Ὑμνογραφικὲς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑμνογραφικὲς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου."

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 24 ὙμνογραφικὲςἀναφορὲςστὴνἐξορίατοῦἸωάννητοῦ Χρυσοστόμου. ΜαρίαΧρόνη Βακαλοπούλου ὙποψήφιαδιδάκτωρΒυζαντινῆςΦιλολογίας ΤμῆμαΦιλολογίας,ΠανεπιστήμιοἈθηνῶν. Ἡποιητικὴἀφήγησητῶνγεγονότωντῆςζωῆςτῶνἁγίωνἀποτελεῖ βασικὸγνώρισματῶνπερισσοτέρωνἐκκλησιαστικῶνποιητῶν.γιὰ τὸνἰωάννηχρυσόστομοτὸγεγονὸςστὸὁποῖοἀναφέρονταιοἱ περισσότεροιὑμνογράφοι,εἶναιαὐτὸτῆςἐξορίαςτου,διακρινόμενο σὲδύοπράξεις:τὴνπορείατοῦἁγίουπρὸςτὴνἐξορίακαὶτὴν ἐπάνοδοτοῦσκηνώματόςτουστὴνκωνσταντινούπολη.ἡπρώτη πράξηπεριγράφεταικυρίωςστὰκείμεναποὺσυνθέτουντὶς ἀκολουθίεςτῆς13ηςνοεμβρίου,ἡμέραμνήμηςτοῦἁγίουἰωάννου τοῦχρυσοστόμου.ἡδεύτερηπράξη,αὐτὴτῆςἐπανόδουτοῦ σκηνώματος,ἀποτελεῖτὸνκεντρικὸθεματικὸἄξονατῶν ὑμνογραφικῶνἔργωνποὺσυνθέτουντὶςἀκολουθίεςτῆς27ης Ἰανουαρίου,κατὰτὴνὁποίατιμᾶταιἡἀνακομιδὴτῶνλειψάνωντοῦ ἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου,πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 1. Ἡἐξορία,ὅπωςεἶναιφυσικό,λαμβάνειδιαστάσειςμαρτυρίου,ὥστε νὰθεωρεῖταιὁἅγιοςἰσοστάσιοςτῶνμαρτύρων,ἐνῶἡἐπάνοδος,μὲ ὅλατὰγεγονόταποὺτὴνσυνοδεύουν,ἀποτελεῖτὴνπλήρη δικαίωσητῶνἀγώνωντουκαὶεἶναιοὐσιαστικὰἡἐπίσημη ἀνακήρυξήτουσὲἅγιομὲτὴνἐτυμηγορίατοῦλαοῦτῆς Κωνσταντινουπόλεως. Στόχοςτῆςπαρούσαςμελέτηςὑπῆρξεἡκαταγραφὴὅλωντῶν ὑμνογραφικῶνἀναφορῶνπερὶτὴνχρυσοστομικὴἐξορία,ἡ συνοπτικὴπαρουσίασητοῦπεριεχομένουτῶνἔργων,μέσαστὰ ὁποῖαπεριλαμβάνονταιοἱἀναφορὲςαὐτές,καὶτέλοςἡἐξαγωγὴ συμπερασμάτωνποὺἀφοροῦνγενικότερατὴνσχέσητῆς ὑμνογραφίαςμὲτὴνἁγιολογία.ἔτσιμελετήθηκανδιεξοδικὰτὰ ὑμνογραφικὰκείμεναποὺπεριλαμβάνονταιστὰμηναῖα 2 καὶοἱ 1Βλ.ΜηναῖοἸανουαρίου,τ.Ε,Ρώμη1896,σ Μηναῖα,τ.Γ καὶε,ρώμη1889καὶ1896.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 25 ἀσματικοὶκανόνεςποὺεἶναιἐκδεδομένοιστὰαnalectahymnica Graeca 3 καὶεἶναιἀφιερωμένοιστὸνἰωάννητὸνχρυσόστομο. Ἐνδεικτικὰκαταγράφονταιστὴνπαρούσαμελέτηκαὶὁρισμένες ἀναφορὲςποὺἐντοπίστηκανσὲἐκδεδομένουςὕμνουςτοῦρωμανοῦ Μελωδοῦκαὶἄλλωνμεταρωμανικῶνποιητῶν 4.Συγχρόνως ἐρευνήθηκεὁβίοςτοῦχρυσοστόμου,ὅπωςπαραδίδεταιἀπὸτὶς πηγές,κυρίωςτὰσυναξάριακαὶτὶςἐπιστολὲςτοῦἰδίου 5. Γιὰνὰκαταστεῖπιὸἀκριβὴςἡπροσέγγισητῶνὑμνογραφικῶν κειμένων καὶ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ σύγκριση τῶν στοιχείων μεταξὺ 3 Analecta Hymnica Graeca, τ. ΙΙΙ & V, ἔκδ. Alcestis Proiou, Roma 1971, σσ (ΣτὸἑξῆςAHG). 4 Ρωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica, Berlin1970,Δ.Καλαμάκης,«ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν»,Παρνασσός, 36(1994),σσ Βλ. ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸν βίο καὶ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀπὸ τὴν ἐξορία: Acta Sanctorum, Βruxellis 1925, τ. Δ, σσ , Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ἐπιστολαὶ πρὸς Ὀλυμπιάδα, ἔκδ. A. Μ. Malingrey, Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, SC, Paris 1947, A. M. Malingrey, «Étude sur les manuscritsdeslettresdejeanchrysostomeàolympias»,tr21(1965),σσ ,R. Delmaire, «Les lettres d exil de Jean Chrysostome: Études de chronologie et de prosopographie»,recaug25(1991),σσ ,ΠαλλαδίουἙλενοπόλεως,Διάλογος ἱστορικὸς περὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, SC, 341 (1988), 342 (1988), Ὁ Μέγας ΣυναξαριστὴςτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας,ἔκδ.Μ.Λάγγης,τ.Α (1988),σσ , τ. ΙΑ (1984), σσ , M. Geerard, Clavis Patrum Graegorum II, , Turnhout 1974, Σ. Παπαδόπουλος, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τ. Α, Β, Ἀθήνα 1999, G. Andrés,«Historia e importancia de los textos de San Juan Crisostómo en la Biblioteca Escurialense», Enseñanza Media (1958), σσ , Ch. Baur, Saint Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l histoire littéraire, Leuvain 1907, R. P. Coleman Norton,PaladiiDialogusdeVitaS.JoannisChrysostomi,Cambridge1958,G.Zandonella, «Epistolario Crisostomiano»: Didaskaleion NS. 7 (1929), σσ , Ἀ. Ξυγγόπουλος, «ἍγιοςἸωάννηςὁΧρυσόστομος,Πηγὴσοφίας»,ἈρχαιολογικὴἘφημερὶς( ), σσ.1 36,Χ.Θέμελη,«ἩκοσμητικὴφρασεολογίαεἰςτὸνἱερὸνΧρυσόστομονἐντῇ χρήσει ὑμνογραφίᾳ», Θεολογία 28 (1957), σσ , D. R. Bueno, «El Opúsculo DeinaniGloria desanjuancrisóstomo»,helmatica9(1958),σσ.57 85,C.Fabricius, Zu den Jugendschriften des Johanes Chrysostomos, Untersuchungen zum Klassizismus des 4 Jh. Lund, Gleerup 1962, Ε. Hansack, Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von Alexandrien in Kirchenslavischer Übersetzung [Diss], Würzburg 1974, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ἐπιστολὴ πρὸς Κυριακὸν ἐπίσκοπον, ὄντα ἐξόριστονκαὶαὐτόν,μηναῖονἰανουαρίου,βενετία1852,σσ

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 26 ὑμνογραφίας καὶ ἁγιολογίας, παρατίθενται ἐκ παραλλήλου μὲ τὶς ὑμνογραφικὲς ἀναφορές, τὰ χωρία τῶν ἀντίστοιχων συναξαρίων. Εἶναισαφὲςὅτιοἱδημιουργοὶτῶνὕμνωνμεταπλάθουνποιητικὰτὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐπιμέρους ἐπεισόδια, ποὺ διαδραματίζονται κατὰ τὶς δύο φάσεις τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας. Ἀρχικὰ οἱ βιογράφοι ἐπικεντρώνονται στὴν ἀφορμὴ τῆς ἐξορίας, ἡ ὁποία κορύφωσε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα σύγκρουση τοῦ Χρυσοστόμου μὲ τὸ παλάτι καὶ ἰδιαιτέρωςμὲτὴναὐτοκράτειραεὐδοξία 6 : Οὗτος ὁ μακάριος καὶ θεῖος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, διὰ τὸ μὴ ὑπερορᾶν τὸ δίκαιον ἐν προσώποις, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν βασιλίδα Εὐδοξίαν ἐλέγχειν, διὰ τὰς γενομένας παρ αὐτῆς παρανομίας καὶ ἀδικίας, ἐξορίζεται μὲν δὶς καὶ αὖθις ἀνακαλεῖται τρίτον δὲ καὶ τελευταῖονεἰςκουκουσὸνπέμπεται 7. Καὶ Εὐδοξία τῇ βασιλίσσῃ πρῶτον προσέκρουσε, καὶ εἰς ἔχθραν κατέστη. Ἡ μὲν γὰρ ἥρπασεν ἀμπελῶνα χήρας τινός, καὶ ἡ χήρα ἐπεβοᾶτο ζητοῦσα τὸ ἑαυτῆς καὶ ὁ ἅγιος παρῄνει τὸ ἀλλότριον μὴ κατέχειν καὶμὴπειθομένηντὴνβασιλίδαδιήλεγχε,καὶτῷκατὰτὴν Ἰεζάβελὑποδείγματιἐστηλίτευσεν 8. Ὅπως γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, ὁ Χρυσόστομος ἐξορίστηκε τρεῖς φορές, τὴν πρώτη μὲ ἀπόφαση τῆς βασίλισσας Εὐδοξίας, τὴν δεύτερη καὶ τρίτη μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση ποὺ τὴν ἐπέβαλλεἡαὐτοκράτειρα 9 : Ἡδὲἀποθηριοῦται,ἐγκρατῶςἐχομένητοῦἀμπελῶνοςκαὶτοῦθρόνου ἀπελαύνει αὐτόν, τὸ μὲν πρῶτον δι ἑαυτῆς, τὸ δὲ δεύτερον δι Ἐπισκόπων, οἳ ταῖς δυναστείαις μᾶλλον ἢ τῇ εὐσεβείᾳ ἐπολιτεύοντο. Εἶτα πάλιν ἀποκαθίσταται εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ. Τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον εἰς Κουκουσὸν πέμπεται κἀκεῖθεν μετάγεται εἰς 6 Βλ. V. F. Ommeslaeghe,«Jean Chrysostome en conflit avec l impépatrice Eudοxie. Ledossieretlesoriginesd unelégende»,ab97(1979),σσ ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ ΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ Βλ. G. W. H. J. Liebeschuetz, «Friends and Enemies of John Chrysostom». Ἀφιέρωμα εἰς R. Browning. Maistor. Classical, Byz. and Rennaissance Studies Canberra, 1984,σσ

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 27 Πιτιοῦνταχωρίαοὐμόνονἔρημακαὶτῶνἀναγκαίωνἐπιδεῆ,ἀλλὰκαὶ ἀπὸτῶνγειτονούντωνἰσαύρωνἀεὶπολιορκούμενα 10. Παρακολουθοῦμεστὴσυνέχειατὸντρόπομὲτὸνὁποῖονοἱποιητὲς τῶν Ὕμνων, τῶν Ἀσματικῶν Κανόνων καὶ τῶν Τροπαρίων ἐπεξεργάζονταιτὰἁγιολογικὰστοιχεῖαποὺπροκύπτουνἀπὸτὸβίο τοῦχρυσοστόμου 11 : α.ὕμνοι. Α. Ἀκολουθία εἰς τὸν Χρυσόστομον. Ποίημα Γεωργίου. Ἡ ἀκροστιχίς ΤοῦταπεινοῦΓεωργίου 12. Ἡ σύνθεση ἐπικεντρώνεται ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο στὴν μεγάλη προσφορὰτοῦχρυσοστόμουστὴνἐκκλησία,μὲτὸκηρυγματικὸκαὶ συγγραφικό του ἔργο. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ὕμνου ἐντοπίζονται τρεῖς οἶκοι,μὲσαφεῖςἀναφορὲςστὴνἐξορίατου.τὸθέματουςστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς ἐξορίας καὶ τὴν τιμωρία τῆς Εὐδοξίας. Ὁ ΧρυσόστομοςπαραλληλίζεταιμὲτὸνπροφήτηἨλίακαὶτὸνἸωάννη τὸν Πρόδρομο, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν σὲ σύγκρουση ἀντιστοίχως μὲ τὴν Ἰεζάβελ καὶ τὴν Ἡρωδιάδα. Ὁ παραλληλισμὸς αὐτός, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ στὴν συνέχεια, ἀποτελεῖ ἀγαπητὴ ἐπιλογὴ τῶν ὑμνογράφωντοῦἁγίου 13 : Γῆνεἰςπᾶσανπρὶνὁφθόγγοςσουἐξῆλθεν,/εἰςτὰπέραταδὲ νῦντῆςοἰκουμένης/ῥεῖθρατῶνῥημάτωνσου,ποταμοὶὡςθεόῤῥυτοι, ρέουσι καὶ κατάρδουσι / ψυχὰς καὶ διανοίας τῶν πίστει δεχομένων / 10ΜηναῖοΝοεμβρίου,ὅ.π.,σ Ἡ παρουσίαση τῶν ὑμνογραφικῶν ἔργων ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀρχίζει ἀπὸ τὸ παλαιότερο ὑμνογραφικὸ εἶδος, τοὺς Ὕμνους καὶ συνεχίζει μὲ τοὺς Ἀσματικοὺς ΚανόνεςκαὶτὰΤροπάρια.ἩπαρουσίασητῶνΚανόνωνγίνεταικατὰτὴνσειρά,μὲ τὴν ὁποία βρίσκονται ἐκδεδομένα στὰ AHG καὶ στὰ Μηναῖα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ρώμης. Τὰ συναξάρια παρατίθενται ἀπὸ τὰ Μηναῖα τῶν ἐκδόσεων τῆς Βενετίας. Σημειώνουμε ὅτι σὲ λειτουργικὴ χρήση σήμερα βρίσκονται μόνο τὰ ἔργα ποὺ ὑπάρχουνστὰμηναῖα. 11Δ.Καλαμάκης,«ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν»,Παρνασσός,36(1994), σσ Βλ.AHG,τ.V,σσ καὶΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ.100.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 28 τὰς χρυσοῤῥημοσύνας τῶν σῶν διδαχῶν / νομίσαντες φεύγειν οἱ δυσσεβεῖς γὰρ ἐλέγχους / τῆς παγχρύσου, μάκαρ, σου γλώττης, ὑπερορίᾳἀκρίτῳκρίσει,/κατέκρινανκατάκριτοιὡςδύσχρηστοντὸν δίκαιον,/ἀπείρξαντεςτοῦθρόνουσεκαὶποίμνηςἀπελάσαντες /ἀλλ ἐπιπλέον αὐτῶν ἐξελέγχεις καὶθανὼν τὸ κακοῦργον ὡς ζῶν / ὑπὲρ Ἄβελ γὰρ φωνὴ κράζει σὴ πρὸς τὸν Θεόν οὐ συνῆκαν γὰρ βοᾶν / ὑπάρχειςκαθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός. Ὁ ποιῶν πάντα Θεὸς καὶ μεταπλάττων, / ἐκδικήσεις ὁ διδοὺς ἀδικουμένοις, / σοῦ μὲν τὸ δοκίμιον τῆς ἀνδρείας λαμπρότερον ἔργῳ πᾶσινἀπέδειξεν,/ἐνθλίψεσιστομώσας,ἐνπειρασμοῖςπυρώσας/καὶ ἐν ὑπερορίαις δείξας καρτερόν / τοὺς σοὺς δυσμενεῖς δὲ διακενῆς ἀνομοῦντας / αὐτὸς ἐλέγχει καὶ καταισχύνει, πῦρ ἐπιπέμπων τοῖς βασιλείοις/καὶχάλαζανσυντρίβουσανκαρποὺςκαὶγεννήματα/καὶ νόσημα δυσίατον πυρὸς φλέγον σφοδρότερον / τὴν ἀρχηγὸν τῶν κακῶν ἐν ᾧ καὶ τὸν ψυχικὸν σὺν τῷ σωματικῷ / θνήσκει μόρον δυστυχῶς συγγνώμης ἐκτός οὐ συνῆκεν γὰρ βοᾶν ὑπάρχεις καθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός. Ὑπερῆρας Ἠλιοὺ τὴν παρρησίαν, / ὑπερήλασας τὸν ζῆλον τοῦ Προδρόμου, / ἐλέγχων ὡς μώλωπα ἐκ πυρίνης τῆς γλώττης σου ἄληκτον προβαλλόμενος, / οὐ μόνον ἰδιώταις καὶ ἄρχουσι ἀδίκοις, / ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσι πλεονεκτικοῖς, / ἐνδίκως δικάζων ἀδικουμένων τὴν δίκην/ καὶ κατακρίνων πλεονεξίας δικαίᾳ ψήφῳ τὴν ἀπληστίαν ἐντεῦθεν ἐπιτίθεται ἡ νέα Ἰεζάβελ σοι, Ἡρωδιὰς ὡς ἄνομος ἡ δῶρα εὐμοιρήσασα, / πρὸς φόνον τὸν κατὰ σοῦ, αἰγυπτίου τῷ νοῒ τῇ τε γνώμῃ μοχθηροῦ / φυγαδεύει σε διὸ ἐξορίᾳ, μάκαρ οὐ συνῆκε γὰρ βοᾶν / ὑπάρχεις καθηγητὴςὡς τὰ θεῖα σοφός.[ἦχος πλ. β, Τὰ τῆς γῆςἐπὶγῆς,οἶκοιις,ιη,ιθ ] 14. Β.ἈκολουθίαεἰςτὸνἅγιονἸωάννηνΧρυσόστομον.Ἀκροστιχίς Τοῦ ταπεινοῦῥωμανοῦ 15. Τὸ ἔργο ἀνήκει στὰ ἀμφισβητούμενα ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ, ὡστόσο ἀποτελεῖ μία ἀριστουργηματικὴ σύνθεση πρὸς τιμὴν τοῦ Χρυσοστόμου.Τὸστοιχεῖοποὺχαρακτηρίζειτὴνσύνθεσηαὐτὴεἶναι οἱ πολλαπλοὶ παραλληλισμοὶ τοῦ Ἰωάννου μὲ πρόσωπα τῆς 14ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν,ὅ.π.,σσ Ῥωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica, Berlin 1970, σσ Τὸ Κοντάκιον τοῦ Ὕμνου αὐτοῦ βρίσκεται σὲ λειτουργικὴ χρήση. (Βλ.ΜέγαὩρολόγιον,ἔκδ.ΑΔΕΕ,Ἀθήνα1984,σ.202).

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 29 ΠαλαιᾶςΔιαθήκης,Σαμουήλ,Ἄβελ,Ἐνώχ,Ἀβραάμ,Ἰακώβ,Μωϋσῆ, Ἀαρών, Φινεές, Ἰώβ, Δαβίδ, Σολομώντα, Ἠλία, Ἠσαΐα, Ἱερεμία, Δανιήλ, Ἀββακούμ καὶ Ἰωνᾶ. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς παραλληλισμοὺς ὁ ποιητὴς διερωτᾶται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου, τὰ ὁποῖα προσέφερε στὴν διακονία τοῦ ποιμνίουτουκαὶστὸνἀγώνα ὑπὲρτῆςἀληθοῦςπίστεως.ἕναἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ χάρισμα τοῦ ἀθλοφόρου, ποὺ τοῦ χάρισε τὸ στεφάνι τοῦμαρτυρίου,τὸὁποῖοδὲνεἶναιἄλλοἀπὸτὴνἐξορία: Ἀγνοῶ, πῶς τὸν θεῖον προσαγορεύσω / στρατηγόν, ἱερέα ἢ τροπαιοῦχον; / ὃς διὰ τοῦ μέλανος καὶ καλάμου τοξεύμασι τὰς αἱρέσεις κατέβαλε / καλέσω ἀθλοφόρον; ὡς ὁμολογητὴς γὰρ / στεφανηφόροςμάρτυςπαρέστηχριστῷ /ἀλλ εἴπωἰατρόν;τοὺςγὰρ νοσοῦντας ἰᾶται / καὶ ἐκ πνευμάτων δεινῶν λυτροῦται / θαυματουργεῖ γὰρ ἀδιαλείπτως / ὁλκάδα πανθαύμαστον ἢ κυβερνήτηνδόκιμον;/πολλοὺςγὰρσώζειπάντοτεἐπὶλιμέναεὔδιον / πῶςοὖνκαλέσωαὐτόν;τεῖχος,πέτρανἢπηγὴνἢχριστοῦμαθητήν;/ πάντα ἔστι πᾶσι γὰρ χορηγεῖ ἀγαθά / τῶν περάτων γὰρ αὐτὸς καθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός 16. β.ἀσματικοὶκανόνες Α. Ἀσματικὸς κανόνας, ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶνλειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 17. Ἡ σύνθεση ἔχει εὐχαριστιακὸ χαρακτήρα, καθὼς ὁ ὑμνογράφος ἐπικεντρώνει τὸ θέμα του στὴν δοξολογία πρὸς τὸν Θεό, ποὺ εὐδόκησε νὰ ἐπιστρέψει ὁ ἅγιος στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου του. ΓενικότεραἀπὸτοὺςὑμνογράφουςτῶνἈσματικῶνΚανόνωνδίδεται ἔμφαση στὴν ἐπάνοδο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καὶ τὸ γεγονὸς χαρακτηρίζεται συχνὰ ὡς θαῦμα τῆς ἀλήθειας κατὰ τῆς παρανομίας 18 : Ἔπλησενεὐωδίαςτὸνκόσμον/ἡτοῦλειψάνουσου,πάτερ,ἐπάνοδος. Δράμωμενμετὰπίστεωςπάντες/τὴντοῦὁσίουτιμῶντεςἐπάνοδον. 16ῬωμανὸςΜελωδός,Ὕμνοι,ὅ.π.,σ AHG,τ.ΙΙΙ,σ Βλ.καὶAHG,V,σ.496.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 30 [Ἦχοςδ,ὠδὴβ,Πρόσεχε,οὐρανέ,καὶλαλήσω,τρ.2ο 3ο] 19. Β. Ἀσματικὸς κανόνας, ποίημα Γεωργίου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, φέρων τὴν ἀκροστιχίδα Χριστοκίνητον ἐνὶ στόματα σῶ ἱερῆα γεραίρω.ἐνδὲτοῖςτριαδικοῖςκαὶθεοτοκίοις ταπεινοῦγεωργίου 20 :. Τὰ βασικὰ θεματικὰ μοτίβα ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα κινεῖται ὁ ποιητὴς εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐξορίας, οἱ συνθῆκες τῆς πορείας πρὸς αὐτήν, ἡ κοίμηση τοῦ ἐξορίστου Πατριάρχη στὴν ἄγρια περιοχὴ τῶν Κομάνων,ἡκαρτερίακαὶἡσταθερότητατοῦἁγίου. Κορυφουμένην ἀπειλὴν / οὐκ ἐδειλίασας, μάκαρ, / ἀνάσσης, Χρυσόστομε / πλήθει χρηστότητος, / συμπαθείᾳ δὲ πολλῇ / τὸν νοῦν πυρπολούμενος,ἄλληνἐπ ἄλληνὁδεύεις/χώραν,ὡςπαῦλος,σοφέ,/ κινδύνοις τερπόμενος, χαίρων ἐν θλίψεσι / ταῖς ἐκ στρατοῦ / φερομένας σοι τοῦ περιέποντος. [Ἦχος δ, ᾠδὴ γ, Ὁ τὰς καρδίας ἐρευνῶν,τρ.3ο] 21. Στυγηρὸνβασιλίδοςποτὲδιόρισμα/συνοδῷλυγρᾷκαθοπλισθὲν/οὐκ ἐνάρκησας,θεόστομεβροτέ,/ἀλλ ἐβόας «ἡκτίσις Δαβιτικῶς τοῦ Θεοῦ πᾶσαἡγῆ/καὶτὸπλήρωματαύτηςεἰςτοὺςαἰῶνας».[ἦχοςδ,ᾠδὴ ζ,σοβαρὸνβασιλέωςπερσῶνδιάταγμα,τρ.1ο] 22. Ὁ ὑμνογράφος ἐξαίρει τὸ ψυχικὸ σθένος τοῦ ἁγίου, χρησιμοποιώντας ποιητικὰ τὸν ψαλμικὸ στίχο μὲ τὸν ὁποῖον ἀπάντησε στὴν ἀπειλὴ τῆς ἐξορίας ὁ ἴδιος ὁ Χρυσόστομος: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» 23. Στὸν ἴδιο κανόνα γίνεται σαφὴς ἀναφορὰ στὶς παρατύπως κατευθυνόμενες συνοδικὲς ἀποφάσεις ποὺ ὁδήγησαν τὸν Πατριάρχη γιὰ δεύτερη καὶ τρίτη φορὰ στὴν ἐξορία, στὴν προφητεία τοῦ ἐπισκόπου Ἐπιφανίου ποὺ διεφώνησε μὲ τὴν ὑπόλοιπη σύνοδο, στὸν θάνατο καὶ στὴν περίφημη φράση τοῦ Χρυσοστόμου ποὺ ἀπετέλεσε καὶ τὸ κύκνειο ἆσματου:«δόξατῷθεῷπάντωνἕνεκα»: 19AHG,ΙΙΙ,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ps.23.1.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 31 Ὄλβιον τέλος ἐν ἐξορίᾳ λαχών, / μετανάστης γέγονας, ὅσιε, / πάλαι ὥσπερ Ἀβραάμ, Βαβυλῶνα / φθάνεις δὲ τὴν ἀνακτόπολιν, / ὡς ἥλιος κόσμον / πυρφόροις ἀκτῖσιν / ἀστράπτων τῶν λόγων σου / καὶ δυσμενῶνἐκτυφλοῖςτὰμάταια/σκάμματακαὶτὰσοφίσματα.[ἦχος δ,ᾠδὴδ,ἤχῳεὐλάλῳπροδιαγνοὺςἀββακούμ,τρ.3ο] 24. Ἐπίσης στὸ ἔργο μεταπλάθονται ποιητικὰ πολλὰ ἐπὶ μέρους ἐπεισόδιαποὺσυνοδεύουντὶςσυνοδικὲςἀποφάσειςκαὶτὴνπορεία πρὸςτὴνἐξορία: Στῦλοςπυρὸςἐνἐρήμῳτὸνπάλαι/Ἰσραηλίτηνλαὸνὡδήγησε,/σὺδὲ λύχνος ἡλιόγλωττος κόσμον / ηὔγασας φωτοφόροις ἀκτῖσι λόγων, σοφέ, / ἐκ Κομάνων / αὖθις ἐκλάμπων σήμερον / τῇ αἴγλῃ τοῦ πνεύματος / χρυσοφανῶς τοῖς πιστοῖς, / ἐχθρῶν τὸ δυσκάθεκτον / θράσοςδιώκωντομῶς.[ἦχοςδ,ὠδὴε,νυκτομαχῶντῶνπαθῶντῇ ἰλύι,τρ.3ο]. Μυστικῶς ἀφυπνώσας / εἰς χώραν ἀλλοδαπήν, / τὸ γραφικὸν ἀνεπλήρωσας/ἔργῳπαράγγελμα,/τρισόλβιε,τὴνθείανκαὶεὐκλεῆ/ θεὶςψυχήνσουὡςμέγας/ὑπὲρτῆςποίμνηςποιμήν /ὢθαυμαστῆς/ μιμήσεως τέλεσμα! / ὢ βουλῆς φιλανθρώπου καὶ πλήρους / δεσποτικῶνοἰκτιρμῶν! Ἀπ ἀπτώτων κραθεὶς γὰρ / πατραδελφέων θυμῷ, / ἀνατροπὴν ἐποιήσατο/ἱερωσύνηςτῆςσῆς/παιδεύεταιδ οὖναὖθιςτῇμυστικῇ/ θεωρίᾳτὴνβάσινἀποκλειόμενος,/τῇδέλτῳδὲπροβὰςτῆςθεόπαιδος, / ἄλλον σε κορυφάρχην κηρύττει / τῶν λευϊτῶν ἐναργῶς. [Ἦχος δ, ᾠδὴς,μυστικὸςὑποφήτηςτῆςζωηφόρουταφῆς,τρ.2ο,4ο] 25. Ἀφηλιώτου χωρίου διῳκισμένου / ἱερεῖς αἰσχύνης ἐγράψαντο / σὺν ἀνάσσῃ σου, Χρυσόστομε, / ἐν οἷς τὸ μέγα δοχεῖον / τοῦ λόγου πειρώμενος Ἐπιφάνιον γραφῇ πληροῖς θεοβουλεύτως / τὴν ὑπὸ σοῦ προφητείαν, / ἐν αὐτῷ πληρούμενος / αὐτὸς τὴν ἐκείνου, / τὸν δημιουργὸνεὐλογῶνκαὶδοξάζωνἕνεκαπάντων.[ἦχοςδ,ᾠδὴη,ἡ πολυθρύλητοςφλὸξτῶναἰχμαλώτων,τρ.2ο] AHG,ΙΙΙ,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ.455.

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 32 Γ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 27. Τὸ ἔργο ἐξυμνεῖ τὴν στερρότητα τοῦ φρονήματος τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο θὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ σύγκρουση μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ στὴνποινὴτῆςἐξορίας: Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες σου / σωτηρίας τε κήρυκες, / ὁδὸν μαρτυρίου δραμόντεςχριστοῦ,παμμακάριστε. Ὑπερόριος, ἄπολις,/ ἱεράρχα, γενόμενος,/ ἀνάλωτος ὤφθης τῇ θείᾳ δυνάμειῥωννύμενος.[ἦχοςα ᾠδὴς,τὸνπροφήτηνδιέσωσας,τρ.1ο 2ο] 28. Δ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶνλειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου, φέρωνἀκροστιχίδα Πατέρωνοὐρανίωνκλέοςἀνεδείσω,πατριαρχῶν, προφητῶν,ἀποστόλωνδώδεκαἰσάριθμος 29. Ἡ μακροσκελὴς αὐτὴ ποιητικὴ σύνθεση ἔχει κατεξοχὴν δραματικὸ χαρακτήρα, καθὼς ὁ ὑμνογράφος ἀναφέρεται σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐπεισόδια ποὺ συνθέτουν τὶς δύο πράξεις τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας. Ἀρχικὰ ἡ ποιητικὴ ἔμπνευση δημιουργεῖ ἀντιθετικὰ σχήματα μεταξὺ τῆς βιαίας βούλησης τῆς ἐπίγειας βασίλισσας καὶ τῆςἀγάπηςτοῦἐπουρανίουβασιλέως: Φωνήσασα / ἡ ἀπευκταία / τοὺς προστάτας, δεινοὺς παραστάτας, / τοῦτον συναποθήσαντες ὤμοις / ἐκατέπληττον / τὸν μέγαν Χρυσόστομον / ἀλλὰ πάντα ὑπέφερες, / μακάριε, / διὰ τὸν σὸν ἐραστήν.[ἦχοςα,ᾠδὴζ,ἡμάρτομεν,ἠνομήσαμεν,τρ.2ο] AHG,τ.V,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.489.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 33 Πάντα πληρῶν, ἱεράρχα ἅγιε, / τὸν βασιλέα Θεὸν ἔσπευδες λοιπὸν / τοῦ ἀποθεραπεύειν ἡ δὲ μαινομένη / ἐν τῇ ἐξορίᾳ προσέταξέ σε ἐξιέναι.[ἦχοςα,ᾠδὴη,ὅνστρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.1ο] 31. Ὁὑμνογράφοςστὴνσυνέχειαἐπιχειρεῖποιητικὴμετάβασηἀπὸτὴν πορεία τῆς ἐξορίας στὴν πορεία τῆς ἐπιστροφῆς καὶ συνδέει λογοτεχνικὰ τὶς δύο πράξεις τῆς ἐξορίας, τονίζοντας ἰδιαίτερα τὸ γεγονὸς τῆς κοίμησης τοῦ ἁγίου στὴν ἐξορία. Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναφέρουνσυνοπτικῶςτὰσυναξάρια: Ἐκεῖσε οὖν εἰς Πιτιοῦντα ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος καλεῖται παρὰ τοῦ πάντωνδεσπότουδιὰπέτρουκαὶἰωάννου,τῶνἱερῶνἀποστόλων,καὶ μεταβαίνειπρὸςτὰςαἰωνίουςσκηνάς καὶκατατίθεταιτὸἅγιοναὐτοῦ λείψανον ἐν Κομάνοις μετὰ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου καὶ Λουκιανοῦ,καθὼςπαρ αὐτῶνδιὰνυκτερινῆςὄψεωςἐμηνύθη 32. Τὰ γεγονότα τῶν δύο πράξεων τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας περιγράφονταιἀναλυτικὰἀπὸτὸνὑμνογράφο: Ὅτελοιπὸνἐξορίζου,ἅγιε,/τὸπῦρτὸἐξοὐρανοῦἆραντὴνδεκτὴν/ Ἄβελ θυσίαν, πάτερ, / ἐξελθὸν ἀοράτως, ἔλαβε τῶν νότων / καὶ ταύτηνκαῦσαν,συνεξῆλθεν. Στέλλει δὲ σοι ὁρισμῷ πορεύεσθαι / τετάτρην καταλαβεῖντὴν Ἀρμενίαν / αὕτη γὰρ καὶ καλεῖται ἡ Κουκουσός / καὶ φθάσας οἶκον Ἀρμενίου, / ἐν τῇ Κομάνῃ ἐκοιμήθης. [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.2ο 3ο] 33. Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται στὸ τελευταῖο ὅραμα τοῦ ἁγίου μέσα στὸ ναὸτοῦἁγίουμάρτυροςβασιλίσκου.ἐκεῖὅπουκατέφυγεἄρρωστος καὶκατάκοπος,ὁμάρτυραςτὸνκάλεσεστὴνχορείατῶνἁγίων: Τὴνσὴνὁσὸςστεφανίτηςκύριος/προφανερῶνβιοτὴντῆςἐκδημίας,/ μάρτυς Βασιλίσκος / κατ ὄναρ σοι προσλέγει / «δεῦρο, Ἰωάννη, / καὶ 31Ὅ.π.,σ ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ Ὅ.π.,σ.492.

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 34 σὺν ἐμοὶ στέφος κομίζου». [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶν δοξάζουσι,τρ.4ο] 34. Ἡ σύνδεση μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου γίνεται μὲ τὴν παρουσία τοῦ νεαροῦ διαδόχου καὶ γυιοῦ τοῦ Ἀρκαδίου καὶ τῆς Εὐδοξίας. Ὁ Θεοδόσιος μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Πατριάρχη Πρόκλου θὰ φέρει τὸ σκήνωμα τοῦ Χρυσοστόμου στὴν Κωνσταντινούπολη. Γράφει τὸ σχετικὸσυναξάριοτῆς27ηςἰανουαρίου: ἘπεὶδὲκαὶκατὰπόδαςὁΒασιλεὺςἈρκάδιοςτὸνβίονκατέλιπε,καὶἡ τούτου γυνὴ Εὐδοξία, ὁ δὲ τούτων υἱὸς τὴν βασιλείαν διεδέξατο, καὶ ΠρόκλοςὁτοῦἁγίουμαθητὴςκαὶὑπηρέτηςκοινῇψήφῳΠατριάρχης ἐγένετο, τῷ τετάτρῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἱεραρχίας, πείθει ὁ μακάριος Πρόκλος τὸν βασιλέα Θεοδόσιον καὶ πέμπει πρὸς ἀνακομιδὴν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου. Τοῦ δὲ ἁγίου μὴ ἐπιδόντος ἑαυτόν, ἀλλ ἀκινήτου μείναντος,δέεταιὁβασιλεὺςδι ἐπιστολῆς,περιεχούσηςτάδε «ΤῷΟἰκουμενικῷΠατριάρχῃ,ΔιδασκάλῳκαὶΠνευματικῷΠατρί, ἸωάννητῷΧρυσοστόμῳ ΘεοδόσιοςΒασιλεὺς Νεκρὸν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις τὸ σὸν εἶναι νομίσαντες, Πάτερ τίμιε, μετακομίσαι αὐτὸ ἁπλῶς πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἀγαγεῖν ἠβουλήθημεν Διὰ τοῦτο καὶ τοῦ ποθουμένου δικαίως διημάρτομεν ἀλλὰ σύ γε, Πάτερ τιμιώτατε, σύγγνωθι ἡμῖν μετακαλουμένοις, ὁ τὴν μετάνοιαν πᾶσι διδάξας καὶ ὡς παισὶ φιλοπάτορσιν ἐπίδος ἡμῖν σαυτόν, καὶ τοὺς ποθοῦντάςσεδιὰτῆςσῆςπαρουσίαςεὔφρανον». Ταύτης τῆς ἐπιστολῆς κομισθείσης τῷ ἁγίῳ καὶ ἐπὶ τῆςσοροῦ αὐτοῦ τεθείσης,εὐθέωςἐπέδωκενἑαυτόνκαὶτὴνσορὸνἀπόνωςοἱἄγοντες ἔφερον. Ἐπεὶ δὲ ἔφθασαν ἀντιπέραν τῆς Πόλεως, περαιοῦται μὲν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶσα ἡ Σύγκλητος καὶ ὁ Πατριάρχης ἅμα τῷ κλήρῳ. Ἐμβάλλεταιδὲπλοίῳβασιλικῷἡσορός,ἡτὸσῶμαἔχουσατοῦἁγίου. Καταιγίδος δὲ ἐμπεσούσης, τὰ μὲν λοιπὰ πλοῖα ἀλλαχοῦ διεσκεδάσθησαν ἐκεῖνο δὲ ἐνᾧ ἦν τὸ τοῦ ἁγίου σῶμα, τῷ τῆς χήρας ἐκείνης, ἣν ἠδίκησεν Εὐδοξία, τὸν ἀμπελῶνα αὐτῆς ἀφελοῦσα καὶ ἐλεγχομένη παρὰ τοῦ ἁγίου, ἐξώρισεν αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἀπεδόθη ὁ 34Ὅ.π.,σ.492.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 35 ἀγρὸς τῇ χήρᾳ, εὐθέως γαλήνη περὶ τὴν θάλασσαν ἐγεγόνει, καὶ πρῶτον μὲν εἰς τὸν τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ ναόν, εἰς τὰ Ἀμαντίου, ἀπάγεται, εἶτα εἰς τὸν τῆς ἁγίας Εἰρήνης ἔνθα ἐπὶ τοῦ συνθρόνου ἀνέθεντο αὐτὸν καὶ ἐβόησαν ἅπαντες «Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, ἅγιε». Εἶτα ἐπὶ βασιλικοῦ ὀχήματος ἡ σορὸς ἐπιτεθεῖσα, πρὸς τὸν περιώνυμονφέρεταιτῶνἀποστόλωνναόν.ἔνθαδὲτῇἱερᾷκαθέδρᾳ ἐντεθείς, ἐπεφώνησε τῷ ποιμνίῳ τὸ «Εἰρήνη πᾶσι». Εἶτα ὑπὸ γῆν τίθεται,ἔνδοντοῦβήματος,ἔνθανῦνκατάκειται 35. Ὁ ποιητὴς ἐξαίρει τὸ ἦθος τοῦ νέου αὐτοκράτορα καὶ ἐπισημαίνει τὸνσεβασμὸκαὶτὴνἀγάπη,μὲτὴνὁποίαπεριέβαλετὸλείψανοτοῦ ἁγίου,ὅπωςφαίνεταικαὶἀπὸτὸπεριεχόμενοτῆςἐπιστολῆςτου.ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ γίνεται κατ ἀντίθεση μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Εὐδοξίας: Νέος λοιπὸν / ὁ αὐτῆς παῖς δέχεται / τοῦ Βυζαντίου κρατεῖν / τὸ ἀνακτορεῖν, / γίνεται δὲ οἰκέτης / ἀντὶ τῆς κυησάσης / πέμπει καὶ κομίζει / τὸ λείψανόν σου, ἱεράρχα. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.8ο] 36. Ἀπὸ ἁγιολογικῆς πλευρᾶς παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον οἱ παραλληλίες ποὺ ἐπιχειροῦν οἱ ὑμνογράφοι, συγκρίνοντας ὁρισμένα γεγονότα τοῦ βίου τοῦ Χρυσοστόμου μὲ βίους ἄλλων ἁγίων 37. Ἀναφέραμε ἤδη τὴν σύγκριση τῆς πορείας του πρὸς τὴν ἐξορία, μὲ τὴν πορεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὴν Ρώμη 38, ὅπως καὶ μὲ τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὴν καταδίωξή του ἀπὸ τὴν Ἰεζάβελ 39.ἘδῶὁἈνδρέαςΚρήτηςπαραλληλίζειτὴνσύγκρουσητοῦ ΧρυσοστόμουμὲτὴνΕὐδοξίαμὲἐκείνητοῦἸωάννουΠρόδρομουμὲ τὴνἡρωδιάδα: Δεικνύων οὖν ταῦτα, ὦ Χρυσόστομε, ὡς Ἰωάννης ἡμῖν ἄλλος Βαπτιστής, σὺ καὶ μετὰ τοῦ τέλους / βασίλισσαν ἐλέγχων / ὁ βασιλεὺς ὅθεν ἐλθών, / πιστῶς σε προσεκύνει [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.11ο] ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σσ Βλ. Ῥωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica,Berlin1970,σσ AHG,ὅπ.,σ ΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σσ

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 36 Ἡἐπάνοδοςτοῦσκηνώματοςπροβάλλεταιἀπὸτὸνποιητὴκαὶἐδῶ ὡς θαῦμα, καθὼς πραγματοποιεῖται τριάντα χρόνια μετὰ καὶ ἀποτελεῖδικαίωσητοῦαἰτήματοςτοῦποιμνίουτοῦχρυσοστόμου: Δεῦρο λοιπόν / ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου, / ἀκούσατε ἀψευδὲς / θαῦμα καὶ φρικτόν πλείους γὰρ χρόνοι ἦσαν / τριάκοντα, ἐλθόντα / λείψανον τοῦ ποιμένος / ἐπὶ τὸν τόπον Ῥουφινιάναις. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.9ο] 41. Ἡ δραματικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν σύνθεση φαίνεται χαρακτηριστικὰ στὶς ποιητικὲς περιγραφὲς τῆς ξαφνικῆς θαλασσοταρχῆς,τῆςθαυμαστῆςπροσάραξηςτοῦβασιλικοῦπλοίου στὸν διεκδικούμενο ἀμπελώνα τῆς χήρας, τῆς τοποθέτηση τοῦ λειψάνου στὸν πατριαρχικὸ θρόνο καὶ τῆς εὐλογίας ποὺ ἔστειλε ὁ νεκρὸςἅγιοςστὸποίμνιότου: Ὡςδὲαὐτὸν/ἀκατίῳἔβαλον/περάσαικαὶεἰσελθεῖν/πόλεωςἔνδον,/ ἄφνω μένει ὁλκάδα / ἀποπλεύσασα μόνη, / ἦλθεν ἐν τῷ τόπῳ, / ὁ ἀμπελὼνἐνᾧὑπῆρχεν. Ἐπὶτῶνδύονώτωνἐβάστασε/σέ,ὥσπερκρίνον,ἰδών,ῥόδοντοῦΘεοῦ, φέρωντῶνἀποστόλων/ἐπὶτὸνθεῖονδόμον ὅθενσεκαθίσας/ἐπὶτοῦ θρόνουἱλεοῦτο. Καταλαβὼν καὶ καθίσας ἔνθρονος, / ὡς ἀληθῶς ἐμμελεῖς ὄντως οἰκετῶν ἐδέξω τὰς δεήσεις / καὶ ἀναστάς, σφραγίσας, / πᾶσι τὴν εἰρήνην παρέσχες, / πάτερ ἱεράρχα. [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.10ο,12o 13ο] 42. Στὸ ἰδιαίτερο θαῦμα ποὺ ἐπετέλεσε τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου στὸν κλυδωνιζόμενο ἐπὶ ἔτη τάφο τῆς βασίλισσας Εὐδοξίας, ἀναφέρεται στὴνσυνέχειαὁὑμνογράφος.γράφεισχετικὰτὸσυναξάριο: ΜετὰτὴνΕὐδοξίαςτελευτήν,πρὸςἔλεγχοντῆςεἰςτὸνΧρυσόστομον ἀδικίας,ἡλάρναξ,ἔνθακατετέθη,ἐκινεῖτοἐπὶχρόνοιςτριάκοντακαὶ 41Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ

14 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 37 δύοἐνδὲτῷἀνακομισθῆναιτὸτοῦχρυσοστόμουτίμιονλείψανονκαὶ ἀποτεθῆναιἔνθανῦνἐστι,τοῦκλόνουκαὶτῆςκινήσεωςἔστη 43. Τὸγεγονὸςαὐτὸμεταφέρειποιητικὰὁὑμνογράφος: Ὡς οὐ πολὺς / χρόνος ἐπαρέδραμεν, / ἐξέψυξε καὶ ἡ σὲ / ἄνομος μαινὰς/μαίνουσαεὐδοξία,/τὸταύτηςδὲμνημεῖον/ὅλονἐκλονεῖτο/ ἀλάλητα καταβοῶντα. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶν δοξάζουσι,τρ.7ο] 44. Αὖθιςαὐτὸςὁπιστὸςμὲνβασιλεὺς/λαβὼνἐπ ὤμοιςαὐτόν,/ἔδραμεν εὐθὺς / ἐπὶ τὸν ἀστατοῦντα / τύμβον τῆς βασιλίσσης / τούτῳ δὲ προσψαύσας, ἑδραίωσεν / ξένον θαῦμα! [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.14ο] 45. Τέλος ὁ ποιητὴς κλείνει μὲ πανηγυρικὸ τόνο τὴν ἐκτενὴ σύνθεσή του: Ῥανάτωσαν τὰ ὄρηεὐφροσύνην,/ ὡς γέγραπται, καὶ οἱβουνοὶ δὲ/ τὸ γάλαῥυήτωσαν ἠλέησεκύριος/τὸνλαόν,ἀποδώσαςτὸνμετὰχρόνον / τῆς αὐτοῦ θείας ποίμνης ἐκβληθέντα, / Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον. [Ἦχος α, ὠδὴ θ, Ἀσπόρου συλλήψεως ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, τρ. 3ο] 46. Ε. Ἀσματικὸς κανόνας ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 47. Βασικὰθεματικὰμοτίβατῆςσύνθεσηςεἶναιἡτιμωρίατῶνἐχθρῶν τοῦ ἐξορίστου Πατριάρχου, ἡ τιμὴ ποὺ ἀπολαμβάνει στὴν αἰωνιότητα καὶ ἡ δοξολογία τοῦ ποιμνίου γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου: Ἐμάνησαν γλῶσσαι τὰς ἑαυτῶν / ἐσθίουσαι σάρκας, / τὸν ἀπρόσιτον ἀρετῇ/ ὀνείδεσι βάλλουσαι καὶμώμοις / ἀλλ ἀντεστράφη τὰβέλη/ τοῖςπέμπουσιν.ἐπάνοδονσώματοςἱεροῦ,/ὑπὲρἀληθείαςὑπερόριον 43ΜηναῖονΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σσ

15 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 38 βιοτὴν/ καὶ τέλος ἀείμνηστον εὑρόντος,/ τοῦ Χρυσοστόμου/ πιστῶς ἑορτάζομεν.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴα,ὑγρὰνδιοδεύσας,τρ.2ο 3ο] 48. Οὐρανίωνἁψίδωνκαὶτῆςἐκεῖλήξεως/ἀντὶτῶνἐνταῦθασουπόνων, / ὧν ἐκαρτέρησας φθόνῳ μαχόμενος / ἐλευθερίᾳ σῆς γλώσσης, / ὁ Χριστὸςἠξίωσε,μάκαρΧρυσόστομε.[Ἦχοςπλ.δ,ὠδὴγ,Οὐρανίας ἁψῖδος,τρ.1ο] 49. Ἀπέραντοςἡδόξα/τοῦσοφοῦΧρυσοστόμου,/ΧριστὲὁΘεός,ὅτικαὶ πόνοις ἀπείροις / καὶ κόποις ἀνενδότοις / καὶ ἐξορίαις συχναῖς / ἀνταλλαξάμενοςταύτην,/εὐκαίρωςἐκτήσατο.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴε, Τὸνζόφοντῆςψυχῆςμου,τρ.3ο] 50. Ἔπρεπε θλίψεσι πολλαῖς / ὑπερόριον γενόμενον πλείονος / καὶ διαμένοντα / καρποὺς εὐκλείας κληρονομῆσαί σε / οὕτω τιμᾷ τοὺς ἀληθεῖς / θεράποντας Κύριος διὰ τῶν θλίψεων / προξενῶν τὴν αἰωνίανἀνάπαυσιν. Ἤγγικεν χρόνος ὁ καλὸς / τὴν δι ἔτους ποθουμένην μοι σήμερον / σεπτὴν ἐπάνοδον πανηγυρίζει με / προτρεπόμενος καὶ χαίρω / κάθαρσινψυχῆςαὐτὴνλογιζόμενος/καὶπρὸςδιάχυσιντῆςσαρκὸςἐκ τῆςχαρᾶςπεριτρέπομαι.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴθ,ἔφριξεπᾶσαἀκοή,τρ. 2ο 3ο] 51. ΣΤ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 52. Τὸ θέμα ἐπικεντρώνεται κυρίως στὴν ἐπουράνια δόξα ποὺ ἀπολαμβάνει ὁ ἅγιος, ἔχοντας ὑπομείνει ἀκλόνητος τὸ μαρτύριο τῆςἐξορίας: Οὐκ ἔσβεσεν ἥλιον φωταυγῆ / τὸν πᾶσαν πυρσεύοντα / τὴν ὑφήλιον λογικῶς / ἡ βάσκανος πάλαι σκοτομήνη / τῶν διωξάντων τοῦ λόγου τὸνἥλιον.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴα,ὑγρὰνδιοδεύσας,τρ.3ο] Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.σ.508.

16 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 39 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός, ὁ καὶ ἡμᾶς / ἀξιώσας ταύτην τὴν σεπτὴν κατιδεῖν/ἡμέραν,ἐνᾗτὴνἀνάκλησιν/τοῦσκήνουςτοῦὄντωςἱεροῦ/ ἐκτῆςὑπερορίας/ὁπιστὸςμετήνεγκεβασιλεὺςἐκπόθου.[ἦχοςπλ. δ,ὠδὴθ,ἔφριξεπᾶσαἀκοή,τρ.2ο] 54. Ζ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Θεοφάνους εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 55. Ἡ σύνθεση ἐπικεντρώνει τὸ περιεχόμενό της στὴν ἀναγωγὴ τῆς ἐξορίας σὲ εἶδος μαρτυρίου, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαγιάστηκε ὁ Χρυσόστομοςκαὶστὴνὁριστικὴδικαίωσητῶνἀγώνωντουμετὰτὴν κοίμησήτου: ΜυρίζουσινὍσιε,ὥσπερκρίνατοῦἀγροῦ/οἱἀτμοὶτῶνκαμάτωνσου, / δι ὧν εὐηρέστησας τῷ Θεῷ, Ἱεράρχα,/ κινδύνοις καὶ θλίψεσι,/ καὶ γῇ προσομιλήσας μακρᾷ.[ἦχος πλ. δ, ὠδὴ γ, Οὐκ ἔστιν ἅγιος, τρ. 2] 56. Τὴνἱερὰνστολήνσουκατεκόσμισας/τοῖςἄθλοιςσουτῶνπόνωνσου, ἔδειξαςλαμπροτέραν,/τὴνἱεραρχίαν,χρυσόστομε. Ἀθλητικὸνἀγῶνα,ἱερομύστα,γενναίως/διήνυσας,πόλεσιἀοικήτοις/ καὶ ὑπερορίαις στελλόμενος. [Ἦχος πλ. δ, ὠδὴ ε, Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας,τρ.1ο 2ο] 57. Ὁὑμνογράφοςἐξαίρειτὴνσταθερότητα τοῦἁγίουκαὶτὸἄκαμπτο φρόνημα ποὺ τὸν χαρακτηρίζει στὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης καὶ στὴνβίωσητῶνθλίψεωντῆςἐξορίας: Ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ / τῶν κινδύνων πυρωθείς, Ἱεράρχα, / οὐκ ἐχωνεύθης, οὐ κατεφλέχθης, / δοκιμασθεὶς γὰρ ἔδειξας, / ὑπεροβρύζουςτοὺςπόνουςσου. 54Ὅ.π.,σ Μηναῖο,Ρώμη1896,τ.V,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ.394.

17 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 40 Οὐκἐνάρκησας,Πάτερ,πρὸςἀγῶνας,/οὐκἠσχύνθηςδυνάστας,/οὐ προέκρινας ἀδικίαν δικαιοσύνης, / Ὅσιε, καὶ μαρτυρεῖ ὁ τῆς χήρας ἀγρός.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴζ,ὁτοὺςπαῖδαςδροσίσας,τρ.2ο 3ο] 58. Περιγράφεται δὲ μὲ ἰδιαιτέρως ποιητικὸ τρόπο ἡ συγχώρηση ποὺ ἀπέρρευσεἀπὸτὸλείψανοτοῦχρυσοστόμουπρὸςτοὺςδιῶκτεςτου: Εἰ καὶ νεκρὸς εἶ ἐν τάφῳ, / ἀλλὰ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ, / Χρυσόστομε, κηρύττεις μετάνοιαν / καὶ γράφεις συγχώρησιν, / ἐγγυώμενος τοῖς μετανοοῦσιθερμῶς.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴς,ὡςτὸνπροφήτηνἐῤῥύσω, τρ.3ο] 59. Η. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου φέρων τὴν ἀκροστιχίδα: Τῷ χρυσογλώττῳ τρίτον ἐξάδωμέλος.ἰωσήφ 60. Ὁ κανόνας φέρει τὰ βασικὰ γνωρίσματα τῆς τέχνης τοῦ πολυγραφότατου δημιουργοῦ του. Ἡ σύνθεση πλάθεται μὲ πλούσιες λεκτικὲς ἀντιθέσεις καὶ ἐπαναλήψεις μὲ πολλαπλὴ νοηματικὴ σημασία. Ὁ ὑμνογράφος στοχεύει ἔτσι νὰ περιγράψει τὴν μεγάλη πνευματικὴ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸν Χρυσόστομο ἀπὸτοὺςδιῶκτεςτου: Ὑπερορίαςὑπέκρυψέσεμυχοῖς,τὸνλύχνοντὸνπάμφωτον,/βασιλίςἡ τυφλώττουσα / Χριστὸν δ ὑψηλότερον / ἐν τῇ λυχνίᾳ καὶ πάλιν ἐπανάγει.[ἦχοςγ,ὠδὴγ,ὁἐκμὴὄντωντὰπάντα,τρ.1ο] 61. Ὠλβίσας ἡμᾶς διδαγμάτων πλούτῳ, Χρυσόστομε / χεῖρα δι ἀναστέλλεις ἐμβριθῶς, / πλεονεξίας πλούτῳ τὴν βρίθουσαν, / ἐλέγχωντρανότατακαὶκατὰνόμον,/πλούτῳθείαςχάριτος. Τόξονδυνατῶνἰταμότηςτύραννοςτέθλασται /σὺδ ἐνἀσθενείᾳτῆς σαρκὸς / ἀγγελικῶς βιοὺς ὑπερίσχυσας, / ἱκέτας, Χρυσόστομε, τοὺς 58Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.391.

18 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 41 πρὶνδιώκτας,/ἔχων,ἱερώτατε.[ἦχοςγ,ὠδὴδ,ἔθουπρὸςἡμᾶς,τρ. 2ο 3ο] 62. Ξενοῦν τὴν χήραν, Σοφέ, / ἀσύγνωστον φάσκοντα, / τῶν ἐξ αὐτῆς ξένον σε ποιεῖ, / ἐκ τῆς βασιλίδος ἡ πάντολμος γυνή, / ξένη θείας χάριτος/ξενώσειχρηματίσασα/τῶνσοφῶνδιδαγμάτωνσου. Ἀλλ ἐπανῆλθες ἠδύς, / ὡς ἥλιος νέφεσιν ἀποκρυβείς, / μέγιστε, φωστήρ, καταφωσφορῶν φωταυγίᾳ μυστικῇ / τῶν χρυσῶν δογμάτων σου, / τοὺς φωτισθέντας ἅπαντας, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἦχος γ, ὠδὴζ,ὡςπάλαιτοὺςεὐσεβεῖς,τρ.1ο 2ο] 63. Εἰςπᾶσαντὴνγῆνἐπεξῆλθε,/Πάτερσουὁφθόγγοςτῶνδογμάτων / ἀλλ ἡ ἔκφρων βασιλίς σε περιορίζειν, / τοπικῶς ὑπείληφεν, ἀλλ ἐψεύσθη / σὺ γὰρ ὡς γίγας ὑψίδρομος, τὸ πᾶν περιλάμπεις, τῶν λόγωνταῖςἀκτῖσι.[ἦχοςγ,ὠδὴη,ἀστέκτῳπυρί,τρ.2ο] 64. Θ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Θεοφάνους εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, φέρων τὴν ἀκροστιχίδα: Τοῦ Πνεύματοςμέλπωσὲ τὸ χρυσοῦνστόμα 65. Ὁὑμνογράφοςἀφιερώνειτὸμεγαλύτερομέροςαὐτῆςτῆςσύνθεσής του στὴν ἐξύμνηση τοῦ κηρυγματικοῦ καὶ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ θέματος ἐντάσσει καὶ μία ἀναφορὰστὴνἐξορίατοῦχρυσοστόμου,ἐπισημαίνονταςκυρίωςτὴν φιλανθρωπίατοῦἁγίου,ἡ ὁποίατὸνἀναδεικνύεισὲπροστάτητῶν ἀδικουμένωνκαὶἀποτελεῖτὴνἀφορμὴγιὰτὴνἐξορία: Νεανικὴν τὴν ἔνστασιν, / ἀταπείνωτον φρόνημα / πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας βασιλεῖς ἐνδέδειξαι, / θερμῶς προϊστάμενος / ἀδικουμένων, Ὅσιε,/ καὶ τῶν ὀρφανῶν καὶτῶν χηρῶν/ καὶπενήτων πατὴργεγενημένος,/στοργικῇδιαθέσειβοῶν /ὑπερυψοῦτεχριστὸν εἰςτοὺςαἰῶνας.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴη,ἑπταπλασίωςκάμινον,τρ.3ο] Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ ΜηναῖονΝοεμβρίου,Ρώμη1889,σσ Ὅ.π.,σ.150.

19 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 42 Ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ οἱ τρεῖς τελευταῖοι κανόνες, οἱ δύο τοῦ Θεοφάνους καὶ ὁ ἕνας τοῦ Ἰωσήφ, ποὺ περιλαμβάνονται στὰ Μηναῖα, βρίσκονται σὲ λειτουργικὴ χρήση, ψάλλονται δὲ στὴν ἀκολουθίατοῦὄρθρου.ἐπισημαίνουμεδὲὅτικαὶτὸκοντάκιονκαὶ ὁοἶκοςποὺπροαναγιγνώσκονταιτοῦσυναξαρίου,μεταξὺς καὶζ ὠδῆς τῶν κανόνων, ἔχουν ὡς θέμα τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου καὶ τὴνἀποκατάστασήτουστὸνπατριαρχικὸθρόνο 67. Ἐφράνθημυστικῶς/ἡσεπτὴἘκκλησία/τῇἀνακομιδῇτοῦσεπτοῦσου λειψάνου / καὶ τοῦτο κατακρύψασα ὡς χρυσίον πολύτιμον, / τοῖς ὑμνοῦσίσεἀδιαλείπτωςπαρέχει,/ταῖςπρεσβείαιςσου/τῶνἰαμάτων τὴν χάριν, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἀγνώστου, Κοντάκιον, Ἦχος α, Χορὸςἀγγελικός] 68. Ἡ λαμπὰς ἡ τῶν ἔργων σου στυγνὴ πέφυκεν, / Ἰωάννη Χρυσόστομε, καὶ δειλιῶ / πρὸς ὑπάντησιν τοῦ ἱεροῦ σου σκήνους / ἀλλ αὐτός με ὁδήγησον / καὶ τὰς τρίβους μου εὔθυνον / μετανοίας παρέχων μοι καιρόν, πανάγιε, / ὡς αὐτῆς κήρυξ ἔνθεος / καὶ τῶν παθῶν μου τῶν πολυτρόπων / κατεύνασον ζάλην / καὶ παγίδων τοῦ Βελίαρ ἀφαρπάσαςμε,/εἰςτέλοςσῶσονμε /ὅπωςὑμνῶσουἀξίωςτὴνθείαν ἐπάνοδον, / ὡς πρὶν καὶ τὴν κοίμησιν / τολμήσας ἐδόξασα / Ἰωάννη Χρυσόστομε.[Ἀγνώστου,Οἶκος,Ἦχοςα,Ἰδιόμελον] 69. Ἐπίσηςοἱἐλεγειακοὶστίχοιποὺσυνοδεύουντὸσυναξάριοτῆς27ης Ἰανουαρίου, ἀναφέρονται στὴν πνευματικὴ ἀποκατάσταση τοῦ νεκροῦἐξορίστουπατριάρχηστὸνθρόνοτῆςκωνσταντινουπόλεως καὶστὸθαυμαστὸγεγονὸςτῆςεὐλογίαςποὺἔδωσετὸλείψανοπρὸς στὸνλαό: Νεκρὸς καθίζῃ, ὦ Ἰωάννη, θρόνῳ / Ἀλλ ἐν Θεῷ ζῶν πᾶσιν Εἰρήνη, λέγεις. 67 Τὸ Κοντάκιον καὶ ὁ Οἶκος ἀποτελοῦν τὰ μόνα σὲ ἐκκλησιαστικὴ χρήση τροπάρια, ποὺ ἐπιβίωσαν στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἀνήκουν στὸ παλαιότερο ὑμνογραφικὸεἶδοςτὸν Ὗμνο,τὸν ὁποῖονἀντικατέστησεμετὰτὸν9ο αἰώνα ὁ Ἀσματικὸς Κανών. Γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Ὕμνου ἀπὸ τὸν Ἀσματικὸ Κανόνα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, βλ. Ν. Β. Τωμαδάκης, Ἡ ΒυζαντινὴὑμνογραφίακαὶΠοίησις,τόμοςΒ,Θεσσαλονίκη1993,Π.Ν.Τρεμπέλας, Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, Ἀθήνα 1997, B. J. Pitra, Hymnographie de l Eglise Grecquae, Romae 1867, E. Wellesz, A history of Byzantine Music and Hymnography,Oxford ΜηναῖονἸανουαρίου,Ρώμη1896,σ Ὅ.π.,σ.391.

20 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 43 Ἄπνουνἑβδομάτῃκόμισανδέμας/εἰκάδιχρυσοῦν 70. γ.μεμονωμένατροπάριασὲἐκκλησιαστικὴχρήση. Διάσπαρτεςἀναφορὲςστὶς δύοπράξειςτῆςχρυσοστομικῆςἐξορίας ἐντοπίζονται ἐπίσης σὲ αὐτοτελῆ τροπάρια τοῦ Ἐσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου. Στὰ ποιήματα αὐτὰ οἱ δημιουργοὶ ἐπιλέγουν ἕνα μοτίβο βάσει τοῦ ὁποίου ἐκτυλίσσουν τὴν ἔμπνευσή τους. Ὁ ἔλεγχος τῆς βασίλισσαςἀπὸτὸνπατριάρχη,ἡπαράνομηἀπόφασηἐξορίαςκαὶ ἡβίαιηἀπέλασηἀπὸτὸποίμνιότου,οἱταλαιπωρίεςποὺὑπέστη,ὁ θάνατος στὴν ἐξορία, ἡ πανηγυρικὴ ἐπάνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ ἀνακήρυξή του σὲ ἅγιο ἀπὸ τὸν πιστό λαό. Κοινὴ κατάληξη ὅλων εἶναι ἡ ἐπισήμανση τῆς αἰώνιας δόξας ποὺ ἀπολαμβάνει καὶ ἡ μεσιτικὴ του δύναμη πρὸς τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ποίμνιοτῆςστρατευομένηςἐκκλησίας. ΘείᾳψήφῳτῆςΧριστοῦ/ποίμνηςἀξίωςγεγονώς,/ἀξιάγαστεποιμήν, /οἷαπερλύκουςἐξαὐτῆς/ἐντῇσφενδόνῃτῶνλόγωνσουκατεδίωξας, /ἐλέγχωνἀφειδῶςπαρανομοῦντας,σοφέ /ὑφ ὧνκαὶἐλαθεὶςφθόνῳ, Χρυσόστομε, μακρὰν ὁδὸν διήνυσας, στεῤῥόφρον, / ὑπὲρ αὐτῆς, ἐν ᾗ τέθνηκας / ἀλλ ἐπανῆλθες πρὸς Βασιλίδα νέμων θεῖα χαρίσματα. [Ἀνωνύμου,Κάθισμα,Ἦχοςδ ] 71. Τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθὼν / καὶ τὴν χάριν τῶν λόγων παρὰ Θεοῦ τοῖς πᾶσιν ἐξέλαμψας, ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ, / καὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα,Μονάδαἐκήρυξας,/τὴνφιλάργυρονπλάνην/τοξεύσαςτοῖς λόγοις σου ὅθεν καὶ πρὸς ζῆλον, βασιλίδα ἐλέγξας / ἀδίκως τῆς ποίμνης σου ἐπελάθης, μακάριε, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἀνωνύμου, Κάθισμα,Ἦχοςπλ.δ ] 72. Ἱερωτάτην στησώμεθα χορείαν στέφος γὰρ / χρυσόμορφον τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, / βασιλικῇ δόξῃ σήμερον ἀπὸ Κομάνων πρὸς / πόλιν ἥκει τὴν Βασιλεύουσαν λάμπει / στίλβον ἄνωθεν, τῇ ἐπανόδῳ αὐτοῦπρὸς/βασιλείαντὴνἄϋλον,πιστοὺςεἰσάγει,καὶτῷτῶνὅλων προσοικειοῖ Βασιλεῖ διὸ βοῶμεν Χρυσεπώνυμε Πάτερ θεῖε 70Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.392.

21 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 44 Χρυσόστομε πάγχρυσε, / καθικέτευε σῶσαι καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.[ἀνωνύμου,προσόμοιο,ἦχοςδ ] 73. ΟὐκἔδεισεΧρυσόστομε,/τὴνΒασιλίδακαταλείψαντα/παροικεῖνἐν Κομάνοις /ὅθενθεόθενἠγμένη/ἡἀνακτορικὴπανδαισία,/πάλινσε ἐπανήγαγεν/ἐντοῖςβασιλείοις /εὐφράνθηδὲκαὶἡἐκκλησίαἰδοῦσα σε, / ἀνθομολογουμένη καὶ λέγουσα / Μεγαλύνει ἡ δόξα μου τὸν Κύριον, / ἀποδόντα μοι τὸν νυμφαγωγὸν / καὶ τὸ στήριγμα τῆς πίστεως, / τὴν ὑπόληψιν τῶν ἀξιωμάτων μου / καὶ ἀνάπαυσιν τῶν ἐμῶν κροτάφων, / τὸ ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης / καὶ βάθος ἐλεημοσύνης / καὶ πλοῦτον τῆς ἐμῆς πτωχείας / καὶ μῆκος τῆς μετανοίας./διὸαἰτοῦμένσε,ὅσιεπάτερ,/τὴνεἰρήνηναἴτησαι/καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. [Κοσμᾶ μοναχοῦ, Ἰδιόμελον ΔοξαστικὸἘσπερινοῦ,Ἦχοςδ ] 74. Ἀδίκως τῆς ποίμνης σου ἀπελαθείς, / Πάτερ ὅσιε, / προσωμίλησας θλίψεσι,πικραῖςἐξορίαιςτε /ἐναἷςἠξιώθηςμακαρίουτέλους,/οἷα γενναῖος ἀθλητὴς καταπαλαίσας τὸν / πολυμήχανον καὶ νίκης διαδήματι σὲ / ὁ Χριστὸς στεφάνωσε, / Ἰωάννη Χρυσόστομε, / πρεσβευτὰτῶνψυχῶνἡμῶν.[ἀνωνύμου,αἶνοι,ἦχοςδ ] 75. Ὁἐπίγειοςἄγγελοςκαὶοὐράνιοςἄνθρωπος,/χελιδὼνἡεὔλαλοςκαὶ πολύφωνος,/τῶνἀρετῶντὸθησαύρισμα,/ἡπέτραἡἄῤῥηκτος,τῶν πιστῶν ὑπογραμμός, / τῶν μαρτύρων ἐφάμιλλος, / ἰσοστάσιος τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἀποστόλων ὁμότροπος, / ἐν ὕμνοις μεγαλυνέσθω Χρυσόστομος.[Ἀνωνύμου,Προσόμοιο,Ἦχοςδ ] 76. Οὔτεἔχθρασυνόδου,οὖσαπαράνομος,/οὔτεμῖσοςΑὐγούστης,οὔσης παράφρονος, / τὰς ἀρετὰς τὰς ἐν σοί, Πάτερ, κατέσβεσαν / ἀλλ ὡς χρυσὸς ἐν τῷ πυρὶ δοκιμασθεὶς / τῶν πειρασμῶν, καθικετεύεις ἀπαύστως / τὴν παναγίαν Τριάδα, / ὑπὲρ ἧς ἠγωνίσω ζέων τῷ πνεύματι.[ἀνωνύμου,κάθισμα,ἦχοςπλ.α.] 77. Συμπεράσματα 73Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ ΜηναῖονΝοεμβρίου,Ρώμη1889,σ.142.

22 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 45 Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ σύγκριση τοῦ περιεχομένου τῶν Ὑμνων μὲ αὐτὸ τῶν Ἀσματικῶν Κανόνων καὶ τῶν μεμονωμένων Τροπαρίων ὡς πρὸς τὶς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦχρυσοστόμου.στοὺςὕμνουςοἱἀναφορὲςεἶναιἐλάχιστες, καθὼς τὸ περιεχόμενο τῶν μακροσκελῶν αὐτῶν συνθέσεων στρέφεταιπερισσότερογύρωἀπὸτὸνἀντιαιρετικὸἀγώνατοῦ Χρυσοστόμου, τὸ πολύτιμο συγγραφικὸ ἔργο καὶ τὴν φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Ἀντίθετα στοὺς Κανόνες καὶ στὰ Τροπάρια ὑπάρχει πλῆθος ἀναφορῶν στὴν χρυσοστομικὴ ἐξορία καὶ μάλιστα τὸ περιεχόμενο συγκεκριμένωνὠδῶνεἶναισχεδὸνἀποκλειστικὰἀφιερωμένο στὸ κεφάλαιο τῆς ἐξορίας του. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὶς ἐπιλογὲς τῶν ὑμνογράφων, ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό, μὲ βάση τὸν χρόνο συγγραφῆς κάθε εἴδους. Τὸ πρόβληματῶναἱρέσεωνταλάνιζεπερισσότεροτὴνἐκκλησία καὶτὸκράτοςμέχριτὸν9οαἰώνα,μὲἀποκορύφωματὴνκρίση τῆς εἰκονομαχίας. Ἔτσι εἶναι φυσικὸ τὰ ἐκκλησιαστικῆς χρήσεως ποιητικὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς νὰ ἐπικεντρώνουν τὸ περιεχόμενό τους περισσότερο στὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ λιγότερο σὲ ἐπιμέρους γεγονότα τῆς ζωῆς τους. Ὡστόσο, ὅπως ἀναφέρθηκε, οἱ ποιητὲς τῶν δύο Ὕμνων ποὺ περιλαμβάνει ἡ παρούσα μελέτη, συνδέουν σχεδὸν ἄμεσα τὸ γεγονὸς τῆς ἐξορίαςμὲτὸνἀγώνατοῦἁγίουὑπὲρτῆςἀλήθειαςκαὶκατὰ τῶνἐχθρῶντῆςπίστεως. Ἡ συγκριτικὴ μελέτη τῶν ὑμνογραφικῶν ἀναφορῶν στὴν ἐξορία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σὲ σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἁγιολογικὰ χωρία ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγματοῦγεγονότοςὅτιοἱβίοιτῶνἁγίωνεἶναιἡκύρια πηγὴ ἔμπνευσης τῶν ὑμνογράφων. Ἡ ἔμφαση ποὺ δίδεται μέσα στὰ ποιητικὰ κείμενα σὲ κάποια ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῶν ἀγίων, ὅπως ἐδῶ στὴν ἐξορία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦχρυσοστόμου,σχετίζεταιμὲτὸνρόλοτοὺδιαδραματίζουν τὰ γεγονότα αὐτὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ στὴν προσωπικότητατοῦκάθεἁγίου. Ἡ ποιητικὴ μετάπλαση τῶν ἐπιμέρους γεγονότων δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια οὔτε μεγιστοποιεῖ τὶς πράξεις τῶν προσώπων. Ὁ στόχος τῶν ποιητῶν εἶναι διττός,κηρυγματικὸςκαὶὑμνολογικός.

23 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 46 Ὁ κηρυγματικὸς στόχος συνιστᾶ τὴν συνεισφορὰ τῶν ποιητῶν στὴν κατανόηση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν τῆς ὑπέρβασης ποὺ πραγματοποίησαν τὰ ἐξυμνούμενα πρόσωπα, ὥστε νὰ φθάσουν στὸ στάδιο τῆς ἁγιότητας. Ὁ ὑμνολογικὸς στόχος ἔχει ὡς βάση τὴν θεολογικὴ εὐχαριστιακὴ στάση τοῦ ὀρθόδοξου πιστοῦ μέσα στὴν στρατευομένηἐκκλησία. Καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα περιγράφουν τὴν ἐξορία καὶ ἡ στάση του ἀπέναντι σὲ αὐτήν, ἡ ὁποία συνιστᾶ τὴν ὑπέρβαση καὶ ἀναδεικνύει«τὸνμελίῤῥυτοποταμὸτῆςσοφίας»μάρτυρατῆς ἀλήθειαςκαὶτῆςαὐστηρῆςτήρησηςτοῦνόμουτοῦθεοῦ. Ὅπωςφάνηκεἀπὸ τὰὑμνογραφικὰκείμεναποὺἐξετάσαμε, οἱ ποιητὲς ἐπικεντρώνουν τὸν κηρυγματικὸ στόχο τους στὴν ἐπισήμανση τῆς ἀκεραιότητας καὶ τῆς σταθερότητας τοῦ Χρυσοστόμου ἔναντι τῶν διωκτῶν του καὶ ἐκφράζουν ἐξ ὀνόματοςτοῦποιμνίουτουτὴνεὐχαριστίαστὸνθεὸγιὰτὴν δικαίωσή του καὶ τὴν δοξολογία γιὰ τὴν λαμπρὴ θέση τοῦ ἁγίουπατρὸςστὴνθριαμβεύουσαἐκκλησία.

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα