ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 420 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσεων στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, έτους αναφοράς 2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους. 2 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα, έτους αναφοράς 2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους. 3 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2017, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1510/Γ4-141 (1) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσεων στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, έτους αναφοράς 2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/ ), «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και, ειδικότερα του άρθρου 14, παρ. 1, περ. ζ, β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/ ) με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», ε. του π.δ. 80/2016 (145/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», στ. της ΓΠ - 400/ (ΦΕΚ 2390/Β/ ) απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής». 2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ ΕΞ2016/ (ΦΕΚ 95/ΥΟΔΔ/ ) με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)». 3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 759/ Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (L 97/ ), παραρτήματα I, III και VIII. 5. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά στον ορισμό των μεταβλητών και στην τεχνική μορφή των στοιχείων που διαβιβάζονται. 6. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά στις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ και πλέον Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σχετικά με τις αρμοδιότητες τους και την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων

2 3450 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 420/ και τις ανάγκες των διαρθρωτικών ερευνών στις επιχειρήσεις και των Λογαριασμών της Χώρας. 8. Το από Συμφωνητικό μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 9. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛ- ΣΤΑΤ χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τα ερωτηματολόγια. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ ), το οικονομικό έτος Τη με αριθμ. 1498/Α2-939/ (αρ. καταχ. 138) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια των ακολούθων ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους 2017, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2015: Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων στους τομείς: χονδρικού και λιανικού εμπορίου, πωλήσεων και επισκευών αυτοκινήτων και δικύκλων και λιανικής πώλησης καυσίμων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ενημέρωσης, επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα), μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών, μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών - υπηρεσίες ταξί, ενημέρωσης και επικοινωνίας, παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, εμπορικής ναυτιλίας, επιχειρήσεων συνδεόμενων με την αλλοδαπή (ifats). β. Αναθέτουμε στα Τμήματα της Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών, σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους. 2. Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συλλογή βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και την παρουσίαση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι παραπάνω έρευνες αφορούν στους κλάδους των τομέων Ζ (45 έως 47), Η (49 έως 53), Ο (55-56), Ι (58 έως 63), Λ (68), Μ (69 έως 75), Ν (77 έως 82), Σ (95) της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων - NACE αναθ. 2. Τα ερευνώμενα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε γενικές πληροφορίες ταυτότητας των επιχειρήσεων, τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους, στοιχεία απασχόλησης, περιφερειακή διάρθρωση κ.λπ., προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά των τομέων της οικονομίας στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στατιστική πληροφόρηση. 3. Η κατάρτιση των στατιστικών διάρθρωσης επιχειρήσεων με έτος αναφοράς το 2015, θα γίνει με τη χρήση φορολογικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα υπό στοιχεία 7 και 8 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, σε συνδυασμό με έρευνες που θα διενεργηθούν για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων που ζητούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Οι έρευνες θα διενεργηθούν με το ερωτηματολόγιο τύπου Ι σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους - είτε από την άποψη του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν είτε από την άποψη της συνολικής απασχόλησης - οι οποίες διαμορφώνουν την οικονομία των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Ο πληθυσμός των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν συνολικά για τις ανωτέρω αναφερθείσες έρευνες της παρ. 1α, με το ερωτηματολόγιο τύπου Ι, ανέρχεται περίπου στις επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους των τομέων Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν, Σ της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων- NACE αναθ. 2. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν επιμέρους ερωτηματολόγια για τη συλλογή ειδικών χαρακτηριστικών από επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων (ερωτηματολόγια τύπου II). Συγκεκριμένα, θα συλλέγουν πληροφορίες για α) την εκτίμηση των περιφερειακών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, σε δείγμα επιχειρήσεων, β) την εκτίμηση ειδικών χαρακτηριστικών για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα), σε δείγμα 370 επιχειρήσεων, γ) την κατάρτιση στατιστικών επιχειρήσεων που συνδέονται με την αλλοδαπή (ifats), σε δείγμα επιχειρήσεων. Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιηθούν Ιδιώτες Συνεργάτες, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα συλλογής από υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ. Οι επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν επιλέγονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ομίλων Επιχειρήσεων (EuroGroups Register). Τα αποτελέσματα των ερευνών θα εξαχθούν σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2. Στα στοιχεία της έρευνας θα εφαρμοστούν οι στατιστικές μέθοδοι προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα της Eurostat και θα παραχθούν πίνακες με απόκρυψη των ευαίσθητων δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στη Eurostat σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό που μνημονεύεται στην παρ. 6 του σκεπτικού. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2017 με την επεξεργασία των διοικητικών στοιχείων και το σχεδιασμό των ερευνών και θα ολοκληρωθούν με τη σύνθεση των στοιχείων από τα διοικητικά αρχεία και τις έρευνες, την ανάλυση, πινακοποίηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, μέχρι το Δεκέμβριο του Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

3 Τεύχος Β 420/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Έρευνες: Σχεδιασμός και οργάνωση των ερευνών. Επιλογή του πληθυσμού των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν. Επιλογή ιδιωτών-συνεργατών. Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών-συνεργατών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των ερευνών Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Επεξεργασία και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων. Ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανογραφικών προγραμμάτων για την εισαγωγή των στοιχείων, τη διενέργεια των αυτόματων ελέγχων και την παραγωγή των αρχείων δεδομένων. Διόρθωση μηχανογραφικών λαθών. Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο. 2. Διοικητικά δεδομένα: Λήψη αρχείων. Ανάπτυξη μηχανογραφικών προγραμμάτων για τον καθαρισμό των αρχείων και την εφαρμογή των αυτόματων ελέγχων. Καθαρισμός αρχείων. Ποιοτικός έλεγχος. Επεξεργασία διοικητικών δεδομένων και κατάρτιση στατιστικών μεταβλητών 3. Σύνθεση αποτελεσμάτων: Σύνθεση στοιχείων από διοικητικές πηγές με τα συλλεγέντα από τις έρευνες. Ενημέρωση Μητρώου Επιχειρήσεων. Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων στη Eurostat. Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report). Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων των ερευνών. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και μεταδεδομένων. 4. Για τη διενέργεια των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν: Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, Ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων, μέχρι 500. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 5. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που θα ασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων και θα εποπτεύουν τις εργασίες των ιδιωτών-συνεργατών κατά τη φάση της συλλογής των ερωτηματολογίων, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην Κ.Υ. της ΕΛΣΤΑΤ στον Πειραιά, διάρκειας μίας (1) ημέρας. 6. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται ως εξής: Αποζημίωση ιδιωτών - συνεργατών (ΚΑΕ 0429) Ερωτηματολόγια Τύπου Ι: 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Τύπου Ι, ήτοι: ερ/για Χ 15,41 ευρώ ανά ερωτ/γιο = ,00. Ερωτηματολόγια Τύπου II: 6,50 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν με τα ειδικά ερωτηματολόγια Τύπου II: - για τα περιφερειακά στοιχεία: ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = ,00. - για την έρευνα παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα): 370 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = 2.405,00. - για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλλοδαπή (ifats): 450 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = 2.925,00. Σύνολο ερωτηματολογίων Τύπου II: ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο= ,00. Ερωτηματολόγια Τύπου III: Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες (Τύπου Ι και II) βρεθούν αποδεδειγμένα στην πορεία των ερευνών ότι δεν λειτουργούν ή είναι προσωρινά κλειστές, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου τύπου III, οι ιδιώτες - συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενημέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο, ήτοι: 500 ερωτηματολόγια Χ 3,08 ευρώ ανά ερωτημ.= 1.540,00. Συνολική δαπάνη: ερωτηματολόγια στον ΚΑΕ 0429, δαπάνη ,00. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι Αριθμ. 1511/Γ3-35 (2) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα, έτους αναφοράς 2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/ ), «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και, ειδικότερα του άρθρου 14, παρ. 1, περ. ζ, β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

4 3452 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 420/ της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/ ) με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», ε. του π.δ. 80/2016 (145/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», στ. της ΓΠ - 400/ (ΦΕΚ 2390/Β/ ) απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής». 2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ ΕΞ2016/ (ΦΕΚ 95/ ΥΟΔΔ/ ) με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)». 3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 759/ Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (L 97/ ), παραρτήματα I, III και VIII. 5. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά στον ορισμό των μεταβλητών και στην τεχνική μορφή των στοιχείων που διαβιβάζονται. 6. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά στις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ και πλέον Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σχετικά με τις αρμοδιότητες τους και την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων και τις ανάγκες των διαρθρωτικών ερευνών στις επιχειρήσεις και των Λογαριασμών της Χώρας. 8. Το από Συμφωνητικό μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 9. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛ- ΣΤΑΤ χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τα ερωτηματολόγια. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ ), το οικονομικό έτος Τη με αριθμ. 1499/Α2-938/ (αρ. καταχ. 139) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια των ακολούθων ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους 2017, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2015: Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων στους τομείς: ορυχείων, μεταλλείων και αλυκών, μεταποίησης, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης και βιολογικού καθαρισμού, κατασκευών. β. Αναθέτουμε στα Τμήματα της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα, της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών, σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους. 2. Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συλλογή βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και την παρουσίαση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι παραπάνω έρευνες αφορούν στους κλάδους των τομέων Β (05 έως 09), Γ (10 έως 33), Δ (35), Ε (36 έως 39), ΣΤ (41 έως 43) της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων - NACE αναθ. 2. Τα ερευνώμενα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε γενικές πληροφορίες ταυτότητας των επιχειρήσεων, τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους, στοιχεία απασχόλησης, περιφερειακή διάρθρωση κ.λπ., προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά των τομέων της οικονομίας στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στατιστική πληροφόρηση. 3. Η κατάρτιση των στατιστικών διάρθρωσης επιχειρήσεων με έτος αναφοράς το 2015, θα γίνει με τη χρήση φορολογικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα υπό στοιχεία 7 και 8 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, σε συνδυασμό με έρευνες που θα διενεργηθούν για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων που ζητούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Οι έρευνες θα διενεργηθούν με το ερωτηματολόγιο τύπου Ι σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους - είτε από την άποψη του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν είτε από την άποψη της συνολικής απασχόλησης - οι οποίες διαμορφώνουν την οικονομία των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Ο πληθυσμός των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν συνολικά για τις ανωτέρω αναφερθείσες έρευνες της παρ. 1α, με το ερωτηματολόγιο τύπου Ι, ανέρχεται περίπου στις επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους των τομέων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων- NACE αναθ. 2. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί ειδικό ερωτηματολόγιο (ερωτηματολόγιο τύπου II) για την εκτίμηση των περιφερειακών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, σε δείγμα 820 επιχειρήσεων. Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιηθούν Ιδιώτες Συνεργάτες, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα συλλογής από υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.

5 Τεύχος Β 420/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3453 Οι επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν επιλέγονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ομίλων Επιχειρήσεων (EuroGroups Register). Τα αποτελέσματα των ερευνών θα εξαχθούν σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2. Στα στοιχεία της έρευνας θα εφαρμοστούν οι στατιστικές μέθοδοι προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα της Eurostat και θα παραχθούν πίνακες με απόκρυψη των ευαίσθητων δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στη Eurostat σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό που μνημονεύεται στην παρ. 6 του σκεπτικού. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2017 με την επεξεργασία των διοικητικών στοιχείων και το σχεδιασμό των ερευνών και θα ολοκληρωθούν με τη σύνθεση των στοιχείων από τα διοικητικά αρχεία και τις έρευνες, την ανάλυση, πινακοποίηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, μέχρι το Δεκέμβριο του Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Έρευνες: Σχεδιασμός και οργάνωση των ερευνών. Επιλογή του πληθυσμού των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν. Επιλογή ιδιωτών-συνεργατών. Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών-συνεργατών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των ερευνών. Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Επεξεργασία και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων. Ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανογραφικών προγραμμάτων για την εισαγωγή των στοιχείων, τη διενέργεια των αυτόματων ελέγχων και την παραγωγή των αρχείων δεδομένων. Διόρθωση μηχανογραφικών λαθών. Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο. 2. Διοικητικά δεδομένα: Λήψη αρχείων. Ανάπτυξη μηχανογραφικών προγραμμάτων για τον καθαρισμό των αρχείων και την εφαρμογή των αυτόματων ελέγχων. Καθαρισμός αρχείων. Ποιοτικός έλεγχος. Επεξεργασία διοικητικών δεδομένων και κατάρτιση στατιστικών μεταβλητών. 3. Σύνθεση αποτελεσμάτων: Σύνθεση στοιχείων από διοικητικές πηγές με τα συλλεγέντα από τις έρευνες. Ενημέρωση Μητρώου Επιχειρήσεων. Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων στη Eurostat. Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report). Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων των ερευνών. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και μεταδεδομένων. 4. Για τη διενέργεια των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν: Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας. Ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων, μέχρι 500. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 5. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που θα ασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων και θα παρακολουθούν τους ιδιώτες-συνεργάτες κατά τη φάση της συλλογής των ερωτηματολογίων, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην Κ.Υ. της ΕΛΣΤΑΤ στον Πειραιά, διάρκειας μίας (1) ημέρας. 6. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται ως εξής: Αποζημίωση ιδιωτών - συνεργατών (ΚΑΕ 0429) Ερωτηματολόγια Τύπου Ι: 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Τύπου Ι, ήτοι: ερ/για Χ 15,41 ευρώ ανά ερωτ/γιο = ,00. Ερωτηματολόγια Τύπου II: 6,50 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Τύπου II, ήτοι: 820 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = 5.330,00. Ερωτηματολόγια Τύπου III: Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες (Τύπου Ι και II) βρεθούν αποδεδειγμένα στην πορεία των ερευνών ότι δεν λειτουργούν ή είναι προσωρινά κλειστές, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου Τύπου III, οι ιδιώτες - συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενημέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο, ήτοι: 250 ερωτηματολόγια Χ 3,08 ευρώ ανά ερωτημ. = 770,00. Συνολική δαπάνη: ερωτηματολόγια στον ΚΑΕ 0429, δαπάνη ,00. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι Αριθμ. 1520/Γ3-36 (3) Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2017, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/ ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής

6 3454 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 420/ Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 1 περίπτωση ζ, β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ. του ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/ ) με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγραφος Δ.9«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», στ. της ΓΠ -400/ απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β/ ). 2. Την υπ αριθ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/ )». 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2016 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2016 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 6. Τη συμφωνία χρηματοδότησης υπ αριθ (action 1), μεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), η οποία αφορά στη διενέργεια της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις, έτους Τον αριθ. 79/Α2-30/ (ΚΑΕ ) με Α/Α 11 της απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικ. έτους Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει, για το οικονομικό έτος 2017(ΚΑΕ ), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις κατά το έτος β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 2. Σκοπός της έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις. Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης δεικτών σχετικά με τη συμβολή του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητοι για τη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν στη: χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρήσεις. πρόσβαση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και. ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη λήψη παραγγελιών και διενέργεια πωλήσεων on-line. Η έρευνα θα διενεργηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμματος, με κοινές μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς της Ε.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του σκεπτικού της απόφασης αυτής. 3. Η έρευνα διενεργείται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, C (Μεταποίηση), D (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), Ε (Παροχή νερού επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), F (Κατασκευές), G (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), Η (Μεταφορά και αποθήκευση), Ι (Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης), J (Ενημέρωση και επικοινωνία), L (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), Μ (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες) και Ν (Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Rev. 2, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονική συγκρισιμότητα των στοιχείων και να παρέχονται στην Κοινότητα πλήρη, πρόσφατα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας. 4. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική με μονάδα έρευνας την επιχείρηση με μέση ετήσια απασχόληση 10 και πλέον άτομα και το συνολικό μέγεθος δείγματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου επιχειρήσεις. Για το σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με κριτήρια στρωμάτωσης α) την Περιφέρεια, β) Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και γ) τάξεις μεγέθους επιχειρήσεων βάσει της μέσης ετήσιας απασχόλησής τους. Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται από τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες.

7 Τεύχος Β 420/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια και θα διαβιβαστούν στο Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), σύμφωνα με την πινακοποίηση και τις προθεσμίες που προβλέπονται από Κανονισμούς των παραγράφων 2 και 3 του σκεπτικού της εν λόγω απόφασης. 6. Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των στοιχείων της θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας. Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων. Ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού (software) για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Κατάρτιση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της έρευνας και ανάρτηση του στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών-συνεργατών, για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας. Αποστολή - συλλογή ερωτηματολογίων. Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων. Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και μηχανογραφικοί έλεγχοι. Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποστολή των στοιχείων στη Eurostat. 7. Για την οργάνωση, σχεδιασμό, προπαρασκευαστικές εργασίες και διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απασχοληθούν: υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας. 70 μέχρι 250 ιδιώτες-συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, εκτός των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων. 8. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 9. Η αμοιβή των ιδιωτών-συνεργατών, (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύπτει), καθορίζεται ως εξής: Συνολική δαπάνη: ερωτηματολόγια x 10,00 ευρώ = ,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2017 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

8 3456 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 420/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α 131). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50 από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39557 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 5 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4377 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι κής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8609 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4418 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17241 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6439 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 869 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034871/2-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22069 1 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1997 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37641 18 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23265 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21795 30 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1961 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 28959/488 Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 13 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4448 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34507 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4721 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 674 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 1211 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1575 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 145 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Επικύρωση καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29563 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2770 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1126460 ΕΞ 2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34089 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3301 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16327 Διεκπ. 11503 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35685 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1011/38/34-μβ Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23677 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22879 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 7/2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36505 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3606 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του N. 4399/2016. 2 Καθιέρωση υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36391 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3590 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Β ΤΔΕ του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πειραιά. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8793 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.1118/ΑΣ 41272/13-9-2016 Δημοσίευση της απόφασης 2266(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1309 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 172 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. 1944/52291/12-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25227 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2347 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καρδίτσας. 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 21311 27 ουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικών Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43049 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4294 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9227 21 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115 Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 Απριλίου 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γγ/οικ. 8 Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ9/οικ.7/4 8 4 (ΦΕΚ 4/Β/8 8 4) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 793 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 70 21 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/68153/38450/3273/788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17393 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1485 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36777 9 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3632 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ.: Δ.Δ1/1005/ΑΦ/ΦΕΚ 792/31-03-2014 τ.β Διαπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8751 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Boυλή των Ελλήνων 2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3 Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43849 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4330 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31691 19 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2992 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40135 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4059 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Γραφείου Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36479 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3601 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23037 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2125 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.411/115/287956 Σ. 3473 Εξειδίκευση - μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6271 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 846 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 6251 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20533 17 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42651 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4265 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39673 14 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έ τους 2016 του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6999 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 948 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. Δ.Δ1.1/2682/Φ.006.3 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1049 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29653 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών. 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1345 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 177 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 38377 29 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3834 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Κηδεία του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου με δημόσια δαπάνη. 2 Έγκριση καθιέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 791 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6279 13 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 847 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 6263 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6287 13 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 6259 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38389 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3836 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32321 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3073 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4725 / 1044 Α1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2153 30 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 456 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26707 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφερειακών Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35303 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3447 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2545 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1767 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38397 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3837 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 99791/05.09.2016, (ΑΔΑ:6ΙΘ8ΩΞΙ-65Σ), (ΦΕΚ 2954/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31223 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2930 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2849 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,024 στρ. στη θέση «Αγ. Απόστολοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1/8/2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α τρίμηνο 2010 - Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3303 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 480 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1322 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33595 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3235 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6991 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 947 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 6137 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43497 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4321 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα