Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο"

Transcript

1 Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Κένηρο Ημέρας ΘΑΣΘΣ Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ζε κηα θνπδίλα ελόο αζελατθνύ ζπηηηνύ γλώξηζα κηα θνπηάια, ε νπνία ζέιεζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ ηζηνξία ηεο. Ξεθίλεζε ιέγνληαο όηη κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο από ηε ζηηγκή πνπ ηελ θαηαζθεύαζαλ κέρξη λα βξεζεί ζε απηό ην ζπίηη ην πέξαζε ζην καγαδί ηεο γεηηνληάο πνπ πνπινύζε ηα σξαηόηεξα νηθηαθά ζθεύε θαη θνπδηληθά. Στελ βητξίλα τνπ καγαδηνύ Ζ θνπηάια βξίζθνληαλ πάληα κέζα ζ έλα θνπηί καδί κ έλα ζεη θνπηαιάθηα θαηαζθεπαζκέλα θαη απηά από ην ίδην πιηθό όπσο θαη εθείλε. Πεξίκελε θαη έθαλε πνιιά όλεηξα όηη κηα κέξα ζα βξίζθνληαλ ζηε θνπδίλα θάπνηνπ κεγάινπ ζεθ θαη όηη ζα ηνλ βνεζνύζε λα καγεηξεύεη πνιιά θαη σξαία θαγεηά. Δίρε πνιιέο θηινδνμίεο γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη γηαηί λα κελ έρεη αθνύ άιισζηε είρε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο. Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή, βαζηά θνπηάια, θαηαζθεπαζκέλε από πςειήο πνηόηεηαο αλνμείδσην αηζάιη θαη κε ιαβή από θπζηθό θανπηζνύθ. Πέξαζε πνιιά ρξόληα κέζα ζηε ζησπή κε ηε πξνζκνλή λα ηεο δνζεί θάπνηε ε επθαηξία λα καγεηξέςεη θαη απηή. Καη λα ε επθαηξία! Κάπνηα κέξα κηα ζπκπαζεηηθή θαη θαινζπλάηε γξηνύια κπήθε ζην καγαδί γηα λα αγνξάζεη ζθεύε γηα ηελ θνπδίλα ηεο. Τα ζθεύε όια ράξεθαλ «επηηέινπο ζα θύγνπκε από εδώ κέζα» ζθέθηεθαλ «αιιά πην από όια ζα δηαιέμεη ε γηαγηά??» αλαξσηήζεθαλ. Δπζύο άξρηζαλ λα θνηηνύλ ην έλα ην άιιν αληαγσληζηηθά. Σηνιίζηεθαλ, γπαιίζηεθαλ θαη κπήθαλ ζηελ ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα επεξγήκαηά ηνπο ζηελ γηαγηά, ν θπξ Θαλάζεο επζύο έηξεμε λα ηελ εμππεξεηήζεη. Γηαγηά: Χάρλσ γηα έλα ηδηαίηεξν αμεζνπάξ θνπδίλαο. Μηα θίιε κνπ, ζύζηεζε ην δηθό ζαο καγαδί. Μνπ είπε πσο έρεηε θαηαπιεθηηθά θνπδηληθά κε ηδηαίηεξα πξνζόληα. Μέρξη πνπ κνπ είπε όηη κηιάλε θηόιαο. Κύξηνο Θαλάζεο: Α! Βέβαηα! Σην καγαδί κνπ έρσ κόλν μερσξηζηά θνπδηληθά θαη όλησο είλαη αιήζεηα ην θαζ έλα έρεη ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο. Διάηε λα ηα γλσξίζεηε θαη λα δείηε πην ζα ζαο εμππεξεηήζεη θαιύηεξα. Από εδώ, έρνπκε ηε θαηζαξόια κάξθαο Εηάο. Θα ηε δείηε θαη από κόλε ζαο όηη είλαη πξνηθηζκέλε θαηζαξόια. Καηζαξόια Εηάο: Γεηα ζαο! Μνπ αξέζεη λα καγεηξεύσ θαθέο θαη καθαξόληα. Δίκαη θνιιεηόο θίινο κε ηε θπξία θνπηάια Παλαγηώηα. Ταηξηάδνπκε, ζπλεξγαδόκαζηε θαιά θαη θηηάρλνπκε σξαία θαγεηά. Πνηέ δελ έρνπκε ηζαθσζεί. Ζ κόλε καο αλεζπρία είλαη πσο δελ είκαζηε θαη ηόζν κνληέξλνη θαη θνβόκαζηε κήπσο καο αληηθαηαζηήζεηε θάπνηα ζηηγκή. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ πξνζσπηθόηεηα ε θαηζαξόια ζαο, θύξηε Θαλάζε. Φαίλεηαη πνιύ δπλαηή. Αλ θαη είλαη ρακειώλ ηόλσλ, κπνξώ λα δηαθξίλσ όηη κε ηε θαηάιιειε ελζάξξπλζε έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Κύξηνο Θαλάζεο: Καη ηώξα, γηαγηά, ζα ήζεια λα ζαο δείμσ ηε κηθξή κνπ, πνξηνθαιί θαηζαξνιίηζα. Δίλαη ην πην όκνξθν αμεζνπάξ πνπ έρσ ζην καγαδί. Καηζαξνιίηζα Θάιεηα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα κηθξή, βνιηθή θαηζαξνιίηζα, κε ην όλνκα Θάιεηα. Αλ κε επηιέμεηε, λα είζηε ζίγνπξε όηη ζα θηηάρλεηε πάληα ην πην λόζηηκν ξύδη θαη ηα πην λόζηηκα δπκαξηθά. Ζ κόλε κνπ αλεζπρία είλαη όηη θακηά θνξά θνβάκαη όηη γίλνκαη ιίγν γθξηληάξα. Με θαληαζηείηε, ηίπνηα ηξνκεξό! Να, απιά ζέισ λα γίλεηαη ην θαγεηό πην γξήγνξα θαη ην άηηκν απηό ζηγνβξάδεη. Γηαγηά: Πσ, πσ! Τη ραξηησκέλε θαηζαξνιίηζα! Δίλαη ζίγνπξα ζθέηνο πεηξαζκόο λα ηελ αγνξάζσ.. Καη από εδώ, ηη έρνπκε..

2 Κνπδίλα: Γεηα ζαο! Δίκαη κηα θνπδίλα θαη είκαη πάληα αλακκέλε. Τα θνπκπηά κνπ ξπζκίδνπλ πάληα ηε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία γηα ζαο. Πάξηε εκέλα! Δίκαη πνιύ θαηξό θιεηζκέλε θαη ζέισ λα βγσ έμσ. Κάληε νη ππόινηπνη ζηελ άθξε! Γηαγηά: Έληνλε πξνζσπηθόηεηα ε θνπδίλα ζαο, θύξηε Θαλάζε. Με ελδηαθέξεη λα ηε δσ λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια θνπδηληθά. Δίκαη πεξίεξγε λα δσ πσο ζα ηα πήγαηλε. Κύξηνο Θαλάζεο: Δίλαη ιίγν αηίζαζε ε θνπδίλα καο. Βιέπεηε, έρεη πνιύ ελέξγεηα θαη δελ έρεη βξεη αθόκα θαηάιιεινπο ηξόπνπο λα ηε δηνρεηεύζεη. Διπίδεη όηη ζα ηεο δνζεί ε επθαηξία λα έξζεη ζηε θνπδίλα ζαο. Γηαγηά: Θα δνύκε.. Πνηνο άιινο αθνινπζεί; Καηζαξόια Καιιηνπίηζα: Α! Γεηα ζαο! Δίκαη κηα αζεκέληα θαηζαξόια. Τν όλνκα κνπ είλαη Καιιηνπίηζα. Τν πξνζόλ κνπ είλαη όηη είκαη πνιύ ήζπρε, ζπλεξγάζηκε, θαζαξή θαη επηβάιισ ηε ηάμε θαη ηελ εζπρία ζηε θνπδίλα. Γηαγηά: Δλδηαθέξνλ! Δίλαη ζίγνπξα πνιύ ρξήζηκν λα έρσ κηα θαηζαξόια κε ηέηνηα πξνζόληα ζηε θνπδίλα κνπ. Κύξηνο Θαλάζεο: Πξάγκαηη! Δίκαη ζίγνπξνο γηα απηή ηε θαηζαξόια. Δίλαη κηα ήξεκε δύλακε θαη κπνξεί λα θέξεη ηελ ηζνξξνπία ζε κηα θνπδίλα. Γηαγηά: Έρεηε δίθην. Ο επόκελνο; Ταςί Νηθήηα: Γεηα ζαο! Δίκαη ην δπλακηθό ηαςί θαη ην όλνκα κνπ είλαη Νηθήηα. Αληέρσ ζηε πνιύ δνπιεηά, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζην ζθιεξό πιύζηκν. Τα θαηαθέξλσ θαιά ζε νπνηνδήπνηε θαγεηό αιιά θαη γιπθό. Μπνξώ λα ςήζσ κνπζαθά, παζηίηζην, πίηεο, γηνπβέηζη, κπαθιαβά, γαιαθηνκπνύξεθν, ςάξη, ζνπθιέ, θαηζηθάθη.. Γηαγηά: Σηγά, ζηγά.. Πσ, πσ.. Να, έλα θνπδηληθό κε πνιύ απηνπεπνίζεζε! Καη, πνηνλ έρνπκε εδώ; Μαραίξη: Γεηα ζαο! Δίκαη ην καραίξη. Έρσ θνθηεξέο ηδέεο, είκαη πάληα θηλεηηθό, πνιύ ραξνύκελν θαη πξόζπκν λα θάλσ πην εύθνιε ηε δνπιεηά ησλ άιισλ. Σαο πξνεηδνπνηώ όκσο κπνξώ λα γίλσ θαη επηθίλδπλνο. Γηαγηά: Τη ελλνείο, επηθίλδπλνο; Υπάξρεη πεξίπησζε λα θηλδπλέςσ εγώ ή ην εγγνλάθη κνπ θαζώο ζε ρξεζηκνπνηνύκε; Μαραίξη: Φξεηάδεηαη επηδεμηόηεηα όηαλ κε ρξεζηκνπνηείηε αιιά λα είζηε ζίγνπξε έρσ πάληα ην λνπ κνπ θαη πξνζέρσ γηα λα κελ γίλεη πνηέ θαλέλα αηύρεκα. Γηαγηά: Μάιηζηα. Ο επόκελνο; Τζειεκεληέο: Γεηα ζνπ, γηαγηά! Διπίδσ λα επηιέμεηο εκέλα! Δίκαη ν ηζειεκεληέο ηεο Αξγπξώο Μπαξκπαξίηζαο. Δίκαη έλα θαηαπιεθηηθό βηβιίν κε ζπληαγέο από δηάθνξα γιπθά θαη θαγεηά. Σπεζηαιηηέ κνπ είλαη ε ρσξηάηηθε ζαιάηα κε μύδη κπαιζάκηθν, θάπαξε θαη ξίγαλε. Γηαγηά: Όλησο, ζα κε βνεζνύζε έλα βηβιίν καγεηξηθήο. Να θηηάμσ θαη θάηη δηαθνξεηηθό ζην εγγνλάθη κνπ εθηόο από θαθέο θαη θαζνιάδα. Θα ην ζθεθηώ.. Καη δίπια ζνπ, πνηνο είλαη; Καξαβαλάθη Αζηεξάηε: Γεηα ζνπ γηαγηνύια! Δίκαη έλα θαξαβαλάθη κε ην όλνκα Αζηεξάηε. Βγαίλσ ζε δύν ρξώκαηα θαη εηδηθεύνκαη ζηα βξαζηά απγά. Μάιηζηα! Γηαγηά: Νάδη θαη ηζαρπηληά βιέπσ ζ απηό ην θνπδηληθό. Θα έδηλε έλα ηόλν ζπηξηάδα θαη ελέξγεηαο ζηε θνπδίλα κνπ.. Μάιηζηα. Κύξηε Θαλάζε κνπ, είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθά θνπδηληθά. Τν θαζ έλα έρεη κηα

3 μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα κε ηδηαίηεξα πξνζόληα θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο εμέιημεο. Δίκαη ζίγνπξε όηη όια ζα ηα θαηάθεξλαλ ζηε θνπδίλα κνπ. Ζ γξηνύια δαιίζηεθε από ηα πνιιά καγεηξηθά ζθεύε θαη δελ ήμεξε πην λα δηαιέμεη. Γηαγηά: Γπζηπρώο όκσο, δελ έρσ ηόζα ρξήκαηα γηα λα ηα αγνξάζσ όια όζα ζα ήζεια, επηζήκαλε. Ξαθληθά ζην βάζνο ηνπ καγαδηνύ μερώξηζε ηελ θνπηάια. H γηαγηά ζθέθηεθε πσο απηή ε θνπηάια πνπ είλαη ζεη κε θνπηαιάθηα είλαη απηό αθξηβώο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη έηζη ρσξίο δεύηεξε ζθέςε ηελ αγόξαζε Κύξηνο Θαλάζεο: Μα απηό δελ βγήθε θαζόινπ λα παξνπζηαζηεί, πσο θαη ην επηιέγεηε; Απόξεζε ν θπξ Θαλάζεο Γηαγηά: Μα, είλαη κηα βαζηά θνπηάια κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αθήζηε πνπ πάεη θίλα θαη κε απηά ηα ραξηησκέλα θνπηαιάθηα. Κνπηαιάθηα:. «Δπηηέινπο, ηα θαηαθέξακε!», αλαθσλνύζαλ ραξνύκελα ηα θνπηαιάθηα. «Θα βξεζνύκε ζε θνπδίλα!». Στελ θνπδίλα τεο γηαγηάο Έηζη ε θνπηάια έθπγε καδί κε ηα θνπηαιάθηα ραξνύκελε γηα ηελ θνπδίλα ηεο γηαγηάο. Δθεί ζπλάληεζε έλα ζσξό άιια καγεηξηθά ζθεύε πνπ ηελ πεξηθύθισζαλ θαη ηελ ππνδέρηεθαλ κε ραξά. - Θα ζνπ κάζνπκε πσο λα θάλεηο θαζνιάδα, θαη θαθέο! - Θα πιελόκαζηε όινη καδί ζηνλ λεξνρύηε...είλαη πνιύ σξαία! - Πεξλάκε σξαία εκείο εδώ, καγεηξεύνπκε όκνξθα! - Πνιύ ραηξόκαζηε πνπ ήξζεο! Ζ θνπηάια κεκηάο απνγνεηεύηεθε. «Μα, εδώ θαηνηθνύλ κόλν άμεζηα θαη θαθήο πνηόηεηαο καραηξνπίξνπλα, ην κόλν πνπ μέξνπλ είλαη λα αλαθαηεύνπλ θαθέο άληε θαη θακηά θακηά θαζνιάδα ηεο γηαγηάο. Δγώ δελ θαηαζθεπάζηεθα γηα λα θηηάρλσ θαθέο θαη θαζνιάδεο αιιά γηα λα αλαθαηεύσ gourmet ζνύπεο.» μέζπαζε...κάηαηα ηα θνπηαιάθηα πξνζπάζεζαλ λα ηελ ζπλεθέξνπλ, εθείλε δελ άθνπγε θαλέλαλ. Τώξα, πνιιά ζπλαηζζήκαηα πιεκκύξηζαλ ηε θαξδηά ηεο, ακέηξεηεο ζθέςεηο μεπεδνύζαλ από ην κπαιό ηεο θαη ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη άξρηζε λα κελ ληώζεη θαιά. «ηη ζέισ εγώ εδώ κε απηά ηα παιηαηδνύξηθα καραηξνπίξνπλα?» θαη ηνπο θνίηαμε όινπο ππνηηκεηηθά. «θαιύηεξα λα πάσ λα θιεηζηώ ζε εθείλν ην ζπξηάξη λα βξσ ηελ εζπρία κνπ»ζθέθηεθε. Ελότετα 3 ε : Στν σπξτάξη Έηζη θαη έθαλε...πήγε θαη θξύθηεθε ζηελ πην ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ζπξηαξηνύ, δελ ήζειε λα βιέπεη θαλέλαλ, νύηε θάλ ηα θνπηαιάθηα από ην καγαδί. Δθεί έκεηλε πνιύ θαηξό, κόλε, κε ηελ ζηγνπξηά πσο έθαλε ην θαιύηεξν γηα ηνλ εαπηό ηεο εθεί ζηα ζθνηεηλά ζθέςεηο κύξηεο ζηξηθνγπξλνύζαλ ζην κπαιό ηεο. - Θα κείλσ εδώ κέζα, είλαη θαιύηεξα από έμσ - Δγώ έρσ όλεηξα δελ ζα ραξακηζηώ κε απηνύο - Τα άιια καραηξνπίξνπλα κε δειεύνπλ - Όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ - Καλείο δελ κε ζέιεη, κε θνηηνύλ όινη πεξίεξγα - Καιύηεξα, λα κελ κηιάσ ζε θαλέλαλ απ απηνύο εδώ. - Κάπνην θαθό εηνηκάδνληαη λα κνπ θάλνπλ, ην ληώζσ.

4 Σηαδηαθά όκσο αξρηζε λα ληώζεη ζ όιε ηελ αηζαιέληα ηεο ύπαξμε κηα έληαζε, κηα αγσλία, έλα ηεξάζηην θόβν. Ξεζώξηαδε έραλε ηελ γπαιάδα θαη ηελ νκνξθηά ηεο, δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη ηεο ζπλέβαηλε. Μέρξη πνπ έγηλε άθακπηε, άρξσκε δελ κπνξνύζε νύηε θαλ λα θηλεζεί. Γελ αλαγλώξηδε ηνλ εαπηό ηεο. Τα ππόινηπα καραηξνπίξνπλα δελ ηε πιεζίαδαλ, ήηαλ γηα όινπο ε παξάμελε θνπηάια. Γπζθνιεπόηαλ όινη λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα ληώζνπλ ηηο αγσλίεο ηεο. Τν κόλν ινηπόλ, πνπ ηεο είρε κείλεη γηα ζπληξνθηά ήηαλ ην ηξαγνύδη ηεο. Καζόηαλ κε ηηο ώξεο θαη ηξαγνπδνύζε έλα ηξαγνύδη, παξάμελν θαη αιιόθνην πνπ θαλείο δελ θαηαιάβαηλε νύηε θαλ ε ίδηα... «ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα πέξαζαλ κέξεο λύρηεο κπνξεί θαη ρξόληα ηξαγνπδώληαο ηνλ ίδην ζθνπό κέζα ζηελ γσληά ηνπ ζπξηαξηνύ ηεο... ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα ια ια ια πα ξα ηα ηα.ιαια ηα πα ξα ηα ηα ηαηαηα Ελότετα 4 ε : ν εξρνκόο τνπ καραηξηνύ Όκσο, κηα κέξα θάηη άιιαμε. Έλα καραίξη άθνπζε ην ηξαγνύδη ηεο θαη μεθίλεζε λα ηξαγνπδά όπσο θαη εθείλε, κε ηνπο ίδηνπο παξάμελνπο ήρνπο, κε ηα ίδηα αθαηαιαβίζηηθα ιόγηα. Γηα ηε θνπηάια, ε θίλεζε απηή ήηαλ κεγάιε ζπκπαξάζηαζε θαη αλαθνύθηζε. Τν καραίξη έδεημε αιεζηλό θαη ζηαζεξό ελδηαθέξνλ γηα ηε θνπηάια θαη εθείλε άξρηζε λα ην εκπηζηεύεηαη θαη λα κνηξάδεηαη καδί ηνπ θάπνηεο από ηηο αγσλίεο θαη ηηο ζθέςεηο ηεο. Ζ θνπηάια κεηά από πνιύ θαηξό έλησζε κηα αλεμήγεηε ειπίδα, δελ ήηαλ πιένλ κόλε κέζα ζην άδεην ζπξηάξη, αιιά είρε θαη έλα καραίξη γηα ζπληξνθηά. Τόηε ήξζαλ θαη άιια καραηξνπίξνπλα λα ηεο ζπκπαξαζηαζνύλ άξρηζε θαη πάιη λα βξίζθεη ην ρξώκα θαη ηελ ιάκςε ηεο, ζπκύζεθε πάιη ηα θνπηαιάθηα πνπ ρε ράζεη, πόζν ηεο είραλ ιείςεη... ζπκήζεθε ηελ δσή ηεο ζην κηθξό γσληαθό καγαδάθη πνπ έδεζε...δάθξπα θύιπζαλ ζηα κάηηα ηεο... - Ήκνπλ αλόεηε, είπε ε θνπηάια, είρα κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό κνπ...νόκηδα πσο όινη ζέινπλ ην θαθό κνπ θαη δελ κπόξεζα πνηέ λα πιεζηάζσ ηνπο άιινπο, θνίηα κε θαηάληεζα ηόζν δπζηπρηζκέλε... - Όια κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ, ππάξρεη δσή θαη έμσ από ην ζπξηάξη, ηελ θαζεζύραζε ην καραίξη... «θνίηα» ηεο είπε δείρλνληάο ηεο έμσ από ην ζπξηάξη «είλαη ε θνπδίλα πνπ πάληα νλεηξεπόζνπλ», «ήξζε ε ώξα λα απνδείμεηο ηη κπνξείο λα θάλεηο!». Πξνζπάζεζε ην καραίξη λα αλνίμεη ην ζπξηάξη γηα λα κπνξέζεη ε θνπηάια λα βγεη, όκσο δελ ηα θαηάθεξε θαη απνθάζηζαλ ηόηε καδί κε ηε θνπηάια πσο ζα πξέπεη λα θάλεη θαη ε ίδηα κηα πξνζπάζεηα λα βγεη ε θνπηάια θνβήζεθε αξθεηά ζηελ αξρή αιιά κε ηελ εκςύρσζε ηνπ καραηξηνύ θαη ησλ ππνινίπσλ έθαλε έλα κεγάιν άικα θαη βξέζεθε έμσ από ην ζπξηάξη. Ελότετα 5 ε : ε δωή έμω από τν σπξτάξη... Ήηαλ έλα άικα ζπγθινληζηηθό, απεξίγξαπην θαηεπζείαλ κπξνζηά ζηα πόδηα ηεο γηαγηάο. Ζ γηαγηά ζάζηηζε αξρηθά, αιιά έπεηηα ε ραξά ηεο ήηαλ κεγάιε, είρε μεράζεη ηειεηώο πσο ηελ είρε αγνξάζεη. «α! ε αγαπεκεέλε κνπ θνπηάια θαη λόκηδα πσο ζε είρα ράζεη!, πνπ ήζνπλ θαιε κνπ θξπκκέλε ηόζν θαηξό?». Τελ πήξε ηόηε γξήγνξα ζηα ρέξηα ηεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζην αλαθάηεκα ηεο θαζνιάδαο. Ζηαλ κηα δεζηή, κπξσδάηε θαη λνζηηκόηαηε θαζνιάδα, ε θνπηάια ελησζε ηόζν όκνξθα θαζώο βπζίζηεθε ζηα κπαραξηθά ηεο... «είλαη όκνξθα λα κνηξάδεζαη εκπεηξίεο κε ηνπο άιινπο, λα ζπλεξγάδεζαη έηζη ώζηε λα θηηάρλνληαη σξαία θαη λόζηηκα θαγεηά» είπε ελζνπζηαζκέλε «ζέιεηε λα ζαο κάζσ λα θηηάρλεηαη θαη γθνπξκέη ζνύπεο?» αλαθώλεζε ραξνύκελα θαζώο αλαθάηεπε ηελ πεληαλόζηηκε θαζνιάδα ηεο γηαγηάο... «λαηηηη» αλαθώλεζαλ ηα ππόινηπα ζθέπε, θαισζνξίδνληάο ηελ θαη πάιη ζηελ θνπδίλα. Τα εγγνλάθηα ηεο γηαγηάο όκσο είραλ θηόιαο θαηαθηάζεη πεηλαζκέλα. «ηη θαιό καο έρεηο εηνηκάζεη γηαγηά??» είπαλ θαη έβαιαλ ηελ θνπηάια θαη ηα άιια ζθεύε ζην λεξνρύηε γηα

5 πιύζηκν...ην λεξό ηεο βξύζεο έηξερε άθζνλν...ε θνπηάια γηα πξώηε θνξά πιαηζνύξηζε θαη έπαημε κε ηνπο θίινπο ηεο ζηνλ λεξνρύηε ληώζσληαο ήξεκε, ρξήζηκε θαη επηπρηζκέλε... δελ ήζειε πνηέ πηα λα κείλεη μαλά κόλε. ΤεΛΟο Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού ΙαΣηο 2011

6 The unusual - Spoon Story DAY CENTER IASIS Once upon a time, in the kitchen of an Athenian house, I met a spoon, which wanted to share with me a story. It started telling me that the biggest part of it life, from the day of production until it found in this house, it used to live at the corner shop where sailed kitchen stuff. In the Window of the store. The spoon always was in a box with another set of spoons made of the same material as that. It had many dreams that one day it would be in the kitchen of a great chef and that would help him to cook a lot and good food. It had many ambitions for itself. It was an amazing, deep scoop, made from high quality stainless steel and a handle made of natural rubber. But for many years the spoon was waiting for the great time to come, the time of a gourmet cooking. One day, a kind old lady entered the shop to buy equipment for her kitchen. All the kitchenware were excited, they thought finally we will get out of here, but which of all the old lady would pick????? So the competition began! They decorated, polished and joined in order to present their skills each one. Mr. Thanasis was the owner of the shop and he rushed to help the old lady. Grandma: I m looking for special kitchen equipment. A friend of mine recommends me your shop. He told me that you have great kitchenware with special skills. They also talk!!!!!!. Mr. Thanasis: Oh yes of course!!! In my shop I have kitchenware with special skills. Come to see them and choose the best for you. Here is the pot and it s very gifted too!! Pot Zias : Helloooo!!!!!! I love to cook lentils and pasta!!!!! And here is my best friend, spoon Panagiota. We work well together and we make nice and delicious food. Grandma: That Pot it s an interesting personality, Mr. Thanasis. Through it low profile I can see that with proper encouragement it has many properties. Mr.Thanasis: And now miss I present you that little orange pot. It s the most beautiful pot I have.

7 Pot Thalia : Hiiiii!!!! I m a little and convenient pot and my name is Thalia. If you choose me you should be sure that you will have the most delicious food like rise and pasta. The only thing I worry about is that sometimes I become fussy because I want to cook quickly. Grandma: Wow!!!!!! Very cute pot, I want to buy it!!! And what we have here Cooker: Hello all of you.i m the Cooker and I m always in functioning. My buttons always regulate the appropriate temperature. Buy MEEEE pleaseeeee! I m a lot of years here and I want to get out. So move out of my wayyy! Grandma: Hmmm Great personality. I m interested to see who it cooperates with other kitchenware. I m curious to see them how they work together. Mr. Thanasis: Our Cooker has a lot of energy and it hasn t found yet any way to channel it. It hopes that it will have the opportunity to become your cooker. Grandma: We will see! What else do you have? Pot Kalliopitsa : Hellooo!! I m a silver pot and my name is Kalliopitsa. My advantage is that I m very quiet, cooperative and clear. I require the quiet in the kitchen. Grandma: You re right!!!!!!! Next?? Pan Nikita : Hello!! I m a dynamic pan and my name is Nikitas. I can stand in high temperatures and harsh washing. I cook delicious food and desserts. I can bake mousaka, lamp, fishes, baklava and e.t.c Grandma: Wow. That pan has a lot of confident!! And what we have here??? Knife: Hello I m the knife. I have great ideas. I'm always mobile, very cheerful and willing to make others work easier. But I warn you, sometimes I can be dangerous. Grandma: What do you mean dangerous??? Is there any danger for me or my grandson??? Knife: Don t worry! I always pay attention when somebody uses me. Grandma: Who s next? Cooking Book: Hi lady!! I hope you choose me. I m Barbaritsa s cooking book. I m an amazing cooking book with several of dishes and sweets. My specialty is Greek salad with balsamic vinegar, capers and oregano. Grandma: Yes, a cooking Book will help me to cook something different to my grandson except from lentils and bean soup. I will think about it And who is beside you?

8 Coffee Pot: Hello Grandma. I m the coffee pot called Asterati. I have two colors and I m specializing in boiled eggs. Grandma: Amazing pot. So, Mr. Thanasis, your kitchenware are truly unique. Each one has a special personality, ability and many possibilities of development. I m sure that all would be important for my kitchen. The old woman was dizzy by all these kitchenware. She didn t know which one to choose. Grandma: Unfortunately, I don t have much money to buy all these, she said. Suddenly, at the back, she saw a spoon. Grandma thought that a spoon and a set of small spoons is exactly that she needs. So, without a second thought, she bought them. Mr. Thanasis: But this spoon didn t present it self. He was surprised. Grandma: Well, it s a deep spoon with all the standards and matches well with the other spoons. Spoons: Finally, we did it!!!!!!!!!!!!! We will go to the kitchen!!!!!!! At grandma s kitchen So Grandma bought the spoon with the other little spoons and they went at her kitchen. They were so happy. The Spoon met at Grandma s kitchen other kitchenware which welcomed her. - We ll teach you how to make soup and lentils! - We ll wash ourselves in the sink together... its fantastic! - We have fan here, we cook great foods. - Wellcome!!! But the Spoon disappointed! Here are living just unpolished and poor quality cutlery which only know to mix lentils and soups.. I was not constructed to produce some lentils and beans, but to mix gourmet soups. She started crying, the spoons tried to revive her but she didn t hear anyone. Now, many emotions flooded her heart,

9 countless thoughts jumping out of her mind and she didn t realize that she didn t feel well. What I want here with these junk cutlery;" she thought, I better go into that drawer and find my self. In the drawer. So... she went and hid in the darker side of the drawer, she didn t want to see anyone ever the spoons from the shop. She went there for long time, alone, with the certainty that she did the best for herself.. There, in the dark, thousands thoughts were twisting in her mind. - I will stay here, is better than outside. - I have different dreams from them. - The other kitchenware jelous me. - Everyone wants the worst for me. - Everyone look at me weird - It s better to stay awy from them because they prepare something bad for me. But gradually she began to feel an anxiety and a huge fear.she started fading, lost her shine and beauty but she couldn t understand what was happening. She became stiff, without colour. She didn t recognize herself. The rest of the kitchenware was not approaching, for all she was the odd spoon. It was hard for the others to understand and feel her agony. The only thing she used to do is to sing. She was sitting for hours and singing a song, strange and weird that nobody knew. La la la la Days and nights move on and I m still standing here in the corner of the drawer singing alone. La la la la The come back of Knife But one day something changed. A knife heard her song and started singing like her, with the same strange sounds in the same incomprehensible words. For the spoon, this move was a great support. The knife showed great interest for the spoon and the spoon begane to trust it and share with him her thoughts and beliefs. The spoon after so long alone felt an unexplainable hope, she wasn;t alone any more, she had a new friend.

10 Then came and the other spoons and knifes to support her. She began to find her color and shine again. She remembered her life in the corner shop where she lived and started crying!!! - I was so fool she said. I had great ideas for myself. I thought everybody wants to hurt me and I couldn t trust anyone. Look, how sad I become. - Everything can change, there is life outside the drawer, the knife said... "Look," he said showing her outside of the drawer "it s the kitchen you've always dreamed of, it's time to prove what you can do it." The knife tried to open the drawer and help the spoon to get out of there. But he could do it, so they tried together to open it. At first the spoon was afraid but the knife and the others encouaraged her and with a big jump they found out of the drawer. The life out of the drawer It was a shocking jump, indescribable and they found in front of Grandma s feet. Grandma had forgotten her spoon. Wow, my lovely spoon I thought that I had lost her, grandma said. She quickly took her and used her to mix the bean soup. It was a warm and delicious soup, the spoon felt so beautiful. It's nice to share experiences with others, to cooperate and made nice and tasty food," said excited, Do you want to learn how to cook gourmet food? Yes they said and they welcome her back in the kitchen. Grandma s grandchildren had already arrived very hungry. What have you cooked grandma? they said and then put the spoon and the other kitchenware in the sink for washing.. The spoon for first time played with her friends in the sink, feeling calm, helpful and happy! She didn t want to feel alone again!!!!!!!!!!!!! ThE end Created by (ιζηορία ποσ δημιοσργήθηκε ζηαδιάκα μέζα από ασηοζτεδιάζμοσς, παιτνίδια και αζκήζεις δημιοσργικόηηηας, έκθραζης και θανηαζίας) Ηλίας Κοσράθαλης, Βίκσ Μπούζα, Φιλίνα Ταζοπούλοσ, Πέηρος Κορωνάκης, Ανδριάνα Ανηωνοπούλοσ, Ανηωνία Λιονάκη, Παναγιώηα Λιαρομάηη, Εσαγγελία Μαρδικιάν, Γιώργος Ζιας, Χρσζούλα Γεραζιμίδοσ, Σοθία Γιάννοσ, Σηέλλα Κόκκολη, εθελονηές και μέλη ηοσ προζωπικού

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα