Ç èåïëïãßá ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç èåïëïãßá ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ"

Transcript

1 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, ÁèÞíá Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÓõíôáêôéêÞ åðéôñïðþ: ÓõíåñãÜôåò: Ãñáììáôåßá: ÓõíäñïìÝò: ð. ÃáâñéÞë Ìáñáãêüò ð. Óåâáóôéáíüò ÖñÝñçò, ÅéñÞíç ÊïõôåëÜêç. ð. Ìé áþë Ñïýóóïò, ÄáíÜç Áíáãíùóôïðïýëïõ, ð. ÄçìÞôñéïò ÄáëÝæïò, ð. ÌÜñéïò ØÜëôçò. ÅéñÞíç ÊïõôåëÜêç Óìýñíçò 27, ÁèÞíá Ôçë , öáî Åóùôåñéêïý 20 åõñþ Åîùôåñéêïý 30 åõñþ ÔéìÞ ôåý ïõò 5 åõñþ. Áíôéðñüóùðïò Óýñïõ:ð. Áíô. Âïõôóßíïò Êáëëéôå íéêþ åðéìýëåéá:www.mare.gr Åêôýðùóç: ÔõðïêõêëáäéêÞ Á.Å. ÌÜíá Óýñïò ôçë ÅDITORIAL TÏ ÈÅÌÁ: O áðüóôïëïò Ðáýëïò Ç æùþ ôïõ áðüóôïëïõ Ðáýëïõ ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí ð. Ìáõñïößäç Ç èåïëïãßá ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Óôï áóìïß ÔÁÑÁ ÅÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÆÙÇ ÊÏÍÔÁ ÓÔÁ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÁ ÄÑÙÌÅÍÁ ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÅÐÉÓÔÏËÅÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ π. Θεόδωρος Κοντίδης Διευθυντής Kλείσαμε ένα χρόνο από τότε που το περιοδικό μας πήρε τη νέα του μορφή. Εκδώσαμε έξι τεύχη με διαφορετικά θέματα, αλλά με την ίδια δομή και διάρθρωση. Ο σκοπός μας μένει ο ίδιος όπως πάντα: Να προσφέρουμε στους αναγνώστες μας τρόπους καλλιέργειας της πίστης και βοήθεια στη χριστιανική ζωή, τόσο στο ε- πίπεδο των προσωπικών μας σχέσεων όσο και στο επίπεδο το κοινωνικό. Τι μας λέει λοιπόν η πείρα αυτού του χρόνου; Ποια συμπεράσματα βγάζουμε και τι μας λένε επίσης οι αναγνώστες; Η προσπάθεια που κάναμε, ώστε το περιοδικό να είναι ευχάριστο, εύχρηστο και αισθητικά επίσης καλύτερο, βρίσκει θετική ανταπόκριση από τους αναγνώστες μας καθώς πολλοί μας είπαν ότι το βρίσκουν εμφανίσιμο και ωραίο. Τα θέματα τα οποία θίγουμε οι περισσότεροι αναγνώστες τα θεωρούν ενδιαφέροντα και σύγχρονα. Φαίνεται, όμως, ότι ορισμένοι βρίσκουν Èá ëüâïõìå õðüøç ìáò êáé ôéò èåôéêýò êñßóåéò êáé ôéò äõóêïëßåò ôùí áíáãíùóôþí ìáò κάποιες σελίδες δύσκολες και κουραστικές. Ζητούν να είναι απλά και κατανοητά αυτά που γράφουμε. Διαφορετικά, γυρίζουν σελίδες μόλις δουν ότι αυτά που γράφουμε είναι κουραστικά. Επίσης, ορισμένοι αναγνώστες και, κυρίως, παλιοί αναγνώστες, που μένουν πιστοί στο περιοδικό από πολλά χρόνια δε βρίσκουν τις σελίδες πνευματικότητας όπως παλιότερα και δεν μπορούν να επωφεληθούν πνευματικά όσο θα ήθελαν. Θα λάβουμε υπόψη μας και τις θετικές κρίσεις και τις δυσκολίες των αναγνωστών μας. Θα μειώσουμε τα δυσνόητα κείμενα και τις ακαδημαϊκές αναλύσεις. Θα προσπαθήσουμε να γράφουμε πιο απλά, όχι όμως και λιγότερο ουσιαστικά. Θα προσπαθήσουμε πάντα να είμαστε ουσιώδεις και εύστοχοι στην επιλογή των θεμάτων μας ώστε να αγγίζουμε τις επιδιώξεις και τις δυσκολίες της χριστιανικής ζωής μέσα στην κοινωνία που ζούμε και στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Το περιοδικό μας αντιμετωπίζει, επίσης, οικονομικό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να εξισορροπήσει τα έξοδά του. Είναι αλήθεια ότι το κοινό μας είναι μικρό και οι καθολικοί δε διαβάζουν πολύ, ιδιαίτερα οι νέοι και οι μέσης ηλικίας δε διαβάζουν περιοδικά με θρησκευτικό περιεχόμενο. Για αυτό έχουμε ανάγκη από τη συνδρομή σας, την οικονομική σας βοήθεια και τον καλό λόγο που μπορείτε να πείτε σε άλλους όταν προτείνετε το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας. Εμείς, πάντως, πιστεύουμε στο έργο μας και στο σκοπό μας. Θα συνεχίσουμε την εργασία μας αναζητώντας να προσφέρουμε στους αναγνώστες μας ευκαιρίες και μέσα που βοηθούν στην πνευματική ζωή. ISSN

2 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Ï áðüóôïëïò Ðáýëïò Äéáíýïõìå ôï Ýôïò ôïõ áãßïõ Ðáýëïõ. ÅïñôÜæïõìå Ýôóé ôá 2000 ñüíéá áðü ôç ãýííçóç ôïõ Áðïóôüëïõ, ôçí ïðïßá óõìâáôéêü ïé ìåëåôçôýò ôïðïèåôïýí óôï 8 ì.. Åßíáé ëïéðüí ç êáô åîï Þí åõêáéñßá íá ãíùñßóïõìå ôï Ýñãï êáé ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ áãßïõ Ðáýëïõ. Η κεντρική αγορά της αρχαίας Κορίνθου, πόλη στην οποία ο Απόστολος έζησε σχεδόν δύο χρόνια. Ï ñéóôéáíéóìüò, áëëü êáé ç ðáãêüóìéá éóôïñßá äå èá Þôáí áõôü ðïõ åßíáé ùñßò ôïí Óáïýë áðü ôçí Ôáñóü, áõôüí ôïí Ýíèåñìï Åâñáßï êáé ìüëéóôá öáñéóáßï, ï ïðïßïò ìåôáóôñüöçêå óôïí ñéóôü, åíþ ðþãáéíå íá óõëëüâåé ñéóôéáíïýò óôç Äáìáóêü ôçò Óõñßáò. 4 5

3 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ É. Ç æùþ ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Ïαπόστολος Παύλος αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού, λόγος για τον οποίο ονομάστηκε Απόστολος των εθνών και των εθνικών, δηλαδή όσων δεν ανήκουν στον εβραϊκό λαό και τη θρησκεία του. Υπήρξε ο συγγραφέας των μισών περίπου από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Όπως ο ίδιος μας πληροφορεί, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας στις αρχές του 1ου αιώνα μ.χ. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης, πράγμα που ενδεχομένως σημαίνει ότι προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού της Κιλικίας και ίσως ανήκε στο κίνημα των φαρισαίων. Όπως κάθε ευσεβής Εβραίος, έπρεπε να γνωρίζει κάποια χειρονακτική τέχνη. Έτσι, ο Παύλος έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού, ώστε να εξασφαλίζει τα προς το ζην με ένα χειρωνακτικό επάγγελμα. Η εκπαίδευση και ανατροφή του υπήρξαν αυστηρά εβραϊκή. Πολύ νέος μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ όπου μαθήτευσε κοντά στον Γαμαλιήλ, σημαντικό διδάσκαλο και γνώστη της ελληνικής φιλολογίας, με αποτέλεσμα να γίνει βαθύς γνώστης της ιουδαϊκής θεολογίας. Παράλληλα, όμως, γνώριζε πολύ καλά και τη θρησκευτικότητα και θρησκεία των εθνικών. Πέρα από μια αναφορά στο γιο της αδελφής του, ο οποίος του έσωσε τη ζωή, δε γνωρίζουμε περισσότερα για τη ζωή και τη δράση του Παύλου στην Ιερουσαλήμ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί κατά τη διάρκεια της δημόσιας δράσης του Χριστού. Αντιθέτως, εκείνη την περίοδο ο Παύλος είχε συνάψει στενές σχέσεις με τον ίδιο τον αρχιερέα και πρόεδρο του μεγάλου Ιουδαϊκού Συνεδρίου, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο διωγμό εναντίον των Ιουδαίων χριστιανών. Το μίσος του Παύλου κατά των ομοεθνών του χριστιανών πηγάζει τόσο από το ζήλο του για την ιουδαϊκή θρησκεία, όσο και από την αγάπη του για το ιουδαϊκό έθνος και την καθαρότητα της πίστη του. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε τρεις παράλληλες διηγήσεις σχετικά με τη μεταστροφή του αποστόλου Παύλου στον Χριστό (9,1-19, 22,3-21, 26,9-23), αλλά υπάρχουν και αναφορές στις επιστολές (Γαλ 1,13 Α Κορ 11,1 15,8, Φιλ 3,12 Εφ 3,3). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μαρτυρίες αυτές, που το πιθανότερο είναι ότι προέρχονται α- πό τον ίδιο τον Παύλο, η μεταστροφή του πραγματοποιήθηκε κατά την πορεία του προς τη Δαμασκό, απ ευθείας από τον ίδιο το Χριστό και όχι από κάποιο κήρυγμα ή την πειθώ άλλου αποστόλου. Κάθε προσπάθεια να εξηγηθεί ορθολογικά η μεταστροφή του Παύλου αποτυγχάνει, καθώς η κλήση του Παύλου από το Χριστό έγινε κατά την εποχή που δίωκε την Εκκλησία με μένος. Η περιγραφή του γεγονότος της μεταστροφής του γίνεται εκτενέστερα στο βιβλίο των Πράξεων. Μετά τη μεταστροφή του, ο Παύλος οδηγήθηκε στη Δαμασκό και στο σπίτι του Ανανία, ο οποίος τον βάπτισε και στη συνέχεια ξεκινά η ιεραποστολική δράση του. Στη Δαμασκό κήρυττε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Ιουδαίους της Δαμασκού, όμως οι Ιουδαίοι χριστιανοί τον φυγάδευσαν κι εκείνος αναχώρησε για την Αραβία, στα νότια της Δαμασκού για λόγους ασφαλείας. Αργότερα επέστρεψε στη Δαμασκό, όπου άσκησε το ιεραποστολικό του έργο για τρία χρόνια. Μετά την τριετή παραμονή του εκεί, μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ για να συναντήσει τον Πέτρο, ωστόσο μένει εκεί μόνο δεκαπέ- Το κήρυγμα του Αγίου Παύλου στην Αθήνα ντε μέρες, εξαιτίας της επιφυλακτικότητας που έδειχναν οι ελληνιστές Ιουδαίοι χριστιανοί, τους οποίους ο Παύλος καταδίωκε πριν τη μεταστροφή του. Φυγαδευμένος από τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ καταφεύγει στην Ταρσό όπου και διαμένει. Αργότερα, τον αναζήτησε ο Βαρνάβας στην Ταρσό και τον έφερε στην Αντιόχεια, όπου και οι δύο μαζί ενίσχυσαν το έργο της τοπικής Εκκλησίας. Η περίοδος των δώδεκα ετών από το μ.χ. ήταν η πιο γόνιμη και δραστήρια της ζωής του αποστόλου. Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες ιεραποστολικές περιοδείες, από τις οποίες η πρώτη, εκείνη της Αντιόχειας, αποτελεί και την έξοδο του χριστιανισμού εκτός Παλαιστίνης. 6 7

4 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Ðñþôç áðïóôïëéêþ ðåñéïäåßá T ο ταξίδι του Παύλου μαζί με τον Βαρνάβα ξεκινά από την Αντιόχεια και περιλαμβάνει την Κύπρο, την Πέργη της Παμφυλίας, την Αντιόχεια της Πισιδίας και πόλεις της Νότιας Γαλατίας (Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη). Αρχικά, στην περιοχή της Γαλατίας (σημερινή κεντρική Τουρκία). Μετά την εχθρότητα που συνάντησαν από τους Ιουδαίους, στράφηκαν προς τους εθνικούς. Σε όλη την πορεία του ο Παύλος είχε στενούς συνεργάτες από ελληνικές πόλεις. Όμως δε στάθηκε δυνατό να δημιουργηθούν πολλές κοινότητες κατά το πρότυπο της Εκκλησίας της Αντιόχειας, όπου οι περισσότεροι πιστοί ήταν Ιουδαίοι και οι χριστιανικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν από τον Παύλο αποτελούνταν κατά μεγάλο μέρος από εθνικούς. Παρότι οι απόστολοι έδρασαν κάτω από διωγμούς και αρκετούς κινδύνους, οργανώθηκαν πολλές Εκκλησίες, η δε συμμετοχή εθνικών σε αυτές αποτελεί σημαντική επιτυχία της αποστολής του Παύλου, αλλά, παράλληλα, και αιτία ταραχών από κάποιους που απαιτούσαν οι εθνικοί να περιτέμνονται πριν την ένταξή τους στην Εκκλησία. Μετά το τέλος της πρώτης ιεραποστολής οι δύο απόστολοι επιστρέφουν στην Αντιόχεια, όμως κάποιοι χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία στην Αντιόχεια εκείνο το διάστημα δίδασκαν ότι η περιτομή ήταν υποχρεωτική αν ήθελαν να σωθούν. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση και συγκρούσεις, με αποτέλεσμα ο Παύλος και ο Βαρνάβας να αντιδράσουν. Για να λυθεί το ζήτημα που δημιουργήθηκε, οι δύο απόστολοι, καθώς και κάποιοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας μετέβησαν στην Ιερουσαλήμ όπου συζητήθηκε το θέμα με τους άλλους αποστόλους. Στις συζητήσεις μετείχαν και ο Πέτρος, ο Βαρνάβας και ο Ιάκωβος. Äåýôåñç áðïóôïëéêþ ðåñéïäåßá A μέσως μετά λαμβάνει χώρα η δεύτερη περιοδεία του Παύλου, στην οποία αυτή τη φορά συνοδεύεται από τον Σίλα και τον ανιψιό του, οι οποίοι αναλαμβάνουν νέα αποστολή στην Κύπρο. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, ο απόστολος Παύλος επισκέπτεται τις Εκκλησίες της Λυκαονίας, τη Φρυγία και τη Γαλατική χώρα και έ- πειτα στην Τρωάδα και τη Μακεδονία. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη μέσω της Αμφίπολης και της Απολλωνίας, όμως αναγκάζεται να φύγει γρήγορα εξαιτίας των διωγμών και να μεταβεί στη Βέροια, όπου μένει για πολύ λίγο. Ωστόσο ίδρυσε τις Εκκλησίες των Φιλίππων, που αποτελεί την πρώτη Εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος και της Θεσσαλονίκης. Για τους ίδιους λόγους αναγκάζεται να φύγει από τη Βέροια και να κατευθυνθεί στην Αθήνα. Το κλίμα στην πόλη δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό απέναντι στο νέο κήρυγμα και ο Παύλος αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Αθήνα υπήρξαν πενιχρά. Στην Αθήνα δεν ίδρυσε ποτέ Εκκλησία. Επόμενος σταθμός της δεύτερης περιοδείας είναι η Κόρινθος, όπου ο απόστολος γνωρίζει ένα ανδρόγυνο Εβραίων και μένοντας κοντά τους ενάμιση χρόνο, γράφει τις δύο επιστολές του προς τους Θεσσαλονικείς. Από την Κόρινθο, ο Παύλος μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα, φεύγουν για την Έφεσο. Από εκεί μεταβαίνει στην Καισάρεία, ενδεχομένως και στα Ιεροσόλυμα, και από εκεί επιστρέφει στην Αντιόχεια, αλλά ούτε εκεί παραμένει για πολύ καιρό. Ôñßôç áðïóôïëéêþ ðåñéïäåßá O Παύλος, από την Αντιόχεια, φεύγει για τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία ώστε να υποστηρίξει τις Εκκλησίες που ίδρυσε κατά την προηγούμενη περιοδεία του. Περιοδεύει στη Βιθυνία και βρίσκεται τον περισσότερο καιρό στην Έφεσο. Φαίνεται ότι εκείνη την εποχή ίδρυσε Εκκλησίες στους Κολοσσούς, την Ιεράπολη και τη Λαοδικεία. Από την Έφεσο ο Παύλος επισκέπτεται τη Μικρά Ασία και Ελλάδα. Από τις επιστολές του εικάζεται ότι μία ή και δύο φορές φυλακίστηκε στην Έφεσο την περίοδο εκείνη. Με την Εκκλησία της Κορίνθου οι σχέσεις του είναι έντονες το διάστημα αυτό, πράγμα που προκαλεί επανειλημμένα ταξίδια στην πόλη αυτή, καθώς και τις επιστολές του. Ο Παύλος προτίθετο να κηρύξει στην Τρωάδα, ωστόσο η έγνοια του για την Κόρινθο τον Το βήμα στην Κόρινθο. 8 9

5 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ οδήγησε στη Μακεδονία με την ελπίδα να συναντήσει τον Τίτο επιστρέφοντας, κάτι που συνέβη στους Φιλίππους. Κατά την Τρίτη επίσκεψή του στην Κόρινθο το διάστημα αυτό, παραμένει τρεις μήνες και γράφει την Προς Ρωμαίους επιστολή. Έπειτα σκόπευε ν αναχωρήσει με πλοίο για την Ιερουσαλήμ. Όμως την τελευταία στιγμή αποκαλύπτεται σχέδιο δολοφονίας του Παύλου από τους Ιουδαίους κι έτσι αποφασίζεται να μεταβεί εκεί μέσω της Μακεδονίας και προτού φτάσει στα Ιεροσόλυμα, σταμάτησε στην Καισάρεια. Η παρουσία του Παύλου στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε πολλά προβλήματα και ο ίδιος συνελήφθη. Η αφορμή για τη σύλληψή του έγινε με την εμφάνισή του στο Ναό της Ιερουσαλήμ, όπου ξυλοκοπήθηκε με την κατηγορία ότι δίδασκε ενάντια στον ιουδαϊκό λαό και το μωσαϊκό Νόμο. Συνελήφθη και διασώθηκε από τη ρωμαϊκή φρουρά, καθώς ο ίδιος ήταν ρωμαίος πολίτης. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν τη θανάτωση του Αποστόλου και την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στο Μεγάλο Συνέδριο για να απολογηθεί, όμως όσα είπε προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή και ο Παύλος οδηγήθηκε από τη φρουρά πάλι στο στρατόπεδο. Επειδή όμως μαθεύτηκε ότι σχεδιαζόταν η εξόντωση του Παύλου, ο ρωμαίος διοικητής μετέφερε τον Παύλο στην Καισάρεια, με την εντολή να επιτρέπεται η άδεια να βλέπει τους δικούς του ανθρώπους. Παρέμεινε φυλακισμένος εκεί για δύο χρόνια, παρότι οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να πείσουν το νέο επίτροπο Φήστο να στείλει τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ. Τελικά, ο Παύλος επικαλείται το δικαίωμά του να δικαστεί από τον αυτοκράτορα και έτσι στέλνεται στη Ρώμη. Ένα ναυάγιο όμως τους καθηλώνει στη Μάλτα πριν αναχωρήσουν και πάλι για τη Ρώμη. Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, αν και τα γεγονότα της ζωής του Παύλου μετά την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη δεν είναι σαφή, οι συνθήκες διαβίωσής του στη Ρώμη ήταν ευνοϊκές και πιθανότατα η υπόθεσή του έληξε με αθώωση και αποφυλάκιση. Για την τελευταία περίοδο της ζωής του Αποστόλου δεν γνωρίζουμε πολλά. Πιθανόν να συνέχισε τα ταξίδια του επισκεπτόμενος κοινότητες που είχε ιδρύσει. Μερικά χρόνια αργότερα στη Ρώμη φυλακίζεται για δεύτερη φορά κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όμως του επιτρέπονται οι επισκέψεις φίλων και συνεργατών. Η έκκληση του Παύλου προς τον Τιμόθεο να μεταβεί στη Ρώμη και να τον συναντήσει, δείχνει ότι πρώτα πέρασε κάποιους μήνες ως φυλακισμένος μετά από κανονική δίκη ως ρωμαίος πολίτης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Παύλος αποκεφαλίστηκε χωρίς βασανισμό, καθώς απαγορευόταν από το νόμο κάτι τέτοιο για τους ρωμαίους πολίτες. Έτσι έφτασε στο τέλος της η αποστολική πορεία του Παύλου, που υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Εκκλησίας. Ε. Κουτελάκη Η βάπτιση του Παύλου από τον Ανανία ÐáôÝñá Ìáõñïößäç, Ý åôå ìåëåôþóåé ôá ðñþôá ñüíéá ôïõ ñéóôéáíéóìïý êáé ãé áõôü èá Þèåëá íá óáò ñùôþóù ðïéá Þôáí ç èýóç ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ ôïõ óôçí ðñþôç ñéóôéáíéêþ êïéíüôçôá. A πό μία άποψη, ο Παύλος υπήρξε για την πρώτη χριστιανική κοινότητα ο γάτος που πήδηξε πάνω στη σκακιέρα και τους χάλασε τα πιόνια. Αποτελούσε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από τους υπόλοιπους, γι αυτό το λόγο και οι σχέσεις του με τη χριστιανική κοινότητα ήταν πάντοτε πολύ δυναμικές. Ορισμένες απόψεις των ιστορικών του 19ου αιώνα και ίσως κάποιες στις αρχές του 20ού, ότι δηλαδή υπήρχε πάντοτε εχθρότητα ανάμεσα στον Παύλο και στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, είναι υπερβολικές. Ο Παύλος δείχνει μια μεγάλη αγάπη για τους ομοθρήσκους του, για να το θέσουμε ÉÉ. ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí ð. Ìáõñïößäç âéâëéóôþ έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά, έχει μια δική του, πολύ σαφή ιδέα για το μέλλον του χριστιανισμού. Το μέλλον του χριστιανισμού είναι δίχως τις τυπικές διατάξεις του μωσαϊκού νόμου. Και το στοιχείο αυτό ήταν η επιμονή του. Δεν εννοούσε να παραιτηθεί από αυτή την πεποίθησή του, την οποία άλλωστε κήρυξε. Παράλληλα, αυτός είναι και ένας από τους λόγους της μεγάλης σπουδαιότητας του αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, διερωτάται κανείς αν η Εκκλησία, αν η πρώτη κοινότητα θα είχε επιβιώσει μετά το 70 μ.χ., με τη μεγάλη πτώση του εβραϊσμού, την άλωση της Ιερουσαλήμ, αν δεν είχε υπάρξει ο Παύλος. Ðïéá Þôáí ç êáôüóôáóç ðñéí ôçí ðôþóç ôçò ÉåñïõóáëÞì ôï 70 ì..; A ς ξεκινήσουμε λέγοντας πως φαίνεται τα αυτά δεν είναι δυνατό να έχουμε απόλυτες ότι ο Παύλος προσχωρεί στο χριστιανισμό γύρω στο μ.χ. Για κάποιους νω- εκείνο που δεν αισθάνεται διότι παίρνω όλα βεβαιότητες. Κατά τη δική του ομολογία, ρίτερα και για μερικούς αργότερα, πάντως τα στοιχεία που ο ίδιος αναφέρει- είναι την γύρω από αυτές τις ημερομηνίες. Για τα θέμα- ανάγκη να επιδιώξει τη συνάντησή του με 10 11

6 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ åüí æù, τους υπόλοιπους αποστόλους, που ήταν απόστολοι πριν από εκείνον. Αλλά μετά από τρία χρόνια αισθάνεται την ανάγκη να πάει και να γνωρίσει προσωπικά τον Πέτρο, από τον οποίο φιλοξενείται μάλιστα περί τις δεκαπέντε μέρες. Κατά τη δική του ομολογία και πάλι, δε φαίνεται να έχει καμία άλλη επαφή μέσα στην Ιερουσαλήμ με τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Είναι προφανές ότι η επίσκεψή του ήταν ιδιωτικότατη. Κατόπιν, φεύγει από εκεί και δρα κυρίως στη Συρία- Κιλικία, οπότε και ξεσπάει με πιο δραματικό τρόπο, απ ό,τι φαίνεται, η έριδα η σχετική με το μωσαϊκό νόμο και τις τυπικές διατάξεις του. Δηλαδή με το κατά πόσο οι διατάξεις του μωσαϊκού νόμου είναι αναγκαίες για τη σωτηρία ή όχι, κατά πόσο κάποιος χριστιανός πλέον, για να σωθεί, πρέπει να τηρεί και την περιτομή, την αργία του Σαββάτου, ν αποφεύγει το χοιρινό κρέας και τέτοιου είδους πράγματα, ή αντιθέτως, αν αρκεί η πίστη στον Ιησού. Αυτή η σύγκρουση είναι πιθανό να είχε αρχίσει πριν από τον Παύλο. Όμως το α-νομικό κήρυγμα, δηλαδή το κήρυγμα δίχως τις τυπικές, πάντοτε, υποχρεώσεις του νόμου, αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν του Παύλου. Τότε γίνεται η σύσκεψη της Ιερουσαλήμ, η συμφωνία όπως λέγεται, γύρω στο 49 μ.χ. και εκεί λαμβάνεται μια απόφαση περίεργη, υπό την έννοια ότι διαχωρίζουν τη θέση τους από τον Παύλο, λέγοντας ότι εκείνος θα ασχοληθεί με τους ελληνιστές και οι υπόλοιποι θα ασχοληθούν με τους Εβραίους. Πάντως, εκείνο που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι τότε, σ εκείνη τη σύσκεψη αποφασίστηκε ο λεγόμενος έρανος του Παύλου ή λογεία, όπου του είπαν -με απλά λόγια- ότι, όπως και æù ãéá íá êçñýôôù ôï ñéóôü, êé áí ðåèüíù, èá ðåèüíù ãéá íá óõìâéþóù ìå ôï ñéóôü να έχουν τα πράγματα, δε θα πρέπει να ξεχνάει τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να στέλνει ένα χρηματικό βοήθημα από τις Εκκλησίες, τις οποίες θα ίδρυε μετά το 49 μ.χ., κάθε τόσο στην Ιερουσαλήμ, σαν μια συνήθεια, για τους φτωχούς της πόλης αυτής. Βέβαια, είναι προφανές ότι ο στόχος και η πρόθεση αυτού του εράνου δεν ήταν φιλανθρωπικός. Ήταν εκκλησιολογικός. Και αυτό, διότι φτωχούς είχαν όλες οι κοινότητες και δε φαίνεται για ποιο λόγο θα έπρεπε ιδιαιτέρως η κοινότητα της Ιερουσαλήμ να ενισχυθεί χρηματικά, και μάλιστα αυτό του το υπονόησαν οι Κορίνθιοι στην Κόρινθο όταν τους το είπε ο Παύλος. Αλλά ο λόγος ήταν προφανώς για να διασωθεί η ενότητα της Εκκλησίας με τον ιεροσολυμιτικό συγκεντρωτισμό, όταν όλοι θα έστελναν εκεί χρήματα διότι, βεβαίως, θα ρωτούσαν για ποιο λόγο στέλνονται τα χρήματα ιδιαιτέρως στην Ιερουσαλήμ. Και ακριβώς, θα διασωζόταν η ενότητα. Ο Παύλος, λοιπόν, πολέμησε άγρια, χρόνια ολόκληρα, για να πετύχει αυτός ο έρανος που έκανε. Όταν, τελικά, γύρω στο μ.χ. μεταφέρει το ποσό αυτού του εράνου στην Ιερουσαλήμ, δεν έχουμε πλέον πληροφορίες από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα έχουμε πληροφορίες από τις Πράξεις των Αποστόλων, που είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφεται πολύ αργά, το μ.χ., ενώ οι πληροφορίες του Παύλου προέρχονται από το μ.χ. και βέβαια πρέπει να τις δέχεται κανείς με πολλή επιφύλαξη. Εκεί φαίνεται ότι δέχονται τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή στο κέντρο του νομισμού, την τήρηση του μωσαϊκού νόμου και των τυπικών διατάξεών του, πολύ διφορούμενα, ο Παύλος συλλαμβάνεται, αποστέλλεται στη Ρώμη, μένει κάπου δύο χρόνια εκεί ως υπόδικος του αυτοκράτορα, διότι είχε τη ρωμαϊκή υπηκοότητα, κι από κει και ύστερα ιστορικά πια δε μαθαίνουμε τίποτα. Xñïíïëïãßåò ôçò æùþò ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ 1-10 : ÃÝííçóç óôçí Ôáñóü (Êéëéêßá) : Åêðáßäåõóç óôç Ó ïëþ ôùí Ñáâßíùí, óôçí ÉåñïõóáëÞì (Ðñáî. 22, 3) : Äéäáóêáëßá ôïõ Éçóïý : Ï Ðáýëïò åðéóôñýöåé óôçí ÉåñïõóáëÞì: Ï Äéþêôçò, ç ìåôáóôñïöþ ôïõ. ÄéáìïíÞ óôçí Áñáâßá. Ôáîßäé óôçí ÉåñïõóáëÞì. ÄéáìïíÞ óôçí Êéëéêßá (Ãáë. 1,17-21 Ðñáî. 9,19-30) : Ï Ðáýëïò êçñýôôåé óôçí Áíôéü åéá (Ðñáî. 11, 25-26). 45;-48; : ÐÑÙÔÇ ÁÐÏÓÔÏËÇ: Êýðñïò, Ðéóéäßá, Ëõêáïíßá (Ðñáî. 13, 14). 49; : Óýíïäïò óôçí ÉåñïõóáëÞì (Ðñáî. 15, Ãáë. 2) : ÄÅÕÔÅÑÇ ÁÐÏÓÔÏËÇ: Ëõêáïíßá, Ðéóéäßá, Ãáëáôßá, Ìáêåäïíßá, (Ößëéððïé, Èåóóáëïíßêç, ÂÝñïéá) ÁèÞíá, Êüñéíèïò (Ðñáî. 15, , 17) : Á êáé  ðñïò Èåóóáëïíéêåßò ÅðéóôñïöÞ (Ðñáî ) : ÔÑÉÔÇ ÁÐÏÓÔÏËÇ: Ãáëáôßá, Öñõãßá, öåóïò (Ðñáî. 18, , 40) 55; : Ðñïò Öéëéððçóßïõò; Á ðñïò Êïñéíèßïõò Ï Ðáýëïò ðåñíü óôçí Ìáêåäïíßá (Ðñáî. 20, 1) 56 :  ðñïò Êïñéíèßïõò ðñïò ÃáëÜôáò; ÐáñáìïíÞ ôïõ Ðáýëïõ óôçí Êüñéíèï (Ðñáî. 20,2-3) 57 : ðñïò Ñùìáßïõò ÅðéóôñïöÞ: Öéëßððïé, Ôñïßá, Ìßëçôïò, Ôýñïò, ÊáéóÜñåéá, ÉåñïõóáëÞì (Ðñáî. 20, , 26) 57 : (ÐåíôçêïóôÞ) Áé ìáëùóßá óôçí ÉåñïõóáëÞì (Ðñáî. 21,27-23,11) : Ï Ðáýëïò áé ìüëùôïò óôçí ÊáéóÜñåéá (Ðñáî. 23,12--26,32) : Ôáîßäé óôç Ñþìç (Ðñáî ) : Áé ìáëùóßá óôç Ñþìç ðñïò Êïëïóóáåßò - ðñïò ÖéëÞìïíá - ðñïò Åöåóßïõò. 64 : Äéùãìüò ôïõ ÍÝñùíïò 67; : Ìáñôõñéêüò èüíáôïò ôïõ Ðáýëïõ óôç Ñþìç

7 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Έρχεται η παράδοση που αναφέρει ότι ο Παύλος αποκεφαλίζεται. Από κει κι έπειτα, δηλαδή, χάνονται τα ίχνη του. Οπωσδήποτε, όμως, μένει ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί όσο ο Παύλος ζούσε ακόμη, και ήταν πρωταγωνιστής των γεγονότων τα οποία αφηγείται, ασφαλώς δεν είχε για τη χριστιανική κοινό- τητα το μεγάλο εκείνο κύρος που απέκτησε όταν πια πέθανε. Με το θάνατό του, οι συνεργάτες του -γιατί είχε συνεργάτες αφοσιωμένους σ αυτόν- προωθούν τη σκέψη και το στοχασμό του, που ήταν πάντοτε πολύ γόνιμος και γίνεται πλέον ο Άγιος Παύλος που ξέρουμε. δεν είναι περίεργο που ο Παύλος δεν αναφέρεται στη ζωή του Ιησού. Για ποιο λόγο ν αναφερθεί; Οι αναγνώστες τη γνώριζαν, αμφισβητήσεις ως προς τα γεγονότα της ζωής του Ιησού δεν υπήρχαν, άρα δεν υπήρχε λόγος ν αναφερθεί. Όταν, λόγου χάρη, αναφέρεται στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας από τον Ιησού, αυτό το κάνει διότι πληροφορήθηκε ότι κατά την τέλεση της Ευχαριστίας στην Κόρινθο, για παράδειγμα, έλαβαν χώρα γεγονότα που ελάχιστα άρμοζαν στην ιερότητα της στιγμής και γι αυτό τους το αναφέρει, διαφορετικά δε θα το ανέφερε. Ìáò áíáöýñáôå ðñïçãïõìýíùò ðùò ï áðüóôïëïò Ðáýëïò äåí åß å éäéáßôåñåò åðáöýò ìå ôïõò õðüëïéðïõò áðïóôüëïõò. Éó ýåé üìùò üôé Þôáí áíôáãùíéóôéêýò ïé ó Ýóåéò ôïõò üôáí ôïí óõãêñßíïõìå ìáæß ôïõò; ¼ χι, δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικές. στην Ιερουσαλήμ, τον έκανε με τόση επιμονή Αυτή ήταν μια άποψη που υπήρχε πολύ επί χρόνια, δημιούργησε θεσμούς γι αυτόν έντονη από το 19ο αιώνα κυρίως. Δηλαδή, ότι τον έρανο, δηλαδή έβαλε ανθρώπους που θα η Εκκλησία είχε από τη μία πλευρά τον Πέτρο φρόντιζαν γι αυτό τον έρανο, δημιούργησε και από την άλλη τον Παύλο. Μετά, η άποψη αυτή μετριάστηκε και η Εκκλησία έβαλε αυτό το έργο, αυτό έγινε για να μείνουν ενω- μια ολόκληρη θεολογία για ποιο λόγο γίνεται από τη μια πλευρά τον Ιάκωβο, τον επίσκοπο της Ιερουσαλήμ, κι από λυμική Εκκλησία, με την πρώτη κοινότητα μένοι οι πιστοί του και αυτός με την ιεροσο- την άλλη τον Παύλο. Δεν όπως λέμε. Αυτό είναι που μετράει. Από κει είναι έτσι τα πράγματα, και κι έπειτα, το γεγονός ότι υπήρχαν συγκρούσεις, που ήταν άλλωστε και παροδικές, δε πρώτα απ όλα, η ιστορία δε γνωρίζει τόσο σαφή όρια, νομίζω ότι δείχνει κάποια ανταγωνιστική είτε άσπρο είτε μαύρο. Ο θέση του Παύλου, αυτό δεν το πιστεύω. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι που ισχυρίζονται ότι για Παύλος δεν προσπαθεί να μειώσει το κύρος των υπολοίπων αποστόλων. Προκός Ιησούς, δηλαδή η ιστορία της ζωής του τον Παύλο δεν είχε καμία σημασία ο ιστορισπαθεί να διασώσει το δικό Ιησού και ότι για τον Παύλο το μόνο που είχε σημασία ήταν ο Ιησούς εκείνος, του οποί- του. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ου την εμπειρία απέκτησε ψυχολογικά στο καταστάσεων, δεν είναι το δρόμο προς τη Δαμασκό. Αυτό πάλι δεν είναι ίδιο πράγμα. Και πάνω στη αλήθεια, διότι όλες οι έρευνες που έχουν γίνει και γίνονται όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν θύελλα της διαλεκτικής, είναι φυσικό πού και πού να ότι ο Παύλος έχει φροντίσει να πληροφορηθεί και άρα γνωρίζει, λόγια του Ιησού, γεγο- εξοργίζεται, αλλά εκείνο που μετράει είναι τι έκανε. νότα πάνω στη ζωή του Ιησού. Ας μην ξεχνάμε κάτι σηματικό: ότι οι επιστολές του Παύ- Η Μεταστροφή του Αγίου Παύλου Ο Παύλος θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποκοπεί με τους ελάχιστους οπαδούς του, που του ήταν τυφλά αφο- κοινότητα, για να ανταποκριθούν σε κάποιο λου είναι περιστασιακές. Γράφονται προς μία σιωμένοι, και να τραβήξει το δικό του δρόμο. πρόβλημα που αυτή η κοινότητα του έθεσε Εάν εκείνο τον έρανο που αποφασίστηκε και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Δηλαδή, Ãéá ðïéï ëüãï ï Ðáýëïò èåùñåßôáé ôüóï ìåãüëç ðñïóùðéêüôçôá óôçí éóôïñßá ôçò Åêêëçóßáò; Ç σημασία του Παύλου έγκειται, πρώτον, βήμα, διότι, αν ακολουθούσαν τις τυπικές στο ότι είναι ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές διατάξεις του μωσαϊκού νόμου, η κοινωνική της πρώτης Εκκλησίας από τον τους ζωή θα γινόταν πολύ δύσκολη. Αν σκε- οποίο έχουμε προσωπικές μαρτυρίες. Για όλους φτούμε τα συμπόσια που γίνονταν με κρέας τους άλλους μαθαίνουμε από μεταγενέστερες από τα σφάγια στις θυσίες, δε θα μπορούσαν πηγές. Τα Ευαγγέλια, οι Πράξεις των Αποστόλων να τα φάνε. Αυτά δημιουργούσαν προβλήγές. και άλλα είναι μεταγενέστερες πηματα. Ο Παύλος λοιπόν τους απάλλαξε απ Αντιθέτως, ο Παύλος περιγράφει τα γεγονότα όλα αυτά, κάνοντας την πίστη στο Χριστό τα οποία συμβαίνουν σε άλλους ανθρώ- δηλαδή ο Χριστός είναι ο Σωτήρας μου και πους. Σύγχρονος μιλάει σε συγχρόνους του τίποτε άλλο - βάση του θεολογικού του στοχασμού για σύγχρονα γεγονότα. Το γεγονός αυτό από από αυτή την άποψη, και συνεπώς μόνο του βεβαίως του δίνει μια τεράστια του οικουμενισμού της Εκκλησίας. Γιατί αυτό ιστορική αξία. Το δεύτερο σημείο που τον που ονομάζουμε η πρώτη κοινότητα ήταν κάνει τόσο σπουδαίο είναι η προσωπικότητά μια ακόμη από τις πολλές εβραϊκές σέκτες του. Γενικά, οι άνθρωποι όλοι, είμαστε αφιερωμένοι που υπήρχαν, που δεν είχε σκεφθεί να ανοι- σε μια ομάδα δραστηριοτήτων. χτεί προς τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπως Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι των οποίων αντιθέτως το σκέφτηκε ο Παύλος. Αυτός, όλες οι ψυχοσωματικές δυνάμεις συγκεντρώνονται λοιπόν, είναι ο δεύτερος λόγος που κάνει τον σ ένα σκοπό και ο Παύλος ανήκε σ Παύλο τόσο σημαντικό. Μετά, ο Παύλος αυτούς. Ο Παύλος είναι ερωτευμένος με μας δίνει πολλές πληροφορίες εμμέσως για τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος κηρύττει το τον εαυτό του, πληροφορίες, δηλαδή, ψυχολογικής Χριστό. Όπως είπε κι ο ίδιος: εάν ζω, ζω φύσεως για την ακρίβεια. Ο τρόπος για να κηρύττω το Χριστό, κι αν πεθάνω, θα που γράφει και μιλάει, δείχνει μια περιπάθεια, πεθάνω για να συμβιώσω με το Χριστό. μια αποφασιστικότητα, μια οργή ενίοτε Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τον κάνει να αδικαιολόγητη, δείχνει άνθρωπο εντόνως συγκινησιακό, απορρίψει πλήρως τη σωτηριολογική αξία ο οποίος, για χάρη του σκοπού του μωσαϊκού νόμου, των τυπικών διατάξεών του κατορθώνει και πειθαρχεί τη συγκινησιακότητά του δηλαδή, με συνέπεια ν ανοίξει τις πόρτες του αυτή. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο της Εκκλησίας στην εισροή των ελληνιστών, στον οποίο οι ψυχολογικές αντιφάσεις συνυους οι οποίοι συχνά θαύμαζαν τους Εβραίπάρχουν αρμονικά και συνεπώς παραγωγικά, για τη σοβαρότητα της πίστης τους, κάτι που σπανίζει. Αυτοί είναι οι λόγοι που αλλά δεν τολμούσαν να κάνουν το τελικό τον κάνουν τόσο σπουδαία προσωπικότητα

8 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Èá Þèåëá íá ìáò åîçãþóåôå, ðáôýñá, ó åôéêü ìå ôç óôüóç ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ áðýíáíôé óôéò ãõíáßêåò êáé ôç óåîïõáëéêüôçôá êáé ôïí ôñüðï ðïõ ôçí ðýñáóå óôç èåïëïãßá ¼ ποιος διαβάζει τον Παύλο, δε θα πρέπει να ξεχνάει κάτι πολύ σημαντικό: ότι ο κόσμος στον οποίο γεννήθηκε και διαμορφώθηκε ο Παύλος είναι ανδροκρατικός και συνεπώς θα έπρεπε να περιμένει εκ μέρους του ορισμένες θέσεις του απέναντι στις γυναίκες να είναι αποτρεπτικές κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και δε θα πρέπει να του διαφεύγει και κάτι ακόμα: ότι είναι διαρκώς περιτριγυρισμένος από γυναίκες συνεργάτιδες. Λοιπόν εκεί θα έπρεπε να δει το θέμα όπως όλα, δηλαδή μια διαλεκτική ανάμεσα σ έναν κόσμο μιας άλλης εποχής. Παραδείγματος χάρη, αν άφηνε το γυναικείο στοιχείο μέσα στις κοινότητες να αναπτύξει έντονες θρησκευτικές πρωτοβουλίες, αυτό θα ήταν σε βάρος του χριστιανισμού, διότι οι άλλοι θα ήταν έτοιμοι να πουν γύναια ευφάνταστα και υστερικά που βλέπουν οράματα και τέτοια πράγματα. Αυτά, επομένως, ο Παύλος δεν τα ήθελε μέσα στην Εκκλησία, αλλά και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Παύλο να χρησιμοποιεί συνεχώς γυναίκες συνεργάτιδες. Όσον αφορά το θέμα της σεξουαλικότητας, όταν γράφει, δεν είναι έγγαμος. Το θέμα είναι αν είχε χηρέψει, όπως μερικοί ισχυρίζονται, ή αν αντιθέτως είχε μείνει άγαμος. Πάντως, δεν ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή για τους Εβραίους να υπάρχουν άγαμοι. Αυτό το έκανε ο Ιησούς. Η αγαμία σαν αξία υπερφυσική ανάγεται στον Ιησού. Δεν είναι το σύνηθες μεταξύ Εβραίων. Και σ αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι. Οι πρώτοι χριστιανοί δε γνώριζαν μια ανάσταση των νεκρών ατομική όπως συνέβη με τον Ιησού, τη γνώριζαν μονάχα ως συλλογική, δηλαδή όλων των νεκρών. Με λίγα λόγια περίμεναν το τέρμα της Ιστορίας, όχι την ανάσταση ενός ανθρώπου μεμονωμένου. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθεί έ- νας εσχατολογικός πυρετός, όπως λέγεται, ότι από στιγμή σε στιγμή θα τελειώσει η Ιστορία, ο Ιησούς θα επανέλθει κτλ. Υπάρχουν και στον Παύλο τέτοια δείγματα, ότι περίμενε γρήγορα την επάνοδο του Ιησού στον κόσμο, δηλαδή τον τερματισμό της Ιστορίας, χωρίς όμως ο ίδιος να εμφανίζει εκείνη την πυρετική έξαψη που εμφάνιζαν άλλοι χριστιανοί. Μέσα, λοιπόν, σ αυτή τη νοοτροπία, η σεξουαλική ζωή ή και η οικονομική ζωή, είναι αναπόφευκτο να υποβαθμιστούν. Και είναι φυσικό, διότι αν εμείς γνωρίζαμε ότι στο τέλος αυτού του χρόνου ενδεχομένως, είναι δυνατό να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, το τέρμα της Ιστορίας, η ανάσταση των νεκρών και η είσοδος της ανθρωπότητας στην αιωνιότητα, δε νομίζω ότι θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερα το σεξουαλικό ή το οικονομικό θέμα. Έτσι πιστεύω ότι εξηγούνται αυτά τα κείμενα μέσα στην Καινή Διαθήκη που υποβαθμίζουν τόσο τη σεξουαλική, όσο και την οικονομική ζωή. Αλλά από κει κι έπειτα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Παύλος με τη σεξουαλικότητα. Ακόμα και η φρασεολογία του δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κόμπλεξ. Και πραγματικά, εκείνη την εποχή τι κόμπλεξ θα μπορούσαν να έχουν; Γενικότερα οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, δηλαδή του 1ου αιώνα μ.χ. στην εβραϊκή κοινωνία, ήταν πολύ πιο κοντά στις πρωτογενείς καταστάσεις όπως η σεξουαλική, απ ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Υπάρχει δηλαδή μια σεμνότητα, χωρίς να υπάρχει σεμνοτυφία. Ε. Κουτελάκη Ï ñéóôüò åßíáé ç ïëïêëþñùóç ôçò áðïêüëõøçò ôïõ Èåïý Ο απόστολος Παύλος είναι ένας μετεστραμμένος στην πίστη του Ιησού Χριστού. Στο δρόμο προς τη Δαμασκό, η ζωή του άλλαξε ριζικά και ασπάστηκε αυτό που κατεδίωκε. Διώκτης, αρχικά, των μαθητών του Ιησού, ο Παύλος, ήθελε να καταστείλει ό,τι έβλεπε ως παρεκτροπή από την πίστη των πατέρων. Ένθερμος ζηλωτής ο ίδιος συμμετείχε στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Όταν όμως με εξαιρετικό τρόπο ο Χριστός του αποκαλύφθηκε και αφού ο Παύλος βαπτίσθηκε, τότε δόθηκε -ψυχή και σώμαστην πίστη του Χριστού. Για κανέναν απόστολο, συνεπώς ούτε και για τον Παύλο, η πίστη στο Χριστό δεν είναι εγκατάλειψη της πίστης του Ισραήλ ούτε της Διαθήκης ούτε θεωρούν ότι ξεκινούν νέα θρησκεία. Αντίθετα, η πίστη στον Ιησού τον Ναζωραίο είναι εκπλήρωση των υποσχέσεων και των επαγγελιών του Θεού προς το λαό του, ολοκλήρωση του σχεδίου Του. Ό,τι ο Θεός άρχισε με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, το ολοκληρώνει με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Αυτός συγκεντρώνει το λαό του Ισραήλ, ανανεώνει και τελειοποιεί τη σχέση του λαού με το Θεό του. Η θεϊκή ζωή, η αγιότητα και η σωτηρία, η εκπλήρωση κάθε επαγγελίας του Θεού ÉÉÉ. Ç èåïëïãßá ôïõ áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος Δομίνικος Θεοτοκόπουλος πραγματοποιείται από τον Χριστό. Αυτός είναι το πλήρωμα του Νόμου και των προφητών. Ο Παύλος στο κήρυγμά του είναι χριστοκεντρικός: Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία για τον άνθρωπο παρά μόνο αυτή που ο Θεός μάς προσφέρει με τον Ιησού Χριστό. Αυτός κένωσε τον εαυτό του από τη θεϊκή δόξα Του, έγινε άνθρωπος και υπηρέτησε τον άν

9 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ θρωπο μέχρι τη θυσία του σταυρού, ώστε να καταλύσει τη δύναμη του θανάτου και της αμαρτίας (Κολ1,15 εξ), δηλαδή να μας ανοίξει το δρόμο της ανάστασης και της θεϊκής ζωής. Ο μωσαϊκός Νόμος τελειώνει την αποστολή του με τον ερχομό του Μεσσία. Τα πάντα δίνονται δια του Χριστού. Ο Χριστός προετοιμάστηκε από το Νόμο και τους προφήτες. Έχοντας τώρα τον Χριστό, έχουμε κάθε θεϊκή δωρεά. Αυτός είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Απέναντι σε όλους, χριστιανούς ή εθνικούς, Ιουδαίους ή σε όσους ταλαντεύονται μεταξύ ιουδαϊσμού και χριστιανισμού, ο Παύλος έγινε ο ακούραστος κήρυκας της σωτηρίας εν Χριστώ: Ο σταυρός και η ανάσταση του Κυρίου βγάζουν τον άνθρωπο από τη σφαίρα της αμαρτίας και του θανάτου, τον εισάγουν στη σφαίρα της αγιότητας και της ζωής του Θεού. Δε διατηρούνται λοιπόν οι λατρευτικές εντολές του παλαιού Νόμου. Καταργείται ο μεσότοιχος που χωρίζει τον Ισραήλ από τους εθνικούς (Eφ 2,14), εφόσον όποιος πιστεύει στο Χριστό δέχεται τη σωτηρία του Θεού και εισέρχεται στο λαό Του. Αυτό όμως, αναπόφευκτα, σημαίνει το τέλος του ιουδαϊσμού όπως εμφανίζεται ως τότε. Η ρήξη με τον ιουδαϊσμό είναι οδυνηρή. Ο Παύλος το νιώθει στη σάρκα του και η πληγή αυτή θα τον βασανίζει σε όλη του τη ζωή (Ρωμ 9,3): Ο λαός του Ισραήλ στην πλειονότητά του δεν ακολούθησε τον Μεσσία. Οι αντιδράσεις και η πολεμική των Ιουδαίων θα τον συνοδεύουν σε όλο του το έργο, όπου κι αν πάει. Γι αυτούς θα είναι ο αποστάτης, ο αρνητής της παραδοσιακής πίστης, ο ταραξίας των πιστών σε όλο τον κόσμο. Για τον Παύλο, ο λαός έμεινε τυφλός στο μεγαλύτερο έργο του Θεού του. Δεν αντιλήφθηκε την ώρα της σωτηρίας. Και σήμερα ακούμε να προσφέρεται και να διακηρύττεται η αλήθεια και η σωτηρία από πολλούς χώρους, από πολλούς ανθρώπους. Σίγουρα, ο Θεός σώζει ανθρώπους και έξω από την ορατή Εκκλησία Του. Πολλοί δίκαιοι είναι κοντά στο Θεό, ακόμη και αν δεν Τον γνωρίζουν μέσα από την Αποκάλυψή Του. Αλλά όσοι σώζονται, σώζονται από τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος που να μας ενώνει με το Θεό παρά μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν μας οδηγεί στο Θεό παρά μόνο αυτός που ήρθε από το Θεό. Αυτός είναι η οδός και η θύρα. Ôï êþñõãìá ôçò óùôçñßáò Ο απόστολος Παύλος κηρύττει και παρουσιάζει τη σωτηρία των ανθρώπων από το Θεό υπό μορφή αντιθέσεων: πίστη και έργα, παλαιός κόσμος και νέος κόσμος, εν πνεύματι και κατά σάρκα κ.ο.κ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έφτασε στο Θεό με την άσκηση και την αρετή του. Καμιά ανθρώπινη πράξη δεν μπορεί να φτάσει το Θεό, καμιά ανθρώπινη πράξη δεν είναι χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό. Η έξοδος από τη φθορά της αμαρτίας και η είσοδος στη ζωή του Θεού είναι προσφορά από τον ίδιο το Θεό, που δίνεται γενναιόδωρα εν Χριστώ. Δίκαιος κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν όποιος ακολουθούσε τις εντολές και τηρούσε τον Νόμο. Κανείς όμως δεν ήταν άψογος στην τήρηση του Νόμου, τονίζει ο απόστολος Παύλος. Η σωτηρία τώρα προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με τον Χριστό και δίκαιος είναι όποιος δικαιώνεται, γιατί δέχεται και πιστεύει στον απεσταλμένο του Θεού. Η πίστη και το βάπτισμα είναι λοιπόν αναγέννηση και συμμετοχή στο θάνατο και στην ανάσταση του Χριστού, είσοδος στην κοινωνία με το Θεό και ζωή εν Πνεύματι. Ο αναγεννηθείς άνθρωπος δε ζει πλέον σύμφωνα με το φυσικό κόσμο, δεν κινείται και δε συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα και τις ανθρώπινες δυνατότητες, με άλλα λόγια όχι πλέον κατά σάρκα, αλλά εν Πνεύματι, μέσα στα δεδομένα και τις δυνατότητες του Θεού, μέσα στη χάρη, συνεπώς, ανήκει στον καινούργιο κόσμο και στη Βασιλεία του Θεού (Ρωμ 7,6). Ο Χριστός είναι λοιπόν ο νέος Αδάμ, η αρχή μιας νέας ανθρωπότητας(ρωμ 6,15). Τα πάντα δημιουργήθηκαν από το Θεό, για να βρουν την πληρότητά τους με το Χριστό. Αυτός εξυψώνει, εισάγει τα πάντα στη σφαίρα της χάρης και της ζωής του Θεού. Πρόκειται για το σχέδιο του Θεού από την αρχή του κόσμου, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορούσε να φανταστεί. Με το σταυρό καταργείται και νικάται η δύναμη του κακού και του θανάτου. Ο Χριστός καταλύει κάθε κακό μέχρι τη ρίζα του. Η ανάστασή του ανανεώνει τον άνθρωπο και τον εντάσσει στην κοινωνία με το Θεό. Ο σταυρός, ο οποίος στα μάτια των ανθρώπων είναι σκάνδαλο και γεγονός απαράδεκτο, στα μάτια των πιστών είναι σοφία και δύναμη Θεού, γιατί η σοφία, η δύναμη και η αγάπη του Θεού είναι ένα ( Α Κορ 1, 24). Το σχέδιο της σωτηρίας, που καθοδηγείται από την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, ανατρέπει μεν τη λογική των ανθρώπων, αλλά έχει τη δική του λογική, συνέπεια και αρμονία. Σε όσους σήμερα δεν τολμούν να πιστέψουν ότι υπάρχει η αλήθεια, ή ότι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια, ο απόστολος Παύλος αποκαλύπτει και μας παρουσιάζει το μεγαλειώδες σχέδιο της σωτηρίας από την αρχή του κόσμου μέχρι την ολοκληρωτική κοινωνία με το Θεό και πώς καθένας καλείται στην νέα κτίση και στην ζωή μέσα στη δική Του αγάπη και πληρότητα

10 ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Ç Åêêëçóßá: Ýíá óþìá êåöáëþ ôïõ ïðïßïõ åßíáé ï ñéóôüò Οι Γραφές προαναγγέλλουν τον Μεσσία και, μαζί με αυτόν, την κάθαρση την ανανέωση του Ισραήλ. Η νέα όμως κοινότητα την οποία ο Χριστός ιδρύει και καθοδηγεί έχει μια τόσο στενή και υψηλή σχέση με το Θεό, που υπερβαίνει και ξεπερνά οποιαδήποτε εικόνα ή περιγραφή είχαμε ως τότε. Ο απόστολος Παύλος με θαυμάσιο τρόπο αποκαλύπτει αυτή τη σχέση με το Θεό είτε την προσωπική, όταν μιλά για τον εαυτό του είτε την κοινοτική, όταν μιλά για την Εκκλησία των πιστών του Χριστού. Η νέα κοινότητα, η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα πιστών, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός. Πολλά τα μέλη και διαφορετικά ως προς τη θέση και τη λειτουργία, πολλά και τα διακονήματα μέσα στην Εκκλησία, όμως, όλα οργανικά ενωμένα μεταξύ τους και ενωμένα με την κεφαλή. Έτσι, ο Χριστός εννοείται πάντα με την Εκκλησία του και η Εκκλησία πάντα με την κεφαλή της (Εφ 1,22). Η πίστη και το βάπτισμα, η συμμετοχή στο σταυρό και την ανάσταση του Κυρίου, εντάσσει λοιπόν τον πιστό στην νέα κοινότητα των αγίων, που ο Θεός από καταβολής κόσμου προέβλεψε να συνάξει κοντά του. Ανάμεσα στον Κύριο και την Εκκλησία του υπάρχει ένας δεσμός ενότητας και αγάπης όπως μεταξύ του νυμφίου και της νύφης. Αυτήν την ερωτική και γιορταστική εικόνα χρησιμοποιεί ο απόστολος για να φωτίσει την ενότητα του Χριστού και της Εκκλησίας και αυτή πάλι φωτίζει με ένα νέο φως το δεσμό του γάμου (Εφ 5,21εξ). Αναγεννημένοι με το βάπτισμα και την πίστη, οι πιστοί ανήκουν πλέον στην κοινωνία των αγίων, είναι πολίτες του ουρανού, μέλη της τελικής εκείνης κοινότητας πιστών, την οποία μέσα από όλες τις περιπέτειες της ιστορίας ο Θεός συγκεντρώνει γύρω του. Στην νέα ενότητα που αποκτά το σώμα των πιστών οι παλαιές διαφορές εκλείπουν και σβήνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν άνδρας και γυναίκα, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος δεν υπάρχει Ιουδαίος και εθνικός. Οι διαφορές αυτές είναι πρόσκαιρες και δευτερεύουσες, υπερβαίνονται από την ενότητα των τέκνων του Θεού μέσα στη νέα κοινότητα. Έτσι, ο απόστολος καλεί τους πιστούς να συνειδητοποιήσουν το ύψος της κλήσης που ο Θεός τους απευθύνει μέσω του Χριστού και να ακολουθήσουν μια ζωή ανάλογη (Εφ 4,1). Να συνειδητοποιήσουν το βάθος της αγάπης του Θεού. Τους προτρέπει να συμπεριφέρονται και να ζουν αντάξια αυτής της κλήσης. Ενώθηκαν με τον Χριστό και έγιναν οικείοι του Θεού, η πρόσκληση αυτή εκφράστηκε όχι με κάποιο τυχαίο τρόπο, όχι μέσω κατώτερων μεσαζόντων, αλλά με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, με το πάθος στο σταυρό του Κυρίου, με την ένδοξή του ανάσταση. Τους προτρέπει λοιπόν να μην προσαρμόζονται και να μην υποτάσσονται στη λογική και στους κανόνες του κόσμου αυτού, αλλά στη λογική και στους κανόνες του Ευαγγελίου του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να είναι αγωνιστές και να δέχονται την αλήθεια, την ελπίδα και το θάρρος μέσα από το Ευαγγέλιο, να είναι στη σάρκα του κόσμου άνθρωποι που ζουν κατά το Πνεύμα του Θεού. π. Θ. Κοντίδης Στη χριστιανική μου κατάρτιση ο Απόστολος Παύλος έχει μια ιδιαίτερη θέση. Πρώτα απ όλα γιατί είναι εκείνος που όχι μόνο στράφηκε πρώτος προς τους ειδωλολάτρες (που είναι οι πρόγονοί μας), αλλά και γιατί ενοποίησε όσους δέχτηκαν το Ευαγγέλιο όποια προέλευση κι αν είχαν. Τι σημαίνει για τη νοοτροπία μου και τη συμπεριφορά μου η παρουσία στον τόπο όπου ζω τόσων καθολικών χριστιανών από πολλά και διάφορα μέρη του κόσμου; Ύστερα, είναι εκείνος που πρώτος από τους Αποστόλους επισκέφθηκε διάφορες πόλεις της πατρίδας μας και ίδρυσε τις πρώτες Εκκλησίες. Τι ρόλο έχει η Εκκλησία στη ζωή μου; Έχω μόνο να λαβαίνω ή μήπως έχω και να συμβάλω στη συντήρησή της και στην εικόνα της; Σ αυτό το παύλειο έτος που η Εκκλησία μάς προτείνει ποικίλα ερεθίσματα στη μελέτη του χείμαρρου που ονομάζεται Παύλος, δύο σκέψεις με αγγίζουν πολύ βαθειά. Η πρώτη σκέψη είναι ότι ο Παύλος δεν έζησε κοντά στο Χριστό κατά την επίγεια ζωή του, όπως οι άλλοι Απόστολοι. Ο Παύλος γνώρισε το Χριστό όπως μπορούμε, αν βέβαια θέλουμε, να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Δηλαδή με τα μάτια της πίστης και διαμέσου των απλών καθημερινών γεγονότων της ζωής μας. Γνώρισε το Χριστό από αυτά που του είπαν οι Απόστολοι, ίδια λόγια, ίδιες κινήσεις που έχουν φτάσει και συνεχίζουν να φτάνουν σε μας διασχίζοντας τους αιώνες. Πόσο γνωρίζω και κατά συνέπεια πόσο νόημα δίνουν στη ζωή μου τα λόγια της αγίας Γραφής; Óôï áóìïß... ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ Η δεύτερη σκέψη, πολύ δυνατή, που με εκπλήσσει αλλά και με εμψυχώνει, είναι ότι ένας φανατικός διώκτης της Εκκλησίας τόλμησε να γίνει (αφού βέβαια μετάνιωσε) ένας διαχρονικός εραστής και υπέρμαχός της. Οι αμαρτίες του δεν στάθηκαν εμπόδιο να γίνει άγιος και μάλιστα το φως των εθνών. Πόσες αμέτρητες φορές δεν καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού, με την αδιαφορία, τη χλιαρότητα, ή και την αδιαλλαξία; Πόσες φορές δεν αγνόησα ή υποτίμησα τον Λόγο του Θεού ενώ ξέρω ότι από τώρα με κάνει να απολαμβάνω αυτά που μας διδάσκει; Αυτό το παύλειο έτος, παρακαλώ πολύ θερμά τον Άγιο Παύλο σαν ιδιαίτερα προικισμένο καθηγητή να μας καθοδηγεί με τα φωτισμένα λόγια του σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αφού οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να ζούμε είναι οι ίδιοι για τους οποίους αξίζει να πεθάνουμε. Στέλλα Φωσκόλου 20 21

11 Ç ÅËËÁÄÁ ÓÅ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÓÅ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ Ç ÅëëÜäá óå êïéíùíéêþ êñßóç Ï èüíáôïò åíüò ìáèçôïý áðü Ýíáí áóôõíïìéêü óôçí ðåñéï Þ ôùí Åîáñ åßùí ýóôåñá áðü Ýíá ëåêôéêü äéáðëçêôéóìü Þôáí ç óðßèá ðïõ ðñïêüëåóå ìéá ðõñêáãéü êáé ìéá êïéíùíéêþ Ýêñçîç ùñßò ðñïçãïýìåíï óå áõôþí ôç þñá. Oλοι όσοι νοιαζόμαστε αυτόν τον τόπο βλέπουμε με πόνο ψυχής τα γεγονότα και τις ταραχές αυτών των ημερών. Η χώρα μας κατρακυλάει στις ταραχές και στη βία, το μίσος και η περιφρόνηση προς τον άλλον φωλιάζει στις καρδιές όλο και περισσότερων ανθρώπων. Συνεπώς, γινόμαστε μια ζούγκλα. Το μίσος όπλισε το χέρι του αστυνομικού, ο οποίος νιώθοντας ότι κάποια προσβολή ξεχείλισε το ποτήρι μέσα του, θέλησε να τη ξεπληρώσει σαν νταής και σκληρός. Το μίσος έκανε μετά τους αναρχικούς και άλλους νέους να κάψουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Το μίσος κάνει τους μαθητές να πετάνε πέτρες στους αστυνομικούς σε πολλές πόλεις της χώρας. Το μίσος οπλίζει το χέρι των εκδικητών που θέλουν να ανταποδώσουν αίμα στο αίμα. Η περιφρόνηση προς τον άλλον κάνει την διαφθορά, τις διαπλοκές, τα καρτέλ του γάλακτος, των τραπεζών, των τροφίμων, των καυσίμων κτλ. Ζούμε την έκρηξη μιας δυσαρέσκειας, έναν αυθόρμητο ξεσηκωμό των νέων, κυρίως, αλλά κοντά στους νέους είναι και τα συνδικάτα και άλλες πολιτικές ομάδες. Μια βαθειά δυσαρέσκεια και απογοήτευση που αφορά όλους τους τομείς της κοινωνίας: την οικονομία και την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, την Εκκλησία Η διαφθορά και η ατιμωρησία, η αναξιοκρατία, η αναξιοπιστία έφτασαν στα άκρα. Θα έλεγε κανείς ότι όλα τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν εδώ και πολλά χρόνια ξέσπασαν τώρα. Οι νέοι ξεσπούν χωρίς να έχουν καμιά πρόταση και κανένα συγκεκριμένο αίτημα. Είναι μια έκρηξη, δεν είναι κίνημα με στόχους. Στις καταστροφές όμως που είδαμε κυριάρχησε η απελπισία και ο μηδενισμός. Οι καταστροφές ήταν μια κραυγή μέσα στο κενό και την απουσία. Οι νέοι βρέθηκαν να ζουν σε απουσία ενός νοήματος ζωής, απουσία δασκάλων και προτύπων ζωής, απουσία χώρων και χρόνου πραγματικής συνάντησης και επικοινωνίας, απουσία γονέων, απουσία αξιόπιστων θεσμών. Είναι αλήθεια ότι η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής ηθικής μέσα στην ελληνική κοινωνία, η αναποτελεσματικότητα και η διαφθορά στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι μια αρρώστια που από πολύ παλιά ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία. Οι νέοι αισθάνονται ιδιαίτερα αυτό το βάρος σε καιρούς ανασφάλειας. Ακόμη και τώρα, ενώ η χώρα κατρακυλά προς την καταστροφή, η πολιτική τάξη επιμένει μικροκοματικά, δε φαίνεται σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τη σοβαρότητα και ενεργητικότητα που χρειάζεται, και αυτό, πραγματικά, οδηγεί στην απόγνωση. Βεβαίως, οι νέοι, αντιδρώντας όπως αντιδρούν, ακολουθούν την ίδια λογική αυτών που καταγγέλλουν, προεκτείνουν στα άκρα την ίδια συμπεριφορά. Θέλουν να είναι διαφορετικοί, αλλά η διαφορά δεν είναι ουσιαστική. Βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Έτσι, στην ατιμωρησία της διαφθοράς προτείνουν την ατιμωρησία των βανδαλισμών και των πυρκαγιών. Κατά της ανομίας απαντούν με τη δική τους ανομία, όταν κάνουν καταλήψεις και καταστρέφουν τα σχολεία, τον εξοπλισμό τους και τα δημόσια κτίρια. Στην αυθαιρεσία των πολιτικών και στη βία της αστυνομίας απαντούν με τη δική τους αυθαιρεσία, όταν κλείνουν τους δρόμους και με πυρκαγιές καταστρέφουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Αυτό οι νέοι, φυσικά, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Θα ήταν παράλογο να ζητά κανείς από αυτούς να έχουν μια διαφορετική στάση. Από πού θα τη μάθαιναν; Ακολουθώντας λοιπόν τη συνήθη τακτική, όπως τη βλέπουν στην κοινωνία, οι νέοι αμφισβητούν χωρίς να συνεργάζονται, διεκδικούν χωρίς να προσφέρουν, γκρεμίζουν χωρίς να χτίζουν, απαιτούν χωρίς να σέβονται. Η αδυναμία να επιδιώξουμε μια λύση είναι αυτό που κάνει το μεγάλο αδιέξοδο την παρούσα κρίση. Ακόμη και τώρα, ως λαός δεν καταφέρνουμε να σκεφτούμε και να δούμε πού είναι το λάθος και το κακό, πώς θα το αλλάξουμε, με ποια μέσα και ποια μέτρα, πως θα τα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα με συνέπεια, ώστε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Αντιδράμε με το ένστικτο, όπως στις δημοκρατίες της μπανανίας. Έχουμε συνεχώς ανάγκη από έναν εξωτερικό υπαίτιο των δεινών μας. Πάντα μας φταίνε οι άλλοι και δε θέλουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Είμαστε ακόμη στο μυαλό μας οι υποτελείς ενός δυνάστη και ζούμε πραγματικά μόνο όταν αμφισβητούμε και επαναστατούμε. Δεν έχουμε γίνει πολίτες, κύριοι του τόπου τους, οι οποίοι διαμορφώνουν την δημόσια ζωή σύμφωνα με αυτό που επιθυμούν και με αυτό που πιστεύουν. Έχουμε περάσει πολλούς αιώνες υποτελείς σε διάφορες δυνάμεις και 22 23

12 Ç ÅËËÁÄÁ ÓÅ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÓÅ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÊÑÉÓÇ αυτό μας έχει επηρεάσει σε βάθος. Θαυμάζουμε τον ξεσηκωμό και την αντίσταση. Δεν καταφέρνουμε να ενωθούμε και να χτίσουμε. Υπάρχει όμως καιρός για αμφισβήτηση και καιρός για συμφωνία, καιρός για να γκρεμίσεις και καιρός για να χτίσεις. Είναι ανάγκη λοιπόν να σταματήσουμε, και πρώτα οι ενήλικοι, δηλαδή οι κυβερνώντες, τα συνδικάτα, τα κόμματα και άλλοι θεσμοί, αυτό το εθνικό σπορ της διαμαρτυρίας, της αντίδρασης, της «αντίστασης» και της καταστροφής. Σήμερα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο θετική στάση. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μόνο αμφισβητούν, αλλά ανθρώπους που οικοδομούν, αυτούς που έχουν ιδέες και δημιουργούν. Όχι ανθρώπους που διαδηλώνουν, αλλά ανθρώπους που εργάζονται και έχουν στόχους. Όχι αυτούς που καταστρέφουν, αλλά αυτούς που ενώνουν και συνεργάζονται. Φτάνει πια η ανωριμότητα και η ανευθυνότητα, η οποία αυτοαποκαλείται πνεύμα ελευθερίας. Το χάος δεν είναι ελευθερία. Μια κοινωνία που δεν υπερασπίζεται την ασφάλεια των πολιτών της δεν έχει καμιά ελευθερία. Δυστυχώς, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν οι νέοι στα σχολεία είναι οι καταλήψεις. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό: ανομία, ατιμωρησία, καταστροφή δημόσιας περιουσίας, αυθαιρεσία των λίγων πάνω στους πολλούς. Βλέπω με λύπη παιδιά 13, 14, 15 ετών να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς και να τους φτύνουν, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία, όπου η αστυνομία δεν είχε καμιά σχέση με τα γεγονότα της Αθήνας. Γιατί κανείς δεν τους εξηγεί ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το κάνουν αυτό, ότι δεν ξέρουν τίποτε για τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους, ότι μπορεί να πενθεί και αυτός για το κακό που έγινε και να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του ευσυνείδητα; Γιατί το σχολείο γίνεται κόλαση για τα παιδιά των αστυνομικών; Γιατί οι δάσκαλοι και οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά την τύφλωση, τον φανατισμό, το μίσος, που -φυσικάθα στραφεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση και άλλους στόχους, όταν το γενικότερο κλίμα αλλάξει; Το πιο τραγικό είναι ότι και η νέα γενιά μαθαίνει τον ίδιο τρόπο, τον τωρινό και τον χθεσινό, του μίσους και της τύφλωσης, της περιφρόνησης προς τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό καλό. Έτσι, δε διαγράφεται καμιά προοπτική αλλαγής από το σημερινό ξεπεσμό των πάντων. Στη διαφθορά προσθέσαμε και το μηδενισμό. Στον υλισμό προσθέσαμε και την απελπισία. Ακόμη και η οικογένεια, που πάντα ήταν βασικό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας δε φαίνεται να αντέχει στη σημερινή λαίλαπα. Πολύ συχνά οι γονείς είναι υπέρ απασχολημένοι, αλλά και οι ίδιοι εσωτερικά κενοί και αβέβαιοι. Μεταδίδουν, ακόμη, ένα καλό επίπεδο ζωής στα παιδιά τους, αλλά χωρίς αξίες και χωρίς ελπίδα. Για μας τους πιστούς, αυτά είναι αντίθετα από όσα μας δίδαξε ο Χριστός. Η βία και η απελπισία που δείχνουν οι νέοι, η διαφθορά και ο κυνισμός των παλιών δεν είναι ο δρόμος που δείχνει το Ευαγγέλιο. Αλλά και ένας σοφός πολιτικός, ο Γκάντι, έλεγε στους νέους της χώρας του αν θέλεις αλλαγή στην κοινωνία, εσύ ο ίδιος πρέπει να είσαι η εικόνα της αλλαγής που επιδιώκεις. Πρέπει να δούμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Αυτά τα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας τα δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής που ακολουθήσαμε και της δικής μας νοοτροπίας. Δεν μας φταίει κανείς άλλος. Ούτε ο ιμπεριαλισμός, ούτε η παγκοσμιοποίηση ούτε η διεθνής συγκυρία. Αντίθετα, η Ελλάδα από την είσοδό της στην Ευρώπη, αλλά και πιο πριν, ήδη μετά τον πόλεμο, είχε μεγάλη βοήθεια, θεσμική και οικονομική, την οποία όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Το πρώτο μας πρόβλημα είναι η διαφθορά, δηλαδή η φθορά των πιο βασικών κοινωνικών αξιών που θεμελιώνουν την πολιτισμένη κοινωνία. Το δεύτερο μεγάλο μας πρόβλημα είναι η αδυναμία να βγούμε από τη στείρα αντίδραση και να ενεργήσουμε παίρνοντας μέτρα που οικοδομούν δίκαιους θεσμούς. Χωρίς μια δέσμη κοινωνικών αξιών και κανόνων καμιά κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Χωρίς προσήλωση και υπεράσπιση του κράτους δικαίου δεν υπάρχει πολιτισμένη κοινωνία, ούτε ελευθερία, ούτε δυνατότητα προόδου. Και είναι καιρός που αυτές τις αξίες τις περιφρονούμε και τις παραβαίνουμε, μικροί και μεγάλοι. Αυτός ο τόπος έχει μια παράδοση που πρέπει να σεβαστούμε. Έχει έναν πολιτισμό και μια πνευματική κληρονομιά από την οποία παίρνουν φως ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο. Όσα έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα, υλικά και πνευματικά, όποιες κι αν είναι οι ελλείψεις, έγιναν με μεγάλες θυσίες, με κόπο και αγώνες. Έχουμε ένα χρέος στους πατέρες μας και στις θυσίες τους. Έχουμε και χρέος στις επόμενες γενεές. Ο δρόμος που έχουμε πάρει τόσο οι μεγάλοι με τον εγωισμό μας όσο και οι νέοι με το μηδενισμό τους είναι καταστροφικός. Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι σ αυτόν τον τόπο. Να καταλάβουμε τι μας γίνεται και να σεβαστούμε στοιχειωδώς τον συνάνθρωπο. Όλοι πρέπει να κινηθούμε: Γονείς και δάσκαλοι, κοινωνικές οργανώσεις, Εκκλησία, άτομα και θεσμοί, όλη η κοινωνία πρέπει να κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσει μια τόσο βαθειά κρίση. Πριν η χώρα αυτή διαλυθεί τελείως εις τα εξ ων συνετέθη. π. Θ. Κοντίδης 24 25

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου τμήμα Β1 2012-2013

2 ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου τμήμα Β1 2012-2013 2 ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου τμήμα Β1 2012-2013 Απόστολος Παύλος Ο Απόστολος των Εθνών Καταγωγή και παιδεία Εκτός από την Καινή Διαθήκη, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες πηγές για τον βίο του Παύλου. Μέσα από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!!

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου!! JOSTEIN GAARDER «Αφότου γεννήθηκες, ανυπομονώ να σου διηγηθώ την ιστορία του κοριτσιού με τα πορτοκάλια. Σήμερα - δηλαδή τώρα που σου γράφω- είσαι ακόμα πολύ μικρός για να την καταλάβεις. Γι αυτό θα στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα