Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν. Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τῶν Καιρῶν Τεῦχος 8ον Μάρτιος 2010 Ἔτος Α Κωδ Ἰησοῦς Χριστός: Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι; (Ματθ. ις, 3) Καί ἤνοιξε τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καί ἀνέβη καπνός ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνός καμίνου καιομένης, καί ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος... (Ἀποκάλυψις θ, 2)

2 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Αγαπητοί μας φίλοι ἀναγνῶστες. Μ έσα ἀπό τίς ταπεινές γραμμές τοῦ περιοδικοῦ μας, πού κάθε μήνα λαμβάνετε δωρεάν στά χέρια σας, νοιώθουμε τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τό ἐνδιαφέρον, τήν βοήθεια καί τήν συμπαράσταση πού ἐκδηλώνετε, στήν προσπάθεια πού καταβάλλουμε πρός ἐνημέρωση καί ἀφύπνιση ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων ἀδελφῶν μας, στίς τόσο πονηρές μέρες πού ζοῦμε καί τούς ἐσχάτους καιρούς πού διάγουμε. Ἤδη, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχετε στά χέρια σας τό 8ο τεῦχος τοῦ Νέου Περιοδικοῦ μας, «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι μικρό καί ταπεινό, ἀλλά ἀπαιτοῦνται πολλές θυσίες, κόποι καί πολλά ἔξοδα μηνιαίως, γιά τήν ἔκδοσή του, ἀφοῦ ἐκδίδεται σέ πολλές χιλιάδες τεύχη καί ἀποστέλλεται δωρεάν σέ ὅλους ἐσᾶς ἀνά τήν Ἑλλάδα. Σκοπός μας εἶναι, μέσα στά πλαίσια τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας ἔργου, νά συνεχίσουμε νά σᾶς ἀποστέλλουμε ΔΩΡΕΑΝ τό Περιοδικό μας, παρ ὅλο πού τό κόστος καί τό βάρος πού ἐπωμιζόμεθα, εἶναι μεγαλύτερο ἀπ ὅτι μποροῦμε, ἀρκεῖ νά ξέρουμε ὅτι, «πιάνει τόπο» πού λέμε, σᾶς ἐνδιαφέρει πραγματικά, καί σᾶς βοηθάει. Γι αὐτό καί θά θέλαμε νά σᾶς παρακαλέσουμε τά ἑξῆς: 1) Ὅσοι ἀπό τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς-ἀναγνῶστες ὠφελεῖσθε ἀπό τήν ἀνάγνωση ἤ γενικώτερα εἶσθε εὐχαριστημένοι καί σᾶς ἀρέσει τό περιοδικό μας, ἄς τό διαδώσετε καί σέ ἄλλους γνωστούς καί φίλους σας. Ἄς γράψετε, τουλάχιστον ἀπό ἕνα ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ, προκειμένου νά ὠφεληθοῦν καί νά βοηθηθοῦν καί ἄλλοι. Ἔτσι κι ἀλλιῶς δωρεάν εἶναι. 2) Ὅσοι πάλι ἀπό τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί ἀναγνῶστες μας λαμβάνουν τό περιοδικό μας, ἀλλά δέν τούς ἐνδιαφέρει, ἤ δέν τούς ἀρέσει, ἤ δέν τό διαβάζουν, γιά τόν ἕνα ἤ γιά τόν ἄλλο λόγο, ἄς ἐπικοινωνήσουν μαζί μας γιά νά σταματήσουμε νά τούς ἀποστέλλουμε τό Περιοδικό καί νά μήν πηγαίνει χαμένο.- 3) Ἀλλά καί ὅσοι ἀπό ἐσᾶς τό λαμβάνετε, ἀλλά μέχρι σήμερα δέν εἴχατε ἐπικοινωνήσει μαζί μας, μέ οἱονδήποτε τρόπο, γιά τόν ἕνα ἤ γιά τόν ἄλλο λόγο, παρακαλοῦμε θερμά, ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας μέ ὅποιον τρόπον μπορεῖτε καί ἐπιθυμεῖτε (τηλεφωνικῶς, γραπτῶς, προσωπικῶς, μέσῳ διαδικτύου) προκειμένου νά διαπιστώσουμε ὅτι πράγματι σᾶς ἐνδιαφέρει καί θέλετε νά συνεχίσουμε νά σᾶς τό ἀποστέλλουμε, ἀλλά καί ὅτι δέν πᾶνε χαμένοι οἱ κόποι μας. Δυστυχῶς, ὅσοι δέν θά ἐπικοινωνήσουν μαζί μας, τό ἑπόμενο διάστημα, ἀπό τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο θά ἀναγκαστοῦμε νά τούς διαγράψουμε ἀπό Συνδρομητές τοῦ Περιοδικοῦ μας. Ἐπαναλαμβάνουμε καί πάλιν, γιά νά μήν παρεξηγηθοῦμε, ὅτι ἡ ἔκκληση αὐτή δέν ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν ἐπικοινωνήσει ἤ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας ἤ μᾶς ἔχουν βοηθήσει καθ οἱονδήποτε τρόπον, ἀλλά μόνο σ ἐκείνους πού δέν ἔχουν ἐπικοινωνήσει ΠΟΤΕ μαζί μας, ὄχι μόνον τώρα μέ τό νέο μας Περιοδικόν «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» ἀλλά καί παλαιότερα ὅταν τούς ἀποστέλλαμε γιά ὀκτώ συναπτά ἔτη τό προηγούμενο Περιοδικό μας «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑ- ΤΡΟΚΟΣΜΑ» Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. Ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ

3 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 3 Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ «Καί σύ, Δανιήλ, ἔμφραξον τούς λόγους καί σφράγισον τό βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσι πολλοί καί πληθυνθῇ ἡ γνῶσις». (Δανιήλ ιβ', 4) Ἕ να ἀκόμη ἀπό τά Σημεῖα πού θά προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας εἶναι καί ἡ αὔξηση τῆς γνώσεως τῶν ἀνθρώπων. Ὅτι δηλαδή, τά τελευταῖα χρόνια πρίν τήν Συντέλεια τοῦ κόσμου, ἡ γνῶσις καί τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ «θά πληθυνθῇ» σέ μεγάλο βαθμό. Τόσο, ὥστε δέν θά παίρνει ἄλλο. Ἡ ἀπόκτηση τῆς «γνώσεως» ἦταν πάντα ὁ μεγάλος πειρασμός τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας του ἀκόμη, δέν μπόρεσε νά μήν ὑποκύψει στόν πειρασμό καί δοκίμασε τόν «ἀπαγορευμένο καρπό», τό ξύλο τῆς γνώσεως, τό ξύλο «τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν» (Γεν. β', 17), ἀθετώντας τή μία καί μοναδική ἐντολή πού τοῦ εἶχε θέσει ὁ Δημιουργός του. «Καί ἔλαβε Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασε, καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν. καί ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεός τῷ Ἀδάμ λέγων, ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπό δέ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ αὐτοῦ, ᾗ δ ἄν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». (Γεν. β', 15-17) Ὁ ἀπαγορευμένος καρπός Ὁπρῶτος ἄνθρωπος ἤθελε νά «δοκιμάσει» αὐτόν τόν καρπό πάση θυσία. Ἔστω καί ἄν γινόταν παραβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, μέ κίνδυνο νά πεθάνει. Δέν τόν ἐνδιέφερε τό κόστος, ὅποιο καί ἄν ἦταν αὐτό, ὅσο βαρύ καί ἄν ἦταν τό τίμημα, ἀρκεῖ νά ἀποκτοῦσε τήν πολυπόθητη «γνώση», τήν γνώση πού θά τόν ἔκανε σπουδαῖο, μεγάλο, τρανό, σοφό, θεό. Τά ἀποτελέσματα τῆς παραβάσεως καί τῆς παρακοῆς τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας εἶναι σέ ὅλους μας γνωστά. Ἐξεδιώχθη ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Παραδείσου καί ἀντί νά γίνει μεγάλος, ἔγινε μικρός. Ἀντί νά γίνει σπουδαῖος, ἔγινε ἀσήμαντος. Ἀντί νά γίνει σοφός, ἔγινε ἀσύνετος καί ἀντί νά γίνει θεός, ἔγινε θνητός. Ὁ Θεός τόν εἶχε δημιουργήσει «κατ εἰκόνα» δική Του καί ἦταν ἤδη ἀθάνατος, «ἐν δυνάμει», ἄφθαρτος, θεός κατά χάριν καί τό μόνο πού ἔπρεπε νά κάνει, ἦταν νά φθάσει στό «καθ ὁμοίωσιν» (Γεν. α', 26), μέ τόν δικό του προσωπικό ἀγώνα καί προσπάθεια. Βέβαια, ἡ ἀπαγόρευσις αὐτοῦ τοῦ συγκεκριμένου «καρποῦ» ἀπό τό Θεό, δέν εἶχε κανένα «ἰδιαίτερο» ἤ «μυστηριώδη» ἤ «ἀπόκρυφο» λόγο καί αἰτία, ὅπως θέλουν νά ἰσχυρίζονται καί νά ἀμπελοφιλοσοφοῦν ὁρισμένοι. Οὔτε εἶναι ἀλληγορικά αὐτά. Οὔτε ὁ καρπός αὐτός ἦταν μῆλο. Οὔτε φυσικά, πολύ περισσότερο, ὁ «ἀπαγορευμένος καρπός» ἔχει καμμία σχέση μέ ἔρωτες καί λουλούδια, οὔτε τίποτε ἄλλα τέτοια παραμύθια. Ὁ μόνος λόγος ἦταν, ὅτι δέν εἶχε ἔλθει 3

4 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 4 ἀκόμα ἡ ὥρα, «οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα» (Ἰω. ζ', 30), γιά νά φᾶνε τόν συγκεκριμένο αὐτόν καρπό, γιατί δέν εἶχαν ἀκόμη ἐνηλικιωθεῖ πνευματικά. Ἦταν ἀκόμη πνευματικά νήπια, καί δέν ἦταν ὠφέλιμη σ αὐτούς αὐτή ἡ γνώση, πρίν ὡριμάσουν πνευματικά. Καί ὅπως ἕνα «νήπιο» πνευματικό, δέν ἔχει φθάσει ἀκόμη σέ κατάλληλα πνευματικά μέτρα γιά νά μπορέσει νά κατανοήσει κάποια πράγματα γύρω ἀπό τό Θεό, τή Δημιουργία καί τούς ἀνθρώπους, ἔτσι καί ἡ γνῶσις αὐτή δέν θά τούς ὠφελοῦσε τότε. «Ἀλυσιτελής δέ ἡ τούτου γεῦσις πρό τελειώσεως» (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ P.G. 96, 609). Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι, ἀντί νά τούς κάνει καλό αὐτή ἡ «γνώση», νά τούς κάνει κακό, νά τούς βλάψει, ὅπως θά ἔβλαπτε καί ἕνα νήπιο πού ἐνῶ ἡ μητέρα του θά ἔπρεπε νά τοῦ δώσει «γαλατάκι», ἀφοῦ μόλις γεννήθηκε, αὐτή τοῦ δίνει ψωμί, παξιμάδι, φροῦτα, μακαρόνια ἤ κρέας. Τό σύγχρονο δένδρο τῆς γνώσεως υστυχῶς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνε- Ἀκριβῶς τό ἴδιο πρᾶγμα ἔχει Δται. συμβεῖ μέ τούς σημερινούς ἀνθρώπους, πού ἐνῶ δέν εἶχαν τήν κατάλληλη πνευματική ὑποδομή, ἐνῶ δέν εἶχαν πνευματικές ἀρετές, ἐνῶ δέν εἶχαν φθάσει σέ μέτρα ἁγιότητος καί στό «καθ ὁμοίωσιν», ἐκεῖνοι ὑπέκυψαν στόν πειρασμό, ἁπλώνοντας τό χέρι τους ἐπάνω στό σύγχρονο δένδρο τῆς γνώσεως, κόβοντας καί τρώγοντας τόν ἀπαγορευμένο καρπό. Γι αὐτό καί φθάσαμε ἐδῶ πού φθάσαμε. Γι αὐτό καί γίναμε ὅπως γίναμε. Ὁ ἄνθρωπος ξαναέφαγε ἄκαιρα τόν καρπό τῆς γνώσεως. Θέλησε καί πάλι νά γίνει «θεός», «δημιουργός». Δημιούργησε «πολιτισμό».ἔφτιαξε μηχανές, ὅπλα, αὐτοκίνητα, ἀεροπλάνα, ὑποβρύχια, πλοῖα, πυραύλους, δορυφόρους, ἔξυπνες βόμβες, ἀτομικές, πυρηνικές, μεταλλαγμένες τροφές, κλωνοποιημένα ζῶα καί ἴσως καί ἀνθρώπους αὔριο. Μπράβο του! Τά κατάφερε! Ἔγινε πράγματι «θεός», «δημιουργός»! Μέ μιά «μικρή» ὅμως διαφορά. Ἔγινε ὅ,τι ἔγινε, ἀπό μόνος του. Ἔφθασε ἕως ἐδῶ ἀπό μόνος του, χωρίς τό Θεό, χωρίς τό Δημιουργό Του. Ἡ διαφορά; Μεγάλη. Ἀντί νά τά χρησιμοποιήσει ὅλα αὐτά πρός δόξα Θεοῦ καί γιά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος, ἐκεῖνος τά χρησιμοποιεῖ πρός δόξα δική του καί τοῦ Διαβόλου καί για νά καταστρέψει τήν ἀνθρωπότητα. Ποτέ ἄλλοτε ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε τόσα πολλά ἀγαθά, τόσες ἀνέσεις, τόσες εὐκολίες, τόσα μηχανήματα γιά νά τόν ὑπηρετοῦν, νά τόν φροντίζουν, νά τόν μεταφέρουν, νά τόν ἀντικαθιστοῦν. Ἔχει τά «πάντα». Στήν οὐσία ὅμως δέν ἔχει τίποτε. Καί δέ ἔχει τίποτε, γιατί δέν ἔχει ἀγάπη. Καί δέν ἔχει ἀγάπη, γιατί δέν ἔχει τό Θεό, πού εἶναι ἡ Ἀγάπη, «ὁ Θεός Ἀγάπη ἐστίν» (Α' Ἰω. δ', 8) καί μαζί μέ τόν Θεό δέν ἔχει καί τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Καί ἀφοῦ δέν ἔχει τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖ νά ἀποδώσει καρπό. Δέν μπορεῖ νά φέρει χαρά, εὐτυχία, ἀγάπη, εἰρήνη, γαλήνη, ἠρεμία, ξεκούραση. «Ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια.» (Γαλάτας ε', 22-23). Γι αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἐνῶ ἔχουν τά «πάντα», εἶναι «πτωχοί», εἶναι σάν νά μήν ἔχουν τίποτε. Γιά τήν ἐποχή μας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός προφήτεψε: «οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, γιατί δέν θἄχουν ἀγάπη...». Νοιώθουν μέσα τους ἕνα ἀπέραντο καί μεγάλο κενό. Εἶναι δυστυχισμένοι, θλιμμένοι, κακόκεφοι, νευρικοί, ἀγχωτικοί, ψυχωτικοί, ἀρρωστημένοι. Μιά ἄλλη Βαβέλ... Π οτέ ἄλλοτε λοιπόν, ἡ ἄνθρωπότητα δέν ἔφθασε τόσο ψηλά. Μέ τά ἐπιτεύγματά της, κοντεύει νά φθάσει τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἄλλοτε στή Βαβυλώνα μέ τόν «Πύργο τῆς Βαβέλ» (Γέν. ια', 4). Καί τότε οἱ ἄνθρωποι θέλησαν μέ τόν πολιτισμό τους, μέ τά δημιουργήματά τους νά φθάσουν τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί ἄρχισαν νά κατασκευάζουν ἕναν πύργο. Καί ἔφτιαχναν ὀρόφους. Καί ἀνέβαιναν... καί ἀνέβαιναν..., ὄχι γιά κανέναν ἄλλο λόγο, ἀλλά ἀπό μα- 4

5 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 5 ταιοδοξία καί ὑπερηφάνεια, γιά νά προκαλέσουν τόν Θεό. Ὥσπου ὁ Θεός, ὅταν εἶδε ὅτι ἡ ἀλαζονία τους εἶχε φθάσει στό ἀπροχώρητο καί δέν πήγαινε ἄλλο, ἐπενέβη καί μπέρδεψε τίς γλῶσσες τους καί δέν μποροῦσαν νά συνεννοηθοῦν καί ἔτσι ἀναγκάστηκαν νά σταματήσουν τό ἔργο τους. Ἀπό τότε οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά μιλοῦν πολλές γλῶσσες καί διασκορπίστηκαν εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Μέχρι τότε ὅλη ἡ γῆ ἦταν μία καί «ἑνωμένη» καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μιλοῦσαν μία γλῶσσα. (Γεν. ια', 1-9) Ἔτσι ἀκριβῶς καί σήμερα. Βαβυλώνα τότε, Βαβυλώνα καί σήμερα. Σύγχρονη Βαβυλώνα. «Ἡ μεγάλη Βαβυλώνα». (Ἀποκ. ιζ', 5) Σύγχυσις τότε, σύγχυσις καί σήμερα. Καί τότε οἱ ἄνθρωποι θέλησαν νά φθάσουν ψηλά καί νά προκαλέσουν τόν Θεό, καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀπέκτησαν γνώση, ἔφθασαν ψηλά καί προκαλοῦν τόν Θεό μέ τά ἐπιτεύγματά τους, μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο. Ὅταν τό μυρμήγκι βγάζει φτερά... Ε ἶναι λοιπόν ἡ ἐποχή πού ἡ γνώση ἔχει πληθυνθεῖ, ἔχει αὐξηθεῖ. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν φτάσει στό φεγγάρι καί σέ ἄλλους πλανῆτες. Κυβερνοῦν τόν κόσμο μέσα ἀπό κουμπιά, μηχανές, ὑπολογιστές καί δορυφόρους. Βλέπουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέσα ἀπό κινητά καί σταθερά τηλέφωνα. Μιλᾶνε μέσα ἀπό μία κλωστή, ἕνα σύρμα, ἕνα καλώδιο ἤ μέσα ἀπό ἕνα κουτί (τήν τηλεόραση) καί τούς βλέπουν καί τούς ἀκοῦν σέ ὅλη τή γῆ. Διασχίζουν σάν ψάρια τόν βυθό τῆς θαλάσσης καί πετοῦν σάν πουλιά στόν οὐρανό. Ταξιδεύουν σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου. Καί ὄχι μόνον ταξιδεύουν ἀλλά ὅπως λέγει ἡ Γραφή, «περιτρέχουσι» (τουρισμός;), τρέχουν πολύ γρήγορα, μέσα σέ λίγη ὥρα πᾶνε ἀπό τό ἕνα μέρος τῆς γῆς στό ἄλλο. σὰν νἆνε σὲ πλαγιανὰ δωμάτια, π.χ. ἀπὸ τὴν Πόλι στὴ Ρωσία... Θά ρθει καιρός πού ὁ διάβολος θά μπῆ μέσα σ ἕνα κουτί καί θά φωνάζῃ. Καί τά κέρατά του θά ναι στά κεραμίδια...» ἔλεγε προφητικά ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Πότε λοιπόν ἄλλοτε ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότητα, μπόρεσε καί ἔφθασε τόσο «ψηλά», μέ τίς γνώσεις του καί τή σοφία του; Ποτέ ἄλλοτε! Γι αὐτό καί ὁ Προφήτης Δανιήλ (Κεφ. ιβ', 4) ἀλλά καί οἱ Ἅγιοί μας, μᾶς ἐπισημαίνουν ὅτι λίγο πρίν τό τέλος τοῦ κόσμου, ἡ γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου, γιά ὅλα καί γιά τά καλά καί γιά τά κακά, θέλει πληθυνθεῖ. Μάλιστα ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς λέγει ὅτι λίγο πρίν τό τέλος τοῦ κόσμου ἡ γνώση, ἡ τεχνολογία καί τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης θά αὐξηθοῦν σέ τέτοιο βαθμό, πού οἱ ἄνθρωποι θά πάψουν νά πιστεύουν στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί θά πιστεύουν στήν ἐπιστήμη καί στούς ἀνθρώπους. «Ὅταν πλησιάση ὁ καιρὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου... ἄρχεται ὁ κόσμος νὰ γίνεται ἀγνώριστος... θέλει δέ δώσει πονηράν σοφίαν εἰς τόν ταλαίπωρον ἄνθρωπον, νά ἐφεύρῃ, νά ὁμιλῇ ὁ εἷς πρός τόν ἄλλον, ἀπό τήν μίαν ἄκρην τῆς γῆς ἕως τήν ἄλλην, τότε θά πέτανται στόν ἀέρα ὡς πτηνά καί διασχίζοντες τόν βυθό τῆς θαλάσσης ὡς ἰχθύες... Καί τόσον θά προοδεύσῃ τήν ἐπιστήμην κατά φαντασίαν ὁ πονηρός, ὥστε ἀποπλανῆσαι τούς ἀνθρώπους καί μή πιστεύουν εἰς τήν ὕπαρξιν τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ» (Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης, σελ. 20). Σημεῖα τῶν Καιρῶν καί αὐτά καί τοῦ Τέλους τοῦ κόσμου. Διότι μήν ξεχνᾶμε καί τήν θυμώδη σοφία τοῦ λαοῦ μας πού λέει: «Ὅταν τό μυρμήγκι βγάζει πτερά καί πετάει, ἦλθε τό ΤΕΛΟΣ του...» (Λαϊκή Παροιμία) «Θά ἔρθῃ καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμο τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα...θὰ ἰδῆτε νὰ πετᾶνε ἄνθρωποι στὸν οὐρανὸ σὰν μαυροπούλια... Θἀρθῇ καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθῇ ὁ τόπος μὲ μία κλωστή... Θἀρθῇ καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ ἕνα μακρυνὸ μέρος σὲ ἄλλο, 5

6 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 6 ὉἍγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἀποκαλύπτει... Π οιά εἶναι ἡ Συκιά τοῦ Εὐαγγελίου πού ξεράθηκε φαινομενικά παράλογα; Καί ποιά εἶναι ἡ ἀκρότατη πείνα πού ζητοῦσε καρπό πρίν ἀπό τήν ὥρα; Καί τί σημαίνει ἡ κατάρα γιά ἕνα ἀναίσθητο πράγμα. (Ματθ. κα, 18 & Μάρκ. ια, 11) ὉΘεός Λόγος πού οἰκονομεῖ τά πάντα γιά χάρη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ παιδαγώγησε πρῶτα τήν φύση μας μέ τό νόμο πού περιέχει σωματικότερη λατρεία γιατί δέν μποροῦσε νά δεχτεῖ τήν ἀλήθεια γυμνή ἀπό τυπικά προκαλύμματα ἐξαιτίας τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἀλλοτρίωσης πού τῆς προκλήθηκε πρός τά ἀρχέτυπα θεῖα πράγματα- ὕστερα, ἐρχόμενος στόν κόσμο ἀφοῦ ἔγινε φανερά ἀπό τόν ἑαυτό του ἄνθρωπος παίρνοντας σάρκα πού εἶχε νοερή καί λογική ψυχή, κι ἀφοῦ ὡς Λόγος μετέφερε τή φύση μας στήν ἄυλη, γνωστική, πνευματική λατρεία, δέν ἤθελε, ἀφοῦ πιά φάνηκε στή ζωή ἡ ἀλήθεια, νά ἐξουσιάζει ἡ σκιά, πού τύπος της ἦταν ἡ συκιά. Γι αὐτό λέει ἐπιστρέφοντας ἀπό τή Βηθανία στά Ἰεροσόλυμα (Ματθ. κα, 18 Μάρκ. ια, 11), δηλαδή μετά τήν τυπική καί σκιώδη καί πού ἦταν κρυμμένη μέσα στό νόμο παρουσία του, ἐρχόμενος ξανά στούς ἀν θρώπους μέ τή σάρκα -γιατί ἔτσι πρέπει νά ἐκληφθεῖ τό «ἐπιστρέφοντας»- εἶδε στό δρόμο μιά συκιά πού εἶχε μόνο φύλλα, πού ὑπῆρχε στή σκιά καί στούς τύπους, δηλαδή τή σωματική λατρεία τοῦ νόμου κατά τήν ἄστατη καί παροδική -ἐπειδή ἦταν δίπλα στό δρόμο- παράδοση, τή λατρεία τῶν τύπων μόνο καί τῶν θεσμῶν πού περνοῦν. Ὅταν ὁ Λόγος τήν εἶδε σάν συκιά ὡραία καί μεγαλοπρεπῆ καί στολισμένη, ὡσάν μέ φύλλα, μέ τά ἐξωτερικά περιβλήματα τῶν σωματικῶν παραγγελμάτων τοῦ νόμου καί μή βρίσκοντας καρπό, δηλαδή δικαιοσύνη, τήν καταράστηκε ἐπειδή δέν ἔδινε τροφή στό Λόγο, ἤ καλύτερα πρόσταξε νά μή καλύπτει πιά δυναστεύοντας τήν ἀλήθεια μέ τούς νομικούς τύπους, πράγμα πού ἀποδείχτηκε στή συνέχεια μέ τά ἔργα, ἀφοῦ καταξεράθηκε ἐντελῶς ἡ νομική ὡραιότητα πού εἶχε τήν ὕπαρξή της στά σχήματα μόνο καί ἔσβησε ἡ ἔπαρση τῶν Ἰουδαίων γι αὐτή. Γιατί δέν ἦταν 6

7 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 7 εὔλογο ἀλλά οὔτε κι ἐπίκαιρο, ἀφοῦ πιά εἶχε φανεῖ λαμπρή ἡ ἀλήθεια τῶν καρπῶν τῆς δικαιοσύνης νά παρασύρεται καί νά ξεγελιέται ἀπό τά φύλλα ἡ ὄρεξη ὅσων παράτρεχαν σάν δρόμο τήν παροῦσα ζωή καί νά ἀφήνουν τούς πλούσιους φαγώσιμους καρπούς τοῦ Λόγου. Γι αὐτό λέει «δέν ἦταν ὁ καιρός τῶν σύκων» (Μάρκ. ια, 13) ὁ χρόνος δηλαδή κατά τόν ὁποῖο κυριαρχοῦσε στήν ἀνθρώπινη φύση ὁ νόμος, δέν ἦταν καιρός καρπῶν τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά εἰκόνιζε τούς καρπούς τῆς δικαιοσύνης καί μυοῦσε κατά κάποιο τρόπο τή μέλλουσα θεία κι ἀπόρρητη καί σωτήρια ὅλων χάρη, στήν ὁποία δέν εἶχε φτάσει ἀπό τήν ἀπιστία του ὁ παλαιός λαός καί γι αὐτό χάθηκε. Γιατί ὁ Ἰσραήλ, λέει ὁ θεῖος ἀπόστολος, «μέ τό νά ἐπιδιώκει τό νόμο τῆς δικαιοσύνης», δηλαδή τό νόμο τῆς σκιᾶς και τῶν τύπων, «δέν ἔφτασε στό νόμο τῆς δικαιοσύνης» (Ρωμ. θ, 31), δηλαδή τό νόμο πού ὁλοκληρώνεται μέ τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Ἤ πάλι μιά ἄλλη ἑρμηνεῖα ἐπειδή τό πλῆθος τῶν ἱερέων καί γραμματέων καί νομικῶν καί Φαρισαίων, ἄρρωστοι ἀπό τήν κενή δόξα μέ τήν ἐπίδειξη τῆς πλαστῆς εὐλάβειας τῶν ἠθῶν, φαινόμενοι ὅτι ἀσκοῦσαν δικαιοσύνη, ἔτρεφαν τήν ἔπαρση τῆς οἴησης, ὁ Λόγος λέει ὅτι ἡ οἴηση αὐτῶν πού ἀναφέρθηκαν εἶναι συκιά ἄκαρπη πλούσια μόνο σέ φύλλα, τήν ὁποία, αὐτός πού ἐπιθυμεῖ τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί πεινᾶ τή θέωσή τους, τήν καταριέται ὡς ἄκαρπη καί τήν ξεραίνει, ὥστε, προκρίνοντας ἀπό τό νά φαίνονται, τό νά εἶναι δίκαιοι, ἀφοῦ ξεντυθοῦν τό χιτώνα τῆς ἠθικῆς ὑπόκρισης καί φορέσουν τό γνήσιο χιτώνα τῆς ἀρετῆς, ὅπως θέλει ὁ θεῖος Λόγος, νά περάσουν μ εὐσέβεια τή ζωή τους παρουσιάζοντας στό Θεό τῆς ψυχῆς μᾶλλον τή διάθεση, παρά τήν πλαστότητα τῶν ἠθῶν στούς ἀνθρώπους. Ἄν τώρα καί μερικοί ἀπό τούς Χριστιανούς εἴμαστε τέτοιοι, πλάθοντας τήν εὐλάβειά μας μέ τούς τρόπους χωρίς ἔργα δικαιοσύνης, ἄν δεχτοῦμε τό Λόγο ὡς φιλάνθρωπο πού πεινᾶ τή σωτηρία μας, ἀποξηραίνει τό σπέρμα τῆς κακίας μέσα στήν ψυχή, τήν οἴηση, γιά νά μή μᾶς δίνει πιά τήν ἀνθρωπαρέσκεια, καρπό τῆς φθορᾶς. Ἔχετε, σύμφωνα μέ τίς δικές μου πενιχρές δυνάμεις, τό νόημα τοῦ λόγου, πού κατά τήν ἀφήγηση πού ἔκανα ἔδειξε τόν Κύριο νά πεινᾶ, ὀρθά καί χρήσιμα νά καταριέται τή συκιά καί νά τήν ξεραίνει σέ κατάλληλη ὥρα, γιατί ἦταν ἐμπόδιο στήν ἀλήθεια, καί πού ἦταν εἴτε ἡ σύμφωνη μέ τό νόμο παλαιά πράδοση τῶν σωματικῶν τύπων εἴτε καί ἡ ἐπαρμένη συμπεριφορά τῶν Φαρισαίων καί ἡ δική μας. (Φιλοκαλία Τόμος 14 β σελ. 117) 7

8 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 8 Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Εἶναι ἀνάγκη νά ξέρουμε ὅτι πρέπει νά ἔλθει ὁ ἀντίχριστος. Ὁποιοσδήποτε λοιπόν πού δέν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός σαρκώθηκε καί εἶναι τέλειος Θεός καί ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος, ἐνῶ συνάμα παρέμεινε Θεός, εἶναι ἀντίχριστος. (Α' Ἰω. δ, 2-3) Ἀλλά ἰδιαίτερα καί κατ' ἐξοχήν Ἀντίχριστος λέγεται ὁ ἐρχόμενος κατά τό τέλος τοῦ κόσμου. Γι' αὐτό λοιπόν, πρῶτα πρέπει νά κηρυχτεῖ τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλα τά ἔθνη, (Ματθ. κδ, 14), ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, καί τότε θά ἔλθει γιά νά ἐλέγξει τούς ἀντίθεους Ἰουδαίους. Γιατί εἶπε ὁ Κύριος πρός αὐτούς «Ἐγώ ἦλθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατέρα μου καί δέν μέ δεχθήκατε, δέν μέ πιστέψατε. Ὅταν ὅμως θά ἔλθει κάποιος ἄλλος μέ τό ἰδικόν μου ὄνομα, ἐκεῖνον δυστυχῶς θά τόν δεχθεῖτε καί θά τόν πιστέψετε». (Ἰω. ε, 43) Καί ὁ Ἀπόστολος λέγει «Θά γίνῃ ἀκόμη ἡ ἐμφάνισίς του μέ κάθε μέσον καί εἶδος ἀπάτης, πού θά εἶναι καρπός τῆς ἀδικίας, πού θά ἐπικρατήσῃ μεταξύ ἐκείνων πού θά εἶναι προωρισμένοι ἐξ αἰτίας των διά τήν ἀπώλειαν, ἐπειδή δέν ἐδέχθησαν νά ἀγαπήσουν καί νά κάμουν κτῆμα τους τήν ἀλή 8 θειαν, διά νά σωθοῦν. Καί διά τοῦτο θά παραχωρήσῃ ὁ Θεός νά ἔλθῃ καί ἐκδηλωθῇ εἰς αὐτούς ἐνέργεια πονηρά, διά νά πιστεύσουν αὐτοί εἰς τό ψεῦδος, καί ἔτσι νά κατακριθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν ἐπίστευσαν εἰς τήν ἀλήθειαν, ἀλλ ἐδέχθησαν καί ἠκολούθησαν μέ εὐχαρίστησιν καί προθυμίαν τήν ἀδικίαν». (Β' Θεσ. β, 10-12) Οἱ Ἰουδαῖοι λοιπόν, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός, δέν τόν δέχτηκαν, ἐνῶ θά δεχτοῦν τόν πλάνο πού λέγει τόν ἑαυτό του θεό. (Β' Ἰω. 7). Καί ὅτι θά ἀποκαλέσει τόν ἑαυτό του θεό, ὁ ἄγγελος διδάσκοντας τόν Δανιήλ ἔτσι λέγει: «Πρός κανένα ἀπό τούς θεούς τῶν προγόνων του δέν θά δείξῃ σεβασμόν. Ἀδιάφορος θά μένῃ καί πρός τάς γυναῖκας. Κανένα θεόν δέν θά σέβεται, διότι αὐτός θά θελήσῃ νά ὑψώσῃ τόν ἑαυτόν του πάρα πάνω ἀπό ὅλους τούς θεούς καί ἀνθρώπους». (Δαν. ια, 37) Καί ὁ Ἀπόστολος λέγει «Λάβετε τά μέτρα σας νά μή σᾶς ἐξαπατήσῃ κανείς κατά κανένα τρόπον διότι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου δέν θά ἔλθῃ, ἐάν προηγουμένως δέν ἔλθῃ ἡ ἀποσκίρτησις πολλῶν ἀπό τήν πίστιν, συνέπεια τῆς σκληρύνσεώς των ἐξ

9 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 9 αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν των καί δέν φανερωθῇ ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ ἐξοχήν ἁμαρτωλός καί ὑποκινητής πρός κάθε ἁμαρτίαν, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἐχθρός καί ἀντίπαλος τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀληθείας καί ὁ ὁποῖος θά ἐξυψώνῃ τόν ἑαυτόν του καί θά τόν θέτῃ παραπάνω ἀπό κάθε ἄλλον, πού ὀνομάζεται Θεός ἤ ἀπό κάθε ἄλλον πού θά ἀπολαμβάνῃ σεβασμόν καί λατρείαν ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων. Τόσον δέ πολύ θά ἀλαζονευθῇ αὐτός, ὥστε θά καθίσῃ ὡς θεός εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ καί θά προσπαθῇ μέ πονηρά καί δόλια τεχνάσματα νά ἀποδείξῃ τόν ἑαυτόν του, ὅτι εἶναι θεός». (Β' Θεσ. β, 3) Καί θά μπεῖ ὄχι στόν ναό τοῦ Θεοῦ, τόν δικό μας, ἀλλά στόν παλαιό, τόν Ἰουδαϊκό. Γιατί δέν θά εἰσέλθει σέ μᾶς ἀλλά στούς Ἰουδαίους δέν θά εἶναι ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ ἀλλά κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ὀπαδῶν του, γι' αὐτό λέγεται καί Ἀντίχριστος. Πρέπει λοιπόν πρῶτα νά κηρυχτεῖ τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλα τά ἔθνη. «Καί τότε θά ξεσκεπασθῇ καί θά φανερωθῇ ὁ ἄνομος, τόν ὁποῖον ὁ Κύριος θά ἐξολοθρεύσῃ καί θά ἀφανίσῃ τόσον εὔκολα, σάν μέ ἕνα φύσημα ἁπλῶς τοῦ στόματός του καί θά τόν ἐξουδετερώσῃ μέ τήν ἔνδοξον ἐμφάνισιν τῆς παρουσίας του. Αὐτοῦ δέ τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀνομίας ἡ παρουσία καί ἡ ἐμφάνισις θά γίνεται τότε μέ κάθε δύναμιν, μέ σημεῖα καί τέρατα ψευδῆ καί διαβολικά, τά ὁποῖα θά ἐνεργῇ ὁ διάβολος, πού θά χρησιμοποιῇ αὐτόν σάν ὄργανόν του. Θά γίνῃ ἀκόμη ἡ ἐμφάνισίς του μέ κάθε μέσον καί εἶδος ἀπάτης, πού θά εἶναι καρπός τῆς ἀδικίας, πού θά ἐπικρατήσῃ μεταξύ ἐκείνων πού θά εἶναι προωρισμένοι ἐξ αἰτίας τους διά τήν ἀπώλειαν, ἐπειδή δέν ἐδέχθησαν νά ἀγαπήσουν καί κάμουν κτῆμα τους τήν ἀλήθειαν, διά νά σωθοῦν». (Β' Θεσ. β, 8-10). Δέν γίνεται λοιπόν ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος ἄνθρωπος, ὅπως ἔγινε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου -μή γένοιτο-, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ἀπό τήν πορνεία καί ὑποδέχεται ὅλη τήν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ. Προβλέποντας ὁ Θεός τό ἄτοπο τῆς μελλοντικῆς του προαιρέσεως, παραχωρεῖ νά ἐγκατασταθεῖ σ' αὐτόν ὁ Διάβολος. Γεννιέται λοιπόν ἀπό τήν πορνεία, ὅπως εἴπαμε, καί ἀνατρέφεται κρυφά καί ξαφνικά ἐπαναστατεῖ καί ἀνατρέπει καί βασιλεύει. Καί στήν ἀρχή τῆς βασιλείας του, μᾶλλον ὅμως τῆς τυραννίας, ὑποκρίνεται τόν δίκαιο ὅταν ὅμως κυριαρχήσει καλά, διώκει τήν Ἐκκλησία τοῦ θεοῦ καί ἐκδηλώνει ὅλη τήν κακία του. Καί θά ἔλθη «ἐν σημείοις καί τέρασι ψεύδους» (Β' Θεσ. β, 9), πού θά εἶναι ἀπατηλά καί ὄχι ἀληθινά καί θά ἀπατήσει ὅσους ἔχουν κλονισμένη καί ἀστήρικτη τή βάση τῆς διάνοιάς τους καί θά τούς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά σκανδαλιστοῦν, «εἰ δυνατόν καί οἱ ἐκλεκτοί». (Ματθ. κδ 24) Τέλος θά σταλοῦν ὁ Ἐνώχ καί ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης (Μαλ. γ, 22-23) καί θά φέρουν πίσω καρδιές πατέρων στά παιδιά τους, δηλαδή τήν συναγωγή στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί στό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, καί μετά θά φονευθοῦν ὑπ αὐτοῦ, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔπειτα θά ἔλθει ὁ Κύριος ἀπό τόν οὐρανό, μέ τόν τρόπον πού τόν εἶδαν νά πορεύεται πρός αὐτόν, Θεός τέλειος καί ἄνθρωπος τέλειος, μέ δόξα καί δύναμη καί μέ τό φύσημα τοῦ στόματός του θά ἐξοντώσει τόν ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας, τόν υἱό τῆς ἀπωλείας. Κανείς λοιπόν, νά μή ἀναμένει τόν Κύριον ἀπό τήν γῆ, ἀλλά ἀπό τόν οὐρανόν ὅπως Αὐτός ὁ ἴδιος (Ματθ. κε, 31) μᾶς τό ἐβεβαίωσε. (Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθ. Πίστεως σελ. 440, P.G. 94, 1216) 9

10 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 10 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί κατακρίσεως και καταλαλιάσ Κ άποιος Γέροντας, πού ἐρωτήθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς τί εἶναι καταλαλιά καί τί κατάκριση, ἔδωσε τήν ἀκόλουθη ἐξήγηση : Μέ τήν καταλαλιά φανερώνει κανείς τά κρυφά ἐλαττώματα τοῦ ἀδελφοῦ του. Μέ τήν κατάκρισι καταδικάζει τά φανερά. Ἄν εἰπῇ κανείς λόγου χάρι, πώς ὁ τάδε ἀδελφός εἶναι μέν καλοπροαίρετος καί ἀγαθός, ἀλλά τοῦ λείπει ἡ διάκρισι, αὐτό εἶναι καταλαλιά. Ἄν ὅμως εἰπῇ ὅτι ὁ δεῖνα εἶναι πλεονέκτης καί φιλάργυρος, τοῦτο εἶναι κατάκρισις, γιατί μέ τό λόγο αὐτό καταδικάζει τίς πράξεις τοῦ πλησίον του. Ἡ κατάκρισις εἶναι χειρότερη ἀπό τήν καταλαλιά. Π ῆγαν κάποτε αἱρετικοί στόν Ὅσιο Ποιμένα κι' ἄρχισαν νά λέγουν κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Ὁ Ὅσιος τότε σηκώθηκε ἐπάνω, ἔδωσε ἐντολή στόν ὑποτακτικό του νά τούς ἑτοιμάσῃ φαγητό καί βγῆκε ἔξω ἀπό τό κελλί, γιά νά μή μολύνῃ τ' αὐτιά του. Ἕ νας Γέροντας πνευματικός συμβουλεύει: Ἄν συμβῇ ποτέ νά κατακρίνης τόν ἀδελφό σου καί σέ τύψη γι' αὐτό ἡ συνείδησί σου, πήγαινε εὐθύς νά τόν βρῆς, ἐξομολογήσου ὅτι τόν κατέκρι- νες καί ζήτησέ του συγγνώμη. Πρόσεχε στό ἑξῆς νά μή σέ παρασύρῃ ὁ διάβολος σ'αὐτό τό ἁμάρτημα, γιατί ἡ καταλαλιά εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς. Ἄν ἔλθη κάποιος ἄλλος σέ σένα κι' ἀρχίση νά κατηγορῇ καί νά κατακρίνῃ ἕναν τρίτον, πρόσεξε καλά μήπως παρασυρθῆς καί τοῦ εἰπῆς: «δίκαιο ἔχεις, ἔτσι εἶναι». Καλλίτερα νά σωπάσης ἤ νά τοῦ εἰπῆς: «Ἐγώ, ἀδελφέ μου, εἶμαι καταδικασμένος γιά τίς ἁμαρτίες μου δέν ἔχω δικαίωμα νά καταδικάζω ἄλλον». Μ' αὐτόν τόν τρόπο καί τόν ἑαυτό σου σώζεις καί τόν ἀδελφόν σου. Ὁ Ἀββᾶς Ὑπερέχιος δίνει τήν ἀκόλουθη συμβουλή στούς ἐγκρατεῖς καί νηστευτάς: - Φάγε κρέας καί πιές κρασί καί μή κατατρώγης μέ τήν καταλαλιά τίς σάρκες τοῦ ἀδελφοῦ σου. Καί πάλι: - Καταλαλῶντας ὁ ὄφις τόν Θεό, ἐπέτυχε νά βγάλῃ τούς πρωτοπλάστους ἀπό τόν Παράδεισο. Τό ἴδιο κάνει κι' ἐκεῖνος πού καταλαλεῖ τόν πλησίον του βαραίνει τήν ψυχή του καί παρασύρει στό κακό ἐκεῖνον πού τόν ἀκούει. Μ ιά μέρα ἕνας Ἅγιος Γέροντας εἶδε μέ τά μάτια του κάποιον ἀδελφό νά πέφτῃ σέ βαρύ ἁμάρτημα, 10

11 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 11 κι' ὄχι μόνο δέν τόν κατέκρινε, ἀλλά ἔκλαψε καί εἶπε: «Αὐτός ἔπεσε σήμερα κι' ἐγώ ἐξάπαντος αὔριο. Κι' αὐτός μέν χωρίς ἄλλο θά μετανοήσῃ, ἐνῶ ἐγώ δέν εἶμαι βέβαιος γι' αὐτό». Σ ἕνα Κοινόβιο ἕνας Μοναχός, ἀμελής στά πνευματικά, ἔπεσε βαρειά ἄρρωστος κι' ἦλθε ἡ ὥρα του νά πεθάνῃ. Ὁ Ἡγούμενος κι' ὅλοι οἱ ἀδελφοί τόν περικυκλώσανε γιά νά τοῦ δώσουν θάρρος στίς τελευταῖες του στιγμές. Παρατήρησαν ὅμως ἔκπληκτοι, πώς ὁ ἀδελφός ἀντίκρυζε τόν θάνατο μέ μεγάλη ἀταραξία καί ψυχική γαλήνη. - Παιδί μου, τοῦ εἶπε τότε ὁ Ἡγούμενος, ὅλοι ἐδῶ ξεύρομε πώς δέν ἤσουν καί τόσο ἐπιμελής στά καθήκοντά σου. Πῶς πηγαίνεις μέ τόσο θάρρος στήν ἄλλη ζωή; - Εἶναι ἀλήθεια, Ἀββᾶ, ψιθύρισε ὁ ἑτοιμοθάνατος, πώς δέν ἤμουν καλός μοναχός. Ἕνα πρᾶγμα ὅμως ἐτήρησα μέ ἀκρίβεια στή ζωή μου: Δέν κατέκρινα ποτέ μου ἄνθρωπο. Γι' αὐτό σκοπεύω νά εἰπῷ στό Δεσπότη Χριστό, ὅταν παρουσιαστῶ ἐνώπιόν Του: «Σύ, Κύριε, εἶπες, μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε», κι' ἐλπίζω ὅτι δέ θά μέ κρίνη αὐστηρά. - Πήγαινε εἰρηνικά στό αἰώνιο ταξίδι σου, παιδί μου, τοῦ εἶπε μέ θαυμασμό ὁ Ἡγούμενος. Ἐσύ κατώρθωσες, χωρίς κόπο νά σωθῆς. Π ῆγε κάποτε ἕνας ἀδελφός ἀπό τή σκήτη σέ κάποιο Γέροντα ἀναχωρητή καί τοῦ εἶπε γιά κάποιον ἄλλον ἀδελφό πώς εἶχε πέσει σέ μεγάλο σφάλμα. -Ὦ, πολύ ἄσχημα ἔκανε, εἶπε στενοχωρημένος ὁ Γέροντας. Ὕστερα ἀπό λίγες ἡμέρες συνέβη νά πεθάνῃ ὁ μοναχός πού ἔσφαλε. Ἄγγελος Κυρίου τότε πῆγε στόν ἀναχωρητή, κρατῶντας τήν ψυχή του. -Αὐτός πού κατέκρινες, τοῦ εἶπε, πέθανε. Ποῦ ὁρίζεις νά τόν κατατάξω; - Ἥμαρτον, ἐφώναξε μέ δάκρυα ὁ Γέροντας. Κι' ἀπό τότε παρακαλοῦσε κάθε μέρα τόν Θεό νά τοῦ συγχωρήσῃ ἐκείνη τήν ἁμαρτία καί δέν τόλμησε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του νά κατακρίνῃ ἄνθρωπο. Κ άποιος ἀδελφός ἠρώτησε τόν Ἀββᾶν Ἰωσήφ τί νά κάνω, διότι οὔτε νά κακοπαθήσω διά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἠμπορῶ, ἀλλ' οὔτε καί νά ἐργασθῶ καί νά δώσω ἐλεημοσύνην. Εἰς ἀπάντησιν ὁ Γέρων τοῦ λέγει «Ἐάν δέν ἠμπορῇς νά κάνῃς τίποτε ἀπό αὐτά τοὐλάχιστον διατήρησον τήν συνείδησίν σου καθαράν ἀπό λογισμούς κατακρίσεως ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ σου καί ἀπόφευγε νά τόν ταπεινώνῃς. Τοιουτοτρόπως ἀσφαλῶς θά σωθῇς». 11

12 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 12 ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ Πολλές φορές στήν ζωή μας, ὅλοι μας, χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν; «Τά ἀδύνατα δυνατά» Ἡ φράση αὐτή εὑρίσκεται εἰς τήν Ἁγία Γραφή καί στό Εὐαγγγέλιο τοῦ Λουκᾶ. «Τά ἀδύνατα παρ' ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν»(λουκ. ιη', 27). Τήν χρησιμοποιοῦμε δέ ὅταν προσπαθοῦμε νά καταφέρουμε κάτι πολύ δύσκολο, ἀδύνατο καί ἀκατόρθωτο, καί κάνουμε ὑπεράνθρωπες προσπάθειες καί τά «ἀδύνατα δυυνατά» γιά νά πετύχουμε τόν σκοπό μας. Τήν ἔκφραση «τά ἀδύνατα δυνατά» τή βρίσκουμε καί στόν Ἰσοκράτη (Πρός Δημόνικον 7). Λέει ὁ Ἰσοκράτης, ὅτι «ἡ κτῆσις τῆς ἀρετῆς», ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι «κρείττων τοῦ πλούτου» (ἀνώτερη ἀπό τόν πλοῦτο) καί «χρησιμοτέρα τῆς εὐγενείας» (τῆς εὐγενικῆς καταγωγῆς), «δύναται νά καταστήσει τά ἀδύνατα, διά τούς ἄλλους, δυνατά εἰς τούς ἀσκοῦντας τήν ἀρετήν». «Ἄλλου παππᾶ εὐαγγέλιο» Αὐτή ἡ φράση προέρχεται ἀπό μία Κεφαλλονίτικη ἱστορία. Κάποιος παππᾶς σέ ἕνα χωριουδάκι τῆς Κεφαλλονιᾶς, ἀγράμματος, πῆγε νά λειτουργήσει σ' ἕνα ἄλλο χωριό, γιατί ὁ παππᾶς τοῦ χωριοῦ εἶχε ἀρρωστήσει γιά πολύ καιρό. Ὁ παππᾶς ὅμως, στό δικό του Εὐαγγέλιο, μιά καί ἦταν ἀγράμματος, εἶχε βάλει δικά του σημάδια κι ἔτσι κατάφερνε νά τό λέει. Ἐδῶ ὅμως, στό ξένο Εὐαγγέλιο, δέν ὑπῆρχαν τά σημάδια, γιατί ὁ παππᾶς αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ δέν τά εἶχε ἀνάγκη, μιά καί ἦταν μορφωμένος. Ἄρχισε, λοιπόν, ὁ καλός μας παππᾶς, νά λέει τό Εὐαγγέλιο πού λέγεται τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Τότε κάποιος ἀπό τό ἐκκλησίασμα τοῦ φώναξε! «Τί μᾶς ψέλνεις ἐκεῖ παππᾶ; αὐτό δέν εἶναι τό σημερινό Εὐαγγέλιο...». - Ἔμ. Τί νά κάνω; ἀπάντησε αὐτός. «Αὐτό εἶναι ἄλλου παππᾶ Εὐαγγέλιο». Καί ἀπό τότε ἔμεινε ἡ φράση! «Περί ὄνου σκιᾶς» Αὐτή ἡ ἔκφραση, πού τή λέμε ὅταν θέλουμε νά ποῦμε πώς τσακωθήκαμε γιά τό τίποτα, ξεκινάει ἀπό τά παλιά τά χρόνια. Εἶναι ἕνας ὑπαινιγμός στόν καυγά πού εἶχαν ἕνας Ἀγωγιάτης καί ἕνας Ἀθηναῖος, πού νοίκιασε ἀπό τόν πρῶτο τό γαϊδούρι του, γιά νά τόν πάει μέ τά πράγματά του στά Μέγαρα. Ὕστερα ἀπό ἀρκετή ὥρα δρόμο, καί μέσα στόν ἥλιο, θέλησαν νά ξεκουραστοῦνε λιγάκι. Ὁ Ἀθηναῖος τότε πλάγιασε στόν ἴσκιο πού δημιουργοῦσε τό σῶμα τοῦ γαϊδουριοῦ. Ὁ ἀγωγιάτης, ὅμως, διεκδικοῦσε αὐτό τόν ἴσκιο γιά δικό του, λέγοντας πώς τοῦ εἶχε νοικιάσει μόνο τό γαϊδούρι, ὄχι, ὅμως, καί τόν ἴσκιο του. Γιά τό ἀσήμαντο αὐτό ζήτημα πῆγαν στά δικαστήρια. «Εἶναι γιά τά σίδερα» Ὅταν θέλουμε νά ποῦμε πώς κάποιος εἶναι θεότρελος, κάνει πράξεις ὄχι λογικοῦ ἀνθρώπου, μεταχειριζόμαστε τή φράση αὐτή. Ξεκίνησε ἀπό τά σίδερα, μέ τά ὁποῖα ἔδεναν τούς τρελούς τά παλιά τά χρό- 12

13 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 13 νια, γιά νά μήν τό σκάσουν. Δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυση μέ τά σίδερα τῆς φυλακῆς (τά σίδερα τῆς φυλακῆς εἶναι γιά τούς λεβέντες: τά σίδερα τῶν παραθύρων κλπ. τῆς φυλακῆς). «Κρύβε λόγια» Οἱ φιλικοί ἐπειδή φοβόντουσαν μήπως προδοθοῦν, πρίν νά κηρύξουν τήν Ἐπανάσταση, πρόσεχαν πάρα πολύ ποιούς θά ἔκαναν μέλη τους. Ἡ ἐχεμύθεια ἦταν τό πρῶτο τους ἄρθρο καί δέ ἐπέτρεπαν σέ κανένα νά φλυαρήσει. Ἀφοῦ τούς διάλεγαν προσεκτικά, ὕστερα ἀπό μεγάλη δοκιμασία, τότε τούς ἔλεγαν τό μυστικό καί τούς ἔδιναν τή συμβουλή, πού ἦταν μάλλον διαταγή, νά κρύβουν λόγια. Τό «κρύβε λόγια» ἐφαρμόστηκε σέ πολλές περιπτώσεις κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ «Ποῦ βόσκεις;» Ὅταν θέλουμε νά ποῦμε σέ κάποιον πού ἔλειπε ἀπό τή δουλειά του ἤ ὅταν εἶναι ἀφηρημένος, μεταχειριζόμαστε τή φράση αὐτή καί τή συναντᾶμε στή Γένεση (αζ', 16). «Καί εἶπεν Ἰσραήλ πρός τόν Ἰωσήφ, δέν βόσκουσιν οἱ ἀδελφοί σου ἐν Συχέμ, ἐλθέ νά σέ στείλω πρός αὐτούς. Ὁ δέ εἶπε πρός αὐτόν, ἰδού ἐγώ. Καί εἶπε πρός αὐτόν. Καρδιά τή ζήση κυβερνᾶ, μ ἀγάπη τή στεργιώνει, μ αὐτήν ὁ κόσμος ξεκινᾶ, μ αὐτήν καί τελειώνει. Σέ βάθος μέσα στήν καρδιά, ἡ τύχη μας κρυμμένη Χριστοῦ τό Αἷμα ἄν κυλᾶ, εἴμαστε λυτρωμένοι! Τόν ἄνθρωπον τῆς παρακμῆς, Ἐσύ Σωτῆρα θάψε καί στό βιβλίο τῆς Ζωῆς μετανοοῦντας γράψε! Ὕπαγε, λοιπόν, νά ἴδης, ἄν εἶναι καλά ὁ ἀδελφοί σου καί καλά τά πρόβατα καί φέρε μοι εἴδησιν. Καί ἀπέστειλεν αὐτόν ἀπό τῆς κοιλάδος τῆς Χεβρών καί ἦλθεν εἰς Συχέμ. Καί εὕρηκεν αὐτόν ἄνθρωπός τις, ἐνῶ περιεπλανᾶτο ἐν τῇ πεδιάδι καί ἠρώτησεν αὐτόν λέγων: Τί ζητεῖς; Ὁ δέ εἶπε τούς ἀδελφούς μου ζητῶ. Εἰπέ μοι παρακαλῶ, ποῦ βόσκουσι;» «Ἤ ὁ Σουλτάνος πεθαίνει ἤ ἡ καμήλα ψοφάει» Μιά φορά, λέγεται, ὅτι ὁ Νασρεντίν Χότζας ἔκλεισε συμφωνία μέ τό Σουλτάνο νά μάθει σέ πέντε χρόνια στήν καμήλα του γράμματα. Ὅλοι ὅσοι τ' ἄκουσαν ἔμειναν ἔκπληκτοι καί νόμισαν ὅτι ὁ Χότζας τρελάθηκε!!! Αὐτός ὅμως, πῆγε στό σπίτι του καί δείχνοντας στή γυναῖκα του τίς χίλιες λίρες τῆς εἶπε ὅτι εἶναι ὁ μισθός του, πού θά μάθει στήν καμήλα τοῦ Σουλτάνου γράμματα. Καταλαβαίνετε τώρα τή στεναχώρια τῆς γυναίκας του. Ἀλλά ἥσυχος καί θυμόσοφος ὁ Ναστρεντίν τῆς εἶπε: Μή στεναχωριέσαι γυναίκα σέ τόσα χρόνια ποιός ξέρει; ἤ ὁ σουλτάνος πεθαίνει, ἤ ἡ καμήλα ψοφάει. Κι ἀκόμα λέγεται: «ἤ γάϊδαρος ψοφᾶ, ἤ ὁ Κατής πεθαίνει». (Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Τάκη Νατσούλη) Η προσευχή ἀνόθευτη ἀπό ἁγνούς σάν βγαίνει, ἀπό τή θέρμη τῆς καρδιᾶς, σέ Σένα ἀνεβαίνει. Παρέμεινε ἀκλόνητος καί σφρυγηλός στήν πίστη καρδίαν ἀφιέρωσε στόν Πλάστη καί στόν Κτίστη. Γιά μᾶς Ἐκεῖνος νοιάζεται μονάχα στή ζωή μας τό Πνεῦμα Του τό Ἅγιον, εἶν Φῶς στήν ὕπαρξή μας! Ἰωάννης Κονομόδης 13

14 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 14 6 ήμερο ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ἀπό 9 ἕως 14 Ἰουνίου 2010 Ὑπό τήν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου Γιά πληροφορίες καί κρατήσεις θέσεων παρακαλοῦμε ἐπικοινωνεῖστε στά Τηλέφωνα: καί Τιμή Συμμετοχῆς 760 εὐρώ 7 ήμερη ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ἀπό 21 ἕως 28 Ἰουλίου 2010 Ὑπό τήν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου μας π. Μαξίμου ΜΠΑΡΙ-ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΓΚΟΝΑ Τάφος Ἁγίου Νικολάου, Κατακόμβες, Κολοσσαῖο, Ναός Ἀποστόλου Πέτρου, Τάφος Ἀποστόλου Παύλου, Φοντάνα ντί Τρέβι, Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ, τό περίφημο Ντουόμο, τό κτίριο τοῦ Βαπτιστηρίου, τήν γέφυρα τῶν Στεναγμῶν, τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν φημισμένη πλατεία τοῦ Ἁγίου Μάρκου μέ τήν ὁμώνυμη Βασιλική, στήν ὁποία φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί σέ πολλά ἄλλα προσκυνήματα κι ἀξιοθέατα. Πληροφορίες στά Τηλέφωνα: καί Τιμή Συμμετοχῆς 649 εὐρώ 14

15 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 15 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 10η Χιλιάδα Τώρα, γιά πρώτη φορά, τό βιβλίο πού συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀποκαλύπτοντας τήν γέννηση καί τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου ΑΠΟ 26 ΜΟΝΟ 12 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ Τά «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» βοοῦν. Εἶναι ἄραγε μέσα σέ αὐτά καί ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ ἠφαιστείου τῆς Ἰσλανδίας; Ἐάν θέλετε κι ἐσεῖς νά μάθετε τά πάντα, σχετικά μέ ὅλες τίς ἐσχατολογικές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, τήν Παγκόσμια Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ἔρχεται τό ἔτος , καθώς καί ὅλα ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἡμέρες μας καί στά ἑπόμενα χρόνια, ἀλλά καί τό τί πρέπει νά πράξουμε, τότε ΔΙΑΒΑΣΤΕ τό βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν». Μέσα στίς 700 περίπου σελίδες του, θά βρεῖτε χίλιες παραπομπές καί δεκάδες Προφητεῖες μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Πατρολογία, γιά τά θέματα αὐτά. Μή χάσετε, τό βιβλίο πού ἔχει διαβαστεῖ ἀπό πολλές χιλιάδες ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο καί συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν κοινή γνώμη, ἀφυπνίζοντας πολλούς. Τώρα μόνο γι αὐτόν τόν μῆνα σέ μία μοναδική προσφορά, πού δέν ξανάγινε ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ! Γιά παραγγελίες στά τηλέφωνα: & ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ιο ί- Λιανική Τιμή: 12

16 ΤΕΥΧΟΣ 8:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:25 μμ Page 16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός μας Σύλλογος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ἀνακοινώνει πρός τούς ἀγαπητούς δωρητές του, ὅτι μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, τῶν 40 εὐρώ καί ἄνω πού θά προσφέρονται στόν Σύλλογο μας, γιά ὅλο τό ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο, ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, θά τούς ἀποστέλλεται μία πανέμορφη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κορνιζαρισμένη, διαστάσεων 30 cm x 38 cm. Ἐνῶ μέ κάθε δωρεά ποσοῦ, ἄνω τῶν 90 εὐρώ πού θά προσφέρονται, θά τούς ἀποστέλλεται μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσας, χειροποίητη μεταξοτυπία σέ καμβά διαστάσεων 30 cm x 38 cm. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩ- ΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Περιοδικόν - Διανέμεται δωρεάν ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) - Τ.Κ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Τηλ. & Fax: ΕΚΔΟΤΗΣ: π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΛΥΧΝΙΑ», Τηλ.:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR PROPERTY 671, LAHANIA, RHODES, GREECE

STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR PROPERTY 671, LAHANIA, RHODES, GREECE Stella Stiliano 33 Halifax Ave Parafield Gardens South Australia 5107 Australia 4 April 2007 STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα