Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις."

Transcript

1 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel Switzerland Σειέθσλν Fax Πιεξνθνξίεο γηα ην Πξντόλ : Σειέθσλν (ώξεο εξγαζίαο) Σειέθσλν Έθηαθηεο Αλάγθεο (24 : ώξεο) Σει Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ : Διιάδαο 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΙΘΑΝΧΝ ΒΛΑΒΧΝ Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα από παξαηεηακέλε έθζεζε. Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο,κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Σύπνο ζθεπάζκαηνο Τγξό γαιαθησκαηνπνηήζηκν ζπκπύθλσκα Υξήζε Εηδαληνθηόλν Γξώληα ζπζηαηηθά 24 %β/ν clodinafop-propargyl (pa ISO) CGA /8 -

2 Δπηβιαβή ζπζηαηηθά Υεκηθό όλνκα CAS ΔC-No (REACH NO) Clodinafop propargyl cloquintocetmexyl calcium dodecylbenzene sulphonate 2(3H)-furanone, dihydrosolvent naphtha (petroleum), highly arom. poly(oxy-1,2- ethanediyl), alpha-[ tris(1- phenylethyl) phenyl]- omega-hydroxy- ( ) , , ύκβνια Φξάζεηο Δπηθηλδπλόηεηαο Κηλδύλνπ Xn, N R22, R43, R48/22 R50/53 Xi, N R43 R50/53 Xi R38 R , , Xn R22 R , Xn, N R36/37/38 R51/53 R65 R66 Πεξηεθηηθόηεηα 22.1 % w/w 5.5 % W/W 1-5 % W/W % W/W % W/W R52/ % W/W Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο βιέπε ελόηεηα ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Πξώηεο Βνήζεηεο Γεληθά: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή από ηελ κνιπζκέλε πεξηνρή ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν ή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη πξνζηαηέςηε ηνλ από ηελ ππνζεξκία. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΑΝΣΗΛΖΦΘΔΗΣΔ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Καιέζηε ακέζσο γηαηξό. - 2/8 -

3 Δπαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ηα κάηηα κε θαζαξό λεξό γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξό. Καηάπνζε: Υνξεγείζηε επαλεηιεκκέλα ελεξγό άλζξαθα ζε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ. ΖΜΔΗΩΖ: Με ρνξεγείζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Μελ πξνθαιέζεηε εκκεηό. Δπαθή κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε όινλ ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη πιύληε πξνζεθηηθά ηα κνιπζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε ζαπνύλη θαη λεξό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καιιηώλ θαη ησλ λπρηώλ. Δηζπλνή: Μεηαθέξεηε ακέζσο ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Ιαηξηθέο νδεγίεο Αληίδνην: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Δηδηθή εκπεηξία ζηνλ άλζξσπν: Γελ έρεη θαηαγξαθεί θαλέλα πεξηζηαηηθό αλζξώπηλεο δειεηεξίαζεο. 5. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ Αλαθιεμηκόηεηα: Σν πξντόλ είλαη εύθιεθην ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Μέζα Ππξόζβεζεο Καηάιιεια Μέζα ππξόζβεζεο: Ππξνζβεζηήξαο μεξνύ ρεκηθνύ, αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ςεθαζκόο κε λεξό (λα κελ εθηνμεύεηαη απεπζείαο). Αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ Δηδηθνί Κίλδπλνη θαηά ηελ Αληηκεηώπηζε Ππξθαγηώλ: Σα πξντόληα ηεο θαύζεο είλαη ηνμηθά θαη/ή εξεζηζηηθά. Πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα εκπνδηζηεί ε δηαξξνή ηνπ κνιπζκέλνπ κέζνπ ππξόζβεζεο ζην ρώκα θαζώο θαη ε αλεμέιεγθηε εμάπισζή ηνπ. Δπηβιαβή Πξντόληα Καύζεο: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, πδξνριώξην, ηόληα θζνξίνπ. Πξνζηαηεπηηθόο Δμνπιηζκόο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Ππξθαγηώλ: Υξεζηκνπνηείζηε αηνκηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ Μέηξα Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο κεηά από Αηύρεκα: Υξεζηκνπνηείζηε απνξξνθεηηθό πιηθό, όπσο άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, θιπ. Δκπνδίζηε ηελ εμάπισζε ηνπ πιηθνύ, π.ρ. θξάδνληάο ην κε απνξξνθεηηθό πιηθό. πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα θαη εξκεηηθά θιεηζκέλα δνρεία. Υπκέλν πξντόλ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ θαη πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. Αλ ε αζθαιήο θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο δελ είλαη δπλαηή, επηθνηλσλείζηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή, ηνλ έκπνξν ή ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν. Με κνιύλεηε ηα λεξά θαη ηηο απνρεηεύζεηο. - 3/8 -

4 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Πιεξνθνξίεο Υεηξηζκνύ Γεληθά: Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ην ξνπρηζκό. Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ηνπ λέθνπο θαη ησλ αηκώλ. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε. πκπιεξσκαηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζπλήζσο ζε εξγαζίεο κε ρεκηθά, όπσο γέκηζκα ρσξίο πηηζίιηζκα θαη ξύζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγσγήο ησλ αηκώλ), επηπιένλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνο απνθπγή ηεο επαθήο κε ην πξντόλ. Πιεξνθνξίεο Απνζήθεπζεο Δηδηθέο Οδεγίεο γηα ηελ Απνζήθεπζε: Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζηηο αξρηθέο, εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο. Πξνζηαηέςηε ην από θσο θαη πγξαζία. πκβαηόηεηα Απνζήθεπζεο κε άιια Πξντόληα: Απνζεθεύζηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Όρια έκθεσης Οπζία Όξην έθζεζεο Σύπνο νξίνπ έθζεζεο Πεγή clodinafop-propargyl 1 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA cloquintocet mexyl 10 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA solvent naphtha (petroleum), highly arom. 20 ppm, 100 mg/m3 8 h TWA SUPPLIER 8 h TWA SUPPLIER Αηνκηθόο Πξνζηαηεπηηθόο Δμνπιηζκόο Γεληθά: Αιιάδεηε ηνλ ξνπρηζκό εξγαζίαο θαζεκεξηλά. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία: ε πεξίπησζε έληνλεο έθζεζεο, θνξέζηε: Μάζθα αεξίνπ κε θαζνιηθό θίιηξν. Πξνζηαζία ησλ καηηώλ: Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή κάζθα πξνζώπνπ. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Υεκηθώο αλζεθηηθά γάληηα. Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο: Ρνπρηζκόο εξγαζίαο από αλζεθηηθό βακβαθεξό ή ζπλζεηηθό ύθαζκα (π.ρ. θόξκεο). Αλζεθηηθά παπνύηζηα ή κπόηεο. Μέηξα Πξνθύιαμεο κεηά ηελ εξγαζία: Πιπζείηε πξνζεθηηθά (ληνπο, κπάλην, ινύζηκν). Αιιάμηε ξνπρηζκό. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά ηνλ κνιπζκέλν εμνπιηζκό κε ζαπνύλη ή δηάιπκα ζόδαο. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Υξώκα : θίηξηλν πξνο θαθέ Φπζηθή Καηάζηαζε : πγξό - 4/8 -

5 εκείν Πήμεο : < -10 o C εκείν αλάθιεμεο : 86 o C (764 mmhg) Κιάζε Αλάθιεμεο ηεο θόλεο Θεξκνθξαζία Αλάθιεμεο : 490 o C Ομεηδσηηθέο Ιδηόηεηεο : κε νμεηδσηηθό Δθξεθηηθέο Ιδηόηεηεο Δθηίκεζε : κε εθξεθηηθό Δπαηζζεζία ζηελ : κε επαίζζεην Αλαθίλεζε/Πξόζθξνπζε Θεξκηθή επαηζζεζία : κε επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα Ππθλόηεηα : 1,09 g/cm 3 Σηκή ph : 4-8 (1% ζε απηνληζκέλν λεξό) Δπηθαλεηαθή Σάζε : 37,8 mn/m (αδηάιπην, 25 o C) : 33,5 mn/m (1,5 %, γαιάθησκα ζην θαζαξό λεξό, 20 o C) : 42,0 mn/m (0,1 %, γαιάθησκα ζην θαζαξό λεξό, 20 o C) Γπλακηθό Ιμώδεο : 11,4 mpa.s (20 o C, s-1) : 5,7 mpa.s (40 o C, s-1) 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Δθηίκεζε: ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ομεία ηνκαηηθή Σνμηθόηεηα (αξνπξαίνο) LD50 : > 2000 mg/kg Φύιν : ζειπθό Ομεία Γεξκαηηθή Σνμηθόηεηα LD50 : > 5000 mg/kg (αξνπξαίνο) Ομεία Δξεζηζηηθόηεηα ζην Γέξκα : κε εξεζηζηηθό (θνπλέιη, εθηίκεζε ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ) Ομεία Δξεζηζηηθόηεηα ζηα Μάηηα : κε εξεζηζηηθό (θνπλέιη, εθηίκεζε ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Γέξκαηνο : δελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο (ηλδηθό ρνηξίδην, εθηίκεζε ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ. Σεζη Buehler). - 5/8 -

6 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ομεία Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα LC50 : Αλάζρεζε Αλάπηπμεο ζηα Άιγε (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα άιγε), 72 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) EbC50 : Σνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα Αζπόλδπια ErC50 : 3,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout), 96 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) 1,3 mg/l 7,6 mg/l EC50 : 9,5 mg/l (Daphnia magna (water flea), 48 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) 13. ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ/ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Απόξξηςε/Καηαζηξνθή Καηαζηξνθή ηνπ Πξντόληνο: Πξνζνρή ζηνλ πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό θαη ζηα κέηξα αζθαιείαο. Καιύςηε ην πξντόλ κε απνξξνθεηηθό πιηθό, όπσο άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, θιπ. πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα θαη εξκεηηθά θιεηζκέλα δνρεία. Καζαξίζηε ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο κε λεξό θαη απνξξππαληηθό. πγθεληξώζηε ηα λεξά μεπιύκαηνο ζε δνρεία ώζηε λα απνθύγεηε ηε κόιπλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ λεξνύ θαη ησλ απνρεηεύζεσλ. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Πνιύ κνιπζκέλα ζηξώκαηα εδάθνπο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη κέρξη ην θαζαξό έδαθνο. Υπκέλν πξντόλ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ θαη πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. Αλ ε αζθαιήο θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο δελ είλαη δπλαηή, επηθνηλσλείζηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή, ηνλ έκπνξν ή ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν θαη θαηαζηξέςηε ην ζε θιίβαλν εγθεθξηκέλν γηα ρεκηθά. Καηαζηξνθή ηεο πζθεπαζίαο: Καηεζηξακέλεο πζθεπαζίεο: Σνπνζεηείζηε ηηο αξρηθέο ζπζθεπαζίεο ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα κεγαιύηεξα δνρεία. Διέγμηε ηηο δπλαηόηεηεο αλαθύθισζεο κεγάισλ άδεησλ δνρείσλ, ηεπόδηησλ θαη βαξειηώλ. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηδεξνδξνκηθή/οδηθή κεηαθνξά (RID/ADR) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Κιάζε UN No. Pack. Group Γείθηεο Kemmler III 90 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) Αθηνπιντθή κεηαθνξά Κιάζε UN No. Pack. Group - 6/8 -

7 (Κώδηθόο IMDG) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Θαιάζζηνο ξύπνο Αεξνπνξηθή κεηαθνξά (ICAO/IATA) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο III ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) λαί Κιάζε UN No. Pack. Group III ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) 15. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σαμηλόκεζε ΔΔ Απαίηεζε ήκαλζεο : Απαηηείηαη Σύπνο Σαμηλόκεζεο : Απηνηαμηλόκεζε ύκβνια Δπηθηλδπλόηεηαο : Xn Eπηβιαβέο : Ν ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Φξάζεηο Κηλδύλνπ : R 48 Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα από παξαηεηακέλε έθζεζε. : 50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Φξάζεηο γηα ηνλ Αζθαιή Υεηξηζκό : 1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. : 13 Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. : 20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε. : 60 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. : 61 Απνθύγεηε ηελ δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπζείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο/δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. : O3 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Απνθεύγεηε ηε δηαζπνξά ςεθαζηηθώλ ζηαγνληδίσλ ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο. Για να αποθύγεηε κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον, ακολοσθήζηε ηις οδηγίες τρήζης. - 7/8 -

8 16. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δειηίν βαζίδνληαη ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηεο γλώζεο καο θαη ζθνπεύνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηα πξντόληα καο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. Γελ ζα πξέπεη, σο εθ ηνύηνπ, λα εθιεθζνύλ σο εγγύεζε γηα εηδηθέο ηδηόηεηεο. GHS-Labelling ύκβνιν Φξάζε θηλδύλνπ Φξάζεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό H 303 Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο H 411 Σνμηθό ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ κε καθξνρξόληεο επηδξάζεηο P102 Μαθξηά από παηδηά P270 Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε P391 πιιέθηε ην πγξό πνπ έρεη δηαρπζεί P501 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα δηαζεζνύλ σο επηθίλδπλα απόβιεηα - 8/8 -

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα