ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού EL EL

2 1. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 1.1. Η πρόκληση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας Το Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους: την επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης ανάπτυξης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 1. Από το 1997, το δυναµικό του τουρισµού για τη δηµιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης έχει αναγνωριστεί επανειληµµένα σε επίπεδο ΕΕ. 2 Η παγκοσµιοποίηση, οι δηµογραφικές αλλαγές και η εξέλιξη των µεταφορών είναι παράγοντες καθοριστικής σηµασίας για την προώθηση της ταχείας ανάπτυξης αυτού του κλάδου. Η Ευρώπη, µε τα ποικίλα αξιοθέατα και µε την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών της, είναι ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο. Εποµένως, ο τουρισµός αποτελεί µια δραστηριότητα που µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο τουρισµός είναι διατοµεακός κλάδος δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και επαγγελµάτων που συνδέονται µε πολλές άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. Έχει επίδραση σε κλάδους όπως οι µεταφορές, τα οικοδοµικά και τεχνικά έργα, το λιανικό εµπόριο, καθώς και στους πολυάριθµους τοµείς παραγωγής προϊόντων που έχουν σχέση µε διακοπές ή παροχής υπηρεσιών σχετικά µε επαγγελµατικά ταξίδια. Μολονότι µερικές µεγάλες διεθνείς εταιρίες συνεισφέρουν στον κλάδο, αυτός κυριαρχείται από ΜΜΕ. Yπό το στενότερο ορισµό της, η ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία παράγει πάνω από το 4% του ΑΕγχΠ της Κοινότητας και περιλαµβάνει περίπου 2 εκατοµµύρια επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται το 4% περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού (ποσοστό που αντιπροσωπεύει, κατά προσέγγιση, 8 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). Συνεκτιµώντας τους συνδέσµους µε άλλους κλάδους, εκτιµάται ότι η συµβολή του τουρισµού στο ΑΕγχΠ ανέρχεται σε 11% περίπου, και ο κλάδος απασχολεί πάνω από το 12% του εργατικού δυναµικού (24 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). Το ποσοστό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τουρισµό είναι υψηλότερο από το µέσο όρο σε σύγκριση µε την ευρωπαϊκή οικονοµία συνολικά. Την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό ετήσιας αύξησης των απασχολουµένων στον τοµέα HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφενεία) ήταν σχεδόν συνεχώς υψηλότερο από το ποσοστό αύξησης τoυ συνόλου της απασχόλησης 3. Σηµαντικός λόγος για τον οποίο η τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, είναι ο υψηλός βαθµός µερικής απασχόλησης και οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Η ευελιξία αυτού του εργατικού δυναµικού πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ο τουρισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συντριπτικής πλειονότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι υποδοµές που δηµιουργούνται για την τουριστική δραστηριότητα συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, ενώ είτε δηµιουργούνται, είτε 1 COM (2005) 24 της Βλέπε: 3 Eurostat- Statistics in focus 32/2005 EL 2 EL

3 διατηρούνται θέσεις εργασίας σε περιοχές που βρίσκονται σε βιοµηχανική ή αγροτική παρακµή ή που υφίστανται αστική ανάπλαση. Η ανάγκη για βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών επιδρά ως κίνητρο για έναν αυξανόµενο αριθµό προορισµών και ωθεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να στραφούν προς πρακτικές και πολιτικές περισσότερο βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο αειφόρος τουρισµός διαδραµατίζει µείζονα ρόλο στη διατήρηση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς σε έναν ολοένα µεγαλύτερο αριθµό τοµέων, από τις τέχνες έως την τοπική γαστρονοµία, τη λαϊκή τέχνη ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 4. Αυτό µε τη σειρά του επηρεάζει θετικά τη δηµιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Η Επιτροπή και οι ενδιαφερόµενοι φορείς στον κλάδο του τουρισµού έχουν αναγνωρίσει το γεγονός και εργάζονται δραστήρια για την κατάρτιση µιας Ευρωπαϊκής Ατζέντας 21 για τον τουρισµό. Χάρη στον τουρισµό, οι επισκέπτες σε ευρωπαϊκούς προορισµούς έρχονται σε επαφή µε τις αξίες µας και την κληρονοµιά µας. Ο τουρισµός συνεισφέρει στη βελτιωµένη κατανόηση µεταξύ των λαών και βοηθά στη διαδικασία διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προωθεί επίσης το διαπολιτισµικό διάλογο µέσω της επαφής διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτισµικών οµάδων. Η πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξήσει την ποικιλία των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών και προϊόντων, προσφέροντας πολυάριθµα φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα που συχνά ήταν άγνωστα σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες. Η ανάπτυξη του τουρισµού στα νέα κράτη µέλη και στις υποψήφιες χώρες θα συµβάλει στη δηµιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης από την ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία. Ο τουρισµός είναι, εποµένως, σηµαντικός κλάδος για την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας η εφαρµογή της δεν αφορά αποκλειστικά τις δηµόσιες διοικήσεις. Η ανταπόκριση στις προκλήσεις της Λισσαβώνας πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε µια ανανεωµένη σύµπραξη υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης Οι προκλήσεις για τον τουρισµό Οι αλλαγές στη δηµογραφική διάρθρωση της Ευρώπης θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον τουρισµό. Ο αριθµός των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας (65 ετών και άνω) θα συνεχίσει να αυξάνεται, δεδοµένου ότι ο πληθυσµός συνολικά έχει καλύτερη υγεία, µεγαλύτερο προσδόκιµο επιβίωσης και µεγαλύτερη αγοραστική δύναµη απ ό,τι οι προηγούµενες γενεές. Κατά συνέπεια, αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων άνω των 50 ετών που ταξιδεύουν συγκριτικά πολύ περισσότερο. Παράλληλα µε αυτή τη σηµαντική αύξηση του τουρισµού, θα σηµειωθεί µια αλλαγή στη δηµόσια ζήτηση αναφορικά προς τα είδη τουρισµού. Αναµένεται ότι ο τουρισµός για λόγους υγείας και ο τουρισµός που συνδέεται µε την πολιτιστική και τη φυσική κληρονοµιά θα σηµειώσει τη µεγαλύτερη αύξηση. Παρόλο που η Ευρώπη είναι η περιοχή που δέχεται τους περισσότερους τουρίστες στον κόσµο, οι διεθνείς αφίξεις αυξάνονται σε χαµηλότερο ποσοστό απ ό,τι ο παγκόσµιος µέσος όρος. Εµφανίζονται και αναπτύσσονται περαιτέρω νέοι ανταγωνιστικοί προορισµοί, µε 4 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη Βλέπε: EL 3 EL

4 καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες που εντείνουν ακόµη περισσότερο τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζει διεθνώς η ΕΕ. Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι ο τουρισµός µπορεί να γίνει θύµα της ίδιας του της επιτυχίας αν δεν αναπτυχθεί µε αειφόρο τρόπο. Η βιοποικιλότητα, η λειτουργία των οικοσυστηµάτων, οι φυσικοί πόροι και η µη ανανεώσιµη πολιτιστική κληρονοµιά, ή ακόµη και η λειτουργία των αστικών περιοχών, ενδέχεται να απειληθούν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισµού. Η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των προορισµών και την ευηµερία των πληθυσµών, καθώς επίσης και για τη δηµιουργία απασχόλησης και τη διαφύλαξη και αναβάθµιση των φυσικών και πολιτιστικών πόλων έλξης. Για να αντιµετωπίσει προκλήσεις όπως η δηµογραφική αλλαγή, ο εξωτερικός ανταγωνισµός, η ανάγκη βιωσιµότητας και η ζήτηση ειδικών µορφών τουρισµού, η Ευρώπη πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η περισσότερο ανταγωνιστική τουριστική βιοµηχανία και οι βιώσιµοι προορισµοί θα συνέβαλλαν ταυτόχρονα περαιτέρω στην επιτυχία της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας, στην ικανοποίηση των τουριστών και στη διασφάλιση της θέσης που κατέχει η Ευρώπη ως ο υπ αριθµόν 1 τουριστικός προορισµός στον κόσµο ιάλογος και σύµπραξη µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων στον κλάδο του τουρισµού Ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα στην οποία εµπλέκεται µεγάλη ποικιλία ενδιαφερόµενων φορέων και µέτρων πολιτικής σε διάφορα επίπεδα. Οι παραπάνω επηρεάζουν και επηρεάζονται, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, από την ανάπτυξη του τουρισµού. Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων του κλάδου, των ενδιαφερόµενων φορέων και των δηµόσιων αρχών είναι αναγκαίος προκειµένου να δοθεί προώθηση στην αρµονική και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού. Εξίσου απαραίτητες είναι οι συµπράξεις µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν τον τουρισµό. Οι συµπράξεις πρέπει να αποτελούν κεντρική συνιστώσα της δράσης σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα). 2. Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισµός απαιτούν µια συνεκτική πολιτική ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να επικεντρώνεται σε σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, κοινά αποδεκτούς από τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, τους εργοδότες και τους εργαζοµένους, καθώς και από τους τοπικούς πληθυσµούς. Πρέπει να χρησιµοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιµους πόρους και να εκµεταλλεύεται κάθε πιθανή συνέργεια. Πρέπει να εκµεταλλεύεται το πλήρες φάσµα των ενεργειών που έχουν προηγηθεί και να προσφέρει εµφανή προστιθέµενη αξία στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και µέτρα. Κατά συνέπεια, κάθε πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισµό πρέπει να είναι συµπληρωµατική προς τις πολιτικές που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη. EL 4 EL

5 Η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει µια ανανεωµένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισµό, µε βάση τις εµπειρίες που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα και ανταποκρινόµενη στις σηµερινές προκλήσεις. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µέσω της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισµού στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Για την εφαρµογή αυτής της πολιτικής η Επιτροπή θα αναπτύξει στενή συνεργασία µε τις αρχές των κρατών µελών και τους ενδιαφερόµενους φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας. Με βάση την πείρα που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα και τις ανταλλαγές απόψεων µε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων φορέων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα καταλληλότερα µέσα για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής είναι ο συντονισµός στο εσωτερικό της Επιτροπής και στο εσωτερικό των εθνικών αρχών, η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων και η λήψη ειδικών µέτρων στήριξης. Οι κύριοι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η πολιτική είναι οι εξής: 2.1. Η ενσωµάτωση των µέτρων που επηρεάζουν τον τουρισµό Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου Σε πολλούς τοµείς πολιτικής, οι κανονιστικές ρυθµίσεις µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα σηµαντικές για την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιοµηχανίας και των τουριστικών προορισµών. Με δεδοµένο το µεγάλο αριθµό πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισµό, είναι αναγκαίο να δοθεί ενεργός προώθηση στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ανακοίνωσή της για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 5, η Επιτροπή παρουσιάζει µια αναθεωρηµένη προσέγγιση για την περαιτέρω προώθηση της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Επίκεντρο αυτής της προσέγγισης είναι: (1) να βελτιωθεί και να επεκταθεί η χρήση της αξιολόγησης του αντικτύπου (ΑA) των νέων προτάσεων. Αυτή η ολοκληρωµένη προσέγγιση εξασφαλίζει την πλήρη συνεκτίµηση του τουρισµού σε κάθε εργασία ΑΑ για προτάσεις που είναι πιθανό να επηρεάσουν τον κλάδο, (2) να εξετάζονται αναλυτικά οι εκκρεµούσες νοµοθετικές προτάσεις, και (3) να απλοποιηθεί η ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία 6. Στη νοµοθεσία αυτή θα περιλαµβάνεται, για παράδειγµα, η οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια και η οδηγία για τη χρονοµεριστική µίσθωση η τελευταία θεωρείται ζήτηµα προτεραιότητας. 5 COM (2005) 97 της Παράδειγµα της ήδη εγκριθείσας νοµοθεσίας είναι η οδηγία 2005/36/EΚ η οποία ενοποιεί και εκσυγχρονίζει τους ισχύοντες κανόνες που ρυθµίζουν την αναγνώριση των τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης για να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελµατίες στον κλάδο του τουρισµού. EL 5 EL

6 Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις τακτικές διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης του προγράµµατος της απλοποίησης τα επόµενα χρόνια. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς του κλάδου του τουρισµού καλούνται να συµµετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου. Τα εγχειρήµατα αυτά πρέπει να επεκταθούν και σε εθνικό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται η σώρευση διοικητικού φόρτου εργασίας για την τουριστική βιοµηχανία Συντονισµός των πολιτικών Οι περισσότερες κοινοτικές ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού εκτελούνται από τα µέσα πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, πολλές άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές µπορεί να επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα τον τουρισµό 7. Κάθε χρόνο θα προσδιορίζεται ποιές από τις πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής ενδέχεται να επηρεάσουν τον τουρισµό, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο αντίκτυπός τους στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα συνεκτιµάται σε πρώιµο στάδιο. Η πρακτική αυτή συνάδει µε το αίτηµα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του 2005 για τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού. 8 Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να ενηµερώνει τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής για τον τουρισµό εγκαίρως, µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια, για όσες από τις πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας της αφορούν τον τουρισµό. Κατ αυτό τον τρόπο οι δηµόσιες διοικήσεις, µε τη σειρά τους, θα ενηµερώνουν τακτικά τους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς στον κλάδο του τουρισµού και να τους ενηµερώνει για θέµατα και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τον τουρισµό. Πρόκειται για µια διαδραστική διαδικασία από την οποία αποκοµίστηκαν θετικά στο σύνολό τους αποτελέσµατα η διαδικασία αυτή πρέπει να ενδυναµωθεί και να υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Πράσινη Βίβλος για τις ναυτιλιακές υποθέσεις, που καλύπτει τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό, θα δώσει σε πολλούς ενδιαφερόµενους φορείς άλλη µια ευκαιρία να συνεισφέρουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ Βελτιωµένη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων Ο τουρισµός έχει ωφεληθεί πολύ από τη χρηµατοδοτική στήριξη των διαφόρων ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Κατά την περίοδο , τα διαρθρωτικά ταµεία και άλλα προγράµµατα της ΕΕ θα στηρίξουν χρηµατοδοτικά την ανάπτυξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών και υποδοµών στον κλάδο του τουρισµού. Η Επιτροπή έχει προβλέψει το ενδεχόµενο χρηµατοδότησης σχεδίων που αφορούν τον αειφόρο τουρισµό µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) 9, που παρέχει στήριξη για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των στόχων 7 Βλέπε: και άλλες πρωτοβουλίες όπως η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 8 PE /v Βλέπε: EL 6 EL

7 «σύγκλισης», «ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» και «ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας», το ΕΤΠΑ θα παρέχει στήριξη σε περισσότερο βιώσιµες µορφές τουρισµού ώστε να αναβαθµιστεί η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, να αναπτυχθεί η υποδοµή πρόσβασης και κινητικότητας και να δοθεί προώθηση στις ΤΠΕ, στις καινοτόµους ΜΜΕ, στα δίκτυα και τους πόλους καινοτοµίας, στις υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στις κοινές διασυνοριακές τουριστικές στρατηγικές και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ περιφερειών. Εξάλλου, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί τις υποδοµές για το περιβάλλον και τις µεταφορές, που έχουν πρώτιστη σηµασία για τον τουρισµό. Η τουριστική ανάπτυξη, δεδοµένου του δυναµικού της για δηµιουργία θέσεων εργασίας, είναι σηµαντικός τοµέας παρέµβασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). Μεταξύ άλλων, το ΕΚΤ συγχρηµατοδοτεί σχέδια µε στόχο εκπαιδευτικά προγράµµατα και κατάρτιση, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα της απασχόλησης και των υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισµού. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στοχοθετηµένη κατάρτιση σε συνδυασµό µε µικρές πριµοδοτήσεις πρώτης εγκατάστασης σε τουριστικές µικρο-επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι συνήθως πολύ αποτελεσµατικές για τη δηµιουργία οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Συγχρηµατοδοτεί, επίσης, ενέργειες για τη στήριξη της επαγγελµατικής κινητικότητας. Σε συνέχεια µιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ειδικού µέτρου στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος «Leonardo da Vinci» (τµήµα του νέου ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη δια βίου µάθηση) 10 µε τη µορφή προγράµµατος κινητικότητας των µαθητευοµένων και των νέων σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, η Επιτροπή ξεκίνησε, το 2005, µια προκαταρκτική σειρά µελετών που θα χρησιµεύσουν για τον εντοπισµό των κύριων χαρακτηριστικών των πιθανών µοντέλων ευρωπαϊκής µαθητείαςκατάρτισης. Οι µελέτες αυτές θα βελτιώσουν τις γνώσεις σχετικά µε τα πιθανά εµπόδια της κινητικότητας στην επαγγελµατική κατάρτιση. Ο τουρισµός έχει χαρακτηριστεί ως πιθανός πιλοτικός κλάδος. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε συγκεκριµένες προτάσεις για λύσεις, που θα αποτελέσουν τη βάση ενός προγράµµατος ειδικών ενεργειών οι οποίες θα εφαρµοστούν στη δεύτερη φάση αυτού του πιλοτικού έργου. Οι αγροτικές περιοχές έχουν γίνει ελκυστικότερες και προσφέρουν πολλές περιβαλλοντικές δραστηριότητες µε συνέπεια, τις τελευταίες δεκαετίες, ο αγροτικός τουρισµός να έχει καταστεί σηµαντική πηγή διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας και να συνδυάζεται αρµονικά µε τις γεωργικές δραστηριότητες. Ο αγροτικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες. Το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρέχει στήριξη στα εξής: στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου στην ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων ως τµήµα του στόχου για διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 10 COM (2004) 474 της EL 7 EL

8 σε µελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το νέο προτεινόµενο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) παρουσιάζει ως νέο θέµα προτεραιότητας «την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αλιείας». Ο σκοπός του είναι να µετριαστούν οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στον τοµέα της αλιείας και να αναζωογονηθούν οι περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία µέσω της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας εναλλακτικών διεξόδων για την απασχόληση. Ένας από τους τοµείς στους οποίους µπορούν να στραφούν οι δραστηριότητες των αλιέων είναι ο οικολογικός τουρισµός. Μέσω του ΕΤΑ, θα δοθεί επίσης στήριξη στην αλιεία µικρής κλίµακας και στην τουριστική υποδοµή. Το Ταµείο παρέχει επίσης στήριξη σε προγράµµατα επανακατάρτισης σε επαγγέλµατα, εκτός από τη θαλάσσια αλιεία, που µπορεί να συνδέονται µε τον τουρισµό. Tο προτεινόµενο «πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία» 11 θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως δε των ΜΜΕ. Η έρευνα που θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο του προτεινόµενου 7ου προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της ΕΚ 12 µπορεί να αποδώσει οφέλη για τον κλάδο του τουρισµού όπως, για παράδειγµα, η έρευνα για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τις συµπληρωµατικές εφαρµογές, την πολιτιστική κληρονοµιά και τη χρήση της γης. Βάση της έρευνας θα αποτελέσει η έρευνα που είχε λάβει στήριξη από τα προηγούµενα προγράµµατα-πλαίσιο και αξίζει να διαδοθεί καλύτερα µεταξύ των υπευθύνων για χάραξη πολιτικής και των ενδιαφερόµενων φορέων. Τα κράτη µέλη, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές και όλα τα επίπεδα του κλάδου πρέπει να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τουρισµός επωφελείται στο έπακρο από τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα και συνεκτιµάται κατά το σχεδιασµό όλων των σχετικών έργων Προώθηση της βιωσιµότητας του τουρισµού Ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης 21ος αιώνας (ατζέντα 21) για τον τουρισµό Η απόδοση άµεσης προτεραιότητας στους στόχους της ανάπτυξης και της απασχόλησης συµβαδίζει µε την προώθηση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων. Η ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας είναι µια βασική συνιστώσα του ευρύτερου στόχου της αειφόρου ανάπτυξης που ορίζεται στη Συνθήκη: βιώσιµη βελτίωση της ευηµερίας και του βιοτικού επιπέδου για τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενεές. Στην ανακοίνωση «Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού» 13 η Επιτροπή τόνισε ότι έχει ζωτική σηµασία η εξασφάλιση της οικονοµικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας του ευρωπαϊκού τουρισµού, τόσο ως συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη και παγκοσµίως, όσο και για τη βιωσιµότητα, τη συνεχή ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εµπορική επιτυχία αυτού του σηµαντικού από οικονοµική άποψη κλάδου. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση ήταν η αφετηρία για την προετοιµασία της ευρωπαϊκής ατζέντας 21 για τον τουρισµό. 11 COM (2005) 121 τελικό της Βλέπε: 13 COM (2003) 716 τελικό της EL 8 EL

9 Το 2004, η Επιτροπή συγκρότησε την Οµάδα για την Αειφορία του Τουρισµού (ΟΑΤ) µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η συνέργεια µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων και να προσφερθεί συµβολή στη διαδικασία της ατζέντας 21 για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού. Η ΟΑΤ απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες που εκπροσωπούν µε ισόρροπο τρόπο τις ενώσεις του κλάδου, από εκπροσώπους τουριστικών προορισµών και συνδικαλιστικών οργανώσεων/της κοινωνίας των πολιτών. Εκπροσωπούνται επίσης οι διοικήσεις των κρατών µελών και διεθνείς οργανισµοί όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού. Η ΟΑΤ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Η ΟΑΤ θα ολοκληρώσει το έργο της και θα υποβάλει έκθεση το Η Επιτροπή θα αρχίσει να οργανώνει τα επόµενα βήµατα µε βάση τα παραπάνω, ενώ σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αυτή την έκθεση ως βάση για να υποβάλει, έως το 2007, πρόταση για µια ευρωπαϊκή ατζέντα 21 για τον τουρισµό Ειδικές ενέργειες στήριξης για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού Η κατάρτιση και η εφαρµογή της ατζέντας 21 για τον τουρισµό αποτελεί µακροπρόθεσµη διαδικασία. Εκτός από την ατζέντα 21, η Επιτροπή σχεδιάζει ειδικές ενέργειες για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής αειφορίας του ευρωπαϊκού τουρισµού, όπως οι εξής: ο προσδιορισµός εθνικών και διεθνών µέτρων στήριξης των ΜΜΕ στον κλάδο του τουρισµού και η εδραίωση µιας διαδικασίας ανταλλαγής ορθών πρακτικών. η αξιολόγηση του οικονοµικού αντικτύπου της βελτιωµένης προσπελασιµότητας στον κλάδο του τουρισµού στη µακροοικονοµική ανάπτυξη και στην απασχόληση, στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητα. η διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στο θέµα του «τουρισµού για όλους». η έκδοση οδηγού µε θέµα «Πώς να δηµιουργήσετε χώρους µάθησης στον κλάδο του τουρισµού» για να δοθεί υποστήριξη στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισµού µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. η µελέτη των τάσεων της απασχόλησης στους τοµείς του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού. η ανάπτυξη επίσηµων στατιστικών στοιχείων και η ανάθεση της διεξαγωγής µελετών e- Business για να αξιολογηθούν οι µελλοντικές επιπτώσεις και ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην τουριστική βιοµηχανία. η συνέχιση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής και η συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τον κλάδο και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ώστε να καταπολεµηθεί η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών, ιδίως όταν τέτοια εγκλήµατα διαπράττονται από τουρίστες. EL 9 EL

10 2.3. Αύξηση της κατανόησης και της προβολής του τουρισµού Βελτίωση της κατανόησης του ευρωπαϊκού τουρισµού Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό επίπεδο χρειάζονται εναρµονισµένα και αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία, που να µπορούν να διατίθενται εγκαίρως. Η οδηγία 95/57/EΚ του Συµβουλίου 14 σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού θα επικαιροποιηθεί για να συνεκτιµηθεί η εξέλιξη του τουρισµού στην Ευρώπη καθώς και οι ανάγκες των χρηστών. Θα βελτιωθεί σηµαντικά από άποψη επικαιρότητας και χρονικής συνέπειας, συνάφειας και συγκρισιµότητας. Θα δοθεί επίσης προώθηση στη βελτίωση της εναρµόνισης και της εφαρµογής των συµπληρωµατικών λογαριασµών για τον τουρισµό (ΣΛΤ) σε σύµπραξη µε τα κράτη µέλη, τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, καθότι µπορούν να συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του πραγµατικού µεγέθους και της αξίας του κλάδου του τουρισµού. Το έργο αυτό θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από τις εµπειρίες που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιλοτικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από την Επιτροπή ( ). Η Εurostat θα εξακολουθήσει να παράγει ειδικές εκδόσεις και δηµοσιεύσεις χρήσιµες για τον κλάδο και τις δηµόσιες διοικήσεις, όπως το «Ρanorama on tourism», το «Pocketbook on tourism» και η σειρά «Statistics in Focus» για τις χειµερινές και θερινές τάσεις, την ΤΠΕ στον τουρισµό, τους τρόπους διακοπών των Ευρωπαίων, την απασχόληση στον τουρισµό κ.λπ Στήριξη της προώθησης των ευρωπαϊκών προορισµών Η παγκοσµιοποίηση των αγορών έχει δηµιουργήσει ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες, καθώς η οικονοµική κατάσταση των τουριστών από νέες αγορές (όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία) τους επιτρέπει να πραγµατοποιούν διακοπές υψηλού επιπέδου. Η προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην Ευρώπη θα ευνοήσει τη δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Για να συνεισφέρει στην εµπορική προώθηση της Ευρώπης ως δέσµης ελκυστικών τουριστικών προορισµών, η Επιτροπή χρηµατοδότησε την ίδρυση της πύλης Ιντερνέτ ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών. Στην πύλη αυτή θα περιλαµβάνονται πρακτικές πληροφορίες για την Ευρώπη, όπως ο ταξιδιωτικός προγραµµατισµός (µεταφορές, καιρός και ηµερολόγιο) ή συστάσεις για το «που να πάτε» και «τι να κάνετε» καθώς και σύνδεσµοι µε εθνικούς δικτυακούς τόπους. Η πύλη θα τεθεί σε λειτουργία το Μάρτιο του 2006 και υπεύθυνη για τη διαχείρισή της θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων. ιάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές διοργανώνουν πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 15 ή διάφορα φεστιβάλ) και αθλητικών διοργανώσεων τέτοιες εκδηλώσεις µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εµπορική προώθηση της εικόνας της διοργανώτριας πόλης ή περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά το πέρας της εκδήλωσης. Οι ΜΜΕ που συνδέονται µε τον τουρισµό είναι εκείνες που µπορούν κατ εξοχήν να ωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εφόσον συµµετάσχουν κατάλληλα σε όλα τα στάδια της διοργάνωσής τους. 14 Επίσηµη Εφηµερίδα L 291 της 06/12/1995, σ Βλέπε: EL 10 EL

11 Η Επιτροπή θα αναλύει τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις στις ΜΜΕ που συνδέονται µε τον κλάδο του τουρισµού. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας και οι συστάσεις που θα απευθυνθούν στους µελλοντικούς διοργανωτές εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο ευρωπαϊκού συνεδρίου. Πολλοί ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισµοί αναπτύσσουν επιτυχηµένες πρακτικές για την προώθηση της αειφορίας του τουρισµού. Οι πρακτικές αυτές µπορούν να χρησιµεύσουν ως παραδείγµατα για όλους τους προορισµούς που επιθυµούν να βελτιώσουν τον τουρισµό τους. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα αύξησης της ευαισθητοποίησης γύρω από αυτές τις ορθές πρακτικές, ενδεχοµένως µέσω ενός «βραβείου αριστείας τουριστικών προορισµών» Βελτίωση της προβολής του τουρισµού: ένας κοινός στόχος Η Επιτροπή, σε σύµπραξη µε τις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις και τους ενδιαφερόµενους φορείς του κλάδου, εργάζεται ακατάπαυστα για την αύξηση της προβολής και της κατανόησης του ευρωπαϊκού τουρισµού δεδοµένου ότι συχνά, λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του, ο τουρισµός γίνεται αντιληπτός υπό τη στενή έννοια και όχι ως φαινόµενο που επηρεάζει πολυάριθµα τµήµατα του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού. Από το 2002, τα κράτη µέλη διοργανώνουν κάθε χρόνο εκ περιτροπής ένα Ευρωπαϊκό Φόρουµ Τουρισµού. Για τη διοργάνωση του Φόρουµ, το εκάστοτε κράτος µέλος συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή, τα άλλα κράτη µέλη και τον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο. Η οργάνωση του Φόρουµ σε αρκετά από τα νέα κράτη µέλη (2004 Ουγγαρία, 2005 Mάλτα και 2006 Κύπρος) παρέχει στην εκδήλωση προστιθέµενη αξία. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά µε όλους τους εµπλεκόµενους συντελεστές ώστε: να εξασφαλίζεται ότι τα θέµατα που συζητώνται είναι συναφή µε τις σηµερινές συνθήκες, να αυξηθεί η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων του κλάδου στο Φόρουµ, και να βελτιωθεί η προβολή αυτού του θεσµού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, ορισµένες Προεδρίες του Συµβουλίου έχουν οργανώσει συναντήσεις Υπουργών Τουρισµού, ειδικά συνέδρια και εκδηλώσεις, είτε έχουν αναλάβει ρόλο συνδιοργανωτή του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Τουρισµού µε τις οργανώτριες χώρες. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν αξία καθότι διευκολύνουν τις στενές επαφές µεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των ενδιαφερόµενων φορέων, δίνουν έµφαση σε συγκεκριµένα θέµατα και παρέχουν αυξηµένη προβολή στον ευρωπαϊκό τουρισµό. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες και θα ενθαρρύνει τις µελλοντικές Προεδρίες να τη µιµηθούν. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο περίπλοκος χαρακτήρας του τουρισµού και η µεγάλη ποικιλία των εµπλεκόµενων συντελεστών απαιτούν τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων φορέων κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και µέτρων. Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα, οι εθνικές διοικήσεις, οι επαγγελµατικές οργανώσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι, οι ΜΚΟ και οι ερευνητές πρέπει να δηµιουργήσουν συµπράξεις σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να καταδειχθεί η σηµασία του ευρωπαϊκού EL 11 EL

12 τουρισµού. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της ανανεωµένης πολιτικής µπορεί να επανεξετάζεται τακτικά στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Φόρουµ Τουρισµού. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τις ενέργειες και τον τρόπο εφαρµογής τους που σχεδιάζει η Επιτροπή στον τοµέα του τουρισµού µέσα στο ισχύον νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για να υπάρξει καλύτερη εκµετάλλευση του δυναµικού του κλάδου για ανάπτυξη και απασχόληση µε βιώσιµο τρόπο. Υπογραµµίζει, επίσης, τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να συµµετάσχουν στις κοινοτικές ενέργειες. Η ανανεωµένη πολιτική αφορά όλες τις κύριες πλευρές της ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτικής και καθιστά δυνατή την εποικοδοµητική συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων. Ο βαθµός της επιτυχίας της θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση και την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. EL 12 EL

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα