Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο."

Transcript

1 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel Switzerland Σειέθσλν Fax Πιεξνθνξίεο γηα ην Πξντόλ : Σειέθσλν (ώξεο εξγαζίαο) Τειέθσλν Έθηαθηεο Αλάγθεο : (24 ώξεο) Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ Διιάδαο : ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΙΘΑΝΧΝ ΒΛΑΒΧΝ Κίλδπλνη γηα ηελ Υγεία: Διάρηζηνη. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (Έθρπζε/Γηαξξνή): Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Φεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Σύπνο ζθεπάζκαηνο Τγξό γαιαθησκαηνπνηήζηκν ζπκπύθλσκα Υξήζε Εηδαληνθηόλν Γξώληα ζπζηαηηθά 24 %β/ν clodinafop-propargyl (pa ISO) CGA Δπηβιαβή ζπζηαηηθά CAS Όλνκα %β/β ύκβνια Φξάζεηο Κηλδύλνπ Δπηθηλδπλόηεηαο (3H)-furanone, dihydro Xn solvent naphtha N, Xn 51/ (petroleum), highly arom poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[tris(1- phenylethyl)phenyl]-omega- hydroxy /53-1/6 -

2 clodinafop-propargyl 22,1 N, Xn / cloquintocet-mexyl 5,5 N, Xi 43-50/53 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο βιέπε ελόηεηα ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Πξώηεο Βνήζεηεο Γεληθά: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή από ηελ κνιπζκέλε πεξηνρή ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν ή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη πξνζηαηέςηε ηνλ από ηελ ππνζεξκία. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΑΝΣΗΛΖΦΘΔΗΣΔ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Καιέζηε ακέζσο γηαηξό. Δπαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ηα κάηηα κε θαζαξό λεξό γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξό. Καηάπνζε: Υνξεγείζηε επαλεηιεκκέλα ελεξγό άλζξαθα ζε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ. ΖΜΔΗΩΖ: Με ρνξεγείζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Μελ πξνθαιέζεηε εκκεηό. Δπαθή κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε όινλ ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη πιύληε πξνζεθηηθά ηα κνιπζκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε ζαπνύλη θαη λεξό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καιιηώλ θαη ησλ λπρηώλ. Δηζπλνή: Μεηαθέξεηε ακέζσο ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Ιαηξηθέο νδεγίεο Αληίδνην: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην! Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Δηδηθή εκπεηξία ζηνλ άλζξσπν: Γελ έρεη θαηαγξαθεί θαλέλα πεξηζηαηηθό αλζξώπηλεο δειεηεξίαζεο. 5. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ Αλαθιεμηκόηεηα: Σν πξντόλ είλαη εύθιεθην ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Μέζα Ππξόζβεζεο Καηάιιεια Μέζα ππξόζβεζεο: Ππξνζβεζηήξαο μεξνύ ρεκηθνύ, αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ςεθαζκόο κε λεξό (λα κελ εθηνμεύεηαη απεπζείαο). Αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ Δηδηθνί Κίλδπλνη θαηά ηελ Αληηκεηώπηζε Ππξθαγηώλ: Σα πξντόληα ηεο θαύζεο είλαη ηνμηθά θαη/ή εξεζηζηηθά. Πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα εκπνδηζηεί ε δηαξξνή ηνπ κνιπζκέλνπ κέζνπ ππξόζβεζεο ζην ρώκα θαζώο θαη ε αλεμέιεγθηε εμάπισζή ηνπ. Δπηβιαβή Πξντόληα Καύζεο: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, πδξνριώξην, ηόληα θζνξίνπ. Πξνζηαηεπηηθόο Δμνπιηζκόο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Ππξθαγηώλ: Υξεζηκνπνηείζηε αηνκηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ - 2/6 -

3 Μέηξα Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο κεηά από Αηύρεκα: Υξεζηκνπνηείζηε απνξξνθεηηθό πιηθό, όπσο άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, θιπ. Δκπνδίζηε ηελ εμάπισζε ηνπ πιηθνύ, π.ρ. θξάδνληάο ην κε απνξξνθεηηθό πιηθό. πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα θαη εξκεηηθά θιεηζκέλα δνρεία. Υπκέλν πξντόλ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ θαη πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. Αλ ε αζθαιήο θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο δελ είλαη δπλαηή, επηθνηλσλείζηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή, ηνλ έκπνξν ή ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν. Με κνιύλεηε ηα λεξά θαη ηηο απνρεηεύζεηο. 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Πιεξνθνξίεο Φεηξηζκνύ Γεληθά: Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ην ξνπρηζκό. Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ηνπ λέθνπο θαη ησλ αηκώλ. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε. πκπιεξσκαηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζπλήζσο ζε εξγαζίεο κε ρεκηθά, όπσο γέκηζκα ρσξίο πηηζίιηζκα θαη ξύζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγσγήο ησλ αηκώλ), επηπιένλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνο απνθπγή ηεο επαθήο κε ην πξντόλ. Πιεξνθνξίεο Απνζήθεπζεο Δηδηθέο Οδεγίεο γηα ηελ Απνζήθεπζε: Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζηηο αξρηθέο, εξκεηηθά θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο. Πξνζηαηέςηε ην από θσο θαη πγξαζία. Σπκβαηόηεηα Απνζήθεπζεο κε άιια Πξντόληα: Απνζεθεύζηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Θεξκνθξαζίεο Απνζήθεπζεο Μέγηζηε Θεξκνθξαζία Απνζήθεπζεο: 35 ν C Διάρηζηε Θεξκνθξαζία Απνζήθεπζεο: -10 ν C 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δζσηεξηθό όξην έθζεζεο: (clodinafop-propargyl) Syngenta OEL (Όξην έθζεζεο Syngenta θαηά ηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε): 1,0 mg/m 3 Δζσηεξηθό όξην έθζεζεο: (cloquintocet-mexyl) Syngenta OEL (Όξην έθζεζεο Syngenta θαηά ηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε): 10 mg/m 3 Αηνκηθόο Πξνζηαηεπηηθόο Δμνπιηζκόο Γεληθά: Αιιάδεηε ηνλ ξνπρηζκό εξγαζίαο θαζεκεξηλά. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία: ε πεξίπησζε έληνλεο έθζεζεο, θνξέζηε: Μάζθα αεξίνπ κε θαζνιηθό θίιηξν. Πξνζηαζία ησλ καηηώλ: Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή κάζθα πξνζώπνπ. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Υεκηθώο αλζεθηηθά γάληηα. Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο: Ρνπρηζκόο εξγαζίαο από αλζεθηηθό βακβαθεξό ή ζπλζεηηθό ύθαζκα (π.ρ. θόξκεο). Αλζεθηηθά παπνύηζηα ή κπόηεο. Μέηξα Πξνθύιαμεο κεηά ηελ εξγαζία: Πιπζείηε πξνζεθηηθά (ληνπο, κπάλην, ινύζηκν). Αιιάμηε ξνπρηζκό. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά ηνλ κνιπζκέλν εμνπιηζκό κε ζαπνύλη ή δηάιπκα ζόδαο. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - 3/6 -

4 Φξώκα : θίηξηλν πξνο θαθέ Φπζηθή Καηάζηαζε : πγξό Σεκείν Πήμεο : < -10 o C Σεκείν αλάθιεμεο : 86 o C (764 mmhg) EEC A 9 Κιάζε Αλάθιεμεο ηεο Σθόλεο EEC A 15 Θεξκνθξαζία Αλάθιεμεο : 490 o C Ομεηδσηηθέο Ιδηόηεηεο : κε νμεηδσηηθό MANUAL UN Δθξεθηηθέο Ιδηόηεηεο EEC A 14 Δθηίκεζε : κε εθξεθηηθό Δπαηζζεζία ζηελ : κε επαίζζεην Αλαθίλεζε/Πξόζθξνπζε Θεξκηθή επαηζζεζία : κε επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα Ππθλόηεηα : 1,09 g/cm 3 OECD 109 Τηκή ph : 4-8 (1% ζε απηνληζκέλν λεξό) CIPAC MT 75,3 Δπηθαλεηαθή Τάζε : 37,8 mn/m (αδηάιπην, 25 o C) EEC A 5 : 33,5 mn/m (1,5 %, γαιάθησκα ζην EEC A 5 θαζαξό λεξό, 20 o C) : 42,0 mn/m (0,1 %, γαιάθησκα ζην EEC A 5 θαζαξό λεξό, 20 o C) Γπλακηθό Ιμώδεο : 11,4 mpa.s (20 o C, s-1) OECD 114 : 5,7 mpa.s (40 o C, s-1) OECD ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Φεκηθή ζηαζεξόηεηα Δθηίκεζε: ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ομεία Σηνκαηηθή Τνμηθόηεηα (αξνπξαίνο) OECD 425 LD50 : > 2000 mg/kg Φύιν : ζειπθό Ομεία Γεξκαηηθή Τνμηθόηεηα OECD 402 LD50 : > 5000 mg/kg (αξνπξαίνο) Ομεία Δξεζηζηηθόηεηα ζην Γέξκα : κε εξεζηζηηθό (θνπλέιη, εθηίκεζε OECD 404 ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ) Ομεία Δξεζηζηηθόηεηα ζηα Μάηηα : κε εξεζηζηηθό (θνπλέιη, εθηίκεζε OECD 405 ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Γέξκαηνο : δελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο (ηλδηθό ρνηξίδην, εθηίκεζε ζύκθσλα κε ηελ 2001/59/ΔΔ. Σεζη Buehler). OECD 406-4/6 -

5 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ομεία Τνμηθόηεηα ζηα ςάξηα OECD 203 LC50 : 3,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout), 96 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) Αλάζρεζε Αλάπηπμεο ζηα Άιγε OECD 201 (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα άιγε), 72 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) Τνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα Αζπόλδπια EbC50 : 1,3 mg/l ErC50 : 7,6 mg/l EC50 : 9,5 mg/l (Daphnia magna (water flea), 48 ώξεο, ζηαηηθέο ζπλζήθεο) OECD ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ/ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Απόξξηςε/Καηαζηξνθή Καηαζηξνθή ηνπ Πξντόληνο: Πξνζνρή ζηνλ πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό θαη ζηα κέηξα αζθαιείαο. Καιύςηε ην πξντόλ κε απνξξνθεηηθό πιηθό, όπσο άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, θιπ. πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα θαη εξκεηηθά θιεηζκέλα δνρεία. Καζαξίζηε ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο κε λεξό θαη απνξξππαληηθό. πγθεληξώζηε ηα λεξά μεπιύκαηνο ζε δνρεία ώζηε λα απνθύγεηε ηε κόιπλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ λεξνύ θαη ησλ απνρεηεύζεσλ. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Πνιύ κνιπζκέλα ζηξώκαηα εδάθνπο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη κέρξη ην θαζαξό έδαθνο. Υπκέλν πξντόλ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ θαη πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. Αλ ε αζθαιήο θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο δελ είλαη δπλαηή, επηθνηλσλείζηε κε ηνλ παξαζθεπαζηή, ηνλ έκπνξν ή ηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν θαη θαηαζηξέςηε ην ζε θιίβαλν εγθεθξηκέλν γηα ρεκηθά. Καηαζηξνθή ηεο Σπζθεπαζίαο: Καηεζηξακέλεο πζθεπαζίεο: Σνπνζεηείζηε ηηο αξρηθέο ζπζθεπαζίεο ζε εηδηθά επηζεκαζκέλα κεγαιύηεξα δνρεία. Διέγμηε ηηο δπλαηόηεηεο αλαθύθισζεο κεγάισλ άδεησλ δνρείσλ, ηεπόδηησλ θαη βαξειηώλ. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Σηδεξνδξνκηθή/Οδηθή κεηαθνξά (RID/ADR) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Αθηνπιντθή κεηαθνξά (Κώδηθόο IMDG) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Κιάζε UN No. Pack. Group Γείθηεο Kemmler III 90 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) Κιάζε UN No. Pack. Group III ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) - 5/6 -

6 Θαιάζζηνο ξύπνο Αεξνπνξηθή κεηαθνξά (ICAO/IATA) Κύξην όλνκα κεηαθνξάο Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο λαί Κιάζε UN No. Pack. Group III ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΗΒΛΑΒΖ ΟΤΗΑ, ΤΓΡΟ, N.O.S. (CLODINAFOP-PROPARGYL ΚΑΗ SOLVENT NAPHTHA) 15. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ταμηλόκεζε ΔΔ Απαίηεζε Σήκαλζεο : Απαηηείηαη Τύπνο Ταμηλόκεζεο : Απηνηαμηλόκεζε Σύκβνια : Ν ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Δπηθηλδπλόηεηαο Φξάζεηο Κηλδύλνπ : 50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Φξάζεηο γηα ηνλ Αζθαιή Φεηξηζκό : 1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά. : 13 Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. : 20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε. : 60 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. : 61 Απνθύγεηε ηελ δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπζείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο/δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. : O3 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Απνθεύγεηε ηε δηαζπνξά ςεθαζηηθώλ ζηαγνληδίσλ ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο. 16. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δειηίν βαζίδνληαη ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηεο γλώζεο καο θαη ζθνπεύνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηα πξντόληα καο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. Γελ ζα πξέπεη, σο εθ ηνύηνπ, λα εθιεθζνύλ σο εγγύεζε γηα εηδηθέο ηδηόηεηεο. - 6/6 -

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα