Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής"

Transcript

1

2 Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

3 Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ εποχισ, όπωσ.

4 Επαγγζλματα Ρεριβάλλον Εργαςίασ Εργαςιακζσ Σχζςεισ Εξοπλιςμόσ μζςα παραγωγισ Εργαςιακά ςτερεότυπα κ.α.

5 Ο Ελλθνικόσ Κινθματογράφοσ είναι πλοφςια πθγι πλθροφοριϊν για τα πολιτιςμικά αυτά ςτοιχεία.

6 Σκοπόσ Ρρογράμματοσ Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να παρουςιαςτοφν οριςμζνα μόνο από τα επαγγζλματα που «πρωταγωνίςτθςαν» ςε δθμοφιλείσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ τθσ χϊρασ μασ κατά τθ διάρκεια των περαςμζνων δεκαετιϊν.

7 Δεν επιδιϊκεται αναλυτικι παρουςίαςθ των επαγγελμάτων αυτϊν ι των εργαςιακϊν ςχζςεων τθσ εποχισ, αλλά θ επιςιμανςθ και ο ςχολιαςμόσ εκείνων των εξωτερικϊν ςτοιχείων και ςτερεοτφπων που ςχετίηονται με τα επαγγζλματα αυτά όπωσ: φφλο, εξωτερικι περιβολι, τρόποσ ομιλίασ, ςοβαρότθτα φφουσ, κ.α. πάντα όμωσ μζςα από τον φακό των δθμιουργϊν των ελλθνικϊν ταινιϊν

8 Βλζπουμε το γιατρό τθσ εποχισ: είναι άντρασ, φοράει γραβάτα, είναι ςοβαρόσ, ζχει επιςτθμονικό λόγο κρατάει τθ χαρακτθριςτικι δερμάτινθ τςάντα με τα «εργαλεία» του γιατροφ κτλ

9 Από τθν άλλθ βλζπουμε τθν μαία «τθν κυρά μαμι» είναι γυναίκα, ςυνδυάηει γιατρικά, μαντηοφνια και ξεμάτιαςμα εκτόσ από γζννεσ, αναλαμβάνει και άλλεσ «κεραπείεσ» γίνεται μζχρι και οικογενειακόσ ςφμβουλοσ

10 Επιχειρθματίασ Ιδιοκτιτθσ παντοπωλείου (αφεντικό) Υπάλλθλοσ παντοπωλείου Σερβιτόροσ Διανομζασ κατ οίκον (delivery)

11 Το αφεντικό, ιδιοκτιτθσ παντοπωλείου Σοβαρόσ Στιβαρι βαριά φωνι Ωσ αφεντικό «ζχει το δικαίωμα» να κατςαδιάηει τον υπάλλθλό του Κάνει χειρονομίεσ ανκρϊπου που ζχει εξουςία Φοράει ρόμπα ι ποδιά του επαγγζλματοσ

12 Υπάλλθλοσ Πταν μιλάει πετάει «μαργαριτάρια» Εφαρμόηει τθν τακτικι «θ καλφτερθ άμυνα είναι θ επίκεςθ» γι αυτό όταν τον κατςαδιάηει το αφεντικό «βγάηει γλϊςςα»

13 Η διανομι κατ οίκον - delivery Βλζπουμε ότι ο υπάλλθλοσ γίνεται και deliveras ετοιμάηει το όχθμα για να παραδϊςει το εμπόρευμα ςτθν πόρτα του πελάτθ. Ρροφανϊσ, θ ανάγκθ αυτι προζκυψε από ζλλειψθ μεταφορικοφ μζςου από τθν πλευρά του πελάτθ και όχι από ζλλειψθ χρόνου, κυρίωσ, όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα.

14 Ζφταςεεεε

15 Ο υπάλλθλοσ παντοπϊλθσ και deliveras γίνεται και Σερβιτόροσ Εδϊ βλζπουμε ότι ο υπάλλθλοσ του παντοπωλείου γίνεται και ςερβιτόροσ. Είναι γνωςτό ότι τα παντοπωλεία τθσ εποχισ ιταν και καφενεία-ουηερί. Μορφι επιχείρθςθσ που επιβιϊνει ςε απομακρυςμζνεσ από μεγάλα αςτικά κζντρα περιοχζσ αλλά αναβιϊνει και ςιμερα ςτισ πόλεισ

16 Τετράγωνο ταβερνιάρικο τραπεηάκι, καρό τραπεηομάντθλο, θ κλαςικι ξφλινθψάκινθ καρζκλα, οφηο με τρεισ τζςςερισ ελιζσ και ο ςερβιτόροσ με τθν πετςζτα ςτον ϊμο που γεμίηει το ουηοπότθρο μπροςτά ςτον πελάτθ από το μπουκάλι με το ειδικό μεταλλικό ςτόμιο. Όλα αυτά χαρακτηριςτικά ςτοιχεία μιασ άλλησ εποχθσ που όςοι την έζηςαν την αναπολοφν με νοςταλγία.

17 Καντάδα με γραμμόφωνο Εδϊ ο υπάλλθλοσ με τθν περιβολι του παντοπϊλθ κάνει καντάδα με χειροκίνθτο γραμμόφωνο που το «δανείςτθκε» από το μαγαηί που δουλεφει.

18 Προξενιτρα Ρρόδρομοσ των γραφείων ςυνοικεςίων Σιμερα αντί για προξενιτρα πολλοί καταφεφγουν ςτα Dating sites

19 Προξενιτρα Χαρακτθριςτικά Γυναίκα Φλφαρθ Εκφραςτικι Γνωρίηει πολφ καλά περιουςιακζσ καταςτάςεισ και οικογενειακά προβλιματα. Η προξενιτρα Είναι θ τελευταία ελπίδα ευκατάςτατων ϊριμων εργζνθδων να βρουν καμιά όμορφθ αρκετά μικρότερι τουσ νφφθ Μια παρατιρθςθ για τουσ προςεκτικοφσ Θα ζχετε ιδθ προςζξει ότι ςτο βάκοσ είναι το γραμμόφωνο που είδαμε να χρθςιμοποιείται και για άλλεσ ανάγκεσ πζραν αυτισ τθσ ψυχαγωγίασ των πελατϊν του παντοπωλείου

20 Ο φτωχόσ αλλά νζοσ και γεμάτοσ ηωντάνια εφευρίςκει διάφορουσ τρόπουσ για να γοθτεφςει τθν εκλεκτι τθσ καρδιάσ του Ο ευκατάςτατοσ παντοπϊλθσ το μόνο που μπορεί να υποςχεκεί ςτθν υποψιφια νφφθ είναι μια ηωι με ανζςεισ. Δυςτυχϊσ όμωσ το παρουςιαςτικό του και θ θλικία του τον αναγκάηουν να βάλει διαμεςολαβιτρια προκειμζνου να πετφχει το ςτόχο του.

21 Διευκυντισ Σχολείου (κθλζων) Κακθγθτισ Σφλλογοσ Διδαςκόντων Μακιτρια αίκουςα ςχολείου - εξοπλιςμόσ

22 Ο κφριοσ Διευκυντισ, βεβαίωσ, βεβαίωσ Άνδρασ Ώριμοσ, ςτα όρια του θλικιωμζνου Αυςτθρόσ Φοράει κοςτοφμι με γραβάτα Μιλάει ςτουσ υφιςταμζνουσ του ςτον πλθκυντικό όπωσ άλλωςτε επιβάλλει και το αυςτθρό εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ εποχισ

23 Σφλλογοσ Διδαςκόντων Πλοι άνδρεσ αυςτθροί ϊριμθσ θλικίασ Πλοι φοράνε κοςτοφμι με γραβάτα και κάποιοι παπιγιόν

24 Κακθγθτισ τρϊει το μεςθμεριανό του Ο κακθγθτισ τρϊει το μεςθμεριανό του μζςα ςτθν τάξθ που το ζχει φζρει από το ςπίτι του, προφανϊσ θ διδαςκαλία των μακθμάτων κα ςυνεχιηόταν και μετά το μεςθμζρι.

25 Αίκουςα διδαςκαλίασ Σχολείο κθλαίων φοιτοφν μόνο κορίτςια Οι μακιτριεσ φοράνε τθν ποδιά με το άςπρο γιακαδάκι Κάκονται ςτα παλαιοφ τφπου ξφλινα κρανία που κάκιςμα και επιφάνεια εργαςίασ αποτελοφν ενιαίο ςφνολο

26 Πολιτικόσ

27 Υποψιφιοσ Βουλευτισ : Κφριοσ Μαυρογυαλοφροσ «δεν είμεκα άνκρωποι των λόγων, είμεκα άνκρωποι των ζργων. Θα ςασ εξαφανίςωμεν. Συγγνϊμθ, κα ςασ εξαςφαλίςωμεν ικελα να πω!»

28 Ιδανικόσ χϊροσ για να προβάρω το λόγο μου Να μθν πάω και τελείωσ απροετοίμαςτοσ

29 «Η μαγκοφρα ςτθ Βουλι, Ψθφίςτε Γκόρτςο» Εκλογικόσ λόγοσ από το μπαλκόνι Οι ψθφοφόροι πρζπει να πλθροφορθκοφν με κάποιο μαηικό τρόπο τισ κζςεισ του υποψιφιου βουλευτι!

30 Και ςτθν πολιτικι δίνεται τόποσ ςτα νιάτα! Πταν ο πολιτικόσ λόγοσ ςυνδυάηεται με γοθτεία, το αποτζλεςμα των εκλογϊν κεωρείται δεδομζνο

31 Ακολουκεί πολιτικι διαφιμιςθ

32 Ψθφίςτε Δενδράκθ, το παιδί τθσ αγροτιάσ Ρϊσ αλλιϊσ κζλετε να ζλεγαν ζναν υποψιφιο αγρότθ βουλευτι ; Αγρότθσ -> Δζντρο Νζοσ αγρότθσ -> Δενδράκθσ Ρϊσ λζμε : δζντρο δεντράκι;

33

34 Κόςμιααα! Καμιά φορά θ πολιτικι αντιπαράκεςθ προκαλεί δικαιολογθμζνεσ αντιδράςεισ!

35 Αυτά με τουσ υποψιφιουσ (άνδρεσ) βουλευτζσ. Η ελλθνικι γλϊςςα ενςωματϊνει πολλά κοινωνικά ςτερεότυπα όπωσ και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Η λζξθ βουλευτισ είναι αρςενικοφ γζνουσ δθλϊνοντασ ότι αυτι θ ιδιότθτα επάγγελμα ανικε (ςτο παρελκόν) προνομιακά ςτουσ άνδρεσ

36 Οι γυναίκεσ όμωσ δεν πρζπει να ανθςυχοφν όταν εκπροςωποφνται ωσ φφλο ςτθν πολιτικι από κάποιεσ γυναίκεσ όπωσ είναι θ παρακάτω υποψιφια

37 Κυρία Διμαρχοσ Ρρϊτα παίρνουμε το διμο και μετά «βουρ» για τθ Βουλι. Χρειάηονται βιματα αργά και ςτακερά

38 Με τθν ευκαιρία να αναφζρουμε ότι Μόλις, ζηις 28 Μαΐου 1952 ο νόμος 2159, καηοτσρώνει ηο δικαίωμα ηης γσναίκας ότι μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεηαι ζηις Δημοηικές και Βοσλεσηικές εκλογές.

39 Στθ ςυνζχεια κα δοφμε μόνο εικόνεσ από οριςμζνα ακόμθ επαγγζλματα που «ζπαιξαν» και αυτά το ρόλο τουσ ςτον ελλθνικό κινθματογράφο

40 Κουρζασ - Μπαρμπζρθσ Μθ φοβάςαι, δε κα πονζςεισ Ξυρίηεισ το μουςτάκι; Τι κα πει θ κοινωνία; Ράει κι αυτόσ Οδοντίατροσ Άςτα τα μαλλάκια ςου ανακααατεμζνα «Άνοιξε καλά το ςτόμα ςου»

41 Σοφζρ - Ταξιτηισ - ε ε.. ταξί είςαι ελεφκεροσ; - Πχι μαντάμ, παντρεμζνοσ

42 Αςτυνομικόσ - Χωροφφλαξ Περιπτεράσ Φαρμακοποιόσ

43 Και κλείνουμε με το «απόλυτο» ανκρϊπινο λαγωνικό τον μυςτικό πράκτορα

44 με τον κωδικό αρικμό ΘΒ 0 0 0

45 Πρόκειται για ζνα επάγγελμα με

46 ςκλθρι εκπαίδευςθ

47 Και πολλζσ μεταμφιζςεισ όπωσ αυτι

48 Ή όπωσ αυτι

49 Τζλοσ

50 Φωτογραφίεσ από τισ ταινίεσ Το ςωφεράκι, 1953 Τηιπ, περίπτερο και αγάπθ, 1957 Η κυρά μασ θ μαμι, 1958 Το ξφλο βγικε απ τον παράδειςο, 1959 Τα κίτρινα γάντια, 1960 Οι 900 τθσ Μαρίνασ, 1960 Η κυρία Διμαρχοσ, 1960 Τθσ κακομοίρασ ( Ο μπακαλόγατοσ), 1963 Χτυποκάρδια ςτο κρανίο, 1963 Τηζνθ, Τηζνθ (Η μαγκοφρα ςτθ Βουλι), 1965 Υπάρχει και φιλότιμο, 1965 Ρράκτωρ ΘΒ, 1967 και 1969

51 πθγζσ log-post_8642.html

52 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που υλοποίθςαν το πρόγραμμα: Αλεξίου Μαρία Ανκιμίδθσ Λάηαροσ Γαϊτανίδου Εφθ Γεγπρίφτθσ Χριςτοσ Γεραΐδου Ελιςάβετ Γιλτίδου Διμθτρα Κακάτςοσ Άγγελοσ Καραςαλίδθσ Ανδρζασ Κουρτίδθσ Μάκθσ Κουτςουρίδθσ Μάκθσ Μιχαθλίδθσ Λευτζρθσ Μιχαθλίδου Φωτεινι

53 Συμπεράςματα - Παρατθριςεισ Αιςκανόμαςτε τθν υποχρζωςθ να αναφερκοφμε ςτθν υπευκυνότθτα και ςτον «επαγγελματιςμό» που επζδειξαν τα παιδιά τθσ Ρρϊτθσ Γυμναςίου κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. Αφοφ πρϊτα βρζκθκαν από τα ίδια τα παιδιά και προβλικθκαν (αποςπαςματικά) ςε βιντεοπροβολζα οι ταινίεσ ακολοφκθςε ςχολιαςμόσ και καταγραφι εντυπϊςεων με κριτιριο τα πολιτιςμικά ςτοιχεία που πρόβαλαν οι ταινίεσ αναφορικά με τα επαγγζλματα. Το πρόγραμμα διεξάχκθκε ςε εφκυμο κλίμα λόγω και τθσ μεγάλθσ ψυχαγωγικισ και καλλιτεχνικισ αξίασ των ίδιων των ταινιϊν αλλά και λόγω των εφςτοχων ςχολίων των ίδιων των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια προβολισ των ταινιϊν. Τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίθςαν το πρόγραμμα αιςκάνονται, επίςθσ, τθν υποχρζωςθ να ευχαριςτιςουν για άλλθ μια φορά και δθμοςίωσ τα παιδιά που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί

54 Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίθςαν το πρόγραμμα: Ραναγιϊτθσ Φουτςιτηισ, ΡΕ 09 Μπουροτηόγλου Ιωάννα, ΡΕ 06 Ξάφθ Μαγδαλθνι, ΡΕ 02 Γκιαοφρθ Δζςποινα, ΡΕ 11

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα