Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline"

Transcript

1 HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές Photovoltaic systems are increasing in importance both in the commercial and in the private field

2 2 Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτίθενται σε διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου κατά τη διάρκεια λειτουργικής περιόδου 25 ετών Photovoltaic systems are exposed to varying degrees of risk during an operating period of 25 years Οι περισσότερες ζημιές στα Φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν με κατάλληλο σχεδιασμό και συναρμολόγηση Most damages of photovoltaic systems could be prevented by appropriate planning and assembly (frameless), στοιχεία σε ευέλικτα υμένια, ή στοιχεία σε σχήμα κεραμιδιού (Σχ. 1). Ο πιο γνωστός τύπος είναι οι ηλιακές κυψέλες υμενίων (μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου). Επίσης, πολλά υποσχόμενες θεωρούνται οι ηλιακές κυψέλες λεπτών υμενίων Kάδμιου-Τελλούριου (Cadmium- telluride CdTe) είτε τριμερών χαλκού ινδίου σεληνίου/θείου (copper indium diselenide -CIS). Ένα Φ/Β σύστημα ουσιαστικά αποτελείται από τα Φ/Β στοιχεία (τα οποία περιέχουν μεμονωμένες Φ/Β κυψέλες), τους αντιστροφείς τάσης, του διακόπτες, τον εξοπλισμό ασφαλείας (ηλεκτρικές ασφάλειες, αλεξικέραυνα), τις συσκευές μέτρησης, καθώς και τα καλώδια κυκλωμάτων AC/DC (Σχ. 2). Modules made of thick-film cells (mono- or polycrystalline silicon) are the best known type. However, enormous potential is also attributed to modules comprising thin-film cells made of cadmium telluride (CdTe) or copper indium diselenide (CIS). A PV system essentially comprises PV modules (these being made from single PV cells), power inverter, switching points, safety equipment (fuses, lightning and surge arresters), measuring units as well as DC and AC circuit cables (Fig. 2). Several PV modules can be combined into PV generators in order to generate larger amounts of power. The output of Γενικά 1. General 5 Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές. Η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων πραγματοποιείται συνήθως σε στέγες κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, σε εμπορικά, βιομηχανικά ή γεωργικά κτίρια, καθώς και σε ανεκμετάλλευτους χώρους. Η αρχή του Φωτοβολταϊκού φαινομένου ανακαλύφθηκε το 1839 από τον φυσικό Alexandre Edmond Becquerel και εξηγήθηκε επιστημονικά από τον Albert Einstein το Η άμεση μετατροπή της ενέργειας που εκπέμπεται από τον ήλιο στα Φωτοβολταϊκά συστήματα λειτουργεί επικουρικά στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας που επικρατούν στις μέρες μας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη Φ/Β στοιχείων. Εκτός από τα παραδοσιακά πλαίσια, υπάρχουν στοιχεία χωρίς πλαίσιο Photovoltaic systems (PV systems) are increasing in importance both in the commercial and in the private field. These systems are usually installed on roofs of residential and public buildings, on commercial, industrial or agricultural buildings and also on unoccupied spaces. The principle of the photovoltaic effect was discovered in 1839 by the French physicist Alexandre Edmond Becquerel and scientifically explained by Albert Einstein in The direct conversion of energy radiated by the sun in photovoltaic systems supplements conventional power generation in power stations which prevails today. There are different versions of PV modules. As well as the familiar framed PV modules - frameless modules, modules on flexible films or modules shaped like roof tiles are now also available (Fig. 1) Σχήμα 2: Βασική δομή Φ/Β συστήματος Figure 2: Basic structure of a PV system 1 Φ/Β Στοιχείο 2 Φ/Β Βάση 3 Σημείο απομόνωσης Φ/Β στοιχείων και βάσεων 4 Η συμμόρφωση με τα κριτήρια DIN VDE 0100 παρ. 712 δεν επαρκεί. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του συστήματος θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν 5 Σύνδεση με δίκτυο παροχής 6 Συσκευή μέτρησης 7 Προστασία υπέρτασης 8 Σημείο απομόνωσης DC 9 Αντιστροφέας Φ/Β τάσης 10 Σημείο απομόνωσης AC 11 Συσκευή προστασίας από παραμένουσα ένταση ρεύματος 12 Συσκευή προστασίας υπερέντασης 13 Φ/Β γεννήτρια 14 Ένωση του μεταλλικού σκελετού της Φ/Β γεννήτριας με την ισοδυναμική σύνδεση 15 Τερματικό γεννήτριας 16 Αγωγός κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης 17 Επιπλέον μεταλλικά εξαρτήματα για εγκατάσταση στην κύρια ισοδυναμική σύνδεση 18 Κύκλωμα παροχής καταναλωτή Σχήμα 1: Φωτοβολταϊκά στοιχεία σε κτίριο κατοικίας Figure 1: PV modules on a residential building

3 4 5 Πολλά Φ/Β στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν σε Φ/Β γεννήτριες για την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας. Η παραγωγή των γεννητριών μετράται σε kilowatt peak (kwp). Η μονάδα kwp είναι η μέγιστη δυνατή παραγωγή μιας Φ/Β γεννήτριας υπό κανονικές συνθήκες ελέγχου (DIN EN και/ή IEC 60904). Υποτίθεται βέλτιστη ηλιακή έκθεση 1000 watt ανά τετραγωνικό. Ανάλογα με τον προσανατολισμό του Φ/Β συστήματος, μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά επίπεδα ηλιακής έκθεσης. Στην κεντρική Ευρώπη (Γερμανία) το βέλτιστο επίπεδο επιτυγχάνεται όταν το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς το Νότο, με κλίση 30%. Βάσει της μέσης ηλιακής έκθεσης, μία γεννήτρια του 1 kwp εγκατεστημένη στην Κεντρική Ευρώπη, παράγει περίπου 900 kwh ετησίως. Όσον αφορά στο σχεδιασμό, γίνεται διάκριση μεταξύ σταθερών Φ/Β γεννητριών και συστημάτων ανίχνευσης. Τα συστήματα ανίχνευσης είναι γεννήτριες οι οποίες ανιχνεύουν τον ήλιο μέσω ηλεκτρικών μοτέρ. Συγκεκριμένα, τα συστήματα ανίχνευσης δίδυμων αξόνων επιτυγχάνουν 30% μεγαλύτερη παραγωγή από τα σταθερά συστήματα. Περαιτέρω διάκριση γίνεται επίσης μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (ενεργειακά ανεξάρτητων από το δίκτυο) και Φ/Β συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρώτη κατηγορία, και λιγότερο διαδεδομένη, διαθέτει επιπλέον μπαταρίες οι οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (παραδείγματα αυτόνομων συστημάτων περιλαμβάνουν παρκόμετρα, καταφύγια, τηλεφωνικούς θαλάμους έκτακτης ανάγκης, κλπ.) Σημεία απομόνωσης στους αντιστροφείς τάσης και στα Φ/Β στοιχεία/βάσεις επιτρέπουν ασφαλή απενεργοποίηση σε περίπτωση κινδύνου Isolating points on PV power inverters and on the PV modules / strands enable safe shutdown in case of danger. PV generators is measured in kilowatt peak (kwp). The unit kwp is the maximum possible output of a PV generator under standard test conditions (DIN EN and / or IEC 60904). In this context, optimum insolation of 1000 watt per square meter is assumed. Depending on the orientation of the PV system, different insolation levels can be achieved. In Central Europe (Germany), the optimum is achieved when the system is oriented towards the South, with a 30 % inclination. Based on an average insolation, a 1 kwp generator set up in Central Europe produces around 900 kwh per year. As regards design - a distinction can be made between fixed PV generators and tracking systems. Tracking systems are generators which track the sun by means of electric motors. Twin-axle tracking systems achieve up to 30 % more output than fixed systems. A further distinction is also made between island systems (mains-independent PV systems) and PV systems connected with the mains network. The first categ-ory has additional batteries allowing storage of the electric energy and plays a relatively minor role (examples of island systems: parking meters, mountain huts, emergency telephones etc.). στοιχεία/βάσεις επιτρέπουν ασφαλή απενεργοποίηση του Φ/Β συστήματος σε περίπτωση κινδύνου ή φωτιάς (Σχ. 2). Οι επικλινείς αλλά και επίπεδες στέγες καθώς και οι προσόψεις κτιρίων θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση Φ/ Β γεννητριών. Σε περίπτωση μετέπειτα τοποθέτησης σε υπάρχουσες στέγες γίνεται εγκατάσταση σε πλαίσια βάσης, διατηρώντας ανέπαφο το υλικό της στέγης (όπως απαιτείται). Η εγκατάσταση των Φ/Β στοιχείων μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στο ίδιο το κτίριο. Σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία υποκαθιστούν τα κεραμίδια και τα υλικά των προσόψεων. Ο σκοπός τους είναι επομένως πολύπλευρος: παράγουν ενέργεια και ταυτόχρονα προστατεύουν το κτίριο από τα καιρικά φαινόμενα. Με αντίστοιχο τρόπο, τα Φ/Β συστήματα που τοποθετούνται στο έδαφος αποτελούνται από στοιχεία εγκατεστημένα σε υποστηρικτικές δομές, κυρίως μεταλλικές ή πλαστικές (ενισχυμένες με γυαλί-ίνες) ή σε ειδικές περιπτώσεις ξύλινες, τοποθετημένες επικλινώς στο έδαφος. Οι υποστηρικτικές κατασκευές στερεώνονται στο έδαφος με στηρίγματα από τσιμέντο ή containers με χαλίκι και πρέπει να έχουν αντοχή στην επιβάρυνση που προκαλείται από το χιόνι, τον πάγο και τον άνεμο. Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σχεδιασμένα με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και θεωρούνται ιδιαιτέρως αξιόπιστα και ανθεκτικά. Photovoltaic systems are designed for a service life of 25 years or more and are considered to be particularly reliable and robust. The dividing line between small and large PV systems is at an output of 100 kwp. Systems with an output of up to 10 kwp are mostly installed on roofs of private houses. Roofs and façades of commercial buildings (e.g. halls, DIY superstores) usually accommodate systems with an output from 10 to 100 kwp. Large PV systems have an output of more than 100 kwp up to several megawatt peak. They are mostly set up on unoccupied areas and on industrial buildings. As PV modules always generate electricity when light is present, isolating points are required on the PV power inverter (DC and AC side). Additional isolating points on the PV modules and PV strands (Fig. 2) enable safe shutdown of the PV system in case of danger or fire. Sloping and flat roofs as well as façades of buildings are suited for installing PV generators. Retrofitting on existing roofs is by installation on base frames, with the roof covering remaining completely intact (which in fact is a must). PV modules can also be installed as part of the building shell. In this case, they substitute roof tiles and façade elements. Their task is therefore multifunctional, i.e. they generate electricity and also protect the building against the weather. Το διαχωριστικό όριο μεταξύ μικρών και μεγάλων Φ/Β συστημάτων είναι το επίπεδο παραγωγής των 100 ΚWp. Συστήματα με παραγωγή μέχρι 10KWp εγκαθίστανται ως επί το πλείστον σε οικιακές στέγες. Οι στέγες και οι προσόψεις εμπορικών κτιρίων, (π.χ. μεγάλα εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα) συνήθως φιλοξενούν συστήματα με παραγωγή από 10 έως 100 kwp. Τα μεγάλα Φ/Β συστήματα παράγουν πάνω από 100 kwp φτάνοντας μέχρι αρκετά MWp (megawatt peak). Συνήθως τοποθετούνται σε ανεκμετάλλευτές εκτάσεις και βιομηχανικά κτίρια. Καθώς τα Φ/Β συστήματα παράγουν ενέργεια όταν υπάρχει φώς, είναι απαραίτητα τα σημεία απομόνωσης στον αντιστροφέα τάσης DC/AC. Πρόσθετα σημεία απομόνωσης στα Φ/Β

4 7 3. Συνήθεις αιτίες ζημιών Ο λανθασμένος σχεδιασμός/εγκατάσταση συχνά προκαλεί ζημίες στα Φ/Β στοιχεία, στα εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. Φ/Β αντιστροφείς τάσης) και στις στέγες των κτιρίων. Οι αιτίες μίας ζημίας συχνά διαπιστώνονται μόνο μετά από την έναρξη ή μετά από μια εκτεταμένη περίοδο λειτουργίας. 3. Typical reasons of losses Incorrect planning and installation often cause losses on PV modules, system components (e.g. PV power inverters) and the roof covering of buildings The reasons for a loss can frequently be identified only after commissioning or after extended service life. 2. Κατάσταση Κινδύνου Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σχεδιασμένα με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και θεωρούνται ιδιαιτέρως αξιόπιστα και ανθεκτικά. Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Συνήθεις κίνδυνοι περιλαμβάνουν: Φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα με χαλάζι, κεραυνός, χιόνι, πάγος και φωτιά, Απώλεια / ζημία από ακατάλληλο σχεδιασμό και εκτέλεση Κλοπή από απομακρυσμένες ή μη ορατές περιοχές, Βανδαλισμό, Καταστροφή καλωδίων και γραμμών από τρωκτικά, Επιπλέον κίνδυνοι εμφανίζονται επίσης συνεπεία φωτιάς στο ίδιο το Φ/Β σύστημα ή στα κτίρια όπου είναι εγκατεστημένο. Συγκεκριμένα, το προσωπικό έκτακτων αναγκών μπορεί να εκτεθεί στους ακόλουθους κινδύνους: Ηλεκτροπληξία λόγω συνεχούς ηλεκτρικής τάσης DC κατά τη διάρκεια παραγωγής φωτός Τοξικά αέρια / αναπνευστικές δηλητηριάσεις Πτώση εξαρτημάτων Ως αποτέλεσμα αυτών των πιθανών κινδύνων, ενδέχεται να καθυστερήσει η επέμβαση της πυροσβεστικής με ενδεχόμενο να αφεθεί η φωτιά να φλέγεται χωρίς επέμβαση, για να δημιουργηθεί ελεγχόμενη καύση, ανάλογα με τις συνθήκες. Οι κλειστοί χώροι Φ/Β γεννητριών είναι ενσωματωμένοι στο κτίριο και δεν μπορούν να ανοιχθούν χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια φωτιάς. Λόγω τέτοιων περιπτώσεων, υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο ζημίας από τις δυσκολίες κατάσβεσης στις οροφές. Επιπλέον, σε περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής του κατάλληλου κανονισμού κτιρίου κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, μία φωτιά θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τις αντιπυρικές ζώνες κατά το αρχικό στάδιο εκδήλωσής της. Αυτή η περίπτωση συναντάται ειδικά όταν καύσιμα υλικά (π.χ. καλωδιώσεις) διαπερνούν ή διασχίζουν την πυράντοχη τοιχοποιία ή όταν τα περάσματα που απαιτούνται στα πυροδιαμερίσματα για τη διέλευση των καλωδίων δεν είναι κατάλληλα κλεισμένα. In a similar way as on flat roofs, PV systems set up on unoccupied spaces consist of modules installed on supporting structures that are mostly made of metal or (glass-fibre reinforced) plastic or timber in exceptional cases, and inclined above the ground. The supporting structures are weighed down with concrete sleepers or gravel-filled flat containers and must withstand the mechanical loads caused by snow, ice and wind. 2. Risk situation Photovoltaic systems are designed for a service life of 25 years or more and are considered to be particularly reliable and robust. Photovoltaic systems are exposed to different hazards during their entire service life. Typical hazards include: Effects of natural events such as storm, hailstorm, lightning, snow pressure, frost and fire, Loss / failure by improper planning and execution, Theft from remote or hidden sites, Vandalism, Cables and lines damaged by rodents, Additional hazards also arise as a result fire in the PV system itself or in buildings on which PV systems are installed. In particular, emergency services personnel may also be exposed to the following hazards: Electrocution due to constant electric voltage, generated on the DC side during light generation, Toxic gases / respiratory poisons, Parts falling down. As a consequence of this potential hazard, intervention or fire-fighting may be Ο λανθασμένος σχεδιασμός/ εγκατάσταση συχνά προκαλεί delayed, with the possibility of having to ζημίες στα Φ/Β στοιχεία, στα leave a fire to burn - permitting a controlled combustion without any inter- εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. Φ/Β αντιστροφείς τάσης) vention, dependant on the conditions και στις στέγες των κτιρίων concerned. Closed PV generator areas Incorrect planning and installation often cause losses on PV opened without a hazard during a fire. are fixed to the building and cannot be modules, system components (e.g. In view of factors such as this, there is PV power inverters) and the roof an increased loss potential due to the covering of buildings difficulties of fire-fighting on the roof. Further, if there is a failure to follow appropriate building (fire etc) regulations during the installation of the equipment, a fire may also spread across fire compartments during the early stages of a fire outbreak. This is the case in particular when combustible materials (e.g. cable runs) extend accross or through fire walls or when fire wall penetrations required by cable routes are not properly closed. Η χρήση ανεπαρκών σε αριθμό ή λάθος διαστάσεων στερεωμάτων της Φ/Β γεννήτριας αποτελεί συχνή αιτία ζημιών. Συχνά, η στατική κατάσταση του κτιρίου δεν λαμβάνεται επαρκώς υπ όψιν, ή και καθόλου. Σε συνδυασμό με την επιβάρυνση από χιόνι, πάγο και αέρα, τέτοιου είδους παραλείψεις οδηγούν σε ζημιές και ίδιο το Φ/Β σύστημα ή/και στο κτίριο. Αν δεν συνεκτιμηθεί η πιθανή επιβάρυνση από χιόνι και πάγο μπορεί να προκληθεί επίσης ρήξη στην επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων (Σχ. 3-6). Σε ότι αφορά την καλωδίωση, ειδικά την υπόγεια, αν δεν ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις (μεταλλικές σωληνώσεις ηλεκτρικών καλωδίων) μπορεί να προκληθούν ζημιές από τρωκτικά (ποντίκια, κουνάβια, κλπ) (Σχ. 6). Η υπεριώδης ακτινοβολία και οι μεταβολές της θερμοκρασίας προκαλούν πρόωρη φθορά των υλικών στεγανοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υγρασίας και την είσοδο νερού στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Επιπλέον, βλάβες στους αντιστροφείς τάσης λόγω φθοράς τους, προκαλούν παύση λειτουργίας στα εξαρτήματα του Φ/Β συστήματος. Η σχετική εμπειρία έχει δείξει ότι η διάρκεια ζωής των αντιστροφέων τάσης είναι η ίδια με τη μέση διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών. Σχήμα 3: Επιβάρυνση λόγω χιονιού Figure 3: Snow load Σχήμα 4: Σπασμένο γυαλί Figure 4: Broken glass Φ/Β συστήματα εγκατεστημένα σε εκτεθειμένα σημεία (π.χ. στέγες, ανεκμετάλλευτες εκτάσεις, κλπ.) διατρέχουν κίνδυνο κεραυνού λόγω της θέσης και της τοποθέτησής τους PV systems installed at exposed spots (e.g. roofs, unoccupied spaces, etc.) are exposed to a lightning discharge hazard due to their position and arrangement. Η λανθασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν προκαλεί μόνο ζημιές στο σύστημα αλλά και σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ειδικά σε περίπτωση φωτιάς. Faulty electric installation of PV systems may cause not only system losses, but also substantial building losses, especially in case of fire. Σχήμα 5: Σπασμένα κεραμίδια Figure 5: Broken tiles The use of insufficient number or incorrect dimensioning of load-carrying fastenings of the PV generator is often the origin of losses. The static conditions of the building are frequently not considered to a sufficient extent either or not considered at all. In combination with snow, ice and wind loads, such shortcomings also lead to losses on the PV system itself or on the building. Failure to take possible snow and ice loads into account may additionally cause broken glazing of the PV modules (Fig. 3 to 6). In the field of cabling, especially underground cabling - losses can be caused by rodents (rats, martens etc) unless suitable precautions (metal cable conduit) are made (Fig. 6). UV radiation and thermal cycling also cause premature ageing of sealing materials, which may result in moisture and storm water ingress into sealed sections of the installation. In addition, failures of the PV power inverter caused by wear lead to standstill of PV system components. As experience indicates, the service life of power inverters is the same as the usual service life of electric / electronic devices. Σχήμα 6: Δαγκώματα ποντικιών Figure 6: Rat bites

5 9 Η αυξανόμενη ζήτηση και η παράλληλη έλλειψη προσφοράς στα Φ/Β συστήματα έχει οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο κλοπής των Φ/Β στοιχείων, κυρίως για συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές και δύσκολο να προστατευθούν έναντι κλοπής και βανδαλισμού. Τα Φ/Β συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε εκτεθειμένα σημεία (π.χ. στέγες, ανεκμετάλλευτες εκτάσεις, κλπ) διατρέχουν κίνδυνο κεραυνού λόγω της θέσης και της τοποθέτησής τους. Το Φ/Β σύστημα συνήθως δεν συμβάλλει σε αυξημένο κίνδυνο κεραυνού στα κτίρια, εκτός αν η Φ/Β γεννήτρια είναι εγκατεστημένη σε υποστηρικτική κατασκευή σε επίπεδη οροφή. Η ηλεκτρική υπέρταση που προκαλείται από κεραυνό ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του Φ/Β συστήματος (π.χ. στα Φ/Β στοιχεία, στον αντιστροφέα τάσης, κλπ.) Η λανθασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν προκαλεί μόνο ζημιές στο σύστημα αλλά και σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ειδικά σε περίπτωση φωτιάς. Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν Ανεπαρκείς διατομές καλωδίων του αγωγού Χαλαρές συνδέσεις ακροδεκτών Λανθασμένη εγκατάσταση των γραμμών, π.χ. πάνω σε αιχμηρά σημεία Λανθασμένη εγκατάσταση των σωληνώσεων ηλεκτρικών καλωδίων στα κτίρια (η δημιουργία υγρασίας οδηγεί σε ζημιές όταν δεν υπάρχει επαρκής στεγάνωση ή σκέπαση) 4. Πρόληψη ζημιών Ο κατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος, καθώς και η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της πρόληψης ζημιών. Απαιτείται σωστός σχεδιασμός για την προστασία από κεραυνό και ηλεκτρική υπέρταση, ώστε να παρέχεται κατάλληλη προστασία από τον κίνδυνο. Lightning and overvoltage protection must be planned properly and provide adequate risk protection. The growing demand and the resulting supply shortages of PV systems leads to an increased theft risk of PV modules, especially in systems installed on unoccupied areas. PV systems set up on remote areas are difficult to protect efficiently against theft and vandalism. PV systems installed at exposed spots (e.g. roofs, unoccupied spaces, etc.) are exposed to a lightning discharge hazard due to their position and arrangement. The PV system itself usually does not contribute to an increased lightning strike rate on buildings unless the PV generator is installed on a supporting structure on a flat roof. Overvoltage caused by lightning may cause losses on the electric equipment of the PV system (e.g. PV modules, PV-power inverter etc.). Faulty electric installation of PV systems may cause not only system losses, but also substantial building losses, especially in case of fire. Possible reasons include: insufficient conductor cross-sections, incorrect or loose terminals / connectors, improper laying of lines, e.g. accross sharp edges, improperly installed cable penetrations into buildings (moisture ingress leads to damage where there is insufficient sealing of roof covering). 4. Loss prevention Proper system planning, installation and maintenance are critical factors for loss prevention. 4.1 Planning phase The following aspects must be considered in the planning phase: Contractual agreement regarding the relevant quality assurance rules (e.g. quality and inspection rules RAL-GZ 966 Quality assurance of solar power systems ) when ordering, designing and installing PV systems, Proof of sufficient strength to support the structure (building roof structure, installation system of PV system and/or supporting structure of systems set up on unoccupied spaces). The relevant snow and wind loads must also be observed. 4.1 Στάδιο σχεδιασμού Οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν κατά το στάδιο του σχεδιασμού: Συμβατική συμφωνία σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγγελία, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων (π.χ. κανόνες ποιότητας και επιθεώρησης RAL GZ 966 «Έγκριση Πιστοποίησης για Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα»), Απόδειξη επαρκούς σταθερότητας για την υποστήριξη της κατασκευής (δομή της οροφής του κτιρίου, σύστημα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων και/ή υποστηρικτική δομή συστημάτων σε ανεκμετάλλευτες εκτάσεις). Οι σχετικές επιβαρύνσεις λόγω αέρα και χιονιού θα πρέπει επίσης να εκτιμώνται. Όταν η κάλυψη της στέγης ή το εξωτερικό του κτιρίου επηρεάζονται από την εγκατάσταση, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα εγκατάστασης στέγης (π.χ. Κανόνες της Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Fachverband DachWand- und Abdichtungstechnik e.v. [Κεντρική Ένωση των Γερμανών κατασκευαστών στέγης -Τεχνικός Οργανισμός για σκεπές, τοίχους και οροφές, ή τα αντίστοιχα τοπικά πρότυπα). Συστήνεται η απασχόληση ειδικών κατασκευαστών στέγης και/ή ειδικών τεχνικού σχεδιασμού για τις εργασίες εγκατάστασης στη στέγη. Σε περίπτωση συστημάτων που εγκαθίστανται στο έδαφος, θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη επαρκούς αντοχής του υπεδάφους (π.χ. επιθεώρηση εδάφους από πραγματογνώμονα/ειδικό) Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς / οδηγίες (π.χ. DIN VDE Τα μέτρα δομικής πυροπροστασίας δεν πρέπει να επηρεάζονται ή να εξουδετερώνονται από την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων. Structural fire protection measures must not be affected or neutralised by the installation of PV systems Where the roof covering or the outer building shell is affected by the installation, roofers installation standards should apply (e.g. Rules of the Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e. V. [Central Association of the German Roofers Trade Technical Association for roofs, walls and sealings e. V, or appropriate local standard.]). It is recommended that a roofer and/or a technical planning specialist be involved in the installation work on the roof. In case of systems set up on open land, proof of sufficient soil-bearing capacity should be provided (e.g. expert soil report). The electrical installation must follow relevant national codes / rules (e.g. DIN VDE 0100 part 712 Installation of low-voltage systems Part Solar photovoltaic power generation systems ). If the PV system is connected with the electric building infrastructure, generally recognised rules (e.g. VDI regulation VDI 6012 Decentralised energy systems in a building ) must also be observed.

6 Παρ. 712 Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλής τάσης Παρ Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ενέργειας ). Αν το Φ/Β σύστημα συνδέεται με τις ηλεκτρικές παροχές / εγκαταστάσεις του κτιρίου, θα πρέπει να τηρούνται επίσης γενικά αποδεκτοί κανόνες (π.χ. VDI Νομοθεσία VDI 6012 Αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας σε κτίρια ) Αρκετές τεχνικές εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το θέμα (π.χ. Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.v. [Γερμανικός Οργανισμός Εγκαταστάσεων Προστασίας] Προστασία Φ/Β συστημάτων από κεραυνούς ). Προσοχή επίσης συνιστάται στην ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλων αλεξικέραυνων τόσο για AC όσο και DC (ειδικά προστατευτικά για DC). Επιπρόσθετη αναφορά γίνεται και στις σχετικές τεχνικές οδηγίες (π.χ. DIN VDE 0185 καθώς και DIN VDE και DIN VDE ). Κατά το σχεδιασμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού, κυρίως των καλωδιώσεων και των διακοπτών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συντελεστής σύμπτωσης 1. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία του Φ/Β συστήματος παράγουν τη μέγιστη ενέργεια στη μέγιστη ηλιοφάνεια. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη μέγιστη ηλιοφάνεια, ο εξοπλισμός θα υπόκειται και στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Για την αποφυγή ανθρώπινου κινδύνου σε περίπτωση φωτιάς, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σημεία διακο- Lightning and overvoltage protection must be planned properly and provide adequate risk protection. Various technical publications (e.g. Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e. V. [Association of German lightning protection installers] Lightning protection of photovoltaic systems ) have been published which cover this matter. Attention must also be paid to the need for installing suitable lightning arresters and surge arresters both on the DC and on the AC side (special protectors for the DC side). As a supplement, reference is made to the relevant technical standards (e.g. DIN VDE 0185 as well as DIN VDE and DIN VDE ). When designing the electric equipment, especially the lines and switching devices, a simultaneity factor of 1 shall be used. The reason for this is that the PV system modules generate the most power at maximum insolation. It must also be observed that at maximum insolation, the equipment will be subject to the highest temperatures. To avoid possible hazards to persons in case of fire, suitable switching points must be provided both on the AC and on the DC side of the power inverter. It is also recommended to provide switches that can be controlled by a telecontrol system for limiting the voltage amount on the DC side in order to ensure πής AC/ DC στον αντιστροφέα ενέργειας. Επίσης συστήνεται η ύπαρξη διακοπτών οι οποίοι θα μπορούν να ελέγχονται από σύστημα τηλεκοντρόλ για την ελαχιστοποίηση της τάσης DC, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμοζόμενη τάση περιορίζεται στο ποσό της τάσης του στοιχείου. Η μέγιστή τάση του στοιχείου θα επιλέγεται ώστε να μην υπάρχουν φυσιολογικές επιδράσεις σε ανθρώπους και ζώα. Σχετική αναφορά γίνεται στο IEC Παράδοση και εγκατάσταση Τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης ζημιών θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παράδοση και εγκατάσταση Κατάλληλη μεταφορά, αποθήκευση, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των στοιχείων. Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Όταν ένα σύστημα εγκαθίσταται στη γη, απαιτείται περίφραξη των εγκαταστάσεων με φράκτη πριν από την παράδοση των Φ/Β στοιχείων (ατσάλινο συρματόπλεγμα ελάχιστου ύψους 2 μέτρων). Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινός οικοδομικός φράκτης αλλά κανονική εγκατάσταση του φράκτη που απαιτείται για την περίοδο λειτουργίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης του συστήματος that the applied voltage is limited to the amount of the module voltage. The maximum module voltage should be selected so that physiologic effects on men and animals will not occur. Reference is made to IEC Delivery and installation The following loss prevention measures must be observed during delivery and installation: Modules must be properly transported, stored, fastened and installed. The manufacturer s instructions given in the installation manual must be complied with. When a system is installed on the ground, the premises must be surrounded by a fence prior to delivery of the PV modules (steel trellis fence, minimum height 2 m). Instead of setting up temporary hoarding, the fence required for the operation phase should be set up prior to commencing system installation. PV systems / PV modules must be installed properly, observing the following aspects: Structural statics, wind/snow loads, type of fastening. When fixing the modules at their narrow sides, the allowed maximum deflection may be exceeded. An approval from the module manufacturers must be obtained (caution in areas with high snow and wind loads).

7 12 13 Κατάλληλη εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων - Φ/Β στοιχείων όσον αφορά τις παρακάτω παραμέτρους: Δομική στατική, επιβάρυνση από άνεμο / χιόνι, τύπος συναρμολόγησης Κατά τη συναρμολόγηση των στοιχείων από τις στενές τους πλευρές, η επιτρεπόμενη μέγιστη παρεκτροπή ενδέχεται να ξεπεραστεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από τους κατασκευαστές του στοιχείου (ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με υψηλή επιβάρυνση χιονιού/αέρα) Κατά την εγκατάσταση συστήματος σε στέγη, απαιτείται επαρκής απόσταση από την κάλυψη της στέγης (5 εκ το ελάχιστο) για να εξασφαλιστεί σωστός εξαερισμός των Φ/Β στοιχείων (απώλεια θερμοκρασίας) Συμπαγής στέγη (απομάκρυνση των σπασμένων κεραμιδιών, τορνάρισμα των προεξοχών των κεραμιδιών, καταλλήλως ασφαλισμένες διατρήσεις των καλωδίων) Τήρηση των προδιαγραφών αναφοράς υπεδάφους από ειδικό (πιθανός συμβιβασμός, ειδικά σε περίπτωση εδάφους από πρόσχωση/πάκτωση, περιοχών μεταλλείων, κλπ.) Κατά την προσθήκη επιπρόσθετων μερών απαιτείται περιορισμός ή αποκλεισμός, ει δυνατόν, συγκέντρωσης νερού και σκόνης/ακαθαρσιών καθώς και ανάπτυξης βρύων Κατά την εγκατάσταση στοιχείων χωρίς πλαίσιο, απαιτείται αντιολισθητική προστασία επιπρόσθετα στην παράλληλη στερέωση με ειδική μέγγενη (με πρόσθετα υαλικής προστασίας) Ηλεκτρολυτική διάβρωση (μεταλλικοί συνδυασμοί εντός του συστήματος εγκατάστασης και στις ενώσεις της οροφής). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται When installing a system on a roof, a sufficient clearance (5 cm min.) from the roof covering must be ensured so that good ventilation of the PV modules is guaranteed (heat dissipation). Tightness of roof (exclusion of broken roof tiles, if necessary cutting-to-size of milling out of roof tiles, cable penetrations must be properly and reliably sealed). The requirements of an expert soil report must be met (consideration of possible settlement, especially in case of made-up ground, open-pit mining areas etc). When using inserted sections, it must be ensured that water and dirt accumulations as well as moss formation is restricted or excluded altogether if possible. When installing frameless modules, anti-slip safeguards must be provided in addition to lateral fixing with special clamps (with glass protection inserts). Electrolytic corrosion (metal combinations within the installation system and at the roof joints). It is important that only corrosion-resistant metals/ metal combinations are used. Execution of lightning and overvoltage protection as well as earthing and equipotential bonding (observe eloxal coating of module frame) must be made properly (e.g. according to DIN VDE 0185). Structural fire protection measures must not be affected or neutralised by the installation of PV systems. (crossing of fire walls by PV modules and cables is not αποκλειστικά αντιδιαβρωτικά μέταλλα και κατάλληλοι συνδυασμοί μετάλλων Εκτέλεση αντικεραυνικής και υπερτασικής προστασίας καθώς και γείωση και ισοδυναμική σύνδεση (διατήρηση εξωτερικής κάλυψης με ανοδιωμένο πλαίσιο) καταλλήλως εγκατεστημένες (π.χ. σύμφωνα με πρότυπο DIN VDE 0185). Τα μέτρα δομικής πυροπροστασίας δεν πρέπει να επηρεάζονται ή να εξουδετερώνονται από την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων (δεν επιτρέπεται διάσχιση των αντιπυρικών τοίχων από Φ/Β στοιχεία και καλώδια, σφράγιση των σωληνώσεων των καλωδίων στους αντιπυρικούς τοίχους με συστήματα εγκεκριμένα από τους υπευθύνους της κατασκευής) Επαρκής προστασία της καλωδίωσης από τις καιρικές συνθήκες και τα μικρά ζώα (ποντίκια, κλπ.) (π.χ. με τοποθέτηση καλωδίων σε μεταλλικές σωληνώσεις) Όπου είναι δυνατόν, τοποθέτηση στο εξωτερικό του σκελετού του κτιρίου των κλώνων καλωδίων DC μεταξύ της γεννήτριας και του αντιστροφέα τάσης Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των αντιστροφέων τάσης ακόλουθη με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με προστασία των ηλεκτρικών ενώσεων και των καλωδίων δεδομένων από αποσύνδεση Επιβεβαίωση από την εταιρία εγκατάστασης του συστήματος για τη σωστή εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος με πρωτόκολλο παραλαβής ή δήλωση λειτουργικής παραλαβής 4.3 Λειτουργία και συντήρηση Τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης ζημιών θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία του συστήματος: permitted, cable penetrations in fire walls must be closed using systems approved by the construction supervision). Cabling must be effectively protected against weather conditions and damage caused by small animals (rats etc) (e.g. by laying cables in metal cable ducts or cable conduits). DC cable strands between the generator and the power inverter must be laid outside of the building shell if possible. Setting-up / installation of power inverters as specified by the manufacturer and protection of electric connections and data cables against accidental disconnection. The system installation company must confirm the proper installation of the PV system in an acceptance protocol or commissioning statement. 4.3 Operation and maintenance The following loss prevention measures must be ensured during system operation: Systems installed on remote areas should be protected against theft and vandalism as follows: Protection of facility with a steel trellis fence including an anti-climbing protection (minimum height 2 m). Monitoring of a PV system installed on an unoccupied area by a VdS-approved burglar alarm system with alarm transmission to a security company which can be reached round-the-clock. Fixing of PV modules with permanent bolts / connectors.

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας WILO Stratos 25/1-7 D GB GR Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Deutsch 1 Allgemeines 1.1 Über dieses Dokument Die Einbau- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα