Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ"

Transcript

1 Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του Αναδόχου Οίκου, αναφορικά με τη συμβατότητα της λειτουργίας του με τα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ και SIEMENS TS), ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει στον ΔΕΔΔΗΕ την επιτυχή επικοινωνία του εξοπλισμού του με τα ΚΣΕ. Για το λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πριν από την εν σειρά παραγωγή των υλικών, θα προσκομίσει δείγματα Πίνακα ελέγχου/rtu, μετατροπέα πρωτοκόλλου και modems στην Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο έλεγχος της επιτυχούς επικοινωνίας των ανωτέρω δειγμάτων με τα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης. Η υπόψη χρονική περίοδος θα συμπεριλαμβάνει το χρόνο ανάπτυξης του κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας καθώς και το χρόνο που θα απαιτηθεί για την επίλυση προβλημάτων, στον εξοπλισμό (H/W) και στο λογισμικό (S/W) της RTU, που ενδεχομένως θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων επικοινωνίας που θα εκτελεστούν από προσωπικό του Αναδόχου Οίκου και του ΔΕΔΔΗΕ. Εάν ο Ανάδοχος Οίκος δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενη ανεπιτυχή επικοινωνία των δειγμάτων του με τα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 2 μηνών για την πιστοποίηση της επιτυχούς επικοινωνίας θα επεκταθεί, κατά χρονικό διάστημα ίσο με το απαιτούμενο για να επιλυθούν τα προβλήματα επικοινωνίας που ανέκυψαν. Εάν το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, και μετά την ενδεχόμενη επέκτασή του, λήξει είτε χωρίς να έχουν προσκομισθεί τα προαναφερόμενα δείγματα είτε χωρίς επιτυχία των σχετικών ελέγχων, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης. 2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πρώτων δέκα (10) μονάδων Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πρώτων δέκα (10) μονάδων (Δ/Φ, Πίνακα/RTU, modem) θα διενεργηθεί από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο θα επιβλέπει την εγκατάσταση και θα παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την εγκατάσταση των μονάδων, χωρίς χρέωση για το ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν από δύο (2) μονάδες στις ακόλουθες Δ/νσεις Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ: Δ/νση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και Δ/νση Περιφέρειας Νησιών. Ο προγραμματισμός των RTU και των modems τους καθώς και η ένταξή τους στα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+, SIEMENS TS) θα υλοποιηθούν από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο, κατ αυτό τον τρόπο, θα εκπαιδευθεί στην εκτέλεση των υπόψη εργασιών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F /12

2 Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη (1 η ) τμηματική παράδοση στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του ΔΕΔΔΗΕ, με μέριμνα του αρμόδιου Τομέα της Δ/νσης Δικτύου (Τομέας Τηλελέγχου) σε συνεργασία με προσωπικό των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νσεων Περιφερειών) και τον Ανάδοχο. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω μονάδων και την επιτυχή εκτέλεση λειτουργικών δοκιμών θα υπογραφεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον Ανάδοχο το SITE ACCEPTANCE DOCUMENT (SAD). Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους καθώς και ένταξής τους στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ για όλους τους υπόλοιπους Δ/Φ της Διακήρυξης θα υλοποιηθούν από το ως άνω εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3. Οι εργασίες της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των λοιπών Δ/Φ και των RTU τους στα εναέρια δίκτυα ΜΤ θα εκτελεστούν από αρμόδιο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με προσωπικό εργολάβων κατασκευής δικτύων διανομής. 3. Εργασίες προγραμματισμού των RTU & των modems των Δ/Φ και ένταξής τους στα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους καθώς και οι εργασίες της ένταξης των RTU και των modems τους στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ, για όλους τους Δ/Φ της Διακήρυξης πλην των πρώτων δέκα (10) μονάδων της παραγράφου 2, θα υλοποιηθούν από το ως άνω, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου ως ακολούθως: 3.1 Οι εργασίες προγραμματισμού των RTU και των modems τους θα εκτελούνται μαζικά σε χώρους αποθηκών ή εργαστηρίων των Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία, πριν τα υλικά (Δ/Φ, Πίνακας ελέγχου/rtu, modem κ.λπ.) αποσταλούν για εγκατάσταση στο εναέριο δίκτυο ΜΤ. Για κάθε τμηματική παράδοση των υλικών (Δ/Φ, RTU, modem κ.λπ.) στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ εξουσιοδοτημένο στέλεχος της αντίστοιχης Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εγγράφως σε αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνουν οι ρυθμίσεις των RTU και των modems του συνόλου των RTU/modem της υπόψη τμηματικής παράδοσης. Τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως. 3.2 Οι εργασίες της ένταξης των Δ/Φ κάθε τμηματικής παράδοσης στα ΚΣΕ των συστημάτων SCADA θα υλοποιούνται μαζικά στους χώρους των ΚΣΕ των Δ/νσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία. Οι υπόψη εργασίες αφορούν αφενός στην ενημέρωση του λογισμικού και της βάσης δεδομένων των ΚΣΕ με τα νέα στοιχεία και αφετέρου στις δοκιμές επικοινωνίας και ορθής απεικόνισης των σημάτων. Το ως άνω εξουσιοδοτημένο στέλεχος κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εγγράφως στο ως άνω αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου τα απαιτούμενα στοιχεία, ξεχωριστά για τα υλικά (Δ/Φ, RTU, modem κ.λπ.) κάθε τμηματικής παράδοσης, εντός 2/12

3 χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως. 3.3 Οι εργασίες των παραγράφων 3.1 και 3.2 θα πρέπει να ολοκληρώνονται από το προσωπικό του Αναδόχου για τα υλικά κάθε τμηματικής παράδοσης υλικών της Σύμβασης, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την παραλαβή των υλικών κάθε τμηματικής παράδοσης στην αποθήκη κάθε Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στη Λαμία αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση της παροχής των στοιχείων, από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος (εντός 2 μηνών). Οι εργασίες θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα και στις πέντε (5) Δ/νσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ. O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει με ευθύνη και δαπάνες του, όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του, θα είναι αριθμητικά επαρκές και θα διαθέτει όλες τις δεξιότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς κανόνες, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτείται η φυσική παρουσία του αρμόδιου προσωπικού του Αναδόχου, στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (αποθήκες, εργαστήρια, χώροι ΚΣΕ), με ωράριο εργασίας από 07:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες, όπως αυτές εφαρμόζονται για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών της 1 ης τμηματικής παρτίδας στην κεντρική αποθήκη παραλαβής του ΔΕΔΔΗΕ, θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε κάθε Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Δικτύου) το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχός του, στο οποίο θα αποστέλλονται από κάθε Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ τα προαναφερόμενα στοιχεία. Το υπόψη στέλεχος του Αναδόχου θα επικοινωνεί εγγράφως με την αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση των εργασιών των παραγράφων 3.1 και 3.2. Επίσης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήψης των υπόψη στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην καθεμιά Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίησή του στην κεντρική Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Δικτύου). 3.4 Η πληρωμή αφενός των εργασιών προγραμματισμού των RTU & των modems τους και αφετέρου των εργασιών ένταξης των Δ/Φ στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, και προϋπόθεση γι αυτήν αποτελεί η υποβολή, από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Αναδόχου στην αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, έγγραφης αναγγελίας περάτωσης του αντίστοιχου τμήματος εργασιών. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται μετά την επιτυχή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, η οποία θα τεκμηριώνεται από σχετικό πρωτόκολλο πιστοποίησης (επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών), που θα υπογράφεται από τα ως άνω εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου εργασιών καθώς και 3/12

4 όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα περί τρόπου πληρωμής στους λοιπούς ειδικούς όρους της Σύμβασης. Στο πρωτόκολλο πιστοποίησης θα προσδιορίζεται το πλήθος των Δ/Φ (RTU & modems) για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο οι εργασίες των παραγράφων 3.1 και 3.2 κατά τον αντίστοιχο μήνα. Στο σχετικό τιμολόγιο θα αναγράφεται ξεχωριστά το τίμημα των εργασιών προγραμματισμού των RTU και των modems τους από το τίμημα των εργασιών ένταξης των ανωτέρω (RTU & modems) στα ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ. 3.5 Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστωθεί καθυστέρηση, σε σχέση με την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών επί των υλικών (RTU & modems) κάθε τμηματικής παράδοσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 (εντός 6 μηνών), θα παρακρατείται κάθε φορά ποσό ίσο με 100,00 για κάθε σετ υλικών και για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης από το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Εάν κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, τότε αναλόγως της φύσεως και του όγκου των ελλείψεων ή/αποκλίσεων αυτές, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, είτε θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παραλαβής είτε θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο εκτέλεσης των εργασιών και οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης θα συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες του Αναδόχου που θα παραληφθούν τον επόμενο μήνα. 3.6 Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι Προμηθευτές αποδέχονται ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών της παρούσας παραγράφου θα τους παρασχεθούν δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ. Τα δεδομένα αυτά έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και οι υποψήφιοι Προμηθευτές αλλά και ο Ανάδοχος οφείλουν να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους. Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος: α. Πρέπει να εξηγήσουν σε όλο το προσωπικό τους, που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία, τις υποχρεώσεις αυτές. β. Δεν θα γνωστοποιήσουν κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. γ. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ. δ. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός του. Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με τη Σύμβαση θα υπογράψει και «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με τον ΔΕΔΔΗΕ (επισυνάπτεται σχέδιο σύμβασης). 3.7 Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να απασχολεί το προσωπικό του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 4/12

5 O Ανάδοχος είναι υπεύθυνος βάσει του Ελληνικού Αστικού και Ποινικού Κώδικα για όλες τις πράξεις ή / και παραλείψεις του προσωπικού του, που σχετίζονται με την υλοποίηση των εργασιών της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών και να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού του Αναδόχου σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρήσει με δικά του έξοδα, τις ακόλουθες ασφάλειες: Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου Ασφάλιση νομικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων Ασφάλιση του προσωπικού του που ασχολείται με την εκτέλεση των εργασιών 3.8 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που θα προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω παραλήψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση τους. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως ο τελευταίος θα υποβληθεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 4. Παραδόσεις μπαταριών Οι μπαταρίες που θα συνοδεύουν τον εξοπλισμό (Πίνακα/RTU), θα παραδοθούν τμηματικά στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ως ξεχωριστό υλικό της σύμβασης, με το ίδιο πλήθος τμηματικών παραδόσεων όπως οι Δ/Φ, αλλά μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου Τομέα της Δ/νσης Δικτύου (Τομέας Τηλελέγχου) του ΔΕΔΔΗΕ για κάθε μια τμηματική παράδοση μπαταριών. Ο χρόνος παράδοσης της τελευταίας τμηματικής παράδοσης μπαταριών δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία πέρατος της τελευταίας τμηματικής παράδοσης Δ/Φ. 5 Πίνακες διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτύχει την επικοινωνία του εξοπλισμού του (Πίνακα ελέγχου/rtu, μετατροπέα πρωτοκόλλου και modems) με τα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (ΚΣΕ) των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ και SIEMENS TS), βάσει των συνημμένων πινάκων διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων (παρ της Τεχνικής Περιγραφής του ΔΕΔΔΗΕ). 6 Στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να δοθούν διακριτές τιμές από τους Προμηθευτές 5/12

6 Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν διακριτά στην οικονομική προσφορά τους το μοναδιαίο τίμημα των παρακάτω υπό προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και παροχών υπηρεσίας καθώς και τα αντίστοιχα συνολικά τιμήματα για το συνολικό πλήθος τους, ως ακολούθως: - Διακόπτης Φορτίου πλήρης (σώμα διακόπτη, παρελκόμενα στήριξης, καλώδια σύνδεσης διακόπτη με RTU και Μ/Σ τροφοδοσίας με RTU τεμ. - RTU πλήρης τεμ. Από τα τεμ., τα 150 τεμ. θα έχουν ρυθμίσεις και για δίκτυο 15 kv (πέραν των 20 kv) - Μετασχηματιστής τροφοδοσίας o o 20/0,1 kv a.c τεμ /0,1 kv a.c τεμ. - GPRS router/modem τεμ - Μετατροπέας πρωτόκολλου (Gateway).. 12 τεμ. - Μπαταρία τεμ. - Εξοπλισμός προσομοίωσης Δ/Φ.. 6 τεμ. - Ανταλλακτικά o Διακόπτης Φορτίου πλήρης.. 25 τεμ. o Παρελκόμενα στήριξης Δ/Φ τεμ. o Καλώδιο σύνδεσης Δ/Φ με RTU τεμ. o Καλώδιο σύνδεσης Μ/Σ τροφοδοσίας με RTU τεμ. o RTU πλήρης τεμ. o Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 20/0,1 kv a.c τεμ /0,1 kv a.c τεμ. o Σετ εξαρτημάτων RTU τεμ. Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν διακριτά στην οικονομική τους προσφορά το μοναδιαίο τίμημα των επιμέρους εξαρτημάτων καθενός σετ και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους τιμημάτων θα πρέπει να είναι ίσο με το τίμημα του σετ των εξαρτημάτων - Εργασία προγραμματισμού RTU και modem τεμ. - Εργασία ένταξης RTU και modem στα ΚΣΕ των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ τεμ. - Εκπαίδευση (παρ. 19 της Τεχνικής Περιγραφής) o Διάρκειας 5 ημερών τεμ. o Διάρκειας 3 ημερών τεμ. Συνημμένα: - Σχέδιο Σύμβασης Εμπιστευτικότητας - Πίνακες διαλειτουργικότητας και διευθύνσεων 6/12

7 Abstract from the Special Terms of the Tender for the supply of Telecontrolled overhead MV Load Breakers, of SF6 or vacuum type 1. Sample approval for the lowest Bidder The lowest bidder, in order to be approved in terms of compatibility of operation, shall demonstrate to HEDNO a successful communication with existing HEDNOS S SCADA Central Control System (CCS) of Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ and SIEMENS TS type. For this purpose a sample control panel/rtu, a protocol converter and modems will be delivered to the Technical Services of HEDNO, after signing of the contract and before the serial production of equipment. The verification of successful communication using the above mentioned samples shall be concluded, within two (2) months from the validation date of the Contract. This period will include the time for the development of the appropriate communication protocol, including the time required for correcting any problems in the RTU software and hardware that may arise during the communication tests which will be performed by the Contractor and by HEDNO personnel. In the case that the Contractor is not responsible for the potential unsuccessful communication with the Central Control System, the 2 month time period for the verification of the successful sample communication will be elongated by a time period equal to the time required for the correction of the communication issues that might have been encountered. In case where, upon expiry of the two-month period, and the possible extended period, the sample has not been delivered to HEDNO or it has failed to pass the operation tests, HEDNO reserves the right to denounce the Contract. 2. Installation and commissioning of the first ten (10) units The installation and commissioning of the first ten (10) units (LBS, RTU and modem) will be done by staff of HEDNO, in presence of the Contractor who will oversee the procedure and will provide the necessary instructions for the proper installation of the units, without extra charges for HEDNO. Specifically two (2) units will be installed on each of the following Regional Departments of HEDNO: Regional Department of Attica, Regional Department of Macedonia-Thrace, Regional Department of Peloponnese - Epirus, Regional Department of Central Greece and Regional Department of the Islands. Programming the RTUs and their modems as well as their integration with the existing SCADA systems of HEDNO (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX +, SIEMENS TS) will be implemented by staff of HEDNO, in presence of the staff of the Contractor, which will thus be trained to the executing this type of work. The aforementioned work will be accomplished within two (2) months following the first (1st) partial delivery of equipment to the Central reception Warehouse of HEDNO. The work will be 7/12

8 ensured by the relevant Section of the Network Department (Telecontrol Section) in collaboration with staff of the relevant Departments of HEDNO (Regional Departments) and the Contractor. After the successful installation and operation of the units and the successful functional tests, a SAD (SITE ACCEPTANCE DOCUMENT) will be signed between the Contractor and HEDNO. The work of programming of the RTUs and their modems for all other LBS of the Declaration, as well as their integration to the CCS system of HEDNO, shall be implemented by personnel of the Contractor, as indicated in paragraph 3. The work of installation and commissioning of other LBS and RTU in the MV overhead networks will be performed by qualified staff of HEDNO in collaboration with staff of Contractors involved in the construction of distribution networks. 3. Works for programming of the RTUs & their modems as well as their integration to the CCS systems of HEDNO The works of programming of the RTUs and their modems for all LBS of the Declaration, except the first ten (10) units of paragraph 2, as well as their integration to the CCS systems of HEDNO, will be implemented by the abovementioned, according to paragraph 2, trained personnel of the Contractor as follows: 3.1 The works of programming of the RTUs and their modems will be carried out in large numbers in the sites of the warehouses or laboratories of the relevant Regional Departments of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia, before the equipment (LBS, Control Panel / RTU, modem, etc.) are shipped for installation in the overhead MV network. For each partial delivery of equipment (LBS, RTU, modem e.tc.) to the warehouse of each Regional Department of HEDNO, an authorized agent of the relevant Regional Department of HEDNO will provide in writing to another authorized agent of the Contractor the information required for the configuration of the RTU and the modems of all the RTU/modem of the current partial delivery. This information will be provided to the Contractor within two (2) months since the delivery of equipment of each partial delivery to the warehouse of each Regional Department of HEDNO, in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia correspondingly. 3.2 The work of integrating the LBS of each partial delivery to the CCS of the SCADA systems will be carried out en masse to the CCS sites of the Regional Departments of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia. These works are primarily concerned with the updating of the software and the database of the CCS with new data and secondly in testing the communication and the proper display of signals. The abovementioned authorized agent of each Regional Department of HEDNO will provide in writing to the abovementioned respective authorized agent of the Contractor the required information, separately for the equipment (LBS, RTU, modem, etc.) of each partial delivery, within a period of two (2) months of receipt of each partial delivery of equipment in the warehouse of each Regional Department of HEDNO in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia respectively. 3.3 The works of paragraphs 3.1 and 3.2 shall be completed by the personnel of the Contractor separately for each partial delivery of the equipment mentioned in the Contract, 8/12

9 within a period of six (6) months from the receipt of the equipment of each partial delivery to the warehouse of each relevant Regional Department of HEDNO, in Athens, Thessaloniki, Patras and Lamia, under the condition that HEDNO will provide the necessary information to the Contractor within the abovementioned time period (2 months). These works shall be carried out by the Contractor simultaneously in five (5) Regional Departments of HEDNO. The Contractor is obliged to make available with his responsibility and expenses, all the personnel required for the fulfilment of its obligations regarding the execution of above mentioned works. The personnel used by the Contractor for the execution of works, independently of its specialty, will be capable numerically adequate and with all the qualities and the conditions foreseen by the Greek Law and the related Rules, so that it ensures the correct and in time completion of the works. For the execution of the above mentioned works the physical presence of the personnel of the Contractor in the work areas (warehouses, workshops, CCS s places), is required, with working hours from 7:00 a.m. - 15:00 p.m. Monday to Friday, excluding public holidays, as they apply to staff HEDNO. Within five (5) days from the date of delivery of the equipment in the 1st partial delivery to the central warehouse of receipt of HEDNO, the Contractor shall notify in writing its authorized agent to each Regional Department of HEDNO as well as to the Central Technical Service of HEDNO (Network Department), to which each Regional Department of HEDNO will send the abovementioned information. The said agent of the Contractor will contact in writing with the appropriate Regional Department of HEDNO for carrying out the works of paragraphs 3.1 and 3.2. Also within five (5) days from the date of delivery of these items to HEDNO the Contractor shall submit a work schedule to each Regional Department of HEDNO, with its notification to the Central Technical Service of HEDNO (Network Department). 3.4 Payment for the programming works of the RTUs & their modems as well as for the integration of the LBS to the CCS of HEDNO, shall be made in parts, per month, with the condition that an authorized agent of the Contractor will submit a written notification of completion of the corresponding part of work to the relevant Regional Department of HEDNO. Payment for the works shall be made following a successful quantitative and qualitative acceptance of works, which will be evidenced by a relevant certification protocol (successful execution of works) signed by authorized relevant personnel of HEDNO and the Contractor, and the presentation of the relevant invoice of works and all relevant documents as is stated in the other Special Terms of the Contract under the paragraphs describing the method of payment. In the certification protocol the number of LBS (RTU & modems) will be specified, for which the works of paragraphs 3.1 and 3.2 were completed by the Contractor in the corresponding month. The invoice shall state separately the price of the programming works of the RTU and their modems from the price for the work of integration of the above (RTU & modems) to the CCS of HEDNO. 3.5 If, during the quantitative and qualitative acceptance of works delays are detected by the authorized relevant personnel of HEDNO, relative to the date of completion of works over the equipment (RTU & modems) of each partial delivery, as mentioned in paragraph 3.3 (within 6 9/12

10 months, an amount equal to 100,00 will be withheld for each set of equipment and for each week of delay (as determined by the abovementioned schedule). If, during the quantitative and qualitative acceptance of works deficiencies or deviations from the data provided by HEDNO to the Contractor, are detected, then depending on the nature and volume of the deficiencies and / or deviations, these, at the discretion of the authorized representative of HEDNO, will either be remedied by the Contractor during the delivery, or will be recorded in the protocol of execution of works and the relevant restoration works will be included in the works of the Contractor that will be received next month. 3.6 By participating in the Contest, Bidders acknowledge that during the implementation of the works of this paragraph they will be given data by HEDNO. These data are confidential and Bidders and the Contractor are required to take all necessary measures to protect them. Specifically, the contestants and the Contractor: a. They should explain these obligations to all their staff who will handle such data. b. We will not disclose any element of the above to any third party without the written permission of HEDNO. c. Will not use such data and / or information related to work for any other purpose without the written permission of HEDNO. d. In case of leakage of information, HEDNO will be able to claim compensation reserving all legal rights. The Contractor together with the Contract will also sign a "CONFIDENTIALITY AGREEMENT" with HEDNO (attached draft contract). 3.7 The Contractor shall have full and exclusive responsibility to employ staff in accordance with the requirements of the labor and social security legislation, including the payment of their employees earnings, which in no case should be less than predicted by the relevant collective employment contract, of compliance with statutory working hours, of payment of the statutory contributions of personnel, of strict compliance with the conditions of health and safety of workers, etc. The Contractor is responsible by the Greek Civil and Penal Code for all deeds and/or omissions of its personnel related to this Contract. The Contractor is obliged to grant its staff all appropriate Personal Protective Equipment (PPE) according to the work in progress and to take all necessary by law measures for the healthcare and safety of the workers in accordance with the applicable legislation. HEDNO shall not be liable for any accident or compensation for any of the Contractor's staff in the event of an accident. The Contractor is obliged to stipulate with insurance companies (Greek or foreign) and maintain and follow with his own expenses, the following insurances: Insurance against every danger Insurance of legal responsibility of the Contractor towards third parties Insurance of the personnel occupied with the execution of works 3.8 The Contractor is responsible for any damage caused by whatever reason or cause related to the execution of works, including those for damage caused due to omissions by the Contractor during their execution. The Contractor, during the performance of the works is 10/12

11 obliged to take all appropriate measures to prevent and avoid damage to HEDNO facilities, special care should be taken for this purpose. The Contractor is responsible to HEDNO for all direct and indirect expenses that might burden the latter due to non-fulfillment of the obligations of the Contractor. HEDNO can offset these requirements by any amounts owed to him for any reason whatsoever, in accordance with the Contract. 4 Delivery of Batteries Batteries that will be supplied with the equipment (RTU), will be delivered partially at HEDNO warehouses as a separate material of the contract with the same quantitative program (partial deliveries) as for the case of LBS, but each time upon written request of the relevant Section of the Network Department (Telecontrol Section) of HEDNO. The delivery time of the last partial delivery of batteries shall not exceed the time period of six (6) months after the completion of the delivery of the latest partial delivery of LBS. 5 Interoperability and address tables The contractor shall have to implement the communication of its equipment (RTU, protocol converter and modems) to the existing HEDNOS S SCADA Central Control System (CCS) of Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+ and SIEMENS TS type, based on the attached interoperability and address tables (par of the Technical Description). 6. Items for which discrete values will be given by the Suppliers Suppliers shall indicate separately in their financial offer the unit price of the following materials, spare parts and of the provisions of service as well as the corresponding aggregate price for their total number, as follows: - The complete LBS (body of LBS, ancillaries for support, cable for connecting the switch to the RTU and the supply transformer toy the RTU) pcs. - The complete RTU pcs. Out of pcs., the 150 pcs. shall also incorporate settings for 15 kv network (in addition to the 20 kv) - Supply Transformer o o 20/0,1 kv a.c pcs /0,1 kv a.c pcs. - GPRS router/modem pcs. - Protocol Converter (Gateway) pcs. - Battery pcs. - LBS simulator equipment 6 pcs. - Spare parts o Complete LBS pcs. 11/12

12 o o o o o Ancillaries for support of LBS pcs Cable for connecting the LBS to the RTU 25 pcs Cable for connecting the supply transformer to the RTU...25pcs Complete RTU pcs. Supply transformer 20/0,1 kv a.c. 50pcs 20-15/0,1 kv a.c...10pcs o RTU Accessory Set.. 50 pcs. Suppliers should indicate separately in the financial bid the unit price of the individual components of each set and the total sum of the value should be equal to the price of the kit of components - RTU and modem programming Work pcs. - Work of integrating the RTU and modems to HEDNO s SCADA systems pcs. - Training (par. 19 of the Technical Description) o 5 days Duration.. 4 pcs. o 3 days Duration... 1 pcs. Attachments: - Plan of Confidentiality Agreement - Interoperability and Address Tables 12/12

13 Διεύθυνση Δικτύου Χαλκοκονδύλη 22, , ΑΘΗΝΑ Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 1. Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Διευθυντή Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ η οποία στο εξής θα αποκαλείται «ο Διαχειριστής» και αφ ετέρου του, που εδρεύει στην.., οδός..,.., που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον.., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα για την παροχή των υπηρεσιών «Εργασίες προγραμματισμού των RTU & των modems των Διακοπτών Φορτίου και ένταξης των RTU & των modems στα κεντρικά συστήματα ελέγχου των συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης υπ. αριθ Αμφότερα τα μέρη αναλαμβάνουν με την παρούσα, την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που τους παρέχονται ή τους είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς τους και της σχέσης τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της ανωτέρω αναφερθείσας σύμβασης ή συνεργασίας. 3.Ορισμοί : Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Διαχειριστή, λόγω της οποίας υπογράφεται η πα ρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αναδόχου και του Διαχειριστή, με σκοπό την παροχή στις νόμιμες υποχρεώσεις του Διαχειριστή, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω Ο Όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και του Διαχειριστή καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους πελάτες, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις κάθε μέρους καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή και η οποία φέρει την ένδειξη περί εμπιστευτικότητας ή αναφέρεται στον αντισυμβαλλόμενο ο απόρρητος και εμπιστευτικός χαρ ακτήρας αυτής. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία, νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση και έπ ευκαιρία της Συνερ γασίας ή και της παρούσας Σύμβασης. 4.Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. 1/4

14 4.1. Συμφωνείται μεταξύ του Αναδόχου και του Διαχειριστή ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που δίνονται από τον ένα στον έτερο στα πλαίσια της παρούσας, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της προηγούμενης ρητής και εγγράφου συναινέσεως του ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόμενα ως εμπιστευτικά βάσει των διατάξεων αυτών της παρούσας. Η ανωτέρω περί εχεμύθειας υποχρέωση δεν αφορά : - Στοιχεία γενικώς στη διάθεση του κοινού, εκτός αν αυτή η διάθεση είναι αποτέλεσμα παραβιάσεως της υποχρέωσης της παρούσας σύμβασης. - Στοιχεία λαμβανόμενα από τρίτους και μη υποκείμενα σε υποχρέωση εχεμύθειας - Στοιχεία τα οποία βάσει του νόμου δικαστικών ή διοικητικών αρχών υποχρεούται ο συμβαλλόμενος να ανακοινώσει - Στοιχεία τα οποία υποχρεούται το έτερο μέρος να γνωστοποιήσει σε τρίτους, προκειμένου να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή το μέρος αυτό υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους τρίτους μόνο όσα και μόνο στην έκταση που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών όπως προσδιορ ίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση αρ.. - Επίσης, το μέρος αυτό εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεσμεύσει εκ των προτέρων με τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας με αυτές που περιέχονται στην παρούσα και τους τρίτους και το προσωπικό τους για την τήρηση της εμπιστευτικότητας που τον βαρύνει σύμφωνα με την παρούσα Ο κάθε Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει σωρευτικά τις εξής υποχρεώσεις: - να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά αποκλειστικά και μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και για τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία. - να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληρο φορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχολούνται στον Ανάδοχο ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη συναίνεση και εντολή του Διαχειριστή. - να μην αναπαράγει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά αποκλειστικά και μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από τ ον Διαχειριστή. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων - να λαμβάνει με κάθε επιμέλεια τα μέτρα τα οποία απαιτούνται ώστε να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες - να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή, ύστερα από σχετικό αίτημα του Διαχειριστή, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του - να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων του Διαχειριστή, από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 3340/ Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αναδόχου με τον Διαχειριστή, για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί, ακόμα και πριν τη λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους του 2/4

15 Διαχειριστή η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος: α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικ ών Πληροφοριών β. να παραδώσει αμέσως στον Διαχειριστή οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και γ. να ανακοινώσει εγγράφως πλήρη κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Ανάδοχος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση καθ οιονδήποτε τρόπο λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αναδόχου και του Διαχειριστή οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Ανάδοχο για δύο (2) χρόνια μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 5. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Ανάδοχος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτο υ Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 6. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός όσων αναφέρονται, εκπηγάζουν, βασίζονται και σχετίζονται με τα τελικά Παραδοτέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Διαχειριστή. 7. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 8. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και ρητά αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. 9. Με την επιφύλαξη της παρ ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη ν με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του Διαχειριστή. Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλαχτα τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθ ηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. OΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο εκπρόσωπος του Διαχειριστή Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου 3/4

16

17

18

19

20

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΟΑΕΣΜ/60045

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΟΑΕΣΜ/60045 Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας Διαμαντοπούλου 10, 117 43, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΟΑΕΣΜ/60045 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41739 Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70006 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41740 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «...» ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41753 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,27/10/2016 Αρ. Πρωτ: 27519 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης της υποστήριξης της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΤΕΕ, της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256204-2017:text:el:html Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S 126-256204 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση (Application Form)

Αίτηση (Application Form) 1 2 Αίτηση (Application Form) Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks General

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ 4001755 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - 1 / 5 - ΆΡΘΡΟ 1 ο Τιμολόγιο Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU

PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU Mines Planning & Performance Department INQUIRY No: DSAOR-1/2010 PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU Answers to questions submitted by

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 05/07/2016 Αρ. Πρωτ:16664 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη προμήθεια λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών για την οπτική αναγνώριση δομημένων χειρογράφων εντύπων ποσού (6.922,64 ) πλέον Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ. 2651026486 -FAX2651025668 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Υπ αριθμ. 1/2016 Στα Ιωάννινα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα