Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline"

Transcript

1 HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές Photovoltaic systems are increasing in importance both in the commercial and in the private field

2 2 Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτίθενται σε διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου κατά τη διάρκεια λειτουργικής περιόδου 25 ετών Photovoltaic systems are exposed to varying degrees of risk during an operating period of 25 years Οι περισσότερες ζημιές στα Φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν με κατάλληλο σχεδιασμό και συναρμολόγηση Most damages of photovoltaic systems could be prevented by appropriate planning and assembly (frameless), στοιχεία σε ευέλικτα υμένια, ή στοιχεία σε σχήμα κεραμιδιού (Σχ. 1). Ο πιο γνωστός τύπος είναι οι ηλιακές κυψέλες υμενίων (μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου). Επίσης, πολλά υποσχόμενες θεωρούνται οι ηλιακές κυψέλες λεπτών υμενίων Kάδμιου-Τελλούριου (Cadmium- telluride CdTe) είτε τριμερών χαλκού ινδίου σεληνίου/θείου (copper indium diselenide -CIS). Ένα Φ/Β σύστημα ουσιαστικά αποτελείται από τα Φ/Β στοιχεία (τα οποία περιέχουν μεμονωμένες Φ/Β κυψέλες), τους αντιστροφείς τάσης, του διακόπτες, τον εξοπλισμό ασφαλείας (ηλεκτρικές ασφάλειες, αλεξικέραυνα), τις συσκευές μέτρησης, καθώς και τα καλώδια κυκλωμάτων AC/DC (Σχ. 2). Modules made of thick-film cells (mono- or polycrystalline silicon) are the best known type. However, enormous potential is also attributed to modules comprising thin-film cells made of cadmium telluride (CdTe) or copper indium diselenide (CIS). A PV system essentially comprises PV modules (these being made from single PV cells), power inverter, switching points, safety equipment (fuses, lightning and surge arresters), measuring units as well as DC and AC circuit cables (Fig. 2). Several PV modules can be combined into PV generators in order to generate larger amounts of power. The output of Γενικά 1. General 5 Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές. Η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων πραγματοποιείται συνήθως σε στέγες κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, σε εμπορικά, βιομηχανικά ή γεωργικά κτίρια, καθώς και σε ανεκμετάλλευτους χώρους. Η αρχή του Φωτοβολταϊκού φαινομένου ανακαλύφθηκε το 1839 από τον φυσικό Alexandre Edmond Becquerel και εξηγήθηκε επιστημονικά από τον Albert Einstein το Η άμεση μετατροπή της ενέργειας που εκπέμπεται από τον ήλιο στα Φωτοβολταϊκά συστήματα λειτουργεί επικουρικά στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας που επικρατούν στις μέρες μας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη Φ/Β στοιχείων. Εκτός από τα παραδοσιακά πλαίσια, υπάρχουν στοιχεία χωρίς πλαίσιο Photovoltaic systems (PV systems) are increasing in importance both in the commercial and in the private field. These systems are usually installed on roofs of residential and public buildings, on commercial, industrial or agricultural buildings and also on unoccupied spaces. The principle of the photovoltaic effect was discovered in 1839 by the French physicist Alexandre Edmond Becquerel and scientifically explained by Albert Einstein in The direct conversion of energy radiated by the sun in photovoltaic systems supplements conventional power generation in power stations which prevails today. There are different versions of PV modules. As well as the familiar framed PV modules - frameless modules, modules on flexible films or modules shaped like roof tiles are now also available (Fig. 1) Σχήμα 2: Βασική δομή Φ/Β συστήματος Figure 2: Basic structure of a PV system 1 Φ/Β Στοιχείο 2 Φ/Β Βάση 3 Σημείο απομόνωσης Φ/Β στοιχείων και βάσεων 4 Η συμμόρφωση με τα κριτήρια DIN VDE 0100 παρ. 712 δεν επαρκεί. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του συστήματος θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν 5 Σύνδεση με δίκτυο παροχής 6 Συσκευή μέτρησης 7 Προστασία υπέρτασης 8 Σημείο απομόνωσης DC 9 Αντιστροφέας Φ/Β τάσης 10 Σημείο απομόνωσης AC 11 Συσκευή προστασίας από παραμένουσα ένταση ρεύματος 12 Συσκευή προστασίας υπερέντασης 13 Φ/Β γεννήτρια 14 Ένωση του μεταλλικού σκελετού της Φ/Β γεννήτριας με την ισοδυναμική σύνδεση 15 Τερματικό γεννήτριας 16 Αγωγός κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης 17 Επιπλέον μεταλλικά εξαρτήματα για εγκατάσταση στην κύρια ισοδυναμική σύνδεση 18 Κύκλωμα παροχής καταναλωτή Σχήμα 1: Φωτοβολταϊκά στοιχεία σε κτίριο κατοικίας Figure 1: PV modules on a residential building

3 4 5 Πολλά Φ/Β στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν σε Φ/Β γεννήτριες για την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας. Η παραγωγή των γεννητριών μετράται σε kilowatt peak (kwp). Η μονάδα kwp είναι η μέγιστη δυνατή παραγωγή μιας Φ/Β γεννήτριας υπό κανονικές συνθήκες ελέγχου (DIN EN και/ή IEC 60904). Υποτίθεται βέλτιστη ηλιακή έκθεση 1000 watt ανά τετραγωνικό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό του Φ/Β συστήματος, μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά επίπεδα ηλιακής έκθεσης. Στην κεντρική Ευρώπη (Γερμανία) το βέλτιστο επίπεδο επιτυγχάνεται όταν το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς το Νότο, με κλίση 30%. Βάσει της μέσης ηλιακής έκθεσης, μία γεννήτρια του 1 kwp εγκατεστημένη στην Κεντρική Ευρώπη, παράγει περίπου 900 kwh ετησίως. Όσον αφορά στο σχεδιασμό, γίνεται διάκριση μεταξύ σταθερών Φ/Β γεννητριών και συστημάτων ανίχνευσης. Τα συστήματα ανίχνευσης είναι γεννήτριες οι οποίες ανιχνεύουν τον ήλιο μέσω ηλεκτρικών μοτέρ. Συγκεκριμένα, τα συστήματα ανίχνευσης δίδυμων αξόνων επιτυγχάνουν 30% μεγαλύτερη παραγωγή από τα σταθερά συστήματα. Περαιτέρω διάκριση γίνεται επίσης μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (ενεργειακά ανεξάρτητων από το δίκτυο) και Φ/Β συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρώτη κατηγορία, και λιγότερο διαδεδομένη, διαθέτει επιπλέον μπαταρίες οι οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (παραδείγματα αυτόνομων συστημάτων περιλαμβάνουν παρκόμετρα, καταφύγια, τηλεφωνικούς θαλάμους έκτακτης ανάγκης, κλπ.) Σημεία απομόνωσης στους αντιστροφείς τάσης και στα Φ/Β στοιχεία/βάσεις επιτρέπουν ασφαλή απενεργοποίηση σε περίπτωση κινδύνου Isolating points on PV power inverters and on the PV modules / strands enable safe shutdown in case of danger. PV generators is measured in kilowatt peak (kwp). The unit kwp is the maximum possible output of a PV generator under standard test conditions (DIN EN and / or IEC 60904). In this context, optimum insolation of 1000 watt per square meter is assumed. Depending on the orientation of the PV system, different insolation levels can be achieved. In Central Europe (Germany), the optimum is achieved when the system is oriented towards the South, with a 30 % inclination. Based on an average insolation, a 1 kwp generator set up in Central Europe produces around 900 kwh per year. As regards design - a distinction can be made between fixed PV generators and tracking systems. Tracking systems are generators which track the sun by means of electric motors. Twin-axle tracking systems achieve up to 30 % more output than fixed systems. A further distinction is also made between island systems (mains-independent PV systems) and PV systems connected with the mains network. The first categ-ory has additional batteries allowing storage of the electric energy and plays a relatively minor role (examples of island systems: parking meters, mountain huts, emergency telephones etc.). στοιχεία/βάσεις επιτρέπουν ασφαλή απενεργοποίηση του Φ/Β συστήματος σε περίπτωση κινδύνου ή φωτιάς (Σχ. 2). Οι επικλινείς αλλά και επίπεδες στέγες καθώς και οι προσόψεις κτιρίων θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση Φ/ Β γεννητριών. Σε περίπτωση μετέπειτα τοποθέτησης σε υπάρχουσες στέγες γίνεται εγκατάσταση σε πλαίσια βάσης, διατηρώντας ανέπαφο το υλικό της στέγης (όπως απαιτείται). Η εγκατάσταση των Φ/Β στοιχείων μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στο ίδιο το κτίριο. Σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία υποκαθιστούν τα κεραμίδια και τα υλικά των προσόψεων. Ο σκοπός τους είναι επομένως πολύπλευρος: παράγουν ενέργεια και ταυτόχρονα προστατεύουν το κτίριο από τα καιρικά φαινόμενα. Με αντίστοιχο τρόπο, τα Φ/Β συστήματα που τοποθετούνται στο έδαφος αποτελούνται από στοιχεία εγκατεστημένα σε υποστηρικτικές δομές, κυρίως μεταλλικές ή πλαστικές (ενισχυμένες με γυαλί-ίνες) ή σε ειδικές περιπτώσεις ξύλινες, τοποθετημένες επικλινώς στο έδαφος. Οι υποστηρικτικές κατασκευές στερεώνονται στο έδαφος με στηρίγματα από τσιμέντο ή containers με χαλίκι και πρέπει να έχουν αντοχή στην επιβάρυνση που προκαλείται από το χιόνι, τον πάγο και τον άνεμο. Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σχεδιασμένα με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και θεωρούνται ιδιαιτέρως αξιόπιστα και ανθεκτικά. Photovoltaic systems are designed for a service life of 25 years or more and are considered to be particularly reliable and robust. The dividing line between small and large PV systems is at an output of 100 kwp. Systems with an output of up to 10 kwp are mostly installed on roofs of private houses. Roofs and façades of commercial buildings (e.g. halls, DIY superstores) usually accommodate systems with an output from 10 to 100 kwp. Large PV systems have an output of more than 100 kwp up to several megawatt peak. They are mostly set up on unoccupied areas and on industrial buildings. As PV modules always generate electricity when light is present, isolating points are required on the PV power inverter (DC and AC side). Additional isolating points on the PV modules and PV strands (Fig. 2) enable safe shutdown of the PV system in case of danger or fire. Sloping and flat roofs as well as façades of buildings are suited for installing PV generators. Retrofitting on existing roofs is by installation on base frames, with the roof covering remaining completely intact (which in fact is a must). PV modules can also be installed as part of the building shell. In this case, they substitute roof tiles and façade elements. Their task is therefore multifunctional, i.e. they generate electricity and also protect the building against the weather. Το διαχωριστικό όριο μεταξύ μικρών και μεγάλων Φ/Β συστημάτων είναι το επίπεδο παραγωγής των 100 ΚWp. Συστήματα με παραγωγή μέχρι 10KWp εγκαθίστανται ως επί το πλείστον σε οικιακές στέγες. Οι στέγες και οι προσόψεις εμπορικών κτιρίων, (π.χ. μεγάλα εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα) συνήθως φιλοξενούν συστήματα με παραγωγή από 10 έως 100 kwp. Τα μεγάλα Φ/Β συστήματα παράγουν πάνω από 100 kwp φτάνοντας μέχρι αρκετά MWp (megawatt peak). Συνήθως τοποθετούνται σε ανεκμετάλλευτές εκτάσεις και βιομηχανικά κτίρια. Καθώς τα Φ/Β συστήματα παράγουν ενέργεια όταν υπάρχει φώς, είναι απαραίτητα τα σημεία απομόνωσης στον αντιστροφέα τάσης DC/AC. Πρόσθετα σημεία απομόνωσης στα Φ/Β

4 7 3. Συνήθεις αιτίες ζημιών Ο λανθασμένος σχεδιασμός/εγκατάσταση συχνά προκαλεί ζημίες στα Φ/Β στοιχεία, στα εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. Φ/Β αντιστροφείς τάσης) και στις στέγες των κτιρίων. Οι αιτίες μίας ζημίας συχνά διαπιστώνονται μόνο μετά από την έναρξη ή μετά από μια εκτεταμένη περίοδο λειτουργίας. 3. Typical reasons of losses Incorrect planning and installation often cause losses on PV modules, system components (e.g. PV power inverters) and the roof covering of buildings The reasons for a loss can frequently be identified only after commissioning or after extended service life. 2. Κατάσταση Κινδύνου Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σχεδιασμένα με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και θεωρούνται ιδιαιτέρως αξιόπιστα και ανθεκτικά. Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Συνήθεις κίνδυνοι περιλαμβάνουν: Φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα με χαλάζι, κεραυνός, χιόνι, πάγος και φωτιά, Απώλεια / ζημία από ακατάλληλο σχεδιασμό και εκτέλεση Κλοπή από απομακρυσμένες ή μη ορατές περιοχές, Βανδαλισμό, Καταστροφή καλωδίων και γραμμών από τρωκτικά, Επιπλέον κίνδυνοι εμφανίζονται επίσης συνεπεία φωτιάς στο ίδιο το Φ/Β σύστημα ή στα κτίρια όπου είναι εγκατεστημένο. Συγκεκριμένα, το προσωπικό έκτακτων αναγκών μπορεί να εκτεθεί στους ακόλουθους κινδύνους: Ηλεκτροπληξία λόγω συνεχούς ηλεκτρικής τάσης DC κατά τη διάρκεια παραγωγής φωτός Τοξικά αέρια / αναπνευστικές δηλητηριάσεις Πτώση εξαρτημάτων Ως αποτέλεσμα αυτών των πιθανών κινδύνων, ενδέχεται να καθυστερήσει η επέμβαση της πυροσβεστικής με ενδεχόμενο να αφεθεί η φωτιά να φλέγεται χωρίς επέμβαση, για να δημιουργηθεί ελεγχόμενη καύση, ανάλογα με τις συνθήκες. Οι κλειστοί χώροι Φ/Β γεννητριών είναι ενσωματωμένοι στο κτίριο και δεν μπορούν να ανοιχθούν χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια φωτιάς. Λόγω τέτοιων περιπτώσεων, υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο ζημίας από τις δυσκολίες κατάσβεσης στις οροφές. Επιπλέον, σε περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής του κατάλληλου κανονισμού κτιρίου κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, μία φωτιά θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τις αντιπυρικές ζώνες κατά το αρχικό στάδιο εκδήλωσής της. Αυτή η περίπτωση συναντάται ειδικά όταν καύσιμα υλικά (π.χ. καλωδιώσεις) διαπερνούν ή διασχίζουν την πυράντοχη τοιχοποιία ή όταν τα περάσματα που απαιτούνται στα πυροδιαμερίσματα για τη διέλευση των καλωδίων δεν είναι κατάλληλα κλεισμένα. In a similar way as on flat roofs, PV systems set up on unoccupied spaces consist of modules installed on supporting structures that are mostly made of metal or (glass-fibre reinforced) plastic or timber in exceptional cases, and inclined above the ground. The supporting structures are weighed down with concrete sleepers or gravel-filled flat containers and must withstand the mechanical loads caused by snow, ice and wind. 2. Risk situation Photovoltaic systems are designed for a service life of 25 years or more and are considered to be particularly reliable and robust. Photovoltaic systems are exposed to different hazards during their entire service life. Typical hazards include: Effects of natural events such as storm, hailstorm, lightning, snow pressure, frost and fire, Loss / failure by improper planning and execution, Theft from remote or hidden sites, Vandalism, Cables and lines damaged by rodents, Additional hazards also arise as a result fire in the PV system itself or in buildings on which PV systems are installed. In particular, emergency services personnel may also be exposed to the following hazards: Electrocution due to constant electric voltage, generated on the DC side during light generation, Toxic gases / respiratory poisons, Parts falling down. As a consequence of this potential hazard, intervention or fire-fighting may be Ο λανθασμένος σχεδιασμός/ εγκατάσταση συχνά προκαλεί delayed, with the possibility of having to ζημίες στα Φ/Β στοιχεία, στα leave a fire to burn - permitting a controlled combustion without any inter- εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. Φ/Β αντιστροφείς τάσης) vention, dependant on the conditions και στις στέγες των κτιρίων concerned. Closed PV generator areas Incorrect planning and installation often cause losses on PV opened without a hazard during a fire. are fixed to the building and cannot be modules, system components (e.g. In view of factors such as this, there is PV power inverters) and the roof an increased loss potential due to the covering of buildings difficulties of fire-fighting on the roof. Further, if there is a failure to follow appropriate building (fire etc) regulations during the installation of the equipment, a fire may also spread across fire compartments during the early stages of a fire outbreak. This is the case in particular when combustible materials (e.g. cable runs) extend accross or through fire walls or when fire wall penetrations required by cable routes are not properly closed. Η χρήση ανεπαρκών σε αριθμό ή λάθος διαστάσεων στερεωμάτων της Φ/Β γεννήτριας αποτελεί συχνή αιτία ζημιών. Συχνά, η στατική κατάσταση του κτιρίου δεν λαμβάνεται επαρκώς υπ όψιν, ή και καθόλου. Σε συνδυασμό με την επιβάρυνση από χιόνι, πάγο και αέρα, τέτοιου είδους παραλείψεις οδηγούν σε ζημιές και ίδιο το Φ/Β σύστημα ή/και στο κτίριο. Αν δεν συνεκτιμηθεί η πιθανή επιβάρυνση από χιόνι και πάγο μπορεί να προκληθεί επίσης ρήξη στην επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων (Σχ. 3-6). Σε ότι αφορά την καλωδίωση, ειδικά την υπόγεια, αν δεν ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις (μεταλλικές σωληνώσεις ηλεκτρικών καλωδίων) μπορεί να προκληθούν ζημιές από τρωκτικά (ποντίκια, κουνάβια, κλπ) (Σχ. 6). Η υπεριώδης ακτινοβολία και οι μεταβολές της θερμοκρασίας προκαλούν πρόωρη φθορά των υλικών στεγανοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υγρασίας και την είσοδο νερού στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Επιπλέον, βλάβες στους αντιστροφείς τάσης λόγω φθοράς τους, προκαλούν παύση λειτουργίας στα εξαρτήματα του Φ/Β συστήματος. Η σχετική εμπειρία έχει δείξει ότι η διάρκεια ζωής των αντιστροφέων τάσης είναι η ίδια με τη μέση διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών. Σχήμα 3: Επιβάρυνση λόγω χιονιού Figure 3: Snow load Σχήμα 4: Σπασμένο γυαλί Figure 4: Broken glass Φ/Β συστήματα εγκατεστημένα σε εκτεθειμένα σημεία (π.χ. στέγες, ανεκμετάλλευτες εκτάσεις, κλπ.) διατρέχουν κίνδυνο κεραυνού λόγω της θέσης και της τοποθέτησής τους PV systems installed at exposed spots (e.g. roofs, unoccupied spaces, etc.) are exposed to a lightning discharge hazard due to their position and arrangement. Η λανθασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν προκαλεί μόνο ζημιές στο σύστημα αλλά και σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ειδικά σε περίπτωση φωτιάς. Faulty electric installation of PV systems may cause not only system losses, but also substantial building losses, especially in case of fire. Σχήμα 5: Σπασμένα κεραμίδια Figure 5: Broken tiles The use of insufficient number or incorrect dimensioning of load-carrying fastenings of the PV generator is often the origin of losses. The static conditions of the building are frequently not considered to a sufficient extent either or not considered at all. In combination with snow, ice and wind loads, such shortcomings also lead to losses on the PV system itself or on the building. Failure to take possible snow and ice loads into account may additionally cause broken glazing of the PV modules (Fig. 3 to 6). In the field of cabling, especially underground cabling - losses can be caused by rodents (rats, martens etc) unless suitable precautions (metal cable conduit) are made (Fig. 6). UV radiation and thermal cycling also cause premature ageing of sealing materials, which may result in moisture and storm water ingress into sealed sections of the installation. In addition, failures of the PV power inverter caused by wear lead to standstill of PV system components. As experience indicates, the service life of power inverters is the same as the usual service life of electric / electronic devices. Σχήμα 6: Δαγκώματα ποντικιών Figure 6: Rat bites

5 9 Η αυξανόμενη ζήτηση και η παράλληλη έλλειψη προσφοράς στα Φ/Β συστήματα έχει οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο κλοπής των Φ/Β στοιχείων, κυρίως για συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές και δύσκολο να προστατευθούν έναντι κλοπής και βανδαλισμού. Τα Φ/Β συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε εκτεθειμένα σημεία (π.χ. στέγες, ανεκμετάλλευτες εκτάσεις, κλπ) διατρέχουν κίνδυνο κεραυνού λόγω της θέσης και της τοποθέτησής τους. Το Φ/Β σύστημα συνήθως δεν συμβάλλει σε αυξημένο κίνδυνο κεραυνού στα κτίρια, εκτός αν η Φ/Β γεννήτρια είναι εγκατεστημένη σε υποστηρικτική κατασκευή σε επίπεδη οροφή. Η ηλεκτρική υπέρταση που προκαλείται από κεραυνό ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του Φ/Β συστήματος (π.χ. στα Φ/Β στοιχεία, στον αντιστροφέα τάσης, κλπ.) Η λανθασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν προκαλεί μόνο ζημιές στο σύστημα αλλά και σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ειδικά σε περίπτωση φωτιάς. Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν Ανεπαρκείς διατομές καλωδίων του αγωγού Χαλαρές συνδέσεις ακροδεκτών Λανθασμένη εγκατάσταση των γραμμών, π.χ. πάνω σε αιχμηρά σημεία Λανθασμένη εγκατάσταση των σωληνώσεων ηλεκτρικών καλωδίων στα κτίρια (η δημιουργία υγρασίας οδηγεί σε ζημιές όταν δεν υπάρχει επαρκής στεγάνωση ή σκέπαση) 4. Πρόληψη ζημιών Ο κατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος, καθώς και η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της πρόληψης ζημιών. Απαιτείται σωστός σχεδιασμός για την προστασία από κεραυνό και ηλεκτρική υπέρταση, ώστε να παρέχεται κατάλληλη προστασία από τον κίνδυνο. Lightning and overvoltage protection must be planned properly and provide adequate risk protection. The growing demand and the resulting supply shortages of PV systems leads to an increased theft risk of PV modules, especially in systems installed on unoccupied areas. PV systems set up on remote areas are difficult to protect efficiently against theft and vandalism. PV systems installed at exposed spots (e.g. roofs, unoccupied spaces, etc.) are exposed to a lightning discharge hazard due to their position and arrangement. The PV system itself usually does not contribute to an increased lightning strike rate on buildings unless the PV generator is installed on a supporting structure on a flat roof. Overvoltage caused by lightning may cause losses on the electric equipment of the PV system (e.g. PV modules, PV-power inverter etc.). Faulty electric installation of PV systems may cause not only system losses, but also substantial building losses, especially in case of fire. Possible reasons include: insufficient conductor cross-sections, incorrect or loose terminals / connectors, improper laying of lines, e.g. accross sharp edges, improperly installed cable penetrations into buildings (moisture ingress leads to damage where there is insufficient sealing of roof covering). 4. Loss prevention Proper system planning, installation and maintenance are critical factors for loss prevention. 4.1 Planning phase The following aspects must be considered in the planning phase: Contractual agreement regarding the relevant quality assurance rules (e.g. quality and inspection rules RAL-GZ 966 Quality assurance of solar power systems ) when ordering, designing and installing PV systems, Proof of sufficient strength to support the structure (building roof structure, installation system of PV system and/or supporting structure of systems set up on unoccupied spaces). The relevant snow and wind loads must also be observed. 4.1 Στάδιο σχεδιασμού Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν κατά το στάδιο του σχεδιασμού: Συμβατική συμφωνία σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγγελία, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων (π.χ. κανόνες ποιότητας και επιθεώρησης RAL GZ 966 «Έγκριση Πιστοποίησης για Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα»), Απόδειξη επαρκούς σταθερότητας για την υποστήριξη της κατασκευής (δομή της οροφής του κτιρίου, σύστημα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων και/ή υποστηρικτική δομή συστημάτων σε ανεκμετάλλευτες εκτάσεις). Οι σχετικές επιβαρύνσεις λόγω αέρα και χιονιού θα πρέπει επίσης να εκτιμώνται. Όταν η κάλυψη της στέγης ή το εξωτερικό του κτιρίου επηρεάζονται από την εγκατάσταση, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα εγκατάστασης στέγης (π.χ. Κανόνες της Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Fachverband DachWand- und Abdichtungstechnik e.v. [Κεντρική Ένωση των Γερμανών κατασκευαστών στέγης -Τεχνικός Οργανισμός για σκεπές, τοίχους και οροφές, ή τα αντίστοιχα τοπικά πρότυπα). Συστήνεται η απασχόληση ειδικών κατασκευαστών στέγης και/ή ειδικών τεχνικού σχεδιασμού για τις εργασίες εγκατάστασης στη στέγη. Σε περίπτωση συστημάτων που εγκαθίστανται στο έδαφος, θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη επαρκούς αντοχής του υπεδάφους (π.χ. επιθεώρηση εδάφους από πραγματογνώμονα/ειδικό) Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς / οδηγίες (π.χ. DIN VDE Τα μέτρα δομικής πυροπροστασίας δεν πρέπει να επηρεάζονται ή να εξουδετερώνονται από την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων. Structural fire protection measures must not be affected or neutralised by the installation of PV systems Where the roof covering or the outer building shell is affected by the installation, roofers installation standards should apply (e.g. Rules of the Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e. V. [Central Association of the German Roofers Trade Technical Association for roofs, walls and sealings e. V, or appropriate local standard.]). It is recommended that a roofer and/or a technical planning specialist be involved in the installation work on the roof. In case of systems set up on open land, proof of sufficient soil-bearing capacity should be provided (e.g. expert soil report). The electrical installation must follow relevant national codes / rules (e.g. DIN VDE 0100 part 712 Installation of low-voltage systems Part Solar photovoltaic power generation systems ). If the PV system is connected with the electric building infrastructure, generally recognised rules (e.g. VDI regulation VDI 6012 Decentralised energy systems in a building ) must also be observed.

6 Παρ. 712 Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλής τάσης Παρ Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ενέργειας ). Αν το Φ/Β σύστημα συνδέεται με τις ηλεκτρικές παροχές / εγκαταστάσεις του κτιρίου, θα πρέπει να τηρούνται επίσης γενικά αποδεκτοί κανόνες (π.χ. VDI Νομοθεσία VDI 6012 Αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας σε κτίρια ) Αρκετές τεχνικές εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το θέμα (π.χ. Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.v. [Γερμανικός Οργανισμός Εγκαταστάσεων Προστασίας] Προστασία Φ/Β συστημάτων από κεραυνούς ). Προσοχή επίσης συνιστάται στην ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλων αλεξικέραυνων τόσο για AC όσο και DC (ειδικά προστατευτικά για DC). Επιπρόσθετη αναφορά γίνεται και στις σχετικές τεχνικές οδηγίες (π.χ. DIN VDE 0185 καθώς και DIN VDE και DIN VDE ). Κατά το σχεδιασμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού, κυρίως των καλωδιώσεων και των διακοπτών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συντελεστής σύμπτωσης 1. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία του Φ/Β συστήματος παράγουν τη μέγιστη ενέργεια στη μέγιστη ηλιοφάνεια. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη μέγιστη ηλιοφάνεια, ο εξοπλισμός θα υπόκειται και στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Για την αποφυγή ανθρώπινου κινδύνου σε περίπτωση φωτιάς, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σημεία διακο- Lightning and overvoltage protection must be planned properly and provide adequate risk protection. Various technical publications (e.g. Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e. V. [Association of German lightning protection installers] Lightning protection of photovoltaic systems ) have been published which cover this matter. Attention must also be paid to the need for installing suitable lightning arresters and surge arresters both on the DC and on the AC side (special protectors for the DC side). As a supplement, reference is made to the relevant technical standards (e.g. DIN VDE 0185 as well as DIN VDE and DIN VDE ). When designing the electric equipment, especially the lines and switching devices, a simultaneity factor of 1 shall be used. The reason for this is that the PV system modules generate the most power at maximum insolation. It must also be observed that at maximum insolation, the equipment will be subject to the highest temperatures. To avoid possible hazards to persons in case of fire, suitable switching points must be provided both on the AC and on the DC side of the power inverter. It is also recommended to provide switches that can be controlled by a telecontrol system for limiting the voltage amount on the DC side in order to ensure πής AC/ DC στον αντιστροφέα ενέργειας. Επίσης συστήνεται η ύπαρξη διακοπτών οι οποίοι θα μπορούν να ελέγχονται από σύστημα τηλεκοντρόλ για την ελαχιστοποίηση της τάσης DC, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμοζόμενη τάση περιορίζεται στο ποσό της τάσης του στοιχείου. Η μέγιστή τάση του στοιχείου θα επιλέγεται ώστε να μην υπάρχουν φυσιολογικές επιδράσεις σε ανθρώπους και ζώα. Σχετική αναφορά γίνεται στο IEC Παράδοση και εγκατάσταση Τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης ζημιών θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παράδοση και εγκατάσταση Κατάλληλη μεταφορά, αποθήκευση, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των στοιχείων. Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Όταν ένα σύστημα εγκαθίσταται στη γη, απαιτείται περίφραξη των εγκαταστάσεων με φράκτη πριν από την παράδοση των Φ/Β στοιχείων (ατσάλινο συρματόπλεγμα ελάχιστου ύψους 2 μέτρων). Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινός οικοδομικός φράκτης αλλά κανονική εγκατάσταση του φράκτη που απαιτείται για την περίοδο λειτουργίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης του συστήματος that the applied voltage is limited to the amount of the module voltage. The maximum module voltage should be selected so that physiologic effects on men and animals will not occur. Reference is made to IEC Delivery and installation The following loss prevention measures must be observed during delivery and installation: Modules must be properly transported, stored, fastened and installed. The manufacturer s instructions given in the installation manual must be complied with. When a system is installed on the ground, the premises must be surrounded by a fence prior to delivery of the PV modules (steel trellis fence, minimum height 2 m). Instead of setting up temporary hoarding, the fence required for the operation phase should be set up prior to commencing system installation. PV systems / PV modules must be installed properly, observing the following aspects: Structural statics, wind/snow loads, type of fastening. When fixing the modules at their narrow sides, the allowed maximum deflection may be exceeded. An approval from the module manufacturers must be obtained (caution in areas with high snow and wind loads).

7 12 13 Κατάλληλη εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων - Φ/Β στοιχείων όσον αφορά τις παρακάτω παραμέτρους: Δομική στατική, επιβάρυνση από άνεμο / χιόνι, τύπος συναρμολόγησης Κατά τη συναρμολόγηση των στοιχείων από τις στενές τους πλευρές, η επιτρεπόμενη μέγιστη παρεκτροπή ενδέχεται να ξεπεραστεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από τους κατασκευαστές του στοιχείου (ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με υψηλή επιβάρυνση χιονιού/αέρα) Κατά την εγκατάσταση συστήματος σε στέγη, απαιτείται επαρκής απόσταση από την κάλυψη της στέγης (5 εκ το ελάχιστο) για να εξασφαλιστεί σωστός εξαερισμός των Φ/Β στοιχείων (απώλεια θερμοκρασίας) Συμπαγής στέγη (απομάκρυνση των σπασμένων κεραμιδιών, τορνάρισμα των προεξοχών των κεραμιδιών, καταλλήλως ασφαλισμένες διατρήσεις των καλωδίων) Τήρηση των προδιαγραφών αναφοράς υπεδάφους από ειδικό (πιθανός συμβιβασμός, ειδικά σε περίπτωση εδάφους από πρόσχωση/πάκτωση, περιοχών μεταλλείων, κλπ.) Κατά την προσθήκη επιπρόσθετων μερών απαιτείται περιορισμός ή αποκλεισμός, ει δυνατόν, συγκέντρωσης νερού και σκόνης/ακαθαρσιών καθώς και ανάπτυξης βρύων Κατά την εγκατάσταση στοιχείων χωρίς πλαίσιο, απαιτείται αντιολισθητική προστασία επιπρόσθετα στην παράλληλη στερέωση με ειδική μέγγενη (με πρόσθετα υαλικής προστασίας) Ηλεκτρολυτική διάβρωση (μεταλλικοί συνδυασμοί εντός του συστήματος εγκατάστασης και στις ενώσεις της οροφής). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται When installing a system on a roof, a sufficient clearance (5 cm min.) from the roof covering must be ensured so that good ventilation of the PV modules is guaranteed (heat dissipation). Tightness of roof (exclusion of broken roof tiles, if necessary cutting-to-size of milling out of roof tiles, cable penetrations must be properly and reliably sealed). The requirements of an expert soil report must be met (consideration of possible settlement, especially in case of made-up ground, open-pit mining areas etc). When using inserted sections, it must be ensured that water and dirt accumulations as well as moss formation is restricted or excluded altogether if possible. When installing frameless modules, anti-slip safeguards must be provided in addition to lateral fixing with special clamps (with glass protection inserts). Electrolytic corrosion (metal combinations within the installation system and at the roof joints). It is important that only corrosion-resistant metals/ metal combinations are used. Execution of lightning and overvoltage protection as well as earthing and equipotential bonding (observe eloxal coating of module frame) must be made properly (e.g. according to DIN VDE 0185). Structural fire protection measures must not be affected or neutralised by the installation of PV systems. (crossing of fire walls by PV modules and cables is not αποκλειστικά αντιδιαβρωτικά μέταλλα και κατάλληλοι συνδυασμοί μετάλλων Εκτέλεση αντικεραυνικής και υπερτασικής προστασίας καθώς και γείωση και ισοδυναμική σύνδεση (διατήρηση εξωτερικής κάλυψης με ανοδιωμένο πλαίσιο) καταλλήλως εγκατεστημένες (π.χ. σύμφωνα με πρότυπο DIN VDE 0185). Τα μέτρα δομικής πυροπροστασίας δεν πρέπει να επηρεάζονται ή να εξουδετερώνονται από την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων (δεν επιτρέπεται διάσχιση των αντιπυρικών τοίχων από Φ/Β στοιχεία και καλώδια, σφράγιση των σωληνώσεων των καλωδίων στους αντιπυρικούς τοίχους με συστήματα εγκεκριμένα από τους υπευθύνους της κατασκευής) Επαρκής προστασία της καλωδίωσης από τις καιρικές συνθήκες και τα μικρά ζώα (ποντίκια, κλπ.) (π.χ. με τοποθέτηση καλωδίων σε μεταλλικές σωληνώσεις) Όπου είναι δυνατόν, τοποθέτηση στο εξωτερικό του σκελετού του κτιρίου των κλώνων καλωδίων DC μεταξύ της γεννήτριας και του αντιστροφέα τάσης Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των αντιστροφέων τάσης ακόλουθη με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με προστασία των ηλεκτρικών ενώσεων και των καλωδίων δεδομένων από αποσύνδεση Επιβεβαίωση από την εταιρία εγκατάστασης του συστήματος για τη σωστή εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος με πρωτόκολλο παραλαβής ή δήλωση λειτουργικής παραλαβής 4.3 Λειτουργία και συντήρηση Τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης ζημιών θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία του συστήματος: permitted, cable penetrations in fire walls must be closed using systems approved by the construction supervision). Cabling must be effectively protected against weather conditions and damage caused by small animals (rats etc) (e.g. by laying cables in metal cable ducts or cable conduits). DC cable strands between the generator and the power inverter must be laid outside of the building shell if possible. Setting-up / installation of power inverters as specified by the manufacturer and protection of electric connections and data cables against accidental disconnection. The system installation company must confirm the proper installation of the PV system in an acceptance protocol or commissioning statement. 4.3 Operation and maintenance The following loss prevention measures must be ensured during system operation: Systems installed on remote areas should be protected against theft and vandalism as follows: Protection of facility with a steel trellis fence including an anti-climbing protection (minimum height 2 m). Monitoring of a PV system installed on an unoccupied area by a VdS-approved burglar alarm system with alarm transmission to a security company which can be reached round-the-clock. Fixing of PV modules with permanent bolts / connectors.

8 14 15 Προστασία των συστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές από κλοπή και βανδαλισμό ως ακολούθως: Προστασία της εγκατάστασης με ατσάλινο συρματόπλεγμα συμπεριλαμβανομένης προστασίας από αναρρίχηση (ελάχιστου ύψους 2 μέτρων) Για Φ/Β συστήματα εγκατεστημένα στο έδαφος, παρακολούθηση μέσω εγκεκριμένων Vds συστημάτων συναγερμού με ειδοποίηση του συναγερμού σε εταιρία security διαθέσιμη ολόκληρο το 24ωρο Στερέωση των Φ/Β στοιχείων με μόνιμες βίδες και συνδέσμους Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης με μαγνητοσκόπηση Σύνδεση των πλαισίων με καλωδίωση συναγερμού, με ενεργοποίηση ακουστικού και οπτικού συναγερμού και ταυτόχρονη ειδοποίηση γραφείου με μόνιμη στελέχωση Τα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να συνυπολογίζουν σε λογικό βαθμό τη σχέση κόστους / οφέλους. Συντήρηση του ηλεκτρικού Φ/Β εξοπλισμού / συστήματος από αναγνωρισμένη εξειδικευμένη ηλεκτρολογική εταιρία ή εταιρία εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων Τουλάχιστον μία ετήσια επιθεώρηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, των αλεξικέραυνων και αντικατάσταση τους αν κριθεί αναγκαίο Συχνό κλάδεμα του πρασίνου (φυτά, θάμνοι, δέντρα) των συστημάτων εδάφους Συχνοί περιοδικοί έλεγχοι της υποχρέωσης διασφάλισης της κυκλοφορίας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Φ/Β σύστημα δεν προκαλεί κινδύνους σε τρίτους Εισαγωγική ενημέρωση της εταιρίας λειτουργίας για τις τεχνικές και λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος και επίσημη καταγραφή της προετοιμασίας πριν από την παράδοση του Φ/Β συστήματος Σημείωση των καλωδιώσεων μη διακοπτόμενης παροχής μεταξύ της Φ/Β γεννήτριας και του αντιστροφέα τάσης (π.χ. μέσω διαγράμματος των καλωδιώσεων στο σημείο απομόνωσης) ως οδηγία για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Installation of a video monitoring system. Connection of module frames with alarm cables triggering acoustic and optical alarms, and alarm transmission to a permanently manned office. The safeguarding measures must consider a reasonable ratio between investment and income. Servicing and maintenance of electric PV equipment / systems by a recognized specialist electric company or a PV systems installation company. As a minimum an annual inspection of the lightning protection system surge arresters and replacement if necessary. Regular cutting back of green areas (ie plants, shrubs, trees) of systems installed on unoccupied spaces. Regular checks of the duty to safeguard traffic. It must be ensured that the PV system does not cause any hazard to third parties. Introduction of operating company into the technical and operational procedures of the system and documentation of introduction prior to handing-over the PV system. Marking of non-interruptible current-conducting cables between the PV generator and the power inverter (e.g. by means of a cable routing diagram provided at the isolating point) as guidance for fire-fighters in case of fire. 5. Bibliography 1. Operational Safety Decree (German abbr.: BetrSichV) plus Technical Rules for Operational Safety (German abbr.: TRBS) 2. DIN 1055 Effects on load-bearing structures 3. DIN 4102 Behaviour in fire of building materials and components 4. DIN EN (VDE ) Solar cells datasheet specifications and product information for crystalline silicon solar cells; EN DIN EN (VDE ) Photovoltaic facilities part 1: Measuring the photovoltaic current/voltage characteristic; EN DIN EN (VDE ) Photovoltaic facilities part 2: Requirements made on reference solar elements; EN : 7. DIN VDE 0100 Installation of low-voltage systems, especially: 8. DIN VDE Installation of low-voltage systems part 4: Protective measures; chapter 44: Protection against overvoltage; main section 443: Protection against overvoltage following atmospheric influences or switching operations 9. DIN VDE Electric systems in buildings part 534: Selection and installation of equipment overvoltage protectors 10. DIN VDE 0100 part 540 Installation of power installations with a rated voltage of up to 1000 V; Selection and installation of equipment; earthing, protective earth conductor, equipotential bonding conductor 11. DIN VDE Installation of low-voltage systems part 6: Inspections 12. DIN VDE Installation of low-voltage systems part 7-712: Solar photovoltaic (PV) power supply systems 13. DIN VDE 0105 Operation of electric systems 14. DIN V VDE V Automatic switching point between a power generation system operated in parallel with the mains system and the public low-voltage network 15. DIN VDE Connectors for photovoltaic systems Safety requirements and inspections 16. DIN VDE 0185 Lightning protection 17. DIN VDE Lightning protection of telecommunication lines 18. IEC Effects of current on human beings and livestock 19. RAL-GZ 966 Quality assurance of solar energy systems 20. VDI regulation 6012 Decentralised energy systems in buildings 21. VdS 2031 Lightning and overvoltage protection in electric systems 22. VdS 2046 Safety regulations for electric systems up to 1000 Volt 23. VdS 2057 Safety regulations for electric systems in agricultural operations intense livestock breeding 24. VdS 2067 Electric systems in agricultural operations 25. vfdb sheet: Fire-fighting on photovoltaic systems Solar power generation systems 26. Guideline for photovoltaic systems Published by: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (German Solar Energy Association), Land section of Berlin Brandenburg e. V., 4th edition, ISBN Σχόλιο 6. Comment Το παρόν φυλλάδιο δεν είναι πλήρες και δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς των Αρχών. Η τρέχουσα έκδοση όλων των Προτύπων, Κωδικών και Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμόζεται. The sheet does not claim to be complete and does not relieve from obligation to comply with legal or authority regulations and conditions. The current version in force of the codes, standards and regulations mentioned above shall be applied.

9 16 Πρόληψη ζημιών σημαίνει προστασία της ζωής αυτό πρέπει να είναι το αξίωμα κάθε εσωτερικού προγράμματος διαχείρισης ασφαλείας. Σε περίπτωση ζημίας, το ασφαλιστικό συμβόλαιο καλύπτει τις υλικές ζημίες και τα απολεσθέντα κέρδη, αλλά δεν μπορεί να παράσχει προστασία έναντι της μακροχρόνιας ζημίας στη φήμη, της απώλειας πελατών και θέσης στην αγορά. Από την άποψη αυτή, η αποτελεσματική πρόληψη ζημιών θεωρείται απαραίτητη στη βιομηχανική δραστηριότητα. Σε αυτό θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Η HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των εξειδικευμένων κινδύνων που αντιμετωπίζετε, με εμπειρία άνω των 100 ετών στη διαχείριση απαιτήσεων και την πρόληψη ζημιών. Πάνω από 100 μηχανικοί και φυσικοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων είναι στη διάθεσή σας. Η διαφάνεια στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε, βοηθά τόσο στη διαχείριση τους όσο και στην προετοιμασία εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, των πλέον κατάλληλων για τους κινδύνους αυτούς. Η HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH δραστηριοποιείται παγκοσμίως στο Risk Engineering στους τομείς ασφάλισης μεταφορών, οχημάτων και περιουσίας (πυρός / διακοπής εργασιών / τεχνικούς κίνδυνους). Η εταιρία εστιάζει στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση κινδύνου και στην ανάπτυξη κατάλληλων εξειδικευμένων προγραμμάτων προστασίας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού σας σε θέματα ασφαλείας. Preventing losses equates to securing livelihood this should be the maxim of any in-house safety management. In case of loss, an insurance policy covers material losses and lost profits, but it cannot provide protection against lasting loss of image, customers and position in the marketplace. From this aspect, effective loss prevention is considered essential in industrial activities. We would like to assist you in this respect! HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH offers you consulting in detecting and managing your specific risks and you can rely on more than 100 years of experience with claims handlig and loss prevention. More than 100 engineers and natural scientists from diverse disciplines are at your disposal. Creating transparency regarding your inhouse risks assists you in managing these and assists in preparing the specific insurance programme which is most appropriate for the risks involved. HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH is active worldwide in the safety engineering fields of transportation, motor vehicles and property insurance (fire / fire and business interruption / engineering lines). At present, the work is focused on identifying and assessing risks and on developing suitable individual protection programmes. We will gladly assist you in the implementation of suitable protection measures and in training your staff in related safety matters. 403-HST (I N) HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH HDI-Platz 1 - D Hannover Phone: Fax: Internet: Imprint In charge of the content: Stefan Leffler HDI-Gerling Sicherheitstechnik GmbH Layout: RELAY CORPORATE PUBLISHING GmbH Printers: Lindendruck Verlagsgesellschaft mbh Pictures: Title page: istockphoto / francis49, p.2: istockphoto / MartinDVonka, istockphoto/ schmidt-z, energypoint GmbH, Holzhausen p.3: istockphoto / schmidt-z, p. 4-5 Kyocera, istockphoto/schmidt-z, p. 6: istockphoto/basieb, p. 7: Fig. 3 to Fig. 6: Dipl.-Ing. Eckart Wiesenhütter, Technical expert, p. 8: istockphoto/ideeone, 8-9: abakus solar AG, p : ELE Emscher Lippe GmbH, p :Frischezentrum Frankfurt am Main,

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Τεχνολογικές Εξελίξεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στα θέματα Ενέργειας Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος Προοπτική Ηλιακής Ενέργειας Εξελίξεις σε θέματα ΦΒ τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

A selection of vacancies in the UK 1 η Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας για Εξεύρεση Εργασίας, στην Ευρώπη - ΛΕΜΕΣΟΣ 14 Μαϊου - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15 Μαϊου

A selection of vacancies in the UK 1 η Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας για Εξεύρεση Εργασίας, στην Ευρώπη - ΛΕΜΕΣΟΣ 14 Μαϊου - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15 Μαϊου in the UK Job Title: ELECTRICAL ENGINEER Employer/Recruiter: Jaguar Land Rover Salary: Around 35,000 per annum Job Title: SKILLED TRADES - PRODUCT DEVELOPMENT Employer/Recruiter: Jaguar Land Rover Salary:

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

C4C-C4H-C4G-C4M MKP Series AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS

C4C-C4H-C4G-C4M MKP Series AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS C4C-C4H-C4G-C4M AXIAL CAPACITORS PCB APPLICATIONS General characteristics - Self-Healing - Low losses - High ripple current - High contact reliability - Suitable for high frequency applications 40 ±5 L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5 100/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Σταθερού ρεύματος ECG για μονάδες LED ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Φωτισμός δρόμων και αστικός φωτισμός Βιομηχανία Κατάλληλο για φωτιστικά με κατηγορία προστασίας I ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/15 TYPE: HYDRO SUPERIOR MRL HYDRAULIC LIFTS. Date: Range of Application

Version: 1.0 Page: 1/15 TYPE: HYDRO SUPERIOR MRL HYDRAULIC LIFTS. Date: Range of Application Page: 1/15 Range of Application Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 HYDRO SUPERIOR - LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5... 5 SINGLE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες Υδρογόνου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες Υδρογόνου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ TΩΝ ΚΑΘΟ ΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 NTUA Case Study Ass.Prof. Irene P.Koronaki 11/18/2015 1 NTUA Scope Monitoring Analysis & Actions Change of Users Behavior Habits

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

TTX400 TL5, TMX400 electrical units

TTX400 TL5, TMX400 electrical units Lighting TTX400 TL5, TMX400 electrical units TMX400 1xTL5-80W HFP TTX400-1 pc - TL5-80 W - HF Performer These electrical units are designed for quick click mounting in TTX400 trunking sections. They are

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TTX400 TL5, TMX400 electrical units

TTX400 TL5, TMX400 electrical units Lighting TTX400 TL5, TMX400 electrical units TMX400 2xTL5-35W HFP TTX400-2 pcs - TL5-35 W - HF Performer These electrical units are designed for quick click mounting in TTX400 trunking sections. They are

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα