ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ: Καβξνπιάθε Αληώλε (5612) Φεηνθάθε Θέκε(5616) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κσλζηαληίλνο Υξήζηνπ

2 ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΓΧΓΗ Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ κειεηήζεθαλ θαη αλαιπζήθαλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη δηάθνξνη όξνη ζηαηηζηηθήο. Μέζα από πνιιά παξαδείγκαηα, απόςεηο θαη απνξίεο θνηηεηώλ καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπκε επθνιόηεξα ηηο έλλνηεο απηέο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε νη ίδηνη ηνπο όξνπο απηνύο ζε κηα δηθή καο κηθξήο εθηάζεσο έξεπλα. Μηιήζακε, γηα δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο, κέηξα ζέζεο, κέηξα δηαζπνξάο θαη πνιινύο άιινπο όξνπο. Έρνληαο ηε δπλαηόηεηα, ζηελ πξώηε καο εξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, λα θαηαθηήζνπκε έλλνηεο, όπσο ην εύξνο, ην ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο, ε ηππηθή απόθιηζε θ.α,είκαζηε ζε ζέζε πιένλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο έλλνηεο απηέο γηα λα ζαο παξνπζηάζνπκε απιά θαη αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο. Φπζηθά ρξήζηκεο ήηαλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πήξακε από ηηο ππόινηπεο νκάδεο θαζώο ππήξρε έλαο θαιόο θαη επνηθνδνκεηηθόο δηάινγνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ, θάηη πνπ καο βνήζεζε λα δνκήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε γλώζε γηα ηε ζηαηηζηηθή θαη νπο ζηαηηζηηθνύο όξνπο. ηελ παξνύζα εξγαζία, αζρνιεζήθακε κε ηε δηαηξνθή ησλ θνηηεηώλ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δνύκε θαηά πόζν πξνζέρνπλ ή όρη ηε δηαηξνθή ηνπο άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη λα γίλνπλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ εξσηήζεσλ καο. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί ην δείγκα καδί κε κηα αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα.

3 ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ 1) Δύξνο R= Xmax Xmin x x x ) Μέζνο όξνο = x i xi xi fi i1 i1 3) ρεηηθή ζπρλόηεηα= i fi Ιςχφει προφανώσ f 1 f 2... f 1 4) Αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα Ni= xi x1 x2... x i1 5) Ακροιςτικι ςχετικι ςυχνότθτα Fi=f1+f2+.+fi 6)Γηαθύκαλζε= Διακφμανςθ ι Διαςπορά s 2 : ορίηεται από τθν ςχζςθ s 2 1 ( xi x) i 1 2 7)Σππηθή απόθιηζε= s 2 s 8)Γηάκεζνο ζε νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα= l i 2 i i1 c i (12) 9) Σεηαξηεκόξην Q = L+ (P-F)/fm ζε νκαδνπνηεκέλα ηζνύηαη κε Q= L+ {(P/100 F/100)/fm}*c όπνπ L= ην αθξηβέο αλώηεξν πξαγκαηηθό όξην ηεο πξνεγνύκελεο ηηκήο P=ην πνζνζηό ησλ ηηκώλ ηεο θαηαλνκήο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην ζπγθεθξηκέλν ηεηαξηεκόξην F= ε αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο πξνεγνύκελεο ηηκήο fm=ε επηκέξνπο ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο επόκελεο ηηκήο c=πιάηνο θιάζεο

4 10)Δλδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο= Q3-Q1 11)πληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο= είναι το πθλίκο τθσ τυπικισ απόκλιςθσ δια τθσ s μζςθσ τιμισ. ΔθλαδιCV x 12)Επικρατοφςα τιμι(δεςπόηουςα): ορίηεται ωσ θ παρατιρθςθ με τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα.

5 Μέθοδος: Γείγκα (50 αηόκσλ) Σν εξσηεκαηνιόγην κνηξάζηεθε ζε θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ Ρεζύκλνπ. Πξνθαζνξηζκέλε επηινγή θύιινπ δελ ππήξρε. Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν από κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ ρώξνπ. Καηά θύξην ιόγν ε ειηθία ησλ θνηηεηώλ ήηαλ από Δξσηεκαηνιόγην Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 7 εξσηήζεηο. Από απηέο ε κηα ζρεηίδεηαη κε ην θύιν, κηα άιιε κε ην βάξνο θαη όιεο νη ππόινηπεο κε ηε δηαηξνθή. Κάπνηεο από απηέο είλαη πνζνηηθέο όπσο Πόζα γεύκαηα θάλεηε ηελ εκέξα θαη άιιεο πνηνηηθέο όπσο Πξνζέρεηε ηε δηαηξνθή ζαο. Γηαδηθαζία Σα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ κέζα ζε κηα αίζνπζεο, ελ ώξα δηδαζθαιίαο ζην παλεπηζηήκην. Μνηξάζηεθαλ θαη ζπιιέρηεθαλ από ηνπο εηζεγεηέο ηεο εξγαζίαο θαηά ηα ηέιε Μαΐνπ. Η δηαδηθαζία θξάηεζε πεξίπνπ έλα ηέηαξην ζηελ αίζνπζα,έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηνλ εθάζηνηε θαζεγεηή. Τπήξρε ζεηηθή αληαπόθξηζε από ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο, θαζώο ζπκπιεξώζεθαλ όια ηα εξσηεκαηνιόγηα.

6 Αποηελέζμαηα: Δξώηεζε 1 Πνηό είλαη ην θύιν ζαο; Xi Vi fi Fi Ni AΓΟΡΙΑ 12 0,24 0,24 12 ΚΟΡΙΣΙΑ 38 0, ΤΝΟΛΟ Παξαηεξνύκε όηη ε Γεζπόδνπζα κεηαβιεηή, πνπ είλαη ε κεηαβιεηή ε νπνία εκθαλίδεη ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, είλαη ηα θνξίηζηα αθνύ βξίζθνληαη ζε πνζνζηό 76% ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα πνπ είλαη 24%. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο ζρνιήο θαη ηα πνζνζηά είλαη ζε κεγάιν βαζκό αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ζρνιήο. Δδώ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή. Γη απηό ην ιόγν δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε πεξηζζόηεξα ζπκπεξάζκαηα. 76% ΦΤΛΟ 24% ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ

7 Δξώηεζε 2 Πόζν είλαη ην βάξνο ζαο; Βάξνο Μέζν ζεκείν θιάζεο(x) λi fi Ni Fi Fi% vi*xi xi-x vi(xi-x) 2 [45-55) , , [55-65) , , [65-75) , , [75-85) , , [85-95) , [95-105) ΤΝΟΛΟ Μ.Ο= 62 R(εύξνο)= =60 Δύξνο θιάζεο- c= 10 Γηαθύκαλζε- S 2 = 88 Σππηθή Απόθιηζε- S= 9,38 Γηάκεζνο- δ=61,1 Σηκή ηνπ 25% ησλ παξαηεξήζεσλ - Q1=55.23 Σηκή ηνπ 75% ησλ παξαηεξήζεσλ - Q3= 68,46 Δλδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο Q3-Q1= πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV=0,15 Γεζπόδνπζα ηηκή θαηά κέζε ηηκή θιάζεο = 60

8 Έρνπκε λα θάλνπκε κε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο όξνο είλαη ζηα 62 θηιά, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζην κεγάιν αξηζκό ησλ γπλαηθώλ ζην δείγκα. Δπίζεο ε ηππηθή απόθιηζε, ε νπνία είλαη 9,38. Σν δείγκα δελ είλαη νκνηνγελέο ιόγσ ηνπ όηη ν CV >10%. Η δηάκεζνο, όκσο ζρεδόλ ζπκπίπηεη κε ηνλ κέζν όξν θαζώο ε ηηκή ηεο δηακέζνπ είλαη 61,1 θηιά ελώ ν κέζνο όξνο 62 θηιά. Σν 25% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη από ηελ ηηκή θαη θάησ ελώ ην 75% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην 68,46 θαη θάησ. Παξαηεξνύκε ινηπόλ από ηα εμήο δεδνκέλα όηη ειάρηζην πνζνζηό αηόκσλ βξίζθνληαη ζηηο θαηεγνξίεο από 75 θηιά θαη άλσ. Από ην ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο βιέπνπ όηη ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη από 55,23-68,45 δειαδή νη κηζέο παξαηεξήζεηο κνηξάδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαη

9 Δξώηεζε 3 Πξνζέρεηε ηε δηαηξνθή ζαο; xi vi fi Ni Fi Fi% vi*xi xi-x vi(xi-x) 2 Πνιύ(4) 8 0,16 8 0, ,42 16,13 Μέηξηα(3) 22 0, , ,42 3,88 Λίγν(2) 11 0, , ,58 3,70 Καζόινπ(1) 9 0, ,58 22,46 ύλνιν ,17 Μ.Ο = 2,58 R= 3 Γηαθύκαλζε- S 2 = 0,92 Σππηθή Απόθιηζε- S= Γηάκεζνο- δ=3(κέηξηα) πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV= 0,36 Δδώ έρνπκε λα θάλνπκε κε πνηνηηθή κεηαβιεηή ηεο νπνίαο νξίζακε εκείο λνύκεξα (βάζε βαζκνινγίεο από 1-4 νξίδνληαο σο 1 ηελ απάληεζε καθόλου θαη σο 4 ηελ απάληεζε πολύ ), ώζηε λα ηελ θάλνπκε ελ κέξεη πνζνηηθή θαη λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε θάπνηα πξάγκαηα. αλ πξώην ζπκπέξαζκα βιέπνπκε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αηόκσλ πξνζέρεη ηε δηαηξνθή έζησ θαη κέηξηα αθνύ ε αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλόηεηα καο ην δείρλεη κε πνζνζηό 60%. Έπεηηα από ην κέζν όξν βιέπνπκε ην αληίζεην ζπκπέξαζκα, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην όηη έρνπκε αξθεηέο αθξαίεο ηηκέο. Σν δείγκα καο είλαη αλνκνηνγελέο δηόηη ν CV> 10%. Οη παξαηεξήζεηο απέρνπλ αξθεηά από ην Μ.Ο θαζώο ε ηππηθή απόθιηζε είλαη θνληά ζην 1 θαη ην εύξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 3.. Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε, βέβαηα, όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξώηεζεο απηήο δελ κπνξεί λα είλαη πιήξσο αληηπξνζσπεπηηθά θαζώο νη απαληήζεηο είλαη πνηνηηθέο θαη θαζαξά ππνθεηκεληθέο ΠΟΛΥ ΜΕΣΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 0 ΠΟΛΥ ΜΕΣΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ

10 Δξώηεζε 4 Σξώηε πξσηλό? xi vi fi Ni Fi Fi% vi*xi xi-x vi(xi-x) 2 ρεδόλ πάληα , , ,08 20,99 πρλά , , ,08 0,10 πάληα , , ,92 8,4 Καζόινπ-1 6 0, ,92 22,11 ΤΝΟΛΟ ,6 Μ.Ο= 2,92( ηείλεη ζηελ απάληεζε πρλά) R= 3 Γεζπόδνπζα ηηκή =4 (ρεδόλ πάληα) Γηαθύκαλζε- S 2 = 1,03 Σππηθή Απόθιηζε- S= 1,01 Γηάκεζνο- δ=3(ζπρλά) πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV= 0,34 Η εξώηεζε καο εκπεξηέρεη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηεο νπνίαο νξίζακε εκείο λνύκεξα(κε βαζκνινγίεο από 1 έσο 4 νξίδνληαο σο 1 ηελ απάληεζε θαζόινπ θαη 4 ηελ απάληεζε ζρεδόλ πάληα).παξαηεξνύκε όηη ην 68% ησλ αηόκσλ ηξώλε πξσηλό από ζπρλά έσο πάληα. Δπίζεο, ν κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη θνληά ζηελ απάληεζε ζυχνά θαη ε δεζπόδνπζα ηηκή, δειαδή ε ηηκή κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, είλαη ε απάληεζε ζχεδόν πάνηα. Σν δείγκα καο είλαη αλνκνηνγελέο θαζώο ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο CV>10%. Παξαηεξνύκε όηη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη κεγάιε θάηη πνπ καο δείρλεη όηη νη ηηκέο δελ θπκαίλνληαη θνληά ζην κέζν όξν.

11 Σρώτε πρωίνο 12% 20% 36% χεδόν Πάντα φχνα πάνια Κακόλου 32% Κάηι πος αξίζει να ζημειώζοςμε, είναι όηι ζε ζςνδςαζμό με ηην παπαπάνω επώηηζη, παπαηηπούμε πωρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ηων αηόμων, δηλαδή ηο 60% πποζέσοςν ηη διαηποθή ηοςρ από πολύ έωρ μέηρια και ανηίζηοισα ηο 68% ηων αηόμων ζηην παπούζα επώηηζη, ηπώνε ππωινό από ζστνά έωρ πάνηα. Αςηό ηο γεγονόρ μαρ δείσνει όηι μια καλή διαηποθή σπειάζεηαι πάνηα ένα καλό ππωινό και είναι ζηα πλαίζια αςηήρ.

12 Δξώηεζε 5 Πόζα γεύκαηα θάλεηε ηελ εκέξα; Υη vi fi Ni Fi Fi% Vi* xi xi-x vi(xi-x) 2 ΔΝΑ 1 0, ΓΤΟ ΣΡΙΑ ΣΔΔΡΑ ΠΔΝΣΔ ΤΝΟΛΟ Μ.Ο= 3.24 R=4 Γεζπόδνπζα ηηκή =3 Γηαθύκαλζε- S 2 = 0.89 Σππηθή Απόθιηζε- S= 0.94 Γηάκεζνο- δ=3 πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV= 0.29>10% ΖΝΑ ΔΤΟ ΣΡΙΑ ΣΕΕΡΑ ΠΕΝΣΕ 5

13 ε απηή ηελ εξώηεζε δηεπθξηλίζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη γεύκα ζεσξείηαη, ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, αθόκε θαη έλα κηθξό θνιαηζηό ελόο θξνύηνπ ή κηα ζνθνιάηαο θ.η.ι H εύξεζε ησλ ηεηαξηεκνξίσλ θαη ηνπ ελδνηεηαξηεκνξηαθνύ εύξνπο δελ εκθαλίδεη θάπνην ηδηαίηεξν λόεκα, αθνύ νη κεηαβιεηέο είλαη θπζηθνί αξηζκνί( ζεηηθνί αθέξαηνη). Σα πεξηζζόηεξα άηνκα θάλνπλ ηξία γεύκαηα ηε εκέξα, θάηη πνπ ην ζπκπεξαίλνπκε από ηε δεζπόδνπζα ηηκή πνπ είλαη 3. Δπίζεο, ην 78% ησλ αηόκσλ θάλνπλ από ηξία γεύκαηα θαη πάλσ F5-F2=1-0,22=0,78 κόιηο έλα άηνκν θάλεη έλα γεύκα ηε κέξα. Οη πνζνηηθέο απηέο κεηαβιεηέο καο βγάδνπλ κηα ηππηθή απόθιηζε >10% θάηη πνπ θάλεη ην δείγκα καο αλνκνηνγελέο. Αθξαίεο ηηκέο δελ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό θαη νη πεξηζζόηεξεο καδεύνληαη πξνο ην θέληξν θάηη πνπ ην βιέπνπκε θαη από ην κέζν όξν. Εδώ δικαιωνόμαζηε με ηα ποζοζηά ηηρ 4ηρ επώηηζηρ καθώρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό 68% ηων αηόμων ηπώει ππωινό από ζςσνά έωρ ζσεδόν πάνηα. Μποπούν εύκολα να ζςζσεηιζηούν αςηέρ οι δύο επωηήζειρ και αν όσι μόνο από ηο 0,4% πος ανηιπποζωπεύει ηη δεζπόζοςζα ηιμή, αλλά και από ηο ποζοζηό ηων αηόμων πος κάνοςν από ηπία γεύμαηα και άνω (78%). Η κλίζη ζηπέθεηαι από ηα 3 έωρ ηα 5 γεύμαηα. Σςμπεπαίνοςμε, όηι ηο ένα από αςηά ηα γεύμαηα πιθανώρ και καηά μεγάλο ποζοζηό να είναι και ηο ππωινό.

14 Δξώηεζε 6 Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα παξαγγέιλεηε από εμσ; ΦΟΡΕΣ Μεζο ζημειο σι vi fi Ni Fi Fi% Vi*xi xi-x Vi(xi-x) 2 [0-2) , [2-4) , [4-6) , [6-8) ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο= 3.16 R=8 C=2 Γεζπόδνπζα ηηκή =Bάζεη κέζν ζεκείν θιάζε ην 1 Γηαθύκαλζε- S 2 = 4.45 Σππηθή Απόθιηζε- S= 2.10 Γηάκεζνο- δ=2.8 πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV= 0.66 Q1=0,68 Q3= 4,77 Q3-Q1= εως2 2εως4 5 4εως6 0 6εως8 0 εως2 2εως4 4εως6 6εως8 Στήλες 3-Δ 1

15 Δπεηδή ππήξραλ θάπνηεο απνξίεο πάλσ ζε απηή ηελ εξώηεζε δηεπθξηλίζηεθε όηη, ελλννύκε πόζεο θνξέο θαη όρη πόζεο κέξεο. Πνζνηηθή κεηαβιεηή. Σν 68% ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο καο θαηαλέκνληαη ζηηο δύν πξώηεο θιάζεηο,γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ παξαγγέιλνπλ αξθεηά ζπρλά απ έμσ, θάηη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο (76%) ηνπ δείγκαηόο καο είλαη γπλαίθεο. Βξίζθνληαο ηε δηάκεζν ζπκπεξαίλνπκε ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ παξαγγέιλνπλ 2,8<3 θνξέο. Σν δείγκα καο θαίλεηαη λα είλαη αλνκνηνγελέο θαζώο ν CV>10% θάηη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 38% βξίζθεηαη ζηελ πξώηε αθξαία θιάζε. Η δεζπόδνπζα ηηκή είλαη 1 εάλ ιάβνπκε ππ όςε ην κέζν ζεκείν ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο. Παξαηεξνύκε όηη νη ηηκέο βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν ζηα θάησ άθξα θαζώο ε ηππηθή απόθιηζε S=2.10 θαη ν Μ.Ο= Δληύπσζε καο θάλεη όηη ην ¼ ηνπ πιεζπζκνύ καο παξαγγέιλεη ιηγόηεξν από κηα θνξέο ηελ εβδνκάδα Q1=0.68, αληίζηνηρα ην 75% ηνπ πιεζπζκνύ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο πξνηειεπηαίαο θιάζεο Q3= 4,77 θάηη πνπ καο δείρλεη όηη έλα κηθξό πνζνζηό παξαγγέιλεη πάλσ από πέληε θνξέο ηε βδνκάδα. Τα ποζοζηά ηων αηόμων πος πποζέσοςν ηη διαηποθή ηος από πολύ έωρ μέηρια (επώηηζη 3) είναι ηο 60%, κάηι πος έσει ανηίκηςπο ζηη επώηηζή μαρ καθώρ ηο 68% ηος πληθςζμού παπαγγέλνει λιγόηεπο από 4 θοπέρ.

16 Δξώηεζε 7 Πόζα από ηα γεύκαηά ζαο ηελ εβδνκάδα πεξηέρνπλ θξέαο; ΦΟΡΕΣ Μεζη ηιμη κλαζηρ σι vi fi Ni Fi Fi% Vi*xi x-xi Vi(x-xi) 2 [0-3) 1, % [3-6) 4, % 76, [6-9) 7, % 135 0, [9-12) 10, % 94, [12-15) 13, % ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο= 6,78 R=15 C=3 Γεζπόδνπζα ηηκή =Bάζεη κέζν ζεκείν θιάζεο 7,5 Γηαθύκαλζε- S 2 = 8,48 Σππηθή Απόθιηζε- S=2.91 Γηάκεζνο- δ=6,7 πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο CV=0.42 Q1=4,5 Q3=8,7 Q3-Q1=4,2

17 Γεφματα τθν εβδομάδα που περιζχουν κρζασ 18% 4% 8% 0εωσ3 3εωσ6 34% 6εωσ9 9εωσ12 36% 12εωσ15 Η κεηαβιεηέο ηεο παξαπάλσ εξώηεζεο είλαη πνζνηηθέο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηξώεη από 6-9 γεύκαηα (δεζπόδνπζα ηηκή 7.5) ηε εβδνκάδα πνπ πεξηέρνπλ θξέαο, θάηη πνπ βξίζθνπκε θπζηνινγηθό εάλ αλαινγηζηνύκε όηη κηα εβδνκάδα κπνξεί λα έρεη έσο θαη 21 θύξηα γεύκαηα καδί κε ην πξσηλό. Σν 50% ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 25%-75% ηξώεη από 4,5-8,7 θνξέο γεύκαηα κε θξέαο/ εβδνκάδα γεγνλόο πνπ κεηαθξάδεηαη σο δπν κε ηξείο κέξεο ηελ εβδνκάδα. Σν δείγκα καο είλαη αλνκνηνγελέο θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη νη ηηκέο δελ θαηαλέκνληαη ηζόηηκα ζηηο θιάζεηο, αιιά ην 70% βξίζθεηαη ζε δύν κόλν θιάζεηο [3-6), [6-9). Ο κέζνο όξνο ζπκπίπηεη κε ηε δηάκεζν, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη νη ηηκέο είλαη θαηαλεκεκέλεο γύξσ από ην κέζν όξν.

18 ΔΠΙΛΟΓΟ Η πξώηε καο ζνβαξή επαθή κε ηελ έξεπλα θαη ηε ζηαηηζηηθή καο βνήζεζε αξθεηά ζην λα θαηαλνήζνπκε ζηαηηζηηθνύο όξνπο. Η πξώηε γλώζε ήξζε ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, κε ζεσξεηηθά πιαίζηα, από ηε κεξηά ηνπ θαζεγεηή θαη ησλ θνηηεηώλ, όζν θαη από ηελ έξεπλα πνπ ιεηηνύξγεζε σο κηα άζθεζε εκπέδσζεο. Η δηαδηθαζία ήηαλ πνιύ επράξηζηε. Αξρηθά ζθεθηήθακε ην πεξηερόκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην παξνπζηάζακε ζηε ηάμε θαη ην ζρνιηάζακε. Έγηλαλ θάπνηεο δηνξζώζεηο κε ηε βνήζεηα ζπκθνηηεηώλ θαη θαζεγεηή. Σα εξσηεκαηνιόγηα ηππώζεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο. ηε ζπλέρεηα, άξρηζε ε ζπιινγή θαη ε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο. Η αλάιπζε εξσηήζεσλ είρε δηάξθεηα πεξίπνπ 15 σξώλ. πλαληήζακε δπζθνιίεο, πνπ καο παξέπεκςαλ ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ, πνπ όκσο θαηάθεξαλ λα μεπεξαζηνύλ θαη λα νινθιεξώζνπκε κε επηηπρία ηελ έξεπλα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε, θάλακε κηα νιηθή αλαζθόπεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είρακε κε βάζε ηνπο ζηαηηζηηθνύο όξνπο, πνπ καο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπκε ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. Φπζηθά, ζα αιιάδακε θάπνηα πξάγκαηα, όζν αθνξά ηε δνκή ησλ εξσηήζεσλ, θαζώο πξαθηηθά, καο δπζθόιεςαλ θάπσο, δηόηη ίζσο λα κελ είραλ ηε ζσζηή δνκή ή δηαηύπσζε. Δλ ηέιεη, βιέπνπκε όηη ηα παηδηά αληηκεηώπηζαλ κε ζνβαξόηεηα θαη ζπλέπεηα ηελ εξγαζία καο, θαζώο ππάξρεη κηα ινγηθή πνξεία ζηηο εξσηήζεηο. Η κηα εξώηεζε ζπκπιεξώλεη ηελ άιιε, βάζεη ινγηθήο. Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε όηη ην βάξνο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα, εάλ αλαινγηζηνύκε όηη ηελ ηηκή επεξεάδνπλ θαη ηα αγόξηα πξνο ηα πάλσ. Αλαινγηθά κε απηό, ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο είλαη αξθεηά πςειό θαη απηό ζρεηίδεηαη θαη κε ην κηθξό πνζνζηό ησλ θνξώλ πνπ παξαγγέιλνπλ απ έμσ. Βέβαηα, ζα πεξηκέλακε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα εάλ ηα εξσηεκαηνιόγηα δηλόηαλ ζε δηαθνξεηηθή ζρνιή, κε δηαθνξεηηθή αλαινγία αλδξώλ- γπλαηθώλ( θαζώο γλσξίδνπκε όηη νη γπλαίθεο θπκαίλνληαη ιόγσ θύζεο ζε ρακειόηεξα επίπεδα βάξνπο θαη πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο). Φπζηθά, δελ ζα απνξξίπηακε ηπρώλ κε αλαινγηθέο απαληήζεηο αιιά καο ραξνπνηεί ην γεγνλόο όηη κπνξέζακε λα βγάινπκε έλα πην βάζηκν θαη ινγηθό απνηέιεζκα.

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επαγωγική-πεπιγπαθική ζηαηιζηική, παπαµεηπικέρ και µη παπαµεηπικέρ µμέθοδοι, παποςζίαζη ενοηήηων από «Σηαηιζηική Εθαπμοζμένη ζηιρ Κοινωνικέρ Επιζηήµερ» (Ρούζζορ-Τζαούζηρ).

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1) Σι φφλο είςτε; ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΣΙ 2)Πόςο είναι το βάροσ ςασ; )Προςζχετε τθ διατροφι ςασ; Πολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 4)Σρώτε πρωινό; χεδόν Πάντα υχνά πάνια Κακόλου

21 5)Πόςα γεφματα κάνετε τθ μζρα; a) Ζνα b) Δφο c) Σρία d) Σζςςερα e) Πζντε 6)Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα παραγγζλνετε από ζξω; I. 0-2 II. 2-4 III. 4-6 IV )Πόςα από τα γεφματά ςασ τθν εβδομάδα περιζχουν κρζασ; a. 0-3 b. 3-6 c. 6-9 d e

22

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα