ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ :.. ΠΛ ΗΡ : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜ Ε Ρ : 04/07/2014 ΤΗΛ : FAX : ΔΙΑΚ ΗΡ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙ Κ Ο Υ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣ Μ Ο Υ No 33 /2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙΑ «ΥΦΑΣ Μ Α ΤΙ Ν Ω Ν ΕΙΔΩ Ν ΧΕΙΡΟ ΥΡ ΓΕΙΟΥ( ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ Κ Α- ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣ Κ Ο Π Ι Ο Υ)» (CPV : ) ΣΥΝΟΛΙ Κ Η Σ ΠΡΟΫ ΠΟΛ Ο ΓΙ Σ Θ Ε Ι Σ Α Σ ΔΑΠΑ Ν Η Σ ,68 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ Β Α Ν Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ ΤΗ ΧΑΜΗΛ Ο Τ Ε Ρ Η ΤΙΜΗ Είδος διαγωνισμ ού Κριτήριο Κατακύρω σ ης Πρόχειρος Διαγωνισ μ ός Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία Διενέργειας 15/07/2014 Τόπος Διενέργειας Περιγραφή Είδους Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, Μαρούσι ΥΦΑΣΜ ΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ Κ Α- ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣ Κ Ο Π Ι Ο Υ) (CPV : ) ,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.» 2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012( Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ) 5. Το υπ αριθμ.6881/ έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ Το υπ αριθμ.14313/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ τον Ν.4152/2013, υποπαρ.ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 8. Τις υπ αριθμ. αποφάσεις 8/ (θέμα 17 ο ) & 11/ (θέμα 2 ο ) αποφάσεις ΕΠΥ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και επιτροπών των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 για την εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2010»

2 9. η υπ αριθμ.21/ θ.14 Ο ΕΗΔ απόφαση ΔΣ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2011» 10. τις υπ αριθμ. 01/ θ.7 ο ΗΔ και 10/ θ.21 Ο αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2012 ΠΡΟΚ ΗΡ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «ΥΦΑΣ Μ Α ΤΙ Ν Ω Ν ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙ Κ Α- ΘΗΚΕΣ ΕΝΔΟΣ Κ Ο Π Ι Ο Υ)» (CPV : ), για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,68 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές: Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 15/07/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα πμ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Διευκρινήσεις: 1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο στις 27/06/ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά. 5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙ Κ Η ΠΡΟΣΦΟΡ Α στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 2

3 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή. Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝ Ο Μ Ι Κ Η ΠΡΟΣΦΟΡ Α στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων /φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα ) 9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης. 10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Oι κρατήσεις είναι οι εξής: α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ αυτού χαρτόσημο 2% β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ γ) 4% προκαταβολή φόρου δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ αυτού χαρτόσημο 2% 14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ αριθμ.14313/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του 3

4 Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν» 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟΥ. 18. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΔΙΟΙΚ Η ΤΗΣ ΤO Υ ΝΟΣΟ Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ ΔΕΣΠΟΙ Ν Α ΤΣΑΓΔ Η Τεχνικές προδιαγραφές για «Οθονια Χειρουργικά-Θήκες Ενδοσκοπίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :51.291,68 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ 3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4 Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών 5 επεμβάσεων Σετ γενικής χειρουργικής ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100χ150 75χ90 50Χ75 75Χ90 ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ Χ Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο 10 7 Πακέτο για αγγειογραφίες Πακέτο βηματοδότη 50 9 Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) MAYO 80Χ Κάλυμμα Μικροσκοπίων 5 11 Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος 30 C-arm 12 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ 13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPES 14 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ X X

5 STERI DRAPES 15 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 17 ΘΉΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΊΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18 ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (AIDS) Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές - Να διατεθούν δείγματα σε όλα τα είδη 1) Πεδία 2- στρωμάτων -Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN - Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση. - Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση - Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων. - Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της. - Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα. - Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος. Απαραίτητες διαστάσεις: 100 Χ 150,75 Χ 90 2) Δύο στρωμάτων με οπή: -Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN - Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση. - Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση. - Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων. - Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της. - Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα. - Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος - Να διαθέτουν οπή 6-10 cm με και χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από την οπή. Απαραίτητες διαστάσεις: 5

6 50 Χ 75, 75 Χ 90 3) Τριών στρωμάτων -Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN με υψηλή απορροφητικότητα. - Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση. - Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και μετά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση. - Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων. - Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της. - Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα. - Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος - Απαρραίτητες διαστάσεις:100 Χ 150 4) Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών επεμβάσεων Να αποτελείται από: - 1 κάλλυμα τραπεζιού 150Χ190cm περίπου. - 2 χειροπετσέτες - 1 αυτοκόλλητη ταινία - Κάλλυμα για διουρηθρικές επεμβάσεις 2 στρωμάτων διαστάσεων 175Χ260Χ210cm περίπου που να έχει ενσωματωμένα ποδονάρια, σάκκο συλλογής υγρών με κάνουλα εξαγωγής μεγάλης διαμέτρου και εσωτερική σίτα συγράτησης σωματιδίων για βιοψία. - Να φέρει αυτοκόλλητη οπή 8cm περίπου στην κοιλιακή χώρα και οπή 5cm περίπου στην περιναϊκή χώρα. - Να έχει ενσωματωμένη δακτυλική οπή. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό. 5) Σετ γενικής χειρουργικής - Να αποτελείται από ένα κάλυμμα τραπεζίου 150Χ190cm περίπου. - 4 χειροπετσέτες - 1 κάλυμμα ΜΑΥΟ - 1 αυτοκόλλητη ταινία 9Χ50cm περίπου - 2 αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία 75Χ90cm περίπου τα οποία στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένα για μεγαλύτερη απορροφητικότητα. - 1 αυτοκόλλητο χειρουργικό πεδίο 175Χ180cm περίπου το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα. - 1 αυτοκόλλητο 150X250cm περίπου, το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα. 6

7 - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό. 6) Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο (αποστειρωμένο σεντόνι Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής) - Να είναι κατασκευασμένο από υλικό NON WOVEN άριστης ποιότητας. - Το χειρουργικό πεδίο λαπαροτομίας να είναι 2 στρωμάτων, σχήματος Τ με διαστάσεις 260/200Χ330/300cm με οπή διαστάσεων 26Χ30cm περίπου. - Να περιέχει 1 κάλυμμα ΜΑΥΟ 80Χ145cm. - Να περιέχει 1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150Χ190cm. - Να περιέχει 2 πετσέτες χεριών. - Να φέρει ενσωματωμένα στηρίγματα για την συγκράτηση σωλήνων και καλωδίων. - Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια. - Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος στη συσκευασία. 7) Πακέτο για αγγειογραφίες. - Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια. - Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό. Να περιλαμβάνει: 1 χειρουργικό κάλυμμα τραπεζιού 150Χ200cm, αδιάβροχο, ενισχυμένο, non woven, απορροφητικό - 2 χειρουργικές χειροπετσέτες 40Χ40cm μιας χρήσης. - 2 χειρουργικές μπλούζες, ενισχυμένες στα μανίκια και εμπρός 150cm. - 1 κάλυμμα μηχανήματος διαστάσεων 95Χ85cm με λάστιχο. - 1 κάλυμμα μηχανήματος κυλινδρικό διαστάσεων 40Χ80cm με λάστιχο ακτινοσκιερές γάζες 12ply διαστάσεων 20Χ10cm - 1 πλαστική λαβή γαζών 18cm - 2 σύριγγες 10, με luer lock, μιας χρήσης. - 2 σύριγγες 20 με luer lock, μιας χρήσης. - 1stopcock υψηλής πιέσεως (1200ps) one way. - 1 βελόνη παρακέντησης με οδηγό διαμέτρου 0,38 (18G και μήκος 8-12cm ). - 1 μπωλ 250ml μιας χρήσης. - 1 μπωλ 500ml μιας χρήσης στρογγυλό. - 1 μπωλ γαστρικών υγρών 4.000ml τετράγωνο. - 1 σεντόνι αγγειογραφίας ενισχυμένο διαστάσεων 220Χ320cm το οποίο να φέρει 2 αυτοκόλλητες οπές μηριαίας προσπέλασης στην μηροβουβωνική χώρα δεξιά και αριστερά διαστ. 8-15cm περίπου. 7

8 - Να φέρει διάφανα παράθυρα χειριστηρίων δεξιά και αριστερά. 8) Πακέτο βηματοδότη Το πακέτο βηματοδότη να περιλαμβάνει: - 1 κάλυμμα 190Χ320cm περίπου, 3στρωμάτων, με αυτοκόλλητες οπές και 2 διαφανή παράθυρα (αριστερά και δεξιά). - 2 μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες υπερενισχυμένες σε όλο το εμπρόσθιο μέρος και στα μανίκια. - Να περιέχονται σε κάθε μπλούζα 2 ενισχυμένες πετσέτες. - Να είναι υγροαπωθητική. - Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό. 9) Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) MAYO - Κάλυμμα σάκου MAYO διαστάσεων 80 Χ140 cm περίπου. - Να φέρει αδιάβροχη επίστρωση η άνω επιφάνεια. - Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του. - Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια. - Να φέρει ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. 10) Κάλυμμα Μικροσκοπίων. Κάλυμμα μικροσκοπίου αποστειρωμένο μιας χρήσεως, να διατίθεται σε διπλή συσκευασία, να είναι από αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάσει το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του μικροσκοπίου (Karl Kaps D Aslar) διαστάσεις 104Χ267εκ., να διατίθεται με ειδικό φακό υψηλής ευκρίνειας, κυρτού σχήματος. 11) Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm Κάλυμμα ακτινοσκοπικού μηχανήματος κατασκευασμένο από διαφανές αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάσει το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου (GMM.MTH-R) ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Το κάλυμμα να είναι ενιαίο, πλήρους κάλυψης με διαστάσεις 152Χ267εκ. - Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης - Να είναι ακτινοδιαπερατά. - Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά. 12) Χειρουργικά γυναικολογικά ποδονάρια - Να έχουν διάσταση 55Χ110 ή 75Χ120 - Να διατίθεται σε ζεύγη. - Να είναι σχιστά από τις δύο πλευρές και κολλημένα στις άλλες δύο δηλ. να είναι σε σχήμα Γ. 8

9 13) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα τύπου Steri Drapes - Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ. - Η αυτοκόλλητη πλευρά να επιστρώνεται σωστά χωρίς να εγκλωβίζει αέρα και χωρίς να αποκολλάται στα χείλη της τομής. - Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία. - Να μη δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις. - Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης. - Να είναι ακτινοδιαπερατά. -Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά. -Να φέρουν CE. - Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 45Χ65cm περίπου. 14) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αντιμικροβιακά τύπου Steri Drapes - Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ. - Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία. - Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. - Να είναι σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για την προστασία της ιωδοφόρου ουσίας. - Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης. - Να είναι ακτινοδιαπερατά. -Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά. -Να φέρουν CE. - Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 65X85cm περίπου. 15) Αποστειρωμένα καλύμματα διαφόρων χρήσεων και εφαρμογών - Σακούλα πλαστική με κορδόνι από ενισχυμένο διαφανές πλαστικό, διαστάσεων: 65Χ60εκ., 80Χ110εκ.,120Χ140εκ. 16) Σακούλες φύλαξης αποστειρωμένων εργαλείων - Ειδική, ανθεκτική σακούλα, από ενισχυμένο διαφανές και αντιστατικό πλαστικό, με αυτοκόλλητη ταινία πολύ ισχυρή για χρήση προστασίας από τη σκόνη. Να εξασφαλίζει την διατήρηση της αποστείρωσης για 5 έτη. Με μικρο- πόρους που να μην επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων. Προς διευκόλυνση του ανοίγματος της σακούλας, να διαθέτει στο κάτω μέρος μια διακεκομμένη γραμμή που να μην επηρεάζει τα περιεχόμενα. Διαστάσεων: 300Χ550mm 400Χ550mm 500Χ550mm 840Χ650mm. 9

10 17) Θήκες Ενδοσκοπίων Η κάθε μία σακούλα να έχει διπλή αποστείρωση και να βρίσκεται σε διπλό προστατευτικό χαρτί. Να έχει δυνατότητα επανακύκλωσης. Να έχει περίπου διάμετρο 100mm-130mm και μήκος 2200mm-250mm και να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό. Το τελικό άκρο να είναι κωνικό και να έχει ενσωματωμένες δύο (2) αυτοκόλλητες ταινίες για ασφαλή περίδεση. 18) Σετ προστασίας από λοιμώδη νοσήματα (AIDS) Να περιλαμβάνει: - Βιολογική διόπτρα προστασίας από τα σταγονίδια. - Προσωπίδα υψηλής προστασίας. - Χειρόκτιο ζεύγος νιτριλίου προστασίας από βιολογικού παράγοντες. - Ειδική ποδιά ενισχυμένη στις ραφές μιας χρήσεως. - Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία. - Να μην δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις. - Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης. - Να φέρουν σήμανση CE. 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 16/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058348 FAX: 213 2058614 E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ.:18/5/15. Ημερομηνία Διενέργειας 05.06.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

ΗΜΕΡ.:18/5/15. Ημερομηνία Διενέργειας 05.06.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΤΗΛ: 213 2058557 FAX: 213 2058614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:11372 ΗΜΕΡ.:18/5/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 21842 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 3/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 8258 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 14/04/2015 ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 23867 ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 25/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/01/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)»

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 16326/28-08-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/05/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 5/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 13-07-2015 Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 19/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15552/22.12.2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2108033012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Τμήμα..: Οικονομικό Πληροφορίες...: Σπανού Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8085 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8085 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8085 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Βόλος 30 /01 /2014 Αρ. Πρωτ. 2103 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα