροπής), διαχειριστικός (διασφάλιση αποτελεσματικής ικανότητας διοικητικών προδιαγραφών και λειτουργίας) (Δημητριάδης, 2005). Η διαδικασία κάθε ελέγχου επιφέρει τυποποίηση (πολιτικές και διαδικασίες) αποτέλεσμα: τη συνέπεια, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία των παρεχόνων υπηρεσιών. Τύποι ελέγχου, όπως αναφέρονται από τον Δημητριάδη (2005) μπορούν να είναι: προληπτικοί (εικονικοί συναγερμοί, ασκήσεις ετοιμότητας), όπως επίσης συστηματικοί δειγματοληπτικοί (δοκιμή για να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί ο σχεδιασμός), αυτόματοι έλεγχοι, έλεγχοι υλοποίησης και εκ των υστέρων έλεγχοι. Εκτός αυτών υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες αποτιμούν τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο έργο: εξωτερικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, σε ολόκληρο το έργο ή σε λειτουργίες του (οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.). Φυσικά, σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης αποτελεί η δομή του φορέα υλοποίησης, δηλαδή η ομάδα έργου, υπό τον συντονισμό και καθοδήγηση του διευθυντή της (Project manager). Η ολοκλήρωση ενός έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση εκκρεμοτήτων (πληρωμές, συλλογή και αποθήκευση εργασιακού επαναχρησιμοποιούνου υλικού κ.λπ.), όπως επίσης την αξιολόγηση των πεπραγμένων για την απόκτηση κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που παράχθηκε σε γνώση για βελτίωση λλοντικών συναφών έργων. Η δεύτερη πτυχή πρέπει να είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια διαχείρισης του έργου. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης (στοιχεία από ελέγχους, υλικό που παρήχθη, από τα μέλη της ομάδας έργου, έγγραφα της διοργάνωσης κ.λπ.), αλλά και τά τη λήξη της (εμπειρία από συμβάντα, συνολική πληροφόρηση κ.λπ). Κάθε οργανισμός, πρέπει να μαθαίνει προκειμένου να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Η μάθηση απορρέει από την εκπαίδευση των στελεχών υπαλλήλων του, αλλά και από την εμπειρία που παράγεται στη διάρκεια της εργασίας τους η οποία πρέπει να κεφαλαιοποιείται από τον οργανισμό προκειμένου να βελτιώνεται και να διατηρείται σύγχρονος και αποτελεσματικός. Η αποτύπωση της εμπειρίας από μια διοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει: το λόγο που πιθανόν να μην επιτεύχθηκε ο στόχος (γενικός ή επιμέρους), κατά πόσο δημιουργήθηκαν προβλήματα, και που. Επίσης, μπορεί να αποτυπωθούν: τα δυνατά σηία και οι αδυναμίες του οργανισμού, όπως και οι ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν ή οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν κ.λπ. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός οργανισμού τεχνογνωσία που να του επιτρέπουν (α) να μάθει πριν από την πράξη (ότι αναφέρθηκε νωρίτερα) και (β) να μάθει από την πράξη (Maylor, 2003). Μεθοδολογία Η θοδολογική προσέγγιση στην παρούσα εργασία είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τη διαδικασία διαχείρισης έργων και η εφαρμογή της στην υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Η λέτη περιορίζεται σε εισαγωγικό επίπεδο, σε «εργαλεία» άσης και εύκολης εφαρμογής, όπως επίσης σε προσωπικές οργανωτικές εμπειρίες του λετητή. Θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας αντιτωπίζονται αναφορές στη βιβλιογραφία και επιχειρηματολογία. Αποτελέσματα εφαρμογή 21

4 Οι δραστηριότητες κινητικής αναψυχής μπορεί να είναι ελεύθερες ή οργανωμένες σε μορφή παροχής υπηρεσίας. Οι οργανωμένες έχουν όλα τα στοιχεία ενός έργου. Η συγκεκριμένη λέτη περίπτωσης αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά μια υπαίθριας δραστηριότητας όπως το ράφτινγκ (κατάβαση ποταμού φουσκωτές βάρκες), η οποία προσφέρεται ως υπηρεσία στο κοινό από εταιρία υπαίθριων δραστηριοτήτων, σκοπό την εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης έργου (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά έργου εκδήλωσης. Χάρτης του Έργου «Ράφτινγκ στον Εύηνο». Χαρακτηριστικά Έργου Χαρακτηριστικά Εκδήλωσης Συγκεκριμένο γεγονός Ράφτινγκ στον Εύηνο Προσδιορισμένη ημ/νία Σάββατο 8/4/11 Σειρά από αλληλένδετες Σχεδιασμός, οργάνωση, πώληση, ταξίδι, δραστηριότητες (φάσεις) κατάβαση, επιστροφή Αποτέλεσμα μοναδικό (ποιότητα) Εξαρτάται από καιρό κ.ά Χρονικά προσδιορισμένο Πώληση έως 5/4/06 Αναχώρηση 7:00 Επιστροφή 22:00 Διαδρομή 1 ώρα Κόστος προσδιορισμένο Τιμή/προϋπ. (150 /άτομοx6 συμτ.=1050 ) Το έναυσμα κάθε έργου είναι η ιδέα για τη δημιουργία του (Πίνακας 3). Το δε πρώτο βήμα είναι η διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσδιορισμός αυτός βασίστηκε στην οικονομική παράτρο (Πίνακας 4) απ όπου φαίνεται ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση του έργου θα γίνει εφόσον οι προεγγραφές ξεπεράσουν τους επτά συμτέχοντες προκειμένου να καλυφθεί το κόστος. Πίνακας 3. Έντυπο ένταξης έργου στη δραστηριότητα της εταιρίας υπαίθριων δραστηριοτήτων Στοιχεία Ετοιμότητας εταιρίας Δυνατά σηία Εσωτερικό περιβάλλον Αφοσίωση & οικονομική ευχέρεια των πελατών μας Στρατηγικός Στόχος Αύξηση εσόδων κατά 30% σε βάθος χρόνου τριετίας 1ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% Τακτικός Στόχος 2ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% 3ος χρόνος Αύξηση Κατά 10% Ετήσιος Αύξηση Κατά 10% Λειτουργικός Στόχος Αντικεινικός Σκοπός Καμπάνια Ενημέρωσης Για νέα προγράμματα Περιεχόνο προγράμματος Εκδρομή για ράφτινγκ Αδυναμίες???????? Ευκαιρίες???????? Απειλές???????? Πίνακας 4. Έντυπο εκτίμησης κόστους οφέλους του έργου εκδήλωσης (Εκτίμηση κόστους) (Εκτίμηση οφέλους) 150 Χ 6 άτομα = Χ 7 άτομα = OXI NAI Απόφαση υλοποίησης 22

5 Σχεδιασμός Οργάνωση Στην περίπτωση που αποφασιστεί να υλοποιηθεί το έργο, ο ιδιοκτήτης «εργογενή» εργασιακό προσανατολισμό, αναζητεί τον διαχειριστή του (project manager). Το επόνο «εργαλείο» είναι η διαμόρφωση του χάρτη του έργου, δηλαδή η λεπτορής καταγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίησή του (δομημένη ανάλυση εργασιών) Πίνακας 5. Εκεί το έργο αναλύεται ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του σε ομοιογενείς και αλληλοδιαδεχόνες φάσεις. 1. «Εργαλεία» διαχείρισης «χρόνου». Μετά την καταγραφή των ενεργειών, προσδιορίζεται ο χρόνος που χρειάζεται η υλοποίησή τους τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος (Πίνακας 5). Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση του έργου έχει διαφοροποιηθεί από τον αρχικό χρονικό σχεδιασμό του, ο διαχειριστής μπορεί να αξιοποιήσει διαδικασίες προσαρμογής όπως είναι : Εξωτερική ανάθεση. Ο διοργανωτής αναθέτει μέρος της υλοποίησης του έργου σε εξειδικευμένο συνεργάτη. Για παράδειγμα αναθέτει κατ αποκοπή διαδικασία τη διαχείριση της διαδρομής σε οδηγούς εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση. Πίνακας 5. Δομημένη ανάλυση εργασιών, χρονοδιάγραμμα και μπάρες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. Κατάβαση ποταμού - Ράφτινγκ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Περιγραφή δραστηριότητας (Δομημένη ανάλυση εργασιών) Γραφείο για προετοιμασία διοργάνωσης Συνολικός σχεδιασμός της εκδήλωσης Αρ. δραστ Α 1 5 /11 12 / Συμφωνίες συνεργάτες 2 [///// /] Στελέχωση 3 Παραγωγή υλικού εκδήλωσης 4 Διαφήμιση προώθηση 5 Πωλήσεις 6 [ ] Δημιουργία υλικού αγώνων 7 [ ] Συντονισμός εμπλεκομένων στην φάση προετοιμασίας (test event) 8 [ ] Test event σε ποταμό Β [ ] Συντονισμός φιλοξενίας ομάδων 9 [ ] Προετοιμασία εγκατάστασης 10 [ ] Διεξαγωγή εκδήλωσης 11 [ ] Κλείσιμο εκδήλωσης 12 [ ] Κ αθ Δε υτ 23 έως Δομημένη ανάλυση εργασιών Μπάρες πορείας υλοποίησης του έργου Χρονοδιάγραμμα Μείωση αντικειμένου. Ο διοργανωτής μπορεί να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη σε τοπική ταβέρνα τά το τέλος της δραστηριότητας διότι η κράτηση που είχε πραγματοποιήσει ήταν για συγκεκριμένο αριθμό συμτεχόντων που πλέον έχει αφενός ν γαλώσει και αφετέρου δεν υπάρχει χρόνος για να βρει νέο χώρο. Κατά συνέπεια αποφασίζει να ακυρώσει την εκδήλωση και να επιστρέψει τη χρέωση, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει να ίνουν κάποιοι δυσαρεστημένοι. Μετατόπιση εργασιών. Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο διοργανωτής μπορεί αντί να ιώσει το αντικείνο, να συνεργαστεί τη δημοτική αρχή στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η διαδρομή του ράφτινγκ και να ζητήσει τη βοήθειά τους ως προς τη φιλοξενία των συμτεχόντων. Κάτι τέτοιο θα αξιοποιούσε τη γνώση και τις γνωριμίες των «ντόπιων», αλλά και ενδεχόνα την υποστήριξη του δήμου προσωπικό για τον συντονισμό της διαδικασίας (ανεύρεση της ταβέρνας, κλείσιμο ημ/νιών, νού κ.λπ). Επιτάχυνση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο διοργανωτής μπορεί να ενοικιάσει τον ή μέρος του αναγκαίου εξοπλισμού. Αυτό ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία οι πωλήσεις έχουν αποδώσει ανέλπιστα καλά, σε βαθμό που αφενός ν η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί τον 23

6 εξοπλισμό του διοργανωτή και αφετέρου δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την παραγγελία αγοράς νέου. Αλλαγή ανάθεσης εργασιών. Σε συνέχεια του πιο πάνω παραδείγματος, ο διοργανωτής προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, αποφασίζει να αναθέσει σε προσωπικό του που εργάζεται σε άλλους τοίς (π.χ., επικοινωνία πωλήσεις στο γραφείο του διοργανωτή) αρμοδιότητες υποστήριξης της υλοποίησης του έργου και ιδιαίτερα στο ρόλο του συντονιστή μαζικής ταφοράς των συμτεχόντων από το σηίο συνάντησης, μέχρι και το σηίο υλοποίησης της δραστηριότητας. 2. «Εργαλεία» διαχείρισης «κόστους». Ο προσδιορισμός του γενικού κόστους της διοργάνωσης πρέπει να προηγηθεί του έργου διότι στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίζει το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί. Ο τρόπος προσδιορισμού του ποικίλει ανάλογα το αντικείνο. Για παράδειγμα υπάρχουν οι μέθοδοι του οργανογράμματος, της ανάλυσης δραστηριότητας, της κατά προσέγγισης κ.ά. (Σχήμα 1). Σχήμα 1.Προσδιορισμού «κόστους» τη μέθοδο του οργανογράμματος και της ανάλυσης δραστηριότητας. α) Μέθοδος κοστολόγησης «οργανόγραμμα» Εκδρομή Ράφτινγκ Οδηγοί Ράφτινγκ 600 (57.1%) Συνοδοί 150 (14.2%) Πούλμαν 300 (28.5%) 2 άτομα Χ άτομα Χ 50 Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία β) Μέθοδος κοστολόγησης «ανάλυση δραστηριότητας» προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος των εργατοωρών για την αποζημίωση των οδηγών ράφτινγκ. (Διάρκεια κατάβασης + ανάπαυλα + είσοδος & έξοδος από βάρκες) Χ καταβάσεις = σύνολο = ώρες Χ /ώρα = συν. κόστος Λεπτά της ώρας λεπτά ( ) Χ 10 = 450 = 7.5 ώρες Χ 40 /ώρα = «Εργαλεία» διαχείρισης «ποιότητας» ή «επιθυμητού αποτελέσματος» ή «προσδοκίας». Η ποιότητα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το κόστος, τα υλικά, τα μέσα, οι διαδικασίες, οι προδιαγραφές και όλα αυτά σε συνάρτηση την προσδοκία αυτού που θα χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία ως προς το αποτέλεσμά της και η αξιολόγηση του κατά πόσο η προσδοκία εκπληρώθηκε και σε ποιόν βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της υπηρεσίας θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών προκειμένου να τεθούν τα στάνταρ βάση τα οποία θα γίνει ο σχεδιασμός θα κοστολογηθεί το έργο και θα προγραμματιστεί η υλοποίησή του. Στη συνέχεια όσο μικρότερη ή μη απόκλιση υπάρξει στην εφαρμογή του σχεδιασμού τόσο ποιοτικότερο βάση το στόχο θα είναι το αποτέλεσμα του έργου. Κατά συνέπεια, διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου προϋποθέτει: α) αποκέντρωση εξουσιών: Όλες οι αποφάσεις κατά την υλοποίηση λαμβάνονται από τον επικεφαλής της. Για κάθε πιθανό κίνδυνο έχει οριστεί διαχειριστής. β) προηγούνες αξιολογήσεις ανάλογης εκδήλωσης: Κάποιοι από τους συμτέχοντες είχαν δυσαρεστηθεί από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τουαλέτες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτό λύθηκε την ενοικίαση πούλμαν τουαλέτα. γ) τυποποιήσεις-διαγράμματα ροής εργασιών: Οι διαδικασίες τυποποιούνται για να ελέγχονται και να βελτιώνονται (Σχήμα 2). 24

7 δ) τυποποιημένες διαδικασίες συναφών φορέων όπως τα πρότυπα και προδιαγραφές υλικών / μέσων σε όλες τις φάσεις του έργου: ISO 9000 για παροχή υπηρεσιών. Βάρκες προδιαγραφές για το είδος του ποταμού, της ροής του νερού, τον αριθμό των επιβαινόντων και της συντήρησής τους. ε) εξελικτική βελτίωση της παρεχόνης υπηρεσίας: ως αποτέλεσμα κοινωνικών τάσεων (η δραστηριότητα προσφέρεται και στα δύο φύλα), τεχνολογικών εξελίξεων (οι βάρκες έχουν προδιαγραφές ασφαλείας όπως οι διπλές σαμπρέλες), ερευνητικών αποτελεσμάτων (οι έμπειροι επιζητούν γαλύτερη πρόκληση από τη δραστηριότητα, κατά συνέπεια διαχωρίζονται διαδρομές βάση τις εποχικές συνθήκες και το είδος της διαδρομής). Σχήμα 2. Διάγραμμα δικτύου ροής διαδικασιών πωλήσεων και παραγωγής του έργου. 1 Συνολικός σχεδιασμός της εκδρομής 3 Στελέχωση (Πωλητής, υπεύθ. κατάβασης) 4 Πωλήσεις για συμτοχή κοινού στην κατάβαση 7 Αποστολή ενηρ. υλικού προετοιμασίας στους συμτέχοντες Ροή πωλήσεων 9 Κατάβαση 2 Συμφωνίες εμπλεκόνους 5 Παραγωγή διαφημιστικού προωθητικού υλικού 8 Διαφήμιση - προώθηση της κατάβασης για προσέλκυση συμτεχόντων Ροή διοργάνωσης στ) ειδικό σχεδιασμό όπου προβλέπονται όλες οι παράτροι που προσδίδουν ποιότητα στο έργο μιας διοργάνωσης, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται ως ενέργειες ή παραδοτέα (ολοκληρωμένα τμήματα εργασίας): Η τακίνηση αναλαμβάνεται από τουριστικό γραφείο. Το γεύμα από συγκεκριμένη ταβέρνα. Η κατάβαση από εξειδικευμένο και έμπειρο οδηγό. Η παροχή πρώτων βοηθειών από εκπαιδευμένους και έμπειρους Σαμαρείτες. ζ) αξιοποίηση θόδων και πολιτικών: Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται συγκεκριμένη μέθοδο (Σχήμα 4). Πολιτική της εταιρίας είναι να υπάρχει αυστηρή τήρηση του ανώτατου αριθμού ατόμων / βάρους και εμπειρίας στην ομάδα επιβαινόντων σε κάθε βάρκα. η) την αξιοποίηση «εργαλείων» ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ενός έργου: Το χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 5). Συνήθως τα έργα λόγο της φύσης τους απαιτούν τη συμβολή στελεχών από διαφορετικές ειδικότητες που δημιουργούν την ομάδα έργου. Η αναζήτησή τους μπορεί να γίνει διάφορους τρόπους κάθε ένας από τους οποίους αποτελεί και τη βάση της οργανωτικής δομής του φορέα υλοποίησης του έργου. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρουσιαστεί η τάση των τελευταίων ετών στη χώρα μας να λειτουργούν ιδιωτικές εταιρίες κύριο αντικείνο την προσφορά υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων (Κουθούρης, 2009). Συνήθως είναι μικρές σε μέγεθος, έδρα και γραφεία σε πόλη, ενώ οι δραστηριότητες τους υλοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η οργανωτική τους δομή αντανακλά τη δραστηριότητά τους που είναι εργο-κεντρική. Δηλαδή, η «ζωή τους» παρουσιάζει μια περιοδικότητα συγκεκριμένες φάσεις. Συγκεκριμένα, την περίοδο της προετοιμασίας μιας δραστηριότητας - διοργάνωσης όπου ο αριθμός του προσωπικού είναι μικρός (1-3 άτομα μόνιμο προσωπικό) σε σχέση την περίοδο της υλοποίησης που αυξάνεται την πρόσληψη συνεργατών, ενώ στο κλείσιμο επιστρέφει πάλι στο μόνιμο προσωπικό. Στην πρώτη περίπτωση «επέκταση» ο απαιτούνος αριθμός των λών της ομάδας έργου προκύπτει από τα στελέχη της εταιρίας και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες της (Σχήμα 3). Σχήμα 3. Τρόποι οργανωτικής δομής διαχείρισης ενός έργου. 25

8 Επέκταση Εταιρία οργάνωσης υπαίθριων δραστ. Αυτόνομη οντότητα Ομάδα έργου (on site) Άθλημα Πωλήσεις Ασφάλεια Ράφτινγκ 1 (*) Αναρρίχηση Ορειβασία Προσ/λισμός (*) άτομα Τεχνολογία Πωλήσεις Οργάνωση Υπό - έργα Logistics Site management Οργανωτική επιτροπή Άθλημα Υπηρ. Θεατών Ασφάλεια Τεχνολογία Στη δεύτερη περίπτωση «αυτόνομη οντότητα» ο απαιτούνος αριθμός των λών της ομάδας έργου προκύπτει από εξειδικευμένα στελέχη εξωτερικούς συνεργάτες συγκεκριμένης εταιρίας οι οποίοι αναλαμβάνουν εξολοκλήρου ανάθεση (out sourcing) την υλοποίηση του έργου (Σχήμα 3). Στην τρίτη περίπτωση «υπο - έργα» η ομάδα έργου αντανακλά τον απαιτούνο αριθμό επιμέρους εξειδικευμένων αντικειμένων της διοργάνωσης οι οποίες αναθέτονται για υλοποίηση (out sourcing) σε διαφορετικές εταιρίες - συνεργάτες (Σχήμα 3). Σχήμα 4. Μοντέλο διαχείρισης κινδύνων (Priest & Baillie, 1987 στον Κουθούρης, 2009). Τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε κάθε συνοδό: Την ευθύνη για τη διαχείριση του συγκεκριμένου κινδύνου έχει ο Κώστας Χ. Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων: Αναποδογύριση βάρκας Συνέχεια περισσότερη επιφυλακτικότητα: Ενσωμάτωση εμπειρίας Δικαιολόγηση των απωλειών: Υλικές έως 500 Κατηγοριοποίηση των κινδύνων: Σοβαρός Μεταφορά των κινδύνων: Ασφάλεια για υλικές απώλειες άνω των 500, τραυματισμό ή απώλεια ζωής Αποφυγή των κινδύνων: Επίδειξη τρόπου ισορροπίας, πορεία εκτός σηίων αναταραχής των υδάτων Αντιτώπιση των κινδύνων: Σωσίβια σε συμτέχοντες, εξοπλισμένοι συνεργάτες σε όχθες επικίνδυνων σηίων της διαδρομής Εκτίμηση επικινδυνότητας πιθανού ατυχήματος: Αραιή Υπολογισμός πιθανών απωλειών: Απαγόρευση στους συμτέχοντες να φέρουν τιμαλφή, καταγραφή συμφωνία εκτίμησης αξίας προσωπικών αντικειμένων συμτεχόντων 4. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Αναζήτηση πηγών κινδύνου, ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου, αντιτώπιση του κινδύνου, εναλλακτικά σχέδια και ύπαρξη εναλλακτικών αποθεμάτων (Gray & Larson, 2000). Ο Κουθούρης (2009) αναφέρει ότι σε δραστηριότητες περιπέτειας η ερώτηση είναι «όχι εάν αλλά πότε θα συμβεί το ατύχημα» (σ. 356). 26

9 Υλοποίηση Έργου Η υλοποίηση του έργου θα είναι επιτυχημένη στο βαθμό που δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Για να διασφαλιστεί αυτό, η ομάδα διαχείρισης αξιοποιεί «εργαλεία» όπως είναι οι συσκέψεις, οι επιθεωρήσεις και τα έντυπα (Alexander Hamilton Institute, 1994): α) η τυποποίηση πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας. Για παράδειγμα, η διαδικασία των πωλήσεων η οποία αποτελείται από ροή συγκεκριμένων βημάτων (Σχήμα 2), και η πολιτική στη διαχείριση κινδύνων της απαγόρευσης στους συμτέχοντες να φέρουν τιμαλφή κατά τη διάρκεια της κατάβασης, όπως επίσης η καταγραφή συμφωνία εκτίμησης αξίας προσωπικών αντικειμένων των συμτεχόντων που εκτίθενται σε κίνδυνο (Σχήμα 4). β) Ως προς τον έλεγχο του χρόνου υλοποίησης του έργου, ο βαθμός ολοκλήρωσης πραγματοποιείται χρονοδιαγράμματα και ράβδους προόδου (Πίνακας 5). Το ίδιο εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί την προσθήκη ενδείξεων σε κάθε εργασία των απαιτούνων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα). γ) Ως προς τον οικονομικό έλεγχο, αξιοποιούνται σχεδόν όλα τα «εργαλεία» που παρουσιάσθηκαν την έννοια ότι κάθε υπέρβαση από τον αρχικό σχεδιασμό θα επιβαρύνει αρνητικά τον προϋπολογισμό (αύξηση κόστους του έργου). Επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου χρησιμοποιείται και για να δείχνει τη χρονική ροή των εξόδων που πρέπει να εκταμιευτούν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών. Τα δε «εργαλεία» προσδιορισμού του κόστους αποτελούν τη βάση για τη σύναψη οικονομικών συμβάσεων και την καταβολή των εξόδων. Οι τύποι ελέγχου, κατά τον Δημητριάδη (2005) μπορούν να είναι: προληπτικοί τη μορφή ασκήσεων ετοιμότητας γενικής ή επιμέρους πρόβας (π.χ., η εξοικείωση των συνοδών τα δυσκολότερα σηία της διαδρομής), όπως επίσης συστηματικοί και εκ των υστέρων έλεγχοι τη μορφή αξιολογήσεων των συμτεχόντων ως προς την ικανοποίηση των υπηρεσιών που τους προσφέρθηκαν μέσω ερωτηματολογίου (ποσοτικός έλεγχος) ή συνέντευξης (ποιοτικός έλεγχος). Εκτός αυτών υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες αποτιμούν τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο έργο: (α) εσωτερικός έλεγχος, σε ολόκληρο το έργο ή σε λειτουργίες του (οικονομική, τεχνολογική, κ.ά.) σκοπό την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας ή/και να ετοιμαστεί ο διοργανωτής για εξωτερικό έλεγχο, (β) εξωτερικός έλεγχος ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί από την εταιρία ασφαλιστικής κάλυψης του έργου προκειμένου να διαπιστωθούν τα προληπτικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων για να ιωθεί ή να παραίνει χαμηλό το κόστος του ασφάλιστρου. Επίσης μπορεί να γίνει από κάποιον φορέα πιστοποίησης προκειμένου να δοθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO). Αποπεράτωση Έργου Η αποπεράτωση του έργου αποτελείται: (α) από τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων (οικονομικές, τακτοποίησης υλικού, κ.λπ), και (β) την κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας σε γνώση και την αρχειοθέτησή της. Στην εποχή που ζού ο βαθμός προσαρμογής ενός οργανισμού στις συνεχείς αλλαγές (κοινωνικές, τεχνολογικές κ.ά.) και απαιτήσεις (συνεργατών, κοινού κ.ά.) καθορίζει και το μέλλον του. Κατά συνέπεια, μικρός ή γάλος πρέπει να κεφαλαιοποιεί τις εμπειρίες του σε γνώση για παραγωγή τεχνογνωσίας ή / και τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί «εργαλεία» διαχείρισης έργων. Συγκεκριμένα, η εμπειρία τατρέπεται σε γνώση τη συστηματική συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια (όπως: έγγραφα για τυποποίηση ενεργειών, αποτελέσματα λετών για επιμόρφωση στελεχών) και την ολοκλήρωση κάθε έργου από το προσωπικό (Πίνακας 6) για βελτίωση λλοντικού σχεδιασμού. Πίνακας 6. Έντυπο αποτύπωσης εμπειριών των λών της ομάδας έργου υλοποίησης διοργάνωσης. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:... Αρχικός στόχος:.... Επετεύχθη ο στόχος; Ναι ( ) Όχι ( ) Αν όχι γιατί;.... Δημιουργήθηκαν προβλήματα; Ναι ( ) Όχι ( ) Αν ναι που;.... Στην υλοποίηση της διοργάνωσης: Τα δυνατά μας σηία... Οι αδυναμίες μας.... Οι ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν

10 Επισκόπησης Οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν Αν ξανακάνα το γεγονός: Τι θα κάνα διαφορετικά;.. Ποια σηία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα; Προτάσεις Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί η «διαχείριση έργων» από τη βιβλιογραφία και την πρακτική του μάνατζντ εμπορικών επιχειρήσεων στην προσφορά υπηρεσιών άσκησης και κινητικής αναψυχής. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν επιλεγμένα «εργαλεία» τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του χώρου να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν υπηρεσιών αναψυχής. Στη συγκεκριμένη λέτη περίπτωσης θεωρήθηκε σημαντική η παρουσίαση σε εισαγωγική μορφή γνώσης - τεχνολογίας η οποία διασφαλίζει «επαγγελματική» παροχή υπηρεσιών στο ασκούνο κοινό. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία διαθέτει προσανατολισμό κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας υλοποίησης έργων σε γνώση, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και μακροζωία κάθε οργανισμού. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή (εφαρμογή βάση τη βιβλιογραφία) είναι σε εισαγωγικό επίπεδο. Σκοπός ήταν να γίνει μια «γνωριμία» του αντικειμένου της διαχείρισης έργων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών κινητικής αναψυχής στη χώρα μας, όπου η συγκεκριμένη βιβλιογραφία ελλείπει. Η σημαντικότητα της εφαρμογής της διαχείρισης έργων στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής γίνεται γαλύτερη διότι ένα κομμάτι της αφιερώνεται στη διαχείριση των κινδύνων. Ως προτροπή για συνέχιση της παρούσας εργασίας, καλό είναι να περάσει από τη θεωρητική λέτη περίπτωσης εφαρμογή, σε πραγματική πιλοτική εφαρμογή από διοργανωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και εάν είναι δυνατό την ίδια δραστηριότητα όπως αυτή του παραδείγματος δηλαδή του ράφτινγκ. Κάτι τέτοιο θα έδινε πραγματικά δεδομένα για την αξιολόγηση της εφαρμογής. Βιβλιογραφία Alexander Hamilton Institute (1994). Διοίκηση έργου (project management). Αθήνα: Κριτήριον. Baguley, P. (2003). Project management. USA: The McGraw Hill Co. Cook, C. (2005). Just enough project management. New York: The McGraw Hill Co. Deeprose, D. (2004). Έξυπνες ιδέες: Διαχείριση έργων. Αθήνα: Γιούρδας. Δημητριάδης, Α. (2004). Διοίκηση διαχείριση έργου (Project management) (3η εκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. Gray, C., & Larson, E. (2000). Project management: The managerial process. Singapore: The McGraw Hill Co. Κουθούρης Χ. (2009). Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ακραία αθλήματα: Μάνατζντ υπηρεσιών εκπαίδευση στελεχών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδης. Maylor Η. (2003). Διαχείριση έργων (3η αγγλική έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Verzuh, E. (2002). Εισαγωγή στη διαχείριση έργων (Project management). Αθήνα: Κλειδάριθμος. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Χάρης Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθίνος Ιωάννης, Γαργαλιάνος Δημήτρης, Κριεμάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιμάρης Δημήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυμία, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, Δράκου Αμαλία. Τεχνική επιμέλεια & Φιλολογική Επεξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα