Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ"

Transcript

1 Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του Αναδόχου Οίκου, αναφορικά με τη συμβατότητα της λειτουργίας του με τα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ και SIEMENS TS), ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει στον ΔΕΔΔΗΕ την επιτυχή επικοινωνία του εξοπλισμού του με τα ΚΣΕ. Για το λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πριν από την εν σειρά παραγωγή των υλικών, θα προσκομίσει δείγματα Πίνακα ελέγχου/rtu, μετατροπέα πρωτοκόλλου και modems στην Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο έλεγχος της επιτυχούς επικοινωνίας των ανωτέρω δειγμάτων με τα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης. Η υπόψη χρονική περίοδος θα συμπεριλαμβάνει το χρόνο ανάπτυξης του κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας καθώς και το χρόνο που θα απαιτηθεί για την επίλυση προβλημάτων, στον εξοπλισμό (H/W) και στο λογισμικό (S/W) της RTU, που ενδεχομένως θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων επικοινωνίας που θα εκτελεστούν από προσωπικό του Αναδόχου Οίκου και του ΔΕΔΔΗΕ. Εάν ο Ανάδοχος Οίκος δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενη ανεπιτυχή επικοινωνία των δειγμάτων του με τα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 2 μηνών για την πιστοποίηση της επιτυχούς επικοινωνίας θα επεκταθεί, κατά χρονικό διάστημα ίσο με το απαιτούμενο για να επιλυθούν τα προβλήματα επικοινωνίας που ανέκυψαν. Εάν το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, και μετά την ενδεχόμενη επέκτασή του, λήξει είτε χωρίς να έχουν προσκομισθεί τα προαναφερόμενα δείγματα είτε χωρίς επιτυχία των σχετικών ελέγχων, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης. 2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πρώτων δέκα (10) μονάδων Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πρώτων δέκα (10) μονάδων (Δ/Φ, Πίνακα/RTU, modem) θα διενεργηθεί από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο θα επιβλέπει την εγκατάσταση και θα παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την εγκατάσταση των μονάδων, χωρίς χρέωση για το ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν από δύο (2) μονάδες στις ακόλουθες Δ/νσεις Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ: Δ/νση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και Δ/νση Περιφέρειας Νησιών. Ο προγραμματισμός των RTU και των modems τους καθώς και η ένταξή τους στα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+, SIEMENS TS) θα υλοποιηθούν από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο, κατ αυτό τον τρόπο, θα εκπαιδευθεί στην εκτέλεση των υπόψη εργασιών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F /12

2 Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη (1 η ) τμηματική παράδοση στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του ΔΕΔΔΗΕ, με μέριμνα του αρμόδιου Τομέα της Δ/νσης Δικτύου (Τομέας Τηλελέγχου) σε συνεργασία με προσωπικό των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νσεων Περιφερειών) και τον Ανάδοχο. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω μονάδων και την επιτυχή εκτέλεση λειτουργικών δοκιμών θα υπογραφεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον Ανάδοχο το SITE ACCEPTANCE DOCUMENT (SAD). Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους καθώς και ένταξής τους στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ για όλους τους υπόλοιπους Δ/Φ της Διακήρυξης θα υλοποιηθούν από το ως άνω εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3. Οι εργασίες της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των λοιπών Δ/Φ και των RTU τους στα εναέρια δίκτυα ΜΤ θα εκτελεστούν από αρμόδιο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με προσωπικό εργολάβων κατασκευής δικτύων διανομής. 3. Εργασίες προγραμματισμού των RTU & των modems των Δ/Φ και ένταξής τους στα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους καθώς και οι εργασίες της ένταξης των RTU και των modems τους στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, για όλους τους Δ/Φ της Διακήρυξης πλην των πρώτων δέκα (10) μονάδων της παραγράφου 2, θα υλοποιηθούν από το ως άνω, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου ως ακολούθως: 3.1 Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους θα εκτελούνται μαζικά σε χώρους αποθηκών ή εργαστηρίων των Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία, πριν τα υλικά (Δ/Φ, Πίνακας ελέγχου/rtu, modem κ.λπ.) αποσταλούν για εγκατάσταση στο εναέριο δίκτυο ΜΤ. Για κάθε τμηματική παράδοση των υλικών (Δ/Φ, RTU, modem κ.λπ.) στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ εξουσιοδοτημένο στέλεχος της αντίστοιχης Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εγγράφως σε αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνουν οι ρυθμίσεις των RTU και των modems του συνόλου των RTU/modem της υπόψη τμηματικής παράδοσης. Τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως. 3.2 Οι εργασίες της ένταξης των Δ/Φ κάθε τμηματικής παράδοσης στα ΚΣΕ των συστημάτων SCADA θα υλοποιούνται μαζικά στους χώρους των ΚΣΕ των Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία. Οι υπόψη εργασίες αφορούν αφενός στην ενημέρωση του λογισμικού και της βάσης δεδομένων των ΚΣΕ με τα νέα στοιχεία και αφετέρου στις δοκιμές επικοινωνίας και ορθής απεικόνισης των σημάτων. Το ως άνω εξουσιοδοτημένο στέλεχος κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εγγράφως στο ως άνω αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου τα απαιτούμενα στοιχεία, ξεχωριστά για τα υλικά (Δ/Φ, RTU, modem κ.λπ.) κάθε τμηματικής παράδοσης, εντός 2/12

3 χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως. 3.3 Οι εργασίες των παραγράφων 3.1 και 3.2 θα πρέπει να ολοκληρώνονται από το προσωπικό του Αναδόχου για τα υλικά κάθε τμηματικής παράδοσης υλικών της Σύμβασης, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση της παροχής των στοιχείων, από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος (εντός 2 μηνών). Οι εργασίες θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα και στις πέντε (5) Δ/νσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ. O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει με ευθύνη και δαπάνες του, όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του, θα είναι αριθμητικά επαρκές και θα διαθέτει όλες τις δεξιότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς κανόνες, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτείται η φυσική παρουσία του αρμόδιου προσωπικού του Αναδόχου, στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (αποθήκες, εργαστήρια, χώροι ΚΣΕ), με ωράριο εργασίας από 07:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες, όπως αυτές εφαρμόζονται για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών της 1 ης τμηματικής παρτίδας στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του ΔΕΔΔΗΕ, θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε κάθε Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Δικτύου) το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχός του, στο οποίο θα αποστέλλονται από κάθε Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ τα προαναφερόμενα στοιχεία. Το υπόψη στέλεχος του Αναδόχου θα επικοινωνεί εγγράφως με την αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση των εργασιών των παραγράφων 3.1 και 3.2. Επίσης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήψης των υπόψη στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην καθεμιά Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίησή του στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Δικτύου). 3.4 Η πληρωμή αφενός των εργασιών προγραμματισμού των RTU & των modems τους και αφετέρου των εργασιών ένταξης των Δ/Φ στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, και προϋπόθεση γι αυτήν αποτελεί η υποβολή, από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου στην αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, έγγραφης αναγγελίας περάτωσης του αντίστοιχου τμήματος εργασιών. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται μετά την επιτυχή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, η οποία θα τεκμηριώνεται από σχετικό πρωτόκολλο πιστοποίησης (επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών), που θα υπογράφεται από τα ως άνω εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου εργασιών καθώς και 3/12

4 όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα περί τρόπου πληρωμής στους λοιπούς ειδικούς όρους της Σύμβασης. Στο πρωτόκολλο πιστοποίησης θα προσδιορίζεται το πλήθος των Δ/Φ (RTU & modems) για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο οι εργασίες των παραγράφων 3.1 και 3.2 κατά τον αντίστοιχο μήνα. Στο σχετικό τιμολόγιο θα αναγράφεται ξεχωριστά το τίμημα των εργασιών προγραμματισμού των RTU και των modems τους από το τίμημα των εργασιών ένταξης των ανωτέρω (RTU & modems) στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ. 3.5 Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστωθεί καθυστέρηση, σε σχέση με την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών επί των υλικών (RTU & modems) κάθε τμηματικής παράδοσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 (εντός 6 μηνών), θα παρακρατείται κάθε φορά ποσό ίσο με 100,00 για κάθε σετ υλικών και για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης από το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, τότε αναλόγως της φύσεως και του όγκου των ελλείψεων ή/αποκλίσεων αυτές, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, είτε θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παραλαβής είτε θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο εκτέλεσης των εργασιών και οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης θα συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες του Αναδόχου που θα παραληφθούν τον επόμενο μήνα. 3.6 Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι Προμηθευτές αποδέχονται ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών της παρούσας παραγράφου θα τους παρασχεθούν δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ. Τα δεδομένα αυτά έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και οι υποψήφιοι Προμηθευτές αλλά και ο Ανάδοχος οφείλουν να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους. Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος: α. Πρέπει να εξηγήσουν σε όλο το προσωπικό τους, που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία, τις υποχρεώσεις αυτές. β. Δεν θα γνωστοποιήσουν κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. γ. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. δ. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός του. Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με τη Σύμβαση θα υπογράψει και «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με τον ΔΕΔΔΗΕ (επισυνάπτεται σχέδιο σύμβασης). 3.7 Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να απασχολεί το προσωπικό του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 4/12

5 O Ανάδοχος είναι υπεύθυνος βάσει του Ελληνικού Αστικού και Ποινικού Κώδικα για όλες τις πράξεις ή / και παραλείψεις του προσωπικού του, που σχετίζονται με την υλοποίηση των εργασιών της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών και να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού του Αναδόχου σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρήσει με δικά του έξοδα, τις ακόλουθες ασφάλειες: Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου Ασφάλιση νομικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων Ασφάλιση του προσωπικού του που ασχολείται με την εκτέλεση των εργασιών 3.8 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που θα προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω παραλήψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση τους. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως ο τελευταίος θα υποβληθεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 4. Παραδόσεις μπαταριών Οι μπαταρίες που θα συνοδεύουν τον εξοπλισμό (Πίνακα/RTU), θα παραδοθούν τμηματικά στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ως ξεχωριστό υλικό της σύμβασης, με το ίδιο πλήθος τμηματικών παραδόσεων όπως οι Δ/Φ, αλλά μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου Τομέα της Δ/νσης Δικτύου (Τομέας Τηλελέγχου) του ΔΕΔΔΗΕ για κάθε μια τμηματική παράδοση μπαταριών. Ο χρόνος παράδοσης της τελευταίας τμηματικής παράδοσης μπαταριών δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία πέρατος της τελευταίας τμηματικής παράδοσης Δ/Φ. 5 Πίνακες διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτύχει την επικοινωνία του εξοπλισμού του (Πίνακα ελέγχου/rtu, μετατροπέα πρωτοκόλλου και modems) με τα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ και SIEMENS TS), βάσει των συνημμένων πινάκων διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων (παρ της Τεχνικής Περιγραφής του ΔΕΔΔΗΕ). 6 Στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να δοθούν διακριτές τιμές από τους Προμηθευτές 5/12

6 Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν διακριτά στην οικονομική προσφορά τους το μοναδιαίο τίμημα των παρακάτω υπό προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και παροχών υπηρεσίας καθώς και τα αντίστοιχα συνολικά τιμήματα για το συνολικό πλήθος τους, ως ακολούθως: - Διακόπτης Φορτίου πλήρης (σώμα διακόπτη, παρελκόμενα στήριξης, καλώδια σύνδεσης διακόπτη με RTU και Μ/Σ τροφοδοσίας με RTU τεμ. - RTU πλήρης τεμ. Από τα τεμ., τα 150 τεμ. θα έχουν ρυθμίσεις και για δίκτυο 15 kv (πέραν των 20 kv) - Μετασχηματιστής τροφοδοσίας o o 20/0,1 kv a.c τεμ /0,1 kv a.c τεμ. - GPRS router/modem τεμ - Μετατροπέας πρωτόκολλου (Gateway).. 12 τεμ. - Μπαταρία τεμ. - Εξοπλισμός προσομοίωσης Δ/Φ.. 6 τεμ. - Ανταλλακτικά o Διακόπτης Φορτίου πλήρης.. 25 τεμ. o Παρελκόμενα στήριξης Δ/Φ τεμ. o Καλώδιο σύνδεσης Δ/Φ με RTU τεμ. o Καλώδιο σύνδεσης Μ/Σ τροφοδοσίας με RTU τεμ. o RTU πλήρης τεμ. o Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 20/0,1 kv a.c τεμ /0,1 kv a.c τεμ. o Σετ εξαρτημάτων RTU τεμ. Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν διακριτά στην οικονομική τους προσφορά το μοναδιαίο τίμημα των επιμέρους εξαρτημάτων καθενός σετ και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους τιμημάτων θα πρέπει να είναι ίσο με το τίμημα του σετ των εξαρτημάτων - Εργασία προγραμματισμού RTU και modem τεμ. - Εργασία ένταξης RTU και modem στα ΚΣΕ των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ τεμ. - Εκπαίδευση (παρ. 19 της Τεχνικής Περιγραφής) o Διάρκειας 5 ημερών τεμ. o Διάρκειας 3 ημερών τεμ. Συνημμένα: - Σχέδιο Σύμβασης Εμπιστευτικότητας - Πίνακες διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων 6/12

7 Abstract from the Special Terms of the Tender for the supply of Telecontrolled overhead MV Load Breakers, of SF6 or vacuum type 1. Sample approval for the lowest Bidder The lowest bidder, in order to be approved in terms of compatibility of operation, shall demonstrate to HEDNO a successful communication with existing HEDNOS S SCADA Central Control System (CCS) of Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ and SIEMENS TS type. For this purpose a sample control panel/rtu, a protocol converter and modems will be delivered to the Technical Services of HEDNO, after signing of the contract and before the serial production of equipment. The verification of successful communication using the above mentioned samples shall be concluded, within two (2) months from the validation date of the Contract. This period will include the time for the development of the appropriate communication protocol, including the time required for correcting any problems in the RTU software and hardware that may arise during the communication tests which will be performed by the Contractor and by HEDNO personnel. In the case that the Contractor is not responsible for the potential unsuccessful communication with the Central Control System, the 2 month time period for the verification of the successful sample communication will be elongated by a time period equal to the time required for the correction of the communication issues that might have been encountered. In case where, upon expiry of the two-month period, and the possible extended period, the sample has not been delivered to HEDNO or it has failed to pass the operation tests, HEDNO reserves the right to denounce the Contract. 2. Installation and commissioning of the first ten (10) units The installation and commissioning of the first ten (10) units (LBS, RTU and modem) will be done by staff of HEDNO, in presence of the Contractor who will oversee the procedure and will provide the necessary instructions for the proper installation of the units, without extra charges for HEDNO. Specifically two (2) units will be installed on each of the following Regional Departments of HEDNO: Regional Department of Attica, Regional Department of Macedonia-Thrace, Regional Department of Peloponnese - Epirus, Regional Department of Central Greece and Regional Department of the Islands. Programming the RTUs and their modems as well as their integration with the existing SCADA systems of HEDNO (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX +, SIEMENS TS) will be implemented by staff of HEDNO, in presence of the staff of the Contractor, which will thus be trained to the executing this type of work. The aforementioned work will be accomplished within two (2) months following the first (1st) partial delivery of equipment to the Central reception Warehouse of HEDNO. The work will be 7/12

8 ensured by the relevant Section of the Network Department (Telecontrol Section) in collaboration with staff of the relevant Departments of HEDNO (Regional Departments) and the Contractor. After the successful installation and operation of the units and the successful functional tests, a SAD (SITE ACCEPTANCE DOCUMENT) will be signed between the Contractor and HEDNO. The work of programming of the RTUs and their modems for all other LBS of the Declaration, as well as their integration to the CCS system of HEDNO, shall be implemented by personnel of the Contractor, as indicated in paragraph 3. The work of installation and commissioning of other LBS and RTU in the MV overhead networks will be performed by qualified staff of HEDNO in collaboration with staff of Contractors involved in the construction of distribution networks. 3. Works for programming of the RTUs & their modems as well as their integration to the CCS systems of HEDNO The works of programming of the RTUs and their modems for all LBS of the Declaration, except the first ten (10) units of paragraph 2, as well as their integration to the CCS systems of HEDNO, will be implemented by the abovementioned, according to paragraph 2, trained personnel of the Contractor as follows: 3.1 The works of programming of the RTUs and their modems will be carried out in large numbers in the sites of the warehouses or laboratories of the relevant Regional Departments of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia, before the equipment (LBS, Control Panel / RTU, modem, etc.) are shipped for installation in the overhead MV network. For each partial delivery of equipment (LBS, RTU, modem e.tc.) to the warehouse of each Regional Department of HEDNO, an authorized agent of the relevant Regional Department of HEDNO will provide in writing to another authorized agent of the Contractor the information required for the configuration of the RTU and the modems of all the RTU/modem of the current partial delivery. This information will be provided to the Contractor within two (2) months since the delivery of equipment of each partial delivery to the warehouse of each Regional Department of HEDNO, in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia correspondingly. 3.2 The work of integrating the LBS of each partial delivery to the CCS of the SCADA systems will be carried out en masse to the CCS sites of the Regional Departments of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia. These works are primarily concerned with the updating of the software and the database of the CCS with new data and secondly in testing the communication and the proper display of signals. The abovementioned authorized agent of each Regional Department of HEDNO will provide in writing to the abovementioned respective authorized agent of the Contractor the required information, separately for the equipment (LBS, RTU, modem, etc.) of each partial delivery, within a period of two (2) months of receipt of each partial delivery of equipment in the warehouse of each Regional Department of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia respectively. 3.3 The works of paragraphs 3.1 and 3.2 shall be completed by the personnel of the Contractor separately for each partial delivery of the equipment mentioned in the Contract, 8/12

9 within a period of six (6) months from the receipt of the equipment of each partial delivery to the warehouse of each relevant Regional Department of HEDNO, in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia, under the condition that HEDNO will provide the necessary information to the Contractor within the abovementioned time period (2 months). These works shall be carried out by the Contractor simultaneously in five (5) Regional Departments of HEDNO. The Contractor is obliged to make available with his responsibility and expenses, all the personnel required for the fulfilment of its obligations regarding the execution of above mentioned works. The personnel used by the Contractor for the execution of works, independently of its specialty, will be capable numerically adequate and with all the qualities and the conditions foreseen by the Greek Law and the related Rules, so that it ensures the correct and in time completion of the works. For the execution of the above mentioned works the physical presence of the personnel of the Contractor in the work areas (warehouses, workshops, CCS s places), is required, with working hours from 7:00 a.m. - 15:00 p.m. Monday to Friday, excluding public holidays, as they apply to staff HEDNO. Within five (5) days from the date of delivery of the equipment in the 1st partial delivery to the central warehouse of receipt of HEDNO, the Contractor shall notify in writing its authorized agent to each Regional Department of HEDNO as well as to the Central Technical Service of HEDNO (Network Department), to which each Regional Department of HEDNO will send the abovementioned information. The said agent of the Contractor will contact in writing with the appropriate Regional Department of HEDNO for carrying out the works of paragraphs 3.1 and 3.2. Also within five (5) days from the date of delivery of these items to HEDNO the Contractor shall submit a work schedule to each Regional Department of HEDNO, with its notification to the Central Technical Service of HEDNO (Network Department). 3.4 Payment for the programming works of the RTUs & their modems as well as for the integration of the LBS to the CCS of HEDNO, shall be made in parts, per month, with the condition that an authorized agent of the Contractor will submit a written notification of completion of the corresponding part of work to the relevant Regional Department of HEDNO. Payment for the works shall be made following a successful quantitative and qualitative acceptance of works, which will be evidenced by a relevant certification protocol (successful execution of works) signed by authorized relevant personnel of HEDNO and the Contractor, and the presentation of the relevant invoice of works and all relevant documents as is stated in the other Special Terms of the Contract under the paragraphs describing the method of payment. In the certification protocol the number of LBS (RTU & modems) will be specified, for which the works of paragraphs 3.1 and 3.2 were completed by the Contractor in the corresponding month. The invoice shall state separately the price of the programming works of the RTU and their modems from the price for the work of integration of the above (RTU & modems) to the CCS of HEDNO. 3.5 If, during the quantitative and qualitative acceptance of works delays are detected by the authorized relevant personnel of HEDNO, relative to the date of completion of works over the equipment (RTU & modems) of each partial delivery, as mentioned in paragraph 3.3 (within 6 9/12

10 months, an amount equal to 100,00 will be withheld for each set of equipment and for each week of delay (as determined by the abovementioned schedule). If, during the quantitative and qualitative acceptance of works deficiencies or deviations from the data provided by HEDNO to the Contractor, are detected, then depending on the nature and volume of the deficiencies and / or deviations, these, at the discretion of the authorized representative of HEDNO, will either be remedied by the Contractor during the delivery, or will be recorded in the protocol of execution of works and the relevant restoration works will be included in the works of the Contractor that will be received next month. 3.6 By participating in the Contest, Bidders acknowledge that during the implementation of the works of this paragraph they will be given data by HEDNO. These data are confidential and Bidders and the Contractor are required to take all necessary measures to protect them. Specifically, the contestants and the Contractor: a. They should explain these obligations to all their staff who will handle such data. b. We will not disclose any element of the above to any third party without the written permission of HEDNO. c. Will not use such data and / or information related to work for any other purpose without the written permission of HEDNO. d. In case of leakage of information, HEDNO will be able to claim compensation reserving all legal rights. The Contractor together with the Contract will also sign a "CONFIDENTIALITY AGREEMENT" with HEDNO (attached draft contract). 3.7 The Contractor shall have full and exclusive responsibility to employ staff in accordance with the requirements of the labor and social security legislation, including the payment of their employees earnings, which in no case should be less than predicted by the relevant collective employment contract, of compliance with statutory working hours, of payment of the statutory contributions of personnel, of strict compliance with the conditions of health and safety of workers, etc. The Contractor is responsible by the Greek Civil and Penal Code for all deeds and/or omissions of its personnel related to this Contract. The Contractor is obliged to grant its staff all appropriate Personal Protective Equipment (PPE) according to the work in progress and to take all necessary by law measures for the healthcare and safety of the workers in accordance with the applicable legislation. HEDNO shall not be liable for any accident or compensation for any of the Contractor's staff in the event of an accident. The Contractor is obliged to stipulate with insurance companies (Greek or foreign) and maintain and follow with his own expenses, the following insurances: Insurance against every danger Insurance of legal responsibility of the Contractor towards third parties Insurance of the personnel occupied with the execution of works 3.8 The Contractor is responsible for any damage caused by whatever reason or cause related to the execution of works, including those for damage caused due to omissions by the Contractor during their execution. The Contractor, during the performance of the works is 10/12

11 obliged to take all appropriate measures to prevent and avoid damage to HEDNO facilities, special care should be taken for this purpose. The Contractor is responsible to HEDNO for all direct and indirect expenses that might burden the latter due to non-fulfillment of the obligations of the Contractor. HEDNO can offset these requirements by any amounts owed to him for any reason whatsoever, in accordance with the Contract. 4 Delivery of Batteries Batteries that will be supplied with the equipment (RTU), will be delivered partially at HEDNO warehouses as a separate material of the contract with the same quantitative program (partial deliveries) as for the case of LBS, but each time upon written request of the relevant Section of the Network Department (Telecontrol Section) of HEDNO. The delivery time of the last partial delivery of batteries shall not exceed the time period of six (6) months after the completion of the delivery of the latest partial delivery of LBS. 5 Interoperability and address tables The contractor shall have to implement the communication of its equipment (RTU, protocol converter and modems) to the existing HEDNOS S SCADA Central Control System (CCS) of Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ and SIEMENS TS type, based on the attached interoperability and address tables (par of the Technical Description). 6. Items for which discrete values will be given by the Suppliers Suppliers shall indicate separately in their financial offer the unit price of the following materials, spare parts and of the provisions of service as well as the corresponding aggregate price for their total number, as follows: - The complete LBS (body of LBS, ancillaries for support, cable for connecting the switch to the RTU and the supply transformer toy the RTU) pcs. - The complete RTU pcs. Out of pcs., the 150 pcs. shall also incorporate settings for 15 kv network (in addition to the 20 kv) - Supply Transformer o o 20/0,1 kv a.c pcs /0,1 kv a.c pcs. - GPRS router/modem pcs. - Protocol Converter (Gateway) pcs. - Battery pcs. - LBS simulator equipment 6 pcs. - Spare parts o Complete LBS pcs. 11/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα