Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο"

Transcript

1 Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Κένηρο Ημέρας ΘΑΣΘΣ Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ζε κηα θνπδίλα ελόο αζελατθνύ ζπηηηνύ γλώξηζα κηα θνπηάια, ε νπνία ζέιεζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ ηζηνξία ηεο. Ξεθίλεζε ιέγνληαο όηη κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο από ηε ζηηγκή πνπ ηελ θαηαζθεύαζαλ κέρξη λα βξεζεί ζε απηό ην ζπίηη ην πέξαζε ζην καγαδί ηεο γεηηνληάο πνπ πνπινύζε ηα σξαηόηεξα νηθηαθά ζθεύε θαη θνπδηληθά. Στελ βητξίλα τνπ καγαδηνύ Ζ θνπηάια βξίζθνληαλ πάληα κέζα ζ έλα θνπηί καδί κ έλα ζεη θνπηαιάθηα θαηαζθεπαζκέλα θαη απηά από ην ίδην πιηθό όπσο θαη εθείλε. Πεξίκελε θαη έθαλε πνιιά όλεηξα όηη κηα κέξα ζα βξίζθνληαλ ζηε θνπδίλα θάπνηνπ κεγάινπ ζεθ θαη όηη ζα ηνλ βνεζνύζε λα καγεηξεύεη πνιιά θαη σξαία θαγεηά. Δίρε πνιιέο θηινδνμίεο γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη γηαηί λα κελ έρεη αθνύ άιισζηε είρε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο. Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή, βαζηά θνπηάια, θαηαζθεπαζκέλε από πςειήο πνηόηεηαο αλνμείδσην αηζάιη θαη κε ιαβή από θπζηθό θανπηζνύθ. Πέξαζε πνιιά ρξόληα κέζα ζηε ζησπή κε ηε πξνζκνλή λα ηεο δνζεί θάπνηε ε επθαηξία λα καγεηξέςεη θαη απηή. Καη λα ε επθαηξία! Κάπνηα κέξα κηα ζπκπαζεηηθή θαη θαινζπλάηε γξηνύια κπήθε ζην καγαδί γηα λα αγνξάζεη ζθεύε γηα ηελ θνπδίλα ηεο. Τα ζθεύε όια ράξεθαλ «επηηέινπο ζα θύγνπκε από εδώ κέζα» ζθέθηεθαλ «αιιά πην από όια ζα δηαιέμεη ε γηαγηά??» αλαξσηήζεθαλ. Δπζύο άξρηζαλ λα θνηηνύλ ην έλα ην άιιν αληαγσληζηηθά. Σηνιίζηεθαλ, γπαιίζηεθαλ θαη κπήθαλ ζηελ ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα επεξγήκαηά ηνπο ζηελ γηαγηά, ν θπξ Θαλάζεο επζύο έηξεμε λα ηελ εμππεξεηήζεη. Γηαγηά: Χάρλσ γηα έλα ηδηαίηεξν αμεζνπάξ θνπδίλαο. Μηα θίιε κνπ, ζύζηεζε ην δηθό ζαο καγαδί. Μνπ είπε πσο έρεηε θαηαπιεθηηθά θνπδηληθά κε ηδηαίηεξα πξνζόληα. Μέρξη πνπ κνπ είπε όηη κηιάλε θηόιαο. Κύξηνο Θαλάζεο: Α! Βέβαηα! Σην καγαδί κνπ έρσ κόλν μερσξηζηά θνπδηληθά θαη όλησο είλαη αιήζεηα ην θαζ έλα έρεη ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο. Διάηε λα ηα γλσξίζεηε θαη λα δείηε πην ζα ζαο εμππεξεηήζεη θαιύηεξα. Από εδώ, έρνπκε ηε θαηζαξόια κάξθαο Εηάο. Θα ηε δείηε θαη από κόλε ζαο όηη είλαη πξνηθηζκέλε θαηζαξόια. Καηζαξόια Εηάο: Γεηα ζαο! Μνπ αξέζεη λα καγεηξεύσ θαθέο θαη καθαξόληα. Δίκαη θνιιεηόο θίινο κε ηε θπξία θνπηάια Παλαγηώηα. Ταηξηάδνπκε, ζπλεξγαδόκαζηε θαιά θαη θηηάρλνπκε σξαία θαγεηά. Πνηέ δελ έρνπκε ηζαθσζεί. Ζ κόλε καο αλεζπρία είλαη πσο δελ είκαζηε θαη ηόζν κνληέξλνη θαη θνβόκαζηε κήπσο καο αληηθαηαζηήζεηε θάπνηα ζηηγκή. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ πξνζσπηθόηεηα ε θαηζαξόια ζαο, θύξηε Θαλάζε. Φαίλεηαη πνιύ δπλαηή. Αλ θαη είλαη ρακειώλ ηόλσλ, κπνξώ λα δηαθξίλσ όηη κε ηε θαηάιιειε ελζάξξπλζε έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Κύξηνο Θαλάζεο: Καη ηώξα, γηαγηά, ζα ήζεια λα ζαο δείμσ ηε κηθξή κνπ, πνξηνθαιί θαηζαξνιίηζα. Δίλαη ην πην όκνξθν αμεζνπάξ πνπ έρσ ζην καγαδί. Καηζαξνιίηζα Θάιεηα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα κηθξή, βνιηθή θαηζαξνιίηζα, κε ην όλνκα Θάιεηα. Αλ κε επηιέμεηε, λα είζηε ζίγνπξε όηη ζα θηηάρλεηε πάληα ην πην λόζηηκν ξύδη θαη ηα πην λόζηηκα δπκαξηθά. Ζ κόλε κνπ αλεζπρία είλαη όηη θακηά θνξά θνβάκαη όηη γίλνκαη ιίγν γθξηληάξα. Με θαληαζηείηε, ηίπνηα ηξνκεξό! Να, απιά ζέισ λα γίλεηαη ην θαγεηό πην γξήγνξα θαη ην άηηκν απηό ζηγνβξάδεη. Γηαγηά: Πσ, πσ! Τη ραξηησκέλε θαηζαξνιίηζα! Δίλαη ζίγνπξα ζθέηνο πεηξαζκόο λα ηελ αγνξάζσ.. Καη από εδώ, ηη έρνπκε..

2 Κνπδίλα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα θνπδίλα θαη είκαη πάληα αλακκέλε. Τα θνπκπηά κνπ ξπζκίδνπλ πάληα ηε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία γηα ζαο. Πάξηε εκέλα! Δίκαη πνιύ θαηξό θιεηζκέλε θαη ζέισ λα βγσ έμσ. Κάληε νη ππόινηπνη ζηελ άθξε! Γηαγηά: Έληνλε πξνζσπηθόηεηα ε θνπδίλα ζαο, θύξηε Θαλάζε. Με ελδηαθέξεη λα ηε δσ λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια θνπδηληθά. Δίκαη πεξίεξγε λα δσ πσο ζα ηα πήγαηλε. Κύξηνο Θαλάζεο: Δίλαη ιίγν αηίζαζε ε θνπδίλα καο. Βιέπεηε, έρεη πνιύ ελέξγεηα θαη δελ έρεη βξεη αθόκα θαηάιιεινπο ηξόπνπο λα ηε δηνρεηεύζεη. Διπίδεη όηη ζα ηεο δνζεί ε επθαηξία λα έξζεη ζηε θνπδίλα ζαο. Γηαγηά: Θα δνύκε.. Πνηνο άιινο αθνινπζεί; Καηζαξόια Καιιηνπίηζα: Α! Γεηα ζαο! Δίκαη κηα αζεκέληα θαηζαξόια. Τν όλνκα κνπ είλαη Καιιηνπίηζα. Τν πξνζόλ κνπ είλαη όηη είκαη πνιύ ήζπρε, ζπλεξγάζηκε, θαζαξή θαη επηβάιισ ηε ηάμε θαη ηελ εζπρία ζηε θνπδίλα. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ! Δίλαη ζίγνπξα πνιύ ρξήζηκν λα έρσ κηα θαηζαξόια κε ηέηνηα πξνζόληα ζηε θνπδίλα κνπ. Κύξηνο Θαλάζεο: Πξάγκαηη! Δίκαη ζίγνπξνο γηα απηή ηε θαηζαξόια. Δίλαη κηα ήξεκε δύλακε θαη κπνξεί λα θέξεη ηελ ηζνξξνπία ζε κηα θνπδίλα. Γηαγηά: Έρεηε δίθην. Ο επόκελνο; Ταςί Νηθήηα: Γεηα ζαο! Δίκαη ην δπλακηθό ηαςί θαη ην όλνκα κνπ είλαη Νηθήηα. Αληέρσ ζηε πνιύ δνπιεηά, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζην ζθιεξό πιύζηκν. Τα θαηαθέξλσ θαιά ζε νπνηνδήπνηε θαγεηό αιιά θαη γιπθό. Μπνξώ λα ςήζσ κνπζαθά, παζηίηζην, πίηεο, γηνπβέηζη, κπαθιαβά, γαιαθηνκπνύξεθν, ςάξη, ζνπθιέ, θαηζηθάθη.. Γηαγηά: Σηγά, ζηγά.. Πσ, πσ.. Να, έλα θνπδηληθό κε πνιύ απηνπεπνίζεζε! Καη, πνηνλ έρνπκε εδώ; Μαραίξη: Γεηα ζαο! Δίκαη ην καραίξη. Έρσ θνθηεξέο ηδέεο, είκαη πάληα θηλεηηθό, πνιύ ραξνύκελν θαη πξόζπκν λα θάλσ πην εύθνιε ηε δνπιεηά ησλ άιισλ. Σαο πξνεηδνπνηώ όκσο κπνξώ λα γίλσ θαη επηθίλδπλνο. Γηαγηά: Τη ελλνείο, επηθίλδπλνο; Υπάξρεη πεξίπησζε λα θηλδπλέςσ εγώ ή ην εγγνλάθη κνπ θαζώο ζε ρξεζηκνπνηνύκε; Μαραίξη: Φξεηάδεηαη επηδεμηόηεηα όηαλ κε ρξεζηκνπνηείηε αιιά λα είζηε ζίγνπξε έρσ πάληα ην λνπ κνπ θαη πξνζέρσ γηα λα κελ γίλεη πνηέ θαλέλα αηύρεκα. Γηαγηά: Μάιηζηα. Ο επόκελνο; Τζειεκεληέο: Γεηα ζνπ, γηαγηά! Διπίδσ λα επηιέμεηο εκέλα! Δίκαη ν ηζειεκεληέο ηεο Αξγπξώο Μπαξκπαξίηζαο. Δίκαη έλα θαηαπιεθηηθό βηβιίν κε ζπληαγέο από δηάθνξα γιπθά θαη θαγεηά. Σπεζηαιηηέ κνπ είλαη ε ρσξηάηηθε ζαιάηα κε μύδη κπαιζάκηθν, θάπαξε θαη ξίγαλε. Γηαγηά: Όλησο, ζα κε βνεζνύζε έλα βηβιίν καγεηξηθήο. Να θηηάμσ θαη θάηη δηαθνξεηηθό ζην εγγνλάθη κνπ εθηόο από θαθέο θαη θαζνιάδα. Θα ην ζθεθηώ.. Καη δίπια ζνπ, πνηνο είλαη; Καξαβαλάθη Αζηεξάηε: Γεηα ζνπ γηαγηνύια! Δίκαη έλα θαξαβαλάθη κε ην όλνκα Αζηεξάηε. Βγαίλσ ζε δύν ρξώκαηα θαη εηδηθεύνκαη ζηα βξαζηά απγά. Μάιηζηα! Γηαγηά: Νάδη θαη ηζαρπηληά βιέπσ ζ απηό ην θνπδηληθό. Θα έδηλε έλα ηόλν ζπηξηάδα θαη ελέξγεηαο ζηε θνπδίλα κνπ.. Μάιηζηα. Κύξηε Θαλάζε κνπ, είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθά θνπδηληθά. Τν θαζ έλα έρεη κηα

3 μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα κε ηδηαίηεξα πξνζόληα θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο εμέιημεο. Δίκαη ζίγνπξε όηη όια ζα ηα θαηάθεξλαλ ζηε θνπδίλα κνπ. Ζ γξηνύια δαιίζηεθε από ηα πνιιά καγεηξηθά ζθεύε θαη δελ ήμεξε πην λα δηαιέμεη. Γηαγηά: Γπζηπρώο όκσο, δελ έρσ ηόζα ρξήκαηα γηα λα ηα αγνξάζσ όια όζα ζα ήζεια, επηζήκαλε. Ξαθληθά ζην βάζνο ηνπ καγαδηνύ μερώξηζε ηελ θνπηάια. H γηαγηά ζθέθηεθε πσο απηή ε θνπηάια πνπ είλαη ζεη κε θνπηαιάθηα είλαη απηό αθξηβώο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη έηζη ρσξίο δεύηεξε ζθέςε ηελ αγόξαζε Κύξηνο Θαλάζεο: Μα απηό δελ βγήθε θαζόινπ λα παξνπζηαζηεί, πσο θαη ην επηιέγεηε; Απόξεζε ν θπξ Θαλάζεο Γηαγηά: Μα, είλαη κηα βαζηά θνπηάια κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αθήζηε πνπ πάεη θίλα θαη κε απηά ηα ραξηησκέλα θνπηαιάθηα. Κνπηαιάθηα:. «Δπηηέινπο, ηα θαηαθέξακε!», αλαθσλνύζαλ ραξνύκελα ηα θνπηαιάθηα. «Θα βξεζνύκε ζε θνπδίλα!». Στελ θνπδίλα τεο γηαγηάο Έηζη ε θνπηάια έθπγε καδί κε ηα θνπηαιάθηα ραξνύκελε γηα ηελ θνπδίλα ηεο γηαγηάο. Δθεί ζπλάληεζε έλα ζσξό άιια καγεηξηθά ζθεύε πνπ ηελ πεξηθύθισζαλ θαη ηελ ππνδέρηεθαλ κε ραξά. - Θα ζνπ κάζνπκε πσο λα θάλεηο θαζνιάδα, θαη θαθέο! - Θα πιελόκαζηε όινη καδί ζηνλ λεξνρύηε...είλαη πνιύ σξαία! - Πεξλάκε σξαία εκείο εδώ, καγεηξεύνπκε όκνξθα! - Πνιύ ραηξόκαζηε πνπ ήξζεο! Ζ θνπηάια κεκηάο απνγνεηεύηεθε. «Μα, εδώ θαηνηθνύλ κόλν άμεζηα θαη θαθήο πνηόηεηαο καραηξνπίξνπλα, ην κόλν πνπ μέξνπλ είλαη λα αλαθαηεύνπλ θαθέο άληε θαη θακηά θακηά θαζνιάδα ηεο γηαγηάο. Δγώ δελ θαηαζθεπάζηεθα γηα λα θηηάρλσ θαθέο θαη θαζνιάδεο αιιά γηα λα αλαθαηεύσ gourmet ζνύπεο.» μέζπαζε...κάηαηα ηα θνπηαιάθηα πξνζπάζεζαλ λα ηελ ζπλεθέξνπλ, εθείλε δελ άθνπγε θαλέλαλ. Τώξα, πνιιά ζπλαηζζήκαηα πιεκκύξηζαλ ηε θαξδηά ηεο, ακέηξεηεο ζθέςεηο μεπεδνύζαλ από ην κπαιό ηεο θαη ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη άξρηζε λα κελ ληώζεη θαιά. «ηη ζέισ εγώ εδώ κε απηά ηα παιηαηδνύξηθα καραηξνπίξνπλα?» θαη ηνπο θνίηαμε όινπο ππνηηκεηηθά. «θαιύηεξα λα πάσ λα θιεηζηώ ζε εθείλν ην ζπξηάξη λα βξσ ηελ εζπρία κνπ»ζθέθηεθε. Ελότετα 3 ε : Στν σπξτάξη Έηζη θαη έθαλε...πήγε θαη θξύθηεθε ζηελ πην ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ζπξηαξηνύ, δελ ήζειε λα βιέπεη θαλέλαλ, νύηε θάλ ηα θνπηαιάθηα από ην καγαδί. Δθεί έκεηλε πνιύ θαηξό, κόλε, κε ηελ ζηγνπξηά πσο έθαλε ην θαιύηεξν γηα ηνλ εαπηό ηεο εθεί ζηα ζθνηεηλά ζθέςεηο κύξηεο ζηξηθνγπξλνύζαλ ζην κπαιό ηεο. - Θα κείλσ εδώ κέζα, είλαη θαιύηεξα από έμσ - Δγώ έρσ όλεηξα δελ ζα ραξακηζηώ κε απηνύο - Τα άιια καραηξνπίξνπλα κε δειεύνπλ - Όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ - Καλείο δελ κε ζέιεη, κε θνηηνύλ όινη πεξίεξγα - Καιύηεξα, λα κελ κηιάσ ζε θαλέλαλ απ απηνύο εδώ. - Κάπνην θαθό εηνηκάδνληαη λα κνπ θάλνπλ, ην ληώζσ.

4 Σηαδηαθά όκσο αξρηζε λα ληώζεη ζ όιε ηελ αηζαιέληα ηεο ύπαξμε κηα έληαζε, κηα αγσλία, έλα ηεξάζηην θόβν. Ξεζώξηαδε έραλε ηελ γπαιάδα θαη ηελ νκνξθηά ηεο, δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη ηεο ζπλέβαηλε. Μέρξη πνπ έγηλε άθακπηε, άρξσκε δελ κπνξνύζε νύηε θαλ λα θηλεζεί. Γελ αλαγλώξηδε ηνλ εαπηό ηεο. Τα ππόινηπα καραηξνπίξνπλα δελ ηε πιεζίαδαλ, ήηαλ γηα όινπο ε παξάμελε θνπηάια. Γπζθνιεπόηαλ όινη λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα ληώζνπλ ηηο αγσλίεο ηεο. Τν κόλν ινηπόλ, πνπ ηεο είρε κείλεη γηα ζπληξνθηά ήηαλ ην ηξαγνύδη ηεο. Καζόηαλ κε ηηο ώξεο θαη ηξαγνπδνύζε έλα ηξαγνύδη, παξάμελν θαη αιιόθνην πνπ θαλείο δελ θαηαιάβαηλε νύηε θαλ ε ίδηα... «ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα πέξαζαλ κέξεο λύρηεο κπνξεί θαη ρξόληα ηξαγνπδώληαο ηνλ ίδην ζθνπό κέζα ζηελ γσληά ηνπ ζπξηαξηνύ ηεο... ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα Ελότετα 4 ε : ν εξρνκόο τνπ καραηξηνύ Όκσο, κηα κέξα θάηη άιιαμε. Έλα καραίξη άθνπζε ην ηξαγνύδη ηεο θαη μεθίλεζε λα ηξαγνπδά όπσο θαη εθείλε, κε ηνπο ίδηνπο παξάμελνπο ήρνπο, κε ηα ίδηα αθαηαιαβίζηηθα ιόγηα. Γηα ηε θνπηάια, ε θίλεζε απηή ήηαλ κεγάιε ζπκπαξάζηαζε θαη αλαθνύθηζε. Τν καραίξη έδεημε αιεζηλό θαη ζηαζεξό ελδηαθέξνλ γηα ηε θνπηάια θαη εθείλε άξρηζε λα ην εκπηζηεύεηαη θαη λα κνηξάδεηαη καδί ηνπ θάπνηεο από ηηο αγσλίεο θαη ηηο ζθέςεηο ηεο. Ζ θνπηάια κεηά από πνιύ θαηξό έλησζε κηα αλεμήγεηε ειπίδα, δελ ήηαλ πιένλ κόλε κέζα ζην άδεην ζπξηάξη, αιιά είρε θαη έλα καραίξη γηα ζπληξνθηά. Τόηε ήξζαλ θαη άιια καραηξνπίξνπλα λα ηεο ζπκπαξαζηαζνύλ άξρηζε θαη πάιη λα βξίζθεη ην ρξώκα θαη ηελ ιάκςε ηεο, ζπκύζεθε πάιη ηα θνπηαιάθηα πνπ ρε ράζεη, πόζν ηεο είραλ ιείςεη... ζπκήζεθε ηελ δσή ηεο ζην κηθξό γσληαθό καγαδάθη πνπ έδεζε...δάθξπα θύιπζαλ ζηα κάηηα ηεο... - Ήκνπλ αλόεηε, είπε ε θνπηάια, είρα κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό κνπ...νόκηδα πσο όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ θαη δελ κπόξεζα πνηέ λα πιεζηάζσ ηνπο άιινπο, θνίηα κε θαηάληεζα ηόζν δπζηπρηζκέλε... - Όια κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ, ππάξρεη δσή θαη έμσ από ην ζπξηάξη, ηελ θαζεζύραζε ην καραίξη... «θνίηα» ηεο είπε δείρλνληάο ηεο έμσ από ην ζπξηάξη «είλαη ε θνπδίλα πνπ πάληα νλεηξεπόζνπλ», «ήξζε ε ώξα λα απνδείμεηο ηη κπνξείο λα θάλεηο!». Πξνζπάζεζε ην καραίξη λα αλνίμεη ην ζπξηάξη γηα λα κπνξέζεη ε θνπηάια λα βγεη, όκσο δελ ηα θαηάθεξε θαη απνθάζηζαλ ηόηε καδί κε ηε θνπηάια πσο ζα πξέπεη λα θάλεη θαη ε ίδηα κηα πξνζπάζεηα λα βγεη ε θνπηάια θνβήζεθε αξθεηά ζηελ αξρή αιιά κε ηελ εκςύρσζε ηνπ καραηξηνύ θαη ησλ ππνινίπσλ έθαλε έλα κεγάιν άικα θαη βξέζεθε έμσ από ην ζπξηάξη. Ελότετα 5 ε : ε δωή έμω από τν σπξτάξη... Ήηαλ έλα άικα ζπγθινληζηηθό, απεξίγξαπην θαηεπζείαλ κπξνζηά ζηα πόδηα ηεο γηαγηάο. Ζ γηαγηά ζάζηηζε αξρηθά, αιιά έπεηηα ε ραξά ηεο ήηαλ κεγάιε, είρε μεράζεη ηειεηώο πσο ηελ είρε αγνξάζεη. «α! ε αγαπεκεέλε κνπ θνπηάια θαη λόκηδα πσο ζε είρα ράζεη!, πνπ ήζνπλ θαιε κνπ θξπκκέλε ηόζν θαηξό?». Τελ πήξε ηόηε γξήγνξα ζηα ρέξηα ηεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζην αλαθάηεκα ηεο θαζνιάδαο. Ζηαλ κηα δεζηή, κπξσδάηε θαη λνζηηκόηαηε θαζνιάδα, ε θνπηάια ελησζε ηόζν όκνξθα θαζώο βπζίζηεθε ζηα κπαραξηθά ηεο... «είλαη όκνξθα λα κνηξάδεζαη εκπεηξίεο κε ηνπο άιινπο, λα ζπλεξγάδεζαη έηζη ώζηε λα θηηάρλνληαη σξαία θαη λόζηηκα θαγεηά» είπε ελζνπζηαζκέλε «ζέιεηε λα ζαο κάζσ λα θηηάρλεηαη θαη γθνπξκέη ζνύπεο?» αλαθώλεζε ραξνύκελα θαζώο αλαθάηεπε ηελ πεληαλόζηηκε θαζνιάδα ηεο γηαγηάο... «λαηηηη» αλαθώλεζαλ ηα ππόινηπα ζθέπε, θαισζνξίδνληάο ηελ θαη πάιη ζηελ θνπδίλα. Τα εγγνλάθηα ηεο γηαγηάο όκσο είραλ θηόιαο θαηαθηάζεη πεηλαζκέλα. «ηη θαιό καο έρεηο εηνηκάζεη γηαγηά??» είπαλ θαη έβαιαλ ηελ θνπηάια θαη ηα άιια ζθεύε ζην λεξνρύηε γηα

5 πιύζηκν...ην λεξό ηεο βξύζεο έηξερε άθζνλν...ε θνπηάια γηα πξώηε θνξά πιαηζνύξηζε θαη έπαημε κε ηνπο θίινπο ηεο ζηνλ λεξνρύηε ληώζσληαο ήξεκε, ρξήζηκε θαη επηπρηζκέλε... δελ ήζειε πνηέ πηα λα κείλεη μαλά κόλε. ΤεΛΟο Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού ΙαΣηο 2011

6 The unusual - Spoon Story DAY CENTER IASIS Once upon a time, in the kitchen of an Athenian house, I met a spoon, which wanted to share with me a story. It started telling me that the biggest part of it life, from the day of production until it found in this house, it used to live at the corner shop where sailed kitchen stuff. In the Window of the store. The spoon always was in a box with another set of spoons made of the same material as that. It had many dreams that one day it would be in the kitchen of a great chef and that would help him to cook a lot and good food. It had many ambitions for itself. It was an amazing, deep scoop, made from high quality stainless steel and a handle made of natural rubber. But for many years the spoon was waiting for the great time to come, the time of a gourmet cooking. One day, a kind old lady entered the shop to buy equipment for her kitchen. All the kitchenware were excited, they thought finally we will get out of here, but which of all the old lady would pick????? So the competition began! They decorated, polished and joined in order to present their skills each one. Mr. Thanasis was the owner of the shop and he rushed to help the old lady. Grandma: I m looking for special kitchen equipment. A friend of mine recommends me your shop. He told me that you have great kitchenware with special skills. They also talk!!!!!!. Mr. Thanasis: Oh yes of course!!! In my shop I have kitchenware with special skills. Come to see them and choose the best for you. Here is the pot and it s very gifted too!! Pot Zias : Helloooo!!!!!! I love to cook lentils and pasta!!!!! And here is my best friend, spoon Panagiota. We work well together and we make nice and delicious food. Grandma: That Pot it s an interesting personality, Mr. Thanasis. Through it low profile I can see that with proper encouragement it has many properties. Mr.Thanasis: And now miss I present you that little orange pot. It s the most beautiful pot I have.

7 Pot Thalia : Hiiiii!!!! I m a little and convenient pot and my name is Thalia. If you choose me you should be sure that you will have the most delicious food like rise and pasta. The only thing I worry about is that sometimes I become fussy because I want to cook quickly. Grandma: Wow!!!!!! Very cute pot, I want to buy it!!! And what we have here Cooker: Hello all of you.i m the Cooker and I m always in functioning. My buttons always regulate the appropriate temperature. Buy MEEEE pleaseeeee! I m a lot of years here and I want to get out. So move out of my wayyy! Grandma: Hmmm Great personality. I m interested to see who it cooperates with other kitchenware. I m curious to see them how they work together. Mr. Thanasis: Our Cooker has a lot of energy and it hasn t found yet any way to channel it. It hopes that it will have the opportunity to become your cooker. Grandma: We will see! What else do you have? Pot Kalliopitsa : Hellooo!! I m a silver pot and my name is Kalliopitsa. My advantage is that I m very quiet, cooperative and clear. I require the quiet in the kitchen. Grandma: You re right!!!!!!! Next?? Pan Nikita : Hello!! I m a dynamic pan and my name is Nikitas. I can stand in high temperatures and harsh washing. I cook delicious food and desserts. I can bake mousaka, lamp, fishes, baklava and e.t.c Grandma: Wow. That pan has a lot of confident!! And what we have here??? Knife: Hello I m the knife. I have great ideas. I'm always mobile, very cheerful and willing to make others work easier. But I warn you, sometimes I can be dangerous. Grandma: What do you mean dangerous??? Is there any danger for me or my grandson??? Knife: Don t worry! I always pay attention when somebody uses me. Grandma: Who s next? Cooking Book: Hi lady!! I hope you choose me. I m Barbaritsa s cooking book. I m an amazing cooking book with several of dishes and sweets. My specialty is Greek salad with balsamic vinegar, capers and oregano. Grandma: Yes, a cooking Book will help me to cook something different to my grandson except from lentils and bean soup. I will think about it And who is beside you?

8 Coffee Pot: Hello Grandma. I m the coffee pot called Asterati. I have two colors and I m specializing in boiled eggs. Grandma: Amazing pot. So, Mr. Thanasis, your kitchenware are truly unique. Each one has a special personality, ability and many possibilities of development. I m sure that all would be important for my kitchen. The old woman was dizzy by all these kitchenware. She didn t know which one to choose. Grandma: Unfortunately, I don t have much money to buy all these, she said. Suddenly, at the back, she saw a spoon. Grandma thought that a spoon and a set of small spoons is exactly that she needs. So, without a second thought, she bought them. Mr. Thanasis: But this spoon didn t present it self. He was surprised. Grandma: Well, it s a deep spoon with all the standards and matches well with the other spoons. Spoons: Finally, we did it!!!!!!!!!!!!! We will go to the kitchen!!!!!!! At grandma s kitchen So Grandma bought the spoon with the other little spoons and they went at her kitchen. They were so happy. The Spoon met at Grandma s kitchen other kitchenware which welcomed her. - We ll teach you how to make soup and lentils! - We ll wash ourselves in the sink together... its fantastic! - We have fan here, we cook great foods. - Wellcome!!! But the Spoon disappointed! Here are living just unpolished and poor quality cutlery which only know to mix lentils and soups.. I was not constructed to produce some lentils and beans, but to mix gourmet soups. She started crying, the spoons tried to revive her but she didn t hear anyone. Now, many emotions flooded her heart,

9 countless thoughts jumping out of her mind and she didn t realize that she didn t feel well. What I want here with these junk cutlery;" she thought, I better go into that drawer and find my self. In the drawer. So... she went and hid in the darker side of the drawer, she didn t want to see anyone ever the spoons from the shop. She went there for long time, alone, with the certainty that she did the best for herself.. There, in the dark, thousands thoughts were twisting in her mind. - I will stay here, is better than outside. - I have different dreams from them. - The other kitchenware jelous me. - Everyone wants the worst for me. - Everyone look at me weird - It s better to stay awy from them because they prepare something bad for me. But gradually she began to feel an anxiety and a huge fear.she started fading, lost her shine and beauty but she couldn t understand what was happening. She became stiff, without colour. She didn t recognize herself. The rest of the kitchenware was not approaching, for all she was the odd spoon. It was hard for the others to understand and feel her agony. The only thing she used to do is to sing. She was sitting for hours and singing a song, strange and weird that nobody knew. La la la la Days and nights move on and I m still standing here in the corner of the drawer singing alone. La la la la The come back of Knife But one day something changed. A knife heard her song and started singing like her, with the same strange sounds in the same incomprehensible words. For the spoon, this move was a great support. The knife showed great interest for the spoon and the spoon begane to trust it and share with him her thoughts and beliefs. The spoon after so long alone felt an unexplainable hope, she wasn;t alone any more, she had a new friend.

10 Then came and the other spoons and knifes to support her. She began to find her color and shine again. She remembered her life in the corner shop where she lived and started crying!!! - I was so fool she said. I had great ideas for myself. I thought everybody wants to hurt me and I couldn t trust anyone. Look, how sad I become. - Everything can change, there is life outside the drawer, the knife said... "Look," he said showing her outside of the drawer "it s the kitchen you've always dreamed of, it's time to prove what you can do it." The knife tried to open the drawer and help the spoon to get out of there. But he could do it, so they tried together to open it. At first the spoon was afraid but the knife and the others encouaraged her and with a big jump they found out of the drawer. The life out of the drawer It was a shocking jump, indescribable and they found in front of Grandma s feet. Grandma had forgotten her spoon. Wow, my lovely spoon I thought that I had lost her, grandma said. She quickly took her and used her to mix the bean soup. It was a warm and delicious soup, the spoon felt so beautiful. It's nice to share experiences with others, to cooperate and made nice and tasty food," said excited, Do you want to learn how to cook gourmet food? Yes they said and they welcome her back in the kitchen. Grandma s grandchildren had already arrived very hungry. What have you cooked grandma? they said and then put the spoon and the other kitchenware in the sink for washing.. The spoon for first time played with her friends in the sink, feeling calm, helpful and happy! She didn t want to feel alone again!!!!!!!!!!!!! ThE end Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Maria Benardis. Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ

Maria Benardis. Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ 36 Maria Benardis Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ Μια γυναίκα που ξεχειλίζει από αγάπη για τη μαγειρική και την ελληνική της κληρονομιά και ταυτόχρονα γεμάτη πάθος για τις αρχαίες σοφίες και

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα