Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο"

Transcript

1 Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Κένηρο Ημέρας ΘΑΣΘΣ Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ζε κηα θνπδίλα ελόο αζελατθνύ ζπηηηνύ γλώξηζα κηα θνπηάια, ε νπνία ζέιεζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ ηζηνξία ηεο. Ξεθίλεζε ιέγνληαο όηη κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο από ηε ζηηγκή πνπ ηελ θαηαζθεύαζαλ κέρξη λα βξεζεί ζε απηό ην ζπίηη ην πέξαζε ζην καγαδί ηεο γεηηνληάο πνπ πνπινύζε ηα σξαηόηεξα νηθηαθά ζθεύε θαη θνπδηληθά. Στελ βητξίλα τνπ καγαδηνύ Ζ θνπηάια βξίζθνληαλ πάληα κέζα ζ έλα θνπηί καδί κ έλα ζεη θνπηαιάθηα θαηαζθεπαζκέλα θαη απηά από ην ίδην πιηθό όπσο θαη εθείλε. Πεξίκελε θαη έθαλε πνιιά όλεηξα όηη κηα κέξα ζα βξίζθνληαλ ζηε θνπδίλα θάπνηνπ κεγάινπ ζεθ θαη όηη ζα ηνλ βνεζνύζε λα καγεηξεύεη πνιιά θαη σξαία θαγεηά. Δίρε πνιιέο θηινδνμίεο γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη γηαηί λα κελ έρεη αθνύ άιισζηε είρε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο. Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή, βαζηά θνπηάια, θαηαζθεπαζκέλε από πςειήο πνηόηεηαο αλνμείδσην αηζάιη θαη κε ιαβή από θπζηθό θανπηζνύθ. Πέξαζε πνιιά ρξόληα κέζα ζηε ζησπή κε ηε πξνζκνλή λα ηεο δνζεί θάπνηε ε επθαηξία λα καγεηξέςεη θαη απηή. Καη λα ε επθαηξία! Κάπνηα κέξα κηα ζπκπαζεηηθή θαη θαινζπλάηε γξηνύια κπήθε ζην καγαδί γηα λα αγνξάζεη ζθεύε γηα ηελ θνπδίλα ηεο. Τα ζθεύε όια ράξεθαλ «επηηέινπο ζα θύγνπκε από εδώ κέζα» ζθέθηεθαλ «αιιά πην από όια ζα δηαιέμεη ε γηαγηά??» αλαξσηήζεθαλ. Δπζύο άξρηζαλ λα θνηηνύλ ην έλα ην άιιν αληαγσληζηηθά. Σηνιίζηεθαλ, γπαιίζηεθαλ θαη κπήθαλ ζηελ ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα επεξγήκαηά ηνπο ζηελ γηαγηά, ν θπξ Θαλάζεο επζύο έηξεμε λα ηελ εμππεξεηήζεη. Γηαγηά: Χάρλσ γηα έλα ηδηαίηεξν αμεζνπάξ θνπδίλαο. Μηα θίιε κνπ, ζύζηεζε ην δηθό ζαο καγαδί. Μνπ είπε πσο έρεηε θαηαπιεθηηθά θνπδηληθά κε ηδηαίηεξα πξνζόληα. Μέρξη πνπ κνπ είπε όηη κηιάλε θηόιαο. Κύξηνο Θαλάζεο: Α! Βέβαηα! Σην καγαδί κνπ έρσ κόλν μερσξηζηά θνπδηληθά θαη όλησο είλαη αιήζεηα ην θαζ έλα έρεη ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο. Διάηε λα ηα γλσξίζεηε θαη λα δείηε πην ζα ζαο εμππεξεηήζεη θαιύηεξα. Από εδώ, έρνπκε ηε θαηζαξόια κάξθαο Εηάο. Θα ηε δείηε θαη από κόλε ζαο όηη είλαη πξνηθηζκέλε θαηζαξόια. Καηζαξόια Εηάο: Γεηα ζαο! Μνπ αξέζεη λα καγεηξεύσ θαθέο θαη καθαξόληα. Δίκαη θνιιεηόο θίινο κε ηε θπξία θνπηάια Παλαγηώηα. Ταηξηάδνπκε, ζπλεξγαδόκαζηε θαιά θαη θηηάρλνπκε σξαία θαγεηά. Πνηέ δελ έρνπκε ηζαθσζεί. Ζ κόλε καο αλεζπρία είλαη πσο δελ είκαζηε θαη ηόζν κνληέξλνη θαη θνβόκαζηε κήπσο καο αληηθαηαζηήζεηε θάπνηα ζηηγκή. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ πξνζσπηθόηεηα ε θαηζαξόια ζαο, θύξηε Θαλάζε. Φαίλεηαη πνιύ δπλαηή. Αλ θαη είλαη ρακειώλ ηόλσλ, κπνξώ λα δηαθξίλσ όηη κε ηε θαηάιιειε ελζάξξπλζε έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Κύξηνο Θαλάζεο: Καη ηώξα, γηαγηά, ζα ήζεια λα ζαο δείμσ ηε κηθξή κνπ, πνξηνθαιί θαηζαξνιίηζα. Δίλαη ην πην όκνξθν αμεζνπάξ πνπ έρσ ζην καγαδί. Καηζαξνιίηζα Θάιεηα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα κηθξή, βνιηθή θαηζαξνιίηζα, κε ην όλνκα Θάιεηα. Αλ κε επηιέμεηε, λα είζηε ζίγνπξε όηη ζα θηηάρλεηε πάληα ην πην λόζηηκν ξύδη θαη ηα πην λόζηηκα δπκαξηθά. Ζ κόλε κνπ αλεζπρία είλαη όηη θακηά θνξά θνβάκαη όηη γίλνκαη ιίγν γθξηληάξα. Με θαληαζηείηε, ηίπνηα ηξνκεξό! Να, απιά ζέισ λα γίλεηαη ην θαγεηό πην γξήγνξα θαη ην άηηκν απηό ζηγνβξάδεη. Γηαγηά: Πσ, πσ! Τη ραξηησκέλε θαηζαξνιίηζα! Δίλαη ζίγνπξα ζθέηνο πεηξαζκόο λα ηελ αγνξάζσ.. Καη από εδώ, ηη έρνπκε..

2 Κνπδίλα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα θνπδίλα θαη είκαη πάληα αλακκέλε. Τα θνπκπηά κνπ ξπζκίδνπλ πάληα ηε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία γηα ζαο. Πάξηε εκέλα! Δίκαη πνιύ θαηξό θιεηζκέλε θαη ζέισ λα βγσ έμσ. Κάληε νη ππόινηπνη ζηελ άθξε! Γηαγηά: Έληνλε πξνζσπηθόηεηα ε θνπδίλα ζαο, θύξηε Θαλάζε. Με ελδηαθέξεη λα ηε δσ λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια θνπδηληθά. Δίκαη πεξίεξγε λα δσ πσο ζα ηα πήγαηλε. Κύξηνο Θαλάζεο: Δίλαη ιίγν αηίζαζε ε θνπδίλα καο. Βιέπεηε, έρεη πνιύ ελέξγεηα θαη δελ έρεη βξεη αθόκα θαηάιιεινπο ηξόπνπο λα ηε δηνρεηεύζεη. Διπίδεη όηη ζα ηεο δνζεί ε επθαηξία λα έξζεη ζηε θνπδίλα ζαο. Γηαγηά: Θα δνύκε.. Πνηνο άιινο αθνινπζεί; Καηζαξόια Καιιηνπίηζα: Α! Γεηα ζαο! Δίκαη κηα αζεκέληα θαηζαξόια. Τν όλνκα κνπ είλαη Καιιηνπίηζα. Τν πξνζόλ κνπ είλαη όηη είκαη πνιύ ήζπρε, ζπλεξγάζηκε, θαζαξή θαη επηβάιισ ηε ηάμε θαη ηελ εζπρία ζηε θνπδίλα. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ! Δίλαη ζίγνπξα πνιύ ρξήζηκν λα έρσ κηα θαηζαξόια κε ηέηνηα πξνζόληα ζηε θνπδίλα κνπ. Κύξηνο Θαλάζεο: Πξάγκαηη! Δίκαη ζίγνπξνο γηα απηή ηε θαηζαξόια. Δίλαη κηα ήξεκε δύλακε θαη κπνξεί λα θέξεη ηελ ηζνξξνπία ζε κηα θνπδίλα. Γηαγηά: Έρεηε δίθην. Ο επόκελνο; Ταςί Νηθήηα: Γεηα ζαο! Δίκαη ην δπλακηθό ηαςί θαη ην όλνκα κνπ είλαη Νηθήηα. Αληέρσ ζηε πνιύ δνπιεηά, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζην ζθιεξό πιύζηκν. Τα θαηαθέξλσ θαιά ζε νπνηνδήπνηε θαγεηό αιιά θαη γιπθό. Μπνξώ λα ςήζσ κνπζαθά, παζηίηζην, πίηεο, γηνπβέηζη, κπαθιαβά, γαιαθηνκπνύξεθν, ςάξη, ζνπθιέ, θαηζηθάθη.. Γηαγηά: Σηγά, ζηγά.. Πσ, πσ.. Να, έλα θνπδηληθό κε πνιύ απηνπεπνίζεζε! Καη, πνηνλ έρνπκε εδώ; Μαραίξη: Γεηα ζαο! Δίκαη ην καραίξη. Έρσ θνθηεξέο ηδέεο, είκαη πάληα θηλεηηθό, πνιύ ραξνύκελν θαη πξόζπκν λα θάλσ πην εύθνιε ηε δνπιεηά ησλ άιισλ. Σαο πξνεηδνπνηώ όκσο κπνξώ λα γίλσ θαη επηθίλδπλνο. Γηαγηά: Τη ελλνείο, επηθίλδπλνο; Υπάξρεη πεξίπησζε λα θηλδπλέςσ εγώ ή ην εγγνλάθη κνπ θαζώο ζε ρξεζηκνπνηνύκε; Μαραίξη: Φξεηάδεηαη επηδεμηόηεηα όηαλ κε ρξεζηκνπνηείηε αιιά λα είζηε ζίγνπξε έρσ πάληα ην λνπ κνπ θαη πξνζέρσ γηα λα κελ γίλεη πνηέ θαλέλα αηύρεκα. Γηαγηά: Μάιηζηα. Ο επόκελνο; Τζειεκεληέο: Γεηα ζνπ, γηαγηά! Διπίδσ λα επηιέμεηο εκέλα! Δίκαη ν ηζειεκεληέο ηεο Αξγπξώο Μπαξκπαξίηζαο. Δίκαη έλα θαηαπιεθηηθό βηβιίν κε ζπληαγέο από δηάθνξα γιπθά θαη θαγεηά. Σπεζηαιηηέ κνπ είλαη ε ρσξηάηηθε ζαιάηα κε μύδη κπαιζάκηθν, θάπαξε θαη ξίγαλε. Γηαγηά: Όλησο, ζα κε βνεζνύζε έλα βηβιίν καγεηξηθήο. Να θηηάμσ θαη θάηη δηαθνξεηηθό ζην εγγνλάθη κνπ εθηόο από θαθέο θαη θαζνιάδα. Θα ην ζθεθηώ.. Καη δίπια ζνπ, πνηνο είλαη; Καξαβαλάθη Αζηεξάηε: Γεηα ζνπ γηαγηνύια! Δίκαη έλα θαξαβαλάθη κε ην όλνκα Αζηεξάηε. Βγαίλσ ζε δύν ρξώκαηα θαη εηδηθεύνκαη ζηα βξαζηά απγά. Μάιηζηα! Γηαγηά: Νάδη θαη ηζαρπηληά βιέπσ ζ απηό ην θνπδηληθό. Θα έδηλε έλα ηόλν ζπηξηάδα θαη ελέξγεηαο ζηε θνπδίλα κνπ.. Μάιηζηα. Κύξηε Θαλάζε κνπ, είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθά θνπδηληθά. Τν θαζ έλα έρεη κηα

3 μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα κε ηδηαίηεξα πξνζόληα θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο εμέιημεο. Δίκαη ζίγνπξε όηη όια ζα ηα θαηάθεξλαλ ζηε θνπδίλα κνπ. Ζ γξηνύια δαιίζηεθε από ηα πνιιά καγεηξηθά ζθεύε θαη δελ ήμεξε πην λα δηαιέμεη. Γηαγηά: Γπζηπρώο όκσο, δελ έρσ ηόζα ρξήκαηα γηα λα ηα αγνξάζσ όια όζα ζα ήζεια, επηζήκαλε. Ξαθληθά ζην βάζνο ηνπ καγαδηνύ μερώξηζε ηελ θνπηάια. H γηαγηά ζθέθηεθε πσο απηή ε θνπηάια πνπ είλαη ζεη κε θνπηαιάθηα είλαη απηό αθξηβώο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη έηζη ρσξίο δεύηεξε ζθέςε ηελ αγόξαζε Κύξηνο Θαλάζεο: Μα απηό δελ βγήθε θαζόινπ λα παξνπζηαζηεί, πσο θαη ην επηιέγεηε; Απόξεζε ν θπξ Θαλάζεο Γηαγηά: Μα, είλαη κηα βαζηά θνπηάια κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αθήζηε πνπ πάεη θίλα θαη κε απηά ηα ραξηησκέλα θνπηαιάθηα. Κνπηαιάθηα:. «Δπηηέινπο, ηα θαηαθέξακε!», αλαθσλνύζαλ ραξνύκελα ηα θνπηαιάθηα. «Θα βξεζνύκε ζε θνπδίλα!». Στελ θνπδίλα τεο γηαγηάο Έηζη ε θνπηάια έθπγε καδί κε ηα θνπηαιάθηα ραξνύκελε γηα ηελ θνπδίλα ηεο γηαγηάο. Δθεί ζπλάληεζε έλα ζσξό άιια καγεηξηθά ζθεύε πνπ ηελ πεξηθύθισζαλ θαη ηελ ππνδέρηεθαλ κε ραξά. - Θα ζνπ κάζνπκε πσο λα θάλεηο θαζνιάδα, θαη θαθέο! - Θα πιελόκαζηε όινη καδί ζηνλ λεξνρύηε...είλαη πνιύ σξαία! - Πεξλάκε σξαία εκείο εδώ, καγεηξεύνπκε όκνξθα! - Πνιύ ραηξόκαζηε πνπ ήξζεο! Ζ θνπηάια κεκηάο απνγνεηεύηεθε. «Μα, εδώ θαηνηθνύλ κόλν άμεζηα θαη θαθήο πνηόηεηαο καραηξνπίξνπλα, ην κόλν πνπ μέξνπλ είλαη λα αλαθαηεύνπλ θαθέο άληε θαη θακηά θακηά θαζνιάδα ηεο γηαγηάο. Δγώ δελ θαηαζθεπάζηεθα γηα λα θηηάρλσ θαθέο θαη θαζνιάδεο αιιά γηα λα αλαθαηεύσ gourmet ζνύπεο.» μέζπαζε...κάηαηα ηα θνπηαιάθηα πξνζπάζεζαλ λα ηελ ζπλεθέξνπλ, εθείλε δελ άθνπγε θαλέλαλ. Τώξα, πνιιά ζπλαηζζήκαηα πιεκκύξηζαλ ηε θαξδηά ηεο, ακέηξεηεο ζθέςεηο μεπεδνύζαλ από ην κπαιό ηεο θαη ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη άξρηζε λα κελ ληώζεη θαιά. «ηη ζέισ εγώ εδώ κε απηά ηα παιηαηδνύξηθα καραηξνπίξνπλα?» θαη ηνπο θνίηαμε όινπο ππνηηκεηηθά. «θαιύηεξα λα πάσ λα θιεηζηώ ζε εθείλν ην ζπξηάξη λα βξσ ηελ εζπρία κνπ»ζθέθηεθε. Ελότετα 3 ε : Στν σπξτάξη Έηζη θαη έθαλε...πήγε θαη θξύθηεθε ζηελ πην ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ζπξηαξηνύ, δελ ήζειε λα βιέπεη θαλέλαλ, νύηε θάλ ηα θνπηαιάθηα από ην καγαδί. Δθεί έκεηλε πνιύ θαηξό, κόλε, κε ηελ ζηγνπξηά πσο έθαλε ην θαιύηεξν γηα ηνλ εαπηό ηεο εθεί ζηα ζθνηεηλά ζθέςεηο κύξηεο ζηξηθνγπξλνύζαλ ζην κπαιό ηεο. - Θα κείλσ εδώ κέζα, είλαη θαιύηεξα από έμσ - Δγώ έρσ όλεηξα δελ ζα ραξακηζηώ κε απηνύο - Τα άιια καραηξνπίξνπλα κε δειεύνπλ - Όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ - Καλείο δελ κε ζέιεη, κε θνηηνύλ όινη πεξίεξγα - Καιύηεξα, λα κελ κηιάσ ζε θαλέλαλ απ απηνύο εδώ. - Κάπνην θαθό εηνηκάδνληαη λα κνπ θάλνπλ, ην ληώζσ.

4 Σηαδηαθά όκσο αξρηζε λα ληώζεη ζ όιε ηελ αηζαιέληα ηεο ύπαξμε κηα έληαζε, κηα αγσλία, έλα ηεξάζηην θόβν. Ξεζώξηαδε έραλε ηελ γπαιάδα θαη ηελ νκνξθηά ηεο, δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη ηεο ζπλέβαηλε. Μέρξη πνπ έγηλε άθακπηε, άρξσκε δελ κπνξνύζε νύηε θαλ λα θηλεζεί. Γελ αλαγλώξηδε ηνλ εαπηό ηεο. Τα ππόινηπα καραηξνπίξνπλα δελ ηε πιεζίαδαλ, ήηαλ γηα όινπο ε παξάμελε θνπηάια. Γπζθνιεπόηαλ όινη λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα ληώζνπλ ηηο αγσλίεο ηεο. Τν κόλν ινηπόλ, πνπ ηεο είρε κείλεη γηα ζπληξνθηά ήηαλ ην ηξαγνύδη ηεο. Καζόηαλ κε ηηο ώξεο θαη ηξαγνπδνύζε έλα ηξαγνύδη, παξάμελν θαη αιιόθνην πνπ θαλείο δελ θαηαιάβαηλε νύηε θαλ ε ίδηα... «ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα πέξαζαλ κέξεο λύρηεο κπνξεί θαη ρξόληα ηξαγνπδώληαο ηνλ ίδην ζθνπό κέζα ζηελ γσληά ηνπ ζπξηαξηνύ ηεο... ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα Ελότετα 4 ε : ν εξρνκόο τνπ καραηξηνύ Όκσο, κηα κέξα θάηη άιιαμε. Έλα καραίξη άθνπζε ην ηξαγνύδη ηεο θαη μεθίλεζε λα ηξαγνπδά όπσο θαη εθείλε, κε ηνπο ίδηνπο παξάμελνπο ήρνπο, κε ηα ίδηα αθαηαιαβίζηηθα ιόγηα. Γηα ηε θνπηάια, ε θίλεζε απηή ήηαλ κεγάιε ζπκπαξάζηαζε θαη αλαθνύθηζε. Τν καραίξη έδεημε αιεζηλό θαη ζηαζεξό ελδηαθέξνλ γηα ηε θνπηάια θαη εθείλε άξρηζε λα ην εκπηζηεύεηαη θαη λα κνηξάδεηαη καδί ηνπ θάπνηεο από ηηο αγσλίεο θαη ηηο ζθέςεηο ηεο. Ζ θνπηάια κεηά από πνιύ θαηξό έλησζε κηα αλεμήγεηε ειπίδα, δελ ήηαλ πιένλ κόλε κέζα ζην άδεην ζπξηάξη, αιιά είρε θαη έλα καραίξη γηα ζπληξνθηά. Τόηε ήξζαλ θαη άιια καραηξνπίξνπλα λα ηεο ζπκπαξαζηαζνύλ άξρηζε θαη πάιη λα βξίζθεη ην ρξώκα θαη ηελ ιάκςε ηεο, ζπκύζεθε πάιη ηα θνπηαιάθηα πνπ ρε ράζεη, πόζν ηεο είραλ ιείςεη... ζπκήζεθε ηελ δσή ηεο ζην κηθξό γσληαθό καγαδάθη πνπ έδεζε...δάθξπα θύιπζαλ ζηα κάηηα ηεο... - Ήκνπλ αλόεηε, είπε ε θνπηάια, είρα κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό κνπ...νόκηδα πσο όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ θαη δελ κπόξεζα πνηέ λα πιεζηάζσ ηνπο άιινπο, θνίηα κε θαηάληεζα ηόζν δπζηπρηζκέλε... - Όια κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ, ππάξρεη δσή θαη έμσ από ην ζπξηάξη, ηελ θαζεζύραζε ην καραίξη... «θνίηα» ηεο είπε δείρλνληάο ηεο έμσ από ην ζπξηάξη «είλαη ε θνπδίλα πνπ πάληα νλεηξεπόζνπλ», «ήξζε ε ώξα λα απνδείμεηο ηη κπνξείο λα θάλεηο!». Πξνζπάζεζε ην καραίξη λα αλνίμεη ην ζπξηάξη γηα λα κπνξέζεη ε θνπηάια λα βγεη, όκσο δελ ηα θαηάθεξε θαη απνθάζηζαλ ηόηε καδί κε ηε θνπηάια πσο ζα πξέπεη λα θάλεη θαη ε ίδηα κηα πξνζπάζεηα λα βγεη ε θνπηάια θνβήζεθε αξθεηά ζηελ αξρή αιιά κε ηελ εκςύρσζε ηνπ καραηξηνύ θαη ησλ ππνινίπσλ έθαλε έλα κεγάιν άικα θαη βξέζεθε έμσ από ην ζπξηάξη. Ελότετα 5 ε : ε δωή έμω από τν σπξτάξη... Ήηαλ έλα άικα ζπγθινληζηηθό, απεξίγξαπην θαηεπζείαλ κπξνζηά ζηα πόδηα ηεο γηαγηάο. Ζ γηαγηά ζάζηηζε αξρηθά, αιιά έπεηηα ε ραξά ηεο ήηαλ κεγάιε, είρε μεράζεη ηειεηώο πσο ηελ είρε αγνξάζεη. «α! ε αγαπεκεέλε κνπ θνπηάια θαη λόκηδα πσο ζε είρα ράζεη!, πνπ ήζνπλ θαιε κνπ θξπκκέλε ηόζν θαηξό?». Τελ πήξε ηόηε γξήγνξα ζηα ρέξηα ηεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζην αλαθάηεκα ηεο θαζνιάδαο. Ζηαλ κηα δεζηή, κπξσδάηε θαη λνζηηκόηαηε θαζνιάδα, ε θνπηάια ελησζε ηόζν όκνξθα θαζώο βπζίζηεθε ζηα κπαραξηθά ηεο... «είλαη όκνξθα λα κνηξάδεζαη εκπεηξίεο κε ηνπο άιινπο, λα ζπλεξγάδεζαη έηζη ώζηε λα θηηάρλνληαη σξαία θαη λόζηηκα θαγεηά» είπε ελζνπζηαζκέλε «ζέιεηε λα ζαο κάζσ λα θηηάρλεηαη θαη γθνπξκέη ζνύπεο?» αλαθώλεζε ραξνύκελα θαζώο αλαθάηεπε ηελ πεληαλόζηηκε θαζνιάδα ηεο γηαγηάο... «λαηηηη» αλαθώλεζαλ ηα ππόινηπα ζθέπε, θαισζνξίδνληάο ηελ θαη πάιη ζηελ θνπδίλα. Τα εγγνλάθηα ηεο γηαγηάο όκσο είραλ θηόιαο θαηαθηάζεη πεηλαζκέλα. «ηη θαιό καο έρεηο εηνηκάζεη γηαγηά??» είπαλ θαη έβαιαλ ηελ θνπηάια θαη ηα άιια ζθεύε ζην λεξνρύηε γηα

5 πιύζηκν...ην λεξό ηεο βξύζεο έηξερε άθζνλν...ε θνπηάια γηα πξώηε θνξά πιαηζνύξηζε θαη έπαημε κε ηνπο θίινπο ηεο ζηνλ λεξνρύηε ληώζσληαο ήξεκε, ρξήζηκε θαη επηπρηζκέλε... δελ ήζειε πνηέ πηα λα κείλεη μαλά κόλε. ΤεΛΟο Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού ΙαΣηο 2011

6 The unusual - Spoon Story DAY CENTER IASIS Once upon a time, in the kitchen of an Athenian house, I met a spoon, which wanted to share with me a story. It started telling me that the biggest part of it life, from the day of production until it found in this house, it used to live at the corner shop where sailed kitchen stuff. In the Window of the store. The spoon always was in a box with another set of spoons made of the same material as that. It had many dreams that one day it would be in the kitchen of a great chef and that would help him to cook a lot and good food. It had many ambitions for itself. It was an amazing, deep scoop, made from high quality stainless steel and a handle made of natural rubber. But for many years the spoon was waiting for the great time to come, the time of a gourmet cooking. One day, a kind old lady entered the shop to buy equipment for her kitchen. All the kitchenware were excited, they thought finally we will get out of here, but which of all the old lady would pick????? So the competition began! They decorated, polished and joined in order to present their skills each one. Mr. Thanasis was the owner of the shop and he rushed to help the old lady. Grandma: I m looking for special kitchen equipment. A friend of mine recommends me your shop. He told me that you have great kitchenware with special skills. They also talk!!!!!!. Mr. Thanasis: Oh yes of course!!! In my shop I have kitchenware with special skills. Come to see them and choose the best for you. Here is the pot and it s very gifted too!! Pot Zias : Helloooo!!!!!! I love to cook lentils and pasta!!!!! And here is my best friend, spoon Panagiota. We work well together and we make nice and delicious food. Grandma: That Pot it s an interesting personality, Mr. Thanasis. Through it low profile I can see that with proper encouragement it has many properties. Mr.Thanasis: And now miss I present you that little orange pot. It s the most beautiful pot I have.

7 Pot Thalia : Hiiiii!!!! I m a little and convenient pot and my name is Thalia. If you choose me you should be sure that you will have the most delicious food like rise and pasta. The only thing I worry about is that sometimes I become fussy because I want to cook quickly. Grandma: Wow!!!!!! Very cute pot, I want to buy it!!! And what we have here Cooker: Hello all of you.i m the Cooker and I m always in functioning. My buttons always regulate the appropriate temperature. Buy MEEEE pleaseeeee! I m a lot of years here and I want to get out. So move out of my wayyy! Grandma: Hmmm Great personality. I m interested to see who it cooperates with other kitchenware. I m curious to see them how they work together. Mr. Thanasis: Our Cooker has a lot of energy and it hasn t found yet any way to channel it. It hopes that it will have the opportunity to become your cooker. Grandma: We will see! What else do you have? Pot Kalliopitsa : Hellooo!! I m a silver pot and my name is Kalliopitsa. My advantage is that I m very quiet, cooperative and clear. I require the quiet in the kitchen. Grandma: You re right!!!!!!! Next?? Pan Nikita : Hello!! I m a dynamic pan and my name is Nikitas. I can stand in high temperatures and harsh washing. I cook delicious food and desserts. I can bake mousaka, lamp, fishes, baklava and e.t.c Grandma: Wow. That pan has a lot of confident!! And what we have here??? Knife: Hello I m the knife. I have great ideas. I'm always mobile, very cheerful and willing to make others work easier. But I warn you, sometimes I can be dangerous. Grandma: What do you mean dangerous??? Is there any danger for me or my grandson??? Knife: Don t worry! I always pay attention when somebody uses me. Grandma: Who s next? Cooking Book: Hi lady!! I hope you choose me. I m Barbaritsa s cooking book. I m an amazing cooking book with several of dishes and sweets. My specialty is Greek salad with balsamic vinegar, capers and oregano. Grandma: Yes, a cooking Book will help me to cook something different to my grandson except from lentils and bean soup. I will think about it And who is beside you?

8 Coffee Pot: Hello Grandma. I m the coffee pot called Asterati. I have two colors and I m specializing in boiled eggs. Grandma: Amazing pot. So, Mr. Thanasis, your kitchenware are truly unique. Each one has a special personality, ability and many possibilities of development. I m sure that all would be important for my kitchen. The old woman was dizzy by all these kitchenware. She didn t know which one to choose. Grandma: Unfortunately, I don t have much money to buy all these, she said. Suddenly, at the back, she saw a spoon. Grandma thought that a spoon and a set of small spoons is exactly that she needs. So, without a second thought, she bought them. Mr. Thanasis: But this spoon didn t present it self. He was surprised. Grandma: Well, it s a deep spoon with all the standards and matches well with the other spoons. Spoons: Finally, we did it!!!!!!!!!!!!! We will go to the kitchen!!!!!!! At grandma s kitchen So Grandma bought the spoon with the other little spoons and they went at her kitchen. They were so happy. The Spoon met at Grandma s kitchen other kitchenware which welcomed her. - We ll teach you how to make soup and lentils! - We ll wash ourselves in the sink together... its fantastic! - We have fan here, we cook great foods. - Wellcome!!! But the Spoon disappointed! Here are living just unpolished and poor quality cutlery which only know to mix lentils and soups.. I was not constructed to produce some lentils and beans, but to mix gourmet soups. She started crying, the spoons tried to revive her but she didn t hear anyone. Now, many emotions flooded her heart,

9 countless thoughts jumping out of her mind and she didn t realize that she didn t feel well. What I want here with these junk cutlery;" she thought, I better go into that drawer and find my self. In the drawer. So... she went and hid in the darker side of the drawer, she didn t want to see anyone ever the spoons from the shop. She went there for long time, alone, with the certainty that she did the best for herself.. There, in the dark, thousands thoughts were twisting in her mind. - I will stay here, is better than outside. - I have different dreams from them. - The other kitchenware jelous me. - Everyone wants the worst for me. - Everyone look at me weird - It s better to stay awy from them because they prepare something bad for me. But gradually she began to feel an anxiety and a huge fear.she started fading, lost her shine and beauty but she couldn t understand what was happening. She became stiff, without colour. She didn t recognize herself. The rest of the kitchenware was not approaching, for all she was the odd spoon. It was hard for the others to understand and feel her agony. The only thing she used to do is to sing. She was sitting for hours and singing a song, strange and weird that nobody knew. La la la la Days and nights move on and I m still standing here in the corner of the drawer singing alone. La la la la The come back of Knife But one day something changed. A knife heard her song and started singing like her, with the same strange sounds in the same incomprehensible words. For the spoon, this move was a great support. The knife showed great interest for the spoon and the spoon begane to trust it and share with him her thoughts and beliefs. The spoon after so long alone felt an unexplainable hope, she wasn;t alone any more, she had a new friend.

10 Then came and the other spoons and knifes to support her. She began to find her color and shine again. She remembered her life in the corner shop where she lived and started crying!!! - I was so fool she said. I had great ideas for myself. I thought everybody wants to hurt me and I couldn t trust anyone. Look, how sad I become. - Everything can change, there is life outside the drawer, the knife said... "Look," he said showing her outside of the drawer "it s the kitchen you've always dreamed of, it's time to prove what you can do it." The knife tried to open the drawer and help the spoon to get out of there. But he could do it, so they tried together to open it. At first the spoon was afraid but the knife and the others encouaraged her and with a big jump they found out of the drawer. The life out of the drawer It was a shocking jump, indescribable and they found in front of Grandma s feet. Grandma had forgotten her spoon. Wow, my lovely spoon I thought that I had lost her, grandma said. She quickly took her and used her to mix the bean soup. It was a warm and delicious soup, the spoon felt so beautiful. It's nice to share experiences with others, to cooperate and made nice and tasty food," said excited, Do you want to learn how to cook gourmet food? Yes they said and they welcome her back in the kitchen. Grandma s grandchildren had already arrived very hungry. What have you cooked grandma? they said and then put the spoon and the other kitchenware in the sink for washing.. The spoon for first time played with her friends in the sink, feeling calm, helpful and happy! She didn t want to feel alone again!!!!!!!!!!!!! ThE end Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015 1 Καιή Υξνληά ζε όινπο! Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012 glimpse@pascal V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2 28th October Parade, 2012 VOLUME cture udy Le t S e m e Ho 1 Effectiv f form rents o For pa VIII, ISSUE IV There's nothing like

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS 1 FOREWARD This collection of poetry was compiled during my university years in Toronto Canada, London England, and Athens Greece between 1995 and 2005. At

Διαβάστε περισσότερα

Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη

Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη 1 Οκτώβριος 2011 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 2 ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη Για τα 100 χρόμια από τη γέμμησή

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Scheme (Results) Summer 2013 GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the world s leading learning

Διαβάστε περισσότερα

pyrclubgr.yolasite.com

pyrclubgr.yolasite.com 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* ΟΜΙΛΟ ΚΤΛΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.ΠΤΡ.ΕΛ.) Pyrenees Dogs' Club of Greece Ο.ΠΤΡ.ΔΛ / PDCG Newsletter Δπίζεκε έθδνζε Οκίινπ ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα Μέιε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19 ΙΕΡΑ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΒΡΙΒΑΝΗ GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA CHURCH OF SAINT GEORGE 33 EDMONDSTONE STREET SOUTH BRISBANE 4101 www.gocstgeorge.com.au PARISH PRIESTS:Father

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες Part 1. Ελληνική Έκθεση ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING by ELEFTHERIA TELEIONI A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY (B) Modern Greek Studies Institute of Archaeology and

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο

Σε Mantova ηεο Ηηαιίαο επηζθέθζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius Πνιπκεξείο ρνιηθέο πκπξάμεηο Σεύρνο 4 Κάξηηνο Απξίιηνο 2014 1ν ΓΤΚΛΑΗΟ ΘΑΙΑΚΠΑΘΑ π λ ά λ η ε ζ ε ζ η ε Κ ά λ η ν β α Πεξηερόκελα ηεύρνπο πλάληεζε ζηε Κάληνβα Αλακλήζεηο από ηε Κάληνβα Σν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. 1 3

Διαβάστε περισσότερα