Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΚΡΤΙ ΠΡΕΙ ΕΙΣ ΕΙΚΗ /ΣΗ ΠΗΡΕΣΙΩ ΕΙΣ /ΣΗ ΠΡΣΩ.Π. ΤΜΗΜ θήνα 14 /10 /2014 ριθ. Πρωτ. 10γ/.Π οικ Ταχ. ιεύθυνση :ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες :. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX : έµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων γείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του. 1759/1988 «σφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. του άρθρου 26 του. 2519/1997 «νάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος γείας, οργάνωσης των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 165 ) γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του. 2646/1998 «νάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 ) δ.του άρθρου 22 του. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 ) ε.του άρθρου 34 του. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα γείας και Κοινωνικής λληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 ) στ. των παραγρ.2 και 3 του άρθρου 28 του.4025/2011 «νασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής λληλεγγύης, Κέντρα ποκατάστασης, ναδιάρθρωση ΕΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 ) ζ. της παραγρ.β3 του άρθρου δεύτερου του 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης οµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από Πράξης οµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης οµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «KΙΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΜ ΕΡΡΙΚΣ Τ» και άλλες διατάξεις ( 32)» (ΦΕΚ 155 ). ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

2 ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 2 η. του άρθρου 22 του. 4208/13 «Ρυθµίσεις του πουργείου γείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 ) ι. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του 4238/14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο υγείας (Π.Ε..), αλλαγή σκοπού Ε..Π... και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/) κ. του.. 67/1968 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 ) κα. του Π.. 95/2000 «ργανισµός του πουργείου γείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κβ. του Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία πουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 ) 2. Την αριθµ. 10γ/οικ / Κοινή πουργική πόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 10γ/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρµογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (γροτικών) σε πλοία» (ΦΕΚ 785/2006 Β)» (ΦΕΚ 2340 Β) 3. Την αριθµ / πουργική πόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα γείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 4. Την αριθµ. 10γ/οικ / απόφαση του πουργού γείας και Κοινωνικής λληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 5. Η αριθµ. (3-4)α/.Π οικ / πουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή πουργού» στους Προϊστάµενους των ενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων και Τµηµάτων του πουργείου γείας και τροποποίηση της αρ. (3-4)Π οικ / απόφασης περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή πουργού» στους ενικούς ραµµατείς του πουργείου γείας» (ΦΕΚ 2967 Β). Προκηρύσσουµε Τις κενές και κενούµενες θέσεις Κέντρων γείας Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από α. ενικούς Ιατρούς β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου γ. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.. Ι ΤΗ ΣΜΜΕΤΧΗ ΣΤΗ ΠΡΣ ΙΕΚΡΙΙΖΜΕ Τ ΠΡΚΤΩ: ΙΚΙΩΜ ΣΜΜΕΤΧΗΣ ΕΧ Ι ΙΤΡΙ Π ΕΧ ΕΙ ΙΚΤΗΤ ΕΙΚΗΣ ΙΤΡΙΚΗΣ (Ι Ι ΚΙ ΠΡΗΤΙ), Ι ΙΤΡΙ ΠΧΡΕΙ ΠΗΡΕΣΙΣ Ρ, ΚΩΣ ΚΙ Ι ΙΤΡΙ ΜΕ ΤΗ Ι ΙΤΗΤ ΗΤΕΙ Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 1. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν,εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 2. Σας γνωρίζουµε ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων η υπηρεσία µας όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία δια συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί

3 3 σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ΤΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. ια τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη ραµµατεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής είτε της αλλοδαπής).ειδικευόµενοι γιατροί, που κατέχουν θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 3. ιατροί µε ειδικότητα ενικής Ιατρικής, σε περίπτωση, που κατέχουν θέση στο δηµόσιο, να έχουν προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκοµίσουν το ΦΕΚ παραίτησής τους µέχρι και την τελευταία ηµέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. 4. ιατροί µε ειδικότητα ενικής Ιατρικής ΠΚΛΕΙΤΙ της συµµετοχής τους σε θέσεις ΠΛΙΩ. 5. ενικοί γιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών µπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν µόνο στις προβληµατικές περιοχές σύµφωνα µε το Π.. 131/87 (ΦΕΚ 73 ). 6. ιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / πουργικής πόφασης (ΦΕΚ 311 Β ) υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. λώσσας & Ιατρικής ρολογίας, σύµφωνα µε την αρ. γ/ / 93 πουργική πόφαση ( ΦΕΚ 263 Β). 7. ι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (,Β, κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. Β. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29 η κτωβρίου ηµέρα Τετάρτη. ιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την 29 η κτωβρίου είναι εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Συµβολισµοί : Μπορούν να υποβάλλουν και να τοποθετηθούν και γιατροί που έχουν εκπληρώσει την υπό του.. 67/68 υποχρ. πηρεσία υπαίθρου ΚΩ. ΦΡΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- Κ ΙΤΡΕΙ ΤΠΣ ΠΡΙΤΗΣΗ (*) ΗΤΕΙ () ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΜΗΙ ΚΕΤΡ ΕΙΣ ΔΠΕ ΣΚΜΕΙ ΜΣ 1 13 ΕΡΜ ΚΛΛΙΕ Σ 30/03/15 ΚΕ ΕΡΜ ΕΡΜ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

4 ΜΦΙΛΧ ΙΣ( ) Ι ΕΞΠ.ΚΙ. ΣΠΡΤ ΚΤ Σ 32 ΕΤ ΚΜΠΩΤ ΗΣ ΤΡΦ ΧΛΚΙΠ ΛΩ( ) ΧΛΚΙΠ ΛΩ Β ΕΜΠΕΣΣ () ΜΛΕΣΙ Σ() 09/07/14 30/06/14 21/07/14 ΚΕ 10/02/14 ΚΕ ΚΕ 4/2/14 ΚΕ ΠΕ -Κ.. ΜΦΙΛΧΙΣ ΚΤΣ ΚΤΣ ΚΤΣ ΚΤΣ ΧΛΚΙΠΛΩ ΧΛΚΙΠΛΩ ΧΛΚΙΠΛΩ ΧΛΚΙΠΛΩ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 7η Πε ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 5η Πε ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

5 ΠΤΙΠ Λ() ΦΛΩΡΙ Σ () ΠΕ ΜΤΙΚ ΜΤΙΚ Β Κ ΗΛ Σ ΚΣΤ( ) ΡΧΤ ΧΩΡΙ( ) ΕΛΤΒΡ ΣΗΣ ΠΛΤ () 12/02/14 03/03/15 21/05/14 01/06/14 01/04/13 06/08/14 04/04/14 25/06/14 05/06/14 ΧΛΚΙΠΛΩ ΧΛΚΙΠΛΩ ΠΕ ΜΤΙΚ ΜΤΙΚ ΠΕ ΜΤΙΚ ΠΕ ΜΤΙΚ ΠΕ ΜΤΙΚ Ω ΧΩΡΣ ΠΚΤ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 5η Πε ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 5η Πε ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΡΙΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για πρώην ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΙΤΩΛ/ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

6 ΠΕΡΙΣΤΣ () ΚΡΙ Ι ΚΣΤΙΤ ΣΣ() ΠΕ -. ΠΕΤΡ.ΠΕΤΡ () ΠΕ - ΚΣΤΡΙ ΠΕ - ΠΡΛΙ ΣΤΡΣ ΠΕ - ΗΜΗΤΣ Σ 07/04/14 01/03/15 04/01/15 08/04/14 11/02/15 22/11/14 04/04/14 ΚΕ ΠΚΤ ΚΡΙ Ι ΣΤΡΣ ΣΤΡΣ ΣΤΡΣ ΣΤΡΣ ΣΤΡΣ ΗΜΗΤΣΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΙΤΩΛΚΡ ΙΣ για Μ ΜΕΣΛΙ ΡΛΙ Σ για Μ ΠΛΙ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΙΤΩΛ/ΙΣ ΡΛΙ Σ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

7 ΠΕ - ΣΤΕΜΙΤ ΣΣ ΠΕ - ΣΤΕΜΙΤ ΣΣ Β ΠΕ - Σ ΠΕ - Ρ ΒΛΤΕΣΙ Ι() ΠΕ - ΚΨΙ ΠΕ - ΒΤΙΣ ΡΦΤΗ() 12/11/13 04/01/15 26/08/14 08/05/13 10/12/14 27/02/15 24/11/14 26/02/15 ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΗΜΗΤΣΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

8 ΚΣΜ() ΠΛΙΧ ΩΡΙ() ΠΕ - ΜΕΛΠ ΛΗΣ ΠΕ - ΕΛΛΗΙΚ ΠΕ - ΚΛΛΙΩ ΠΕ - ΛΕΤΡ Ι ΣΚΡΤΣΙ Σ() 17/07/13 01/02/13 02/07/14 25/02/15 17/02/15 24/02/15 14/06/14 20/02/14 ΛΕΩΙ Ι ΛΕΩΙ Ι ΜΕΛΠΛΗΣ ΜΕΛΠΛΗΣ ΜΕΛΠΛΗΣ ΜΕΛΠΛΗΣ ΜΕΛΠΛΗΣ ΤΡΩ 211 (Β) ΤΡΩ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 8 ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ Π/ ΙΚ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΚ ΙΣ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ

9 ΤΡΩ () ΚΛΛΙΙ () ΚΛΛΙΙ (Β) ΚΤΒ ΖΙΣ( ) ΕΚΤΙΣ Τ() ΠΗΩ () ΠΕ - ΒΕΛΕΤΖΙ 06/08/13 24/04/14 22/06/13 11/01/14 14/01/13 08/06/12 ΚΕ ΤΡΩ ΤΡΩ ΤΡΩ ΤΡΩ ΤΡΩ Ω ΚΛΕΤΙΗΣ Ω ΚΛΕΤΙΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΕΙΚ ΠΡΚ ΙΚ ΣΚΜΕΙ ΤΡΙΠΛΗΣ "Η ΕΕΛΙΣΤΡ Ι" ΡΚ ΙΣ ΡΚ ΙΣ ΡΚ ΙΣ ΡΚ ΙΣ ΡΚ ΙΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

10 ΜΕΛΧ ΡΗΣ() ΠΕ - ΚΜΠΤΙ ΠΕ - ΒΙΛΣ ΠΕ - ΠΡΣΚΕ ΗΣ 20/05/15 21/08/14 10/04/15 31/10/13 Ω ΚΛΕΤΙΗΣ Ω ΚΛΕΤΙΗΣ Ω ΚΛΕΤΙΗΣ Ω ΚΛΕΤΙΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ 242 ΠΕ ΤΩ 20/05/14 ΠΕ ΤΩ 5η ΔΠε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΡΤΣ ΡΤΣ ΤΩ Β ΠΕ - ΤΩ ΠΕ - ΤΩ ΠΕ - ΡΙΚΙΚ 17/06/15 06/04/15 30/03/15 ΚΕ ΠΕ ΤΩ ΤΩ ΤΩ ΤΩ 5Η ΔΠε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

11 ΠΕ - ΛΕΩ ΚΤΡΡ ΚΤΗ ΒΡΡ ΕΛΙ () ΒΡΡ ΕΛΙ (Β) ΨΕΛΗΣ () ΚΕΤΡΙΚ () ΤΕΤΡΚΩ Μ () ΜΡΦΛ Λ () Ρ Η Σ () 16/05/14 18/03/13 09/07/14 09/07/13 17/06/13 06/11/13 30/08/13 ΚΕ 17/06/15 ΤΩ ΠΕ ΤΩ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΒΡΡΕΛΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ 5η Πε ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

12 ΜΙ () ΠΕ ΣΛΜΙ Σ - ΠΛΙ ΠΕ ΣΛΜΙ Σ - ΠΛΙ Β ΠΕ ΛΤ ΠΕ ΠI ΚΡΤΖ - ΗΡΩ (Β) ΠI ΗΡΩ () ΠI ΚΡΒ Ω- ΠΛΙ ΠI ΚΡΒ Ω- ΠΛΙ Β ΠI ΤΙ ΗΡΩ() ΠI ΤΙ ΗΡΩ(Β) 12/12/13 ΚΕ 16/09/13 25/09/13 24/11/14 02/06/14 01/09/14 01/03/15 10/09/14 24/12/14 05/08/13 ΒΡΡΕΛΙ ΠΕ ΣΛΜΙΣ ΣΛΜΙΣ ΠΕ ΛΤ ΠΕ ΛΤ - ΗΡΩ - ΗΡΩ - ΗΡΩ - ΗΡΩ - ΗΡΩ - ΗΡΩ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΡΤΣ ΡΤΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΙΚΙΣ ΠΕΙΡΙ- ΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ για Μ ΙΚΙΣ ΙΚΙΣ ΠΕΙΡΙ- ΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ για Μ ΙΚΙΣ ΤΖΕΙ ΤΖΕΙ ΤΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΡΩ "ΤΡΙΦΛΛΕΙ " ΤΤΙΚΗΣ ΗΡΩ "ΤΡΙΦΛΛΕΙ " ΤΤΙΚΗΣ - ΗΡΩ - ΗΡΩ ΤΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΡΩ "ΤΡΙΦΛΛΕΙ " ΤΤΙΚΗΣ ΗΡΩ "ΤΡΙΦΛΛΕΙ " ΤΤΙΚΗΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

13 ΚΛΕΙΤΡΙ Σ ΛΙΒΡΤΖΙ () ΡΕΙ Σ() ΠΕ - ΦΩ ΠΕ - ΚΡΤΣ ΠΕ - ΙΕΙΡΣ ΠΕ - ΜΠΕΛΚ ΗΠΩ ΠΕ - ΜΣΤΗ ΡΙ ΠΕ ΠΡ ΡΜ 23/11/14 24/11/14 01/12/14 25/08/14 ΚΕ 29/10/14 24/11/14 20/05/14 08/12/14 ΚΛΕΙΤΡΙΣ ΚΛΕΙΤΡΙΣ ΚΛΕΙΤΡΙΣ ΚΡΤΣ ΚΡΤΣ ΚΡΤΣ ΚΡΤΣ ΚΡΤΣ ΠΕ ΕΡΡΩ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΚΛΒΡΤΩ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΚΛΒΡΤΩ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΚΛΒΡΤΩ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΙΙ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΙΙ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΙΙ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΙΙ ΤΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για Μ ΙΙ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΗΒΩ ΧΪΣ ΧΙΣ ΧΙΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΒΙΩΤΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

14 ΠΕ ΡΧΩΒ Σ ΠΡΡΙ () ΠΕ ΡΧΜΕ ΠΕ. ΕΩΡΙ ΠΕ ΠΛ Ε ΙΚΕΙ Ω ΦΛΚΩ ΕΛΙΩ Ε ΚΕΤΡ ΠΕΞΡΤ ΗΣΗΣ ΤΚΙΚΜ Ω ΚΡΤΜ ΕΩ ΕΛΙΩ ΚΙ ΗΣ (Εξάρχου) () ΠΕ ΒΤΛΚ ΠΕ ΜΕΡ 27/02/15 09/12/14 22/09/14 ΚΕ ΚΕ 03/03/15 15/02/15 07/01/15 24/11/14 03/02/15 ΠΕ ΙΣΤΜ ΙΣΤΜ ΠΕ ΙΣΤΜ ΠΕ ΛΙΡΤ ΠΕ ΛΙΡΤ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΗΒΩ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΗΒΩ ΕΣΚΤΗΣ ΠΕ ΕΣΚΤΗΣ ΠΕ ΕΣΚΤΗΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΛΙΒ ΕΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΛΙΒ ΕΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΛΙΒ ΕΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΛΙΒ ΕΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΛΙΒ ΕΙΣ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΗΒΩ ΛΙΒ ΕΙΣ- ΗΒΩ για Μ ΗΒΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΒΙΩΤΙΣ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

15 ΠΛΕΡ Ι () ΠΕ ΚΗΠΡΕ Ι Π.Ε... Π.Ι. Ρ ΙΣ για εξυπ.κοιν. ΠΕΡΙΒΛΙ Β ΠΕ ΤΡΙΚΩΜ ΠΕ ΚΛΜΠ ΚΙ ΠΕ ΠΛΤΙ Σ ΠΕ ΒΩΛΚ ΠΕ ΠΕΡΙΩΡΙ ΠI ΒΕΣ( ) 02/12/13 ΚΕ 13/02/15 28/02/15 23/07/14 16/09/14 15/10/13 14/07/14 22/05/14 ΕΣΚΤΗΣ ΠΕ ΕΣΚΤΗΣ ΕΣΚΤΗΣ ΠΕ ΕΣΚΤΗΣ ΠΕ ΠΡΣΤΣΗΣ ΠΕ ΠΡΕΣΤΙ ΠΕ ΕΡ ΠΕ ΕΡ ΚΛΜ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΜΣ ΡΜΣ ΡΜΣ ΡΜΣ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΛΜ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΕΒΕΩ ΡΜΣ ΡΜΣ ΡΜΣ ΡΜΣ Ω /Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

16 ΠΕ - ΠΡΜ ΣΤΠΛ ΙΣ(Β) - ΚΩ() - ΚΩ Β - ΚΩ(Ε) - ΚΩ(Η) 14/08/14 24/08/14 19/03/15 26/11/14 03/09/13 13/03/15 - ΚΛΜ "Τ ΒΒΛΕΙ" ΚΛΜ ΚΩ - ΚΩ ΚΩ ΚΩ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ ΚΛΜ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΛΜ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕΙ»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ω /ΗΣ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

17 ΚΩ() Ε ΦΛΚΩ ΚΩ() ΚΕΦΛ () ΚΕΦΛ (Β) ΤΙΜΧ ΕΙΣ() 25/09/14 ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 ΚΕ ΚΕ ΚΕ 27/11/13 ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕΙ»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ

18 ΙΣΡ (Μ Ρ ΚΙ)() ΣΦΕ Ι ΕΡΛΙΜ Ε ΚΩ() ΠΕ ΡΧΕΛ ΕΜΠΩ( ).ΙΣΙ ΩΡ () ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 17/02/13 20/08/14 ΚΕ 29/10/14 ΚΕ 03/12/13 ΚΩ - ΚΩ ΚΩ ΠΕ ΡΧΕΛ ΕΜΠΩ ΕΜΠΩ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ ΚΩ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ ΚΩ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕΙ»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ

19 ΣΜΗΣ() ΣΜΗΣ(Β) ΧΛΚΗΣ () ΠΡ ΕΙΣ Ι ΠΛΙ Β ΤΗΛ(Β) ΚΕ 18/05/12 02/10/13 ΚΕ 05/10/13 ΕΜΠΩ ΕΜΠΩ ΕΜΠΩ ΕΜΠΩ ΕΜΠΩ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕΙ»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

20 ΚΡΠ ΠΛΙ ΛΜΠ () ΠΕΡΙ( ) ΜΕΕΤΩ () ΜΕΣΧΩΡ Ι() 14/03/13 27/07/12 06/04/13 16/10/13 18/11/12 ΚΡΠ ΚΡΠ ΚΡΠ ΚΡΠ ΚΡΠ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ - ΚΩ- ΚΛΜ για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕΙ»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

21 ΚΣ(Β) ΚΣ() ΛΕΡ() ΛΕΡ(Β) ΛΕΡ() ΛΕΡ( ) ΛΕΡ(Ε) ΛΕΡ(ΣΤ ) 05/06/13 02/10/13 24/11/14 ΚΕ 08/04/13 16/05/14 03/10/13 26/09/13 ΚΡΠ ΚΡΠ ΛΕΡ ΛΕΡ ΛΕΡ ΛΕΡ ΛΕΡ ΛΕΡ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ Ρ «ΡΕΣ ΠΠ ΡΕ»- ΚΩ «ΙΠΠΚΡΤΕ Ι»- ΚΛΜ «Τ ΒΒΛΕΙ» για Μ Ρ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

22 ΛΕΡ(Ζ) ΛΕΡ(Η) ΠΕ - ΛΕΡ ΠΤΜ( ) ΛΕΙΨΩ( ) Η ΣΙ() ΖΩΗΣ() ΠΕ ΜΠΕΛΚ ΙΩ ΡΙΖΙΩ ΠΕ ΡΙΖΙΩ Β ΠΡΙ (Β) 13/05/14 24/01/15 ΚΕ 14/08/14 30/05/14 25/04/13 ΚΕ 10/12/12 11/02/15 09/02/13 03/10/13 ΛΕΡ ΛΕΡ ΛΕΡ ΠΤΜ ΠΤΜ ΠΤΜ ΡΕΣΤΙ Σ ΠΕ ΡΕΣΤΙ Σ ΡΕΣΤΙ Σ ΠΕ ΡΕΣΤΙ Σ ΙΚΙΩ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ ΚΡΤΙΚ ΕΡΠΕΤΗ ΡΙ - ΛΕΡ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ Ω /Σ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

23 ΡΜΕΙ () ΠΕ ΠΕΤΡΩΤΩ ΠΕ ΣΦΛΙ ΠΕ ΣΦΛΙ Β ΠΕ Μ. ΕΡΕΙ ΠΕ ΛΒΡΩ ΣΜΡ ΚΗΣ(Β) ΠΡ ΕΙΣ Ι ΚΛΛΙ Ω(). ΗΜΗΤΡΙ () 19/05/14 11/03/14 09/12/14 08/01/14 27/11/14 19/01/15 14/03/15 04/12/14 25/08/14 27/03/14 ΙΚΙΩ ΠΕ ΙΚΙΩ ΠΕ ΣΦΛΙ ΠΕ ΣΦΛΙ ΠΕ ΣΦΛΙ ΠΕ ΣΦΛΙ ΣΜΡΚΗΣ - ΚΡΣΤ ΚΡΣΤ ΚΡΣΤ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ Ι ΜΤΕΙΧ Π ΕΒΡ για Μ ΛΕΞ Ρ ΠΛΗΣ Π ΕΒΡ για Μ ΛΕΞ Ρ ΠΛΗΣ Π ΕΒΡ για Μ ΛΕΞ Ρ ΠΛΗΣ Π ΕΒΡ για Μ ΛΕΞ Ρ ΠΛΗΣ Π ΕΒΡ για Μ ΛΕΞ Ρ ΠΛΗΣ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΚΡΣΤ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΚΡΣΤ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΚΡΣΤ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΡ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

24 ΚΡΣΤ - ΚΡΣΤ Β ΣΡ(Β ) ΞΛΙ ΠΠ Ω () ΙΣΤΙΙΣ( ) ΛΙΧ Σ( ) ΒΩ( ) 29/01/14 25/07/14 12/11/14 29/04/14 01/09/14 16/04/14 30/11/14 08/12/14 - ΚΡΣΤ - ΚΡΣΤ ΜΗΣ - ΜΗΣ ΜΤ Ι ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΚΡΣΤ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΚΡΣΤ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΜΗΣ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΜΗΣ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

25 ΛΤΣ Ω() ΛΤΣ Ω(Β) Ι() Ι(Β) ΚΡΕΡΙ ΤΗ() ΠΕ ΩΡΕΩ ΩΡΕΩ(Β) ΠΕ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤ Σ 21/10/14 23/12/13 13/08/14 17/02/14 20/04/14 15/10/13 22/06/13 13/03/14 ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΠΕ ΙΣΤΙΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΠΕ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΣΤ ΜΗΣ για Μ ΧΛΚΙ Σ ΚΡΠΕΗΣΙ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΒΙΣ ΕΡΤΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

26 ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤ Σ(Β) Ι ΙΚΛ () ΠΛΙΚ ΤΣ () ΡΦΩ () ΡΦΩ (Β) ΒΛΩΡ Σ() ΦΗΣ( ) ΜΙΣΤ Σ() ΠΕ ΚΡΙΚΕΛΛ ΠΕ ΠΡΣΣ ΠΡΣΣ (Β) 16/04/13 28/07/14 31/05/15 04/03/14 18/12/13 12/10/13 05/11/13 01/11/13 12/12/11 18/10/14 05/11/13 ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΠΕ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΠΕ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

27 ΣΙ ΗΡΩ( ) ΣΤΕΩΜ ΤΣ() ΡΠΤΠ Λ() ΡΠΤΠ Λ(Β).ΤΡΙ Σ() ΦΡ( ) ΡΙΤΣ Σ() ΜΧΙΡ ΒΛΙΜΩ () ΒΛΙΜΩ (Β) 21/07/14 28/03/14 22/01/14 05/11/13 11/04/13 05/04/13 28/09/13 16/06/12 13/12/13 16/06/12 ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΤΙΚΗΣ ΦΡΚΙΣΤΣ ΚΤΣΤΡΙ ΠΕ - ΚΤΣΤΡΙ ΠΕ - ΚΤΣΤΡΙ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ ΚΡΠΕΗΣΙ Ζ Ζ ". ΙΣΙΣ" Ζ ". ΙΣΙΣ" ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ ΕΡΤΙΣ Ζ Ζ Ζ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

28 ΒΛΙΜΩ () ΛΕΤ( ) ΙΙΤΣ ΧΩΡΙ ΣΚΙΛΛ ΤΙΣ() 747 ΡΙΚ ΕΦΡΣ ΛΚ ΛΜΠΕΙ Σ ΠΕ ΖΧΡΩΣ 24/11/14 31/03/15 06/03/15 09/01/15 01/12/14 02/06/14 ΚΕ 04/07/14 18/03/14 ΠΕ - ΚΤΣΤΡΙ ΠΕ - ΚΤΣΤΡΙ - ΚΡΕΣΤΕΩ ΚΡΕΣΤΕΩ - ΚΡΕΣΤΕΩ ΣΙΜΠΛ ΣΙΜΠΛ ΣΙΜΠΛ ΖΧΡΩΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ Ζ ". ΙΣΙΣ" Ζ ". ΙΣΙΣ" ΗΛΕΙΣ για Μ ΚΡΕΣΤΕΩ ΗΛΕΙΣ για Μ ΚΡΕΣΤΕΩ ΗΛΕΙΣ για Μ ΚΡΕΣΤΕΩ ΗΛΕΙΣ για Μ ΜΛΙ Σ ΗΛΕΙΣ για Μ ΜΛΙ Σ ΗΛΕΙΣ για Μ ΜΛΙ Σ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ Ζ Ζ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

29 ΠΕ ΜΗΛΕΣ ΚΚΒΤ. ΦΙΛΕΙ Σ.ΦΙΛΕ ΙΣ Β ΣΤ ΗΣ ΛΕΧΙΩ ΒΡΛ ΜΙ ΠΕ ΜΖΚΙ ΜΙ ΒΣΙΛΚΙ 31/01/14 03/02/14 01/09/14 05/09/14 30/03/15 ΚΕ 24/01/13 09/05/13 07/04/14 21/11/14 ΖΧΡΩΣ ΖΧΡΩΣ ΖΧΡΩΣ ΖΧΡΩΣ ΣΤΗΣ ΣΤΗΣ ΣΤΗΣ ΡΧΙΣ ΛΜΣ ΡΧΙΣ ΛΜΣ ΡΧΙΣ ΛΜΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

30 ΣΤΡΕΦΙ ΠΕΡΙΒΛΙ Ω() ΣΕΛ( ) ΚΛΛΙΕ Σ() ΠΕ ΡΙΖΩΜΤ Ω ΠΡΦΗΤ Η ΗΛΙ- ΠΛΙ ΨΡΗ ΦΡ ΡΚΛΧ ΩΡΙ ΚΕ ΚΕ 15/01/14 17/12/14 03/07/13 05/06/13 25/02/14 27/03/14 ΡΧΙΣ ΛΜΣ ΡΙΤΣΙΣ ΡΙΤΣΙΣ ΡΙΤΣΙΣ ΠΕ ΛΕΞ ΡΕΙΣ ΙΣ ΒΡΒΡΣ Ω ΒΙ ΡΚΛΧΩΡΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 7Η Πε ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΛΕΙΣ για Μ ΠΡ ΗΜΙΣ για Μ ΒΕΡΙΣ Π ΗΡΚΛΕΙ- ΒΕΙΖΕΛΕΙ- ΠΕΙ για Μ ΒΕΙΖΕΛΕΙ - ΠΕΙ Π ΗΡΚΛΕΙ- ΒΕΙΖΕΛΕΙ- ΠΕΙ για Μ ΒΕΙΖΕΛΕΙ -ΠΕΙ Π ΗΡΚΛΕΙ- ΒΕΙΖΕΛΕΙ- ΠΕΙ για Μ ΒΕΙΖΕΛΕΙ -ΠΕΙ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΛΕΙΣ ΗΜΙΣ ΗΡΚΛΕΙ ΗΡΚΛΕΙ ΗΡΚΛΕΙ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

31 ΛΙΣ ΣΙ Σ ΜΡΡΙΤ Ι ΤΣΡΙ ΠΕ ΣΧ ΠΩΩΙ ΗΣ ΒΣΙΛΙΚ ΚΕΡΣΒ Ι ΕΞΠ. ΜΕΩΡ. ΦΛ. ΚΚΚΒΙ Σ 18/12/14 23/02/15 15/12/14 ΚΕ 16/03/15 26/03/15 11/03/15 14/07/14 - ΦΙΛΙΤΩ - ΦΙΛΙΤΩ ΜΡΡΙΤΙ ΠΡΜΙΣ ΠΕ ΣΧ ΕΛΒΙΚΙ ΕΛΒΙΚΙ ΕΛΒΙΚΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ - ΦΙΛΙΤΩ - ΦΙΛΙΤΩ - ΦΙΛΙΤΩ - ΦΙΛΙΤΩ Π.. ΧΕΠ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΕΣΠΡΩΤΙΣ ΕΣΠΡΩΤΙΣ ΕΣΠΡΩΤΙΣ ΕΣΠΡΩΤΙΣ ΕΣΣΛΙΚΗΣ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

32 ΠΡΜΤ Ω ΧΛΙΡ Ω Ω ΡΒΕΙ ΙΣΤΡΤ ΠΕ ΛΕΚΗΣ ΠΕ ΜΚΡΧΩ ΡΙ ΠΕ Ε ΕΡΛΙΜ Ε ΚΒΛΣ ΚΕ 12/08/14 01/09/14 11/12/14 19/02/15 15/07/14 28/02/15 ΠΡΜΤΩ ΠΡΜΤΩ ΚΙΤΣΣ ΚΙΤΣΣ ΠΕ ΧΡΣΠΛΗΣ ΠΕ ΧΡΣΠΛΗΣ ΠΕ ΧΡΣΠΛΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΚΒΛΣ ΚΒΛΣ ΚΒΛΣ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΙΩΙΩ ΚΒΛΣ ΚΒΛΣ ΚΒΛΣ 1173 ΠΕ ΜΠΕΛ 16/12/14 ΣΦ Ω 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΕ Ρ ΜΤΡ ΚΣ ΠΕ ΜΡΧ Ω ΡΕΤΙΣ () 09/12/14 ΚΕ 28/12/13 10/06/14 ΣΦ Ω ΣΦ Ω ΠΕ ΣΦ Ω ΣΦ Ω 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

33 ΠΕ ΡΧΛ Σ ΕΦΡΙΩ 09/12/14 28/11/14 ΣΦ Ω ΣΦ Ω 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ 1195 ΠΕ ΒΛΧ 09/09/14 ΠΛΜ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ 1196 ΠΕ ΜΡ 20/11/14 ΠΛΜ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΕ ΜΚΡΧΩ ΡΙ ΠΕΤΡΙΛ () 03/10/13 24/12/14 ΠΛΜ ΜΖΚΙ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΒΡΚΙ Ω ΗΡ () ΗΡ (Β) ΡΙΕΣ () ΚΛΗΣ ΚΩΜΗΣ( ) 16/11/12 02/01/14 17/12/13 18/09/14 24/09/14 ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ 1216 ΚΡΠΗ ΗΣ 20/08/14 ΜΖΚΙ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ 1217 ΜΡ 03/12/11 ΜΖΚΙ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

34 ΕΡΪ Σ () 03/12/14 ΜΖΚΙ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΕ ΠΕΖΛ Σ ΚΣΤΕ Σ() ΚΡΙΤΣΣ ΛΠΩ ΚΡΠΛΕ ΣΙ ΙΠΤΜ ΙΣ() ΚΛΕΙΣΡ Σ() ΠΕ ΜΚΡΧΩ ΡΙ Ι ΕΞΠ. ΚΙ. ΚΡΕΣΤΕΙ Ω ΠΕ ΜΙΚΩ ΠΕ ΜΡΧΩ ΡΙ ΕΣΤΡΙ () 27/09/14 17/09/14 14/11/14 13/02/14 18/02/14 17/05/14 22/06/12 28/02/15 26/09/14 02/12/14 ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΜΖΚΙ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΠΕ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΠΕ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΠΕ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΡΣ ΡΕΣΤΙ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

35 ΙΗΣ( ) ΠΕ ΠΕΤΒΡ Σ ΠΕ ΤΙΧΙ Ε ΕΡΛΙΜ Ε ΚΕΡΡΣ ΜΡΚΙ ΩΩ( ) ΦΛΚΩ ΚΕΡΡΣ Ω ΛΕΚΙΜΗ Σ ΛΕΚΙΜΜ ΗΣ ΛΕΚΙΜΜ ΗΣ Β ΚΣΣΙΩΠ ΗΣ 20/02/14 27/01/15 08/03/15 22/12/14 08/12/14 18/08/14 ΚΕ 01/01/15 01/01/15 23/01/15 07/01/15 ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΠΕ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΠΕ ΡΣ ΡΕΣΤΙ ΚΕΡΡΣ.ΣΙ - ΡΣ.ΣΙ - ΡΣ ΚΕΡΡΣ Ω ΛΕΚΙΜΗΣ Ω ΛΕΚΙΜΗΣ Ω ΛΕΚΙΜΗΣ.ΜΡ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ. ΣΙ- ΡΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΚΕΡΡΣ Ω ΛΕΚΙΜΜΗΣ Ω ΛΕΚΙΜΜΗΣ Ω ΛΕΚΙΜΜΗΣ. ΜΡ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΣΤΡΙΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΚΕΡΡΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

36 ΜΛΩ (ΒΛΣΜ ΤΩ) ΜΚΡΩΤ ΙΚΩ() ΤΖΤ Ω() ΤΖΤ Ω(Β) Ι ΕΞΠ.ΚΙ. ΠΡ ΧΙΤΩ () ΧΒ ΤΩ () ΠΡΙ ΙΚΗΣ( ) ΙΚΗΣ(Β ) ΚΕ 14/08/14 01/08/14 12/08/14 01/04/13 01/07/13 18/06/14 01/06/14 15/07/14 ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΣΜΗΣ ΙΚΗΣ ΙΚΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

37 ΣΤΡ( ) ΣΤΡ( Β) - ΜΕΙ ΣΣΣ - ΜΕΙ ΣΣΣ Β ΠΕ ΛΙΒ ΕΡ ΠΕ ΕΡΤΡΣ ΤΣΤΛΙ (Β) ΕΠΤΧΩΡ Ι() ΠΕ ΚΡΦΗΣ 20/08/14 01/04/14 07/05/14 12/02/15 27/05/14 15/09/14 13/07/14 18/04/13 21/02/13 ΙΚΗΣ ΙΚΗΣ - ΜΕΙΣΣΣ - ΜΕΙΣΣΣ ΠΕ ΣΕΡΒΙΩ ΠΕ ΣΙΤΙΣΤΣ ΤΣΤΛΙ ΤΣΤΛΙ ΠΕ ΤΣΤΛΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ 3η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΕΦΛΛΗΙ Σ ΚΙΛΚΙΣ για Μ ΜΕΙΣΣ Σ ΚΙΛΚΙΣ για Μ ΜΕΙΣΣ Σ "ΜΜΤΣΕΙ - ΜΠ ΣΚΕ Ι" για Μ ΚΖΗΣ "ΜΜΤΣΕΙ - ΜΠ ΣΚΕ Ι" για Μ ΚΖΗΣ «ΜΜΤΣΕΙ - ΜΠ ΣΚΕ Ι» για Μ ΚΖΗΣ «ΜΜΤΣΕΙ - ΜΠ ΣΚΕ Ι» για Μ ΚΖΗΣ "ΜΜΤΣΕΙ - ΜΠ ΣΚΕ Ι" για Μ ΚΖΗΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΕΦ/ΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΖΗΣ ΚΖΗΣ ΚΖΗΣ ΚΖΗΣ ΚΖΗΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

38 ΞΛΚΣ ΤΡ ΡΣ ΜΕΣΙ ΠΕΡΧΩΡ Σ - Ξ() - Ξ(Β) ΦΙΛΤΙ ΦΙΛΤΙ Β ΧΛΚΕΙ ΜΕΛΩ () 04/12/14 04/02/15 31/01/15 02/04/15 29/11/14 11/12/14 ΚΕ 25/03/15 ΚΕ ΚΕ ΞΛΚΣΤΡ ΡΣ ΡΣ ΛΤΡΚΙ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΡΙΙΣ ΚΡΙΙΣ ΚΡΙΙΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΚΡΙ ΚΡΙΙΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

39 ΠΕΙΡ () ΒΙΒΛ(Β ) ΣΧΙ ΣΣ() Σ Σ() ΗΡΚΛΕΙ Σ() ΠΕ ΧΩΡΣ ΜΡ ΡΚΕΣΙΗ Σ() ΠΕ ΜΗΛ ΠΕ ΜΗΛ Β ΚΙΜΩΛ () Π ΣΙΦ( ) 20/11/14 13/06/14 28/01/15 25/08/14 30/01/13 31/01/15 19/11/13 10/07/12 27/07/13 24/02/14 04/07/14 - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ ΠΕ ΜΡ - Ξ ΠΕ ΜΗΛ ΠΕ ΜΗΛ ΜΗΛ ΣΡ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ - Ξ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

40 Π ΣΕΡΙΦ( ) Π ΣΕΡΙΦ( Β) Π ΣΕΡΙΦ( ) Ι(Β) Ι () ΠΕ ΗΡΣ ΗΡΣ ΠΛΙ ΗΡΣ ΠΛΙ Β ΣΙΚΙ( ) ΙΣ() ΗΡΣΙ Σ() ΠΡ ΚΛΛΙΣΤΗ Σ() ΠΕ - ΠΡ ΚΛΛΙΣΤΗΣΒ Ι ΚΙ. ΕΣΚΠΗΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 04/01/14 05/11/13 07/08/13 ΚΕ ΚΕ 21/07/14 25/08/12 28/09/12 05/11/13 24/11/14 29/04/13 26/06/14 01/10/13 ΣΡ ΣΡ ΣΡ Ι Ι ΠΕ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ ΗΡΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ ΣΡ ΚΛ Ω 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ ΣΡ ΚΛ Ω 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω

41 ΣΣ () ΠΕ ΚΙΡΙ Σ ΠΕ ΤΗ ΠΕ ΠΡ Ρ( ) ΡΙ( ) ΡΜ ΚΡΙ () ΡΜ ΚΡΙ (Β) ΠΕ ΜΚ ΠΕ ΜΚ Β ΠΕ ΕΡΛΙΜ Ε ΜΚ 12/08/14 14/09/14 08/09/14 05/04/13 14/01/13 26/02/14 24/11/14 03/09/14 08/12/14 28/01/15 28/10/14 ΠΡ ΠΕ ΠΡ ΠΕ ΤΗ ΠΕ ΤΗ Ρ Ρ Ρ Ρ ΠΕ Μ ΠΕ Μ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΣΡ ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΚΛ Ω ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

42 ΜΛΩ( ) - ΜΛΩ( ) - ΜΛΩ( ΣΤ) ΕΣ( ) ΠΡΙΣΣ Ι() ΕΠΛΗ Σ() ΕΠΛΗ Σ(Β) ΕΠΛΗ Σ(Ε) ΚΜΠ ΒΙΩ() 26/05/14 29/06/13 24/09/13 16/04/13 22/10/13 ΚΕ 28/03/13 06/06/14 21/11/14 - ΜΛΩ - ΜΛΩ - ΜΛΩ - ΜΛΩ - ΜΛΩ ΕΠΛΗΣ ΕΠΛΗΣ ΕΠΛΗΣ ΕΠΛΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

43 ΕΛΙΚΣ( ) ΚΣΤΡΕΙ ΚΣΤΡΕΙ (Β) ΚΤΡΩ () ΙΤΛ( ) ΒΛΧΙΩΤ Η Β ΒΛΧΙΩΤ Η ΕΡΚΙ Β ΠΕ ΦΙ 06/06/14 07/05/14 29/04/13 ΚΕ 10/01/14 27/04/14 28/02/14 18/02/15 16/07/12 ΕΠΛΗΣ ΚΣΤΡΕΙ ΚΣΤΡΕΙ ΡΕΠΛΗΣ ΡΕΠΛΗΣ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΛΚΩΙΣ για Μ ΜΛΩ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

44 ΦΙ για εξυπ. ΚΙ ΛΚΒΡ ΣΗΣ Β ΚΡΩ ΣΚΛΣ ΣΡ ΣΡ- Ι ΕΞΠ.ΚΙ. ΚΡΙΤΣ Σ ΕΙ ΕΙ( Β) ΕΙ ΕΩΡΙΤΣ Ι() ΚΕ 06/02/15 08/09/14 09/09/14 06/03/15 02/01/14 ΚΕ 24/03/15 21/08/12 ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΒΛΧΙΩΤΗ ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

45 ΚΡΚΕΩ ΣΤΡΙ () ΧΩΣΙΡΙ () ΙΣ ΙΣ Ι ΕΞΠ.ΚΙ. ΙΚΜ Π ΙΣ Ι ΕΞΠ. ΙΚ. ΒΕΛΙΚΣ ΠΕ ΜΕΛΙΒΙ Σ Ω Ι ΕΞΠ.ΚΙ. ΚΚΚΙ ΕΡ ΠΕ ΚΛΛΙΠΕ ΚΗΣ ΜΠΕΛΚ ΙΩ 18/8/ /04/14 18/08/14 17/13/14 30/09/14 20/02/15 25/11/14 30/07/14 07/10/14 04/02/15 ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΙΣ ΙΣ ΙΣ ΙΣ Ω Ω Ω ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΙΣ για Μ ΣΠΡΤΗΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΚΩΙΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

46 ΜΗΛΕΣ ΕΕΛΙ ΣΜ ΠΕ Λ Ι ΠΕ ΠΙ ΠΕ ΚΡΕΣ ΚΡΣ ΛΙΒ Ι ΛΙΒ Ι Β ΒΕΡ Ι ΣΙΣ ΡΚΙ ΡΚΙ Β 09/04/14 23/07/14 30/09/13 30/09/13 24/09/13 13/11/14 26/11/14 30/05/14 24/11/14 06/08/14 02/02/14 ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΕΛΣΣΣ ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΕΛΣΣΣ ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΠΕ - Κ..ΕΛΣΣΣ ΤΡΒ ΦΡΣΛΩ ΦΡΣΛΩ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ Π ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ για Μ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

47 ΜΛΛΩ Π ΜΚΡ ΙΛ ΜΛΙ Ω- ΠΛΙ ΖΚΡ ΖΚΡ Β Π ΜΚΡ ΙΛ Β ΤΡΛΩΤ ΗΣ ΨΧΡ - ΛΗΜ Μ Ρ ΚΤΠ ΛΙ 02/01/14 29/07/13 08/09/14 04/07/14 02/06/14 18/04/14 21/06/13 17/12/13 23/04/14 22/12/13 12/09/13 - ΙΕΡΠΕΤΡΣ ΣΗΤΕΙΣ ΣΗΤΕΙΣ ΣΗΤΕΙΣ ΣΗΤΕΙΣ ΣΗΤΕΙΣ ΣΗΤΕΙΣ ΤΖΕΡΜΙ Ω - ΛΗΜ ΛΗΜ ΛΗΜ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7Η Πε ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 7η..Πε. ΚΡΗΤΗΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΛΣΙΙ για - ΙΕΡΠΕΤΡΣ ΛΣΙΙ για - ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για - ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για - ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για - ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για - ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΙ για Ι ΙΚΛ ΛΗΜ - ΛΗΜ - ΛΗΜ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΣΙΙ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

48 ΠΡΤΙ ΠΕ ΣΤΨΗΣ ΠΕ ΚΛΛΗ Σ ΚΛΕΙΣ () ΠΕ. ΠΡΣΚΕ ΗΣ ΜΤΜ (Β) ΠΜΦΙΛΩ ΠΛΙ ΠΜΦΙΛΩ ΠΛΙ Β ΣΚΜΙ ΕΣ() ΠΕ ΙΣΣ ΙΣΣ (Β) 06/02/13 05/12/14 22/04/13 26/07/12 ΚΕ ΚΕ ΚΕ 18/02/14 28/08/14 08/12/14 06/ ΛΗΜ ΠΕ ΚΛΛΗΣ ΠΕ ΚΛΛΗΣ ΚΛΛΗΣ ΠΕ ΚΛΛΗΣ ΚΛΛΗΣ ΚΛΛΗΣ ΚΛΛΗΣ ΚΛΛΗΣ ΠΕ ΠΛΩΜΡΙ ΠΛΩΜΡΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΛΗΜ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

49 ΙΣΣ () ΠΛΙΧ ΩΡΙ() ΠΕ ΠΠ Ι ΕΞΠ.ΚΙ.ΠΛΙ ΚΗΠ ΤΙΣΣΣ () ΤΙΣΣΣ () ΒΤΣ Σ() ΠΕ ΕΡΕΣΣ ΣΙΡΙ( ) ΠΕ ΠΛΧΙ Τ ΒΣΙΛΙΚΗ Σ ΚΕ 19/09/14 01/04/13 17/11/14 30/09/13 25/09/13 28/10/12 04/06/14 24/07/13 15/07/13 ΠΛΩΜΡΙ ΠΛΩΜΡΙ ΠΕ ΠΛΩΜΡΙ ΤΙΣΣΣ ΤΙΣΣΣ ΤΙΣΣΣ ΠΕ ΤΙΣΣΣ ΤΙΣΣΣ ΠΕ ΠΛΧΙΤ ΠΕ - ΒΣΙΛΙΚΗΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΜΤΙΛΗΗΣ ΛΕΚ Σ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΣΒ ΛΕΚ Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

50 ΙΚΙΣ ΚΛΜ () ΠΤΕΛΕ ΠΤΕΛΕ Β ΕΡΛΙΜ Ε ΣΚΙ ΛΗΣ () ΛΗΣ (Β) Έ ΚΛΙΜ ΤΡΙΚΕΡΙ () ΤΡΙΚΕΡΙ (Β) ΕΩΡΙ ΗΛΕΙΣ Ε ΦΛΚΩ ΒΛ 21/08/14 15/07/14 30/06/14 30/06/14 27/01/15 ΚΕ 27/01/14 ΚΕ 30/09/13 ΚΕ ΚΕ 6/10/2014 ΠΕ - ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕ - ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΛΜΡ ΛΜΡ ΣΚΙ ΣΚΠΕΛ ΣΚΠΕΛ ΣΚΠΕΛ ΡΛΣΤΗΣ ΡΛΣΤΗΣ ΡΛΣΤΗΣ ΒΛ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΕΚ Σ ΛΕΚ Σ ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠΛ ΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΒΛ "ΧΙΛΛΠΛ ΕΙ" ΛΕΚ Σ ΛΕΚ Σ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

51 Ε ΦΛΚΩ ΚΣΣΒΕ ΤΕΙΣ ΕΛΙΣ 17/11/14 21/01/15 ΒΛ - ΠΡΙΣΣΙΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΒΛ "ΧΙΛΛΠ ΛΕΙ" ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΗΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΚΠΚ Ι ΡΠΤΠ Λ ΡΛΙ Ω ΡΛΙ Ω Β ΡΛΙ Ω ΠΡ ΤΡΙΦΛΛΙ Σ ΠΕ ΧΩΡΣ ΦΙΛΙΤΡΩ 30/09/14 18/11/14 23/02/13 26/12/14 ΚΕ 15/08/14 30/01/14 10/12/14 - ΠΡΙΣΣΙΣ - ΠΡΙΣΣΙΣ ΡΛΙΩ ΡΛΙΩ ΡΛΙΩ ΡΛΙΩ ΡΛΙΩ ΦΙΛΙΤΡΩ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

52 ΦΙΛΙΤΡΩ (Β).ΡΙΣΤΜ ΕΗ ΡΙΣΤΜ ΕΗ για εξυπ. ΕΚ. ΜΕΣΙ,Σ ΤΕΡΣ, ΕΤΦΩΛ ΙΣ Β ΡΤΕΜΙΣΙ Σ ΚΠΛΙ ΚΡΩΗΣ Β Λ ΜΗΛΙΤΣ Σ 30/08/13 22/01/15 01/02/14 31/12/12 02/12/14 20/04/13 12/08/14 15/09/14 ΦΙΛΙΤΡΩ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΣΣΗΗΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΠΡΙΣΣΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ 2000 ΠΕ ΠΕΛΕΚ Σ 12/11/14 ΜΕΣΣΗΗΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

53 ΤΡΙΚΡΦ ΜΠΕΛΙΩ ΡΦΡΩ ΚΤΣΡ -Μ ΠΛ -Μ ΠΛ Β ΒΛΧΠ Λ (Β) Ι ΕΞΠ. ΕΚ.. ΠΠΦΛΕ ΣΣ ΙΚΛΙΣ () ΜΕΩΗ Σ () 24/10/14 11/02/14 08/03/14 26/03/15 16/10/14 13/01/15 06/03/15 11/12/14 ΚΕ ΜΕΣΣΗΗΣ ΜΕΛΙΛ ΜΕΛΙΛ ΜΕΛΙΛ -Μ ΠΛ -Μ ΠΛ ΠΕ - ΠΛ ΠΕ - ΠΛ Μ ΠΛ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

54 Χ ΡΙ () ΦΙΙΚ ΤΣ() ΠΕ.ΙΚΛ ΠΕ ΚΡ Μ ΛΗΣ ΠΛΤΣΣ ΠΛΤ ΒΡΣΗΣ ΠΕ ΕΡΜΩ ΠΕ ΕΡΜΩ Β 10/01/15 10/01/15 08/06/13 02/03/13 25/11/14 22/11/14 28/01/14 27/05/14 ΠΕ - ΠΛ ΠΕ - ΠΛ.ΙΚΛ.ΙΚΛ.ΙΚΛ ΜΕΣΣΗΗΣ ΠΕ ΕΧΙ ΠΕ ΕΧΙ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ για Μ ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΜΕΣΣΗΙΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΞΗΣ ΞΗΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΞΗΣ ΞΗΣ ΠΕ ΤΣ Σ ΠΕ ΚΡΙ ΚΕ 10/04/14 ΡΙΣΣΣ ΠΕ ΙΙΙ 3Η Πε ΜΚΕ ΙΣ 4η Πε ΜΚΕ ΙΣ ΠΕΛΛΣ για Μ Ε ΕΣΣΣ ΚΤΕΡΙΗΣ ΠΕΛΛΣ ΕΡΙΣ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

55 ΒΡΣΛ Σ ΠΡΣ ΦΙΛΙΠ Σ ΡΜ Λ ΣΤΡΧ ΩΡΙ ΜΕΣΠΤ Μ ΜΖΚΕ ΙΚΩ() 2184 ΙΣ ΠΕ ΦΙΛΡΣ ΠΕ ΡΗΣ 06/02/15 23/09/14 ΚΕ 29/08/14 2/10/2014 ΚΕ 09/06/14 10/08/14 ΚΕ 31/03/15 ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 ΕΣΠΡΩΤΙ ΠΡΣ ΦΙΛΙΠ Σ ΦΙΛΙΠ Σ ΚΛΚΙ ΚΛΚΙ ΚΛΚΙ ΠΡΣ ΠΕ ΣΠΩ ΠΕ ΣΠΩ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,ΙΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΕΛΠΗΣ, ΙΙΩ ΗΣΩ, ΗΠΕΙΡ & ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ ΠΕΛΠΗΣ,Ι ΙΩ ΗΣΩ,ΗΠΕΙΡ ΚΙ ΤΙΚΗΣ ΕΛΛ Σ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΚΜΤΗΗΣ ΚΜΤΗΗΣ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΣ Ρ ΠΗΣ Ρ ΠΗΣ

56 ΠΕ ΚΕΧΡ ΜΙΣ ΧΡΣΜΗ ΛΙΣ ΠΕ Ε ΗΛ ΠΕ ΡΧΩ ΚΡΚΙ ΡΙ ΚΩ/ ΠΛΙ ΚΩ/ ΠΛΙ Β ΚΛΛΙΕ Σ ΠΡ(Β ) ΜΤΙΛΗ ΙΩ() ΠΕ ΙΡΙΤΣ ΠΕ ΚΙΣΤΡ Ι ΚΙ ΠΡΜΧΩ 23/03/ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14 22/02/13 03/04/13 ΚΕ 24/11/14 23/11/12 08/11/12 20/01/12 05/11/13 27/12/13 10/06/13 18/01/15 28/02/15 ΠΕ ΣΠΩ ΙΚΡΙΣ ΙΚΡΙΣ ΠΕ Ε ΗΛ ΠΕ Ε ΗΛ Ε ΗΛ ΚΡΛΒΣΙ ΚΡΛΒΣΙ ΚΡΛΒΣΙ ΚΡΛΒΣΙ ΚΡΛΒΣΙ ΠΕ ΙΡΙΤΣ ΠΕ ΣΙ ΗΡΚΣΤΡ 4η..Πε. ΜΚΕ ΙΣ ΚΙ ΡΚΗΣ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΚΜΤΗΗΣ - ΙΚΡΙΣ για Μ ΙΚΡΙΣ - ΙΚΡΙΣ για Μ ΙΚΡΙΣ - ΙΚΡΙΣ - ΙΚΡΙΣ - ΙΚΡΙΣ για Μ ΙΚΡΙΣ Ρ ΠΗΣ ΣΜ ΣΜ ΣΜ ΣΜ ΣΜ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ ΣΜ ΣΜ 2Η Πε ΠΕΙΡΙΩΣ & ΙΙ ΣΜ ΣΜ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΣΜ για Μ ΣΜ ΣΜ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ 2η..Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΙ ΣΜ για Μ ΣΜ ΣΜ για Μ ΣΜ ΣΜ ΣΜ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ

57 ΠΕ Ρ ΠΛ ΗΣ 24/07/14 ΠΕ Ρ ΠΛΗΣ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ 2357 ΠΕ Ε ΗΣΗΣ 28/02/15 ΠΕ ΣΤΡΜΙ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ ΠΕ.ΖΙΧΗΣ ΠΕ ΕΚΡ Ι ΕΞΠ. ΚΙ. ΚΕΡ ΛΙΩ 26/10/14 19/02/15 ΠΕ.ΖΙΧΗΣ ΜΡΛΣΣ Σ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ ΠΕ ΦΗΣ ΡΙΕΛΙ Σ ΕΡΚΡΙ ΚΛΜΙ ΡΣ 02/01/14 10/07/14 08/09/14 09/12/14 ΜΡΛΣΣ Σ ΚΛΜΠΚΣ ΚΛΜΠΚΣ ΚΛΜΠΚΣ 4Η Πε ΜΚΕ ΙΣ & ΡΚΗΣ ΣΕΡΡΩ ΣΕΡΡΩ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΠΕ ΚΛΕΙ Σ ΚΣΤΙ Σ ΚΙΣΚ ΞΕΙ Σ 08/11/14 14/11/14 20/11/14 06/06/14 ΚΛΜΠΚΣ ΚΛΜΠΚΣ ΚΛΜΠΚΣ ΚΛΜΠΚΣ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ Σ ΙΛΕΚΤ 22/08/14 10/12/13 ΚΛΜΠΚΣ ΠΛΗΣ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

58 ΜΕΣΧΩΡ Σ ΕΡΙ Σ () ΣΤΡ ΡΕΊΚΩ ΕΩΡ Ω ΚΛΚΤ ΕΧΩΡΙ (ΙΧΛΙ Σ) ΤΛΤ ΗΣ Β ΖΕΛΙ () ΛΙΒΤ Ω 27/03/15 ΚΕ ΚΕ 01/03/15 13/12/14 20/11/14 24/03/15 29/10/13 21/02/15 ΠΛΗΣ ΠΕ - Κ..ΠΛΗΣ ΠΛΗΣ ΦΡΚ Σ ΦΡΚ Σ ΦΡΚ Σ ΤΛΤΗΣ ΤΛΤΗΣ ΤΛΤΗΣ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ ΤΡΙΚΛΩ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΜΙΣ ΦΙΩΤΙ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΜΙΣ ΛΜΙΣ ΦΙΩΤΙ Σ ΦΙΩΤΙ Σ ΠΕ.ΚΩ/ ΡΚΙΤΣΣ ΜΚ ΕΚΚΡΣ( ) 05/10/13 ΚΕ 21/11/14 27/11/14 ΤΛΤΗΣ ΤΛΤΗΣ Μ Μ 5Η Πε ΕΣΣΛΙΣ & ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΜΙΣ ΦΙΩΤΙ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΜΙΣ ΦΙΩΤΙ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΛΜΙΣ ΛΜΙΣ ΦΙΩΤΙ Σ ΦΙΩΤΙ Σ ΠΡΚΗΡΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΙ & 29/10/14

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις:

Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. ιεύθυνση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 θήνα Πληροφορίες : 2132161012 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3687 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στα Γραφεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2132161013 2132161026 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:210-3442261, 210-3443461 Fax: 210-3442867 KOIN: 3. E.A.I.T.Y.

Τηλ.:210-3442261, 210-3443461 Fax: 210-3442867 KOIN: 3. E.A.I.T.Y. Βαθµός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί µέχρι : Αθήνα, 19-06-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 71816/ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: 1. Τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαιδευσης Εδρες τους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 21/3/2011 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 «Προµήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»»

1 «Προµήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 24/12/2014 Aρ. Πρωτ.: 2925 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 14-12-11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 10034 ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4691ΩΓ-ΧΘΛ. Αθήνα 11 / 6 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/13

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4691ΩΓ-ΧΘΛ. Αθήνα 11 / 6 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 6 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕ. Δ/Η ΥΠΗΡΕΙΩ ΥΓΕΙ Δ/Η ΠΡΟΩΠΙΚ Π ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΙΗΛΙΔ ΤΗΛ: 36 06 3658 Γ.ΔΗΜΗΤΡΚ Θέμα: νακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. νακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201 Α Α: ΒΙΦΣΩΡΣ-61Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 12 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 18323 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1, Θέρµη ΤΚ 57001 Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα