Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία:"

Transcript

1 Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία: Organization Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών. Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ειδικόηεπα ηων δικαιωμάηων ηων Κωνζηανηινοςπολιηών, όπωρ αςηά πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιωμάηων ηος ανθπώπος. Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο Κωνζηανηινοςπόλεωρ Δπίζεκε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξαο ηεο Οη.Οκ.Κσ από ηελ Α.Θ.Π. ζει.1 πλάληεζε κε ηνλ Τπ.Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο, ζει.2 Απνζηνιή Δζεινληώλ Νέσλ γηα ηηο Πξσηνρξνληάηηθεο ενξηέο ζηελ Πόιε, ζει. 3. Μεηαθεζηηβαιηθή Γελδξνθύηεπζε ζηνλ Τκεηηό, ζει. 4 Αλαθνηλώζεηο ηνπ Γ.. ζει.4 & 5. Γεθέκβξηνο 2011 Σεύρνο 1/11 Μεληαία Ηιεθηξνληθή Δλεκέξωζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ Αλαγλώξηζε από ηελ Α.Θ.Π. ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνικαίν Α ηνπ έξγνπ ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ: Απνλνκή ηνπ Οθθηθίνπ «Πξνζηάηε ηωλ Γξακκάηωλ» ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω Νηθόιαν Οπδνύλνγινπ Ζ Α.Θ.Π ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο ρεηξνζέηεζε σο Άξρνληα ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εζπεξηλνύ ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Νηθνιάνπ Τςσκαζείσλ ηελ 5 Γεθεκβξίνπ ε.ε. Ο ιόγνο ηεο Α.Θ.Π θαη ε αληηθώλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οη.Οκ.Κσ δίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οη.Οκ.Κσ Ζ Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο ζηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεεθε ζηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηελ Ρσκηνζύλε εληόο θαη εθηόο ηεο Βαζηιεύνπζαο. Σν γεγνλόο ηνπ ηίηινπ ηνπ Οθθηθίνπ δείρλεη ηελ αλαγλώξηζε από ηελ Α.Θ.Π. ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ηεο Οη.Οκ.Κσ σο ζέκαηνο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ελίζρπζεο ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο. ηελ ηειεηή παξέζηεζε πιήζνο παξαγόλησλ ηεο Οκνγέλεηαο, ν Γεληθόο Πξόμελνο ηεο Διιάδνο θ.ν.μαηζηνπδάθεο, αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ. θαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο από ηελ Αζήλα. Ο Πξόεδξνο ηεο Δθνξίαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Τςσκαζείσλ ζην ηέινο ηεο ηειεηήο παξνπζίαζε ην έξγν ηεο Δθνξίαο θαη ην βηνγξαθηθό ηνπ ρεηξνζεηεζέληα θαζ. ΔΜΠ Ν.Οπδνύλνγινπ. Σν Γ.. ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ Δύρεηαη ζε όια ηα Μέιε ηωλ ωκαηείωλ θαη ηνπο Φίινπο ηεο Καιή Υξνληά θαη δύλακε από ηνλ Θεό γηα λα μεπεξαζηνύλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδεη ν Διιεληζκόο

2 πλάληεζε Αληηπξνζωπεία ηεο Οη.Οκ.Κω κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο θ.οκέξ Νηηληζέο ην πξνεγνύκελν ελεκεξσηηθό δειηίν είρακε ελεκεξώζεη γηα ηελ απνζηνιή επηζηνιήο πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηξηζκέλνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο θαη ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε δεηήκαηα ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. ηελ επηζηνιή πνπ είρε ζηαιεί πξηλ από ηελ ζπλάληεζε είραλ αλαθεξζεί ηα ζεκεία πνπ επηζπκνύζε ε Οη.Οκ.Κσ λα ζπδεηεζνύλ. Ο θ. Ο. Νηηληζέξ απάληεζε θαηαθαηηθά ζην αίηεκα ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ε αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε από ηνπο Ν.Οπδνύλνγινπ, Μ. Μαπξόπνπιν θαη Δ. Μηραειίδε θαη ε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6/12/2012, Σα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ έρνπλ σο εμήο: Γηδαθηηθά βηβιία Διιεληθήο γιώζζαο: επραξηζηήζακε γηα ηελ ηαρύηεηα έγθξηζεο ησλ βηβιίσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο σζηόζν επηζεκάλζεθε ε παξαηεξνύκελε θαζπζηέξεζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείν θαη ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο ηεο Πόιεο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ. Δλεκεξώζακε όηη ζύληνκα όηη ζα ζηαινύλ ηα βηβιία καζεκαηηθώλ γπκλαζίνπ θαη δεηήζακε λα ηύρνπλ ηαρείαο εμέηαζεο. Ο θ. Τπνπξγόο ππνζρέζεθε ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ. Ζ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εγγξαθή καζεηώλ ζηα Οκνγελεηαθά ρνιεία: ηέζεθε ην ζέκα ησλ εκπνδίσλ πνπ πθίζηαληαη ηόζν γηα ηνπο ππεθόνπο επξσπατθώλ ρσξώλ όζν θαη ζηελ πεξίπησζε νκνγελώλ πνπ εξεπλάηαη ην γελεαινγηθό ηνπο δέλδξν ζε βάζνο κέρξη ην Σνλίζηεθε επίζεο από πιεπξάο καο όηη ελώ ην Τπνπξγείν έρεη επηηξέςεη ηελ εγγξαθή μέλσλ ππεθόσλ γεληθά ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε Δγθύθιην πνπ εθδόζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2010 απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ θαη όηη απηό απνηειεί εκπόδην ζηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ Ρσκηώλ ηεο Πόιεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρώξα ηνπο παξά ηελ ζέιεζε ηνπο από ηα κέηξα ησλ πξνεγνύκελσλ Κπβεξλήζεσλ ηεο ρώξαο.. Απάληεζε ν Τπνπξγόο όηη ην ζέκα κειεηάηαη θαη ζα δνζεί ιύζε ζε απηό. Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ παξαδίδεη ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ην εμώθπιιν ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ Λεμηθνύ πνπ είρε εθδνζεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1872 από ηνλ θαζεγεηή Διιεληθήο γιώζζαο ζηελ Απηνθξαηνξηθή ρνιή Γαιαηάζαξατ Αβξαάκ Μαιηάθα. -Η κε-ρξεκαηνδόηεζε ηωλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείωλ από ηνλ θξαηηθό πξνύπνινγηζκό πνπ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 41 ηεο πλζεθεο ηεο Λσδαλλεο: Γηαπηζηισζεθε όηη ε έζησ θαη ζπκβνιηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ζηακάηεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 πξνθαλώο σο απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μεηνλνηήησλ πνπ η- δξύζεθε ην 2962 κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή αληηκεηνλνηηθώλ κέηξσλ. -Σελ επηζηξνθή ζε Ρωκαίηθν Ίδξπκα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Αξρείνπ ηνπ Διιεληθνύ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Κωλζηαληηλνππόιεωο πνπ είρε θαηαζρεζεί ην Εήηεζε ν Τπνπξγόο θαηά ηελ ώξα ηεο ζπδήηεζεο από ηνλ Γελ. Γηεπζπληή ησλ Αξρείσλ ηεο Πξσζππνπξγίαο λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα. -Ως Οι.Ομ.Κω επίσης τέθηκαν τα θέματα: η ππνζηήξημε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηελ Ίκβξν, ηελ άξζε ησλ αξλεηηθώλ αλαθνξώλ ζηα βηβιία δηδαζθαιίαο θαηά ησλ κε-μνπζνπικαληθώλ θνηλνηήησλ, ηελ άξζε ησλ εκπνδηώλ ζηνπο δηνξηζκνύο ησλ νκνγελώλ εθπαηδεπηηθώλ. - Τέλος από πλεσράς της Οι.Ομ.Κω ζητήθηθε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν γηα ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ Πόιε κε ηελ ζπκβνιή Κσλζηαληηλνππνιηηώλ επηζηεκόλσλ πνπ δνπλ ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.

3 Πξωηνρξνληάηηθε Απνζηνιή Νέωλ ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ωο Μεηαθαηαζθελωηηθή Γξάζε Ζ νκάδα λέσλ εζεινληώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε από: σηήξε Γάιινπ, Αηθαηεξίλε Καδίια, Υαξίθιεηα Καδίια, Δηξήλε Μαληδνύξε, Διέλε θνύπα θαη Δηξήλε Αξγπξνύιε, πνπ είραλ εξγαζηεί ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη ζηελ Παηδνύπνιε ηεο λ. Πξώηεο, κεηέβε ζηελ Πόιε ηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ππό ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θ. Γεκεηξίνπ Φξαληδή θαη νξγάλσζε ηηο αθόινπζεο εθδειώζεηο: Δπίζθεςε θαη ςπραγσγία ζηνπο γεξνθνκνύκελνπο ηνπ Ηδξύκαηνο Βαινπθιή ηελ 29 Γεθεκβξίνπ πνπ ππήξμε πνιύ ζπγθηλεηηθή. Δπίζθεςε ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή. Δπίζθεςε ζηνλ παηδηθό ζηαζκό ηεο Κνηλ. ηαπξνδξνκίνπ θαη ζηελ Εάππεην θαη Εσγξάθεην ρνιή κε ζπκκεηνρή ζηελ πξσηνρξνληάηηθε ενξηή ηελ 30 Γεθεκβξίνπ. Οξγάλσζε ηελ Παξαζθεπή 30./12 ηεο θεληξηθήο κεηαθαηαζθελσηηθήο εθδήισζεο ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο Πέξα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο καο Παηξηάξρεο θαη πνιινί παξάγνληεο ηεο Οκνγέλεηαο, εθπαηδεπηηθνί, Έθνξνη ησλ θνηλνηήησλ θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Παηδνύπνιεο. Ζ εθδήισζε πεξηείρε δξώκελα από ηνπο εζεινληέο λένπο θαη καζεηέο θαη είρε κεγάιε επηηπρία. Πξνβιήζεθαλ επίζεο νη δξαζηεξηόηεηεο από ηελ θεηηλή Παηδνύπνιε. θνπόο ηεο εθδήισζεο ήηαλ λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ζηελ λ. Πξώηε. Σελ 31 ε Γεθεκβξίνπ, νη λένη εζεινληέο επηζθέθηεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κνλαρηθνύο νκνγελείο ζηηο θνηλόηεηεο Μεγ. Ρεύκαηνο θαη Νηρσξίνπ, γηα λα πνπλ ηα θάιαληα. Μεηά κεηέβεζαλ δηαδνρηθά ζην Γεξνθνκείν θαη ζην Οηθ. Παηξηαξρείν γηα ηα θάιαληα. Σελ 2 α Ηαλνπαξίνπ 2012, νη καο ζπκκεηείραλ θαη είπαλ ηα θάιαληα ζηελ θαζηεξσκέλε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ Εσγξαθείνπ, γηα ηνπο απνθνίηνπο θαη αξηζηνύρνπο καζεηέο. Σα έμνδα γηα ηελ απνζηνιή απηή θαιύθζεθαλ από ρνξεγίεο πνπ δηέζεζαλ : νη Κνηλόηεηεο Βαθενρσξίνπ, Νενρσξίνπ, Αληηγόλεο, ηαπξνδξνκίνπ θαη νη νκνγελείο: Μάξηνο Ζιηάδεο, Βαζ. Βαζηιεηάδεο, Αλαζηαζία Μνπκπαγηαηδόγινπ ζηνπο νπνίνπο εθθξάδεη ην Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ηηο ζεξκόηεξεο επραξηζηίεο. ηηγκηόηππα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο απνζηνιήο δίλνληαη παξαθάησ,

4 ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟ ΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝ ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩ Η Απνλνκή ηηκεηηθνύ ηίηινπ ζηνλ θ. Παληειή Λ. Βίγθα από ηελ Οη.Οκ.Κω. 23 Γεθεκβξίνπ 2011 Σν Γ.. ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 20 εο Γεθεκβξίνπ 2011 απνθάζηζε λα απνλείκεη ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν: «Άμηνο ηεο Ρωκηνζύλεο» ζηνλ ζπκπνιίηε καο θ. Παληειή Λάθε Βίγθα, Άξρνληα ηεο ΜΥΔ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επί ζεηξά πνιιώλ εηώλ πξνζθνξά ηνπ ππέξ ηνπ Γέλνπο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ δηθαίσλ θαη ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Ζ εκεξνκελία ηεο ηειεηήο ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα. Γελδξνθύηεπζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Κωλζηαληηλνππνιηηώλ Όπσο είρε αλαθνηλσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Κσλζηαληηλνππνιηηώλ πξαγκαηνπνίειεζμθε ηελ Κπξηαθή 11 Γεθεκβξίνπ 2011 ε εθζηξαηεία δελδξνθπηεύζεηο από εζεινληέο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηηο παξπθέο ηνπ Τκεηηνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Υνιαξγνύ-Παπάγνπ. Σελ δξαζηεξηόηεηα από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζπληόληζε ν θ. Υξήζηνο ηαπξίδεο ελώ ε ζπκκεηνρή ήηαλ από κηθξνύο θαη κεγάινπο όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο θσηνγξαθίεο.. Φπηεύηεθαλ 150 δέλδξα πνπ παξαρώξεζε ν πξναλαθεξζείο Γήκνο. Αλαδήηεζε Δζεινληώλ γηα Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηεο Οη.Οκ.Κσ. Τπάξρεη αλάγθε γηα πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζηα εμήο ζέκαηα: 1) Μειέηε αξρείσλ ζηελ γαιιηθή γιώζζα. Απαηηνύληαη βαζηθέο γλώζεηο ρξήζεο Ζ/Τ. Ζ εξγαζία ζα γίλεη θαη νίθνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 2) Δξγαζίεο αξρεηνζέηεζεο ζε Ηδξύκαηα ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο. 3) Μεηαθξάζεηο από Διιεληθά ζηα Αγγιηθά θαη Διιεληθά ζηα Σνπξθηθά ησλ Πξαθηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Οη.Οκ.Κσ. 4) Μεραληθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Πιεξνθνξηθή, Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθή, Ζιεθηξνιόγνη θαη Μεραλνιόγνη θηι.). 5) Γηθεγόξνη θαη ηζηνξηθνί γηα κειέηε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πόιεο θαη ηεο θαζ εκάο Αλαηνιήο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπκε κέζν ηεο ει. δηεύζπλζεο ή ηειεθσληθά ζην

5 Αλαθνίλωζε ηεο Η ΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤ Η ΣΗ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟ ΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝ ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ ζα πλέιζεη ην ΑΒΒΑΣΟ 21 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ π.κ Σόπνο πλεδξίαζεο: ΜΔΓΑΡΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΩΝ ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Οδόο Γεκνζζέλνπο 117, Καιιηζέα Οη νλνκαζηηθέο πξνζθιήζεηο ησλ Αληηπξνζώπσλ έρνπλ ζηαιεί ζηα κέιε σκαηεία νη νπνίνη παξαθαινύληαη λα ιάβνπλ γλώζε ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο θαη λα πξνζέιζνπλ έγθαηξα ζηελ πλεδξίαζε. Δπηθνηλσλίαο: Δπαλέξρεηαη ην ζέκα ηνπ θεηεξηζκνύ ηεο Πξνζθπγηθήο Πεξηνπζίαο ηεο πλζήθεο ηεο Λωδάλλεο (1923) Ζ ηζηνξία ηνπ ζθεηεξηζκνύ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Αλαηνιήο, κεηά από ηνλ νινθιεξσηηθό αθαληζκό πνπ ππέζηε, απνηειεί ρσξίο θακηά ακθηβνιία ηελ κεγαιύηεξε καδηθή ιεειαζία πεξηνπζίαο ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ δξάκαηνο απηνύ πάεη λα παηρηεί ζηηο κέξεο καο κε ηελ νινθιεξσηηθή ηειεησηηθή αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθύγσλ θαη αθνξά ηελ πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη από ηα αθίλεηα πνπ είραλ αθήζεη νη Μνπζνπικάλνη αληαιιάμηκνη ην Σν ζέκα απηό θαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ από ηνπο Οκνζπνλδηαθνύο θνξείο (Μ. Αζηάηεο, Πόληηνη, Κσλ/ιηηέο, Καππαδόθεο θαη Θξαθηώηεο) ηνπ πξνζθπγηθνύ θόζκνπ ηεο Διιάδνο ζπδεηεζήθαλ ζε ζύζθεςε πνπ νξγαλώζεθε ζηηο 4/12/2011 ζηελ Θεζζαινλίθε ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο Οκνζπνλδίαο Πξνζθπγηθώλ σκαηείσλ Διιάδνο(Ο.Π..Δ). Ζ Οη.Οκ.Κσ εθπξνζσπήζεθε από ην κέινο ηνπ Γ. θπξία.κξίζηπ Φάιηε. Πξνρωξνύλ νη Δξγαζίεο ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο Έρνπκε ελεκεξώζεη ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ ζπληήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο βηβιηνζήθεο ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο. Πξόζθαηα εθηόο από ηελ θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ πνπ ζπλερίδεηαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν από ηηο δύν εζειόληξηεο Βαζηιηθή Υξηζηνδνύινπ θαη Αιεμάλδξα Παιίθαξε ηεο Οη.Οκ.Κσ ε ρνιή πξνέβε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ μύιηλνπ εμνπιηζκνύ κε κεηαιιηθά ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο δηάβξσζεο ησλ εληόκσλ πνπ δνπλ ζην μύιηλν πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεηάζηεθε ε κεηαθνξά δύν θνξέο όισλ ησλ βηβιίσλ. Παξαθάησ ζηηο θσηνγξαθίεο θαίλεηαη ν λένο εμνπιηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο. Ο κεγάινο όγθνο ησλ βηβιίσλ απαηηεί ηελ ζπλέρηζε ηεο θαηαινγξάθεζεο από δύν εζειόληξηεο γηα ηνπιάρηζην 9 κήλεο.

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα