ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ Δήμηηρα Υούτοσλα Δρ. Xημικός

2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΩΝΤΜΟ: μύπμοια ONOMA: Δήμεηνα ONOMA ΠΑΣΡΟ: Νακαγηώηεξ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Δςή ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΓΝΝΗΗ: ΣΟΠΟ ΓΓΝΝΗΗ: Αζήκα ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγαμε με δύμ ηέθκα ΣΗΛ: / ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ-ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Απόθμηηε Θοθείμο ηεξ Γιιεκμγαιιηθήξ Οπμιήξ Saint Joseph Παμεπιζηημιακές: 1992: Γηζαγςγή 4 ε ζημ εμηθό Πμήμα ημο Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ. Φεβροσάριος1997: Απόθμηηε εμηθμύ Πμήμαημξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με βαζμό Θίακ Ηαιώξ. Διπλωμαηική εργαζία: Γθανμμγή ημο Ειεθηνμκηθμύ Ναναμαγκεηηθμύ Οοκημκηζμμύ ζηε μειέηε ηςκ νηδώκ οδνμλοιίμο από ηκώδε θαη με ηκώδε οιηθά. Μ νόιμξ ημοξ ζηηξ επαγγειμαηηθέξ αζζέκεηεξ ημο Ακαπκεοζηηθμύ Οοζηήμαημξ. Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από ημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ημήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο ΓΙΝ με ηίηιμ: Ιειέηε ηεξ ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ θαη ηεξ επίδναζεξ θοζηθώκ ακηημλεηδςηηθώκ θαηά ημ ηεγάκηζμα ηνμθίμςκ (Ζμύιημξ 2003). Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από Γνγαζηήνημ Ιηθνμβημιμγίαξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Αζεκώκ με ζέμα: «Ιμνηαθή Δηάγκςζε ζηηξ Ιοθμβαθηενηδηώζεηξ» (Ζμύιημξ 2006). 3. ΤΠΟΣΡΟΦΙΓ-ΒΡΑΒΓΙΑ 2 ο Βραβείο Παπαζηαμάηη με ζέμα: «Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ» Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Οηα πιαίζηα ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Νοεμβρίοσ 2005 έως 30 Απριλίοσ 2007: Ιεηαδηδαθημνηθή ενεοκήηνηα με επηπμνήγεζε ημο Ζδνύμαημξ Ηναηηθώκ Ρπμηνμθηώκ (ΖΗΡ) ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο 1

3 Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με ζέμα: Ακάπηολε ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μεζμδμιμγίαξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ με ακζεθηηθά ζηα ακηηβημηηθά ακαενόβηα μηθνόβηα. Γθανμμγή ηεξ μεζμδμιμγίαξ ζημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ εκόξ ηνηημβάζμημο κμζμθμμείμο ηεξ Αζήκαξ θαη ζοζπέηηζε με ηεκ θαηακάιςζε ακηηβημηηθώκ 4. ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ-ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζηεκ μμάδα οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ «Γκδομηθή Πνμπμπμίεζε Φοζηθώκ Ακηημλεηδςηηθώκ με ζθμπό ηεκ ανηζημπμίζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάθηεζεξ ημοξ από βημμεπακηθά απόβιεηα θαη ηε βειηίςζε ηςκ ηδημηήηςκ ημοξ» (ΓΝΓΠ ΖΖ Οεπηέμβνημξ Ιάημξ 2001) ζε ζοκενγαζία με ηε ΒΖΜΞΡΘ (εμηθή θαη Γεςνγηθή Βημμεπακία-Γπηζηεμμκηθή Ένεοκα Α.Γ.). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Ρπεύζοκε ςξ εμηθόξ δηελαγςγήξ ενγαζηενηαθώκ πεηναμάηςκ ημο Γνγαζηενίμο εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ ζηα πιαίζηα ηςκ ακηίζημηπςκ μαζεμάηςκ ημο 7 μο θαη 8 μο ελαμήκμο ημο Πμήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ( ). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Γπίβιερε δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ ηειεηόθμηημο θμηηεηή ζημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ με ζέμα: Ιειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ. ( ).. Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε μεζόδςκ ειέγπμο ηεξ πμηόηεηαξ ηεξ δηαηνμθήξ ηςκ Γκόπιςκ Δοκάμεςκ θαζώξ θαη ηεξ εκενγεηαθήξ ηεξ αλίαξ» (Οεπηέμβνημξ1998- Οεπηέμβνημξ 1999). Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε ημο πενηβάιιμκημξ θαζώξ θαη θαηαγναθή εθείκςκ ηςκ παναγόκηςκ πμο μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ αίηηα αζζεκεηώκ θαζώξ θαη ηςκ επηδνάζεςκ ημοξ ηόζμ ζηε ζςμαηηθή όζμ θαη ζηεκ ροπμιμγηθή απόδμζε ηςκ ενγαδμμέκςκ» (Φεβνμοάνημξ 2000-Αύγμοζημξ 2000). 2

4 Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε μειέηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: Ιειέηε αημμηθμύ, πεμηθμύ θαη βημιμγηθμύ πμιέμμο» (Μθηώβνημξ Μθηώβνημξ 2002). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Ιηθνμβημιμγηθό ενγαζηήνημ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ (Οεπηέμβνημξ 2001 Οεπηέμβνημξ 2003) Γπηζηεμμκηθή Ρπμζηήνηλε Δηαγκςζηηθμύ θαη Γνεοκεηηθμύ Ένγμο θαζώξ θαη Γθπαηδεοηηθό Ένγμ γηα ηηξ Γνγαζηενηαθέξ Αζθήζεηξ ηςκ Φμηηεηώκ Ζαηνηθήξ. (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας- Αηηικό Νοζοκομείο) Ούμβαζε ενγαζίαξ Ζ.Δ. μνηζμέκμο πνόκμο ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 407/80 (βαζμμιμγηθή ακηηζημηπία Θέθημνα) γηα ηε δηδαζθαιία ημο μαζήμαημξ Ιηθνμβημιμγία ζημοξ θμηηεηέξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ (Μθηώβνημξ 2003-Αύγμοζημξ 2004). ιβιηαμίδειος τολή Ωνμμίζζηα Γθπαηδεύηνηα ημο μαζήμαημξ Υημεία Σροθίμωμ ζε Ζ.Γ.Η ηεξ Οηβηηακηδείμο Δεμόζηαξ Οπμιήξ Πεπκώκ θαη Γπαγγειμάηςκ (Φεβνμοάνημξ 2005-Ζμύκημξ 2005). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμμηζζε Ιεηαδηδαθημνηθή εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ ζηα πιαίζηα ημο Γνεοκεηηθμύ Ννμγνάμμαημξ ΝΡΘΑΓΜΞΑΟ ΖΖ με ζέμα: «Ιειέηε με ηεπκηθέξ ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μηθνμβημιμγίαξ Gram-ανκεηηθώκ ακαένμβηςκ βαθηενίςκ απμμμκμύμεκςκ από ιμημώλεηξ» (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). (Απνίιημξ Δεθέμβνημξ 2007). Γγκλημαηολογικό Γργαζηήριο ηης Γλλημικής Αζησμομίας εμηθόξ-γνεοκήηνηα ηςκ Γγθιεμαημιμγηθώκ Γνγαζηενίςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ Αζεκώκ ημο ημήμαημξ ακάιοζεξ βημιμγηθώκ οιηθώκ (Μθηώβνημξ 2005-Ζακμοάνημξ 2009). 3

5 Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2007 Ζμύιημξ 2008). Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2008 Ζακμοάνημξ 2009). Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Ζακμοάνημξ ζήμενα). 5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ 1) Οκηώβριος 2007 Ιούλιος 2008: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Γκόνγακε Ακάιοζε Πνμθίμςκ». 2) Οκηώβριος 2008 Ιούλιος 2009: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ». 3) Ιαμοσάριος 2009 ζήμερα. Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ. Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ» θαζώξ θαη ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Βημπεμεία» 4) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Μαθημάηωμ ηεξ Δηδαθηηθήξ Γκόηεηαξ «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Δηαπείνεζε Νμηόηεηαξ θαη εηδηθόηενα ηα ακηηθείμεκα «Παπείεξ Ιέζμδμη Παοημπμίεζεξ Ιηθνμμνγακηζμώκ» θαη «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζηεκ Αζθάιεηα ηςκ Πνμθίμςκ» ζηα πιαίζηα ημο Δηαημεμαηηθμύ Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ «Γπηζηήμε Πνμθίμςκ θαη Δηαηνμθή» θαηά ημ αθαδεμασθό έημξ ) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Γργαζηηριακώμ Μαθημάηωμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ «Ννμζδημνηζμόξ αιιενγημγόκςκ μοζηώκ ζηα ηνόθημα με μμνηαθέξ ηεπκηθέξ» ζηα πιαίζηα ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ με ηίηιμ «Νενηβάιιμκ θαη Ργεία, Δηαπείνηζε πενηβαιιμκηηθώκ ζεμάηςκ με επηπηώζεηξ ζηεκ Ργεία.».θαηά ηα αθαδεμασθα έηε , ) Τπεύθσμη Διπλωμαηικώμ Γργαζιώμ ηωμ θοιηηηώμ ηοσ Σμήμαηος Σετμολογίας Σροθίμωμ θονίςξ ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζημ ώνμ ηςκ Πνμθηθώκ Αιιενγηώκ, ζηε Ιηθνμβημιμγία Πνμθίμςκ θαζώξ θαη ζε ζέμαηα Δηαηνμθή θαη Ργεία». 4

6 6. ΓΙΗΓΗΣΡΙΑ Γ ΠΣΤΥΙΑΚΓ ΓΡΓΑΙΓ 1. Aκζή Ιηπαειά θαη Ακηώκεξ Νύνγμο. Γπίδναζε ηεξ Δηαηνμθήξ ζημκ Ηανθίκμ ημο Ννμζηάηε. 2. Δήμεηνα Νεηναζμάθε. Ιμνηαθή Γμκμηύπςζε Οηειεπώκ Listeria monocytogenes. 3. Ιανία Δνημμύνα θαη Αγγειηθή Οαθανίθα. Ωμέγα 3 & 6 Θηπανά Μλέα θαη μ νόιμξ ημοξ ζηεκ Ργεία μαξ. 4. Ομθία Ηηηνηκηάνε. Ωθέιεηεξ ημο Ιεηνηθμύ Γάιαθημξ. 5. Ζςάκκεξ Γεςνγαθάθμξ. Ακηημλεηδςηηθή Δνάζε ημο Ννάζηκμο Πζαγημύ. 6. νηζηηάκα Αλαμπακμπμύιμο. Ε επελενγαζία ηςκ ηνμθίμςκ ζηεκ ηνμπμπμίεζε ηθακόηεηαξ πνόθιεζεξ ηνμθηθήξ αιιενγίαξ. 7. Ιανία Ηονηαθμπμύιμο. Δοζιεηημονγία ημο Ήπαημξ θαη Δηαηνμθή. 8. Αude De Mesmaeker. Determination of Food Allergens with molecular methods (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 9. Marine Jacquemin: Antioxidant activity of mastic (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 10. Marchand Emeline. Different extraction methods of proteins of food products and their link with allergenicity (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 11. Léa Mazzolini. Different extraction methods of allergens proteins of food products. Identification of antigenic epitopes with western blot (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 12. Ζςάκκα Ιπαζηανδή. Μη εοενγεηηθέξ επηδνάζεηξ ηεξ μαζηίπαξ ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό. 13. Θέακδνμξ Οθιαβηάδεξ: Eθανμμγή ηεξ Αιοζηδςηήξ Ακηίδναζεξ Νμιομενάζεξ (PCR, Polymerase chain Reaction) ζηα ηνόθημα. 7. ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γπηζηεμμκηθά Ρπεύζοκε ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ γηα ημ ένγμ «Πρακηική Άζκηζη Σ.Γ.Ι. Αθήμας», πμο οιμπμηείηαη ζημ πιαίζημ ημο Γπηπεηνεζηαθμύ Ννμγνάμμαημξ «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο Ιάζεζε» (Οεπηέμβνημξ Αύγμοζημξ 2012). Γπηζηεμμκηθή Ρπεύζοκε ημο Ρπμένγμο με ηίηιμ «Ιαγκεηηθά κακμζςμαηίδηα γηα ηεκ ηαπεία δηάγκςζε παζμγόκςκ ζε ηνόθημα, ζεραημία θαη ιμημώλεηξ ημο ΗΚΟ: Ιία θαηκμηόμμξ ηεπκηθή, θμηκή γηα ηεκ επίιοζε μείδμκμξ ζέμαημξ δεμόζηαξ ογείαξ θαη επείγμοζαξ ηαηνηθήξ» ηοσ προγράμμαηος «Αρτιμήδης ΙΙΙ Γκίζποζε ενεοκεηηθώκ μμάδςκ ζημ ΠΓΖ Αζήκαξ» (Ιάνηημξ 2012-Ιάσμξ 2014) 5

7 8. ΜΓΣΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΓΜΙΝΑΡΙΟ Ιεηεθπαηδεοηηθό Οεμηκάνημ ζημ Ζκζηηημύημο Ναζηέν με ηίηιμ «Outils Moleculaires et Epidemiologie de la Tuberculose» (Ιμνηαθέξ Πεπκηθέξ θαη Γπηδεμημιμγία ηεξ Φομαηίςζεξ) Νανίζη, Γαιιία ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ νήζε θςημμέηνμο UV/VIS, HPLC/MS (High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GLC/MS (Gas Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GPC (Gel Permeation Chromatography), ESR (Electron Spin Resonance), IR (Infrared), NMR (Nuclear Magnetic Resonance), FTIR (Fourrier Tranform Infrared). νήζε θιαζζηθώκ μηθνμβημιμγηθώκ ηεπκηθώκ (θαιιηένγεηεξ, ακμζμεκδομηθέξ μέζμδμη, ακμζμθζμνηζμόξ) ζηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ. νήζε ηεπκηθώκ μμνηαθήξ βημιμγίαξ ζηε μηθνμβημιμγία γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθύκδοκςκ βαθηενίςκ: PCR (Polymerase chain reaction), PFGE (Pullsed Field Gel Electrophoresis), Spoligotyping, RFLP (Restriction Length Polymorphism), LM-PCR (Ligation Mediated Polymerase Chain Reaction), MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units), Real Time PCR, Sequencing DNA, Fragment Analysis DNA. 10. ΔΗΜΟΙΓΤΓΙ 1. Valavanidis, D.Houhoula and A.Theodoropoulou. A study of Hydroxyl Radicals Generated by Fibrous and Nonfibrous Dusts: Significance to lung Cytotoxicity, Occupational Diseases and Use of Antioxidants for Disease Prevention. Pharmakeftiki 9: , (1996). 2. Valavanidis, A.Theodoropoulou and D.Houhoula. Exposure to Fibrous and Nonfibrous Respirable Dusts, Generation of Oxygen Free Radicals and Occupational Lung Diseases. An Introductory Review. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics (Γπηζεώνεζε Ηιηκηθήξ Φανμαθμιμγίαξ θαη Φανμαθμθηκεηηθήξ, Innternational Edition), 10 (3): , (1996). 3. Α. Βαιαβακίδεξ, Β. Βημιάθεξ, Α. Θεςδμνμπμύιμο, Δ. μύπμοια. Ιειέηε ημο νόιμο ημο ζηδήνμο ζηεκ θανθηκμγέκεζε. Ιεπακηζμμί παναγςγήξ μλογμκμύπςκ ειεοζένςκ νηδώκ από ηκώδε οιηθά θαη ζθόκεξ ημο ενγαζηαθμύ πενηβάιιμκημξ. Γιιεκηθή Μγθμιμγία 33: 46-56, (1997). 6

8 4. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. A θinetic study of oil deterioration during frying and a comparison with heating. J. Am. Oil Chem. Soc 79: (2002). p pdf 5. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. The effect of process time and temperature on the accumulation of polar compounds in the oil during deep-fat frying Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003) D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano during frying and storage of potato chips Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003) D.P. Houhoula and V. Oreopoulou. Predictive study for the extent of deterioration of potato chips during storage. Journal of Food Engineering 65: (2004) D. P. Houhoula, V.Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano in frying and storage of fried products. European Journal of Lipid Science and Technology 106 (11): (2004) 9. Papaparaskevas J, D.P.Houhoula, M. Papadimitriou, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Ruling out Bacillus anthracis: Evaluation of Methology. Emerging Infectious Diseases 10(4): (2004) Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ. Ανπεία Γιιεκηθήξ Ζαηνηθήξ 23(1) A. Katsandri, A Pantazatou, GL Petrikos, D.P. Houhoula, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Avlamis Two cases of infections due to multi-drug resistant Bacteroides fragilis group strains. Journal of Clinical Microbiology, 44(9): A. Katsandri, A Avlamis, A Pantazatou, D. Houhoula, J Papaparaskevas Dissemination of nim-class genes, encoding for nitroimidazole resistance, among different species of Gram-negative anaerobic 7

9 bacteria, isolated in Athens, Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy J Papaparaskevas, A Pantazatou, A. Katsandri, D. Houhoula, Tsakris A, NJ Legakis and A Avlamis, Moxifloxacin resistance is prevalent among Bacteroides and Prevotella species in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 62(1) J. Papaparaskevas, D.P. Houhoula, A. Siatelis and A. Tsakris, Molecular beacon based Real-Time PCR assays, in technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology, 46(9): Pittaras TE, J Papaparaskevas DP Houhoula, NJ Legakis, E Frangouli,Katsambas A, A. Tsakris and H Papadogeorgakis Comparison of penile skin swab with intra-urethral swab and first void urine for polymerase chain reaction-based diagnosis of Chlamydia trachomatis urethritis in male patients. Sex. Transm. Dis Dec;35(12): A. Siatelis, D.P. Houhoula, J. Papaparaskevas, D. Delakas and A. Tsakris Detection of Bacillus Galmette-Guerin (Mycobacterium bovis BCG) DNA in Urine and Blood Specimens after Intravesical Immunotherapy for Bladder Carcinoma. Journal of Clinical Microbiology, 49(4): D. P. Houhoula, D. Pirasmaki, S. Konteles, D. Kizis, S. Koussissis, M. Bratakos, N. Poggas, E. Charvalos, A. Tsakris and J. Papaparaskevas. High level of heterogeneity among Listeria monocytogenes isolates from clinical and food origin specimens, in Greece Foodborne Pathogens and Diseases. 2012, VoL 9, Numb9, p ΑΝΑΚΟΙΝΩΓΙ Γ ΤΝΓΔΡΙΑ 1. Theodoropoulou A, D. Houhoula, Zarodimos I, Salika A and A. Valavanidis. A study of hydroxyl radicals generated by fibrous and non-fibrous dusts due to air pollution. 1 st Panhellenic Meeting of Free Radicals and Oxidation Stress. Ioannina, Greece, Oreopoulou V, J. Yannikis, J. Protogeras, D.P. Houhoula and C. Tzia. Αntioxidant from Salvia triloba. 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 8

10 3. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Thermooxidative alterations of cottonseed oil and the effect of oregano. ICEF8: Eighth International Congress of Γngineering and Food, Puebla, Mexico (2000). 4. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidative efficiency of oregano extracts on storage of fried products. 92 nd AOCS American Oil Chemists Society Annual Meeting & Expo, Minneapolis, Minnesota, USA, (2001). 5. Δ. μύπμοια, Η. Πδηά Β. Ωναημπμύιμο. Ηηκεηηθή μειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ βαμβαθειαίμο θαηά ημ ηεγάκηζμα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2001). 6. C. Tzia and D.P. Houhoula. Safety of fried foods and HACCP. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 7. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Study of the alterations of cottonseed oil during frying and the effect of extracts of oregano. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 8. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 2 nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, Greece, (2001). 15. Δ.Ν. μύπμοια, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Ο. Κηθμιάμο, Γ. Βμγηαηδάθεξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ε μέζμδμξ εθπύιηζεξ ημο DNA θαζμνίδεη ηεκ εοαηζζεζία ηεξ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ ηεξ θομαηίςζεξ. 20 μ Γζκηθό Οοκέδνημ Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 16. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 10. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. Evaluation and Optimization of three DNA extraction methods for the Molecular Diagnosis of Tuberculosis. 23 rd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dubrovnik, Croatia (2002). 11. Δ. Ν. μύπμοια, Η. Πδηά θαη Β. Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε ηεξ νίγακεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεγακίζμαημξ θαη θαηά ηε δηάνθεηα απμζήθεοζεξ ηεγακηζμέκεξ παηάηαξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003) 12. Papaparaskevas J, M. Papadimitriou D.P.Houhoula, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Rulling out Bacillus anthracis: Evaluation of 9

11 methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 13. D.P Houhoula, E. Balis, J. Papaparaskevas, N.J. Legakis and L.Zerva. Detection of Chlamydia pneumoniae in respiratory tract specimens by PCR: evaluation of methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 14. Δ.Ν. μύπμοια, E. Ιπαιήξ, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ακίπκεοζε Chlamydia pneumoniae με PCR ζε δείγμαηα ημο ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ: αλημιόγεζε μεζμδμιμγίαξ. 29 μ Νακειιήκημ Ζαηνηθό Οοκέδνημ, Αζήκα, Γιιάδα, (2003). 15. Α. Φιμύκηδε, Δ.μύπμοια, Κ.Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Έιεγπμξ πμηόηεηαξ ζηεκ Ιμνηαθή Δηάγκςζε ηεξ Φομαηίςζεξ. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Θεζζαιμκίθε, Γιιάδα (2004). 16. Flountzi A, D. Houhoula, A. Priftis, L. Zerva and N. Legakis. Quality assurance in molecular diagnosis of tuberculosis 14 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague/ Czech Republic (2004). 17. Skarmoutsou N, E. Faviou, S Nikolaou, H Fakiri, A Skroubelou, C Vletsas, V Tamvakis, E Papafragas, V Sgountzos, A Papavassiliou, S Kanavaki, D. Houhoula, N. Legakis and L.Zerva. Epidemiology of Pulmonary Tuberculosis In Athens, Greece. 25 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Sardinia, Italy (2004). 18. Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Βμονιή, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο,. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Δ. μύπμοια, Η. Ιαζζέιμο, Η. Πανπαηδή, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Ε επηδεμημιμγία ηεξ θομαηίςζεξ ζηεκ Αηηηθή. 2 μ εηήζημ επηζηεμμκηθό ζοκέδνημ ηαηνηθήξ ζπμιήξ, Αζήκα (2005). 19. Δ Πζημμγηάκκεξ, Ι Οηαοναθάθε, Γ Ημονή, Α Θάμπα, Δ μύπμοια, Ο Ηηόθηαξ, Β Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε θιαβμκμεηδώκ θαη παναιαβή ημοξ από ανςμαηηθά θοηά. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 20. Δ μύπμοια, Β Ωναημπμύιμο. Ννμννεηηθή μειέηε ηεξ μλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ηζηπξ θαηά ηεκ απμζήθεοζε. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 21. Skarmoutsou N, D. Houhoula E. Faviou, H Fakiri, S Nikolaou, C Vletsas, W Tamvakis, E Papafragas, S Kanavaki, K Masselou, A Tarpatzi, N. Legakis and L.Zerva. Pulmonary tuberculosis amonginpatients in Greece and report of an outbreak. 26 th Annual 10

12 Congress of the European Society of Mycobacteriology, Istanbul Turkey (June 26-29, 2005). 22. A. Katsandri, D.P. Houhoula, GL Petrikos, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Pantazatou, A Avlamis. High incidence of moxifloxacin resistance among Bacteroides spp. Isolates in Greece. Results from the Hellenic Study Group on Gram-Negative Anaerobic- Bacteria. 16 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice France (1-4 April 2006). 23. Α. Ηαηζακδνή, Α Νακηαδάημο, Γ Θςμόπμοιμξ, Γ Νεηνίθμξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, ΚΖ Θεγάθεξ θαη Α. Αοιάμε. Θμημώλεηξ από πμιοακζεθηηθά ζηειέπε Bacteroides fragilis group. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 24. Α. Ηαηζακδνή, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Α Νακηαδάημο, Ο Κεμθώηηζημο, Α. Αοιάμε θαη ΚΖ Θεγάθεξ. Ρρειά πμζμζηά ακημπήξ ζηεκ Ιμληθιμλαζίκε ζε ζηειέπε Bacteroides spp. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 25. Γ Ναπαδμγεςνγάθε, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Γ Φναγθμύιε, Κ Θεγάθεξ. Σεοδώξ ανκεηηθά απμηειέζμαηα με μμνηαθή ηεπκμιμγία ζε μονεζνήηηδα από Chlamydia trachomatis: ακαθμνά πενίπηςζεξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 26. T. Pittaras, DP Houhoula, J Papaparaskevas, E Frangouli, NJ Legakis and H Papadogeorgakis. Detection of Chlamydia trachomatis in symptomatic male patients using samples from four different anatomic sites with nucleic acid amplification tests-naat s. 5 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Ξόδμξ, Γιιάδα (4-8 Μθηςβνίμο). 27. D.P. Houhoula, A. Siatelis, N.J. Legakis, A. Tsakris, and J. Papaparaskevas. Evaluation of Real-Time PCR assays, based in molecular beacon technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis DNA. 17 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Munich/Germany (31-3 April 2007). 28. Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Κ Θεγάθεξ, Α. Ηαηζάμπαξ, Γ Φναγθμύιε θαη Γ Ναπαδμγεςνγάθε. Δηενεύκεζε με επεμβαηηθώκδεηγμάηςκ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ ιμίμςλεξ από Chlamydia trachomatis. 9 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Δενμαημιμγίαξ θαη Αθνμδηζημιμγίαξ, Αζήκα Ζμοκίμο J. Papaparaskevas, A. Siatelis, D.P. Houhoula, C Constantinides and A. Tsakris. PCR based detection of Bacillus Calmette-Guerin in 11

13 clinical specimens following intravesical immunotherapy for bladder carcinoma. 48th ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC Μθηςβνίμο Δ. μύπμοια, Ο. Ημκηειέξ, Δ. Ηίδεξ, Κ. Νόγγαξ, Ι. Ιπναηάθμξ, Η. ανβάιμο, Ο. Ημοζίζεξ. Γθανμμγή γμκμηοπηθήξ ακάιοζεξ με ηεκ μέζμδμ Multiple Locus Variable number of tandem repeat ( MLVA ) ζε ζηειέπε Listeria Monocytogenes απμμμκςμέκα από δηαηνμθηθά θαη θιηκηθά δείγμαηα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Βημηεπκμιμγίαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ΓΓ θαη ΝΟΙ Μθηςβνίμο 2009 Ξέζομκμ. Γηα ημ δεμμζηεομέκμ ένγμ πμο εθηέζεθε παναπάκς εκημπίζηεθακ 129 ISI (h index=7) (μέπνη 17 Ζακμοανίμο 2013). 12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΗΜΓΡΙΔΩΝ-ΤΝΓΔΡΙΩΝ 1. Ναναθμιμύζεζε ημο 16 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμείαξ με ζέμα «ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΝΜΖΜΠΕΠΑ ΔΩΕΟ» πμο μνγακώζεθε οπό ηεκ Έκςζε Γιιήκςκ εμηθώκ θαη ημο Πμήμαημξ εμείαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, 5-8 Δεθεμβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 3. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ Ιεπακηθήξ Πνμθίμςκ πμο μνγακώζεθε από ημ Πμήμα ηςκ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο Γζκηθμύ Ιεηζόβημο Νμιοηεπκείμο, 22 Μθηςβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 5. Ναναθμιμύζεζε ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 6. Οομμεημπή ζημ Ηιηκηθό Φνμκηηζηήνημ με ζέμα «Ε Οομβμιή ηεξ Ιμνηαθήξ Βημιμγίαξ ζημοξ Πέζζενεηξ Γνγαζηενηαθμύξ θιάδμοξ» πμο έγηκε ζηα πιαίζηα ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ-2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, 14 Ιανηίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 8. Ναναθμιμύζεζε ημο 1 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ηιηκηθήξ Ιηθνμβημιμγίαξ-7 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Κμζμθμμεηαθώκ Θμημώλεςκ θαη Ργηεηκήξ. 12

14 9. Ναναθμιμύζεζε ημο 4 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003). 10. Ναναθμιμύζεζε Γθπαηδεοηηθμύ Ννμγνάμμαημξ πνήζεξ ηεξ Real Time PCR (Smart Cycler II). 11. Ναναθμιύζεζε ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Ναναθμιμύζεζε ηεξ 5 εξ Γπηζηεμμκηθήξ Γθδήιςζεξ ΖΑΠΞΖΗΓΟ ΕΙΓΞΓΟ ΚΑΛΜΡ, Κάλμξ Αογμύζημο Ναναθμιμύζεζε ημο 6 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2007). 14. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ με ζέμα: «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Νμηώκ-Γιαπηζημπμίεζε θηκδύκςκ θαηά ηεκ Δηαθίκεζε ημοξ θαη Απμζήθεοζή ημοξ. Αζήκα (2009). 13. ΞΓΝΓ ΓΛΩE Αγγιηθά (Νμιύ θαιά) Γαιιηθά (Νμιύ θαιά) 14. ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΓ Άνηζηε γκώζε πεηνηζμμύ Ms Office (Word, Excel, Powerpoint). Κάηοτος ECDL (European Computer Driving Licence) Core Certificate, επηηοπία ζε όιεξ ηηξ εκόηεηεξ (7) πμο απαηημύκηαη γηα ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμύ. 13

15 14

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο

Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο Λοσκία Ζέρβα Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΗΑΓΩΓΖ Από ηα ηέιε ηνπ 1980: εθαξκνγή κνξηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Bioyiiudac & Βιοτετνολονίας «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος» υγγιατ'1 '-ε,λχ-βε0τ Χ ϊο4ο Γ/4ΐ/ '****f*tf*wftieg{

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 10: Μοριακή Βιολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων (1/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δήμητρας Χούχουλα Δρ. Xημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δήμητρας Χούχουλα Δρ. Xημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δήμητρας Χούχουλα Δρ. Xημικός 0 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Χούχουλα ONOMA: Δήμητρα ONOMA ΠΑΤΡΟΣ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ζωή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18-5-1973 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΥ (CROCUS SATIVUS LINNEAUS) ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ct L1 L2/L2a L3. NGU human papilloma virus HPV Ct human immunodeficiency virus HIV PCR RFLP

Ct L1 L2/L2a L3. NGU human papilloma virus HPV Ct human immunodeficiency virus HIV PCR RFLP 1256 2008 2011 - PCR-RFLP 4 2388 365 2.2 1 21~40 137 52 38.0% E 48 D 4 E Prevalence of chlamydia trachomatis urogenital tract infection and genotyping in out-patients of sexually transmitted disease clinics:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Πτυχία - Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Πτυχία - Εκπαίδευση ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ MSC ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΕΠΙΣ-ΕΦΕΤ-ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Πατρώνυμο: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών Τίτλος Σπουδών Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εκπαίδευση 2009: Διδακτορικό Δίπλωμα Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με θέμα «Παραγωγή Αρτοσκευασμάτων από Κατεψυγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τίτλος Υποέργου: «Εργαστηριακή προσομοίωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Comparative evaluation of selective culture and PCR for detection of Fusobacterium necrophorum and Fusobacterium nucleatum in throat specimens

Comparative evaluation of selective culture and PCR for detection of Fusobacterium necrophorum and Fusobacterium nucleatum in throat specimens O r i g i n a l p a p e r Comparative evaluation of selective culture and PCR for detection of Fusobacterium necrophorum and Fusobacterium nucleatum in throat specimens Victoria Mela 1,2, Angeliki Pantazatou

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική ένταση και οξειδωτική βλάβη του DNA στη

Οξειδωτική ένταση και οξειδωτική βλάβη του DNA στη Οξειδωτική ένταση και οξειδωτική βλάβη του DNA στη νόσο του Αλζχάιμερ. Γ. ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗ*, ΧΡ. ΚΟΡΟΣ**, Ε. ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ***, Κ. ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ****, Ι. ΔΟΝΤΑ*****, Δ. ΠΕΡΡΕΑ****** Περίληψη Σύμφωνα με τα νεώτερα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε. Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ

Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε. Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ Θδημπαζήξ Πκεομμκηθή Ίκςζε ( Idiopathic pulmonary fibrosis IPF) Specific

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Γιάννης Π. Κιουμής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» «H μεγαλύτερη συμφορά που μπορεί να συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Medicago marina 2012

Medicago marina 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ΣΚΑΓΙΑ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Χαρακτηρισµός και Φυλογενετική ανάλυση συµβιωτικών βακτηρίων που αποµονώθηκαν από τα φυµάτια της Medicago

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Καστρινάκη Αντωνία του Βασιλείου

Καστρινάκη Αντωνία του Βασιλείου Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) του Βασιλείου ιεύθυνση (-εις) Χατζηκωνσταντή, 8, GR- 11524, Αµπελόκηποι Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 2821071484 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλμονέλλωση (Μη τύφο-παρατυφική) (ICD-10 A02.0): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Σαλμονέλλωση (Μη τύφο-παρατυφική) (ICD-10 A02.0): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1 Σαλμονέλλωση (Μη τύφο-παρατυφική) (ICD-10 A02.0): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Πρόκειται για ένα gram- αρνητικό βακτήριο, της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα