ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ Ονομασίες των υφανσίμων ινών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 και 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρί ου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ του Ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/τ.Α/ ) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα να» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί ας και Οικονομικών με το Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας. 4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 5. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Π.Δ.197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κατα ναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της. 7. Την Υ.Α. Β3 38/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενι κό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στους προϊστα μένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή». 8. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 9. Το εδάφιο δ παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95 (ΦΕΚ 211/Α/ ). 10. Το άρθρο 122 του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ128/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 11. Την Οδηγία 2008/121/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων προς εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 12. Την Οδηγία 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτη μάτων Ι και V της οδηγίας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων, προς εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η απόφαση έχει σκοπό την εναρμόνιση της ελλη νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, περί των ονομασιών των υφανσίμων (ΕΕ L 19/29 της ) και την Οδηγία 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων Ι και V της οδηγί ας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων (ΕΕ L 242/13 της ). Άρθρο 2 1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά είτε πριν από οποιαδήποτε επε ξεργασία είτε κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επε ξεργασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο διανομής, μόνον εφόσον συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 2. H παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα κλω στοϋφαντουργικά τα οποία:

2 21492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες β) εισάγονται στα κράτη μέλη, υπό τελωνειακό έλεγ χο, για λόγους διαμετακομίσεως γ) εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία προς επανεξαγωγή δ) δίδονται σε οικοτέχνες ή σε ανεξάρτητες επιχει ρήσεις που εργάζονται φασόν, χωρίς να λαμβάνει χώρα μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας. Άρθρο 3 1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) ως «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα, ημιβιομηχανοποιημένα, βιομηχανοποι ημένα, ημιέτοιμα ή έτοιμα, αποτελούνται αποκλειστι κά από υφάνσιμες ίνες, ανεξάρτητα από τη διεργασία αναμείξεως ή συνδυασμού αυτών β) ως «υφάνσιμη ίνα» νοείται: i) το στοιχείο που χαρακτηρίζεται από την ελαστι κότητά του, τη λεπτότητά του, και το μεγάλο μήκος του σε σχέση με τη μέγιστη εγκάρσια διάστασή του, ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για υφαντουρ γικές εφαρμογές, ii) οι εύκαμπτες ταινίες ή σωλήνες που δεν υπερβαί νουν τα 5 mm φαινομένου πλάτους, συμπεριλαμβανο μένων των ταινιών που έχουν κοπεί από πλατύτερες ταινίες ή από φύλλα κατασκευασμένα από τις ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ινών που έχουν ταξινομηθεί στο παράρτημα Ι σημεία 19 έως 48 και είναι κατάλληλες για υφαντουργικές εφαρμογές το φαινόμενο πλάτος είναι το πλάτος της ταινίας ή του σωλήνα με μορφή διπλωμένη, πεπλατυσμένη, συ μπιεσμένη ή συνεστραμμένη ή, στην περίπτωση μη ομοιόμορφου πλάτους, το μέσο πλάτος. 2. Εξομοιώνονται προς κλωστοϋφαντουργικά προϊό ντα και υπόκεινται στην παρούσα απόφαση: α) τα προϊόντα των οποίων το 80% τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιμες ίνες β) τα καλύμματα επίπλων, ομπρελών βροχής, ομπρε λών ηλίου, των οποίων τα κλωστοϋφαντουργικά μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους, καθώς και τα κλωστοϋφαντουργικά μέρη των επιστρώσεων δαπέδου με πολλές επιστρώσεις, των στρωμάτων, των ειδών εξοχής και οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηματοποιίας και γαντοποιίας, των οποί ων τα κλωστοϋφαντουργικά μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους γ) τα κλωστοϋφαντουργικά που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, όταν καθορίζεται επακριβώς η σύνθεσή τους. Άρθρο 4 1. Οι ονομασίες των ινών που προβλέπονται στο άρθρο 3 και οι περιγραφές τους αναφέρονται στο παράρτημα I. 2. Η χρήση των ονομασιών που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος I προορίζεται αποκλειστικά για τις ίνες η φύση των οποίων καθορίζεται στο ίδιο σημείο του εν λόγω πίνακα. 3. Η χρήση αυτών των ονομασιών απαγορεύεται για οποιαδήποτε άλλη ίνα, είτε ως κύρια ονομασία, είτε υπό μορφή επιθετικού προσδιορισμού ή ρίζας, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιουμένη γλώσσα. 4. Η χρήση της ονομασίας «μετάξι» απαγορεύεται για την απόδοση μορφής ή εμφανίσεως συνεχούς νήματος στις υφάνσιμες ίνες. Άρθρο 5 1. Κανένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «100%» ή ως «καθαρό» ή ως «όλο» απο κλειόμενης κάθε ισοδύναμης έκφρασης εφόσον το προϊόν αυτό δεν συντίθεται εξολοκλήρου από την ίδια ίνα. 2. Ποσότητα από άλλες ίνες είναι ανεκτή μέχρι συ νολικού ποσοστού 2% κατά βάρος του κλωστοϋφα ντουργικού προϊόντος εφόσον δικαιολογείται από τε χνικά αίτια και δεν συνιστά αποτέλεσμα συστηματικής προσθήκης. Αυτή η ανεκτή ποσότητα ανέρχεται σε 5% για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία λαμ βάνονται από τον κύκλο του λαναρίσματος. Άρθρο 6 1. Ένα προϊόν από μαλλί μπορεί να χαρακτηρισθεί με μία από τις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελείται αποκλειστικά από ίνα, η οποία δεν έχει ποτέ ενσωματωθεί σε ένα τελικό προϊόν και η οποία δεν έχει υποστεί διεργασίες κλώ σεως ή/και πηλιματοποιήσεως άλλες από αυτές που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος ούτε κατεργασία ή χρήση η οποία θα μπορούσε να προξε νήσει βλάβη στην ίνα. 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγού μενης παραγράφου, οι ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρακτηρίσουν το μαλλί που περιέχεται σε μείγμα ινών εφόσον: α) το σύνολο του μαλλιού που περιέχεται μέσα στο μείγμα ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που ορί ζονται στην παράγραφο 1 β) η ποσότητα αυτού του μαλλιού σε σχέση με το συνο λικό βάρος του μείγματος δεν είναι μικρότερη από 25% γ) στην περίπτωση συμμείκτου όπου το μαλλί ανα μειγνύεται με μία μόνο άλλη ίνα. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παρούσα πα ράγραφο, η ένδειξη της πλήρους εκατοστιαίας συνθέ σεως είναι υποχρεωτική. 3. Η ανοχή, που δικαιολογείται από τεχνικούς λό γους που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την παραγωγή, περιορίζεται σε 0,3% σε ινώδεις προσμείξεις για τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων προϊόντων που λαμβάνονται από τον κύκλο λαναρίσματος. Άρθρο 7 1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους χαρακτηρίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) με την ονομασία αυτής της ίνας ακολουθούμενης από την εκατοστιαία αναλογία της κατά βάρος β) με την ονομασία αυτής της ίνας ακολουθούμενης από την ένδειξη «85% τουλάχιστον» ή γ) με την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος. 2. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες, από τις οποίες καμία δεν αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού βάρους, χαρακτηρίζεται με την ονομασία και την επί τοις εκατό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναλογία κατά βάρος των δύο τουλάχιστον ινών που εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό, ακολουθούμε νη από την παράθεση των ονομασιών των άλλων ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα βά ρους, με ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος. Εντούτοις: α) ίνες από τις οποίες καθεμία συμμετέχει με πο σοστό μικρότερο από 10% στο συνολικό βάρος ενός προϊόντος, μπορεί να ορισθεί με την έκφραση «άλλες ίνες», ακολουθούμενη από το συνολικό επί τοις εκατό ποσοστό β) όταν αναφέρεται η ονομασία μίας ίνα η οποία συμ μετέχει με ποσοστό μικρότερο από 10% στο συνολικό βάρος ενός προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης εκατο στιαία σύνθεση του προϊόντος. 3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από καθαρό βαμ βάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι δεν είναι μικρότερη από 40% του συνολικού βάρους του αποκολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να χαρακτηρισθούν με την ονομα σία «σύμμεικτο», ακολουθούμενη υποχρεωτικά από την ένδειξη της σύνθεσης «στημόνι καθαρό βαμβάκι υφάδι καθαρό λινάρι». 4. Οι όροι «απροσδιόριστες ίνες» ή «υφαντουργική σύνθεση απροσδιόριστη» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε προϊόν του οποίου η σύνθεση κατά την κατα σκευή δεν μπορεί να προσδιορισθεί ευχερώς. 5. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προ ορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και έχουν τις εκατοστιαίες συνθέσεις που προβλέπονται στις πα ραγράφους 1 έως 4: α) ποσότητα ξένων ινών μέχρι 2% του συνολικού βά ρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος είναι ανε κτή, εφόσον δικαιολογείται τεχνικά και δεν προέρχεται από συστηματική προσθήκη η ανοχή αυτή ανέρχεται σε 5% για τα προϊόντα που λαμβάνονται από τον κύκλο του λαναρίσματος και δεν θίγει την ανοχή που αναφέ ρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 β) ανοχή κατασκευής 3% σε σχέση με το συνολικό βάρος των ινών που αναφέρονται στην ετικέτα επιτρέ πεται μεταξύ των δηλουμένων στη επισήμανση εκα τοστιαίων αναλογιών των ινών και των εκατοστιαίων αναλογιών που προκύπτουν από την ανάλυση η ανοχή αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ίνες που, σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαριθμούνται κατά φθίνουσα κλίμα κα βάρους χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος. Η ανοχή αυτή εφαρμόζεται επίσης για το σκοπό του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο β). Κατά την ανάλυση, οι ανοχές αυτές υπολογίζονται ξεχωριστά. Το συνολικό βάρος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο β), είναι το βάρος των ινών του τελικού προ ϊόντος, εκτός από τις τυχόν ξένες ίνες κατ εφαρμογή της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η άθροιση των ανοχών που προβλέπονται στα στοι χεία α) και β) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι ξένες ίνες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την ανάλυση, με εφαρμογή της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχουν την ίδια χημική φύση με μία ή περισσότερες ίνες που αναφέρονται στην ετικέτα. Στην περίπτωση ειδικών προϊόντων, για τα οποία η κατασκευαστική τεχνική απαιτεί ανοχές ανώτερες από τις ανοχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), επιτρέπονται μεγαλύτερες ανοχές κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 μόνον κατ εξαίρεση και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση που προσκομίζει ο κατασκευαστής. Στις περιπτώσεις αυτές το Γενικό Χημείο του Κράτους ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 8 Με την επιφύλαξη των ανοχών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγρα φος 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5, οι ορατές και απομονώσιμες ίνες των οποίων ο προορισμός έγκειται στη δημιουργία καθαρώς διακοσμητικού αποτελέσμα τος και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 7% του βάρους του έτοιμου προϊόντος μπορούν να μην αναφέρονται στις εκατοστιαίες συνθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7. Το ίδιο ισχύει και για τις ίνες (όπως οι μεταλλικές) που ενσωματώνονται για τη δημιουργία αντιστατικού αποτελέσματος και δεν υπερβαίνουν το 2% του βάρους του έτοιμου προϊόντος. Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρά γραφος 3, αυτά τα ποσοστά πρέπει να υπολογίζονται όχι βάσει του βάρους του υφάσματος, αλλά βάσει του βάρους του στημονιού και του βάρους του υφαδιού ξεχωριστά. Άρθρο 9 1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, πρέπει να φέρουν επισήμαν ση ή σήμανση κατά τη διάθεσή τους στην αγορά για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς. H επισήμανση ή η σήμανση μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπλη ρωθούν με συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα εφόσον αυτά τα προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή ή εφόσον παραδίδονται προς εκτέλεση παραγγελίας κράτους ή άλλου νομικού προ σώπου δημοσίου δικαίου. 2. Οι ονομασίες, οι περιγραφές της σύνθεσης και οι περιεκτικότητες σε υφάνσιμες ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7 και στα παραρτήματα Ι και II πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς επί των εμπορικών εγγρά φων. Αυτή η υποχρέωση αποκλείει κυρίως τη χρήση συντμήσεων στις συμβάσεις, τα τιμολόγια ή τα δελτία πωλήσεως. Επιτρέπεται, εντούτοις, η χρήση μηχανο γραφικού κώδικα εφόσον ο κώδικας επεξηγείται στο ίδιο έγγραφο. 3. Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώληση προς τους καταναλωτές, και ιδίως στους καταλόγους, στα πληροφοριακά φυλλάδια, στις συσκευασίες, στις ετικέτες και στα σήματα, οι ονομασίες, οι περιγραφές της σύνθεσης και οι περιεκτικότητες σε υφάνσιμες ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7 και στα παραρτήματα Ι και II πρέπει να αναγράφονται με τους ίδιους ευανάγνωστους και ευδιάκριτους τυπογραφικούς χαρακτήρες. Ενδείξεις και πληροφορίες άλλες από τις προβλεπό μενες στην παρούσα απόφαση πρέπει να διαχωρίζο νται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις επωνυμίες της επιχείρησης ή στα εμπορικά σήματα που είναι δυ νατόν να αναγράφονται αμέσως μετά τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Εντούτοις, εάν κατά την προσφορά προς πώληση ή κατά την πώληση στους καταναλωτές που προβλέπε ται στο πρώτο εδάφιο, αναγράφεται εμπορικό σήμα ή επωνυμία επιχείρησης που περιλαμβάνει, είτε ως κύριο

4 21494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τίτλο είτε ως επιθετικό προσδιορισμό ή ρίζα, ονομασία που προβλέπεται στο παράρτημα Ι ή που είναι δυνα τόν να προκαλέσει σύγχυση με αυτή, αμέσως μετά το εμπορικό σήμα ή την επωνυμία της επιχείρησης πρέπει να αναγράφονται με σαφείς, ευανάγνωστους και ενιαίους χαρακτήρες οι ονομασίες, οι περιγραφές της σύνθεσης και οι περιεκτικότητες σε υφάνσιμες ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7 και στα παραρτήματα Ι και II. 4. Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώλη ση στον τελικό καταναλωτή, η επισήμανση ή σήμανση που προβλέπονται από το παρόν άρθρο αναγράφεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη μικρή ποσότητα νημάτων ραψί ματος, μανταρίσματος και κεντήματος, η προηγούμενη υποχρέωση εφαρμόζεται μόνο για τη συνολική επισή μανση των συσκευασιών ή στα εκθετήρια προς πώληση. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV σημείο 18, τα μεμονωμένα κομμάτια μπορούν να επισημαίνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας. 1. Δεν απαγορεύεται η χρήση χαρακτηρισμών ή εν δείξεων, σχετικών με τα χαρακτηριστικά προϊόντων, άλλων από εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 και συνάδουν με τα χρηστά εμπορικά ήθη. Άρθρο Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα μέρη μη έχοντα την ίδια πε ριεκτικότητα σε ίνες πρέπει να φέρει ετικέτα επί της οποίας αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ίνες κάθε μέρους. Η επισήμανση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 30% του συνολικού βάρους του προϊόντος, με εξαίρεση τις κύ ριες φόδρες. 2. Δύο ή περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊό ντα έχοντα την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες, τα οποία, σχηματίζουν συνήθως αδιαίρετο σύνολο, μπορούν να φέρουν μία μόνο ετικέτα. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13: α) η σύνθεση σε ίνες των ακόλουθων ειδών κορσε δοποιίας δηλώνεται με την αναγραφή της σύνθεσης όλου του προϊόντος ή την αναγραφή, είτε συνολικά είτε ξεχωριστά, της σύνθεσης των ακόλουθων μερών: i) για τους στηθόδεσμους: εξωτερικό και εσωτερικό ύφασμα των θηκών (φουσκών) και της πλάτης, ii) για τους κορσέδες με ή χωρίς ελάσματα: μπροστι νά, οπίσθια και πλαϊνά τμήματα (πλαστρόν), iii) για τους συνδυασμούς: εξωτερικό και εσωτερικό ύφασμα των θηκών, των μπροστινών και οπίσθιων τμη μάτων (πλαστρόν) και των πλαϊνών τμημάτων (πανώ). Η σύνθεση σε ίνες των ειδών κορσεδοποιίας, πλην των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο, δηλώνεται με την αναγραφή της σύνθεσης όλου του προϊόντος ή με την αναγραφή, είτε συνολικά είτε χωριστά, της σύνθεσης των διαφόρων μερών των ειδών αυτών. Η επισήμανση δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% του συνολικού βάρους του προϊόντος. Η χωριστή επισήμανση των διαφόρων τμημάτων των εν λόγω ειδών κορσεδοποιίας διενεργείται έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να κατανοεί ευχερώς σε ποιο τμήμα του προϊόντος αναφέρονται οι ενδείξεις που περιέχει η ετικέτα β) η σύνθεση σε ίνες των κλωστοϋφαντουργικών προ ϊόντων, που καλούνται devorés, δηλώνεται για όλο το προϊόν και εμφαίνεται με τη χωριστή αναγραφή της σύνθεσης του βασικού υφάσματος και της σύνθεσης των μερών όπου έχει γίνει η σχετική κατεργασία (dévorage), τα μέρη αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά γ) η σύνθεση σε ίνες των κεντητών κλωστοϋφα ντουργικών προϊόντων δηλώνεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται με τη χωριστή αναγραφή της σύνθεσης του βασικού υφάσματος και της σύν θεσης των νημάτων κεντήματος τα μέρη αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά. Αν τα κεντητά μέρη αντι προσωπεύουν λιγότερο από 10% της επιφάνειας του προϊόντος, αρκεί να δηλώνεται η σύνθεση του βασικού υφάσματος δ) η σύνθεση των νημάτων που αποτελούνται από πυρήνα και επένδυση, τα οποία συντίθενται από δια φορετικές ίνες και παρουσιάζονται υπό τη μορφή αυτή στους καταναλωτές, δηλώνεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται με τη χωριστή ένδειξη της σύν θεσης του πυρήνα και της επένδυσης τα μέρη αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά ε) η σύνθεση σε ίνες των κλωστοϋφαντουργικών προ ϊόντων από βελούδο ή χνουδάτο ύφασμα (πλούσα) ή των ομοειδών τους δηλώνεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται χωριστά για τα δύο συστατικά μέρη, όταν τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από δια φορετική βάση και επιφάνεια χρήσεως, και συντίθενται από διαφορετικές ίνες τα μέρη αυτά πρέπει να ανα φέρονται ονομαστικά στ) η σύνθεση των καλυμμάτων δαπέδου και των ταπήτων, των οποίων η βάση και το στρώμα της επι φάνειας χρήσεως συντίθενται από διαφορετικές ίνες, μπορεί να δηλώνεται μόνο για το στρώμα της επιφάνει ας χρήσεως που πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά. Άρθρο Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 9 και 10: α) Δεν απαιτείται, για τα κλωστοϋφαντουργικά προ ϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), επισήμανση ή σήμανση φέρουσα την ονομασία και την ένδειξη της συνθέσεως. Αν, εντούτοις, αυτά τα προϊόντα φέρουν επισήμανση ή σήμανση, καθορίζουσα την ονομασία, τη σύνθεση, ή την επωνυμία της επιχείρησης ή το εμπορικό σήμα, όπου περιλαμβάνονται είτε ως κύρι ος τίτλος είτε υπό μορφή επιθετικού προσδιορισμού ή ρίζας, ονομασία προβλεπόμενη στο παράρτημα Ι ή ονομασία τέτοιας φύσεως που ενδέχεται να προκαλέ σει σύγχυση με αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 10 β) τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιλαμβά νονται στο παράρτημα IV εφόσον είναι του ιδίου τύπου και της ιδίας συνθέσεως μπορούν να διατεθούν προς πώληση ως σύνολο με γενική επισήμανση που φέρει τις ενδείξεις συνθέσεως που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση γ) η ετικέτα με τη σύνθεση των κλωστοϋφαντουργι κών προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο μπορεί να επικολλάται μόνο στο κομμάτι ή το τόπι που προσφέ ρεται προς πώληση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η παρουσία κατά την πώληση των προϊόντων της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε ο τελικός καταναλωτής να είναι πραγμα τικά σε θέση να γνωρίζει τη σύνθεση των προϊόντων αυτών. Άρθρο 12 Κάθε πληροφορία που παρέχεται κατά τη διάθεση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην αγορά, δεν πρέ πει να προκαλεί σύγχυση με τις ονομασίες και τις ενδεί ξεις που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση. Άρθρο 13 Για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 και των άλλων διατάξεων της παρούσας απόφασης των σχετικών με την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊό ντων, τα ποσοστά σε ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μέρη που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία: α) για όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: μη κλω στοϋφαντουργικά μέρη, ούγιες, ετικέτες και εμβλήματα, μπορντούρες και γαρνιτούρες που δεν αποτελούν ανα πόσπαστο τμήμα του προϊόντος, κουμπιά και πόρπες που καλύπτονται από ύφασμα, εξαρτήματα, διακοσμητι κά, μη ελαστικές κορδέλες, ελαστικά νήματα και ταινίες που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του προϊόντος και, υπό τους όρους του άρθρου 8, ορατές και απομονώσιμες ίνες διακοσμητικής χρήσεως, καθώς και αντιστατικές ίνες β) για τα καλύμματα δαπέδου και τους τάπητες: όλα τα συστατικά μέρη εκτός από το στρώμα της επιφά νειας χρήσεως γ) για τα υφάσματα των καλυμμάτων επίπλων: τα στημόνια και τα υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσμα τος που δεν αποτελούν μέρους του στρώματος της επιφάνειας χρήσεως δ) για τις υφασμάτινες επενδύσεις τοίχων, τα στόρια και τις κουρτίνες: στημόνια και υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσματος που δεν αποτελούν μέρος της καλής όψης του υφάσματος ε) για τα άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: ενι σχύσεις, είδη επικολλήματος πάνω στο κλωστοϋφα ντουργικό προϊόν, νήματα ραψίματος και συναρμολόγη σης (εκτός αν αντικαθιστούν το υφάδι ή/και το στημόνι του υφάσματος), παραγεμίσματα που δεν έχουν μονω τική λειτουργία και, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 1, φόδρες. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου: i) δεν θεωρούνται είδη στήριξης που πρέπει να απομακρυνθούν τα υφάσματα βάσης των κλωστοϋ φαντουργικών προϊόντων τα οποία χρησιμεύουν ως υποστρώματα της επιφάνειας χρήσεως, και ειδικότερα τα υφάσματα βάσης των κουβερτών και των διπλών υφασμάτων και οι βάσεις από βελούδο ή πλούσα και συναφών ειδών, ii) ως «σκληρυντικά και ενισχυτικά» νοούνται τα νή ματα ή τα υλικά που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος για να ενισχύουν ή να τους προσδίδουν σκληρότητα και πάχος στ) οι λιπαρές ουσίες, συνδετικές ουσίες, ενισχυτικά βάρους, κολαριστικά και διογκωτικές ύλες, προϊόντα εμποτισμού, βοηθητικά προϊόντα βαφής και τυποβα φικής και άλλα προϊόντα επεξεργασίας των κλωστο ϋφαντουργικών. Με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, που εκδίδονται βάσει του εδαφίου δ παρ.8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντι καταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95 (ΦΕΚ 211/Α/ ) και του άρθρου 122 του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», καθορίζονται οι περιεκτικό τητες των ανωτέρω ουσιών ώστε να μην οδηγείται σε πλάνη ο καταναλωτής. Άρθρο Οι έλεγχοι του κατά πόσον τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συμφωνούν με τις ενδείξεις της σύνθεσης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, διενεργού νται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης των υφανσί μων ινών που καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 460/83 (ΦΕΚ 175/Α/ ) και στην 31/98 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 583/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το σκοπό αυτό, οι ποσοστιαίες αναλογίες των ινών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 προσδι ορίζονται σε άνυδρη μάζα, χρησιμοποιώντας το συμ βατικό συντελεστή που προβλέπεται για κάθε ίνα στο παράρτημα V, αφού απομακρυνθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13. Άρθρο Για λόγους που αφορούν τις ονομασίες και τις ενδεί ξεις της συνθέσεως, δεν απαγορεύεται ούτε εμποδίζε ται η διάθεση στην αγορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εμποδί ζουν την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν σχετι κά με την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέμιτου ανταγω νισμού. Άρθρο 16 Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1/6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/1986, ΦΕΚ 1160/Β/ Διόρθωση σφάλματος) με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της και ιδία οι αποφάσεις: 1. Φ1/5156 «Ονομασίες Υφανσίμων Ινών και επισήμανση αυτών» (Φ.Ε.Κ. 879/Β/ ), 2. Φ1/1208/ «Ονομασίες Υφανσίμων Ινών και επισήμανση αυτών» (Φ.Ε.Κ. 636/Β/ ), 3. Ζ3/554/ «Ονομασίες Υφανσίμων Ινών και επισήμανση αυτών» (Φ.Ε.Κ. 653/Β/ ), 4. Ζ3/1263/ «Ονομασίες Υφανσίμων Ινών και επισήμανση αυτών» (Φ.Ε.Κ. 1457/3/ ), 5. Ζ3/1758/ «Ονομασίες Υφανσίμων Ινών και επισήμανση αυτών» (Φ.Ε.Κ. 2444/Β/ ) καθώς και κάθε άλλη. Άρθρο 17 Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. Άρθρο 18 Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από τα παραρτή ματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

6 21496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 4) α/α Ονομασία Περιγραφή ινών 1 Μαλλί (1) Ίνα από το τρίχωμα προβάτου (Ovis aries) Αλπακάς, λάμα, καμηλό, κασμίρ, 2 μοχέρ,αγκορά, Τρίχες των ακολούθων ζώων: αλ βικούνα, γιάκ, πακά, λάμα καμήλου, αιγός, κασμίρ, γουανάκο, αιγός Αγκύρας, κουνελιού Αγκύρας, κασγκορά,καστόρι, βικούνας, γικ, γουανάκο, αιγός κα λουτρ, συνοδευ σγκορά, καστόρι, λουτρ όμενη ή μη από τη λέξη «μαλλί» ή «τρίχα» (1) 3 Τρίχες ή ίνες τύπου τριχών αλόγου, μετά ή άνευ ενδείξεως του είδους του ζώου (π.χ.τρίχες βοοειδών, τρίχες κοινής αιγός, τρί χες αλόγου) 4 Μετάξι 5 Βαμβάκι 6 Καπόκ 7 Λινάρι 8 Καννάβι 9 Γιούτα 10 Άμπακας (καννάβι βανίλας) 11 Άλφα Κόιρ (ίνα κοκο φοίνικα) Σπαρτοΐνα (ίνα τζενίστας) 14 Ραμί 15 Σιζάλ 16 Sunn Τρίχες διαφόρων ζώων μη αναφε ρομένων στους αύξοντες αριθμούς 1 και 2 Ίνα παραγομένη αποκλειστικά από έντομα που κλώθουν μετάξι Ίνα λαμβανομένη από τους σπό ρους του βαμβακιού (Gossypium Ίνα λαμβανομένη από το εσωτερι κό του καρπού του δένδρου καπόκ (Ceiba pentandra) Ίνα λαμβανομένη από το στέ λεχος του φυτού λινάρι (Linum usitatissimum Ίνα λαμβανομένη από το στέλε χος του φυτού καννάβι (Cannabis sativa) Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των φυτών Corchorus olitorius και Corchorus capsularis. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εξομοιώνονται προς τη γιούτα οι ίνες που λαμβάνονται από το στέλεχος των φυτών: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata Ίνα λαμβανομένη από τον κολεό του φύλλου των φυτών Musa textilis Ίνα λαμβανομένη από το φύλλο του φυτού Stipa tenacissima Ίνα λαμβανομένη από τον καρπό του κοκοφοίνικα (Cocos nucifera Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος του Cytisus Scoparius ή/και του Spartium junceum Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος των ασιατικών φυτών Boehmeria nivea και Boehmeria tenacissima Ίνα λαμβανομένη από τα φύλλα του φυτού αγόνη ή αγανή Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Κροταλαρίας η γιουγκοειδής 17 Χενέκουεν 18 Maguey 19 Οξεική 20 Αλγινική 21 Χαλκαμμωνιακή 22 Μοντάλ 23 Πρωτεϊνική 24 Τριοξεϊκή 25 Ίνα βισκόζης (τε χνητό μετάξι) 26 Ακρυλική 27 Χλώριο ίνα 28 Φθόριο ίνα 29 Μοντακρυλική 30 Πολυαμιδική ή νάυλον 31 Αραμιδική Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Αγαύης fourcroydes Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Αγαύης cantala Ίνα οξεικής κυτταρίνης της οποίας το ποσοστό των ακετυλιωμένων υδροξυλομάδων κυμαίνεται μεταξύ 74 και 92% Ίνα λαμβανομένη από μεταλλικά άλατα του αλγινικού οξέος Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανομένη διά της μεθόδου της χαλκαμμωνίας Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμ βανομένης μέσω τροποποιημένης διαδικασίας βισκόζης με μεγάλη δύναμη θραύσεως και όταν είναι βρεγμένη μεγάλο συντελεστή ελα στικότητας. Η δύναμη θραύσεως (BC) της ίνας με κανονική περιεκτικότητα υγρασίας και η δύναμη (ΒΜ) που απαιτείται για επιμήκυνση της βρεγ μένης ίνας κατά 5% πρέπει να είναι: BC (σε centinewton) 1,3 ( T) + 2 T BM (σε centinewton) 0,5 ( T) όπου Τ είναι η μέση μάζα ανά μονά δα μήκους εκφρασμένη σε decitex Ίνα λαμβανομένη από φυσικές πρω τεϊνικές ουσίες, αναγεννημένες και σταθεροποιημένες με χημικές ουσίες Ίνα από οξεϊκή κυτταρίνη της οποί ας τουλάχιστον το 92% των υδρο ξυλομάδων είναι ακετυλιωμένες Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανομένη διά της μεθόδου της βισκόζης (για την παραγωγή) συνε χούς νήματος και μη συνεχών ινών μακρομόρια περιέχουσα ακρυλονι τριλική ομάδα στην άλυσο τουλά χιστον 85% (κατά μάζα) μακρομόρια που περιέχει στην άλυσο μονομερείς ομάδες βινυλο χλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50% (κατά μάζα) μακρομόρια που λαμβάνονται από αλειφατικούς μονομερείς φθοριο άνθρακες μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές ομάδες με ταξύ 50% και 85% κατά μάζα Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρο μορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενους αμιδικούς δεσμούς το 85% των οποίων συν δέεται με αλειφατικές ή κυκλοα λειφατικές ομάδες Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομο ρίων που αποτελούνται από αρωμα τικές ομάδες συνδεόμενες μεταξύ τους με αμιδικούς και ιμιδικούς δεσμούς των οποίων τουλάχιστον το 85% συνδέεται απευθείας με δύο αρωματικούς πυρήνες ο αριθμός των ιμαδικών δεσμών, όταν αυτοί υπάρχουν,δεν δύναται να ξεπερνά τον αριθμό των αμιδικών δεσμών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πολυιμιδική 33 Λυοσέλ (2) 34 Πολυλακτίδιο 35 Πολυεστερική Ίνα πολυαιθυλε νίου Ίνα πολυπροπυ λενίου Ίνα πολυκαρβα μιδίου Ίνα πολυουρε θάνης 40 Βινυλική 41 Τριβινυλική 42 Ελαστομερής 43 Ελαστομερής πο λυουρεθάνη Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρο μορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ιμιδομάδες Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω διαδικασίας διάλυσης και νηματοποίησης σε οργανικό διαλύτη, δίχως σχηματι σμό παραγώγων μακρομόρια, περιέχουσα στην άλυ σο τουλάχιστον 85% (κατά μάζα) μονάδες εστέρα γαλακτικού οξέος προερχόμενες από φυσικά σάκχα ρα, και η οποία έχει σημείο τήξης τουλάχιστον 135 C μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και τερεφθαλικό οξύ τουλάχιστον 85% κατά μάζα Ίνα σχηματιζόμενη από κεκορε σμένα γραμμικά μακρομόρια αλει φατικών υδρογονανθράκων άνευ υποκαταστατών Ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμέ να γραμμικά μακρομόρια αλειφατι κών υδρογονανθράκων στα οποία ένα παρά ένα άτομο άνθρακος φέρει ως διακλάδωση μεθυλομάδα σε συμμετρική διάταξη και χωρίς μεταγενέστε ρες υποκαταστάσεις μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουριυλενίου (NH CO NH) μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουρεθάνης μακρομόρια των οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκο όλη με ποικίλους βαθμούς ακετυ λιώσεως Ίνα σχηματιζόμενη από το τριμερές του ακρυλοντριλίου, από το μονο μερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου βινυλικού μονομερούς από τα οποία κανένα δεν υπερβαί νει το 50% της συνολικής μάζας Ελαστική ίνα συνιστάμενη είτε από φυσικό ή συνθετικό πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα πολυ μερισμένα διένια, με ή χωρίς ένα ή περισσότερα βινυλικά μονομερή και η οποία όταν τείνεται με τάση μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού μήκους επανέρχεται ταχέως και κατ ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μετά την αφαίρεση της τάσεως Ελαστική ίνα συνιστάμενη από πολυουρεθάνη τουλάχιστον κατά 85% κατά μάζα η οποία, εκτεινομέ νη με τάση μέχρι του τριπλασίου του αρχικού μήκους της, επανέρ χεται ταχέως και κατ ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μόλις αφαι ρεθεί η τάση 44 Ίνα υάλου Ίνα συνιστάμενη από γυαλί Ονομασία αντι στοιχούσα στο υλικό από το οποίο αποτε 45 λούνται οι ίνες Ίνες λαμβανόμενες από διάφορα π.χ. μεταλλι υλικά ή νέα υλικά μη αναφερόμενα κές (Metallique, σε άλλο σημείο του παραρτήματος metallise) αμί αντος, χάρτης συνοδευόμενη ή μη από τη λέξη «νήμα» ή «ίνα» 46 Ελαστοπολυεστέ ρας 47 Ελαστολεφίνη 48 Μελαμίνη Ίνα που σχηματίζεται από την αλ ληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χημικά διακριτών γραμμικών μα κρομορίων σε δύο ή περισσότερες δια κριτές φάσεις (εκ των οποίων καμία δεν υπερβαίνει το 85% κατά βάρος), η οποία περιέχει ομάδες εστέρων ως κυρίαρχη μονάδα αναφοράς (του λάχιστον κατά 85%) και η οποία, ύστερα από κατάλ ληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά μιάμιση φορά του αρχικού της μήκους και αφεθεί, επανακτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της μήκος Ίνα αποτελούμενη σε ποσοστό τουλάχιστον 95% (της μάζας) από μακρομόρια μερικώς φέροντα σταυροδεσμούς, η οποία συντίθε ται από αιθυλέ νιο και τουλάχιστον μία ακόμα ολεφίνη και η οποία, όταν επιμηκύνεται κατά μιάμιση φορά το αρχικό της μήκος και αφήνεται ελεύθερη, ανακτά γρήγο ρα και σε μεγάλο βαθμό το αρχικό της μήκος ίνα σχηματιζόμενη σε ποσοστό τουλάχιστον 85% της μάζας από μακρομόρια φέροντα σταυρο δεσμούς/σταυροειδείς δεσμούς αποτελούμενα από παράγωγα μελαμίνης» (1) Η ονομασία «μαλλί» του αύξοντος αριθμού 1 μπορεί να χρησιμοποιείται και για να υποδηλώνει μείγμα ινών, προερχομένων από το τρίχωμα του προβάτου, και τρι χών από εκείνες που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του αύξοντος αριθμού 2. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουρ γικά προϊόντα των άρθρων 5 και 6, καθώς και σε εκείνα του άρθρου 7, στο βαθμό που τα τελευταία αποτελού νται κατά μέρος από τις ίνες των αύξοντων αριθμών 1 και 2. (2) Ως «οργανικός διαλύτης» νοείται μείγμα οργανικών χημικών προϊόντων και ύδατος.

8 21498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στα βουλγαρικά : «необработена вълна», στα ισπανικά : «lana virgen» ή «lana de esquilado», στα τσεχικά : «střižní vlna», στα δανικά : «ren, ny uld», στα γερμανικά : «Schurwolle», στα εσθονικά : «uus vill», στα ελληνικά : «παρθένο μαλλί», στα αγγλικά : «virgin wool» ή «fleece wool», στα γαλλικά : «laine vierge» ή «laine de tonte», στα ιταλικά : «lana vergine» ή «lana di tosa», στα λεττονικά : «pirmlietojuma vilna» ή «jaunvilna», στα λιθουανικά : «natūralioji vilna», στα ουγγρικά : «élőgyapjú», στα μαλτέζικα : «suf verġni», στα ολλανδικά : «scheerwol», στα πολωνικά : «żywa wełna», στα πορτογαλικά : «lã virgem», στα ρουμανικά : «lână virgină», στα σλοβακικά : «strižnα vlna», στα σλοβενικά : «runska volna», στα φινλανδικά : «uusi villa», στα σουηδικά : «ren ull». * *

9 ΦΕΚ 1394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Προϊόντα που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική επισήμανση ή σήμανση [που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)] 1. Βάτες 2. Λουριά ρολογιών από υφάνσιμες ύλες (μπρασελέ) 3. Ετικέτες και εμβλήματα 4. Πιάστρες (λαβές παραγεμισμένες από υφάνσιμες ύλες) 5. Καλύμματα τσαγιέρας 6. Καλύμματα προστατευτικά 7. Μανίκια προστατευτικά 8. Μανσόν (περιχειρίδες) εκτός από τις peluche 9. Τεχνητά λουλούδια 10. Πελότες (ή μαξιλαράκια για βελόνες) 11. Ζωγραφισμένοι καμβάδες 12. Υφάνσιμα προϊόντα προς ενίσχυση και υποστήριξη 13. Πιλήματα 14. Χρησιμοποιημένα υφάνσιμα προϊόντα εφόσον αυτά δηλώνονται ως χρησιμοποιημένα 15. Γκέτες 16. Υλικά συσκευασίας άλλα εκτός από καινουργή και πωλούμενα ως μη καινουργή 17. Καπέλα και πίλημα 18. Δερμάτινα είδη σελοποιίας από υφάνσιμες ύλες 19. Είδη ταξιδίου από ύφασμα 20. Είδη επιστρώσεως κεντητά στο χέρι, έτοιμα ή μισοέτοιμα, και υλικά για την κατασκευή τους, συμπε ριλαμβανομένων και των κλωστών κεντήματος που πωλούνται χωριστά από τον καμβά και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ή συσκευασία ώστε να χρησιμοποι ούνται σε τέτοια είδη 21. Φερμουάρ 22. Κουμπιά και πόρπες καλυμμένα με ύφασμα 23. Καλύμματα βιβλίων από ύφασμα 24. Παιχνίδια 25. Υφασμάτινα μέρη ειδών υποδήσεως εκτός ζεστής φόδρας 26. Μικρά τραπεζομάντηλα αποτελούμενα από διά φορα υλικά και των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 500 cm2 27. Γάντια φούρνου και πετσετάκια 28. Καλύμματα αυγών 29. Θήκες καλλυντικών 30. Υφασμάτινες θήκες για καπνό 31. Υφασμάτινα κουτιά/θήκες για γυαλιά, τσιγάρα και πούρα, αναπτήρες και χτένες 32. Είδη προστασίας κατά την άθληση εκτός από γάντια 33. Θήκες για είδη τουαλέτας 34. Θήκες για παπούτσια 35. Είδη κηδειών 36. Προϊόντα μιας χρήσης εκτός από τις γάζες Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας θεωρού νται προϊόντα μιας χρήσης τα υφάνσιμα είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μία φορά μόνο ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και τα οποία άμα χρησιμοποιηθούν κανονικά αποκλείεται να ξαναγίνουν κατάλληλα για την ίδια ή παρόμοια μεταγενέστερη χρησιμοποίηση. 37. Υφάνσιμα είδη υποκείμενα στους κανόνες της Ευ ρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και καλυπτόμενα από σχετική ένδειξη και παραπομπή, επαναχρησιμοποιούμενοι επί δεσμοι για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και εν γένει υφάνσιμα ορθοπεδικά είδη 38. Υφάνσιμα είδη μεταξύ άλλων σκοινιά, χοντρά σκοι νιά και σπάγκοι (με την επιφύλαξη του σημείου 12 του παραρτήματος IV), που προορίζονται κανονικά: (α) να χρησιμοποιηθούν κατά οργανικό τρόπο σε δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης των αγαθών (β) να ενσωματωθούν σε μηχανές, εγκαταστάσεις (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κ.λπ.), οικιακές και άλλες συσκευές οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα, ή να χρησιμεύσουν στη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους εξαιρούνται τα αδιάβροχα καλύμματα και τα υφασμάτινα εξαρτήματα των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται χωριστά από τα αυτοκίνητα. 39. Υφάνσιμα είδη προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες ασφάλειας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις κα θόδου για περίπτωση κινδύνου, αντιπυρικές διατάξεις, αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά ενδύματα (για παράδειγμα αυτά που παρέχουν προστασία από φωτιά, χημικές ουσίες ή άλλους κινδύνους) 40. Φουσκωτές κατασκευές με εσωτερική πίεση (γυ μναστήρια, περίπτερα εκθέσεων, χώροι αποθήκευσης κ.λπ.), υπό τον όρο να παρέχονται ενδείξεις σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστι κά των ειδών αυτών 41. Ιστία 42. Υφάνσιμα είδη για ζώα 43. Σημαίες και λάβαρα

10 21500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Προϊόντα για τα οποία απαιτείται μόνο συνολική σήμανση ή επισήμανση [που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)] 1. Ύφασμα για καθάρισμα του πατώματος 2. Ύφασμα για καθάρισμα 3. Κρόσια και είδη διακοσμήσεως 4. Είδος γαρνιτούρας (παρμαντερί) 5. Ζώνες 6. Τιράντες 7. Ράντες και καλτσοδέτες 8. Κορδόνια για παπούτσια και μπότες 9. Κορδέλλες 10. Ελαστικό 11. Είδη συσκευασίας καινουργή και πωλούμενα ώς καινουργή 12. Σπάγκος για πακετάρισμα και γεωργικές χρήσεις σπάγκοι, σκοινιά και χοντρά σκοινιά άλλα από όσα ανα φέρονται στο σημείο 38 του παραρτήματος ΙΙΙ [1] 13. Μικρά τραπεζομάντηλα 14. Μαντήλια χειρός 15. Δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά 16. Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά 17. Σαλιάρες γάντια και πετσετάκια του μπάνιου 18. Κλωστές του ραψίματος, του μανταρίσματος και του κεντήματος, συσκευασμένες ώστε να πουληθούν λιανικώς σε μικρές ποσότητες, και με καθαρό βάρος όχι μεγαλύτερο από 1 g 19. Κορδέλλες για κουρτίνες και περσιδωτά παραθυρόφυλλα [1] Για τα υφάνσιμα προϊόντα του σημείου αυτού που πωλούνται κομμένα, συνολική επισήμανση είναι η επισή μανση του ρολού. Στα σκοινιά και καλώδια του σημείου αυτού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όσα χρησιμο ποιούνται στην ορειβασία και στα θαλάσσια σπορ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμβατικοί συντελεστές χρησιμοποιούμενοι για τον υπολογισμό της μάζας των ινών που περιέχονται σε ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν (που αναφέρονται στο άρθρο 14) α/α ίνας Ίνες Αναλογίες 1 2 Μαλλί και τρίχες ζώων: κτενισμένες ίνες (πενιέ) 18,25 λαναρισμένες ίνες (καρντέ) 17,00 (1) 3 Τρίχες ζώων: κτενισμένες ίνες (πενιέ) 18,25 λαναρισμένες ίνες (καρντέ) 17,00 (1) Τρίχες αλόγου: κτενισμένες ίνες (πενιέ) 16,00 λαναρισμένες ίνες (καρντέ) 15,00 4 Μετάξι 11,00 5 Βαμβάκι κανονικές ίνες 8,50 μερσερισμένες ίνες 10,50 6 Καπόκ 10,90 7 Λινάρι 12,00 8 Καννάβι 12,00 9 Γιούτα 17,00 10 Αμπακάς 14,00 11 Άλφα 14,00 12 Κόιρ 13,00 13 Σπαρτοΐνα 14,00 14 Ραμί (λευκασμένη ίνα) 8,50 15 Σιζάλ 14,00 16 Sunn 12,00 17 Χενέκουεν 14,00 18 Maguey 14,00 19 Οξεική 9,00 20 Αλγινική 20,00 21 Χαλκαμμωνιακή 13,00 22 Μοντάλ 13,00 23 Πρωτεϊνική 17,00 24 Τριοξεική 7,00 25 Βισκόζη 13,00 26 Ακρυλική 2,00 27 Χλωριοΐνα 2,00 28 Φθοριοΐνα 0,00 29 Μοντακρυλική 2,00 30 Πολυαμιδική ή νάιλον: μη συνεχής ίνα 6,25 συνεχής 5,75 31 Αραμιδική 8,00 32 Πολυιμιδική 3,50 33 Λυοσέλ 13,00 34 Πολυλακτίδιο 1,50 35 Πολυεστερική μη συνεχής ίνα 1,50 συνεχής 1,50 36 Πολυαιθυλενική 1,50 37 Πολυπροπυλενική 2,00 38 Πολυκαρβαμιδική 2,00 39 Πολυουρεθάνης μη συνεχής ίνα 3,50 συνεχής 3,00 40 Βινυλική 5,00 41 Τριβινυλική 3,00 42 Ελαστομερής 1,00 43 Ελαστομερής πολυουρεθάνη 1,50 44 Ίνα γυαλιού: με μέση διάμετρο ανώτερη των 5 mm 2,00 με μέση διάμετρο ίση ή κατώτε ρη των 5 mm 3,00 45 Μεταλλική ίνα 2,00 Metallised ίνα 2,00 Αμιάντου 2,00 Χάρτινη ίνα 13,75 46 Ελαστοπολυεστέρας 1,50 47 Ελαστολεφίνη 1,50 48 Μελαμίνη 7,00 (1) Ο συμβατικός συντελεστής 17,00% χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει μαλλί ή/και τρίχες ζώων υπάγεται στον κύκλο λαναρισμένο ή κτενισμένο. Άρθρο 19 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

12 21502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: http://edu.klimaka.gr ΠΕ 18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.06.26 09:45:15 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 15903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα