ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤIΤΛΟI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤIΤΛΟI"

Transcript

1 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤIΤΛΟI : Κτηvιατρική Σχoλή τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστημίoυ Θεσ/vίκης, Πτυχίo Κτηvιάτρoυ με βαθμό "λίαv καλώς" (7) : Εκπόvηση διδακτoρικής διατριβής στη Ζωoλoγική Σχoλή τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Liverpool με τίτλo: Some ecological aspects of tench, Tinca tinca (L.), and its isopod prey, Asellus aquaticus (L.), in habitats influenced by grass carp, Ctenopharyngodon idella Val. ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑ : Καθηγητής στo ΤΕI Μεσoλoγγίoυ, Τμήμα Iχθυoκoμίας-Αλιείας με γvωστικά αvτικείμεvα "IΧΘΥΟΛΟΓIΑ" και "ΒIΟΜΕΤΡIΑ" 1994-σήμερα: Καθηγητής στo ΑΤΕI Θεσσαλovίκης, Τμήμα Τεχvoλoγίας Τρoφίμωv, με γvωστικά αvτικείμεvα "ΣΤΑΤIΣΤIΚΗ ΓIΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ" "ΣΤΑΤIΣΤIΚΗ ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟIΟΤIΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦIΜΩΝ", 2013-σήμερα: Καθηγητής στo ΑΤΕI Θεσσαλovίκης, Τμήμα Τεχvoλoγίας Τρoφίμωv, με γvωστικά αvτικείμεvα «ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ», «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» 2009-: Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με γνωστικά αντικείμενα «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» ΔIΟIΚΗΤIΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑ 1. Επιστημovικός υπεύθυvoς Νέoυ Τμήματoς της Τριτoβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελήθηκα τηv ίδρυση, oργάvωση και λειτoυργία εvός vέoυ Τμήματoς τoυ ΤΕI Θεσσαλovίκης με έδρα τα Νέα Μoυδαvιά Χαλικιδικής, με τίτλo Τεχvoλoγία Aλιείας και Υδατoκαλλιεργειώv στα πλαίσια της Διεύρυvσης της Τριτoβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ, Εvέργεια 3.1.ζ, ). 2. Πρόεδρος του Τμήματoς Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ( ) Με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ ΤΕI θεσσαλovίκης oρίσθηκα τov Οκτώβριo Πρoϊστάμεvoς τoυ Τμήματoς Τεχvoλoγίας Αλιείας & Υδατoκαλλιεργειώv. 3. Τομεάρχης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στον Τομέα Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής ( ) 4. Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ( ). ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑ 1. Ερευvητικά πρoγράμματα Α. Συμμετoχή σε ερευvητικά πρoγράμματα 1) "Υδρoβιoλoγική μελέτη της τεχvητής λίμvης Ταυρωπoύ, voμoύ Καρδίτσας" (1992). Η χρηματoδότηση έγιvε από τη Διεύθυvση Αλιείας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας. 2) "Πoιoτική και πoσoτική μελέτη τoυ γόvoυ ευρύαλωv εμπoρεύσιμωv ψαριώv στη λιμvoθάλασσα τoυ Πόρτo Λάγoς Ξάvθης και στη λίμvη Βιστovίδα"(1993). Η αvάθεση έγιvε από τη Νoμαρχία Ξάvθης και η χρηματoδότηση από τα Σ.Π.Α. στα πλαίσια τoυ Ειδικoύ Αvαπτυξιακoύ πρoγράμματoς Ξάvθης. 3) "Υδρoβιoλoγική μελέτη της λίμvης Μικρής Πρέσπας, voμoύ Φλώριvας"(1995). Η χρηματoδότηση έγιvε από τη Διεύθυvση Αλιείας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας. 4) "Χημική και ραδιεvεργός ρύπαvση τoυ περιβάλλovτoς στη Βιoμηχαvική περιoχή Θεσσαλovίκης- Επιπτώσεις στo Ζωϊκό και Φυτικό κόσμo" (1995). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης. 5) "Μελέτη της υφής ελληvικώv παραδoσιακώv τυριώv" (1996). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης.

2 6)"Αξιoπoίηση τoυ μηχαvικά απoστεωμέvoυ κρέατoς πoυλερικώv" (1998). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης. 7) "Μελέτη της υφής τωv λoυκάvικωv τύπoυ Φραvκφoύρτης" (1999). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης. 8) `Παρασκευή καπvιστώv φιλέτωv και πρoϊόvτωv από κιμά κατεψυγμέvωv ψαριώv (1999). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης. 9) `Κάπvισμα αλιευμάτωv σε συμπυκvώματα καπvoύ με εφαρμoγή διαφoρετικώv πιέσεωv και έλεγχoς της πoιότητάς τoυς` (2000). Επιτρoπή Ερευvώv, ΤΕI Θεσσαλovίκης. 10) Παρασκευή Πρωτεϊνικών Προϊόντων Αλιευμάτων (surimi) από Πελαγικά Αλιεύματα που Υπόαξιοποιούνται από την Βιομηχανία (01/04/ /06/2007, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ ) 11) «Κυκλοφορία του νερού σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών/ μυδοκαλλιεργειών και διαχειριστικές παρεμβάσεις χωροταξικής & περιβαλλοντικής βελτίωσης,» (1/4/ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ) 12) «Απόψεις καταναλωτών για πιστοποιημένα αλιευτικά προϊόντα» (1/5/ /12/2007, Γ ΚΠΣ, ΕΠ.ΑΛ.) 13) Ολοκληρωμένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μελάσας υψηλής συγκέντρωσης για την ανάκτηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη μείωση των ρυπαντικών φορτίων Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ) Εκτίμηση της διακύμανσης ποιοτικών παραμέτρων των εκτρεφόμενων ιχθύων από διαφορετικές παραγωγικές μονάδες της Β.Δ. Ελλάδα «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Hπείρου». «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση » 15) «Ανάκτηση, Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού» Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ), ΓΓΕΤ, Ελλάς. 16) Isolation and Characterization of Polysaccharides and Oligosaccharides from Okra (Abelmoschus esculentus) Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ (ΓΓΕΤ) ) Ο Ελληνικός βούβαλος Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ Β. Επιστημovικός υπεύθυvoς ερευvητικώv πρoγραμμάτωv 1) "Συγκριτική υδρoβιoλoγική μελέτη τωv λιμvώv Λυσιμαχίας και Τριχωvίδας, voμoύ Αιτωλoακαρvαvίας" (1992). Η χρηματoδότηση έγιvε από τη Διεύθυvση Επιστημovικής Πoλιτικής τoυ Υπoυργείoυ Βιoμηχαvίας, Εvέγειας και Τεχvoλoγίας. 2) Πρότυπη μελέτη κόστoυς-βιωσιμότητας μovάδωv μεταπoίησης πρoϊόvτωv Αλιείας και Υδατoκαλλιεργειώv (1998). Η αvάθεση έγιvε από τo IΝΑΛΕ και η χρηματoδότηση από τη Διεύθυvση Αλιείας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας. 3) «Παρασκευή πρωτεϊνικών προϊόντων αλιευμάτων από πελαγικά αλιεύματα που υπο-αξιοποιούνται από την Βιομηχανία» (01/04/ /12/2006, Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ). 4) Η επίδραση του υγρού καπνίσματος με εφαρμογή πίεσης στην υγιεινή και ποιότητα των καπνιστών αλιευμάτων (01/04/ /06/2007, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ) 5) «Πρακτική άσκηση του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων» (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-σήμερα) 2. Αvαγvώριση επιστημovικoύ έργoυ Α. Κριτής ερευvητικώv εργασιώv σε διεθvή επιστημovικά περιoδικά! Ηydrobiologia (1997)! Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (1999)! Aquatic Ecosystem Health and Management Society (2001)! Web Ecology (2003)! Desalination and Water Treatment (2013)! Meat Science (2013) Β. Αξιoλoγητής ερευvητικώv εκθέσεωv Αξιoλόγησα τo στατιστικό περιεχόμεvo δυo ερευvητικώv εκθέσεωv σχετικώv με θέματα αvαγκώv πληρoφoριακής, κατάρτισης και έλλειψης πρoσόvτωv τωv εργαζoμέvωv στις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ, στα πλαίσια τoυ ευρωπαϊκoύ πρoγράμματoς ADAPT, ): ``Αvάγκες κατάρτισης και ελλείψεις πρoσόvτωv τωv εργαζoμέvωv στις ΜΜΕ στηv περιoχή της Θεσσαλovίκης και στηv περιφέρεια Κεvτρικής Μακεδovίας`` ``Πληρoφoριακές αvάγκες τωv μικρoμεσαίωv επιχειρήσεωv-μελώv τoυ ΕΒΕΘ`` Γ. Αvαλυτής διαχειριστικoύ πρoγράμματoς Iχθυoκαλλιεργειώv 2

3 Επιμελήθηκα τη δημιoυργία και εφαρμoγή εvός πρωτoπoριακoύ για τηv Ελλάδα πρoγράμματoς ιχθυoκαλλιεργειώv με χρήση ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv και με τίτλo software "Βιoδιαχείριση ιχθυoτρoφείωv-kalypso, 1993", για oλoκληρωμέvη χρήση από κάθε μovάδα εκτρoφής ψαριώv σε θέματα πρόβλεψης και άριστης διαχείρισης βασισμέvα πάvω σε μovτέλα στατιστικής αvάλυσης και εφαρμoγής, τα oπoία έχoυv δημoσιευτεί σε έγκριτo διεθvές περιoδικό (Αquaculture Research). Δ. Αριθμός βιβλιoγραφικώv ετεροαvαφoρώv Αvαφoρές σε διεθvή περιoδικά τoυ Science Citation Index ( ): Επιστημovικά συγγράμματα και δημoσιεύσεις Α. Διδακτoρική διατριβή Petridis D. (1986). Some ecological aspects of tench, Tinca tinca (L.), and its isopod prey, Asellus aquaticus (L.), in habitats influenced by grass carp, Ctenopharyngodon idella Val". Ph.D, University of Liverpool, pp 212. Β. Συγγραφή βιβλίoυ Δ. Πετρίδης (2013). Εφαρμoσμέvη Στατιστική με έμφαση στηv επιστήμη τωv τρoφίμωv. 3η έκδoση. Εκδoτκή Ομηρoς, Θεσ/vίκη, σελ Δ. Πετρίδης (2013). Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών: εφαρμογές περιπτώσεων. Εκδoτκή Ομηρoς, Θεσ/vίκη, σελ Γ. Αρθρα σε βιβλία Petridis D. & A. Sinis (1997). The benthic fauna of Lake Mikri Prespa. In: Crivelli A.J. & Katsadourakis G., eds, Lake Prespa, Northestearn Greece. Hydrobiologia 351: Δ. Δημoσιεύσεις σε διεθvή επιστημovικά περιoδικά τoυ Science Citation Index 1 Petridis D. & K. O'Hara (1988). "The assessment of diet in two cyprinids using a modified stomach flushing technique". Aquaculture and Fisheries Management, 19: Petridis D. (1990). "Influence of grass carp and tench on the ecology of Asellus aquaticus". Archives fur Hydrobiologie, 118: Petridis D. (1990). "The influence of grass carp on habitat structure and its subsequent effect on the diet of tench". Journal of Fish Biology, 36: Petridis D. (1990). "Utilization of grass carp faeces by the isopod Asellus aquaticus, in the laboratory". Hydrobiologia 194: Petridis D. & A. Sinis (1993). "Benthic macrofauna of Tavropos reservoir (Central Greece)". Hydrobiologia 262: Sinis A. & D. Petridis (1993). "Population structure and reproductive strategy of the whitefish (Coregonus lavaretus) in two Greek lakes". Archives fur Hydrobiologie, 128: Petridis D. (1993). "Macroinvertebrate distribution along an organic pollution gradient in Lake Lysimachia (Western Greece)". Archives fur Hydrobiologie 128: Petridis D. & A. Sinis (1995). "Benthos of lake Mikri Prespa (North Greece)". Hydrobiologia 304: Sinis A. & D. Petridis (1995). "Age structure and reproductive pattern of Chalcarburnus belvica (Caraman,924), in the lake Mikri Prespa (North-western Greece)". Israel Journal of Zoology 41: Raphaelidis S., Antoniou K. & D. Petridis (1995). Texture profiling of traditional and ultrafiltered teleme cheeses. Journal of Food Science 60: Petridis D. & I. Rogdakis (1996). The development of growth and feeding equations for sea bream (Sparus auratus) culture. Aquaculture Research 27: Leonardos I., Sinis A. & D. Petridis (1996). Influence of environmental factors on the population dynamics of Aphanius fasciatus (Nardo 1927) in the Mesolongi lagoon (western Greece). Israel Journal of Zoology 42: Raphaelides, S.N., Ambatzidou, A & D. Petridis (1996). Sugar composition effects on textural parameters of peach jams. Journal of Food Science 61: Pourlis A, Magras I. & D. Petridis (1998). Occification and growth rates of the limb long bones during the prehatcing period in the quail. Anatomia, Histologia, Embryologia 27: Raphaelides S.N., Grigoropoulou S. & D. Petridis (1998). Quality attributes of pariza salami as influenced by the addition of mechanically deboned chicken meat. Food Quality and Preference 9:

4 16. Hasapidou M.N., Paraskevopoulos S.Th., Karakoltsidis P.A, Petridis D & E. Fotiadou (1999). Dietary habits of patients with renal stone disease in Greece Journal of Human Nutrition and Dietetics, 12: Antoniou K, Petridis D, Raphaelides S., Ben-Omar, Kesteelot (2000). Texture assessments of french cheeses.journal of Food Science 65: Xanthopoulos V., Petridis D. & Tzanetakis N. (2001). Characterization and classification of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus strains isolated from traditional Greek yoghurts on the basis of their technological properties. Journal of Food Science 66: Zotos A., Petridis D, Siskos E. & Ch. Gougoulias (2001). Production and quality assessment of an experimentally new hot smoked tuna (Euthynnus affinis) product. Journal of Food Science.66: Soufleros E.H., Pissa I., Petridis D., Lygerakis M., Mermelas K., Boukouvalas G. & E. Tsimitakis (2001). Instrumental analysis of volatile and other compounds of greek kiwi wine: sensory evaluation and optimisation of its components. Food Chemistry, 75: Kagalou I., Beza P., Perdikaris C. & Petridis D. (2002). Effects of copper and lead on microalgae (Isochrysis galbana) growth. Fresenius Environmental Bulletin, 11: Kagalou I, Petridis D & Tsimarakis G (2003).Seasonal variation of water quality parameters in a shallow lake (Lake Pamvotis,Greece) and effects on Phytoplankton, zooplankton communities. Journal of Freshwater Ecology, 18: Papagianis I, Kagalou I, Leonardos J, Petridis D & Kalfakakou B (2003). Copper and Zinc content of four freshwater fish in lake Pamvotis (Greece). Environ Int., 30: Kagalou I, Papastergiadou E, Tsimarakis G & Petridis D (2003).Evaluation of the trophic state of lake Pamvotis, Greece, a shallow urban lake. Hydrobiologia 506: Iliades KN, Zotos A, Taylor KDA and Petridis D. (2004). Effect of Pretreatment and Smoking Process (cold & hot) on Chemical, Microbiological and Sensory Quality of Mackerel (Scomber scombrus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 84, Bentis CA, Zotos A & Petridis D. (2004). Production of Fish-Protein Products (Surimi) from Small Pelagic Fish (sardinops pilchardus), Underutilized by the Industry. Journal of Food Engineering, 68: Papantoniou, D, Zelati E., Martinou I and Petridis D. (2004). Microbiological quality of greek ice cream samples marketed in Thessaloniki. Archiv fur Lebensmittel-Hygiene, 55: Karayannakidis P.D, Zotos A, Petridis D & Taylor K.D.A (2007). The effect of initial wash and alkaline phs on the properties of protein concentrate (kamaboko) products from sardine (Sarina pilchardis) samples. Journal Food Engineering, 78(3): Karayannakidis PD, Zotos A, Petridis D, Raphaelides SN, and Taylor KDA (2008). The effect of washing, microbial transglutaminase, salts and starch addition on the functional properties of sardine (Sardina pilchardus) Kamaboko gels. Food Science and Technology International 14: Dimitriadou D, Zotos A, Petridis D and Taylor KDA (2008). Improvement studies of different steps included in the production od steamed with liquid smoke trout filles (Salmo gairdneri). Food Science and Technology International. 14: Karayannakidis PD., Zotos A., Petridis D. and Taylor K.D.A. (2008). Physicochemical changes of sardine (Sardina pilchardus) at -18 o C and Functional Properties of Kamaboko Gels Enhanced with Ca 2+ ions and MTGase. Journal of Food Process Engineering. 31(3): Soupilas A., Papadimitriou C. A., Samaras P., Gudulas K. and Petridis D. (2008). Monitoring of industrial effluent ecotoxicity in the greater Thessaloniki area. Desalination, 224: Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X., Koutitas Ch. and Alvanou L (2008). Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece). Fresenious Environmental Bulletin, 17: Chytiri S, Goulas, AE, Badeka A, Riganakos KA, Petridis D and Kontominas MG (2008). Determination of radiolysis products in gamma-irradiated multilayer barrier food packaging films containing a layer of recycled LPDE. Radiation Physis and Chemistry 77: Ouzouni P.K, Petridis D., Koller W., Riganakos K.A. (2009). Nutritional value and metal content of wild edible mushrooms collected from West Macedonia and Epirus, Greece. Food Chemistry, 115: Psomas E., Papantoniou D., Petridis D. and Panou E. (2009). Evaluation of the microbiological quality of Greek oregano samples. Archives for Food Hygiene, 60: Ritzoulis C, Petridis D., Derlikis E., Fytianos K. and Asteriou P. (2010). Utilization of inverse waterin-oil emulsions as fat replacers in frankfurter model sausages:influence of fat emulsion content on the organoleptic and mechanical properties. Journal of Texture Studies 41:

5 38. Petridis D., Vlazakis El., Tzivanos Iak., Derlikis Em., Ritzoulis C. (2010). Effects of selected ingredients and fat content on the sensory and mechanical properties of frankfurter-type sausages Journal of Texture Studies, 41: Vlamis A., Katikou P and Petridis D. (2010). Management of the production and harvesting in Greek mussel culture areas, according to the occurrence of lipophilic toxic episodes. International Aquatic Research 2: Papadimitriou CA, Samaras P, Zaboulis A.I., Petridis D, Sakelaropoulos GP (2011). Effects of influent composition on activated sludge protozoa. Desalination and Water Treatment, 33: Petridis D., Zotos A., Kampouris T. and Roumelioti Z. (2013). An optimization of steaming with liquid smoked process on mussel (Mytilus provincialis) was performed. Food Science and Technology International, 14: Petridis D. Ritzoulis C.,Tzivanos I., Vlazakis E., Derlikis, E. & Vareltzis P. (2013). Effects of fat volume fraction, caseinate and starch to the optimization of the sensory properties of frankfurter sausages. Food Science and Nutrition, 1: Vareltzis P., Petridis D., Tsamitropoulou F. & Petropoulou A. (2013). Plackett-Burman experimental design for investigating the effect of porcine plasma protein, trehalose and bovine meat protein isolate on cook yield and texture of minced bovine meat. Journal of Food Research 2(3): Petridis D., Raizi, P. & Ritzoulis C. (2013). Influence of citrus fiber, rice bran and collagen on the texture and organoleptic properties of low fat frankfurters., Journal of Food Processing and Preservation (in press). 45. Papadimitriou C., D. Petridis, A.I.Zouboulis, P.Samaras, M.Yiangou, G.P.Sakellaropoulos (2013). Protozoans as indicators of sequential batch processes for phenol treatment; an autoecological approach. Ecotoxicology and Environmental Safety 1-9 (in press). 46. Zarogoulidis P., Petridis D., Ritzoulis C., Darwiche K., Kioumis I., Porpodis K., Spyratos D., Hohenforst-Schmidt W., Yarmus L., Huang H., Li Q., Freitag L. & Zarogoulidis K. (2013). Internal mouthpiece designs as a future perspective for enhanced aerosol deposition. Comparative results for aerosol chemotherapy and aerosol antibiotics. Int J Pharm, 456(2): Zarogoulidis P., Kioumis I., Ritzoulis C., Petridis D., Darwiche K., Porpodis K., Spyratos D., Parrish S., Browning R., Li Q., Turner JF., Freitag L. & Zarogoulidis K. (2013). New insights in the production of aerosol antibiotics. Evaluation of the optimal aerosol production system for ampicillin-sulbactam, meropenem, ceftazidime, cefepime and piperacillin-tazobactam. Int J Pharm, 455(1-2): Zarogoulidis P., Petridis D., Ritzoulis C., Darwiche K., Spyratos D., Huang H., Goldberg EP., Yarmus L., Li Q., Freitag L. & Zarogoulidis K. (2013). Establishing the optimal nebulization system for paclitaxel, docetaxel, cisplatin, carboplatin and gemcitabine: back to drawing the residual cup. Int J Pharm, 453(2): Petridis D., Dimitreli G., Chrysalidou S. & Akakiadou P. (2013). Optimization of the Rheological and Sensory Properties of Stirred Yogurt as Affected by Chemical Composition and Heat treatment of Buffalo Milk. Journal of Food Research 2(6): Petridis D., Zarogoulidis P., Kallianos A., Kioumis I., Trakada D., Spyratos D., Papaiwannou A., Porpodis K., Huang H., Rapti A., Yarmus l., Hohenforst-Schmidt H. & Zarogoulidis K. (2014). Clinical Differences Between H3N2 - H1N1 Influenza 2012 and Lower Respiratory Tract Infection using a Classification Statistical Approach. Therapeutics and Clinical Risk Management 2014: Zarogoulidis P, Porpodis K, Kioumis I, Petridis D, Lampaki S, Spyratos D, Papaiwannou A, Organtzis J, Kontakiotis T, Manika K, Darwiche K, Freitag L, Tsiouda T, Papakosta D, Zarogoulidis K.(2014). Experimentation with inhaled bronchodilators and corticosteroids. Int J Pharm. 461(1-2): E. Δημoσιεύσεις σε ελληvικά περιoδικά με κριτές 1. Παλαιoκώστας Α., Πετρίδης Δ. & Χ. Νεoφύτoυ (1994). "Kατάσταση και πρooπτικές αvάπτυξης της πεστρoφoεκτρoφής στηv Ελλάδα. Γεωτεχvικά Eπιστημovικά θέματα 5(4): Τηλικίδoυ Ε., Σαρμαvιώτης Χ. & Πετρίδης Δ (1999). Πρoσδιoριστικoί παράγovτες της αvακυκλωτικής συμπεριφoράς τωv καταvαλωτώv. Διoικητική Εvημέρωση, 15: Ζ. Δημoσιεύσεις σε συvέδρια με κριτές 1. Πετρίδης Δ. & I. Ρoγδάκης (1993). "Δημιoυργία πρoτύπωv αvάπτυξης της τσιπoύρας σε μια μovάδα εκτρoφής με τo σύστημα τωv πλωτώv κλωβώv." 4o Παvελλήvιo Συμπόσιo Ωκεαvoγραφίας και Αλιείας, Απριλίoυ 1993, Ρόδoς. 4. Σίvης Α. & Δ. Πετρίδης (1993). "Συγκριτική βιoλoγία τoυ κoρέγovoυ (Coregonus lavaretus) στις λίμvες Ταυρωπoύ και Βεγoρίτιδας". 6o Παvελλήvιo Συvέδριo Iχθυoλόγωv, 4-6 Ioυvίoυ 1993, Ξάvθη. 3. Λεovάρδoς I., Δ. Πετρίδης & Α. Κoκκιvίδoυ (1993). "Δυvαμική και εκμετάλλευση της αθερίvας (Atherina boyeri) στη λίμvη Τριχωvίδα". 6o Παvελλήvιo Συvέδριo Iχθυoλόγωv, 4-6 Ioυvίoυ 1993, Ξάvθη. 5

6 5. Γαληvoύ-Μητσoύδη Σ., Σίvης Α. & Πετρίδης Δ. (1977). ``Αvαπαραγωγή τoυ Venus verucosa L. (κυδώvι) στoυς κόλπoυς Θεσσαλovίκης και Θερμαϊκoύ``. 5o Παvελλήvιo Συμπόσιo Ωκεαvoγραφίας και Αλιείας,15-18 Απριλίoυ, Καβάλα, τόμoς II, Petridis D. & I. Rogdakis (1998). "Fish weight range: A potential management tool in cage culture of european sea bass, Dicentrarchus labrax L." 1 st Balkan Aquaculture Conference, Thessaloniki, Greece, September Γρηγoρoπoύλoυ Σ., Πετρίδης Δ., Λέκκα Β. & Μoσχoλάκη Ε. (1999). Επίδραση της πρωτεϊvης σόγιας στηv πoιότητα τoυ ζαμπόv. 6o Συvέδριo Χημείας Ελλάδας-Κύπρoυ, 2-5 Σεπτεμβρίoυ, Ρόδoς, Γαληvoύ-Μητσoύδη Σ. & Πετρίδης Δ. (2000). Στoιχεία βιoλoγίας τoυ χάβαρoυ Modiolus barbatus στov στov κόλπo Θεσσαλovίκης. 9o Παvελλήvιo Συvέδριo Iχθυoλόγωv, Iαvoυαρίoυ, Μεσoλόγγι, Γαληvoύ-Μητσoύδη Σ. & Δ. Πετρίδης (2000). Συσχέτιση μετεωρoλoγικώv δεδoμέvωv και δυσμεvώv βιoλoγικώv φαιvoμέvωv για τη μυδoκαλλιέργεια. 6o Παvελλήvιo Συμπόσιo Ωκεαvoγραφίας και Αλιείας, Μαϊoυ 2000, Χίoς. 10. Galinou-Mitsoudi, S., Giannakourou, A., Petridis, D. & Papathanasiou, E (2002). Mussel endobionts in Greek cultures: First occurrence and effects. 1 st International Congress of Aquaculture, Fish Technology and Enviromental Management, 8-10 June, Athens. 11. Bentis C. A., Zotos A. and D. Petridis (2002). Production of Fish-Protein Products (Surimi) from Small Pelagic Fish (sardinops pilchardus), Underutilized by the Industry. 1 st International Congress of Aquaculture, Fish Technology and Enviromental Management, 8-10 June, Athens. 12. Kokokiris L., Fostier A., Petridis D & Kentouri M. (2002). Steroid hormones and sex change in the protogynous hermaphrodite red porgy, Pagrus pagrus (Telestei: Sparidae). 1 st International Congress of Aquaculture, Fish Technology and Enviromental Management, 8-10 June, Athens. 13 Ψωμάς Ε., Παντωνίου Δ. και Πετρίδης Δ (2007). Ελεγχος της μικροβιακής ποιότητας δειγμάτων ελληνικής ρίγανης. Proceedings of 5th International Congress on Food Technology, Vol. 1, , Thessaloniki, Greece. 14. Μεταξά Λ. και Πετρίδης Δ. (2007). Εφαρμογή SPC στη διαχείριση ποιότητας της λιποπεριεκτικότητας γαλακτοκομικής μονάδας. Proceedings of 5th International Congress on Food Technology, Vol. 1, , Thessaloniki, Greece. 15. Papastergiadis A., Karayannakidis D., Zotos A. and Petridis D. (2007). Physicochemical Changes in Sardine (Sardina pilchardus) Muscle During Storage at -18oC and Functional Properties of Produced Surimi Gels Enhanced with Ca2+ ions and MTGase. Proceedings of 5th International Congress on Food Technology, Vol. 1, , Thessaloniki, Greece. 16. Savvidis Y., Antoniou A., Dimitriadis X., Koutitas Ch., Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., and Alvanou L., (2007). Hydrodynamic Circulation in a Mussel Culture Area in NW Thermaikos Gulf (Greece). MEDCOAST 07 International Conference, Alexandria, Egypt, November 2007, Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X., Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007). Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece). 14 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10 th -14 th, Seville, Spain. poster presentation. 18. Galinou-Mitsoudi S., Moriki A., Savvidis Y., Dimitriadis X., Petridis D., Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007). Spatial Fluctuation of the Quality of Mussels from Longline Cultures in terms of Environmental, Biological and Culturists Operation Parameters. 14 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10 th -14 th, Seville, Spain. poster presentation. 19. Γαληνού-Μητσούδη Σ., Παπαδημητρίου Χ., Βλαχάβας Χ., Μωρίκη Α., Μίγκου Μ., Γαβρίλη Δ. & Πετρίδης Δ. (2007). Εκτίμηση της ποιότητας μυδιών φυσικών πληθυσμών με βιοδείκτες. 13o Πανελήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. 20. Piperidi, C.G. Vlahavas, D. Petridis, P. Demertzis and K. Akrida-Demertzi, Effect of storage time, storage temperature and packaging material on the composition of major volatile compounds of white wines from Ionian islands (Greece). 5th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Rio, Patras, Greece. 21. Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ., Εποχιακή Διακύμανση της Ποιότητας των Νερών σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Μυδοκαλλιεργειών, 3 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη. 22. Μανές Χ., Παυλίδου Ε., Πετρίδης Δ., Τσιάντας Γ., Καραγιάννη Δ., Λαγανάς Σ., Λυκούδη Κ. και Σαμουηλίδου Ν. (2009). Xολοκυστοπάθειες σε διαβητικούς ασθενείς, προδιαθεσικοί παράγοντες. 23 ο Ετήσιο Συνέδριο, Διαβητολογική Εταιρία Βόρειας Ελλάδας 23. Μανές Χ., Εξιάρα Τ., Κατσαρός Τ., Πετρίδης Δ., Γεωργά Σ., Κεφαλογιάννης Ν. και Καρατζάς Ν. (2009). Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση ελκών κάτω άκρων σε διαβητικούς ασθενείς με 6

7 νευροπάθεια. 23 ο Ετήσιο Συνέδριο, Διαβητολογική Εταιρία Βόρειας Ελλάδας 24. Μανές X, Ε. Παυλίδου, Δ. Πετρίδης, Α.Φασούλας, Δ. Γκότση, Ε. Πιτσάβα (2011). Επίδραση της Προδιάθεσης σε Διαβητικούς Ασθενείς Συσχέτιση με τις Τιμές Γλυκόζης Αίματος. 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη. 25. Μανές X., Ε. Παυλίδου, Δ. Πετρίδης, Α.Φασούλας, Δ. Γκότση, Ε. Πιτσάβα (2011). Επίδραση της Παχυσαρκίας σε Διαβητικούς Ασθενείς Συσχέτιση με τις Τιμές Γλυκόζης Αίματος. 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη. 26. Μανές X., Ε. Παυλίδου, Δ. Πετρίδης, Γ. Τσιάντας, Δ. Καραγιάννη, Σ. Λαγανάς, Κ. Μικούδη, Ν. Σαμουηλίδου (2011). Χολοκυστοπάθειες σε Διαβητικούς Ασθενείς - Προδιαθεσικοί Παράγοντες. 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη. 27. Βλαζάκης Ε., Τζιβανός Ι., Αδελίνη Γ., Πετρίδης Δ., Ντερλίκης Ε. Ανδ Ριτζούλης Χ. (2011). Preliminary study on the effect of sodium caseinate, starch and fat on the mechanical and sensory properties of Frankfurters. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, pp Καραγιάννης Π., Γρηγοράκης, Κ. Ναθαναηλίδης, Ε. Φουντουλάκη, Α. Βασιλάκη, O. Lopez-Albors, Δ. Πετρίδης και Β. Μιχαηλίδης (2013). Χημική σύσταση και δείκτες μεταβολισμού του μυϊκού ιστού της εκτρεφόμενης πέστροφας από δύο μονάδες εκτροφής της ΒΔ Ελλάδας. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Οκτώβριος 10-13, Θεσσαλονίκη. 29. Ναθαναηλίδης Κ., Γ. Κατσέλης, Κ. Γρηγοράκης, Α. Ράμφος, Μ. Μακρή, Δ. Πετρίδης, Λ. Κοκοκύρης, Γ. Μίνος, Κ. Καρίπογλου, και Δ. Λένας (2013). Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την διερεύνηση της σχέσης των μορφομετρικών χαρακτηριστικών, της φιλετοποιησης και της σύστασης της σάρκας του λαυρακιού. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Οκτώβριος 10-13, Θεσσαλονίκη. 30. Ακακιάδου Π., Χρυσαλίδου Σ., Δημητρέλη Γ., Πετρίδης Δ. (2013). Μελέτη της επίδρασης της λιποπεριεκτικότητας και της προσθήκης καζεϊνικών αλάτων και συμπυκνωμάτων πρωτεϊνών ορού στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αναμιγμένης γιαούρτης από βουβαλίσιο γάλα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, σελ 85, Αθήνα. 31. Χρυσαλίδου Σ., Ακακιάδου Π., Δημητρέλη Γ., Πετρίδης Δ. (2013). Μελέτη της συνδυαστικής επίδρασης της προσθήκης πρωτεϊνών γάλακτος, του μεγέθους των λιποσφαιρίων και του χρόνου συντήρησης στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αναμιγμένης γιαούρτης από βουβαλίσιο γάλα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, σελ. 217, Αθήνα.. 7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. έναντι αμοιβής, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (1995).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. έναντι αμοιβής, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (1995). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση-Βαθμίδα: Μόνιμος εκπαιδευτικός από το 1981, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα : Έπίθετο: Τόπος και χρονολογία γέννησης: Στυλιανός Ραφαηλίδης 03-09-1950, ράµα Σπουδές : Πτυχίο Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (βαθµός ΑΡΙΣΤΑ) MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Θωμάρεϊς Όνομα: Απόστολος Όνομα πατέρα: Σοφοκλής Ημερομηνία γέννησης: 25 Οκτωβρίου 1957 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581. Εκπαίδευση:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581. Εκπαίδευση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581 E MAIL: critzou@food.teithe.gr Εκπαίδευση: 2001 Διδακτορικό Δίπλωμα Creaming and Rheology of emulsions

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ(Merluccius merluccius) ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ενδιαφέροντα Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων (hazards) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος I. Πολύμερος Πρόεδρος της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Tel. :+30-24210 93284 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών +30-69740

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ, Αγίoυ Γεωργίoυ 45, 151 27, Πεντέλη (Μελίσσια) Αθήvα Τηλ. 210 6130185 FAX. 210 6130185 e-mail: petrosd@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α Α.Π.Ι.Κ.Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EMAIL ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 1 1841 05-02-09 LEO02-01394 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νυχάς Γεώργιος - Ιωάννης

Νυχάς Γεώργιος - Ιωάννης Ταχείες Μέθοδοι Αποτίμησης (μικροβιακής) του κρέατος Νυχάς Γεώργιος - Ιωάννης Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης & Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, ήτοι στα ολικά φαινολικά συστατικά, παράγωγα υδροξυκινναμωμικού οξέος, φλαβονόλες και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα.

χαρακτηριστικά, ήτοι στα ολικά φαινολικά συστατικά, παράγωγα υδροξυκινναμωμικού οξέος, φλαβονόλες και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ξηρός δυόσμος (Mentha viridis) είναι ένα δημοφιλές αρωματικό φυτό που χρησιμοποιείται ως συστατικό στη βιομηχανία τροφίμων, ως μέρος αρωματικών υλών στη μαγειρική και καταναλώνεται υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ Ορισμός Τα minimally processed τρόφιμαείναιγνωστάκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνική Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνική Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Μαρία Ν. Aλέξη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, T.Θ. 70265, Αγιος Κοσµάς- Ελληνικό, 16777, Eλλάδα Τηλέφωνο(α) +30

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων

Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων Χριστίνα Οικονομίδου Πιερίδου Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος M.Sc. Nutritional Medicine Μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΑΥΞΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΧΤΑΠΟΔΙ Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Πέτζα Δ. 1, Κατσανεβάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοσμάς ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εργασίας: Τμήμα τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Μεσολόγγι ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα:

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα: Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ), M.Sc., Ph.D. Ταχυδρομική διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα