Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών"

Transcript

1 Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply to only a few countries worldwide where in some stores have specific barcode requirements. Παρακαλείσθε όπως δείτε την Αποδοχή Μπαρκόουντ για συγκεκριμένους περιορισμούς και απαιτήσεις μπαρκόουντ παγκοσμίως. Αυτοί οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο σε λίγες χώρες ανά τον κόσμο, όπου σε κάποια καταστήματα έχουν ειδικές απαιτήσεις μπαρκόουντ. 1. Definitions 1. Ορισμοί 1.1 The Seller means International Barcodes Ltd 1.1 Ως "πωλητής" ορίζεται η εταιρεία International Barcodes Ltd. 1.2 The Buyer means any person who accepts a quotation for goods or services by the Seller or whose order for goods or services is accepted by the Seller. 1,2 Ως "αγοραστής" ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο αποδέχεται πρόταση για αγαθά ή υπηρεσίες από τον "πωλητή", ή του οποίου η παραγγελία για αγαθά ή υπηρεσίες γίνεται δεκτή από τον "πωλητή" 1.3 goods means any goods which the Seller is to supply to the Buyer 1.3 Ως "αγαθά" ορίζονται τα οποιαδήποτε αγαθά είναι σε θέση να προμηθεύσει ο "πωλητής" στον "αγοραστή". 1.4 services means any services which the Seller is to provided to the Buyer. 1.4 Ως υπηρεσίες ορίζονται οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν από τον "πωλητή" στον "αγοραστή". 1.5 conditions means the terms and conditions set out herein and any special or additional conditions agreed in writing by the Seller. 1.5 Ως "όροι" ορίζονται οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν ή γίνονται αποδεκτοί επιπρόσθετα γραπτώς από τον "πωλητή". 1.6 writing includes by mail, facsimile transmission or . Το "γραπτώς" περιλαμβάνει και το ταχυδρομείο, το τηλεομοιότυπο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2 2. Conditions 2. Όροι 2.1 These conditions apply to all contracts for sale of goods by the Seller to the Buyer and shall be deemed to supersede and exclude all other terms and conditions including any which the Buyer may seek to apply under any purchase order, confirmation of order, or similar document. 2.1 Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών από τον "πωλητή" στον "αγοραστή" και υπερισχύουν και αποκλείουν όλους τους λοιπούς όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών τους οποίους τυχόν ο "αγοραστής" θα προσπαθήσει να επιβάλει μονομερώς μέσω δελτίου παραγγελίας, ή επιβεβαίωση παραγγελίας, ή οποιοδήποτε παρεμφερές έγγραφο. 2.2 No variation or addition to these terms and conditions shall be effective unless agreed in writing by a duly authorised officer of the Seller Καμία τροποποίηση ή προσθήκη δεν έχει ισχύ εκτός και να συμφωνηθεί γραπτώς από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του "πωλητή". 2.3 No employee or agent of the Seller is authorised to make any representations concerning goods on the Seller s behalf unless such representations are confirmed in writing by the Seller and any representations made without the written confirmation of the Seller may not be relied upon in connection with any contract. 2.3 Κανένας υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του "πωλητή" δεν εξουσιοδοτείται να προβεί σε δεσμεύσεις αναφορικά με τα αγαθά του "πωλητή", εκτός εάν αυτές οι εκπροσωπήσεις επιβεβαιώνονται γραπτώς από τον "πωλητή". Όποιες τυχόν δεσμεύσεις λάβουν χώρα χωρίς την έγγραφη επιβεβαίωση του "πωλητή" δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες σε σχέση με οποιαδήποτε συμφωνία. 2.4 Until despatch of goods by the Seller to the Buyer or the Buyer s acceptance in writing of any quotation of the Seller for the supply of goods or services (whichever shall first occur) no contract for the sale of goods or services shall arise. 2.4 Έως την αποστολή των αγαθών από τον "πωλητή" στον "αγοραστή" ή την έγγραφη αποδοχή του "αγοραστή" οποιασδήποτε πρότασης του "πωλητή" για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όποια απ' τις δύο λάβει χώρα πρώτη) δεν ανακύπτει καμία συμφωνία πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. 2.5 The Seller shall be at liberty to correct without any liability on the Seller s part and without prior notification any error or omission in any sales literature, price list, acceptance of offer, quotation, invoice, or other document issued by the Seller. 2.5 Ο "πωλητής μπορεί ελευθέρως να διορθώνει χωρίς να γεννάται ευθύνη από την πλευρά του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε τυχόν έντυπα πώλησης, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, πρόταση ή τιμολόγιο, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από τον "πωλητή".

3 2.6 On the Buyer accepting delivery of the goods or accepting in writing a quotation for the supply of goods or services such acceptance shall be deemed to be acceptance of these conditions. 2.6 Η αποδοχή από την πλευρά του "αγοραστή" παράδοσης των αγαθών ή η αποδοχή εγγράφως πρότασης για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών θεωρείται ως αποδοχή των όρων αυτών. 3. Order Acceptance 3. Αποδοχή Παραγγελίας 3.1 The advertisement of any merchandise or service on this site does not constitute an offer to sell. Your receipt of an order confirmation (electronic, fax or other form) does not constitute our acceptance of your order, or confirm our offer to sell. The Seller reserves the right to accept or decline your order for any reason. 3.1 Η διαφήμιση οποιουδήποτε εμπορεύματος ή υπηρεσίας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστά προσφορά πώλησης. Η απόδειξή σας επιβεβαίωσης παραγγελίας (ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή άλλη μορφή) δεν συνιστά την αποδοχή από την πλευρά μας της παραγγελίας σας, ή δεν επιβεβαιώνει την προσφορά μας για πώληση. Ο "πωλητής" επιφυλάσσεται του δικαιώματος της αποδοχής ή της απόρριψης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο. 4. Prices 4. Τιμές 4.1 The Seller makes every effort to have all products offered on our website in stock and at the price listed. The pricing and availability information presented on our site is the most current information we have, but unfortunately mistakes do occur, and this information does not constitute a guarantee of price or availability. 4.1 Ο "πωλητής" καταβάλλει κάθε προσπάθεια να έχει αποθήκη από όλα τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας και στις αναγραφόμενες τιμές. Οι πληροφορίες περί τιμολογήσεως και διαθεσιμότητας των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, αποτελούν τις πλέον τρέχουσες πληροφορίες που έχουμε, αλλά δυστυχώς λάθη συμβαίνουν και οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν εγγύηση είτε για την τιμή, είτε για τη διαθεσιμότητα. 4.2 If a product you have ordered is not available for shipment, we will do our best to let you know. Anticipated delivery dates are dependent upon many factors beyond our control and are subject to change. 4.2 Σε περίπτωση που ένα προϊόν το οποίο έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο για αποστολή, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας το γνωστοποιήσουμε. Οι προσδοκώμενες ημερομηνίες παράδοσης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που διαφεύγουν τον έλεγχό μας και είναι υποκείμενες σε αλλαγές. 4.3 The price for the goods or service shall be that on the Seller s current price list unless otherwise agreed in writing by the Seller.

4 4.3 Οι τιμές των αγαθών ή υπηρεσιών είναι οι αναγραφόμενες στον τρέχοντα τιμοκατάλογο του "πωλητή", εκτός και αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά από τον "πωλητή". 5. Payment 5. Πληρωμή 5.1 The Seller is prepared to consider applications for credit accounts from corporate customers subject to approved references. 5.1 Ο "πωλητής" είναι έτοιμος να εξετάσει αιτήσεις για πιστωτικούς λογαριασμούς από εταιρικούς πελάτες που υπόκεινται σε εγκεκριμένες συστάσεις. 5.2 Non credit account Buyers must make payment in full of any invoice before despatch of goods. 5.2 Οι μη έχοντες πιστωτικό λογαριασμό "αγοραστές" οφείλουν να εξοφλούν πλήρως οποιοδήποτε τιμολόγιο πριν την αποστολή των αγαθών. 5.3 Payment may be made by cash, cheque, credit or bank transfer. 5.3 Οι πληρωμές γίνονται τοις μετρητοίς, με τραπεζικές επιταγές, μέσω τραπεζικής πίστωσης ή μεταφοράς χρημάτων. 5.4 Buyers with credit accounts must make payment in full on the terms of credit agreed which shall not be more than 30 days from the date of invoice unless otherwise agreed in writing by the Seller. 5.4 Οι "αγοραστές" με πιστωτικούς λογαριασμούς θα πρέπει να διεξάγουν τις πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της συμφωνημένης πίστωσης και που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 30 ημέρες από την αναγραφόμενη στο τιμολόγιο ημερομηνία, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά από τον "πωλητή". 5.5 If any invoice shall become overdue for payment interest shall be payable at 2% per month from the date the payment became due under the invoice until the date of payment. Such interest shall accrue both before and after any Judgment. 5.5 Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη ληξιπρόθεσμου τιμολογίου θα επιβάλλεται τόκος ύψους 2% μηνιαίως από την ημερομηνία που η οφειλή εκ του τιμολογίου κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή έως την αποπληρωμή. Ο τόκος αυτός θα προσαυξάνει την οφειλή και πριν από τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης, αλλά και μετά. 6. Delivery 6. Παράδοση 6.1 The Seller will take all reasonable steps to keep to any estimated delivery date but time shall not be of the essence. The Seller shall not be liable for any losses consequential or otherwise arising directly or indirectly out of any failure to meet an estimated delivery date. The Seller reserves the right to make delivery in advance of the quoted delivery date on giving reasonable notice to the Buyer Ο "πωλητής" θα λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο ώστε να τηρήσει την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, αλλά η ώρα θεωρείται επουσιώδες στοιχείο της

5 σύμβασης. Ο "πωλητής" δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζημία ή άλλη, προκαλούμενη είτε αμέσως είτε εμμέσως από την καθυστέρηση παράδοσης εντός της εκτιμώμενης προθεσμίας. Ο "πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε πρόωρη παράδοση, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης του "αγοραστή". 6.2 The method of despatch of all goods shall be at the Seller s absolute discretion. 6.2 Οι μέθοδοι αποστολής όλων των αγαθών κείνται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του "πωλητή". 7. Ownership and Risk 7. Κυριότητα και Κίνδυνος 7.1 Upon delivery of the goods to the Buyer or upon the goods being retained at the Seller s premises at the Buyer s request the risk in the goods shall immediately pass to the Buyer. 7.1 Άμα τη παραδόσει των αγαθών στον "αγοραστή" ή αμέσως μετά την παράδοσή τους για φύλαξή τους κατ' αίτηση του "αγοραστή" σε εγκαταστάσεις του "πωλητή" ο κίνδυνος για τυχόν καταστροφή τους μεταβαίνει άμεσα στον "αγοραστή" 7.2 Title to the good shall remain vested in the Seller until the invoice for the goods has been paid in full. 7.2 Ο τίτλος κυριότητας των αγαθών παραμένει στον "πωλητή" έως ότου εξοφληθεί πλήρως το τιμολόγιο αγοράς τους. 7.3 The Buyer shall hold the goods as the Seller s fiduciary agent and bailee until such time as title to the goods passes to the Buyer and shall keep the goods properly stored and protected and insured and identified as the Seller s property. 7.3 Ο "αγοραστής" έχει στην κατοχή του τα αγαθά ως θεματοφύλακας και μεσεγγυούχος του «πωλητή» έως τη στιγμή που περιέρχεται σε αυτόν ο τίτλος κυριότητας από τον πωλητή και οφείλει να διατηρεί τα αγαθά προσηκόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα και ασφαλισμένα και αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία του "πωλητή". 7.4 Whilst the purchase price for any goods delivered to the Buyer shall remain overdue for payment either wholly or in part then without prejudice to any of its other rights the Seller may recover and/or resell the goods or any of them and may enter on the Buyer s premises by its servants or agents to recover the goods and shall be entitled to recover from the Buyer any costs incurred in connection with such recovery. 7.4 Ενώ εκκρεμεί η απόδοση του τιμήματος οποιωνδήποτε αγαθών που έχουν παραδοθεί στον «αγοραστή» είτε εν όλω είτε εν μέρει, ο "πωλητής", επιφυλασσόμενος παντός άλλου δικαίωματός του, δύναται να επανακτήσει την κατοχή των αγαθών ή και να τα πωλήσει εκ νέου και εξ αυτού του λόγου μπορεί να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του "αγοραστή" χρησιμοποιώντας υπαλλήλους ή αντιπροσώπους, προκειμένου να επανακτήσει την κατοχή των αγαθών και δικαιούται να διεκδικήσει από τον «αγοραστή» οποιαδήποτε χρηματική ζημία υπέστη από τέτοια επανάκτηση.

6 7.5 Until payment for any goods has been made in full the Buyer shall not pledge, charge by way of security or in any other way encumber the goods which remain the property of the Seller. 7.5 Έως την πλήρη εξόφληση των αγαθών από τον «αγοραστή» τελευταίος δεν δύναται να ενεχυράσει, να επιβαρύνει με ασφάλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επιβαρύνει εμπραγμάτως τα αγαθά, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία του «πωλητή». 8. Warranties 8. Εγγυήσεις 8.1 Each party warrants that it has the right and full power and authority to enter into this Agreement. 8.1 Καθένα από τα μέρη εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και την εξουσία να προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία. 8.2 The Seller warrants that the goods will be free from defect in material and workmanship under normal use, provided the goods have been used in accordance with instructions and normal industry standards. The Seller also warrants that it will pass to Purchaser good title to the Products. This is the ONLY warranty extended on the Products and Buyer expressly agrees that it is taking the Products AS IS and the Seller makes no other warranty, express or implied. 8.2 Ο «πωλητής εγγυάται ότι τα αγαθά δεν βαρύνονται από πραγματικό ελάττωμα, υπό τον όρο ότι η χρήση των αγαθών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εργοστασιακά πρότυπα. Ο «πωλητής» επίσης εγγυάται ότι θα μεταβιβάσει στον «αγοραστή» τον τίτλο κυριότητας των προϊόντων. Αυτή είναι η ΜΟΝΗ εγγύηση την οποία φέρουν τα Προϊόντα και ο «αγοραστής» ρητώς συμφωνεί ότι λαμβάνει τα προϊόντα «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι ο «πωλητής» δεν εγγυάται τίποτε άλλο είτε ρητά είτε σιωπηρά. 8.3 The Seller s warranty shall not come into force unless the invoice for the goods was paid by the due date. 8.3 Η εγγύηση του «πωλητή» δεν τίθεται σε ισχύ παρά μόνο με την έγκαιρη εξόφληση του τιμολογίου. 8.4 Save as provided in these conditions, all warranties, conditions or other terms implied by statute, common law or otherwise are excluded to the extent permitted by law. 8.4 Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από το παρόν, όλες οι εγγυήσεις, όροι ή υποχρεώσεις επιβάλλονται από διάταξη νόμου, ή από το εθιμικό δίκαιο ή αλλού εξαιρούνται από την εφαρμογή στην παρούσα στο επιτρεπτό από το νόμο μέτρο. 8.5 Any description does not express or imply a warranty that the products are merchantable or fit for a particular purpose. 8.5 Η οποιαδήποτε περιγραφή δε συνιστά ρητά ή σιωπηρά εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι εμπορεύσιμα ή κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό.

7 8.6 The Seller shall not be responsible for any incompatibility of use issues or held liable to the Buyer by reason of any representation or any implied warranty, condition or other term or any duty of common law for any direct or indirect special or consequential loss or damage expenses or other claims for compensation whatsoever whether caused by negligence of the Seller, its employees or agents or otherwise which arise out of or in connection with the supply of goods or their use or resale by the Buyer of whatsoever nature. 8.6 Ο «πωλητής» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν θέματα ασυμβατότητας χρήσης και δεν ενέχεται σε αποζημίωση απέναντι στον «αγοραστή» για οποιονδήποτε λόγω αντιπροσώπευσης, ή σιωπηρής εγγύησης ή όρο ή συμφωνία ή οποιαδήποτε υποχρέωση αστικού δικαίου για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες θετικές ή αποθετικέ ζημίες ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις αποζημίωσης, είτε αυτές προκαλούνται από αμέλεια του «πωλητή» είτε των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες προκύπτουν αναφορικά με την προμήθεια των αγαθών, τη χρήση ή την περαιτέρω πώλησή τους από τον "αγοραστή", οποιασδήποτε φύσεως. 8.7 The Seller does not warrant that its barcode products will be accepted by any retailer and shall not be responsible for any non acceptance or use issues or held liable to the Buyer by reason of any inability or other reason for the Seller s barcode products to not be accepted by any retailer, wholesaler or other party. The Buyer acknowledges that before purchasing any goods or services from the Seller, it is the Buyers responsibility to determine whether the retailers they intend to supply to have any specific barcoding requirements, and whether the Sellers goods and services will be suitable for this purpose. 8.8 Ο "πωλητής δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα μπαρκόουντ θα γίνουν αποδεκτά από οποιονδήποτε λιανοπωλητή και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη αποδοχή ή ζητήματα χρήσης και δεν ενέχεται σε αποζημίωση απέναντι στον "αγοραστή" για αδυναμία ή οποιοδήποτε λόγο μη αποδοχής των προϊόντων μπαρκόουντ από οποιοδήποτε λιανοπωλητή, χονδρέμπορο, ή οποιονδήποτε τρίτο. Ο "αγοραστής" αναγνωρίζει ότι, προ της αγοράς οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών από τον "πωλητή", είναι ευθύνη του "αγοραστή" να αποφασίσει εάν οι λιανοπωλητές στους οποίους σκοπεύει να προμηθεύσει έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις μπαρκόουντ, καθώς και εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίες του πωλητή είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 8.8 The Seller makes no other warranties, expressed or implied in respect to the goods, their quality, fitness or marketability for any specific use or purpose. Any goods warranty applies only to the Buyer and not to any third party and no liability or consequential damages in respect of any use of the goods, negligence, misuse or modification is accepted.

8 8.8 Ο "πωλητής" δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά αναφορικά με τα αγαθά, την ποιότητά τους, καταλληλότητά τους ή εμπορικότητά τους για οποιαδήποτε ειδική χρήση ή σκοπό. Τυχόν εγγύηση των αγαθών αφορά μόνο τον "αγοραστή" και όχι οποιονδήποτε τρίτο και δεν γίνεται δεκτή ευθύνη σε αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία, αναφορικά με οποιαδήποτε χρήση των αγαθών, αμέλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση. 8.9 The Buyer specifically agrees that the Seller will not be liable for any special, incidental, consequential, indirect or other similar damages arising from breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability, or any other kind of civil liability connected with this agreement or the use of the Sellers products. The Seller makes no warranties of merchantability or fitness for any particular purpose of the products. 8.9 Ο "αγοραστής ειδικά συμφωνεί ότι ο "πωλητής" δεν ενέχεται σε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, θετική, αποθετική, έμμεση ή οποιαδήποτε παρεμφερή ζημία, που απορρέει από την παραβίαση της εγγύησης, παραβίαση της συμφωνίας, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη, ή οποιοδήποτε άλλο είδος ευθύνης προβλέπεται από το αστικό δίκαιο σχετική με την παρούσα συμφωνία, ή τη χρήση των προϊόντων του "πωλητή". Ο "πωλητής" δεν εγγυάται για την εμπορικότητα ή την καταλληλότητα για κανένα συγκεκριμένο σκοπό των προϊόντων The Seller shall not in any circumstances whatsoever be liable for indirect or consequential loss such as (but not limited to) loss of profit, loss of market or the consequences of delay or deviation however caused Ο "πωλητής" δεν φέρει καμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία όπως ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά) για απώλεια κερδών, ή απώλεια αγοράς ή για συνέπειες καθυστέρησης ή αθέτηση συμβατικού όρου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκλήθηκαν The commencement date of all warranties is the date of delivery to the Buyer from the Seller Ημερομηνία έναρξης όλων των εγγυήσεων είναι η ημερομηνία παράδοσης στον "αγοραστή" από τον "πωλητή" Any liability for consequential and incidental damages is expressly disclaimed Οποιαδήποτε ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία αποκλείεται ρητώς The Sellers liability in all events is limited to, and shall not exceed the purchase price paid for the goods or service sold that gives rise to such liability. The Sellers payment of such amount shall be the final and exclusive remedy in the exhaustion or unavailability of any other remedy specified herein and shall not be construed or alleged by the customer to have failed of its essential purpose Η ευθύνη του "πωλητή" σε κάθε περίπτωση περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το τίμημα της πώλησης των αγαθών ή της υπηρεσίας που γεννά τέτοιου είδους ευθύνη. Η καταβολή από τον "πωλητή" του ανωτέρω χρηματικού ποσού είναι η μοναδική και αποκλειστική αξίωση, εξαντλώντας και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη αξίωση

9 εξειδικεύεται με το παρόν και ο πελάτης δεν δύναται να θεωρήσει ή να ισχυριστεί ότι είναι μη προσήκουσα. 9. Force Majeure 9.1 The Seller will not be responsible for any delay in delivery, or failure to deliver, any products if such delay or failure results from causes beyond its reasonable control, including but not limited to, acts of God, war, terrorism, labour disputes, delay or failure of suppliers or of transportation, or governmental acts. 9. Ανωτέρα βία 9.1 Ο "πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης, οποιουδήποτε προϊόντος, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλονται σε λόγους που διαφεύγουν τον εύλογο έλεγχό του, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά περιστατικά ανωτέρας βίας, πόλεμο, τρομοκρατία, απεργίες, καθυστέρηση ή αδυναμία των προμηθευτών ή των μεταφορικών μέσων, ή κυβερνητικές πράξεις. 10. Cancellation of Contract/Return of Goods/Replacement of Defective Goods 10.1 No contract may be cancelled once it is accepted by the Seller and no goods may be returned save at the absolute discretion of the Seller Από τη στιγμή της αποδοχής σύμβασης από τον «πωλητή» δεν χωρεί ακύρωση αυτής, με την επιφύλαξη της απόλυτης διακριτικής ευχέρειας του «πωλητή» 10.2 Any alleged defect in the goods must be notified to the Seller within seven days of the date of delivery. In the event that delivery is refused and the Buyer fails to notify the Seller within the time stated no rejection of the goods will be accepted and the full purchase price shall be payable by the Buyer Τυχόν προβαλλόμενο ελάττωμα στα αγαθά θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον «πωλητή» εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από τον «αγοραστή» και εφόσον δεν ενημερώσει τον «πωλητή» στην ως άνω προθεσμία, δεν μπορεί να γίνει δεκτή απόρριψη των αγαθών και θα οφείλεται ολόκληρο το τίμημα από τον «αγοραστή» In the event that any valid claim is notified to the Seller based on the goods delivered under the contract being defective the Seller shall at its discretion be entitled to replace the goods free of charge or refund the Buyer the price of the goods and the Seller shall have no further liability to the Buyer Σε περίπτωση γνωστοποίησης στον «πωλητή» έγκυρης αξίωσης, η οποία βασίζεται σε παράδοση ελαττωματικών αγαθών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του «πωλητή» είτε να αντικαταστήσει τα αγαθά χωρίς επιβάρυνση είτε να αποζημιώσει τον «αγοραστή» με το τίμημα των αγαθών και δεν ενέχεται απέναντι στον «αγοραστή» σε περαιτέρω αποζημίωση. 11. Modification of Terms. 11. Τροποποίηση Όρων

10 11.1 The Seller s acceptance of any order is subject to the Buyer s assent to all of the terms and conditions set forth in these terms and conditions, and the Buyer s assent to these terms and conditions shall be presumed from the Buyer s acceptance of all or any part of the goods or services ordered. No addition or modification of terms and conditions shall be binding upon the Seller unless agreed to by the Seller in writing. If a purchase order or other correspondence contains terms or conditions contrary to the terms and conditions contained in these terms and conditions, the Seller s acceptance of any order shall not be construed as assent to any additional or varied terms and conditions, nor will that constitute a waiver or variation by the Seller of any of the terms and conditions contained herein Η αποδοχή από τον «πωλητή» οποιασδήποτε παραγγελίας τελεί υπό τον όρο της συγκατάθεσης του «αγοραστή» σε όλους τους όρους του παρόντος και η συγκατάθεση του «αγοραστή» στους όρους του παρόντος τεκμαίρεται από την αποδοχή του, όλων ή μερικών από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρήγγειλε. Κάμία προσθήκη ή τροποποίηση των όρων δεν δεσμεύει τον «πωλητή» εκτός και αν συμφωνηθεί από τον «πωλητή» γραπτώς. Εάν μία παραγγελία αγοράς ή άλλη αλληλογραφία εμπεριέχει όρους ή συμφωνίες αντίθετους στο παρόν, η όποια αποδοχή παραγγελίας από τον «πωλητή» δεν θεωρείται ως συγκατάθεση από τον «πωλητή» σε οποιουσδήποτε πρόσθετους ή τροποποιημένους όρους, ούτε συνιστά παραίτηση ή τροποποίηση από τον «πωλητή» οποιωνδήποτε από τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. 12. Notices 12. Ειδοποιήσεις 12.1 Any notice required to be given by the Buyer to the Seller shall be in writing addressed to the Seller at its registered office or principle place of business and shall be delivered personally or sent by first registered mail. (2C Handley Ave, Devonport, Auckland 6024, New Zealand ) 12.1 Η οποιαδήποτε ειδοποίηση χρειάζεται να γίνει από τον «αγοραστή» στον «πωλητή θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να απευθύνεται στην έδρα της εταιρίας ή στο γραφείο του αντιπροσώπου της και θα πρέπει να παραδίδεται ιδιοχείρως ή να αποστέλλεται το πρώτον στη διεύθυνση της έδρας (2C Handley Ave, Devonport, Auckland 6024, New Zealand) 13. Governing Laws 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο 13.1 All disputes arising out of or in connection with this contract shall be determined and governed by the laws of New Zealand. Notwithstanding the foregoing, any legal action by Customer with respect to any transaction must be commenced within three months after the cause of action has arisen.

11 13.1 Όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται με το παρόν συμφωνητικό θα επιλύονται και θα διέπονται από τους νόμους της Νέας Ζηλανδίας. Συνακόλουθα με τα προηγούμενα, οποιαδήποτε αγωγή από καταναλωτή σχετική με οποιαδήποτε συναλλαγή θα πρέπει να ασκείται εντός τριών μηνών από τη γένεση της αξίωσης. 14. Severability 14. Ατομική ευθύνη 14.1 If any portion of these Terms and Conditions is found to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the invalid or unenforceable term shall be redefined, or a new enforceable term provided, such that the intent of the Seller and the Buyer in agreeing to the provisions of these Terms and Conditions shall be enforceable to the fullest extent of the applicable laws Σε περίπτωση που κάποιο μέρος των παρόντων όρων και συμφωνιών κριθεί άκυρο ή ανίσχυρο από αρμόδιο δικαστήριο ο άκυρος ή ανίσχυρος όρος θα επαναπροσδιορίζεται, ή θα αντικαθίσταται από νέο έγκυρο, τέτοιο ώστε με πρόθεση του "πωλητή" και του "αγοραστή" να συμφωνούν οι διατάξεις των όρων αυτών και συμφωνιών και να είναι ισχυροί στο μέγιστο βαθμό των εφαρμοστέων νόμων If any provision of this Agreement is wholly or partially invalid or unenforceable, the other provisions of the Agreement will not be affected by such invalidity or unenforceability Αν κάποια διάταξη του συμφωνητικού ή εν όλω ή εν μέρει άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θίγονται από την ακυρότητα ή το ανίσχυρο. 15. Intellectual Property 15. Πνευματική Ιδιοκτησία 15.1 Letters, quotations and proposals may contain proprietary and confidential information belonging to the Seller. This includes, but is not limited to any content, intellectual property, technical method and text incorporated into the document. It shall not be used, disclosed or reproduced, in whole or in part, for any purpose other than to evaluate this document, without the prior written consent of the Seller. Title in and to this document and all information contained herein remains at all times with the Seller Επιστολές, προσφορές τιμών προτάσεις, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εταιρικές και εμπιστευτικές πληροφορίες, που ανήκουν στον "πωλητή". Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνικές μεθόδους και κείμενο συμπεριλαμβανόμενο στο παρόν έγγραφο. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση των στοιχείων αυτών, να δηλώνονται ή να αναπαράγονται, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του "πωλητή". Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρόντος εγγράφου και όλων των συμπεριληφθεισών πληροφοριών εξακολουθεί να ανήκει "πωλητή". 16. No Third Party Benefit

12 16.1 The provisions stated above are for the sole benefit of the parties hereto and confer no rights, benefits or claims upon any person or entity not a party hereto. 16. Έλλειψη ωφέλειας Τρίτου 16.1 Οι ως άνω διατάξεις τίθενται προς το αποκλειστικό όφελος των συμβαλλομένων μερών και δεν εκχωρούν δικαιώματα, ωφέλειες ή αξιώσεις σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μη συμβαλλόμενο. 17. Accuracy 17. Ακρίβεια 17.1 All information contained in this Site is based on up to date information, and while the Seller endeavours to ensure that material is correct, accuracy cannot be guaranteed and the Seller makes no warranties or representations as to its accuracy Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες και παρόλο που "πωλητής" καταβάλλει προσπάθεια να διασφαλίσει την ορθότητα του υλικού του, δεν εγγυάται και δε δεσμεύεται αναφορικά με την ακρίβειά τους. 18. Site Revisions 18.1 All information contained in this Site is based on up to date information. The Seller reserves the right to make changes to this Site at any time, without prior notice. By entering this Site, you hereby acknowledge and agree to these changes Αναθεώρηση Ιστοσελίδας 18.1 Όλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες. Ο "πωλητής" επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε αλλαγές της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αναγνωρίζετε ως έγκυρες και συναινείτε στις αλλαγές. 19. Privacy Policy 19.1 The Seller hereby agrees that all information supplied to the Seller via the web Site will be used only for the purpose of making available the goods and services provided by the Site. The Seller will not sell, lend or disclose this information to any third party who is not involved in the process of providing the required goods and services to the buyer. 19. Πολιτική Απορρήτου 19.1 Ο "πωλητής" με το παρόν συμφωνεί ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται μόνο για να καθίστανται διαθέσιμα τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Ο "πωλητής" δεν θα πωλήσει, δανείσει ή αποκαλύψει σε τυχόν τρίτο μη εμπλεκόμενο στην διαδικασία προμήθειας των απαιτηθέντων αγαθών και υπηρεσιών στον "αγοραστή". 20. Entire Agreement 20. Συνολική Συμφωνία

13 20.1 This constitutes the entire Agreement between the Buyer and the Seller. The placement of an order to purchase shall be deemed to be acceptance of these terms by the Buyer. These Terms and Conditions supersede all prior proposals, offers, discussions, correspondence, or communications regarding this transaction. They may only be modified by a subsequent agreement in writing approved by the Seller Το παρόν συνιστά ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του "αγοραστή" και του "πωλητή". Με τη δόση παραγγελίας για αγορά γίνονται αποδεκτοί οι όροι του παρόντος από τον "αγοραστή". Οι όροι και συμφωνίες του παρόντος, καθιστούν ανίσχυρες όλες τις προηγούμενες προτάσεις, προσφορές, συζητήσεις, αλληλογραφία ή επικοινωνία σχετικά με την παρούσα συναλλαγή. Μπορούν μόνο να τροποποιηθούν με μεταγενέστερη έγγραφη συμφωνία που θα εγκριθεί από τον "πωλητή".

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Order form 14SYMV Inter Engineering Anti Malware Managed Service. Order Number 56/2014 Απόφαση ηµάρχου Τυρνάβου Date

Order form 14SYMV Inter Engineering Anti Malware Managed Service. Order Number 56/2014 Απόφαση ηµάρχου Τυρνάβου Date Order form Inter Engineering Anti Malware Managed Service Version 1.0 Last Change: 2010-12-20 Order Number 56/2014 Απόφαση ηµάρχου Τυρνάβου Date 04-03-2014 Reseller Data Company Responsible for this order

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

Όροι Χρήσης. 6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων. Όροι Χρήσης 1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής www.pwc.com/cy Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής Ημερήσια Διάταξη 1. Εισαγωγή 1. Περιβαλλοντική Πολιτική 3. Ενέργειες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο σήμερα είναι σημαντικός παράγοντας στο φορολογικό σχεδιασμό Σημερινές απαιτήσεις για ουσιαστική παρουσία στη Κύπρο Οι νέοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα www.cnmxgroup.com Η παρούσα Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει γενικές πληροφορίες για την C.N.M.X. και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή προβολής. Έκδοση 4.5. Οδηγός διαχειριστή

Προσαρμογή προβολής. Έκδοση 4.5. Οδηγός διαχειριστή Προσαρμογή προβολής Έκδοση 4.5 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας BLEU TECH «ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΕΜ. ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΒΑΣ. ΟΕ», με έδρα στην Αθήνα (Λεβιδίου 11-13, 10442

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του διακομιστή Embedded Web Server

Οδηγός χρήσης του διακομιστή Embedded Web Server Οδηγός χρήσης του διακομιστή Embedded Web Server Σεπτέμβριος 2011 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση...3 Χρήση του διακομιστή Embedded Web Server...4 Πρόσβαση στο διακομιστή Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link

Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Συντονίστρια Μόνιμη Επιτροπή Περιοδικών HEAL-Link HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

γ) Ως «Χρήστης» νοείται ο εκάστοτε διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου μας.

γ) Ως «Χρήστης» νοείται ο εκάστοτε διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου μας. Όροι Χρήσης Ο Ιστότοπος www.hilti.com/greece έχει δημιουργηθεί από την Hilti Aktiengesellschaft και την Hilti Ελλάς ΑΕ.Ε. (''Hilti''), με σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Σύμφωνα με μια διμερή συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας, κατόπιν ειδικού αιτήματος από την

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305518-2016:text:el:html Ηνωμένο Βασίλειο-: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S 170-305518 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας.

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη του Προέδρου της ημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη στην Ουκρανία Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Κίεβο, 11 εκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Athex Composite Share Price Index

Athex Composite Share Price Index v.1.1 Athex Composite Share Price Index Greek Trading Club 78252 USA. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι παρατηρήσεις, σχόλια και διαθέσιμες πληροφορίες είναι για ενημερωτικούς σκοπούς ΔΕΝ πρέπει να εκλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Εργασία 2010 Σχολιασμός των όρων του facebook ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών με βάση τους νόμους 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TERMS OF SERVICE OVERVIEW

TERMS OF SERVICE OVERVIEW ====================ENGLISH LANGUAGE==================== (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ GOOGLE TRANSLATE) TERMS OF SERVICE ----- OVERVIEW This website is operated by SmartSupplies.eu. Throughout

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα