ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ. Δήμηηρα Υούτοσλα. Δρ. Xημικός"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ Δήμηηρα Υούτοσλα Δρ. Xημικός

2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΩΝΤΜΟ: μύπμοια ONOMA: Δήμεηνα ONOMA ΠΑΣΡΟ: Νακαγηώηεξ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Δςή ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΓΝΝΗΗ: ΣΟΠΟ ΓΓΝΝΗΗ: Αζήκα ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγαμε με δύμ ηέθκα ΣΗΛ: / ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ-ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Απόθμηηε Θοθείμο ηεξ Γιιεκμγαιιηθήξ Οπμιήξ Saint Joseph Παμεπιζηημιακές: 1992: Γηζαγςγή 4 ε ζημ εμηθό Πμήμα ημο Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ. Φεβροσάριος1997: Απόθμηηε εμηθμύ Πμήμαημξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με βαζμό Θίακ Ηαιώξ. Διπλωμαηική εργαζία: Γθανμμγή ημο Ειεθηνμκηθμύ Ναναμαγκεηηθμύ Οοκημκηζμμύ ζηε μειέηε ηςκ νηδώκ οδνμλοιίμο από ηκώδε θαη με ηκώδε οιηθά. Μ νόιμξ ημοξ ζηηξ επαγγειμαηηθέξ αζζέκεηεξ ημο Ακαπκεοζηηθμύ Οοζηήμαημξ. Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από ημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ημήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο ΓΙΝ με ηίηιμ: Ιειέηε ηεξ ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ θαη ηεξ επίδναζεξ θοζηθώκ ακηημλεηδςηηθώκ θαηά ημ ηεγάκηζμα ηνμθίμςκ (Ζμύιημξ 2003). Διδακηορικό δίπλωμα (Ph.D.) από Γνγαζηήνημ Ιηθνμβημιμγίαξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Αζεκώκ με ζέμα: «Ιμνηαθή Δηάγκςζε ζηηξ Ιοθμβαθηενηδηώζεηξ» (Ζμύιημξ 2006). 3. ΤΠΟΣΡΟΦΙΓ-ΒΡΑΒΓΙΑ 2 ο Βραβείο Παπαζηαμάηη με ζέμα: «Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ» Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Οηα πιαίζηα ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Νοεμβρίοσ 2005 έως 30 Απριλίοσ 2007: Ιεηαδηδαθημνηθή ενεοκήηνηα με επηπμνήγεζε ημο Ζδνύμαημξ Ηναηηθώκ Ρπμηνμθηώκ (ΖΗΡ) ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο 1

3 Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ με ζέμα: Ακάπηολε ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μεζμδμιμγίαξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ με ακζεθηηθά ζηα ακηηβημηηθά ακαενόβηα μηθνόβηα. Γθανμμγή ηεξ μεζμδμιμγίαξ ζημκ έιεγπμ ηεξ θμνείαξ κμζειεομμέκςκ αζζεκώκ εκόξ ηνηημβάζμημο κμζμθμμείμο ηεξ Αζήκαξ θαη ζοζπέηηζε με ηεκ θαηακάιςζε ακηηβημηηθώκ 4. ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ-ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζηεκ μμάδα οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ «Γκδομηθή Πνμπμπμίεζε Φοζηθώκ Ακηημλεηδςηηθώκ με ζθμπό ηεκ ανηζημπμίζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάθηεζεξ ημοξ από βημμεπακηθά απόβιεηα θαη ηε βειηίςζε ηςκ ηδημηήηςκ ημοξ» (ΓΝΓΠ ΖΖ Οεπηέμβνημξ Ιάημξ 2001) ζε ζοκενγαζία με ηε ΒΖΜΞΡΘ (εμηθή θαη Γεςνγηθή Βημμεπακία-Γπηζηεμμκηθή Ένεοκα Α.Γ.). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Ρπεύζοκε ςξ εμηθόξ δηελαγςγήξ ενγαζηενηαθώκ πεηναμάηςκ ημο Γνγαζηενίμο εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ ζηα πιαίζηα ηςκ ακηίζημηπςκ μαζεμάηςκ ημο 7 μο θαη 8 μο ελαμήκμο ημο Πμήμαημξ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ( ). Γθμικό Μεηζόβιο Πολσηετμείο (Γργαζηήριο Υημείας και Σετμολογίας ηροθίμωμ). Γπίβιερε δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ ηειεηόθμηημο θμηηεηή ζημ Γνγαζηήνημ εμείαξ θαη Πεπκμιμγίαξ ηνμθίμςκ με ζέμα: Ιειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ειαίςκ. ( ).. Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε μεζόδςκ ειέγπμο ηεξ πμηόηεηαξ ηεξ δηαηνμθήξ ηςκ Γκόπιςκ Δοκάμεςκ θαζώξ θαη ηεξ εκενγεηαθήξ ηεξ αλίαξ» (Οεπηέμβνημξ1998- Οεπηέμβνημξ 1999). Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε ένγμο ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: «Ιειέηε ημο πενηβάιιμκημξ θαζώξ θαη θαηαγναθή εθείκςκ ηςκ παναγόκηςκ πμο μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ αίηηα αζζεκεηώκ θαζώξ θαη ηςκ επηδνάζεςκ ημοξ ηόζμ ζηε ζςμαηηθή όζμ θαη ζηεκ ροπμιμγηθή απόδμζε ηςκ ενγαδμμέκςκ» (Φεβνμοάνημξ 2000-Αύγμοζημξ 2000). 2

4 Ιμζηιηούηο Αμσμηικώμ Αμαλύζεωμ (ΝΠΙΔ ηοσ Τποσργείοσ Γθμικής Αμύμης) Γθπόκεζε μειέηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα με ακηηθείμεκμ: Ιειέηε αημμηθμύ, πεμηθμύ θαη βημιμγηθμύ πμιέμμο» (Μθηώβνημξ Μθηώβνημξ 2002). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμηζζε Γπηζηεμμκηθόξ ζοκενγάηεξ ςξ εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Ιηθνμβημιμγηθό ενγαζηήνημ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ Γζκηθμύ θαη Ηαπμδηζηνηαθμύ Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ (Οεπηέμβνημξ 2001 Οεπηέμβνημξ 2003) Γπηζηεμμκηθή Ρπμζηήνηλε Δηαγκςζηηθμύ θαη Γνεοκεηηθμύ Ένγμο θαζώξ θαη Γθπαηδεοηηθό Ένγμ γηα ηηξ Γνγαζηενηαθέξ Αζθήζεηξ ηςκ Φμηηεηώκ Ζαηνηθήξ. (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας- Αηηικό Νοζοκομείο) Ούμβαζε ενγαζίαξ Ζ.Δ. μνηζμέκμο πνόκμο ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ. 407/80 (βαζμμιμγηθή ακηηζημηπία Θέθημνα) γηα ηε δηδαζθαιία ημο μαζήμαημξ Ιηθνμβημιμγία ζημοξ θμηηεηέξ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ (Μθηώβνημξ 2003-Αύγμοζημξ 2004). ιβιηαμίδειος τολή Ωνμμίζζηα Γθπαηδεύηνηα ημο μαζήμαημξ Υημεία Σροθίμωμ ζε Ζ.Γ.Η ηεξ Οηβηηακηδείμο Δεμόζηαξ Οπμιήξ Πεπκώκ θαη Γπαγγειμάηςκ (Φεβνμοάνημξ 2005-Ζμύκημξ 2005). Ιαηρική τολή Παμεπιζηημίοσ Αθημώμ (Γργαζηήριο Μικροβιολογίας) Έμμηζζε Ιεηαδηδαθημνηθή εμηθόξ-ενεοκήηνηα ζημ Γνγαζηήνημ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ Βαθηενηαθώκ Θμημώλεςκ ημο ημμέα Ιηθνμβημιμγίαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ ζηα πιαίζηα ημο Γνεοκεηηθμύ Ννμγνάμμαημξ ΝΡΘΑΓΜΞΑΟ ΖΖ με ζέμα: «Ιειέηε με ηεπκηθέξ ζομβαηηθήξ θαη μμνηαθήξ μηθνμβημιμγίαξ Gram-ανκεηηθώκ ακαένμβηςκ βαθηενίςκ απμμμκμύμεκςκ από ιμημώλεηξ» (νήζε ηεπκηθώκ πεμηθώκ ακαιύζεςκ όπςξ HPLC θαη GC, μμνηαθήξ βημιμγίαξ γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθίκδοκςκ βαθηενίςκ, ςξ Γνεοκήηνηα εμηθόξ). (Απνίιημξ Δεθέμβνημξ 2007). Γγκλημαηολογικό Γργαζηήριο ηης Γλλημικής Αζησμομίας εμηθόξ-γνεοκήηνηα ηςκ Γγθιεμαημιμγηθώκ Γνγαζηενίςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ Αζεκώκ ημο ημήμαημξ ακάιοζεξ βημιμγηθώκ οιηθώκ (Μθηώβνημξ 2005-Ζακμοάνημξ 2009). 3

5 Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2007 Ζμύιημξ 2008). Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Μθηώβνημξ 2008 Ζακμοάνημξ 2009). Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ (Ζακμοάνημξ ζήμενα). 5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ 1) Οκηώβριος 2007 Ιούλιος 2008: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ Ακάιοζε ΖΖ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Γκόνγακε Ακάιοζε Πνμθίμςκ». 2) Οκηώβριος 2008 Ιούλιος 2009: Έμμιζθη Γργαζηηριακός σμεργάηης (Γνγαζηήνημ εμείαξ Πνμθίμςκ) ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ, γηα ηε Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ». 3) Ιαμοσάριος 2009 ζήμερα. Καθηγήηρια Γθαρμογώμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ εμεία Πνμθίμςκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Αζεκώκ. Δηδαζθαιία ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «εμεία Πνμθίμςκ» θαζώξ θαη ημο Γνγαζηενηαθμύ Ιαζήμαημξ «Βημπεμεία» 4) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Μαθημάηωμ ηεξ Δηδαθηηθήξ Γκόηεηαξ «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Δηαπείνεζε Νμηόηεηαξ θαη εηδηθόηενα ηα ακηηθείμεκα «Παπείεξ Ιέζμδμη Παοημπμίεζεξ Ιηθνμμνγακηζμώκ» θαη «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζηεκ Αζθάιεηα ηςκ Πνμθίμςκ» ζηα πιαίζηα ημο Δηαημεμαηηθμύ Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ «Γπηζηήμε Πνμθίμςκ θαη Δηαηνμθή» θαηά ημ αθαδεμασθό έημξ ) σμμεηοτή ζηημ Διδαζκαλία Μεηαπηστιακώμ Γργαζηηριακώμ Μαθημάηωμ με γκςζηηθό ακηηθείμεκμ «Ννμζδημνηζμόξ αιιενγημγόκςκ μοζηώκ ζηα ηνόθημα με μμνηαθέξ ηεπκηθέξ» ζηα πιαίζηα ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ ηεξ Ζαηνηθήξ Οπμιήξ με ηίηιμ «Νενηβάιιμκ θαη Ργεία, Δηαπείνηζε πενηβαιιμκηηθώκ ζεμάηςκ με επηπηώζεηξ ζηεκ Ργεία.».θαηά ηα αθαδεμασθα έηε , ) Τπεύθσμη Διπλωμαηικώμ Γργαζιώμ ηωμ θοιηηηώμ ηοσ Σμήμαηος Σετμολογίας Σροθίμωμ θονίςξ ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα «Γθανμμγή Ιμνηαθώκ Πεπκηθώκ ζημ ώνμ ηςκ Πνμθηθώκ Αιιενγηώκ, ζηε Ιηθνμβημιμγία Πνμθίμςκ θαζώξ θαη ζε ζέμαηα Δηαηνμθή θαη Ργεία». 4

6 6. ΓΙΗΓΗΣΡΙΑ Γ ΠΣΤΥΙΑΚΓ ΓΡΓΑΙΓ 1. Aκζή Ιηπαειά θαη Ακηώκεξ Νύνγμο. Γπίδναζε ηεξ Δηαηνμθήξ ζημκ Ηανθίκμ ημο Ννμζηάηε. 2. Δήμεηνα Νεηναζμάθε. Ιμνηαθή Γμκμηύπςζε Οηειεπώκ Listeria monocytogenes. 3. Ιανία Δνημμύνα θαη Αγγειηθή Οαθανίθα. Ωμέγα 3 & 6 Θηπανά Μλέα θαη μ νόιμξ ημοξ ζηεκ Ργεία μαξ. 4. Ομθία Ηηηνηκηάνε. Ωθέιεηεξ ημο Ιεηνηθμύ Γάιαθημξ. 5. Ζςάκκεξ Γεςνγαθάθμξ. Ακηημλεηδςηηθή Δνάζε ημο Ννάζηκμο Πζαγημύ. 6. νηζηηάκα Αλαμπακμπμύιμο. Ε επελενγαζία ηςκ ηνμθίμςκ ζηεκ ηνμπμπμίεζε ηθακόηεηαξ πνόθιεζεξ ηνμθηθήξ αιιενγίαξ. 7. Ιανία Ηονηαθμπμύιμο. Δοζιεηημονγία ημο Ήπαημξ θαη Δηαηνμθή. 8. Αude De Mesmaeker. Determination of Food Allergens with molecular methods (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 9. Marine Jacquemin: Antioxidant activity of mastic (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 10. Marchand Emeline. Different extraction methods of proteins of food products and their link with allergenicity (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 11. Léa Mazzolini. Different extraction methods of allergens proteins of food products. Identification of antigenic epitopes with western blot (Γνγαζία ζηα πιαίζηα ERASMUS). 12. Ζςάκκα Ιπαζηανδή. Μη εοενγεηηθέξ επηδνάζεηξ ηεξ μαζηίπαξ ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό. 13. Θέακδνμξ Οθιαβηάδεξ: Eθανμμγή ηεξ Αιοζηδςηήξ Ακηίδναζεξ Νμιομενάζεξ (PCR, Polymerase chain Reaction) ζηα ηνόθημα. 7. ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γπηζηεμμκηθά Ρπεύζοκε ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ γηα ημ ένγμ «Πρακηική Άζκηζη Σ.Γ.Ι. Αθήμας», πμο οιμπμηείηαη ζημ πιαίζημ ημο Γπηπεηνεζηαθμύ Ννμγνάμμαημξ «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο Ιάζεζε» (Οεπηέμβνημξ Αύγμοζημξ 2012). Γπηζηεμμκηθή Ρπεύζοκε ημο Ρπμένγμο με ηίηιμ «Ιαγκεηηθά κακμζςμαηίδηα γηα ηεκ ηαπεία δηάγκςζε παζμγόκςκ ζε ηνόθημα, ζεραημία θαη ιμημώλεηξ ημο ΗΚΟ: Ιία θαηκμηόμμξ ηεπκηθή, θμηκή γηα ηεκ επίιοζε μείδμκμξ ζέμαημξ δεμόζηαξ ογείαξ θαη επείγμοζαξ ηαηνηθήξ» ηοσ προγράμμαηος «Αρτιμήδης ΙΙΙ Γκίζποζε ενεοκεηηθώκ μμάδςκ ζημ ΠΓΖ Αζήκαξ» (Ιάνηημξ 2012-Ιάσμξ 2014) 5

7 8. ΜΓΣΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΓΜΙΝΑΡΙΟ Ιεηεθπαηδεοηηθό Οεμηκάνημ ζημ Ζκζηηημύημο Ναζηέν με ηίηιμ «Outils Moleculaires et Epidemiologie de la Tuberculose» (Ιμνηαθέξ Πεπκηθέξ θαη Γπηδεμημιμγία ηεξ Φομαηίςζεξ) Νανίζη, Γαιιία ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ νήζε θςημμέηνμο UV/VIS, HPLC/MS (High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GLC/MS (Gas Liquid Chromatography/Mass Spectrometry), GPC (Gel Permeation Chromatography), ESR (Electron Spin Resonance), IR (Infrared), NMR (Nuclear Magnetic Resonance), FTIR (Fourrier Tranform Infrared). νήζε θιαζζηθώκ μηθνμβημιμγηθώκ ηεπκηθώκ (θαιιηένγεηεξ, ακμζμεκδομηθέξ μέζμδμη, ακμζμθζμνηζμόξ) ζηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ. νήζε ηεπκηθώκ μμνηαθήξ βημιμγίαξ ζηε μηθνμβημιμγία γηα ηε δηάγκςζε μηθνμβηαθώκ ιμημώλεςκ θαη ηοπμπμίεζε επηθύκδοκςκ βαθηενίςκ: PCR (Polymerase chain reaction), PFGE (Pullsed Field Gel Electrophoresis), Spoligotyping, RFLP (Restriction Length Polymorphism), LM-PCR (Ligation Mediated Polymerase Chain Reaction), MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units), Real Time PCR, Sequencing DNA, Fragment Analysis DNA. 10. ΔΗΜΟΙΓΤΓΙ 1. Valavanidis, D.Houhoula and A.Theodoropoulou. A study of Hydroxyl Radicals Generated by Fibrous and Nonfibrous Dusts: Significance to lung Cytotoxicity, Occupational Diseases and Use of Antioxidants for Disease Prevention. Pharmakeftiki 9: , (1996). 2. Valavanidis, A.Theodoropoulou and D.Houhoula. Exposure to Fibrous and Nonfibrous Respirable Dusts, Generation of Oxygen Free Radicals and Occupational Lung Diseases. An Introductory Review. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics (Γπηζεώνεζε Ηιηκηθήξ Φανμαθμιμγίαξ θαη Φανμαθμθηκεηηθήξ, Innternational Edition), 10 (3): , (1996). 3. Α. Βαιαβακίδεξ, Β. Βημιάθεξ, Α. Θεςδμνμπμύιμο, Δ. μύπμοια. Ιειέηε ημο νόιμο ημο ζηδήνμο ζηεκ θανθηκμγέκεζε. Ιεπακηζμμί παναγςγήξ μλογμκμύπςκ ειεοζένςκ νηδώκ από ηκώδε οιηθά θαη ζθόκεξ ημο ενγαζηαθμύ πενηβάιιμκημξ. Γιιεκηθή Μγθμιμγία 33: 46-56, (1997). 6

8 4. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. A θinetic study of oil deterioration during frying and a comparison with heating. J. Am. Oil Chem. Soc 79: (2002). p pdf 5. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. The effect of process time and temperature on the accumulation of polar compounds in the oil during deep-fat frying Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003). 6. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano during frying and storage of potato chips Journal of the Science of Food and Agriculture 83: (2003). 7. D.P. Houhoula and V. Oreopoulou. Predictive study for the extent of deterioration of potato chips during storage. Journal of Food Engineering 65: (2004) D. P. Houhoula, V.Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidant efficiency of oregano in frying and storage of fried products. European Journal of Lipid Science and Technology 106 (11): (2004) 9. Papaparaskevas J, D.P.Houhoula, M. Papadimitriou, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Ruling out Bacillus anthracis: Evaluation of Methology. Emerging Infectious Diseases 10(4): (2004) Δ. μύπμοια, Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Γ. Βμονιή, ΝΘ. Πάζημξ, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα Ε επηδεμημιμγία ηεξ πκεομμκηθήξ θομαηίςζεξ ζε αζζεκείξ δύμ κμζμθμμείςκ ηεξ Αζήκαξ. Ανπεία Γιιεκηθήξ Ζαηνηθήξ 23(1) A. Katsandri, A Pantazatou, GL Petrikos, D.P. Houhoula, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Avlamis Two cases of infections due to multi-drug resistant Bacteroides fragilis group strains. Journal of Clinical Microbiology, 44(9): A. Katsandri, A Avlamis, A Pantazatou, D. Houhoula, J Papaparaskevas Dissemination of nim-class genes, encoding for nitroimidazole resistance, among different species of Gram-negative anaerobic 7

9 bacteria, isolated in Athens, Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy J Papaparaskevas, A Pantazatou, A. Katsandri, D. Houhoula, Tsakris A, NJ Legakis and A Avlamis, Moxifloxacin resistance is prevalent among Bacteroides and Prevotella species in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 62(1) J. Papaparaskevas, D.P. Houhoula, A. Siatelis and A. Tsakris, Molecular beacon based Real-Time PCR assays, in technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology, 46(9): Pittaras TE, J Papaparaskevas DP Houhoula, NJ Legakis, E Frangouli,Katsambas A, A. Tsakris and H Papadogeorgakis Comparison of penile skin swab with intra-urethral swab and first void urine for polymerase chain reaction-based diagnosis of Chlamydia trachomatis urethritis in male patients. Sex. Transm. Dis Dec;35(12): A. Siatelis, D.P. Houhoula, J. Papaparaskevas, D. Delakas and A. Tsakris Detection of Bacillus Galmette-Guerin (Mycobacterium bovis BCG) DNA in Urine and Blood Specimens after Intravesical Immunotherapy for Bladder Carcinoma. Journal of Clinical Microbiology, 49(4): D. P. Houhoula, D. Pirasmaki, S. Konteles, D. Kizis, S. Koussissis, M. Bratakos, N. Poggas, E. Charvalos, A. Tsakris and J. Papaparaskevas. High level of heterogeneity among Listeria monocytogenes isolates from clinical and food origin specimens, in Greece Foodborne Pathogens and Diseases. 2012, VoL 9, Numb9, p ΑΝΑΚΟΙΝΩΓΙ Γ ΤΝΓΔΡΙΑ 1. Theodoropoulou A, D. Houhoula, Zarodimos I, Salika A and A. Valavanidis. A study of hydroxyl radicals generated by fibrous and non-fibrous dusts due to air pollution. 1 st Panhellenic Meeting of Free Radicals and Oxidation Stress. Ioannina, Greece, Oreopoulou V, J. Yannikis, J. Protogeras, D.P. Houhoula and C. Tzia. Αntioxidant from Salvia triloba. 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 8

10 3. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Thermooxidative alterations of cottonseed oil and the effect of oregano. ICEF8: Eighth International Congress of Γngineering and Food, Puebla, Mexico (2000). 4. D.P. Houhoula, V Oreopoulou and C. Tzia. Antioxidative efficiency of oregano extracts on storage of fried products. 92 nd AOCS American Oil Chemists Society Annual Meeting & Expo, Minneapolis, Minnesota, USA, (2001). 5. Δ. μύπμοια, Η. Πδηά Β. Ωναημπμύιμο. Ηηκεηηθή μειέηε ζενμμμλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ βαμβαθειαίμο θαηά ημ ηεγάκηζμα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2001). 6. C. Tzia and D.P. Houhoula. Safety of fried foods and HACCP. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 7. D.P. Houhoula, V. Oreopoulou and C. Tzia. Study of the alterations of cottonseed oil during frying and the effect of extracts of oregano. 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 8. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 2 nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, Greece, (2001). 15. Δ.Ν. μύπμοια, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Ο. Κηθμιάμο, Γ. Βμγηαηδάθεξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ε μέζμδμξ εθπύιηζεξ ημο DNA θαζμνίδεη ηεκ εοαηζζεζία ηεξ Ιμνηαθήξ Δηάγκςζεξ ηεξ θομαηίςζεξ. 20 μ Γζκηθό Οοκέδνημ Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 16. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. The DNA extraction method critically affects PCR sensitivity for the diagnosis of tuberculosis. 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 10. D.P Houhoula, J. Papaparaskevas, S. Nikolaou, E. Vogiatzakis, N.J. Legakis and L.Zerva. Evaluation and Optimization of three DNA extraction methods for the Molecular Diagnosis of Tuberculosis. 23 rd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dubrovnik, Croatia (2002). 11. Δ. Ν. μύπμοια, Η. Πδηά θαη Β. Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε ηεξ νίγακεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεγακίζμαημξ θαη θαηά ηε δηάνθεηα απμζήθεοζεξ ηεγακηζμέκεξ παηάηαξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003) 12. Papaparaskevas J, M. Papadimitriou D.P.Houhoula, G. Saroglou, N.J Legakis and L. Zerva. Rulling out Bacillus anthracis: Evaluation of 9

11 methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 13. D.P Houhoula, E. Balis, J. Papaparaskevas, N.J. Legakis and L.Zerva. Detection of Chlamydia pneumoniae in respiratory tract specimens by PCR: evaluation of methology. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, U.K (2003). 14. Δ.Ν. μύπμοια, E. Ιπαιήξ, Ζ. Ναπαπαναζθεοάξ, Κ.Ζ. Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Ακίπκεοζε Chlamydia pneumoniae με PCR ζε δείγμαηα ημο ακαπκεοζηηθμύ ζοζηήμαημξ: αλημιόγεζε μεζμδμιμγίαξ. 29 μ Νακειιήκημ Ζαηνηθό Οοκέδνημ, Αζήκα, Γιιάδα, (2003). 15. Α. Φιμύκηδε, Δ.μύπμοια, Κ.Θεγάθεξ θαη Θ. Δένβα. Έιεγπμξ πμηόηεηαξ ζηεκ Ιμνηαθή Δηάγκςζε ηεξ Φομαηίςζεξ. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Θεζζαιμκίθε, Γιιάδα (2004). 16. Flountzi A, D. Houhoula, A. Priftis, L. Zerva and N. Legakis. Quality assurance in molecular diagnosis of tuberculosis 14 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague/ Czech Republic (2004). 17. Skarmoutsou N, E. Faviou, S Nikolaou, H Fakiri, A Skroubelou, C Vletsas, V Tamvakis, E Papafragas, V Sgountzos, A Papavassiliou, S Kanavaki, D. Houhoula, N. Legakis and L.Zerva. Epidemiology of Pulmonary Tuberculosis In Athens, Greece. 25 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Sardinia, Italy (2004). 18. Κ. Οθανμμύηζμο, Γ. Φαβίμο, Γ. Βμονιή, Γ. Φαθίνε, Ο. Κηθμιάμο,. Βιέηζαξ, Β. Παμβάθεξ, Γ. Ναπαθνάγθαξ, Ο. Ηακαβάθε, Δ. μύπμοια, Η. Ιαζζέιμο, Η. Πανπαηδή, Κ. Θεγάθεξ, Θ. Δένβα. Ε επηδεμημιμγία ηεξ θομαηίςζεξ ζηεκ Αηηηθή. 2 μ εηήζημ επηζηεμμκηθό ζοκέδνημ ηαηνηθήξ ζπμιήξ, Αζήκα (2005). 19. Δ Πζημμγηάκκεξ, Ι Οηαοναθάθε, Γ Ημονή, Α Θάμπα, Δ μύπμοια, Ο Ηηόθηαξ, Β Ωναημπμύιμο. Ακηημλεηδςηηθή δνάζε θιαβμκμεηδώκ θαη παναιαβή ημοξ από ανςμαηηθά θοηά. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 20. Δ μύπμοια, Β Ωναημπμύιμο. Ννμννεηηθή μειέηε ηεξ μλεηδςηηθήξ αιιμίςζεξ ηςκ ηζηπξ θαηά ηεκ απμζήθεοζε. 1 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Euro Fed Lipid (Ούγπνμκεξ Πάζεηξ ζημ ημμέα ηςκ ιηπώκ θαη ειαίςκ), Αζήκα Γιιάδα (8-9 Ζμοκίμο 2005). 21. Skarmoutsou N, D. Houhoula E. Faviou, H Fakiri, S Nikolaou, C Vletsas, W Tamvakis, E Papafragas, S Kanavaki, K Masselou, A Tarpatzi, N. Legakis and L.Zerva. Pulmonary tuberculosis amonginpatients in Greece and report of an outbreak. 26 th Annual 10

12 Congress of the European Society of Mycobacteriology, Istanbul Turkey (June 26-29, 2005). 22. A. Katsandri, D.P. Houhoula, GL Petrikos, NJ Legakis, J Papaparaskevas, A Pantazatou, A Avlamis. High incidence of moxifloxacin resistance among Bacteroides spp. Isolates in Greece. Results from the Hellenic Study Group on Gram-Negative Anaerobic- Bacteria. 16 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice France (1-4 April 2006). 23. Α. Ηαηζακδνή, Α Νακηαδάημο, Γ Θςμόπμοιμξ, Γ Νεηνίθμξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, ΚΖ Θεγάθεξ θαη Α. Αοιάμε. Θμημώλεηξ από πμιοακζεθηηθά ζηειέπε Bacteroides fragilis group. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 24. Α. Ηαηζακδνή, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Α Νακηαδάημο, Ο Κεμθώηηζημο, Α. Αοιάμε θαη ΚΖ Θεγάθεξ. Ρρειά πμζμζηά ακημπήξ ζηεκ Ιμληθιμλαζίκε ζε ζηειέπε Bacteroides spp. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 25. Γ Ναπαδμγεςνγάθε, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Γ Φναγθμύιε, Κ Θεγάθεξ. Σεοδώξ ανκεηηθά απμηειέζμαηα με μμνηαθή ηεπκμιμγία ζε μονεζνήηηδα από Chlamydia trachomatis: ακαθμνά πενίπηςζεξ. 4 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα (12-15 Απνηιίμο 2006). 26. T. Pittaras, DP Houhoula, J Papaparaskevas, E Frangouli, NJ Legakis and H Papadogeorgakis. Detection of Chlamydia trachomatis in symptomatic male patients using samples from four different anatomic sites with nucleic acid amplification tests-naat s. 5 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Ξόδμξ, Γιιάδα (4-8 Μθηςβνίμο). 27. D.P. Houhoula, A. Siatelis, N.J. Legakis, A. Tsakris, and J. Papaparaskevas. Evaluation of Real-Time PCR assays, based in molecular beacon technology, for detection and quantification of Mycobacterium tuberculosis DNA. 17 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Munich/Germany (31-3 April 2007). 28. Θ Νηηανάξ, Δ μύπμοια, Ζ Ναπαπαναζθεοάξ, Κ Θεγάθεξ, Α. Ηαηζάμπαξ, Γ Φναγθμύιε θαη Γ Ναπαδμγεςνγάθε. Δηενεύκεζε με επεμβαηηθώκδεηγμάηςκ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ ιμίμςλεξ από Chlamydia trachomatis. 9 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Δενμαημιμγίαξ θαη Αθνμδηζημιμγίαξ, Αζήκα Ζμοκίμο J. Papaparaskevas, A. Siatelis, D.P. Houhoula, C Constantinides and A. Tsakris. PCR based detection of Bacillus Calmette-Guerin in 11

13 clinical specimens following intravesical immunotherapy for bladder carcinoma. 48th ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC Μθηςβνίμο Δ. μύπμοια, Ο. Ημκηειέξ, Δ. Ηίδεξ, Κ. Νόγγαξ, Ι. Ιπναηάθμξ, Η. ανβάιμο, Ο. Ημοζίζεξ. Γθανμμγή γμκμηοπηθήξ ακάιοζεξ με ηεκ μέζμδμ Multiple Locus Variable number of tandem repeat ( MLVA ) ζε ζηειέπε Listeria Monocytogenes απμμμκςμέκα από δηαηνμθηθά θαη θιηκηθά δείγμαηα. 3 μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Βημηεπκμιμγίαξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ΓΓ θαη ΝΟΙ Μθηςβνίμο 2009 Ξέζομκμ. Γηα ημ δεμμζηεομέκμ ένγμ πμο εθηέζεθε παναπάκς εκημπίζηεθακ 129 ISI (h index=7) (μέπνη 17 Ζακμοανίμο 2013). 12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΗΜΓΡΙΔΩΝ-ΤΝΓΔΡΙΩΝ 1. Ναναθμιμύζεζε ημο 16 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμείαξ με ζέμα «ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΝΜΖΜΠΕΠΑ ΔΩΕΟ» πμο μνγακώζεθε οπό ηεκ Έκςζε Γιιήκςκ εμηθώκ θαη ημο Πμήμαημξ εμείαξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, 5-8 Δεθεμβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 2 nd Meeting of the European Section of American Oil Chemists Society, Cagliari, Italy (1998). 3. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ Ιεπακηθήξ Πνμθίμςκ πμο μνγακώζεθε από ημ Πμήμα ηςκ εμηθώκ Ιεπακηθώκ ημο Γζκηθμύ Ιεηζόβημο Νμιοηεπκείμο, 22 Μθηςβνίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 17 th International Congress of Nutrition, Vienna, Austria (2001). 5. Ναναθμιμύζεζε ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ, 2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2002). 6. Οομμεημπή ζημ Ηιηκηθό Φνμκηηζηήνημ με ζέμα «Ε Οομβμιή ηεξ Ιμνηαθήξ Βημιμγίαξ ζημοξ Πέζζενεηξ Γνγαζηενηαθμύξ θιάδμοξ» πμο έγηκε ζηα πιαίζηα ημο 20 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ιηθνμβημιμγίαξ-2 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Ζαηνηθήξ Βημπαζμιμγίαξ, Αζήκα, Γιιάδα, 14 Ιανηίμο Ναναθμιμύζεζε ημο 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, (2002). 8. Ναναθμιμύζεζε ημο 1 μο Γζκηθμύ Οοκεδνίμο Ηιηκηθήξ Ιηθνμβημιμγίαξ-7 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο Κμζμθμμεηαθώκ Θμημώλεςκ θαη Ργηεηκήξ. 12

14 9. Ναναθμιμύζεζε ημο 4 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νάηνα, Γιιάδα, (2003). 10. Ναναθμιμύζεζε Γθπαηδεοηηθμύ Ννμγνάμμαημξ πνήζεξ ηεξ Real Time PCR (Smart Cycler II). 11. Ναναθμιύζεζε ημο 31 μο Νακειιήκημο Ζαηνηθμύ Οοκεδνίμο, Ιάσμξ Ναναθμιμύζεζε ηεξ 5 εξ Γπηζηεμμκηθήξ Γθδήιςζεξ ΖΑΠΞΖΗΓΟ ΕΙΓΞΓΟ ΚΑΛΜΡ, Κάλμξ Αογμύζημο Ναναθμιμύζεζε ημο 6 μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Αζήκα, Γιιάδα, (2007). 14. Ναναθμιμύζεζε ηεξ Εμενίδαξ με ζέμα: «Αζθάιεηα Πνμθίμςκ θαη Νμηώκ-Γιαπηζημπμίεζε θηκδύκςκ θαηά ηεκ Δηαθίκεζε ημοξ θαη Απμζήθεοζή ημοξ. Αζήκα (2009). 13. ΞΓΝΓ ΓΛΩE Αγγιηθά (Νμιύ θαιά) Γαιιηθά (Νμιύ θαιά) 14. ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΓ Άνηζηε γκώζε πεηνηζμμύ Ms Office (Word, Excel, Powerpoint). Κάηοτος ECDL (European Computer Driving Licence) Core Certificate, επηηοπία ζε όιεξ ηηξ εκόηεηεξ (7) πμο απαηημύκηαη γηα ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμύ. 13

15 14

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών

Βαθμός Διπλώματος: 8.22 (Λίαν Καλώς) Βαθμός Απολυτηρίου: 19.4 (Άριστα) 1999 2000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών Τίτλος Σπουδών Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εκπαίδευση 2009: Διδακτορικό Δίπλωμα Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με θέμα «Παραγωγή Αρτοσκευασμάτων από Κατεψυγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γκόβαρης Ονομα πατρός: Κωνσταντίνος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr CURRICULUM VITAE Name: Date of birth and place: Nationality: Address: Email BEZIRTZOGLOU Eugenia 22/5/1957, Athens (Greece) French and Greek 2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Προσωπικά στοιχεία: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: /04/1957, Πάτρα Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Κωνσταντίνα Επώνυμο: Τζιά Όνομα πατέρα: Ευάγγελος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Τόπος γέννησης: Πειραιάς Ημερομηνία γέννησης: 5 12 1954 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη ISI) Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με 1. Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Tzia, Thomopoulos, C., 1993. Isolation of natural antioxidants from Oregano,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Α. Διεθνή περιοδικά με κρίση (με αστερίσκο είναι τα περιοδικά με

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Α. Διεθνή περιοδικά με κρίση (με αστερίσκο είναι τα περιοδικά με 3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ISI) Α. Διεθνή περιοδικά με κρίση (με αστερίσκο είναι τα περιοδικά με 1. Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Tzia, Thomopoulos, C., 1993. Isolation of natural antioxidants from Oregano, La Rivista

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Δεκέμβριος 2008 Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

danae.venieri@enveng.tuc.gr

danae.venieri@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ανάης Βενιέρη Επίκουρης Καθηγήτριας Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ανάη Βενιέρη Όνοµα πατέρα: Πέτρος Όνοµα µητέρας: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969875 e-mail: avanta@upatras.gr http://www.avantarakis.gr ~ΠΑΤΡΑ 2011~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα Υποψηφίου Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός 'Ελεγχος Τροφίμων» Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Δανάη Βενιέρη Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Σεπτέμβριος 2015 Περιεχόμενα Βιογραφικού Σημειώματος Προσωπικά Στοιχεία... 3 Σπουδές... 3 Υποτροφίες... 4 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Φ. Στρατή Διεύθυνση: Μαρκορά 31-33, Αθήνα 11141 Τηλ. 210-2235268, 6936794383 E-mail: estrati@teiath.gr, strati@chemeng.ntua.gr, irinistrati@yahoo.gr 1. Εκπαίδευση 1.1 Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

Το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων: ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΔΡ. Ιωάννης Τσάκνης http://www.ft.teiath.gr/dinamiko/cv-greek-tsaknis.pdf Το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ AΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname : Tzortzakis

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname : Tzortzakis CURRICULUM VITAE Personal Details Surname : Tzortzakis Name : Nikolaos Father s name : Georgios Day of birth : 8 July 1974 Place of birth : Chania - Crete Nationality : Greek Marital status : Single Military

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία» Μνξηαθέο δηαγλσζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων,

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων Σύνοψη των ερευνητικών & συγγραφικών δραστηριοτήτων (δημοσιευμένο έργο, συνέδρια, κ.α.) των μελών ΔΕΠ του Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων από της σύστασής του

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος. Θεσσαλιώτιδος 53, 43100, Καρδίτσα

Γεώργιος. Θεσσαλιώτιδος 53, 43100, Καρδίτσα Βασίλειος Γ. Παπατσίρος Επικ. Καθηγητής Παθολογίας Χοίρων Παθολογική Κλινική, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 1. AΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούλιος 2013 Ονοματεπωνυμο: Όνομα Πατρός: Τόπος Γεννήσεως: Ημερομηνία Γεννήσεως: Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Σωτήριος Κοίτα Λακωνίας 04/02/1950

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ανωτάτη Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ανωτάτη Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο : ΚΕΦΑΛΑΣ Ονομα : Παναγιώτης Τόπος γέννησης : Μυτιλήνη Λέσβου Ημερομηνία γέννησης : 15/12/1960 Διεύθυνση : Σωζοπόλεως 14-16, Αθήνα 10446 Χαλέπας 6Α, Χανιά 73133 Ανωτάτη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα