Ὑμνογραφικὲς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑμνογραφικὲς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου."

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 24 ὙμνογραφικὲςἀναφορὲςστὴνἐξορίατοῦἸωάννητοῦ Χρυσοστόμου. ΜαρίαΧρόνη Βακαλοπούλου ὙποψήφιαδιδάκτωρΒυζαντινῆςΦιλολογίας ΤμῆμαΦιλολογίας,ΠανεπιστήμιοἈθηνῶν. Ἡποιητικὴἀφήγησητῶνγεγονότωντῆςζωῆςτῶνἁγίωνἀποτελεῖ βασικὸγνώρισματῶνπερισσοτέρωνἐκκλησιαστικῶνποιητῶν.γιὰ τὸνἰωάννηχρυσόστομοτὸγεγονὸςστὸὁποῖοἀναφέρονταιοἱ περισσότεροιὑμνογράφοι,εἶναιαὐτὸτῆςἐξορίαςτου,διακρινόμενο σὲδύοπράξεις:τὴνπορείατοῦἁγίουπρὸςτὴνἐξορίακαὶτὴν ἐπάνοδοτοῦσκηνώματόςτουστὴνκωνσταντινούπολη.ἡπρώτη πράξηπεριγράφεταικυρίωςστὰκείμεναποὺσυνθέτουντὶς ἀκολουθίεςτῆς13ηςνοεμβρίου,ἡμέραμνήμηςτοῦἁγίουἰωάννου τοῦχρυσοστόμου.ἡδεύτερηπράξη,αὐτὴτῆςἐπανόδουτοῦ σκηνώματος,ἀποτελεῖτὸνκεντρικὸθεματικὸἄξονατῶν ὑμνογραφικῶνἔργωνποὺσυνθέτουντὶςἀκολουθίεςτῆς27ης Ἰανουαρίου,κατὰτὴνὁποίατιμᾶταιἡἀνακομιδὴτῶνλειψάνωντοῦ ἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου,πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 1. Ἡἐξορία,ὅπωςεἶναιφυσικό,λαμβάνειδιαστάσειςμαρτυρίου,ὥστε νὰθεωρεῖταιὁἅγιοςἰσοστάσιοςτῶνμαρτύρων,ἐνῶἡἐπάνοδος,μὲ ὅλατὰγεγονόταποὺτὴνσυνοδεύουν,ἀποτελεῖτὴνπλήρη δικαίωσητῶνἀγώνωντουκαὶεἶναιοὐσιαστικὰἡἐπίσημη ἀνακήρυξήτουσὲἅγιομὲτὴνἐτυμηγορίατοῦλαοῦτῆς Κωνσταντινουπόλεως. Στόχοςτῆςπαρούσαςμελέτηςὑπῆρξεἡκαταγραφὴὅλωντῶν ὑμνογραφικῶνἀναφορῶνπερὶτὴνχρυσοστομικὴἐξορία,ἡ συνοπτικὴπαρουσίασητοῦπεριεχομένουτῶνἔργων,μέσαστὰ ὁποῖαπεριλαμβάνονταιοἱἀναφορὲςαὐτές,καὶτέλοςἡἐξαγωγὴ συμπερασμάτωνποὺἀφοροῦνγενικότερατὴνσχέσητῆς ὑμνογραφίαςμὲτὴνἁγιολογία.ἔτσιμελετήθηκανδιεξοδικὰτὰ ὑμνογραφικὰκείμεναποὺπεριλαμβάνονταιστὰμηναῖα 2 καὶοἱ 1Βλ.ΜηναῖοἸανουαρίου,τ.Ε,Ρώμη1896,σ Μηναῖα,τ.Γ καὶε,ρώμη1889καὶ1896.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 25 ἀσματικοὶκανόνεςποὺεἶναιἐκδεδομένοιστὰαnalectahymnica Graeca 3 καὶεἶναιἀφιερωμένοιστὸνἰωάννητὸνχρυσόστομο. Ἐνδεικτικὰκαταγράφονταιστὴνπαρούσαμελέτηκαὶὁρισμένες ἀναφορὲςποὺἐντοπίστηκανσὲἐκδεδομένουςὕμνουςτοῦρωμανοῦ Μελωδοῦκαὶἄλλωνμεταρωμανικῶνποιητῶν 4.Συγχρόνως ἐρευνήθηκεὁβίοςτοῦχρυσοστόμου,ὅπωςπαραδίδεταιἀπὸτὶς πηγές,κυρίωςτὰσυναξάριακαὶτὶςἐπιστολὲςτοῦἰδίου 5. Γιὰνὰκαταστεῖπιὸἀκριβὴςἡπροσέγγισητῶνὑμνογραφικῶν κειμένων καὶ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ σύγκριση τῶν στοιχείων μεταξὺ 3 Analecta Hymnica Graeca, τ. ΙΙΙ & V, ἔκδ. Alcestis Proiou, Roma 1971, σσ (ΣτὸἑξῆςAHG). 4 Ρωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica, Berlin1970,Δ.Καλαμάκης,«ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν»,Παρνασσός, 36(1994),σσ Βλ. ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸν βίο καὶ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀπὸ τὴν ἐξορία: Acta Sanctorum, Βruxellis 1925, τ. Δ, σσ , Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ἐπιστολαὶ πρὸς Ὀλυμπιάδα, ἔκδ. A. Μ. Malingrey, Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, SC, Paris 1947, A. M. Malingrey, «Étude sur les manuscritsdeslettresdejeanchrysostomeàolympias»,tr21(1965),σσ ,R. Delmaire, «Les lettres d exil de Jean Chrysostome: Études de chronologie et de prosopographie»,recaug25(1991),σσ ,ΠαλλαδίουἙλενοπόλεως,Διάλογος ἱστορικὸς περὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, SC, 341 (1988), 342 (1988), Ὁ Μέγας ΣυναξαριστὴςτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας,ἔκδ.Μ.Λάγγης,τ.Α (1988),σσ , τ. ΙΑ (1984), σσ , M. Geerard, Clavis Patrum Graegorum II, , Turnhout 1974, Σ. Παπαδόπουλος, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τ. Α, Β, Ἀθήνα 1999, G. Andrés,«Historia e importancia de los textos de San Juan Crisostómo en la Biblioteca Escurialense», Enseñanza Media (1958), σσ , Ch. Baur, Saint Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l histoire littéraire, Leuvain 1907, R. P. Coleman Norton,PaladiiDialogusdeVitaS.JoannisChrysostomi,Cambridge1958,G.Zandonella, «Epistolario Crisostomiano»: Didaskaleion NS. 7 (1929), σσ , Ἀ. Ξυγγόπουλος, «ἍγιοςἸωάννηςὁΧρυσόστομος,Πηγὴσοφίας»,ἈρχαιολογικὴἘφημερὶς( ), σσ.1 36,Χ.Θέμελη,«ἩκοσμητικὴφρασεολογίαεἰςτὸνἱερὸνΧρυσόστομονἐντῇ χρήσει ὑμνογραφίᾳ», Θεολογία 28 (1957), σσ , D. R. Bueno, «El Opúsculo DeinaniGloria desanjuancrisóstomo»,helmatica9(1958),σσ.57 85,C.Fabricius, Zu den Jugendschriften des Johanes Chrysostomos, Untersuchungen zum Klassizismus des 4 Jh. Lund, Gleerup 1962, Ε. Hansack, Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von Alexandrien in Kirchenslavischer Übersetzung [Diss], Würzburg 1974, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ἐπιστολὴ πρὸς Κυριακὸν ἐπίσκοπον, ὄντα ἐξόριστονκαὶαὐτόν,μηναῖονἰανουαρίου,βενετία1852,σσ

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 26 ὑμνογραφίας καὶ ἁγιολογίας, παρατίθενται ἐκ παραλλήλου μὲ τὶς ὑμνογραφικὲς ἀναφορές, τὰ χωρία τῶν ἀντίστοιχων συναξαρίων. Εἶναισαφὲςὅτιοἱδημιουργοὶτῶνὕμνωνμεταπλάθουνποιητικὰτὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐπιμέρους ἐπεισόδια, ποὺ διαδραματίζονται κατὰ τὶς δύο φάσεις τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας. Ἀρχικὰ οἱ βιογράφοι ἐπικεντρώνονται στὴν ἀφορμὴ τῆς ἐξορίας, ἡ ὁποία κορύφωσε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα σύγκρουση τοῦ Χρυσοστόμου μὲ τὸ παλάτι καὶ ἰδιαιτέρωςμὲτὴναὐτοκράτειραεὐδοξία 6 : Οὗτος ὁ μακάριος καὶ θεῖος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, διὰ τὸ μὴ ὑπερορᾶν τὸ δίκαιον ἐν προσώποις, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν βασιλίδα Εὐδοξίαν ἐλέγχειν, διὰ τὰς γενομένας παρ αὐτῆς παρανομίας καὶ ἀδικίας, ἐξορίζεται μὲν δὶς καὶ αὖθις ἀνακαλεῖται τρίτον δὲ καὶ τελευταῖονεἰςκουκουσὸνπέμπεται 7. Καὶ Εὐδοξία τῇ βασιλίσσῃ πρῶτον προσέκρουσε, καὶ εἰς ἔχθραν κατέστη. Ἡ μὲν γὰρ ἥρπασεν ἀμπελῶνα χήρας τινός, καὶ ἡ χήρα ἐπεβοᾶτο ζητοῦσα τὸ ἑαυτῆς καὶ ὁ ἅγιος παρῄνει τὸ ἀλλότριον μὴ κατέχειν καὶμὴπειθομένηντὴνβασιλίδαδιήλεγχε,καὶτῷκατὰτὴν Ἰεζάβελὑποδείγματιἐστηλίτευσεν 8. Ὅπως γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, ὁ Χρυσόστομος ἐξορίστηκε τρεῖς φορές, τὴν πρώτη μὲ ἀπόφαση τῆς βασίλισσας Εὐδοξίας, τὴν δεύτερη καὶ τρίτη μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση ποὺ τὴν ἐπέβαλλεἡαὐτοκράτειρα 9 : Ἡδὲἀποθηριοῦται,ἐγκρατῶςἐχομένητοῦἀμπελῶνοςκαὶτοῦθρόνου ἀπελαύνει αὐτόν, τὸ μὲν πρῶτον δι ἑαυτῆς, τὸ δὲ δεύτερον δι Ἐπισκόπων, οἳ ταῖς δυναστείαις μᾶλλον ἢ τῇ εὐσεβείᾳ ἐπολιτεύοντο. Εἶτα πάλιν ἀποκαθίσταται εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ. Τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον εἰς Κουκουσὸν πέμπεται κἀκεῖθεν μετάγεται εἰς 6 Βλ. V. F. Ommeslaeghe,«Jean Chrysostome en conflit avec l impépatrice Eudοxie. Ledossieretlesoriginesd unelégende»,ab97(1979),σσ ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ ΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ Βλ. G. W. H. J. Liebeschuetz, «Friends and Enemies of John Chrysostom». Ἀφιέρωμα εἰς R. Browning. Maistor. Classical, Byz. and Rennaissance Studies Canberra, 1984,σσ

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 27 Πιτιοῦνταχωρίαοὐμόνονἔρημακαὶτῶνἀναγκαίωνἐπιδεῆ,ἀλλὰκαὶ ἀπὸτῶνγειτονούντωνἰσαύρωνἀεὶπολιορκούμενα 10. Παρακολουθοῦμεστὴσυνέχειατὸντρόπομὲτὸνὁποῖονοἱποιητὲς τῶν Ὕμνων, τῶν Ἀσματικῶν Κανόνων καὶ τῶν Τροπαρίων ἐπεξεργάζονταιτὰἁγιολογικὰστοιχεῖαποὺπροκύπτουνἀπὸτὸβίο τοῦχρυσοστόμου 11 : α.ὕμνοι. Α. Ἀκολουθία εἰς τὸν Χρυσόστομον. Ποίημα Γεωργίου. Ἡ ἀκροστιχίς ΤοῦταπεινοῦΓεωργίου 12. Ἡ σύνθεση ἐπικεντρώνεται ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο στὴν μεγάλη προσφορὰτοῦχρυσοστόμουστὴνἐκκλησία,μὲτὸκηρυγματικὸκαὶ συγγραφικό του ἔργο. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ὕμνου ἐντοπίζονται τρεῖς οἶκοι,μὲσαφεῖςἀναφορὲςστὴνἐξορίατου.τὸθέματουςστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς ἐξορίας καὶ τὴν τιμωρία τῆς Εὐδοξίας. Ὁ ΧρυσόστομοςπαραλληλίζεταιμὲτὸνπροφήτηἨλίακαὶτὸνἸωάννη τὸν Πρόδρομο, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν σὲ σύγκρουση ἀντιστοίχως μὲ τὴν Ἰεζάβελ καὶ τὴν Ἡρωδιάδα. Ὁ παραλληλισμὸς αὐτός, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ στὴν συνέχεια, ἀποτελεῖ ἀγαπητὴ ἐπιλογὴ τῶν ὑμνογράφωντοῦἁγίου 13 : Γῆνεἰςπᾶσανπρὶνὁφθόγγοςσουἐξῆλθεν,/εἰςτὰπέραταδὲ νῦντῆςοἰκουμένης/ῥεῖθρατῶνῥημάτωνσου,ποταμοὶὡςθεόῤῥυτοι, ρέουσι καὶ κατάρδουσι / ψυχὰς καὶ διανοίας τῶν πίστει δεχομένων / 10ΜηναῖοΝοεμβρίου,ὅ.π.,σ Ἡ παρουσίαση τῶν ὑμνογραφικῶν ἔργων ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀρχίζει ἀπὸ τὸ παλαιότερο ὑμνογραφικὸ εἶδος, τοὺς Ὕμνους καὶ συνεχίζει μὲ τοὺς Ἀσματικοὺς ΚανόνεςκαὶτὰΤροπάρια.ἩπαρουσίασητῶνΚανόνωνγίνεταικατὰτὴνσειρά,μὲ τὴν ὁποία βρίσκονται ἐκδεδομένα στὰ AHG καὶ στὰ Μηναῖα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ρώμης. Τὰ συναξάρια παρατίθενται ἀπὸ τὰ Μηναῖα τῶν ἐκδόσεων τῆς Βενετίας. Σημειώνουμε ὅτι σὲ λειτουργικὴ χρήση σήμερα βρίσκονται μόνο τὰ ἔργα ποὺ ὑπάρχουνστὰμηναῖα. 11Δ.Καλαμάκης,«ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν»,Παρνασσός,36(1994), σσ Βλ.AHG,τ.V,σσ καὶΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ.100.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 28 τὰς χρυσοῤῥημοσύνας τῶν σῶν διδαχῶν / νομίσαντες φεύγειν οἱ δυσσεβεῖς γὰρ ἐλέγχους / τῆς παγχρύσου, μάκαρ, σου γλώττης, ὑπερορίᾳἀκρίτῳκρίσει,/κατέκρινανκατάκριτοιὡςδύσχρηστοντὸν δίκαιον,/ἀπείρξαντεςτοῦθρόνουσεκαὶποίμνηςἀπελάσαντες /ἀλλ ἐπιπλέον αὐτῶν ἐξελέγχεις καὶθανὼν τὸ κακοῦργον ὡς ζῶν / ὑπὲρ Ἄβελ γὰρ φωνὴ κράζει σὴ πρὸς τὸν Θεόν οὐ συνῆκαν γὰρ βοᾶν / ὑπάρχειςκαθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός. Ὁ ποιῶν πάντα Θεὸς καὶ μεταπλάττων, / ἐκδικήσεις ὁ διδοὺς ἀδικουμένοις, / σοῦ μὲν τὸ δοκίμιον τῆς ἀνδρείας λαμπρότερον ἔργῳ πᾶσινἀπέδειξεν,/ἐνθλίψεσιστομώσας,ἐνπειρασμοῖςπυρώσας/καὶ ἐν ὑπερορίαις δείξας καρτερόν / τοὺς σοὺς δυσμενεῖς δὲ διακενῆς ἀνομοῦντας / αὐτὸς ἐλέγχει καὶ καταισχύνει, πῦρ ἐπιπέμπων τοῖς βασιλείοις/καὶχάλαζανσυντρίβουσανκαρποὺςκαὶγεννήματα/καὶ νόσημα δυσίατον πυρὸς φλέγον σφοδρότερον / τὴν ἀρχηγὸν τῶν κακῶν ἐν ᾧ καὶ τὸν ψυχικὸν σὺν τῷ σωματικῷ / θνήσκει μόρον δυστυχῶς συγγνώμης ἐκτός οὐ συνῆκεν γὰρ βοᾶν ὑπάρχεις καθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός. Ὑπερῆρας Ἠλιοὺ τὴν παρρησίαν, / ὑπερήλασας τὸν ζῆλον τοῦ Προδρόμου, / ἐλέγχων ὡς μώλωπα ἐκ πυρίνης τῆς γλώττης σου ἄληκτον προβαλλόμενος, / οὐ μόνον ἰδιώταις καὶ ἄρχουσι ἀδίκοις, / ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσι πλεονεκτικοῖς, / ἐνδίκως δικάζων ἀδικουμένων τὴν δίκην/ καὶ κατακρίνων πλεονεξίας δικαίᾳ ψήφῳ τὴν ἀπληστίαν ἐντεῦθεν ἐπιτίθεται ἡ νέα Ἰεζάβελ σοι, Ἡρωδιὰς ὡς ἄνομος ἡ δῶρα εὐμοιρήσασα, / πρὸς φόνον τὸν κατὰ σοῦ, αἰγυπτίου τῷ νοῒ τῇ τε γνώμῃ μοχθηροῦ / φυγαδεύει σε διὸ ἐξορίᾳ, μάκαρ οὐ συνῆκε γὰρ βοᾶν / ὑπάρχεις καθηγητὴςὡς τὰ θεῖα σοφός.[ἦχος πλ. β, Τὰ τῆς γῆςἐπὶγῆς,οἶκοιις,ιη,ιθ ] 14. Β.ἈκολουθίαεἰςτὸνἅγιονἸωάννηνΧρυσόστομον.Ἀκροστιχίς Τοῦ ταπεινοῦῥωμανοῦ 15. Τὸ ἔργο ἀνήκει στὰ ἀμφισβητούμενα ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ, ὡστόσο ἀποτελεῖ μία ἀριστουργηματικὴ σύνθεση πρὸς τιμὴν τοῦ Χρυσοστόμου.Τὸστοιχεῖοποὺχαρακτηρίζειτὴνσύνθεσηαὐτὴεἶναι οἱ πολλαπλοὶ παραλληλισμοὶ τοῦ Ἰωάννου μὲ πρόσωπα τῆς 14ἉγιολογικοὶὝμνοιἐπωνύμωνποιητῶν,ὅ.π.,σσ Ῥωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica, Berlin 1970, σσ Τὸ Κοντάκιον τοῦ Ὕμνου αὐτοῦ βρίσκεται σὲ λειτουργικὴ χρήση. (Βλ.ΜέγαὩρολόγιον,ἔκδ.ΑΔΕΕ,Ἀθήνα1984,σ.202).

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 29 ΠαλαιᾶςΔιαθήκης,Σαμουήλ,Ἄβελ,Ἐνώχ,Ἀβραάμ,Ἰακώβ,Μωϋσῆ, Ἀαρών, Φινεές, Ἰώβ, Δαβίδ, Σολομώντα, Ἠλία, Ἠσαΐα, Ἱερεμία, Δανιήλ, Ἀββακούμ καὶ Ἰωνᾶ. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς παραλληλισμοὺς ὁ ποιητὴς διερωτᾶται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου, τὰ ὁποῖα προσέφερε στὴν διακονία τοῦ ποιμνίουτουκαὶστὸνἀγώνα ὑπὲρτῆςἀληθοῦςπίστεως.ἕναἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ χάρισμα τοῦ ἀθλοφόρου, ποὺ τοῦ χάρισε τὸ στεφάνι τοῦμαρτυρίου,τὸὁποῖοδὲνεἶναιἄλλοἀπὸτὴνἐξορία: Ἀγνοῶ, πῶς τὸν θεῖον προσαγορεύσω / στρατηγόν, ἱερέα ἢ τροπαιοῦχον; / ὃς διὰ τοῦ μέλανος καὶ καλάμου τοξεύμασι τὰς αἱρέσεις κατέβαλε / καλέσω ἀθλοφόρον; ὡς ὁμολογητὴς γὰρ / στεφανηφόροςμάρτυςπαρέστηχριστῷ /ἀλλ εἴπωἰατρόν;τοὺςγὰρ νοσοῦντας ἰᾶται / καὶ ἐκ πνευμάτων δεινῶν λυτροῦται / θαυματουργεῖ γὰρ ἀδιαλείπτως / ὁλκάδα πανθαύμαστον ἢ κυβερνήτηνδόκιμον;/πολλοὺςγὰρσώζειπάντοτεἐπὶλιμέναεὔδιον / πῶςοὖνκαλέσωαὐτόν;τεῖχος,πέτρανἢπηγὴνἢχριστοῦμαθητήν;/ πάντα ἔστι πᾶσι γὰρ χορηγεῖ ἀγαθά / τῶν περάτων γὰρ αὐτὸς καθηγητὴςὡςτὰθεῖασοφός 16. β.ἀσματικοὶκανόνες Α. Ἀσματικὸς κανόνας, ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶνλειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 17. Ἡ σύνθεση ἔχει εὐχαριστιακὸ χαρακτήρα, καθὼς ὁ ὑμνογράφος ἐπικεντρώνει τὸ θέμα του στὴν δοξολογία πρὸς τὸν Θεό, ποὺ εὐδόκησε νὰ ἐπιστρέψει ὁ ἅγιος στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου του. ΓενικότεραἀπὸτοὺςὑμνογράφουςτῶνἈσματικῶνΚανόνωνδίδεται ἔμφαση στὴν ἐπάνοδο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καὶ τὸ γεγονὸς χαρακτηρίζεται συχνὰ ὡς θαῦμα τῆς ἀλήθειας κατὰ τῆς παρανομίας 18 : Ἔπλησενεὐωδίαςτὸνκόσμον/ἡτοῦλειψάνουσου,πάτερ,ἐπάνοδος. Δράμωμενμετὰπίστεωςπάντες/τὴντοῦὁσίουτιμῶντεςἐπάνοδον. 16ῬωμανὸςΜελωδός,Ὕμνοι,ὅ.π.,σ AHG,τ.ΙΙΙ,σ Βλ.καὶAHG,V,σ.496.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 30 [Ἦχοςδ,ὠδὴβ,Πρόσεχε,οὐρανέ,καὶλαλήσω,τρ.2ο 3ο] 19. Β. Ἀσματικὸς κανόνας, ποίημα Γεωργίου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, φέρων τὴν ἀκροστιχίδα Χριστοκίνητον ἐνὶ στόματα σῶ ἱερῆα γεραίρω.ἐνδὲτοῖςτριαδικοῖςκαὶθεοτοκίοις ταπεινοῦγεωργίου 20 :. Τὰ βασικὰ θεματικὰ μοτίβα ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα κινεῖται ὁ ποιητὴς εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐξορίας, οἱ συνθῆκες τῆς πορείας πρὸς αὐτήν, ἡ κοίμηση τοῦ ἐξορίστου Πατριάρχη στὴν ἄγρια περιοχὴ τῶν Κομάνων,ἡκαρτερίακαὶἡσταθερότητατοῦἁγίου. Κορυφουμένην ἀπειλὴν / οὐκ ἐδειλίασας, μάκαρ, / ἀνάσσης, Χρυσόστομε / πλήθει χρηστότητος, / συμπαθείᾳ δὲ πολλῇ / τὸν νοῦν πυρπολούμενος,ἄλληνἐπ ἄλληνὁδεύεις/χώραν,ὡςπαῦλος,σοφέ,/ κινδύνοις τερπόμενος, χαίρων ἐν θλίψεσι / ταῖς ἐκ στρατοῦ / φερομένας σοι τοῦ περιέποντος. [Ἦχος δ, ᾠδὴ γ, Ὁ τὰς καρδίας ἐρευνῶν,τρ.3ο] 21. Στυγηρὸνβασιλίδοςποτὲδιόρισμα/συνοδῷλυγρᾷκαθοπλισθὲν/οὐκ ἐνάρκησας,θεόστομεβροτέ,/ἀλλ ἐβόας «ἡκτίσις Δαβιτικῶς τοῦ Θεοῦ πᾶσαἡγῆ/καὶτὸπλήρωματαύτηςεἰςτοὺςαἰῶνας».[ἦχοςδ,ᾠδὴ ζ,σοβαρὸνβασιλέωςπερσῶνδιάταγμα,τρ.1ο] 22. Ὁ ὑμνογράφος ἐξαίρει τὸ ψυχικὸ σθένος τοῦ ἁγίου, χρησιμοποιώντας ποιητικὰ τὸν ψαλμικὸ στίχο μὲ τὸν ὁποῖον ἀπάντησε στὴν ἀπειλὴ τῆς ἐξορίας ὁ ἴδιος ὁ Χρυσόστομος: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» 23. Στὸν ἴδιο κανόνα γίνεται σαφὴς ἀναφορὰ στὶς παρατύπως κατευθυνόμενες συνοδικὲς ἀποφάσεις ποὺ ὁδήγησαν τὸν Πατριάρχη γιὰ δεύτερη καὶ τρίτη φορὰ στὴν ἐξορία, στὴν προφητεία τοῦ ἐπισκόπου Ἐπιφανίου ποὺ διεφώνησε μὲ τὴν ὑπόλοιπη σύνοδο, στὸν θάνατο καὶ στὴν περίφημη φράση τοῦ Χρυσοστόμου ποὺ ἀπετέλεσε καὶ τὸ κύκνειο ἆσματου:«δόξατῷθεῷπάντωνἕνεκα»: 19AHG,ΙΙΙ,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ps.23.1.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 31 Ὄλβιον τέλος ἐν ἐξορίᾳ λαχών, / μετανάστης γέγονας, ὅσιε, / πάλαι ὥσπερ Ἀβραάμ, Βαβυλῶνα / φθάνεις δὲ τὴν ἀνακτόπολιν, / ὡς ἥλιος κόσμον / πυρφόροις ἀκτῖσιν / ἀστράπτων τῶν λόγων σου / καὶ δυσμενῶνἐκτυφλοῖςτὰμάταια/σκάμματακαὶτὰσοφίσματα.[ἦχος δ,ᾠδὴδ,ἤχῳεὐλάλῳπροδιαγνοὺςἀββακούμ,τρ.3ο] 24. Ἐπίσης στὸ ἔργο μεταπλάθονται ποιητικὰ πολλὰ ἐπὶ μέρους ἐπεισόδιαποὺσυνοδεύουντὶςσυνοδικὲςἀποφάσειςκαὶτὴνπορεία πρὸςτὴνἐξορία: Στῦλοςπυρὸςἐνἐρήμῳτὸνπάλαι/Ἰσραηλίτηνλαὸνὡδήγησε,/σὺδὲ λύχνος ἡλιόγλωττος κόσμον / ηὔγασας φωτοφόροις ἀκτῖσι λόγων, σοφέ, / ἐκ Κομάνων / αὖθις ἐκλάμπων σήμερον / τῇ αἴγλῃ τοῦ πνεύματος / χρυσοφανῶς τοῖς πιστοῖς, / ἐχθρῶν τὸ δυσκάθεκτον / θράσοςδιώκωντομῶς.[ἦχοςδ,ὠδὴε,νυκτομαχῶντῶνπαθῶντῇ ἰλύι,τρ.3ο]. Μυστικῶς ἀφυπνώσας / εἰς χώραν ἀλλοδαπήν, / τὸ γραφικὸν ἀνεπλήρωσας/ἔργῳπαράγγελμα,/τρισόλβιε,τὴνθείανκαὶεὐκλεῆ/ θεὶςψυχήνσουὡςμέγας/ὑπὲρτῆςποίμνηςποιμήν /ὢθαυμαστῆς/ μιμήσεως τέλεσμα! / ὢ βουλῆς φιλανθρώπου καὶ πλήρους / δεσποτικῶνοἰκτιρμῶν! Ἀπ ἀπτώτων κραθεὶς γὰρ / πατραδελφέων θυμῷ, / ἀνατροπὴν ἐποιήσατο/ἱερωσύνηςτῆςσῆς/παιδεύεταιδ οὖναὖθιςτῇμυστικῇ/ θεωρίᾳτὴνβάσινἀποκλειόμενος,/τῇδέλτῳδὲπροβὰςτῆςθεόπαιδος, / ἄλλον σε κορυφάρχην κηρύττει / τῶν λευϊτῶν ἐναργῶς. [Ἦχος δ, ᾠδὴς,μυστικὸςὑποφήτηςτῆςζωηφόρουταφῆς,τρ.2ο,4ο] 25. Ἀφηλιώτου χωρίου διῳκισμένου / ἱερεῖς αἰσχύνης ἐγράψαντο / σὺν ἀνάσσῃ σου, Χρυσόστομε, / ἐν οἷς τὸ μέγα δοχεῖον / τοῦ λόγου πειρώμενος Ἐπιφάνιον γραφῇ πληροῖς θεοβουλεύτως / τὴν ὑπὸ σοῦ προφητείαν, / ἐν αὐτῷ πληρούμενος / αὐτὸς τὴν ἐκείνου, / τὸν δημιουργὸνεὐλογῶνκαὶδοξάζωνἕνεκαπάντων.[ἦχοςδ,ᾠδὴη,ἡ πολυθρύλητοςφλὸξτῶναἰχμαλώτων,τρ.2ο] AHG,ΙΙΙ,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ.455.

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 32 Γ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 27. Τὸ ἔργο ἐξυμνεῖ τὴν στερρότητα τοῦ φρονήματος τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο θὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ σύγκρουση μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ στὴνποινὴτῆςἐξορίας: Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες σου / σωτηρίας τε κήρυκες, / ὁδὸν μαρτυρίου δραμόντεςχριστοῦ,παμμακάριστε. Ὑπερόριος, ἄπολις,/ ἱεράρχα, γενόμενος,/ ἀνάλωτος ὤφθης τῇ θείᾳ δυνάμειῥωννύμενος.[ἦχοςα ᾠδὴς,τὸνπροφήτηνδιέσωσας,τρ.1ο 2ο] 28. Δ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶνλειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου, φέρωνἀκροστιχίδα Πατέρωνοὐρανίωνκλέοςἀνεδείσω,πατριαρχῶν, προφητῶν,ἀποστόλωνδώδεκαἰσάριθμος 29. Ἡ μακροσκελὴς αὐτὴ ποιητικὴ σύνθεση ἔχει κατεξοχὴν δραματικὸ χαρακτήρα, καθὼς ὁ ὑμνογράφος ἀναφέρεται σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐπεισόδια ποὺ συνθέτουν τὶς δύο πράξεις τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας. Ἀρχικὰ ἡ ποιητικὴ ἔμπνευση δημιουργεῖ ἀντιθετικὰ σχήματα μεταξὺ τῆς βιαίας βούλησης τῆς ἐπίγειας βασίλισσας καὶ τῆςἀγάπηςτοῦἐπουρανίουβασιλέως: Φωνήσασα / ἡ ἀπευκταία / τοὺς προστάτας, δεινοὺς παραστάτας, / τοῦτον συναποθήσαντες ὤμοις / ἐκατέπληττον / τὸν μέγαν Χρυσόστομον / ἀλλὰ πάντα ὑπέφερες, / μακάριε, / διὰ τὸν σὸν ἐραστήν.[ἦχοςα,ᾠδὴζ,ἡμάρτομεν,ἠνομήσαμεν,τρ.2ο] AHG,τ.V,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.489.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 33 Πάντα πληρῶν, ἱεράρχα ἅγιε, / τὸν βασιλέα Θεὸν ἔσπευδες λοιπὸν / τοῦ ἀποθεραπεύειν ἡ δὲ μαινομένη / ἐν τῇ ἐξορίᾳ προσέταξέ σε ἐξιέναι.[ἦχοςα,ᾠδὴη,ὅνστρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.1ο] 31. Ὁὑμνογράφοςστὴνσυνέχειαἐπιχειρεῖποιητικὴμετάβασηἀπὸτὴν πορεία τῆς ἐξορίας στὴν πορεία τῆς ἐπιστροφῆς καὶ συνδέει λογοτεχνικὰ τὶς δύο πράξεις τῆς ἐξορίας, τονίζοντας ἰδιαίτερα τὸ γεγονὸς τῆς κοίμησης τοῦ ἁγίου στὴν ἐξορία. Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναφέρουνσυνοπτικῶςτὰσυναξάρια: Ἐκεῖσε οὖν εἰς Πιτιοῦντα ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος καλεῖται παρὰ τοῦ πάντωνδεσπότουδιὰπέτρουκαὶἰωάννου,τῶνἱερῶνἀποστόλων,καὶ μεταβαίνειπρὸςτὰςαἰωνίουςσκηνάς καὶκατατίθεταιτὸἅγιοναὐτοῦ λείψανον ἐν Κομάνοις μετὰ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου καὶ Λουκιανοῦ,καθὼςπαρ αὐτῶνδιὰνυκτερινῆςὄψεωςἐμηνύθη 32. Τὰ γεγονότα τῶν δύο πράξεων τῆς χρυσοστομικῆς ἐξορίας περιγράφονταιἀναλυτικὰἀπὸτὸνὑμνογράφο: Ὅτελοιπὸνἐξορίζου,ἅγιε,/τὸπῦρτὸἐξοὐρανοῦἆραντὴνδεκτὴν/ Ἄβελ θυσίαν, πάτερ, / ἐξελθὸν ἀοράτως, ἔλαβε τῶν νότων / καὶ ταύτηνκαῦσαν,συνεξῆλθεν. Στέλλει δὲ σοι ὁρισμῷ πορεύεσθαι / τετάτρην καταλαβεῖντὴν Ἀρμενίαν / αὕτη γὰρ καὶ καλεῖται ἡ Κουκουσός / καὶ φθάσας οἶκον Ἀρμενίου, / ἐν τῇ Κομάνῃ ἐκοιμήθης. [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.2ο 3ο] 33. Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται στὸ τελευταῖο ὅραμα τοῦ ἁγίου μέσα στὸ ναὸτοῦἁγίουμάρτυροςβασιλίσκου.ἐκεῖὅπουκατέφυγεἄρρωστος καὶκατάκοπος,ὁμάρτυραςτὸνκάλεσεστὴνχορείατῶνἁγίων: Τὴνσὴνὁσὸςστεφανίτηςκύριος/προφανερῶνβιοτὴντῆςἐκδημίας,/ μάρτυς Βασιλίσκος / κατ ὄναρ σοι προσλέγει / «δεῦρο, Ἰωάννη, / καὶ 31Ὅ.π.,σ ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ Ὅ.π.,σ.492.

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 34 σὺν ἐμοὶ στέφος κομίζου». [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶν δοξάζουσι,τρ.4ο] 34. Ἡ σύνδεση μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου γίνεται μὲ τὴν παρουσία τοῦ νεαροῦ διαδόχου καὶ γυιοῦ τοῦ Ἀρκαδίου καὶ τῆς Εὐδοξίας. Ὁ Θεοδόσιος μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Πατριάρχη Πρόκλου θὰ φέρει τὸ σκήνωμα τοῦ Χρυσοστόμου στὴν Κωνσταντινούπολη. Γράφει τὸ σχετικὸσυναξάριοτῆς27ηςἰανουαρίου: ἘπεὶδὲκαὶκατὰπόδαςὁΒασιλεὺςἈρκάδιοςτὸνβίονκατέλιπε,καὶἡ τούτου γυνὴ Εὐδοξία, ὁ δὲ τούτων υἱὸς τὴν βασιλείαν διεδέξατο, καὶ ΠρόκλοςὁτοῦἁγίουμαθητὴςκαὶὑπηρέτηςκοινῇψήφῳΠατριάρχης ἐγένετο, τῷ τετάτρῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἱεραρχίας, πείθει ὁ μακάριος Πρόκλος τὸν βασιλέα Θεοδόσιον καὶ πέμπει πρὸς ἀνακομιδὴν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου. Τοῦ δὲ ἁγίου μὴ ἐπιδόντος ἑαυτόν, ἀλλ ἀκινήτου μείναντος,δέεταιὁβασιλεὺςδι ἐπιστολῆς,περιεχούσηςτάδε «ΤῷΟἰκουμενικῷΠατριάρχῃ,ΔιδασκάλῳκαὶΠνευματικῷΠατρί, ἸωάννητῷΧρυσοστόμῳ ΘεοδόσιοςΒασιλεὺς Νεκρὸν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις τὸ σὸν εἶναι νομίσαντες, Πάτερ τίμιε, μετακομίσαι αὐτὸ ἁπλῶς πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἀγαγεῖν ἠβουλήθημεν Διὰ τοῦτο καὶ τοῦ ποθουμένου δικαίως διημάρτομεν ἀλλὰ σύ γε, Πάτερ τιμιώτατε, σύγγνωθι ἡμῖν μετακαλουμένοις, ὁ τὴν μετάνοιαν πᾶσι διδάξας καὶ ὡς παισὶ φιλοπάτορσιν ἐπίδος ἡμῖν σαυτόν, καὶ τοὺς ποθοῦντάςσεδιὰτῆςσῆςπαρουσίαςεὔφρανον». Ταύτης τῆς ἐπιστολῆς κομισθείσης τῷ ἁγίῳ καὶ ἐπὶ τῆςσοροῦ αὐτοῦ τεθείσης,εὐθέωςἐπέδωκενἑαυτόνκαὶτὴνσορὸνἀπόνωςοἱἄγοντες ἔφερον. Ἐπεὶ δὲ ἔφθασαν ἀντιπέραν τῆς Πόλεως, περαιοῦται μὲν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶσα ἡ Σύγκλητος καὶ ὁ Πατριάρχης ἅμα τῷ κλήρῳ. Ἐμβάλλεταιδὲπλοίῳβασιλικῷἡσορός,ἡτὸσῶμαἔχουσατοῦἁγίου. Καταιγίδος δὲ ἐμπεσούσης, τὰ μὲν λοιπὰ πλοῖα ἀλλαχοῦ διεσκεδάσθησαν ἐκεῖνο δὲ ἐνᾧ ἦν τὸ τοῦ ἁγίου σῶμα, τῷ τῆς χήρας ἐκείνης, ἣν ἠδίκησεν Εὐδοξία, τὸν ἀμπελῶνα αὐτῆς ἀφελοῦσα καὶ ἐλεγχομένη παρὰ τοῦ ἁγίου, ἐξώρισεν αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἀπεδόθη ὁ 34Ὅ.π.,σ.492.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 35 ἀγρὸς τῇ χήρᾳ, εὐθέως γαλήνη περὶ τὴν θάλασσαν ἐγεγόνει, καὶ πρῶτον μὲν εἰς τὸν τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ ναόν, εἰς τὰ Ἀμαντίου, ἀπάγεται, εἶτα εἰς τὸν τῆς ἁγίας Εἰρήνης ἔνθα ἐπὶ τοῦ συνθρόνου ἀνέθεντο αὐτὸν καὶ ἐβόησαν ἅπαντες «Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, ἅγιε». Εἶτα ἐπὶ βασιλικοῦ ὀχήματος ἡ σορὸς ἐπιτεθεῖσα, πρὸς τὸν περιώνυμονφέρεταιτῶνἀποστόλωνναόν.ἔνθαδὲτῇἱερᾷκαθέδρᾳ ἐντεθείς, ἐπεφώνησε τῷ ποιμνίῳ τὸ «Εἰρήνη πᾶσι». Εἶτα ὑπὸ γῆν τίθεται,ἔνδοντοῦβήματος,ἔνθανῦνκατάκειται 35. Ὁ ποιητὴς ἐξαίρει τὸ ἦθος τοῦ νέου αὐτοκράτορα καὶ ἐπισημαίνει τὸνσεβασμὸκαὶτὴνἀγάπη,μὲτὴνὁποίαπεριέβαλετὸλείψανοτοῦ ἁγίου,ὅπωςφαίνεταικαὶἀπὸτὸπεριεχόμενοτῆςἐπιστολῆςτου.ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ γίνεται κατ ἀντίθεση μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Εὐδοξίας: Νέος λοιπὸν / ὁ αὐτῆς παῖς δέχεται / τοῦ Βυζαντίου κρατεῖν / τὸ ἀνακτορεῖν, / γίνεται δὲ οἰκέτης / ἀντὶ τῆς κυησάσης / πέμπει καὶ κομίζει / τὸ λείψανόν σου, ἱεράρχα. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.8ο] 36. Ἀπὸ ἁγιολογικῆς πλευρᾶς παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον οἱ παραλληλίες ποὺ ἐπιχειροῦν οἱ ὑμνογράφοι, συγκρίνοντας ὁρισμένα γεγονότα τοῦ βίου τοῦ Χρυσοστόμου μὲ βίους ἄλλων ἁγίων 37. Ἀναφέραμε ἤδη τὴν σύγκριση τῆς πορείας του πρὸς τὴν ἐξορία, μὲ τὴν πορεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὴν Ρώμη 38, ὅπως καὶ μὲ τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὴν καταδίωξή του ἀπὸ τὴν Ἰεζάβελ 39.ἘδῶὁἈνδρέαςΚρήτηςπαραλληλίζειτὴνσύγκρουσητοῦ ΧρυσοστόμουμὲτὴνΕὐδοξίαμὲἐκείνητοῦἸωάννουΠρόδρομουμὲ τὴνἡρωδιάδα: Δεικνύων οὖν ταῦτα, ὦ Χρυσόστομε, ὡς Ἰωάννης ἡμῖν ἄλλος Βαπτιστής, σὺ καὶ μετὰ τοῦ τέλους / βασίλισσαν ἐλέγχων / ὁ βασιλεὺς ὅθεν ἐλθών, / πιστῶς σε προσεκύνει [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.11ο] ΜηναῖονἸανουαρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σσ Βλ. Ῥωμανὸς Μελωδός, Ὕμνοι, ἔκδ. P. Maas C. A. Trypanis, Sancti Melodi Cantica,Berlin1970,σσ AHG,ὅπ.,σ ΜηναῖοΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σσ

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 36 Ἡἐπάνοδοςτοῦσκηνώματοςπροβάλλεταιἀπὸτὸνποιητὴκαὶἐδῶ ὡς θαῦμα, καθὼς πραγματοποιεῖται τριάντα χρόνια μετὰ καὶ ἀποτελεῖδικαίωσητοῦαἰτήματοςτοῦποιμνίουτοῦχρυσοστόμου: Δεῦρο λοιπόν / ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου, / ἀκούσατε ἀψευδὲς / θαῦμα καὶ φρικτόν πλείους γὰρ χρόνοι ἦσαν / τριάκοντα, ἐλθόντα / λείψανον τοῦ ποιμένος / ἐπὶ τὸν τόπον Ῥουφινιάναις. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.9ο] 41. Ἡ δραματικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν σύνθεση φαίνεται χαρακτηριστικὰ στὶς ποιητικὲς περιγραφὲς τῆς ξαφνικῆς θαλασσοταρχῆς,τῆςθαυμαστῆςπροσάραξηςτοῦβασιλικοῦπλοίου στὸν διεκδικούμενο ἀμπελώνα τῆς χήρας, τῆς τοποθέτηση τοῦ λειψάνου στὸν πατριαρχικὸ θρόνο καὶ τῆς εὐλογίας ποὺ ἔστειλε ὁ νεκρὸςἅγιοςστὸποίμνιότου: Ὡςδὲαὐτὸν/ἀκατίῳἔβαλον/περάσαικαὶεἰσελθεῖν/πόλεωςἔνδον,/ ἄφνω μένει ὁλκάδα / ἀποπλεύσασα μόνη, / ἦλθεν ἐν τῷ τόπῳ, / ὁ ἀμπελὼνἐνᾧὑπῆρχεν. Ἐπὶτῶνδύονώτωνἐβάστασε/σέ,ὥσπερκρίνον,ἰδών,ῥόδοντοῦΘεοῦ, φέρωντῶνἀποστόλων/ἐπὶτὸνθεῖονδόμον ὅθενσεκαθίσας/ἐπὶτοῦ θρόνουἱλεοῦτο. Καταλαβὼν καὶ καθίσας ἔνθρονος, / ὡς ἀληθῶς ἐμμελεῖς ὄντως οἰκετῶν ἐδέξω τὰς δεήσεις / καὶ ἀναστάς, σφραγίσας, / πᾶσι τὴν εἰρήνην παρέσχες, / πάτερ ἱεράρχα. [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.10ο,12o 13ο] 42. Στὸ ἰδιαίτερο θαῦμα ποὺ ἐπετέλεσε τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου στὸν κλυδωνιζόμενο ἐπὶ ἔτη τάφο τῆς βασίλισσας Εὐδοξίας, ἀναφέρεται στὴνσυνέχειαὁὑμνογράφος.γράφεισχετικὰτὸσυναξάριο: ΜετὰτὴνΕὐδοξίαςτελευτήν,πρὸςἔλεγχοντῆςεἰςτὸνΧρυσόστομον ἀδικίας,ἡλάρναξ,ἔνθακατετέθη,ἐκινεῖτοἐπὶχρόνοιςτριάκοντακαὶ 41Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ

14 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 37 δύοἐνδὲτῷἀνακομισθῆναιτὸτοῦχρυσοστόμουτίμιονλείψανονκαὶ ἀποτεθῆναιἔνθανῦνἐστι,τοῦκλόνουκαὶτῆςκινήσεωςἔστη 43. Τὸγεγονὸςαὐτὸμεταφέρειποιητικὰὁὑμνογράφος: Ὡς οὐ πολὺς / χρόνος ἐπαρέδραμεν, / ἐξέψυξε καὶ ἡ σὲ / ἄνομος μαινὰς/μαίνουσαεὐδοξία,/τὸταύτηςδὲμνημεῖον/ὅλονἐκλονεῖτο/ ἀλάλητα καταβοῶντα. [Ἦχος α, ὠδὴ η, Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶν δοξάζουσι,τρ.7ο] 44. Αὖθιςαὐτὸςὁπιστὸςμὲνβασιλεὺς/λαβὼνἐπ ὤμοιςαὐτόν,/ἔδραμεν εὐθὺς / ἐπὶ τὸν ἀστατοῦντα / τύμβον τῆς βασιλίσσης / τούτῳ δὲ προσψαύσας, ἑδραίωσεν / ξένον θαῦμα! [Ἦχος α, ᾠδὴ η, Ὅν στρατιαὶοὐρανῶνδοξάζουσι,τρ.14ο] 45. Τέλος ὁ ποιητὴς κλείνει μὲ πανηγυρικὸ τόνο τὴν ἐκτενὴ σύνθεσή του: Ῥανάτωσαν τὰ ὄρηεὐφροσύνην,/ ὡς γέγραπται, καὶ οἱβουνοὶ δὲ/ τὸ γάλαῥυήτωσαν ἠλέησεκύριος/τὸνλαόν,ἀποδώσαςτὸνμετὰχρόνον / τῆς αὐτοῦ θείας ποίμνης ἐκβληθέντα, / Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον. [Ἦχος α, ὠδὴ θ, Ἀσπόρου συλλήψεως ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, τρ. 3ο] 46. Ε. Ἀσματικὸς κανόνας ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 47. Βασικὰθεματικὰμοτίβατῆςσύνθεσηςεἶναιἡτιμωρίατῶνἐχθρῶν τοῦ ἐξορίστου Πατριάρχου, ἡ τιμὴ ποὺ ἀπολαμβάνει στὴν αἰωνιότητα καὶ ἡ δοξολογία τοῦ ποιμνίου γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου: Ἐμάνησαν γλῶσσαι τὰς ἑαυτῶν / ἐσθίουσαι σάρκας, / τὸν ἀπρόσιτον ἀρετῇ/ ὀνείδεσι βάλλουσαι καὶμώμοις / ἀλλ ἀντεστράφη τὰβέλη/ τοῖςπέμπουσιν.ἐπάνοδονσώματοςἱεροῦ,/ὑπὲρἀληθείαςὑπερόριον 43ΜηναῖονΝοεμβρίου,Βενετία1852,σ AHG,ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σσ

15 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 38 βιοτὴν/ καὶ τέλος ἀείμνηστον εὑρόντος,/ τοῦ Χρυσοστόμου/ πιστῶς ἑορτάζομεν.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴα,ὑγρὰνδιοδεύσας,τρ.2ο 3ο] 48. Οὐρανίωνἁψίδωνκαὶτῆςἐκεῖλήξεως/ἀντὶτῶνἐνταῦθασουπόνων, / ὧν ἐκαρτέρησας φθόνῳ μαχόμενος / ἐλευθερίᾳ σῆς γλώσσης, / ὁ Χριστὸςἠξίωσε,μάκαρΧρυσόστομε.[Ἦχοςπλ.δ,ὠδὴγ,Οὐρανίας ἁψῖδος,τρ.1ο] 49. Ἀπέραντοςἡδόξα/τοῦσοφοῦΧρυσοστόμου,/ΧριστὲὁΘεός,ὅτικαὶ πόνοις ἀπείροις / καὶ κόποις ἀνενδότοις / καὶ ἐξορίαις συχναῖς / ἀνταλλαξάμενοςταύτην,/εὐκαίρωςἐκτήσατο.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴε, Τὸνζόφοντῆςψυχῆςμου,τρ.3ο] 50. Ἔπρεπε θλίψεσι πολλαῖς / ὑπερόριον γενόμενον πλείονος / καὶ διαμένοντα / καρποὺς εὐκλείας κληρονομῆσαί σε / οὕτω τιμᾷ τοὺς ἀληθεῖς / θεράποντας Κύριος διὰ τῶν θλίψεων / προξενῶν τὴν αἰωνίανἀνάπαυσιν. Ἤγγικεν χρόνος ὁ καλὸς / τὴν δι ἔτους ποθουμένην μοι σήμερον / σεπτὴν ἐπάνοδον πανηγυρίζει με / προτρεπόμενος καὶ χαίρω / κάθαρσινψυχῆςαὐτὴνλογιζόμενος/καὶπρὸςδιάχυσιντῆςσαρκὸςἐκ τῆςχαρᾶςπεριτρέπομαι.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴθ,ἔφριξεπᾶσαἀκοή,τρ. 2ο 3ο] 51. ΣΤ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα ἀνωνύμου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 52. Τὸ θέμα ἐπικεντρώνεται κυρίως στὴν ἐπουράνια δόξα ποὺ ἀπολαμβάνει ὁ ἅγιος, ἔχοντας ὑπομείνει ἀκλόνητος τὸ μαρτύριο τῆςἐξορίας: Οὐκ ἔσβεσεν ἥλιον φωταυγῆ / τὸν πᾶσαν πυρσεύοντα / τὴν ὑφήλιον λογικῶς / ἡ βάσκανος πάλαι σκοτομήνη / τῶν διωξάντων τοῦ λόγου τὸνἥλιον.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴα,ὑγρὰνδιοδεύσας,τρ.3ο] Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.σ.508.

16 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 39 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός, ὁ καὶ ἡμᾶς / ἀξιώσας ταύτην τὴν σεπτὴν κατιδεῖν/ἡμέραν,ἐνᾗτὴνἀνάκλησιν/τοῦσκήνουςτοῦὄντωςἱεροῦ/ ἐκτῆςὑπερορίας/ὁπιστὸςμετήνεγκεβασιλεὺςἐκπόθου.[ἦχοςπλ. δ,ὠδὴθ,ἔφριξεπᾶσαἀκοή,τρ.2ο] 54. Ζ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Θεοφάνους εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνωντοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἰωάννουτοῦχρυσοστόμου 55. Ἡ σύνθεση ἐπικεντρώνει τὸ περιεχόμενό της στὴν ἀναγωγὴ τῆς ἐξορίας σὲ εἶδος μαρτυρίου, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαγιάστηκε ὁ Χρυσόστομοςκαὶστὴνὁριστικὴδικαίωσητῶνἀγώνωντουμετὰτὴν κοίμησήτου: ΜυρίζουσινὍσιε,ὥσπερκρίνατοῦἀγροῦ/οἱἀτμοὶτῶνκαμάτωνσου, / δι ὧν εὐηρέστησας τῷ Θεῷ, Ἱεράρχα,/ κινδύνοις καὶ θλίψεσι,/ καὶ γῇ προσομιλήσας μακρᾷ.[ἦχος πλ. δ, ὠδὴ γ, Οὐκ ἔστιν ἅγιος, τρ. 2] 56. Τὴνἱερὰνστολήνσουκατεκόσμισας/τοῖςἄθλοιςσουτῶνπόνωνσου, ἔδειξαςλαμπροτέραν,/τὴνἱεραρχίαν,χρυσόστομε. Ἀθλητικὸνἀγῶνα,ἱερομύστα,γενναίως/διήνυσας,πόλεσιἀοικήτοις/ καὶ ὑπερορίαις στελλόμενος. [Ἦχος πλ. δ, ὠδὴ ε, Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας,τρ.1ο 2ο] 57. Ὁὑμνογράφοςἐξαίρειτὴνσταθερότητα τοῦἁγίουκαὶτὸἄκαμπτο φρόνημα ποὺ τὸν χαρακτηρίζει στὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης καὶ στὴνβίωσητῶνθλίψεωντῆςἐξορίας: Ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ / τῶν κινδύνων πυρωθείς, Ἱεράρχα, / οὐκ ἐχωνεύθης, οὐ κατεφλέχθης, / δοκιμασθεὶς γὰρ ἔδειξας, / ὑπεροβρύζουςτοὺςπόνουςσου. 54Ὅ.π.,σ Μηναῖο,Ρώμη1896,τ.V,σσ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ.394.

17 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 40 Οὐκἐνάρκησας,Πάτερ,πρὸςἀγῶνας,/οὐκἠσχύνθηςδυνάστας,/οὐ προέκρινας ἀδικίαν δικαιοσύνης, / Ὅσιε, καὶ μαρτυρεῖ ὁ τῆς χήρας ἀγρός.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴζ,ὁτοὺςπαῖδαςδροσίσας,τρ.2ο 3ο] 58. Περιγράφεται δὲ μὲ ἰδιαιτέρως ποιητικὸ τρόπο ἡ συγχώρηση ποὺ ἀπέρρευσεἀπὸτὸλείψανοτοῦχρυσοστόμουπρὸςτοὺςδιῶκτεςτου: Εἰ καὶ νεκρὸς εἶ ἐν τάφῳ, / ἀλλὰ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ, / Χρυσόστομε, κηρύττεις μετάνοιαν / καὶ γράφεις συγχώρησιν, / ἐγγυώμενος τοῖς μετανοοῦσιθερμῶς.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴς,ὡςτὸνπροφήτηνἐῤῥύσω, τρ.3ο] 59. Η. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου εἰς τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου φέρων τὴν ἀκροστιχίδα: Τῷ χρυσογλώττῳ τρίτον ἐξάδωμέλος.ἰωσήφ 60. Ὁ κανόνας φέρει τὰ βασικὰ γνωρίσματα τῆς τέχνης τοῦ πολυγραφότατου δημιουργοῦ του. Ἡ σύνθεση πλάθεται μὲ πλούσιες λεκτικὲς ἀντιθέσεις καὶ ἐπαναλήψεις μὲ πολλαπλὴ νοηματικὴ σημασία. Ὁ ὑμνογράφος στοχεύει ἔτσι νὰ περιγράψει τὴν μεγάλη πνευματικὴ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸν Χρυσόστομο ἀπὸτοὺςδιῶκτεςτου: Ὑπερορίαςὑπέκρυψέσεμυχοῖς,τὸνλύχνοντὸνπάμφωτον,/βασιλίςἡ τυφλώττουσα / Χριστὸν δ ὑψηλότερον / ἐν τῇ λυχνίᾳ καὶ πάλιν ἐπανάγει.[ἦχοςγ,ὠδὴγ,ὁἐκμὴὄντωντὰπάντα,τρ.1ο] 61. Ὠλβίσας ἡμᾶς διδαγμάτων πλούτῳ, Χρυσόστομε / χεῖρα δι ἀναστέλλεις ἐμβριθῶς, / πλεονεξίας πλούτῳ τὴν βρίθουσαν, / ἐλέγχωντρανότατακαὶκατὰνόμον,/πλούτῳθείαςχάριτος. Τόξονδυνατῶνἰταμότηςτύραννοςτέθλασται /σὺδ ἐνἀσθενείᾳτῆς σαρκὸς / ἀγγελικῶς βιοὺς ὑπερίσχυσας, / ἱκέτας, Χρυσόστομε, τοὺς 58Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.391.

18 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 41 πρὶνδιώκτας,/ἔχων,ἱερώτατε.[ἦχοςγ,ὠδὴδ,ἔθουπρὸςἡμᾶς,τρ. 2ο 3ο] 62. Ξενοῦν τὴν χήραν, Σοφέ, / ἀσύγνωστον φάσκοντα, / τῶν ἐξ αὐτῆς ξένον σε ποιεῖ, / ἐκ τῆς βασιλίδος ἡ πάντολμος γυνή, / ξένη θείας χάριτος/ξενώσειχρηματίσασα/τῶνσοφῶνδιδαγμάτωνσου. Ἀλλ ἐπανῆλθες ἠδύς, / ὡς ἥλιος νέφεσιν ἀποκρυβείς, / μέγιστε, φωστήρ, καταφωσφορῶν φωταυγίᾳ μυστικῇ / τῶν χρυσῶν δογμάτων σου, / τοὺς φωτισθέντας ἅπαντας, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἦχος γ, ὠδὴζ,ὡςπάλαιτοὺςεὐσεβεῖς,τρ.1ο 2ο] 63. Εἰςπᾶσαντὴνγῆνἐπεξῆλθε,/Πάτερσουὁφθόγγοςτῶνδογμάτων / ἀλλ ἡ ἔκφρων βασιλίς σε περιορίζειν, / τοπικῶς ὑπείληφεν, ἀλλ ἐψεύσθη / σὺ γὰρ ὡς γίγας ὑψίδρομος, τὸ πᾶν περιλάμπεις, τῶν λόγωνταῖςἀκτῖσι.[ἦχοςγ,ὠδὴη,ἀστέκτῳπυρί,τρ.2ο] 64. Θ. Ἀσματικὸς κανόνας ποίημα Θεοφάνους εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, φέρων τὴν ἀκροστιχίδα: Τοῦ Πνεύματοςμέλπωσὲ τὸ χρυσοῦνστόμα 65. Ὁὑμνογράφοςἀφιερώνειτὸμεγαλύτερομέροςαὐτῆςτῆςσύνθεσής του στὴν ἐξύμνηση τοῦ κηρυγματικοῦ καὶ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ θέματος ἐντάσσει καὶ μία ἀναφορὰστὴνἐξορίατοῦχρυσοστόμου,ἐπισημαίνονταςκυρίωςτὴν φιλανθρωπίατοῦἁγίου,ἡ ὁποίατὸνἀναδεικνύεισὲπροστάτητῶν ἀδικουμένωνκαὶἀποτελεῖτὴνἀφορμὴγιὰτὴνἐξορία: Νεανικὴν τὴν ἔνστασιν, / ἀταπείνωτον φρόνημα / πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας βασιλεῖς ἐνδέδειξαι, / θερμῶς προϊστάμενος / ἀδικουμένων, Ὅσιε,/ καὶ τῶν ὀρφανῶν καὶτῶν χηρῶν/ καὶπενήτων πατὴργεγενημένος,/στοργικῇδιαθέσειβοῶν /ὑπερυψοῦτεχριστὸν εἰςτοὺςαἰῶνας.[ἦχοςπλ.δ,ὠδὴη,ἑπταπλασίωςκάμινον,τρ.3ο] Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ ΜηναῖονΝοεμβρίου,Ρώμη1889,σσ Ὅ.π.,σ.150.

19 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 42 Ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ οἱ τρεῖς τελευταῖοι κανόνες, οἱ δύο τοῦ Θεοφάνους καὶ ὁ ἕνας τοῦ Ἰωσήφ, ποὺ περιλαμβάνονται στὰ Μηναῖα, βρίσκονται σὲ λειτουργικὴ χρήση, ψάλλονται δὲ στὴν ἀκολουθίατοῦὄρθρου.ἐπισημαίνουμεδὲὅτικαὶτὸκοντάκιονκαὶ ὁοἶκοςποὺπροαναγιγνώσκονταιτοῦσυναξαρίου,μεταξὺς καὶζ ὠδῆς τῶν κανόνων, ἔχουν ὡς θέμα τὴν ἐπάνοδο τοῦ λειψάνου καὶ τὴνἀποκατάστασήτουστὸνπατριαρχικὸθρόνο 67. Ἐφράνθημυστικῶς/ἡσεπτὴἘκκλησία/τῇἀνακομιδῇτοῦσεπτοῦσου λειψάνου / καὶ τοῦτο κατακρύψασα ὡς χρυσίον πολύτιμον, / τοῖς ὑμνοῦσίσεἀδιαλείπτωςπαρέχει,/ταῖςπρεσβείαιςσου/τῶνἰαμάτων τὴν χάριν, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἀγνώστου, Κοντάκιον, Ἦχος α, Χορὸςἀγγελικός] 68. Ἡ λαμπὰς ἡ τῶν ἔργων σου στυγνὴ πέφυκεν, / Ἰωάννη Χρυσόστομε, καὶ δειλιῶ / πρὸς ὑπάντησιν τοῦ ἱεροῦ σου σκήνους / ἀλλ αὐτός με ὁδήγησον / καὶ τὰς τρίβους μου εὔθυνον / μετανοίας παρέχων μοι καιρόν, πανάγιε, / ὡς αὐτῆς κήρυξ ἔνθεος / καὶ τῶν παθῶν μου τῶν πολυτρόπων / κατεύνασον ζάλην / καὶ παγίδων τοῦ Βελίαρ ἀφαρπάσαςμε,/εἰςτέλοςσῶσονμε /ὅπωςὑμνῶσουἀξίωςτὴνθείαν ἐπάνοδον, / ὡς πρὶν καὶ τὴν κοίμησιν / τολμήσας ἐδόξασα / Ἰωάννη Χρυσόστομε.[Ἀγνώστου,Οἶκος,Ἦχοςα,Ἰδιόμελον] 69. Ἐπίσηςοἱἐλεγειακοὶστίχοιποὺσυνοδεύουντὸσυναξάριοτῆς27ης Ἰανουαρίου, ἀναφέρονται στὴν πνευματικὴ ἀποκατάσταση τοῦ νεκροῦἐξορίστουπατριάρχηστὸνθρόνοτῆςκωνσταντινουπόλεως καὶστὸθαυμαστὸγεγονὸςτῆςεὐλογίαςποὺἔδωσετὸλείψανοπρὸς στὸνλαό: Νεκρὸς καθίζῃ, ὦ Ἰωάννη, θρόνῳ / Ἀλλ ἐν Θεῷ ζῶν πᾶσιν Εἰρήνη, λέγεις. 67 Τὸ Κοντάκιον καὶ ὁ Οἶκος ἀποτελοῦν τὰ μόνα σὲ ἐκκλησιαστικὴ χρήση τροπάρια, ποὺ ἐπιβίωσαν στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἀνήκουν στὸ παλαιότερο ὑμνογραφικὸεἶδοςτὸν Ὗμνο,τὸν ὁποῖονἀντικατέστησεμετὰτὸν9ο αἰώνα ὁ Ἀσματικὸς Κανών. Γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Ὕμνου ἀπὸ τὸν Ἀσματικὸ Κανόνα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, βλ. Ν. Β. Τωμαδάκης, Ἡ ΒυζαντινὴὑμνογραφίακαὶΠοίησις,τόμοςΒ,Θεσσαλονίκη1993,Π.Ν.Τρεμπέλας, Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, Ἀθήνα 1997, B. J. Pitra, Hymnographie de l Eglise Grecquae, Romae 1867, E. Wellesz, A history of Byzantine Music and Hymnography,Oxford ΜηναῖονἸανουαρίου,Ρώμη1896,σ Ὅ.π.,σ.391.

20 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 43 Ἄπνουνἑβδομάτῃκόμισανδέμας/εἰκάδιχρυσοῦν 70. γ.μεμονωμένατροπάριασὲἐκκλησιαστικὴχρήση. Διάσπαρτεςἀναφορὲςστὶς δύοπράξειςτῆςχρυσοστομικῆςἐξορίας ἐντοπίζονται ἐπίσης σὲ αὐτοτελῆ τροπάρια τοῦ Ἐσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου. Στὰ ποιήματα αὐτὰ οἱ δημιουργοὶ ἐπιλέγουν ἕνα μοτίβο βάσει τοῦ ὁποίου ἐκτυλίσσουν τὴν ἔμπνευσή τους. Ὁ ἔλεγχος τῆς βασίλισσαςἀπὸτὸνπατριάρχη,ἡπαράνομηἀπόφασηἐξορίαςκαὶ ἡβίαιηἀπέλασηἀπὸτὸποίμνιότου,οἱταλαιπωρίεςποὺὑπέστη,ὁ θάνατος στὴν ἐξορία, ἡ πανηγυρικὴ ἐπάνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ ἀνακήρυξή του σὲ ἅγιο ἀπὸ τὸν πιστό λαό. Κοινὴ κατάληξη ὅλων εἶναι ἡ ἐπισήμανση τῆς αἰώνιας δόξας ποὺ ἀπολαμβάνει καὶ ἡ μεσιτικὴ του δύναμη πρὸς τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ποίμνιοτῆςστρατευομένηςἐκκλησίας. ΘείᾳψήφῳτῆςΧριστοῦ/ποίμνηςἀξίωςγεγονώς,/ἀξιάγαστεποιμήν, /οἷαπερλύκουςἐξαὐτῆς/ἐντῇσφενδόνῃτῶνλόγωνσουκατεδίωξας, /ἐλέγχωνἀφειδῶςπαρανομοῦντας,σοφέ /ὑφ ὧνκαὶἐλαθεὶςφθόνῳ, Χρυσόστομε, μακρὰν ὁδὸν διήνυσας, στεῤῥόφρον, / ὑπὲρ αὐτῆς, ἐν ᾗ τέθνηκας / ἀλλ ἐπανῆλθες πρὸς Βασιλίδα νέμων θεῖα χαρίσματα. [Ἀνωνύμου,Κάθισμα,Ἦχοςδ ] 71. Τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθὼν / καὶ τὴν χάριν τῶν λόγων παρὰ Θεοῦ τοῖς πᾶσιν ἐξέλαμψας, ὡς χρυσὸς ἐν καμίνῳ, / καὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα,Μονάδαἐκήρυξας,/τὴνφιλάργυρονπλάνην/τοξεύσαςτοῖς λόγοις σου ὅθεν καὶ πρὸς ζῆλον, βασιλίδα ἐλέγξας / ἀδίκως τῆς ποίμνης σου ἐπελάθης, μακάριε, / Ἰωάννη Χρυσόστομε. [Ἀνωνύμου, Κάθισμα,Ἦχοςπλ.δ ] 72. Ἱερωτάτην στησώμεθα χορείαν στέφος γὰρ / χρυσόμορφον τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, / βασιλικῇ δόξῃ σήμερον ἀπὸ Κομάνων πρὸς / πόλιν ἥκει τὴν Βασιλεύουσαν λάμπει / στίλβον ἄνωθεν, τῇ ἐπανόδῳ αὐτοῦπρὸς/βασιλείαντὴνἄϋλον,πιστοὺςεἰσάγει,καὶτῷτῶνὅλων προσοικειοῖ Βασιλεῖ διὸ βοῶμεν Χρυσεπώνυμε Πάτερ θεῖε 70Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σσ Ὅ.π.,σ.392.

21 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 44 Χρυσόστομε πάγχρυσε, / καθικέτευε σῶσαι καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.[ἀνωνύμου,προσόμοιο,ἦχοςδ ] 73. ΟὐκἔδεισεΧρυσόστομε,/τὴνΒασιλίδακαταλείψαντα/παροικεῖνἐν Κομάνοις /ὅθενθεόθενἠγμένη/ἡἀνακτορικὴπανδαισία,/πάλινσε ἐπανήγαγεν/ἐντοῖςβασιλείοις /εὐφράνθηδὲκαὶἡἐκκλησίαἰδοῦσα σε, / ἀνθομολογουμένη καὶ λέγουσα / Μεγαλύνει ἡ δόξα μου τὸν Κύριον, / ἀποδόντα μοι τὸν νυμφαγωγὸν / καὶ τὸ στήριγμα τῆς πίστεως, / τὴν ὑπόληψιν τῶν ἀξιωμάτων μου / καὶ ἀνάπαυσιν τῶν ἐμῶν κροτάφων, / τὸ ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης / καὶ βάθος ἐλεημοσύνης / καὶ πλοῦτον τῆς ἐμῆς πτωχείας / καὶ μῆκος τῆς μετανοίας./διὸαἰτοῦμένσε,ὅσιεπάτερ,/τὴνεἰρήνηναἴτησαι/καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. [Κοσμᾶ μοναχοῦ, Ἰδιόμελον ΔοξαστικὸἘσπερινοῦ,Ἦχοςδ ] 74. Ἀδίκως τῆς ποίμνης σου ἀπελαθείς, / Πάτερ ὅσιε, / προσωμίλησας θλίψεσι,πικραῖςἐξορίαιςτε /ἐναἷςἠξιώθηςμακαρίουτέλους,/οἷα γενναῖος ἀθλητὴς καταπαλαίσας τὸν / πολυμήχανον καὶ νίκης διαδήματι σὲ / ὁ Χριστὸς στεφάνωσε, / Ἰωάννη Χρυσόστομε, / πρεσβευτὰτῶνψυχῶνἡμῶν.[ἀνωνύμου,αἶνοι,ἦχοςδ ] 75. Ὁἐπίγειοςἄγγελοςκαὶοὐράνιοςἄνθρωπος,/χελιδὼνἡεὔλαλοςκαὶ πολύφωνος,/τῶνἀρετῶντὸθησαύρισμα,/ἡπέτραἡἄῤῥηκτος,τῶν πιστῶν ὑπογραμμός, / τῶν μαρτύρων ἐφάμιλλος, / ἰσοστάσιος τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἀποστόλων ὁμότροπος, / ἐν ὕμνοις μεγαλυνέσθω Χρυσόστομος.[Ἀνωνύμου,Προσόμοιο,Ἦχοςδ ] 76. Οὔτεἔχθρασυνόδου,οὖσαπαράνομος,/οὔτεμῖσοςΑὐγούστης,οὔσης παράφρονος, / τὰς ἀρετὰς τὰς ἐν σοί, Πάτερ, κατέσβεσαν / ἀλλ ὡς χρυσὸς ἐν τῷ πυρὶ δοκιμασθεὶς / τῶν πειρασμῶν, καθικετεύεις ἀπαύστως / τὴν παναγίαν Τριάδα, / ὑπὲρ ἧς ἠγωνίσω ζέων τῷ πνεύματι.[ἀνωνύμου,κάθισμα,ἦχοςπλ.α.] 77. Συμπεράσματα 73Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ Ὅ.π.,σ ΜηναῖονΝοεμβρίου,Ρώμη1889,σ.142.

22 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 45 Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ σύγκριση τοῦ περιεχομένου τῶν Ὑμνων μὲ αὐτὸ τῶν Ἀσματικῶν Κανόνων καὶ τῶν μεμονωμένων Τροπαρίων ὡς πρὸς τὶς ἀναφορὲς στὴν ἐξορία τοῦχρυσοστόμου.στοὺςὕμνουςοἱἀναφορὲςεἶναιἐλάχιστες, καθὼς τὸ περιεχόμενο τῶν μακροσκελῶν αὐτῶν συνθέσεων στρέφεταιπερισσότερογύρωἀπὸτὸνἀντιαιρετικὸἀγώνατοῦ Χρυσοστόμου, τὸ πολύτιμο συγγραφικὸ ἔργο καὶ τὴν φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Ἀντίθετα στοὺς Κανόνες καὶ στὰ Τροπάρια ὑπάρχει πλῆθος ἀναφορῶν στὴν χρυσοστομικὴ ἐξορία καὶ μάλιστα τὸ περιεχόμενο συγκεκριμένωνὠδῶνεἶναισχεδὸνἀποκλειστικὰἀφιερωμένο στὸ κεφάλαιο τῆς ἐξορίας του. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὶς ἐπιλογὲς τῶν ὑμνογράφων, ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό, μὲ βάση τὸν χρόνο συγγραφῆς κάθε εἴδους. Τὸ πρόβληματῶναἱρέσεωνταλάνιζεπερισσότεροτὴνἐκκλησία καὶτὸκράτοςμέχριτὸν9οαἰώνα,μὲἀποκορύφωματὴνκρίση τῆς εἰκονομαχίας. Ἔτσι εἶναι φυσικὸ τὰ ἐκκλησιαστικῆς χρήσεως ποιητικὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς νὰ ἐπικεντρώνουν τὸ περιεχόμενό τους περισσότερο στὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ λιγότερο σὲ ἐπιμέρους γεγονότα τῆς ζωῆς τους. Ὡστόσο, ὅπως ἀναφέρθηκε, οἱ ποιητὲς τῶν δύο Ὕμνων ποὺ περιλαμβάνει ἡ παρούσα μελέτη, συνδέουν σχεδὸν ἄμεσα τὸ γεγονὸς τῆς ἐξορίαςμὲτὸνἀγώνατοῦἁγίουὑπὲρτῆςἀλήθειαςκαὶκατὰ τῶνἐχθρῶντῆςπίστεως. Ἡ συγκριτικὴ μελέτη τῶν ὑμνογραφικῶν ἀναφορῶν στὴν ἐξορία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σὲ σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἁγιολογικὰ χωρία ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγματοῦγεγονότοςὅτιοἱβίοιτῶνἁγίωνεἶναιἡκύρια πηγὴ ἔμπνευσης τῶν ὑμνογράφων. Ἡ ἔμφαση ποὺ δίδεται μέσα στὰ ποιητικὰ κείμενα σὲ κάποια ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῶν ἀγίων, ὅπως ἐδῶ στὴν ἐξορία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦχρυσοστόμου,σχετίζεταιμὲτὸνρόλοτοὺδιαδραματίζουν τὰ γεγονότα αὐτὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ στὴν προσωπικότητατοῦκάθεἁγίου. Ἡ ποιητικὴ μετάπλαση τῶν ἐπιμέρους γεγονότων δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια οὔτε μεγιστοποιεῖ τὶς πράξεις τῶν προσώπων. Ὁ στόχος τῶν ποιητῶν εἶναι διττός,κηρυγματικὸςκαὶὑμνολογικός.

23 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 46 Ὁ κηρυγματικὸς στόχος συνιστᾶ τὴν συνεισφορὰ τῶν ποιητῶν στὴν κατανόηση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν τῆς ὑπέρβασης ποὺ πραγματοποίησαν τὰ ἐξυμνούμενα πρόσωπα, ὥστε νὰ φθάσουν στὸ στάδιο τῆς ἁγιότητας. Ὁ ὑμνολογικὸς στόχος ἔχει ὡς βάση τὴν θεολογικὴ εὐχαριστιακὴ στάση τοῦ ὀρθόδοξου πιστοῦ μέσα στὴν στρατευομένηἐκκλησία. Καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα περιγράφουν τὴν ἐξορία καὶ ἡ στάση του ἀπέναντι σὲ αὐτήν, ἡ ὁποία συνιστᾶ τὴν ὑπέρβαση καὶ ἀναδεικνύει«τὸνμελίῤῥυτοποταμὸτῆςσοφίας»μάρτυρατῆς ἀλήθειαςκαὶτῆςαὐστηρῆςτήρησηςτοῦνόμουτοῦθεοῦ. Ὅπωςφάνηκεἀπὸ τὰὑμνογραφικὰκείμεναποὺἐξετάσαμε, οἱ ποιητὲς ἐπικεντρώνουν τὸν κηρυγματικὸ στόχο τους στὴν ἐπισήμανση τῆς ἀκεραιότητας καὶ τῆς σταθερότητας τοῦ Χρυσοστόμου ἔναντι τῶν διωκτῶν του καὶ ἐκφράζουν ἐξ ὀνόματοςτοῦποιμνίουτουτὴνεὐχαριστίαστὸνθεὸγιὰτὴν δικαίωσή του καὶ τὴν δοξολογία γιὰ τὴν λαμπρὴ θέση τοῦ ἁγίουπατρὸςστὴνθριαμβεύουσαἐκκλησία.

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (324 Α-C) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Διάλεξη του Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων ἁγίων στὶς 5 Ἰουνίου 1991. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα