ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ Δήμηηρα Υούτοσλα Δρ. Xημικός

2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΩΝΤΜΟ: μύπμοια ONOMA: Δήμεηνα ONOMA ΠΑΣΡΟ: Νακαγηώηεξ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Δςή ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΓΝΝΗΗ: ΣΟΠΟ ΓΓΝΝΗΗ: Αζήκα ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγαμε με δύμ ηέθκα ΣΗΛ: / ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ-ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Απόθμηηε Θοθείμο ηεξ Γιιεκμγαιιηθήξ Οπμιήξ Saint Joseph Παμεπιζηημιακές: 1992: Γηζαγςγή 4 ε ζημ εμηθό Πμήμα ημο Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ. Φεβροσάριος1997: Απόθμηηε εμηθμύ Πμήμαημξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με βαζμό Θίακ Ηαιώξ. Διπλωμαηική εργαζία: Γθανμμγή ημο Ειεθηνμκηθμύ Ναναμαγκεηηθμύ Οοκημκηζμμύ ζηε μειέηε ηςκ νηδώκ οδνμλοιίμο από ηκώδε θαη με ηκώδε οιηθά. Μ νόιμξ ημοξ ζηηξ επαγγειμαηηθέξ αζζέκεηεξ ημο Ακαπκεοζηηθμύ Οοζηήμαημξ. Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από ημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ημήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο ΓΙΝ με ηίηιμ: Ιειέηε ηεξ ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ θαη ηεξ επίδναζεξ θοζηθώκ ακηημλεηδςηηθώκ θαηά ημ ηεγάκηζμα ηνμθίμςκ (Ζμύιημξ 2003). Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από Γνγαζηήνημ Ιηθνμβημιμγίαξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Αζεκώκ με ζέμα: «Ιμνηαθή Δηάγκςζε ζηηξ Ιοθμβαθηενηδηώζεηξ» (Ζμύιημξ 2006). 3. ΤΠΟΣΡΟΦΙΓ-ΒΡΑΒΓΙΑ 2 ο Βραβείο Παπαζηαμάηη με ζέμα: «Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ» Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Οηα πιαίζηα ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Νοεμβρίοσ 2005 έως 30 Απριλίοσ 2007: Ιεηαδηδαθημνηθή ενεοκήηνηα με επηπμνήγεζε ημο Ζδνύμαημξ Ηναηηθώκ Ρπμηνμθηώκ (ΖΗΡ) ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο 1

3 Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με ζέμα: Ακάπηολε ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μεζμδμιμγίαξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ με ακζεθηηθά ζηα ακηηβημηηθά ακαενόβηα μηθνόβηα. Γθανμμγή ηεξ μεζμδμιμγίαξ ζημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ εκόξ ηνηημβάζμημο κμζμθμμείμο ηεξ Αζήκαξ θαη ζοζπέηηζε με ηεκ θαηακάιςζε ακηηβημηηθώκ 4. ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ-ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζηεκ μμάδα οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ «Γκδομηθή Πνμπμπμίεζε Φοζηθώκ Ακηημλεηδςηηθώκ με ζθμπό ηεκ ανηζημπμίζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάθηεζεξ ημοξ από βημμεπακηθά απόβιεηα θαη ηε βειηίςζε ηςκ ηδημηήηςκ ημοξ» (ΓΝΓΠ ΖΖ Οεπηέμβνημξ Ιάημξ 2001) ζε ζοκενγαζία με ηε ΒΖΜΞΡΘ (εμηθή θαη Γεςνγηθή Βημμεπακία-Γπηζηεμμκηθή Ένεοκα Α.Γ.). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Ρπεύζοκε ςξ εμηθόξ δηελαγςγήξ ενγαζηενηαθώκ πεηναμάηςκ ημο Γνγαζηενίμο εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ ζηα πιαίζηα ηςκ ακηίζημηπςκ μαζεμάηςκ ημο 7 μο θαη 8 μο ελαμήκμο ημο Πμήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ( ). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Γπίβιερε δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ ηειεηόθμηημο θμηηεηή ζημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ με ζέμα: Ιειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ. ( ).. Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε μεζόδςκ ειέγπμο ηεξ πμηόηεηαξ ηεξ δηαηνμθήξ ηςκ Γκόπιςκ Δοκάμεςκ θαζώξ θαη ηεξ εκενγεηαθήξ ηεξ αλίαξ» (Οεπηέμβνημξ1998- Οεπηέμβνημξ 1999). Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε ημο πενηβάιιμκημξ θαζώξ θαη θαηαγναθή εθείκςκ ηςκ παναγόκηςκ πμο μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ αίηηα αζζεκεηώκ θαζώξ θαη ηςκ επηδνάζεςκ ημοξ ηόζμ ζηε ζςμαηηθή όζμ θαη ζηεκ ροπμιμγηθή απόδμζε ηςκ ενγαδμμέκςκ» (Φεβνμοάνημξ 2000-Αύγμοζημξ 2000). 2

4 Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε μειέηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: Ιειέηε αημμηθμύ, πεμηθμύ θαη βημιμγηθμύ πμιέμμο» (Μθηώβνημξ Μθηώβνημξ 2002). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Ιηθνμβημιμγηθό ενγαζηήνημ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ (Οεπηέμβνημξ 2001 Οεπηέμβνημξ 2003) Γπηζηεμμκηθή Ρπμζηήνηλε Δηαγκςζηηθμύ θαη Γνεοκεηηθμύ Ένγμο θαζώξ θαη Γθπαηδεοηηθό Ένγμ γηα ηηξ Γνγαζηενηαθέξ Αζθήζεηξ ηςκ Φμηηεηώκ Ζαηνηθήξ. (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας- Αηηικό Νοζοκομείο) Ούμβαζε ενγαζίαξ Ζ.Δ. μνηζμέκμο πνόκμο ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 407/80 (βαζμμιμγηθή ακηηζημηπία Θέθημνα) γηα ηε δηδαζθαιία ημο μαζήμαημξ Ιηθνμβημιμγία ζημοξ θμηηεηέξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ (Μθηώβνημξ 2003-Αύγμοζημξ 2004). ιβιηαμίδειος τολή Ωνμμίζζηα Γθπαηδεύηνηα ημο μαζήμαημξ Υημεία Σροθίμωμ ζε Ζ.Γ.Η ηεξ Οηβηηακηδείμο Δεμόζηαξ Οπμιήξ Πεπκώκ θαη Γπαγγειμάηςκ (Φεβνμοάνημξ 2005-Ζμύκημξ 2005). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμμηζζε Ιεηαδηδαθημνηθή εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ ζηα πιαίζηα ημο Γνεοκεηηθμύ Ννμγνάμμαημξ ΝΡΘΑΓΜΞΑΟ ΖΖ με ζέμα: «Ιειέηε με ηεπκηθέξ ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μηθνμβημιμγίαξ Gram-ανκεηηθώκ ακαένμβηςκ βαθηενίςκ απμμμκμύμεκςκ από ιμημώλεηξ» (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). (Απνίιημξ Δεθέμβνημξ 2007). Γγκλημαηολογικό Γργαζηήριο ηης Γλλημικής Αζησμομίας εμηθόξ-γνεοκήηνηα ηςκ Γγθιεμαημιμγηθώκ Γνγαζηενίςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ Αζεκώκ ημο ημήμαημξ ακάιοζεξ βημιμγηθώκ οιηθώκ (Μθηώβνημξ 2005-Ζακμοάνημξ 2009). 3

5 Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2007 Ζμύιημξ 2008). Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2008 Ζακμοάνημξ 2009). Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Ζακμοάνημξ ζήμενα). 5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ 1) Οκηώβριος 2007 Ιούλιος 2008: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Γκόνγακε Ακάιοζε Πνμθίμςκ». 2) Οκηώβριος 2008 Ιούλιος 2009: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ». 3) Ιαμοσάριος 2009 ζήμερα. Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ. Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ» θαζώξ θαη ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Βημπεμεία» 4) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Μαθημάηωμ ηεξ Δηδαθηηθήξ Γκόηεηαξ «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Δηαπείνεζε Νμηόηεηαξ θαη εηδηθόηενα ηα ακηηθείμεκα «Παπείεξ Ιέζμδμη Παοημπμίεζεξ Ιηθνμμνγακηζμώκ» θαη «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζηεκ Αζθάιεηα ηςκ Πνμθίμςκ» ζηα πιαίζηα ημο Δηαημεμαηηθμύ Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ «Γπηζηήμε Πνμθίμςκ θαη Δηαηνμθή» θαηά ημ αθαδεμασθό έημξ ) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Γργαζηηριακώμ Μαθημάηωμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ «Ννμζδημνηζμόξ αιιενγημγόκςκ μοζηώκ ζηα ηνόθημα με μμνηαθέξ ηεπκηθέξ» ζηα πιαίζηα ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ με ηίηιμ «Νενηβάιιμκ θαη Ργεία, Δηαπείνηζε πενηβαιιμκηηθώκ ζεμάηςκ με επηπηώζεηξ ζηεκ Ργεία.».θαηά ηα αθαδεμασθα έηε , ) Τπεύθσμη Διπλωμαηικώμ Γργαζιώμ ηωμ θοιηηηώμ ηοσ Σμήμαηος Σετμολογίας Σροθίμωμ θονίςξ ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζημ ώνμ ηςκ Πνμθηθώκ Αιιενγηώκ, ζηε Ιηθνμβημιμγία Πνμθίμςκ θαζώξ θαη ζε ζέμαηα Δηαηνμθή θαη Ργεία». 4

6 6. ΓΙΗΓΗΣΡΙΑ Γ ΠΣΤΥΙΑΚΓ ΓΡΓΑΙΓ 1. Aκζή Ιηπαειά θαη Ακηώκεξ Νύνγμο. Γπίδναζε ηεξ Δηαηνμθήξ ζημκ Ηανθίκμ ημο Ννμζηάηε. 2. Δήμεηνα Νεηναζμάθε. Ιμνηαθή Γμκμηύπςζε Οηειεπώκ Listeria monocytogenes. 3. Ιανία Δνημμύνα θαη Αγγειηθή Οαθανίθα. Ωμέγα 3 & 6 Θηπανά Μλέα θαη μ νόιμξ ημοξ ζηεκ Ργεία μαξ. 4. Ομθία Ηηηνηκηάνε. Ωθέιεηεξ ημο Ιεηνηθμύ Γάιαθημξ. 5. Ζςάκκεξ Γεςνγαθάθμξ. Ακηημλεηδςηηθή Δνάζε ημο Ννάζηκμο Πζαγημύ. 6. νηζηηάκα Αλαμπακμπμύιμο. Ε επελενγαζία ηςκ ηνμθίμςκ ζηεκ ηνμπμπμίεζε ηθακόηεηαξ πνόθιεζεξ ηνμθηθήξ αιιενγίαξ. 7. Ιανία Ηονηαθμπμύιμο. Δοζιεηημονγία ημο Ήπαημξ θαη Δηαηνμθή. 8. Αude De Mesmaeker. Determination of Food Allergens with molecular methods (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 9. Marine Jacquemin: Antioxidant activity of mastic (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 10. Marchand Emeline. Different extraction methods of proteins of food products and their link with allergenicity (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 11. Léa Mazzolini. Different extraction methods of allergens proteins of food products. Identification of antigenic epitopes with western blot (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 12. Ζςάκκα Ιπαζηανδή. Μη εοενγεηηθέξ επηδνάζεηξ ηεξ μαζηίπαξ ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό. 13. Θέακδνμξ Οθιαβηάδεξ: Eθανμμγή ηεξ Αιοζηδςηήξ Ακηίδναζεξ Νμιομενάζεξ (PCR, Polymerase chain Reaction) ζηα ηνόθημα. 7. ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γπηζηεμμκηθά Ρπεύζοκε ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ γηα ημ ένγμ «Πρακηική Άζκηζη Σ.Γ.Ι. Αθήμας», πμο οιμπμηείηαη ζημ πιαίζημ ημο Γπηπεηνεζηαθμύ Ννμγνάμμαημξ «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο Ιάζεζε» (Οεπηέμβνημξ Αύγμοζημξ 2012). Γπηζηεμμκηθή Ρπεύζοκε ημο Ρπμένγμο με ηίηιμ «Ιαγκεηηθά κακμζςμαηίδηα γηα ηεκ ηαπεία δηάγκςζε παζμγόκςκ ζε ηνόθημα, ζεραημία θαη ιμημώλεηξ ημο ΗΚΟ: Ιία θαηκμηόμμξ ηεπκηθή, θμηκή γηα ηεκ επίιοζε μείδμκμξ ζέμαημξ δεμόζηαξ ογείαξ θαη επείγμοζαξ ηαηνηθήξ» ηοσ προγράμμαηος «Αρτιμήδης ΙΙΙ Γκίζποζε ενεοκεηηθώκ μμάδςκ ζημ ΠΓΖ Αζήκαξ» (Ιάνηημξ 2012-Ιάσμξ 2014) 5

7 8. ΜΓΣΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΓΜΙΝΑΡΙΟ Ιεηεθπαηδεοηηθό Οεμηκάνημ ζημ Ζκζηηημύημο Ναζηέν με ηίηιμ «Outils Moleculaires et Epidemiologie de la Tuberculose» (Ιμνηαθέξ Πεπκηθέξ θαη Γπηδεμημιμγία ηεξ Φομαηίςζεξ) Νανίζη, Γαιιία ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ νήζε θςημμέηνμο UV/VIS, HPLC/MS (High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GLC/MS (Gas Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GPC (Gel Permeation Chromatography), ESR (Electron Spin Resonance), IR (Infrared), NMR (Nuclear Magnetic Resonance), FTIR (Fourrier Tranform Infrared). νήζε θιαζζηθώκ μηθνμβημιμγηθώκ ηεπκηθώκ (θαιιηένγεηεξ, ακμζμεκδομηθέξ μέζμδμη, ακμζμθζμνηζμόξ) ζηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ. νήζε ηεπκηθώκ μμνηαθήξ βημιμγίαξ ζηε μηθνμβημιμγία γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθύκδοκςκ βαθηενίςκ: PCR (Polymerase chain reaction), PFGE (Pullsed Field Gel Electrophoresis), Spoligotyping, RFLP (Restriction Length Polymorphism), LM-PCR (Ligation Mediated Polymerase Chain Reaction), MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units), Real Time PCR, Sequencing DNA, Fragment Analysis DNA. 10. ΔΗΜΟΙΓΤΓΙ 1. Valavanidis, D.Houhoula and A.Theodoropoulou. A study of Hydroxyl Radicals Generated by Fibrous and Nonfibrous Dusts: Significance to lung Cytotoxicity, Occupational Diseases and Use of Antioxidants for Disease Prevention. Pharmakeftiki 9: , (1996). 2. Valavanidis, A.Theodoropoulou and D.Houhoula. Exposure to Fibrous and Nonfibrous Respirable Dusts, Generation of Oxygen Free Radicals and Occupational Lung Diseases. An Introductory Review. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics (Γπηζεώνεζε Ηιηκηθήξ Φανμαθμιμγίαξ θαη Φανμαθμθηκεηηθήξ, Innternational Edition), 10 (3): , (1996). 3. Α. Βαιαβακίδεξ, Β. Βημιάθεξ, Α. Θεςδμνμπμύιμο, Δ. μύπμοια. Ιειέηε ημο νόιμο ημο ζηδήνμο ζηεκ θανθηκμγέκεζε. Ιεπακηζμμί παναγςγήξ μλογμκμύπςκ ειεοζένςκ νηδώκ από ηκώδε οιηθά θαη ζθόκεξ ημο ενγαζηαθμύ πενηβάιιμκημξ. Γιιεκηθή Μγθμιμγία 33: 46-56, (1997). 6

8 4. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. A θinetic study of oil deterioration during frying and a comparison with heating. J. Am. Oil Chem. Soc 79: (2002). p pdf 5. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. The effect of process time and temperature on the accumulation of polar compounds in the oil during deep-fat frying Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003). 6. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano during frying and storage of potato chips Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003). 7. D.P. Houhoula and V. Oreopoulou. Predictive study for the extent of deterioration of potato chips during storage. Journal of Food Engineering 65: (2004) D. P. Houhoula, V.Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano in frying and storage of fried products. European Journal of Lipid Science and Technology 106 (11): (2004) 9. Papaparaskevas J, D.P.Houhoula, M. Papadimitriou, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Ruling out Bacillus anthracis: Evaluation of Methology. Emerging Infectious Diseases 10(4): (2004) Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ. Ανπεία Γιιεκηθήξ Ζαηνηθήξ 23(1) A. Katsandri, A Pantazatou, GL Petrikos, D.P. Houhoula, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Avlamis Two cases of infections due to multi-drug resistant Bacteroides fragilis group strains. Journal of Clinical Microbiology, 44(9): A. Katsandri, A Avlamis, A Pantazatou, D. Houhoula, J Papaparaskevas Dissemination of nim-class genes, encoding for nitroimidazole resistance, among different species of Gram-negative anaerobic 7

9 bacteria, isolated in Athens, Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy J Papaparaskevas, A Pantazatou, A. Katsandri, D. Houhoula, Tsakris A, NJ Legakis and A Avlamis, Moxifloxacin resistance is prevalent among Bacteroides and Prevotella species in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 62(1) J. Papaparaskevas, D.P. Houhoula, A. Siatelis and A. Tsakris, Molecular beacon based Real-Time PCR assays, in technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology, 46(9): Pittaras TE, J Papaparaskevas DP Houhoula, NJ Legakis, E Frangouli,Katsambas A, A. Tsakris and H Papadogeorgakis Comparison of penile skin swab with intra-urethral swab and first void urine for polymerase chain reaction-based diagnosis of Chlamydia trachomatis urethritis in male patients. Sex. Transm. Dis Dec;35(12): A. Siatelis, D.P. Houhoula, J. Papaparaskevas, D. Delakas and A. Tsakris Detection of Bacillus Galmette-Guerin (Mycobacterium bovis BCG) DNA in Urine and Blood Specimens after Intravesical Immunotherapy for Bladder Carcinoma. Journal of Clinical Microbiology, 49(4): D. P. Houhoula, D. Pirasmaki, S. Konteles, D. Kizis, S. Koussissis, M. Bratakos, N. Poggas, E. Charvalos, A. Tsakris and J. Papaparaskevas. High level of heterogeneity among Listeria monocytogenes isolates from clinical and food origin specimens, in Greece Foodborne Pathogens and Diseases. 2012, VoL 9, Numb9, p ΑΝΑΚΟΙΝΩΓΙ Γ ΤΝΓΔΡΙΑ 1. Theodoropoulou A, D. Houhoula, Zarodimos I, Salika A and A. Valavanidis. A study of hydroxyl radicals generated by fibrous and non-fibrous dusts due to air pollution. 1 st Panhellenic Meeting of Free Radicals and Oxidation Stress. Ioannina, Greece, Oreopoulou V, J. Yannikis, J. Protogeras, D.P. Houhoula and C. Tzia. Αntioxidant from Salvia triloba. 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 8

10 3. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Thermooxidative alterations of cottonseed oil and the effect of oregano. ICEF8: Eighth International Congress of Γngineering and Food, Puebla, Mexico (2000). 4. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidative efficiency of oregano extracts on storage of fried products. 92 nd AOCS American Oil Chemists Society Annual Meeting & Expo, Minneapolis, Minnesota, USA, (2001). 5. Δ. μύπμοια, Η. Πδηά Β. Ωναημπμύιμο. Ηηκεηηθή μειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ βαμβαθειαίμο θαηά ημ ηεγάκηζμα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2001). 6. C. Tzia and D.P. Houhoula. Safety of fried foods and HACCP. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 7. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Study of the alterations of cottonseed oil during frying and the effect of extracts of oregano. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 8. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 2 nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, Greece, (2001). 15. Δ.Ν. μύπμοια, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Ο. Κηθμιάμο, Γ. Βμγηαηδάθεξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ε μέζμδμξ εθπύιηζεξ ημο DNA θαζμνίδεη ηεκ εοαηζζεζία ηεξ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ ηεξ θομαηίςζεξ. 20 μ Γζκηθό Οοκέδνημ Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 16. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 10. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. Evaluation and Optimization of three DNA extraction methods for the Molecular Diagnosis of Tuberculosis. 23 rd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dubrovnik, Croatia (2002). 11. Δ. Ν. μύπμοια, Η. Πδηά θαη Β. Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε ηεξ νίγακεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεγακίζμαημξ θαη θαηά ηε δηάνθεηα απμζήθεοζεξ ηεγακηζμέκεξ παηάηαξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003) 12. Papaparaskevas J, M. Papadimitriou D.P.Houhoula, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Rulling out Bacillus anthracis: Evaluation of 9

11 methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 13. D.P Houhoula, E. Balis, J. Papaparaskevas, N.J. Legakis and L.Zerva. Detection of Chlamydia pneumoniae in respiratory tract specimens by PCR: evaluation of methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 14. Δ.Ν. μύπμοια, E. Ιπαιήξ, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ακίπκεοζε Chlamydia pneumoniae με PCR ζε δείγμαηα ημο ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ: αλημιόγεζε μεζμδμιμγίαξ. 29 μ Νακειιήκημ Ζαηνηθό Οοκέδνημ, Αζήκα, Γιιάδα, (2003). 15. Α. Φιμύκηδε, Δ.μύπμοια, Κ.Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Έιεγπμξ πμηόηεηαξ ζηεκ Ιμνηαθή Δηάγκςζε ηεξ Φομαηίςζεξ. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Θεζζαιμκίθε, Γιιάδα (2004). 16. Flountzi A, D. Houhoula, A. Priftis, L. Zerva and N. Legakis. Quality assurance in molecular diagnosis of tuberculosis 14 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague/ Czech Republic (2004). 17. Skarmoutsou N, E. Faviou, S Nikolaou, H Fakiri, A Skroubelou, C Vletsas, V Tamvakis, E Papafragas, V Sgountzos, A Papavassiliou, S Kanavaki, D. Houhoula, N. Legakis and L.Zerva. Epidemiology of Pulmonary Tuberculosis In Athens, Greece. 25 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Sardinia, Italy (2004). 18. Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Βμονιή, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο,. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Δ. μύπμοια, Η. Ιαζζέιμο, Η. Πανπαηδή, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Ε επηδεμημιμγία ηεξ θομαηίςζεξ ζηεκ Αηηηθή. 2 μ εηήζημ επηζηεμμκηθό ζοκέδνημ ηαηνηθήξ ζπμιήξ, Αζήκα (2005). 19. Δ Πζημμγηάκκεξ, Ι Οηαοναθάθε, Γ Ημονή, Α Θάμπα, Δ μύπμοια, Ο Ηηόθηαξ, Β Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε θιαβμκμεηδώκ θαη παναιαβή ημοξ από ανςμαηηθά θοηά. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 20. Δ μύπμοια, Β Ωναημπμύιμο. Ννμννεηηθή μειέηε ηεξ μλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ηζηπξ θαηά ηεκ απμζήθεοζε. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 21. Skarmoutsou N, D. Houhoula E. Faviou, H Fakiri, S Nikolaou, C Vletsas, W Tamvakis, E Papafragas, S Kanavaki, K Masselou, A Tarpatzi, N. Legakis and L.Zerva. Pulmonary tuberculosis amonginpatients in Greece and report of an outbreak. 26 th Annual 10

12 Congress of the European Society of Mycobacteriology, Istanbul Turkey (June 26-29, 2005). 22. A. Katsandri, D.P. Houhoula, GL Petrikos, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Pantazatou, A Avlamis. High incidence of moxifloxacin resistance among Bacteroides spp. Isolates in Greece. Results from the Hellenic Study Group on Gram-Negative Anaerobic- Bacteria. 16 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice France (1-4 April 2006). 23. Α. Ηαηζακδνή, Α Νακηαδάημο, Γ Θςμόπμοιμξ, Γ Νεηνίθμξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, ΚΖ Θεγάθεξ θαη Α. Αοιάμε. Θμημώλεηξ από πμιοακζεθηηθά ζηειέπε Bacteroides fragilis group. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 24. Α. Ηαηζακδνή, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Α Νακηαδάημο, Ο Κεμθώηηζημο, Α. Αοιάμε θαη ΚΖ Θεγάθεξ. Ρρειά πμζμζηά ακημπήξ ζηεκ Ιμληθιμλαζίκε ζε ζηειέπε Bacteroides spp. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 25. Γ Ναπαδμγεςνγάθε, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Γ Φναγθμύιε, Κ Θεγάθεξ. Σεοδώξ ανκεηηθά απμηειέζμαηα με μμνηαθή ηεπκμιμγία ζε μονεζνήηηδα από Chlamydia trachomatis: ακαθμνά πενίπηςζεξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 26. T. Pittaras, DP Houhoula, J Papaparaskevas, E Frangouli, NJ Legakis and H Papadogeorgakis. Detection of Chlamydia trachomatis in symptomatic male patients using samples from four different anatomic sites with nucleic acid amplification tests-naat s. 5 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Ξόδμξ, Γιιάδα (4-8 Μθηςβνίμο). 27. D.P. Houhoula, A. Siatelis, N.J. Legakis, A. Tsakris, and J. Papaparaskevas. Evaluation of Real-Time PCR assays, based in molecular beacon technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis DNA. 17 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Munich/Germany (31-3 April 2007). 28. Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Κ Θεγάθεξ, Α. Ηαηζάμπαξ, Γ Φναγθμύιε θαη Γ Ναπαδμγεςνγάθε. Δηενεύκεζε με επεμβαηηθώκδεηγμάηςκ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ ιμίμςλεξ από Chlamydia trachomatis. 9 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Δενμαημιμγίαξ θαη Αθνμδηζημιμγίαξ, Αζήκα Ζμοκίμο J. Papaparaskevas, A. Siatelis, D.P. Houhoula, C Constantinides and A. Tsakris. PCR based detection of Bacillus Calmette-Guerin in 11

13 clinical specimens following intravesical immunotherapy for bladder carcinoma. 48th ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC Μθηςβνίμο Δ. μύπμοια, Ο. Ημκηειέξ, Δ. Ηίδεξ, Κ. Νόγγαξ, Ι. Ιπναηάθμξ, Η. ανβάιμο, Ο. Ημοζίζεξ. Γθανμμγή γμκμηοπηθήξ ακάιοζεξ με ηεκ μέζμδμ Multiple Locus Variable number of tandem repeat ( MLVA ) ζε ζηειέπε Listeria Monocytogenes απμμμκςμέκα από δηαηνμθηθά θαη θιηκηθά δείγμαηα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Βημηεπκμιμγίαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ΓΓ θαη ΝΟΙ Μθηςβνίμο 2009 Ξέζομκμ. Γηα ημ δεμμζηεομέκμ ένγμ πμο εθηέζεθε παναπάκς εκημπίζηεθακ 129 ISI (h index=7) (μέπνη 17 Ζακμοανίμο 2013). 12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΗΜΓΡΙΔΩΝ-ΤΝΓΔΡΙΩΝ 1. Ναναθμιμύζεζε ημο 16 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμείαξ με ζέμα «ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΝΜΖΜΠΕΠΑ ΔΩΕΟ» πμο μνγακώζεθε οπό ηεκ Έκςζε Γιιήκςκ εμηθώκ θαη ημο Πμήμαημξ εμείαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, 5-8 Δεθεμβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 3. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ Ιεπακηθήξ Πνμθίμςκ πμο μνγακώζεθε από ημ Πμήμα ηςκ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο Γζκηθμύ Ιεηζόβημο Νμιοηεπκείμο, 22 Μθηςβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 5. Ναναθμιμύζεζε ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 6. Οομμεημπή ζημ Ηιηκηθό Φνμκηηζηήνημ με ζέμα «Ε Οομβμιή ηεξ Ιμνηαθήξ Βημιμγίαξ ζημοξ Πέζζενεηξ Γνγαζηενηαθμύξ θιάδμοξ» πμο έγηκε ζηα πιαίζηα ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ-2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, 14 Ιανηίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 8. Ναναθμιμύζεζε ημο 1 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ηιηκηθήξ Ιηθνμβημιμγίαξ-7 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Κμζμθμμεηαθώκ Θμημώλεςκ θαη Ργηεηκήξ. 12

14 9. Ναναθμιμύζεζε ημο 4 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003). 10. Ναναθμιμύζεζε Γθπαηδεοηηθμύ Ννμγνάμμαημξ πνήζεξ ηεξ Real Time PCR (Smart Cycler II). 11. Ναναθμιύζεζε ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Ναναθμιμύζεζε ηεξ 5 εξ Γπηζηεμμκηθήξ Γθδήιςζεξ ΖΑΠΞΖΗΓΟ ΕΙΓΞΓΟ ΚΑΛΜΡ, Κάλμξ Αογμύζημο Ναναθμιμύζεζε ημο 6 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2007). 14. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ με ζέμα: «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Νμηώκ-Γιαπηζημπμίεζε θηκδύκςκ θαηά ηεκ Δηαθίκεζε ημοξ θαη Απμζήθεοζή ημοξ. Αζήκα (2009). 13. ΞΓΝΓ ΓΛΩE Αγγιηθά (Νμιύ θαιά) Γαιιηθά (Νμιύ θαιά) 14. ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΓ Άνηζηε γκώζε πεηνηζμμύ Ms Office (Word, Excel, Powerpoint). Κάηοτος ECDL (European Computer Driving Licence) Core Certificate, επηηοπία ζε όιεξ ηηξ εκόηεηεξ (7) πμο απαηημύκηαη γηα ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμύ. 13

15 14

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών Τίτλος Σπουδών Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εκπαίδευση 2009: Διδακτορικό Δίπλωμα Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με θέμα «Παραγωγή Αρτοσκευασμάτων από Κατεψυγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 16:53 Βιογραφικό Σημείωμα Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Προσωπικά Στοιχεία Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640 Τηλέφωνο: 2310835103, 6984767744

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Φ. Στρατή Διεύθυνση: Μαρκορά 31-33, Αθήνα 11141 Τηλ. 210-2235268, 6936794383 E-mail: estrati@teiath.gr, strati@chemeng.ntua.gr, irinistrati@yahoo.gr 1. Εκπαίδευση 1.1 Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Congresses & Events 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Υθινοπωρινέσ Ημέρεσ Ρευματολογίασ, ΕΡΕ Ελληνική Ρευματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Κωνσταντίνα Επώνυμο: Τζιά Όνομα πατέρα: Ευάγγελος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Τόπος γέννησης: Πειραιάς Ημερομηνία γέννησης: 5 12 1954 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ Δημήτριος Πιστόλας Νοσηλευτής ΣΕ, MSc υντονιστής Μεταμοσχεύσεων ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Θεζζαλονίκη 2011 ΟΞΤ ΣΕΥΑΝΙΑΙΟ ΤΝΔΡΟΜΟ Μ όνμξ Ονέα Σηεθαμιαία Σύμδοξμα (ΟΣΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τμήμα Μικροβιολογίας Υδατογενείς λοιμώξεις: χρήση νερού

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσογ ειακή διατροφή γνωστή και ως Κρητική διατροφή

Η Μεσογ ειακή διατροφή γνωστή και ως Κρητική διατροφή 1 2 7, 25 60 70,,, 3 :, ( ) - (>) / 4, µ, µ µ : µ.. GSH, µ (S..D.), 6- (G-6-PD).. µ,, µ (..., C, ) µ µ..,, µµ,, µ, LDL µ µ, µ, µ µ µ. µ µ. 5 6,,,, & 6,, 55 //, 1960 100 / ( 1/3 ) 7 ( - ) live harvest.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, παθογόνων E.coli και λοιπών Εντεροπαθογόνων

Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, παθογόνων E.coli και λοιπών Εντεροπαθογόνων Μανδηλαρά Γεωργία Βιολόγος PhD, Επιστημονική Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, παθογόνων E.coli και λοιπών Εντεροπαθογόνων Τμήμα Μικροβιολογίας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΚΕΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία. Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Τηλέφωνο: 6948111563 a.birba@hotmail.com.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία. Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Τηλέφωνο: 6948111563 a.birba@hotmail.com. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Μπίρμπα Αγγελική Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Πάτρα Τηλέφωνο: 6948111563 e-mail: a.birba@hotmail.com Σπουδές 10/2013 Σήμερα: Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Bιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία

Bιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία Bιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλ. 2310 991129 Fax 2310 991129 Ιωάννης Μουρτζίνος Λέκτορας Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Επιστημονικό 1 193 ASMOPH -Hellas 1 436 LikeJumps Athens University of Economics and Business 1 771 DIKICOMA University of Crete 1 1082 ANAPROBANACH National

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003)

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο Λυκείου (Άριστα 19,3 ) 2003 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Λίαν καλώς 7,03) 2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων

Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων Λουκία Ζέρβα Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η συμβολή των μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα