ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης έκδοσης κανονιστικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης έκδοσης κανονιστικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 166 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Λήψη απόφασης έκδοσης κανονιστικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου μετά από την με αριθμ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εικοσιένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιπλικτσόγλου Αικατ. Πρόεδρος ΔΣ 1. Τσαμεσίδης Αντώνιος 2. Βλάχος Κων/νος Αντ/ρχος 2. Ισχνόπουλος Παναγιώτης Αντ/ρχος 3. Μπάτος Αστέριος 3. Κοτίδης Παναγιώτης ( προσήλθε κατά την συζ. του 1 ου θέματος.ημ. Διάτ.) 4. Σιταρίδης Σπυρίδων 4. Τσακίρης Παντελεήμων 5. Χαραβόπουλος Χρήστος (απεχώρησε κατά τη συζ. του 13 ου θέματος ημερ. διάτ.) 6. Παπακων/νου Γεώργιος 7. Ιωσηφίδης Κυριάκος- Αντ/ρχος 8. Αταμιάν Μπέδρος 9. Παρπόρης Φώτιος 10. Αναστασιάδου Ελισσάβετ 11. Ανδρεάδου Χρυσούλα 12. Καρασαββίδης Δημήτριος 13. Μπάρμπας Γεώργιος 14. Πολυχρονίδης Αναστάσιος 15. Καρύδης Αθανάσιος 16. Κέπετζη Ειρήνη 17. Κανταρτζής Ευάγγελος

2 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Μπάτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06, ο οποίος παρέστη. Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έκανε Σαράντης Τύπου. ο υπάλληλος του Δήμου Η πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την συζήτηση ενός ( 1 ) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως κατεπείγον λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσης του και το σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του στην αρχή της συνεδρίασης. Η πρόεδρος πρότεινε το τελευταίο θέμα ( 21 ο ) της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως πρώτο και το σώμα ομόφωνα το αποδέχθηκε. To 17 ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε. Ο Δημοτικός σύμβουλος προσήλθε στη συνεδρίασης κατά τη διάρκεια του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραβόπουλος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 13 ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Η Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της νομίμου απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 166 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Σας καλώ με βάση την εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής που περιλαμβάνεται στην με αριθμ. 160/2010 απόφαση της και σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 75 περ παρ. 1 & 2, 80 παρ.4 του Ν /06 να αποφασίσουμε την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης που θα καθορίζει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του δήμου μας και θα ρυθμίζει συναφή θέματα σχετικά με την λειτουργίας τους. Επίσης επισημαίνουμε ότι ακυρώνουμε την με αριθμ. 128/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το παραπάνω θέμα επειδή σύμφωνα με το αρθρ. 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2010 για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής. Ειδικότερα το προτεινόμενο σχέδιο τοπικής κανονιστικής απόφασης για το ανώτερο θέμα έχει ως εξής :

3 Άρθρο 1 (Θεσμικό πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ) Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στα εδαφικά όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων, εντάσσεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 περ. 9, άρθρο 79 παρ. 1 εδ. γ, άρθρο 80 παρ. 4 του 3463 ν. ΔΚΚ., ως ισχύει σήμερα. Η διάρκεια ισχύος της άδειας μουσικής, δεν καθορίζεται από το νόμο αλλά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθμό 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, την καθορίζει ο οικείος Δήμος. Στο πλαίσιο της κανονιστικής αρμοδιότητάς του, ο Δήμος μπορεί ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να προσδιορίσει διαφορετικά το ωράριο λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τις περιπτώσεις αυτές, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σώμα της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 1 του άρθρου 79 εδ. γ του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ., περί «προσδιορισμό όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη». Όμως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 10551/2007 ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 2 1. Για την λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: κατάθεση στο Δήμο των αναφερομένων στο άρθρο 4 της παρούσης, δικαιολογητικών. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή της άλλης αρμόδιας υπηρεσίας καθοριστεί με διατάξεις νόμου ( είδος /αριθμός μουσικών οργάνων, θέση οργάνων στο κατάστημα, ηχομέτρηση ή άλλος περιοριστικός όρος). απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 2. Η άδεια και η παράταση ωραρίου, ανανεώνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος). Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή, ακολουθεί δε απόφαση Δημάρχου. ΑΡΘΡΟ 3 Υπόχρεοι για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/1996 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αα/98β 761, άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Τα καταστήματα στα οποία επιτρέπεται η λειτουργία μουσικής χωρίς να χαρακτηρίζονται κέντρα διασκέδασης, είναι τα καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39, 40 και η παρ. 1 του άρθρου 41 της ΑΙΒ/8577/83 υγειονομικής διάταξης (καφενεία, καφετερίες, μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια κ.τ.ο.),

4 Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της παραπάνω άδειας τα Κέντρα Διασκέδασης του άρθρου 41, της ίδιας υγειονομικής διάταξης, διότι εμπεριέχεται εξ ορισμού στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας μουσικής για χρήση ραδιόφωνου και τηλεόρασης (60153/ του ΥΠΕΣΔΔΑ). Σύμφωνα με την Αστυνομική διάταξη που αναφέρεται στην 1 του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ αριθ. 3Α Αστ. Διάταξης 98/Β 761 τεύχος Β, άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Σύμφωνα με την ανωτέρω Αστ. Διάταξη, απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεως, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα ή από τη Δημοτική αστυνομία του Δήμου αν οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. ΑΡΘΡΟ 4 Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας /παράτασης 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής /παράτασης ωραρίου, διάρκειας μέχρις ενός έτους είναι τα παρακάτω: α) Αίτηση προς τον Δήμο με πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται για ένα (1) έτος. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια για διαφορετικό χρονικό διάστημα. (στην αίτηση επίσης αναγράφεται και η παράταση ωραρίου μουσικής που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό διαφορετικού ωραρίου μουσικής /κανονιστική διάταξη/ Υπόδειγμα Δήμου). αα) Αίτηση παράτασης ωραρίου προς το Δήμο, δύναται να ζητήσουν όσα καταστήματα επιθυμούν και δεν την έχουν ζητήσει (Υπόδειγμα Δήμου). Ειδικά με το παρών και με την έκδοση κανονιστικής διάταξης από το δημοτικό Συμβούλιο περί ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύναται να αιτήσουν παράταση όλα τα καταστήματα του άρθρου 3 του παρόντος. Εάν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, μετά την έκδοση κανονιστικής διάταξης υπάρχουν στο φάκελο του ενδιαφερόμενου, θα προσκομισθεί μόνον αίτηση, διαφορετικά θα κατατεθεί ότι απαιτείται. Το χρονικό διάστημα χρήσης μουσικών οργάνων θα ακολουθεί και την παράταση. β) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. γ) Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων η οποία εκδίδεται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας), με χρονική διάρκεια όχι μικρότερη της αίτησης. γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/93 περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός από την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής η προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης, απαιτείται ως δικαιολογητικό και στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας για οποιαδήποτε χώρο. Επομένως η άδεια αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, ανεξάρτητα αν γι αυτά δεν απαιτείται άδεια μουσικής.

5 δ) Παράβολο 75,00 το οποίο εκδίδεται από το Δήμο Ωραιοκάστρου (Ταμειακή Υπηρεσία) και αντιστοιχεί στη χρήση μουσικών οργάνων (1) ενός έτους και όχι πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται προσκόμιση έγγραφης άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων (ή όποιου άλλου ποσού μελλοντικά τυχόν αναπροσαρμοσθεί και θα αφορά την άδεια /ανανέωση ή παράταση ωραρίου). (Το παράβολο αυτό, για τα κέντρα διασκέδασης του άρθρου 41 της Αιβ/8577/83 Υγ/κής Διάταξης μπορεί να διαφοροποιείται ). δ ) Παράβολο 150 αντιστοιχεί στη χρήση μουσικών οργάνων (2) δύο ετών (έως τρία) ε) Βεβαίωση μη οφειλών στο Δήμο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 285 ν. 3463/2006 ΔΚΚ), η οποία χορηγείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου, με ξέχωρη αίτηση του ενδιαφερόμενου /υπόδειγμα Δήμου). στ) Μπορεί να ζητηθεί επικουρικά και κατά περίπτωση, βεβαίωση μηχανικού για την ηχομόνωση (εάν δεν έχει κατατεθεί κατά την άδεια ίδρυσης του καταστήματος). 2. Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για κάθε ανανέωση ή παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων διάρκειας μέχρις εντός έτους (στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας). 3. Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εντός των εδαφικών ορίων του Δήμου, να ζητήσει συγχρόνως και άδεια λειτουργίας μουσικής (παρ. 4 του άρθρου 80 του ΔΚΚ. 3463/2006). Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι η άδεια μουσικής θα χορηγηθεί εφόσον χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήματος. Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής υποβάλλεται :είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος δηλαδή μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσής του. Είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας καταστήματος. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ή χωρίς την άδεια μουσικής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η λειτουργία μουσικής στο κατάστημα. ΑΡΘΡΟ 5 Χορήγηση άδειας υπό προϋποθέσεις Ο Δήμος χορηγεί την αιτούμενη άδεια λειτουργίας μουσικής ή την αιτούμενη παράταση ωραρίου μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος των μουσικών οργάνων και με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Αυτό σημαίνει ότι για την απόφαση χορήγησης της αιτούμενης άδειας, ή της παράτασης τα αρμόδια όργανα του Δήμου εξετάζουν σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα, πυκνοκατοικημένη περιοχή, ηχομόνωση καταστήματος, το είδος του καταστήματος, (υπαίθριο ή κλειστό), την προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος την άδεια (παραβάσεις, καταγγελίες περιοίκων κ. λ. π.) και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που προσδιορίζονται από τις κατά τόπους αστυνομικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 Διάρκεια ανανέωση 1. Η διάρκεια της κάθε άδειας λειτουργίας μουσικής, θα είναι για το διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας και για όσο μετέπειτα διάστημα καλύπτει η υποβαλλόμενη εν ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης και για όσο χρόνο θα διαρκεί η άδεια που θα εκδοθεί.

6 2. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, ο κάτοχός της οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια ανακαλείται. 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη άδεια μουσικής, ένα μήνα πριν τη λήξη της (δηλαδή 30/11) μπορεί να υποβληθεί αίτηση με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για ανανέωση της άδειας μουσικής του καταστήματος και μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια, τεκμαίρετε ότι η άδεια λειτουργίας μουσικής είναι νόμιμη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 10551/07/Β 246 και ο ενδιαφερόμενος δύναται να παίζει μουσική με την παλιά του άδεια, ακόμα και αν λήξει, με βεβαίωση που θα του χορηγηθεί από το Δήμο. Επομένως η επίδειξη του αντιγράφου της εμπρόθεσμης υποβληθείσης αίτησης αρκεί, ώστε να μη βεβαιώνονται παραβάσεις για στέρηση άδειας λειτουργίας μουσικής, κατά τον ενδεχόμενο έλεγχο των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων ή άλλων οργάνων, για το ανωτέρω μεταβατικό χρονικό διάστημα. 4. Σε περίπτωση μη χορήγησης νέας άδειας το επόμενο δίμηνο θα ανακαλείται και η προαναφερόμενη βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 7 Ισχύον καθεστώς χρονικών ορίων /παράταση 1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικής καθορίζονται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυν. Διάταξης για τη χειμερινή περίοδο μέχρι 22:00 ώρα και για τη θερινή περίοδο μέχρι 23: Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την υπ. αριθ..319/2005 απόφασή του αποφάσισε την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, ως εξής: για μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι τις 12:00 το βράδυ, για δε τη θερινή μέχρι τη 1:00 το βράδυ, εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 3. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών επιχειρηματιών για το θέμα του ωραρίου της λειτουργίας μουσικής και της διεύρυνσής του, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην πόλη μας, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος, προτείνουμε την επιπλέον παράταση χρονικών ωραρίου ως εξής : Για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε κλειστό χώρο έως την 03:00 Για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε Ανοιχτό χώρο έως την 02:00 4. Η παράταση δίδεται μετά από αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει ηχορύπανση και για το λόγο αυτό κατά το χρόνο της παράτασης ορίζεται ως ανώτατο όριο επιτρεπόμενης ηχοστάθμης τα 80 db για τα κλειστά καταστήματα και τα 30 db στην πλησιέστερα κατοικία όταν στο κέντρο του καταστήματος η ένταση 80 db για τα υπαίθρια καταστήματα και σύμφωνα τα άρθρα 4 & 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 8 Πραγματοποίηση συναυλίας Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από έγγραφο αίτημα του/των ενδιαφερομένων καταστημάτων και υποβολή της έγγραφης Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων της ΑΕΠΙ ή άλλου φορέα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία, δύναται να χορηγείται άδεια για πραγματοποίηση συναυλίας σε εξωτερικούς χώρους.

7 ΑΡΘΡΟ 9 Επί πλέον προϋποθέσεις χορήγησης 1. Η άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας, όπως αυτοί τίθενται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. 2. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ο Δήμος έχει δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το ίδιο το αρμόδιο όργανο για τη χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/1996 όπως ισχύει. Σημειώνεται, όμως ότι οι παραβιάσεις σύμφωνα με το ΠΔ 180/79, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να επιφέρουν την προσωρινή ή την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και κατόπιν από τη δημοτική αστυνομία σύμφωνα με το ν. 2647/98 με την προϋπόθεση ότι έχει ανατεθεί κατά το νόμο, στην τελευταία η αρμοδιότητα αυτή. ΑΡΘΡΟ 10 Λοιπές ισχύουσες διατάξεις νόμου Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται ρητώς διά του παρόντος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της σχετικώς υφισταμένης υγειονομικής, αγορανομικής, αστυνομικής και λοιπής συναφούς νομοθεσίας, (ως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983, το Π.Δ. 3/1987, η Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 ΦΕΚ Β 593/ περί «μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», ο Ν /1994, ο Ν /2006, οι εγκύκλιοι υπ' αριθ / και / του ΥΠΕΣ και ΔΔΑ, η Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι σχετικές διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, η υπ αριθ. 17/ γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την ηχορύπανση που προέρχεται από κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα μουσικής εν όψει και της αριθ. 22 παρ. 5βτου Υγειονομικού κανονισμού και των διατάξεων του άρθρου 417 του Ποινικού κώδικα, καθώς επίσης και των σχετικών διατάξεων για την ανάκληση των παραπάνω αδειών και σφράγιση των καταστημάτων των παραβατών κ.λ.π.), ως έχει περαιτέρω εξειδικευθεί, ερμηνευθεί και αναλυθεί κατά σειράν, από αποφάσεις Δικαστηρίων, εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις, (ειδικότερα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου), Αστυνομικές Διατάξεις, και ερμηνευτικές εγκυκλίους των συναρμοδίων Υπουργείων και σχετικώς εμπλεκομένων Δημοσίων Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 11 Αντικατάσταση άδειας μουσικής λόγω μεταβίβασης Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, χορηγείται στον κάτοχο της άδειάς του καταστήματος και αφορά τη λειτουργία μουσικής μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Όταν το κατάστημα μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της (άρθρο 5 ητς 10551/07 ΚΥΑ ). Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για τη χορήγησή της, δηλαδή, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, την εκ νέου γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας και χωρίς να απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής Εκδίδεται δε, από το Δήμαρχο στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας του καταστήματος. Ύστερα από τα παραπάνω η πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

8 Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ακυρώνει την με αριθμ. 128/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εκδίδει την κατωτέρω τοπική κανονιστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 79 παρ. 1 & 2, 80 παρ.4 του Ν /06, κατόπιν της με αριθμ. 160 / 2010 εισηγητικής απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για άλλα συναφή θέματα με την αδειοδότηση και τρόπο λειτουργίας αυτών : Άρθρο 1 (Θεσμικό πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ) Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στα εδαφικά όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων, εντάσσεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 περ. 9, άρθρο 79 παρ. 1 εδ. γ, άρθρο 80 παρ. 4 του 3463 ν. ΔΚΚ., ως ισχύει σήμερα. Η διάρκεια ισχύος της άδειας μουσικής, δεν καθορίζεται από το νόμο αλλά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθμό 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, την καθορίζει ο οικείος Δήμος. Στο πλαίσιο της κανονιστικής αρμοδιότητάς του, ο Δήμος μπορεί ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να προσδιορίσει διαφορετικά το ωράριο λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τις περιπτώσεις αυτές, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σώμα της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 1 του άρθρου 79 εδ. γ του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ., περί «προσδιορισμό όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη». Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 10551/2007 ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο Δήμος.

9 ΑΡΘΡΟ 2 1. Για την λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: κατάθεση στο Δήμο των αναφερομένων στο άρθρο 4 της παρούσης, δικαιολογητικών. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή της άλλης αρμόδιας υπηρεσίας καθοριστεί με διατάξεις νόμου ( είδος /αριθμός μουσικών οργάνων, θέση οργάνων στο κατάστημα, ηχομέτρηση ή άλλος περιοριστικός όρος). απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 2. Η άδεια και η παράταση ωραρίου, ανανεώνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος). Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή, ακολουθεί δε απόφαση Δημάρχου. ΑΡΘΡΟ 3 Υπόχρεοι για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/1996 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αα/98β 761, άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Τα καταστήματα στα οποία επιτρέπεται η λειτουργία μουσικής χωρίς να χαρακτηρίζονται κέντρα διασκέδασης, είναι τα καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39, 40 και η παρ. 1 του άρθρου 41 της ΑΙΒ/8577/83 υγειονομικής διάταξης (καφενεία, καφετερίες, μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια κ.τ.ο.), Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της παραπάνω άδειας τα Κέντρα Διασκέδασης του άρθρου 41, της ίδιας υγειονομικής διάταξης, διότι εμπεριέχεται εξ ορισμού στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας μουσικής για χρήση ραδιόφωνου και τηλεόρασης (60153/ του ΥΠΕΣΔΔΑ). Σύμφωνα με την Αστυνομική διάταξη που αναφέρεται στην 1 του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ αριθ. 3Α Αστ. Διάταξης 98/Β 761 τεύχος Β, άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Σύμφωνα με την ανωτέρω Αστ. Διάταξη, απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεως, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα ή από τη Δημοτική αστυνομία του Δήμου αν οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. ΑΡΘΡΟ 4 Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας /παράτασης

10 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής /παράτασης ωραρίου, διάρκειας μέχρις ενός έτους είναι τα παρακάτω: α) Αίτηση προς τον Δήμο με πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται για ένα (1) έτος. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια για διαφορετικό χρονικό διάστημα. (στην αίτηση επίσης αναγράφεται και η παράταση ωραρίου μουσικής που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό διαφορετικού ωραρίου μουσικής /κανονιστική διάταξη/ Υπόδειγμα Δήμου). β) Αίτηση παράτασης ωραρίου προς το Δήμο, δύναται να ζητήσουν όσα καταστήματα επιθυμούν και δεν την έχουν ζητήσει (Υπόδειγμα Δήμου). Ειδικά με το παρών και με την έκδοση κανονιστικής διάταξης από το δημοτικό Συμβούλιο περί ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύναται να αιτήσουν παράταση όλα τα καταστήματα του άρθρου 3 του παρόντος. Εάν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, μετά την έκδοση κανονιστικής διάταξης υπάρχουν στο φάκελο του ενδιαφερόμενου, θα προσκομισθεί μόνον αίτηση, διαφορετικά θα κατατεθεί ότι απαιτείται. Το χρονικό διάστημα χρήσης μουσικών οργάνων θα ακολουθεί και την παράταση. γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. δ) Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων η οποία εκδίδεται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας), με χρονική διάρκεια όχι μικρότερη της αίτησης. ε) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/93 περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός από την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής η προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης, απαιτείται ως δικαιολογητικό και στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας για οποιαδήποτε χώρο. Επομένως η άδεια αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, ανεξάρτητα αν γι αυτά δεν απαιτείται άδεια μουσικής. ζ) Παράβολο 75,00 το οποίο εκδίδεται από το Δήμο Ωραιοκάστρου (Ταμειακή Υπηρεσία) και αντιστοιχεί στη χρήση μουσικών οργάνων (1) ενός έτους και όχι πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται προσκόμιση έγγραφης άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων (ή όποιου άλλου ποσού μελλοντικά τυχόν αναπροσαρμοσθεί και θα αφορά την άδεια /ανανέωση ή παράταση ωραρίου). (Το παράβολο αυτό, για τα κέντρα διασκέδασης του άρθρου 41 της Αιβ/8577/83 Υγ/κής Διάταξης μπορεί να διαφοροποιείται ). η) Παράβολο 150 αντιστοιχεί στη χρήση μουσικών οργάνων (2) δύο ετών (έως τρία) θ) Βεβαίωση μη οφειλών στο Δήμο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 285 ν. 3463/2006 ΔΚΚ), η οποία χορηγείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου, με ξέχωρη αίτηση του ενδιαφερόμενου /υπόδειγμα Δήμου). ι) Μπορεί να ζητηθεί επικουρικά και κατά περίπτωση, βεβαίωση μηχανικού για την ηχομόνωση (εάν δεν έχει κατατεθεί κατά την άδεια ίδρυσης του καταστήματος). 2. Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για κάθε ανανέωση ή παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων διάρκειας μέχρις εντός έτους (στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας).

11 3. Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εντός των εδαφικών ορίων του Δήμου, να ζητήσει συγχρόνως και άδεια λειτουργίας μουσικής (παρ. 4 του άρθρου 80 του ΔΚΚ. 3463/2006). Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι η άδεια μουσικής θα χορηγηθεί εφόσον χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήματος. Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής υποβάλλεται :είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος δηλαδή μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσής του. Είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας καταστήματος. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ή χωρίς την άδεια μουσικής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η λειτουργία μουσικής στο κατάστημα. ΑΡΘΡΟ 5 Χορήγηση άδειας υπό προϋποθέσεις Ο Δήμος χορηγεί την αιτούμενη άδεια λειτουργίας μουσικής ή την αιτούμενη παράταση ωραρίου μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος των μουσικών οργάνων και με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Αυτό σημαίνει ότι για την απόφαση χορήγησης της αιτούμενης άδειας, ή της παράτασης τα αρμόδια όργανα του Δήμου εξετάζουν σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα, πυκνοκατοικημένη περιοχή, ηχομόνωση καταστήματος, το είδος του καταστήματος, (υπαίθριο ή κλειστό), την προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος την άδεια (παραβάσεις, καταγγελίες περιοίκων κ. λ. π.) και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που προσδιορίζονται από τις κατά τόπους αστυνομικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 Διάρκεια ανανέωση 1. Η διάρκεια της κάθε άδειας λειτουργίας μουσικής, θα είναι για το διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας και για όσο μετέπειτα διάστημα καλύπτει η υποβαλλόμενη εν ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης και για όσο χρόνο θα διαρκεί η άδεια που θα εκδοθεί. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, ο κάτοχός της οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια ανακαλείται. 3. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη άδεια μουσικής, ένα μήνα πριν τη λήξη της (δηλαδή 30/11) μπορεί να υποβληθεί αίτηση με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για ανανέωση της άδειας μουσικής του καταστήματος και μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια, τεκμαίρετε ότι η άδεια λειτουργίας μουσικής είναι νόμιμη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 10551/07/Β 246 και ο ενδιαφερόμενος δύναται να παίζει μουσική με την παλιά του άδεια, ακόμα και αν λήξει, με βεβαίωση που θα του χορηγηθεί από το Δήμο. Επομένως η επίδειξη του

12 αντιγράφου της εμπρόθεσμης υποβληθείσης αίτησης αρκεί, ώστε να μη βεβαιώνονται παραβάσεις για στέρηση άδειας λειτουργίας μουσικής, κατά τον ενδεχόμενο έλεγχο των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων ή άλλων οργάνων, για το ανωτέρω μεταβατικό χρονικό διάστημα. 4. Σε περίπτωση μη χορήγησης νέας άδειας το επόμενο δίμηνο θα ανακαλείται και η προαναφερόμενη βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 7 Ισχύον καθεστώς χρονικών ορίων /παράταση 1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικής καθορίζονται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυν. Διάταξης για τη χειμερινή περίοδο μέχρι 22:00 ώρα και για τη θερινή περίοδο μέχρι 23: Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την υπ. αριθ..319/2005 απόφασή του αποφάσισε την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, ως εξής: για μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι τις 12:00 το βράδυ, για δε τη θερινή μέχρι τη 1:00 το βράδυ, εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 3. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών επιχειρηματιών για το θέμα του ωραρίου της λειτουργίας μουσικής και της διεύρυνσής του, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην πόλη μας, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος, προτείνουμε την επιπλέον παράταση χρονικών ωραρίου ως εξής : Για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε κλειστό χώρο έως την 03:00 Για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε Ανοιχτό χώρο έως την 02:00 4. Η παράταση δίδεται μετά από αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει ηχορύπανση και για το λόγο αυτό κατά το χρόνο της παράτασης ορίζεται ως ανώτατο όριο επιτρεπόμενης ηχοστάθμης τα 80 db για τα κλειστά καταστήματα και τα 30 db στην πλησιέστερα κατοικία όταν στο κέντρο του καταστήματος η ένταση 80 db για τα υπαίθρια καταστήματα και σύμφωνα τα άρθρα 4 & 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 8 Πραγματοποίηση συναυλίας Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από έγγραφο αίτημα του/των ενδιαφερομένων καταστημάτων και υποβολή της έγγραφης Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Συνθέσεων της ΑΕΠΙ ή άλλου φορέα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία, δύναται να χορηγείται άδεια για πραγματοποίηση συναυλίας σε εξωτερικούς χώρους. ΑΡΘΡΟ 9 Επί πλέον προϋποθέσεις χορήγησης

13 1. Η άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας, όπως αυτοί τίθενται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. 2. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ο Δήμος έχει δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το ίδιο το αρμόδιο όργανο για τη χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/1996 όπως ισχύει. Σημειώνεται, όμως ότι οι παραβιάσεις σύμφωνα με το ΠΔ 180/79, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να επιφέρουν την προσωρινή ή την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και κατόπιν από τη δημοτική αστυνομία σύμφωνα με το ν. 2647/98 με την προϋπόθεση ότι έχει ανατεθεί κατά το νόμο, στην τελευταία η αρμοδιότητα αυτή. ΑΡΘΡΟ 10 Λοιπές ισχύουσες διατάξεις νόμου Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται ρητώς διά του παρόντος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της σχετικώς υφισταμένης υγειονομικής, αγορανομικής, αστυνομικής και λοιπής συναφούς νομοθεσίας, (ως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983, το Π.Δ. 3/1987, η Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 ΦΕΚ Β 593/ περί «μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», ο Ν /1994, ο Ν /2006, οι εγκύκλιοι υπ' αριθ / και / του ΥΠΕΣ και ΔΔΑ, η Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι σχετικές διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, η υπ αριθ. 17/ γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την ηχορύπανση που προέρχεται από κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα μουσικής εν όψει και της αριθ. 22 παρ. 5βτου Υγειονομικού κανονισμού και των διατάξεων του άρθρου 417 του Ποινικού κώδικα, καθώς επίσης και των σχετικών διατάξεων για την ανάκληση των παραπάνω αδειών και σφράγιση των καταστημάτων των παραβατών κ.λ.π.), ως έχει περαιτέρω εξειδικευθεί, ερμηνευθεί και αναλυθεί κατά σειράν, από αποφάσεις Δικαστηρίων, εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις, (ειδικότερα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου), Αστυνομικές Διατάξεις, και ερμηνευτικές εγκυκλίους των συναρμοδίων Υπουργείων και σχετικώς εμπλεκομένων Δημοσίων Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 11 Αντικατάσταση άδειας μουσικής λόγω μεταβίβασης Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, χορηγείται στον κάτοχο της άδειάς του καταστήματος και αφορά τη λειτουργία μουσικής μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Όταν το κατάστημα μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της (άρθρο 5 της 10551/07 ΚΥΑ ). Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για τη χορήγησή της, δηλαδή, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, την εκ νέου γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας και χωρίς να απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής Εκδίδεται δε, από το Δήμαρχο στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας του καταστήματος.

14 Η παρούσα είναι κανονιστική απόφαση, θα δημοσιευτεί περίληψή της σε τοπική εφημερίδα και θα παραμένει αυτούσια αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ( αρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2010 ). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166 / Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΠΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ- ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου Ο ΒΕΒΑΙΩΝ Σαράντης Τύπου ΠΕ 1 Διοικητικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 14 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Έγκριση Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2010-2011. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Εκτροπή κυκλοφορίας λεωφορείων και Ι.Χ. λόγω κατασκευής κόμβου στη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρθρ. 159 παρ. 1 Ν. 3463/06).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρθρ. 159 παρ. 1 Ν. 3463/06). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 25 / 2009 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 453 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 19 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 307 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 19 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 307 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 19 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 307 / 2009 Περίληψη Έγκριση Ισολογισμού Αποτελεσμάτων χρήσης και Απολογισμού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ονοματοδοσία Δημοτικού Μεγάρου Διοίκησης στο Παλαιόκαστρο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ονοματοδοσία Δημοτικού Μεγάρου Διοίκησης στο Παλαιόκαστρο. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 75 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ονοματοδοσία Δημοτικού Μεγάρου Διοίκησης στο Παλαιόκαστρο. Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, σχέδιο «Καλλικράτης».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, σχέδιο «Καλλικράτης». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 73 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Λήψη απόφασης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, σχέδιο «Καλλικράτης». Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Όσοι επιτηδευµατίες λειτουργούν εντός

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό αριθμός: 9/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από το πρακτικό αριθμός: 9/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 9/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αριθμός Απόφασης: 267 /2012 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αριθμός Απόφασης: 267 /2012 Περίληψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 333/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 333/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 333/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 28ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 28ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 77/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 369/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 369/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 369/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 403/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 403/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 403/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 14/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 8-9-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 18118/9-9-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 28-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26 /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) Έχοντας υπ όψιν:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) Έχοντας υπ όψιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (σχ. 381/2015 και 267/2016

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 03/30-03-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων (αριθμός απόφασης 37/2015 Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων (αριθμός απόφασης 37/2015 Ε.Π.Ζ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 381/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 34/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα