Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs"

Transcript

1

2 Οξεθηηθά / Starters αιάηα ξόθα κε πξνζνύην Επξπηαλίαο, ηπξί κπνπξάηα, ηνκαηίληα, θξπγαληζκέλν ςσκί, 19 ραβηάξη κπαιζάκηθν θαη βηλεγθξέη από νμύκειη Rocket salad with prosciutto from Euritania, burrata cheese, cherry tomatoes, crispy bread, balsamic caviar and oximeli vinaigrette αιάηα ζπαλάθη κε ζπαξάγγηα, θξάνπιεο, ξνδάθηλν, θαηζηθίζην ηπξί 20 θαη ληξέζηλγθ από ζύθν θαη κέιη V Baby spinach salad with green asparagus, strawberries, peach, goat cheese and dressing with fig and honey Χσξηάηηθε ζαιάηα κε ηνκάηα, αγγνύξη, πηπεξηέο θέξαην, ειηέο Καιακώλ, θέηα, 18 ξίγαλε, θξέζθν θξεκκπδάθη, θξίηακν, παμηκάδηα ιαδηνύ Κπζήξσλ θαη έμηξα παξζέλν ειαηόιαδν V Greek salad with tomatoes, sliced cucumber, banana peppers, Kalamon olives, feta cheese, oregano, spring onion, samphire, oil rusks from Cythera and extra virgin olive oil Σόλνο ηαηάθη κε κνπο θαβνπξηνύ, θξέζθα κπξσδηθά, ιαραληθά ζηνλ αηκό 23 θαη βηλεγθξέη από ιάηκ Tuna tataki with king crab mousse, fresh herbs, steamed vegetables and lime vinaigrette Καξπάηζην από κνζράξη Ακεξηθήο κε θαπληζηό ηπξί θξέκα θαη κπξσδηθά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs Ψεηό ρηαπόδη καξηλαξηζκέλν ζε θξαζί κε πνπξέ θηλόθην 21 Grilled octopus marinated in red wine with fennel mousse Κξνθέηεο από θηιέην καύξνπ κπαθαιηάξνπ θαη ινπθάληθν chorizo κε θηλόα, θξέζθν θξεκκύδη, 17 ατνιί βαζηιηθνύ θαη ζάιηζα γιπθηάο πηπεξηάο Black cod and chorizo sausage croquettes with quinoa, spring onion, basil aioli and sweet pepper sauce Galaxy Roof πξνηάζεηο πάλσ ζηελ πέηξα / Galaxy Roof hot stone suggestions Μαζηέιν Χίνπ κε ιαραληθά, πίηεο, πνιύρξσκεο πηπεξηέο θαη ιαδνιέκνλν 24 Mastello cheese from Chios with vegetables, pitta bread, colorful peppers and lemon - oil sauce Μνζραξίζηα ζθαινπίληα γάιαθηνο Οιιαλδίαο κε αζηαθννπξά θαη πηθάληηθε ζάιηζα chimichurri 42 Dutch veal scallops with lobster tail and spicy chimichurri sauce V Υγιεινή ππόταση / Healthy option Πεπιέσει ξηπούρ καππούρ / Contains nuts Χοπτουαγικό πιάτο / Vegetarian dish Χπησιμοποιήθηκαν κατετςγμένα πποϊόντα / Frozen ingredients have been used Δάλ έρεηε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ή αιιεξγίεο θαη επηζπκείηε λα γλσξίδεηε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, παξαθαινύκε δεηήζηε λα κηιήζεηε κε ηνλ δηεπζπληή / For those with special dietary requirements or allergies who may wish to learn about food ingredients used, please ask for the manager

3 Από δπκάξη / Dough & Co Ρηδόην άγξησλ καληηαξηώλ κε ληθάδεο Παξκεδάλα θαη ιάδη ηξνύθαο V 34 Wild mushroom risotto with Parmesan flakes and truffle oil παγγέηη αιά γθηηάξα κε κύδηα, γαξίδεο, νύδν θαη ζάιηζα ηνκάηαο 33 Spaghetti alla chitarra with mussels, shrimps, ouzo and tomato sauce Ρηδόην κε αζηαθννπξά καγεηξεκέλε ζε θελό αέξνο, θάξη, κνπο γηανπξηηνύ 41 θαη μύζκα ιεκνληνύ Sous vide lobster tail risotto with curry, yoghurt mousse and lemon zest ηε ζράξα / Pans & Grills Μπέξγθεξ κε ςσκί ηζηαπάηα, κπηθηέθη από κνζραξίζην θηιέην Black Angus, καξνύιη, ηνκάηα, 31 αγγνπξάθη πίθια, πνιύρξσκεο πηπεξηέο, παιαησκέλν ηπξί gouda, ζάιηζα barbeque θαη ηεγαλεηέο παηάηεο Black Angus beef fillet ciabatta burger with iceberg lettuce, tomato, pickled cucumber, colorful peppers, aged gouda cheese and barbeque sauce served with French fries Ψεηό ζηήζνο θνηόπνπινπ καξηλαξηζκέλν ζε κέιη θαη κνπζηάξδα κε ιαραληθά θαη κνπο ηπξηνύ 35 Grilled chicken breast marinated in honey and mustard with vegetables and cheese mousse Ψεηό θηιέην ζθπξίδαο κε κνπο από θάβα αληνξίλεο, ζέζθνπια ζνηέ 37 θαη θξεκκπδάθηα ζηηθάδν Grilled grouper fillet with split pea mousse from Santorini, sautéed chard and stewed onions Φηιέην καύξνπ κπαθαιηάξνπ κε άγξην ξύδη, ηζίιη, θόιηαλδξν θαη ζάιηζα teriyaki 38 Black cod fillet with wild rice, chili, coriander and teriyaki sauce Ψεηό θηιέην από ιαβξάθη Χηιήο κε πνπξέ Πεξνπβηαλήο παηάηαο, ζπαξάγγηα 35 θαη ζνο ιεπθνύ θξαζηνύ Grilled Chilean sea bass fillet with Peruvian potato purée, asparagus and white wine sauce 2 από απηό ην πγηεηλό πηάην πξνζθέξνληαη ζηνλ Παλειιήλην ύιινγν Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ «Άικα Εσήο» 2 of this healthy dish will be donated to Alma Zois (Hellenic Association of Women with Breast Cancer) παινκπξηδόια από κνζράξη Black Angus (350γξ.) κε παηαηνζαιάηα, ζπαξάγγηα 48 θαη ζάιηζα από κνπζηάξδα θαη εζηξαγθόλ Black Angus Rib Eye steak (350g) with potato salad, asparagus and sauce with mustard and estragon Μνζραξίζην θηιέην Black Angus (240γξ.) κε ζπαλάθη ζνηέ, βνπηπξσκέλα ιαραληθά 51 θαη ζάιηζα θόθθηλνπ θξαζηνύ Black Angus beef fillet (240g) with sautéed spinach, buttered baby vegetables and red wine sauce Φηιέην κνζράξη γάιαθηνο Οιιαλδίαο κε πνπξέ θαξόηνπ, βνπηπξσκέλα ιαραληθά 42 θαη ζάιηζα herbes de provence Dutch milk fed veal tenderloin with carrot purée, buttered vegetables and herbes de provence sauce Μνζράξη ηαηάθη ζε θξνύζηα ζνπζακηνύ, ζσηέ ιαραληθά, καληηάξηα shitake θαη ζνο teriyaki 36 Sesame crusted beef tataki with sautéed baby vegetables, shitake mushrooms and teriyaki sauce

4 Sushi Κάζε κεξίδα πεξηιακβάλεη 8 θνκκάηηα / Each dish contains 8 pieces Veggie V 15 Αβνθάλην, αγγνύξη, θαξόην, ζπαξάγγη θαη ζνπζάκη Avocado, cucumber, carrot, asparagus and sesame seeds California roll 18 Surimi, αβνθάλην, αγγνύξη θαη ζνπζάκη Surimi, avocado, cucumber and sesame seeds Dynamic shrimp duo 27 Γαξίδα panko, γαξίδα ebi, ζπαξάγγηα θαη γιάζν teriyaki Panko shrimp, ebi shrimp, asparagus and teriyaki glaze Spicy crab 21 Καβνύξη, surimi, αβνθάλην, αγγνύξη, πηθάληηθε καγηνλέδα, ζεζακέιαην θαη ζνπζάκη King crab, surimi, avocado, cucumber, spicy mayonnaise, sesame oil and sesame seeds Tokyo ` 22 Καβνύξη, γαξίδα panko, αβνθάλην, πηθάληηθε καγηνλέδα, αγγνύξη, ρέιη θαη γιάζν από teriyaki Crab, panko shrimp, avocado, spicy mayonnaise, cucumber, eel and teriyaki glaze Crispy salmon roll 23 νινκόο ζε θξνύζηα, καγηνλέδα, αβνθάλην, αγγνύξη, ζρνηλόπξαζν θαη θόθθηλν tobiko Panko salmon, mayonnaise, avocado, cucumber, chives and red tobiko Double salmon 24 νινκόο, αγγνύξη, αβνθάλην, ηπξί θξέκα, ζρνηλόπξαζν θαη ζνπζάκη Salmon, cucumber, avocado, cream cheese, chives and sesame seeds Rainbow roll 25 Σόλνο, ζνινκόο, surimi, γαξίδα, αγγνύξη, απγά ζνινκνύ θαη αβνθάλην Tuna, salmon, surimi, shrimp, cucumber, salmon roe and avocado Dragon roll 26 Γαξίδα panko, αβνθάλην, αγγνύξη, κπξηθ, πηθάληηθε καγηνλέδα θαη γιάζν teriyaki Panko shrimp, avocado, cucumber, fish roe, spicy mayonnaise and teriyaki glaze Salmon avocado 22 Πηθάληηθνο ζνινκόο, ηεγαλεηόο ζνινκόο, αβνθάλην, ηαπσληθή καγηνλέδα θαη απγνηάξαρν Spicy salmon, seared salmon, avocado, Japanese mayonnaise and fish roe Spicy tuna roll 28 Σόλνο, καγηνλέδα, αγγνύξη, αβνθάλην, πηθάληηθε καγηνλέδα θαη ζνπζάκη Tuna, mayonnaise, cucumber, avocado, spicy mayonnaise and sesame Νigiri 29 Tόλνο, ζνινκόο, γαξίδα θαη ρέιη Tuna, salmon, shrimp and eel V Ππόταση Healthy Options / Healthy Option suggestion Χπησιμοποιήθηκαν κατετςγμένα πποϊόντα / Frozen ingredients have been used Πεπιέσει ξηπούρ καππούρ / Contains nuts Χοπτουαγικό πιάτο / Vegetarian dish Δάλ έρεηε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ή αιιεξγίεο θαη επηζπκείηε λα γλσξίδεηε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, παξαθαινύκε δεηήζηε λα κηιήζεηε κε ηνλ δηεπζπληή / For those with special dietary requirements or allergies who may wish to learn about food ingredients used, please ask for the manager

5 Ιαπσληθέο ζπεζηαιηηέ / Japanese specialties αιάηα κε θύθηα wakame / Wakame salad V 15 αιάηα κε θηιέην πηπεξάηνπ ζνινκνύ / Peppered salmon fillet salad 23 Πνηθηιίεο / Combinations Πνηθηιία maki (12ηεκ) / Maki combination (12pcs) 30 Πνηθηιία sashimi (12ηεκ) / Sashimi combination (12pcs) 36 Πνηθηιία maki (12ηεκ) & nigiri (8ηεκ) / Combination of maki (12pcs) & nigiri (8pcs) 44 V Ππόταση Healthy Options / Healthy Option suggestion Χπησιμοποιήθηκαν κατετςγμένα πποϊόντα / Frozen ingredients have been used Πεπιέσει ξηπούρ καππούρ / Contains nuts Χοπτουαγικό πιάτο / Vegetarian dish Δάλ έρεηε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ή αιιεξγίεο θαη επηζπκείηε λα γλσξίδεηε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, παξαθαινύκε δεηήζηε λα κηιήζεηε κε ηνλ δηεπζπληή / For those with special dietary requirements or allergies who may wish to learn about food ingredients used, please ask for the manager

6 Επηδόξπηα / Desserts Σάξηα κε δειέ από αριάδη, θξνύηα ηνπ δάζνπο θαη κνύξα, ζνο βαλίιηαο, ζθαίξα καζθαξπόλε αξσκαηηζκέλε κε ιάηκ, θαη παληεζπάλη ζνθνιάηαο 12 Forest fruit and berry tart with pear jelly, vanilla sauce lime infused mascarpone sphere and chocolate sponge cake Παζηάθηα από θηζηίθη, θαξύδα θαη ζνθνιάηα κε ζνο πνξηνθαιηνύ, αθξό θαξύδαο, ιάηκ θαη θξέζθα θξνύηα 13 Pistachio, coconut and chocolate mousse cakes, orange sauce with coconut foam, lime and fresh fruits Παξθέ από καύξε ζνθνιάηα θαη θνπληνύθη κε ζνο αικπξήο θαξακέιαο, gianduja, streusel θαη δειέ καληαξίλη 14 Dark chocolate and hazelnut parfait on salty caramel sauce with gianduja, streusel and mandarin jelly νπθιέ πξαγκαηηθήο ζνθνιάηαο κε βαηόκνπξα θαη παγσηό βαλίιηα Μαδαγαζθάξεο ζε κπηζθόην 15 Bitter chocolate soufflé with wild berries and Madagascar vanilla ice cream on biscuit crumble Φξνύηα επνρήο κε ζνξκπέ ιεκόλη V 15 Seasonal fruit platter with lemon sorbet Πηαηέια ηπξηώλ κε καξκειάδα θεξάζη θαη θξέζθα θξνύηα ηνπ δάζνπο 16 Cheese platter with cherry marmalade and fresh forest fruits Παγσηά & νξκπέ / Ice cream & Sorbet Παγσηό ζνθνιάηα, βαλίιηα Μαδαγαζθάξεο, θξάνπια, κπαλάλα, γηανύξηη, θπζηίθη νξκπέ θξάνπια, ιεκόλη, κάλγθν Chocolate, Madagascar vanilla, strawberry, banana, yoghurt, pistachio ice cream Strawberry, lemon or mango sorbet Ports & Digestives 5/κπάια 5/scoop Mastiha 12 Nonino Grappa Merlot, Port Fine Tawny Graham s, Jägermeister, Limoncello, 14 Underberg Sake (150 ml) 17.5 Μηα κεγάιε πνηθηιία πνύξσλ είλαη δηαζέζηκε, ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπλνδεπηνύλ κε επηιεγκέλα θνληάθ, ιηθέξ θαη ρσλεπηηθά πνηά An extensive cigar selection is available, which may be accompanied by selected cognacs, liqueurs and digestives. V Υνξηνθαγηθό πηάην / Vegeterian dish Πεξηέρεη μεξνύο θαξπνύο / Contains dry nuts Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηεςπγκέλα πξντόληα / Frozen ingredients have been used Οη ηηκέο είλαη ζε επξώ / All prices are in euro ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ & Γεκνηηθόο θόξνο / Prices include VAT and City Tax Σν θαηάζηεκα ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη έληππα δειηία, ζε εηδηθή ζήθε δίπια ζηελ έμνδν, γηα νπνηαδήπνηε δηακαξηπξία. / The establishment is obliged to have printed forms available in a special location near the exit, for the registration of complaints. / L établissement doit disposer des formulaires, qui ce trouvent dans une pochette speciale proche de la sortie, pour la possibilite de toute critique. / Das Unternehmen ist verpflichtet, Formulare in einer speziellen Box neben dem Ausgang, für eventuelle Beschwerden, zur Verfügung zu stellen. Αγνξαλνκηθά ππεύζπλνο: Αλδξέαο Σδνύξνο / Liable towards Health Authorities: Andreas Tzouros Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΝΑ ΠΛΖΡΩΔΗ ΔΑΝ ΓΔΝ ΛΑΒΔΗ ΣΟ ΝΟΜΗΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ (ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ) / CONSUMER IS ΝΟΣ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΣ BEEN RECEIVED (RECEIPT INVOICE)

7

Καρπάτσιο από μοσχάρι Αμερικής με καπνιστό τυρί κρέμα και μυρωδικά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs

Καρπάτσιο από μοσχάρι Αμερικής με καπνιστό τυρί κρέμα και μυρωδικά 25 US beef carpaccio with smoked cream cheese and herbs Ορεκτικά / Starters Σαλάτα ρόκα με προσούτο Ευρυτανίας, τυρί μπουράτα, τοματίνια, φρυγανισμένο ψωμί, 19 χαβιάρι μπαλσάμικο και βινεγκρέτ από οξύμελι Rocket salad with prosciutto from Euritania, burrata

Διαβάστε περισσότερα

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil Ορεκτικά / Starters Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με Κρητικό αλμυρίκι, αβοκάντο, καβουρδισμένο αμύγδαλο 16 και βινεγκρέτ gazpacho V Cretan tamarisk salad with mixed greens, avocado, roasted almond and gazpacho

Διαβάστε περισσότερα

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese

νπθιέ θνινθπζηνύ. κε δηάθνξα ηπξηά, θξέζθν θξεκκπδάθη θαη δπόζκν 6,80 Ζucchini souffle,with cheese ΟΡΕΚΣΙΚΑ-ΑPPETIZERS αληνξηληά θάβα κε ρηαπόδη ζράξαο θαξακεισκέλα θξεκκύδηα θαη γιάζν 5,90 βαιζακηθνύ μπδηνύ Split peas (fava beans) with sautéed onions, octopus, and vinaigrette dressing νπθιέ θνινθπζηνύ.

Διαβάστε περισσότερα

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm

THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm THE LIGHT FARE From 13.00 to 16.00pm SALADS ΑΛΑΣΕ : Greek Salad Tomato, cucumber, Feta cheese, green peppers, onion, olives, capers, Barley bite, oregano & extra virgin olive oil. (*veg) Ελληνική αλάτα

Διαβάστε περισσότερα

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai

To μσζηήριο ηοσ Kona Kai. The Mystery of Kona Kai To μσζηήριο ηοσ Kona Kai Ο ζξύινο ιέεη όηη ν Σίθη, Θεόο ησλ Νόηησλ Θαιαζζώλ, πνπ αληηπξνζώπεπε ηελ αθζνλία θαη ηελ άλεζε, έςαρλε θάπνηε γηα ην ηέιεην πεξηβάιινλ, έλαλ αηειείσην παξάδεηζν, γεκάην γέιην

Διαβάστε περισσότερα

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Oyster bar Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Sea urchin salad with extra virgin olive oil & lemon 36,00 Αχινοσαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι Caviar Beluga

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters

Antipasti - Οξεθηηθα - Starters Antipasti - Οξεθηηθα - Starters FOCACCINI TRADIZIONALE 5,50 (θνθαηζηληα κε ληνκαηα, πεζην βαζηιηθνπ θαη κνηζαξεια) Toasted bread with tomato, pesto & mozzarella BRUSCHETTA con SALMONE 7,50 (Μπξνπζθεηεο

Διαβάστε περισσότερα

THE BUNCH OF GRAPES INN

THE BUNCH OF GRAPES INN THE BUNCH OF GRAPES INN NIBBLES - ΣΘΜΠΗΜΑΣΑ Traditional Cyprus bread drizzle with extra virgin olive oil & oregano2.50εεζηνθππξηαθνςσκηκεπαξζελνειαηνιαδνθαηξiγαλε MarinatedΟlives.The ideal Mediterraneannibble2.50

Διαβάστε περισσότερα

Welcome To The Steak House!

Welcome To The Steak House! Welcome To The Steak House! PRIME BEEF The chefs at Columbia Steakhouse use only the finest ingredients. First & foremost our Beef is our primary focus. Finding meat that matched our high standards and

Διαβάστε περισσότερα

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ

Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ. Cockles 6 pieces 24,00 Κυδώνια 6 τμχ Oyster bar Oysters 6 pieces 36,00 Στρείδια 6 τμχ Cockles 6 pieces Κυδώνια 6 τμχ Sea urchin salad with extra virgin olive oil & lemon 36,00 Αχινοσαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι Caviar Beluga

Διαβάστε περισσότερα

Δροσερές & ανάλαφρες

Δροσερές & ανάλαφρες menu Δροσερές & ανάλαφρες νοστιμιές της θάλασσας επάνω στο κύμα Chef Γιώργος Τομαρόπουλος Refreshing & light delicacies by the sea side Chef George Tomaropoulos Ορεκτικά Starters Μπακαλιάρος σε Κρούστα

Διαβάστε περισσότερα

SIGNATURE COCKTAILS Champagne Supernova Andromeda Secret Mars Stargazer Neutron Star Saturn Golden Giant Galactic Core Sterile Neutrino

SIGNATURE COCKTAILS Champagne Supernova Andromeda Secret Mars Stargazer Neutron Star Saturn Golden Giant Galactic Core Sterile Neutrino SIGNATURE COCKTAILS Τα αστέρια του Γαλαξία μας, γευστικά και με υλικά υψηλής ποιότητας Our Galaxy stars, pleasing to the taste with high quality ingredients Champagne Supernova 20 Κοκτέιλ με ελαφριές νότες

Διαβάστε περισσότερα

Λευκή Ταραµοσαλάτα µε Μπρικ Σολοµού White Fish Roe Salad with Salmon Roe 12.00. Αχινός Φρέσκος Fresh Sea Urchin 22.00 14.00

Λευκή Ταραµοσαλάτα µε Μπρικ Σολοµού White Fish Roe Salad with Salmon Roe 12.00. Αχινός Φρέσκος Fresh Sea Urchin 22.00 14.00 Ορεκτικά Appetizers Λευκή Ταραµοσαλάτα µε Μπρικ Σολοµού White Fish Roe Salad with Salmon Roe Αχινός Φρέσκος Fresh Sea Urchin 22.00 Παραδοσιακή Καπνιστή Μελιτζανοσαλάτα µε Ψητό Μανούρι και Ξύδι Μπαλσάµικο

Διαβάστε περισσότερα

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ COLD APPETIZERS. ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Selection of Dips 7.00 Επιλογή Ορεκτικών White taramas, guacamole, and spicy cheese dip, served with grilled pita bread and tortilla chips Λευκός ταραμάς, αβοκάντο ντιπ και

Διαβάστε περισσότερα

SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU

SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU 305 SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED 2 ND PLACE IN THE WORLD S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS DINNER MENU OUR PHILOSOPHY Great and Greek Με πρωταγωνιστές το αγνό Ελληνικό ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

μπαλκόνι.restaurant λεωφόρος δημοκρατίας 100 κόκκινο λιμανάκι ραφήνας 22940 75888 come@balconyrestaurant.gr

μπαλκόνι.restaurant λεωφόρος δημοκρατίας 100 κόκκινο λιμανάκι ραφήνας 22940 75888 come@balconyrestaurant.gr μπαλκόνι.restaurant ποικιλία κρεατικών 2 ατόμων mix grill for 2 people 19,50 ποικιλία θαλασσινών 2 ατόμων seafood platter for 2 people 22,00 Οι ποικιλίες κρεατικών και θαλασσινών σερβίρονται καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19.

Salads. Chicken Breast Salad 13.50 17.00. Greek Salad 11.50 14.50. Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00. Smoked Salmon Salad 16.00 19. Salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00

Prawn and Calamari Salad 14.50 18.00 salads AS MAIN Chicken Breast Salad 13.50 17.00 Chicken breast marinated in Garam Masala spices, set on crispy selected salad greens blended with a yogurt and lemon sauce topped with almonds & raisins

Διαβάστε περισσότερα

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι

Appetizers. Crisp Spicy Calamari Τραγανό Πικάντικο Καλαμάρι Appetizers King Crab Cake Κέικ Καβουριών Crab meat mixed with local herbs, served with mango sauce Καβουρόψιχα ανάμικτη με φρέσκα βότανα, σερβίρεται με σάλτσα μάνγκο 9,50 Green Mussels Πράσινα Μύδια Gratin

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά. Aτομικά ψωμάκια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με βότανα, ελιές και μους φέτας. Φέτα σε κρούστα από σουσάμι. Kρέμα φάβας.

Ορεκτικά. Aτομικά ψωμάκια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με βότανα, ελιές και μους φέτας. Φέτα σε κρούστα από σουσάμι. Kρέμα φάβας. Aτομικά ψωμάκια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με βότανα, ελιές και μους φέτας Ορεκτικά Φέτα σε κρούστα από σουσάμι με μαρμελάδα από Σαντορινιά τοματάκια και παπαρουνόσπορο Kρέμα φάβας με καραμελωμένα κρεμμύδια

Διαβάστε περισσότερα

museum café Food Menu

museum café Food Menu museum café Food Menu ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST / BRUNCH ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / SAVORY ΤΟΣΤ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ, ΤΥΡΙ ΕΜΜΕΝΤΑΛ & ΤΣΙΠΣ ΦΡΕΣΚΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ TOAST WITH TURKEY, EMMENTAL CHEESE & FRESH POTATO CHIPS 3,20 ΜΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Good evening and welcome to Sage Restaurant.

Good evening and welcome to Sage Restaurant. Good evening and welcome to Sage Restaurant. Our executive chef George Kadis has created an enjoyable atmosphere with the best of culinary art cuisine using as much of our island s rich, natural produce

Διαβάστε περισσότερα

Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team.

Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team. Dear Guest, We thank you for your support that makes us able to do what we love. Yours Sincerely, Zen Room Team. Umami oysters Umami oysters are known to be one of the best oysters in the world. Intensely

Διαβάστε περισσότερα

Mushroom Soup 5.00 Creamy mushroom soup served with croutons and basil oil.

Mushroom Soup 5.00 Creamy mushroom soup served with croutons and basil oil. Mushroom Soup 5.00 Creamy mushroom soup served with croutons and basil oil. Κρεμώδης σούπα μανιταριών σερβιρισμένη με κρουτόνs και λάδι βασιλικού. Pumpkin Soup 5.00 Pumpkin velouté soup served with croutons

Διαβάστε περισσότερα

sushi bar asian specialities

sushi bar asian specialities sushi bar asian specialities Edamame φασολάκια 6 Παραδοσιακά φασολάκια σόγιας, αλατισμένα και ψημένα στον ατμό. Harumaki spring rolls 10 Ντελικάτα ρολάκια με γέμιση λαχανικών και noodles ρυζιού σε sauce

Διαβάστε περισσότερα

APOLLO TAVERN LUNCH MENU

APOLLO TAVERN LUNCH MENU APOLLO TAVERN LUNCH MENU Welcome to the Apollo Tavern!!! The Apollo Tavern adopted its name from Apollo the Sun God, who brings life-giving heat and light to Earth. As patron God of musicians and poets,

Διαβάστε περισσότερα

Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu.

Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu. Many of our dishes are offered without gluten. Please ask for the gluten free menu. Rolls and dips (Ψωµάκια και ντιπάκια) Two rolls fresh from the oven with two dips and infused olive oil 0,50 SOUPS Always

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to flavor cocktail list

Welcome to flavor cocktail list MENU Welcome to flavor cocktail list Cherry Poppins Swizzle 15 Fresh peach with Vodka, fresh lime juice, cranberry juice, lemongrass and cherry bitters Berry Crusta 15 Fresh strawberries, white Rum, plum

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινό τσάι στη Μεγάλη Βρεταννία The Grande Bretagne Afternoon Tea

Απογευματινό τσάι στη Μεγάλη Βρεταννία The Grande Bretagne Afternoon Tea Απογευματινό τσάι στη Μεγάλη Βρεταννία The Grande Bretagne Afternoon Tea Διαθέσιμο από τις 12:00 έως τις 20:00 Served from 12:00 to 20:00 Παραδοσιακό απογευματινό τσάι 28 Traditional Afternoon Tea 28 Με

Διαβάστε περισσότερα

STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες

STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες STARTERS & SALADS Ορεκτικά & Σαλάτες º SIX FRESH OYSTERS Served with Shallots Vinegar Έξι φρέσκα στρείδια Σερβίρονται με ξίδι shallots 18.00 * TIGER PRAWN TEMPURA Served with Wasabi Mayonnaise, Guacamole

Διαβάστε περισσότερα