Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, / /2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Αντικείμενο της προμηθείας Αναθέτουσα αρχή Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού Ισχύουσα νομοθεσία Προϋπολογισμός Εγγύηση συμμετοχής Ημερομηνία - ώρα λήξης υποβολής προσφορών Δικαίωμα προαίρεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1002/2015 Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρολογικό υλικό (ενδεικτικά λαμπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κλπ.). ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Η Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 1% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ / /2015, ώρα Πληροφορίες Τηλ.: Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης Φαξ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σελίδα 1 από 2

4 Σελίδα 2 από 2

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της αριθ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών διατάξεων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». 7. Την με αριθμό 1002/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 8. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ).. 9. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Την με αριθμό 531/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για το έτος Την με αριθμό 44/2015 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό. 12. Την με αριθμό /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου (ΑΔΑ..), περί διάθεσης πίστωσης. 13. Την με αριθμό /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου (ΑΔΑ..), περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης. προκηρύσσει Σελίδα 1 από 10

6 πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV ), με σκοπό την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου, με προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α. Ειδικότερα, η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: / /2015, 10:00, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνο , φαξ ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: i. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. ii. Ο προϋπολογισμός της μελέτης. iii. H τεχνική έκθεση και προδιαγραφές. iv. Οι συγγραφές υποχρεώσεων. v. Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Επομένως, η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε ,00 Ευρώ (60.000,00 Ευρώ είναι το καθαρό ποσό για την προμήθεια, ενώ σε ,00 Ευρώ ανέρχεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.). Θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Παγγαίου βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2015 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω κωδικούς εξόδων: Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Πιστώσεις / Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους ,00 Απόφαση ψήφισης πίστωσης είναι η. της Οικονομικής Επιτροπής. Σελίδα 2 από 10

7 ΑΡΘΡΟ 6: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ , Ελευθερούπολη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: website: ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: i. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά. ii. Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. iii. Κοινοπραξίες προμηθευτών. που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών όπως τα υπό προμήθεια. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: Ι. Για τους Έλληνες πολίτες: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. Εάν το είδος των εργασιών δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών, το γεγονός αυτό θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (τόσο οι εργοδότες όσο και τυχόν απασχολούμενο προσωπικό). 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. (γ) Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (δ) Τα προσφερόμενα είδη είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές τις μελέτης. ΙΙ. Για τους αλλοδαπούς: Τα ως άνω όπως για τους Έλληνες πολίτες. ΙΙΙ. Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων (Ι) και (ΙΙ) αντίστοιχα. Η υπεύθυνη δήλωση περί ποινικού μητρώου (Ι.3) αφορά στους νόμιμους εκπρόσωπους αυτών. IV. Για τους συνεταιρισμούς: Σελίδα 3 από 10

8 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, (β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., (γ) Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, (δ) Τα προσφερόμενα είδη είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης (σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τότε αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού). V. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα (όλα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 3. Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, εννοείται αυτή του Ν. 1599/1986, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 4. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο, έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σελίδα 4 από 10

9 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, προσκομίζουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 6. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά πρέπει να φέρει μαζί του τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης. Οι προμηθευτές στο υποβαλλόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναφέρουν, το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών της μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Επίσης: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις και άλλες δαπάνες για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 8), θα συμπεριλαμβάνονται και θα συνυπολογίζονται στην τιμή προσφοράς. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Για την υποβοήθηση των διαγωνιζομένων, στο Παράρτημα Β παρέχονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. Τα υποδείγματα αυτά μπορεί να μην ακολουθούνται, εάν ο Σελίδα 5 από 10

10 συμμετέχων προσκομίσει γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 600,00 Ευρώ. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο Δήμο Παγγαίου και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 9). 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% (πέντε τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δυο (2) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση. Για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν περαιτέρω οι διατάξεις του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος πλέον θα αναφέρεται ως ο κυρίως φάκελος. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Η επωνυμία του συμμετέχοντος. Ο τίτλος της προμηθείας, ο αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής. β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 6 από 10

11 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά. Έτσι, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. Το παραπάνω όργανο μονογράφει κατά φύλλο, σφραγίζει και ελέγχει ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. β. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. 3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά και την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης (συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές), επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 13: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη οικονομικά χαμηλότερη προσφορά ανά είδος, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η τιμή. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά την προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. 5. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον η προσφορά τους είναι σύμφωνη ως προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Σελίδα 7 από 10

12 ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 150 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού που είναι η Οικονομική Επιτροπή (Ελ. Συν. Τμήμα VI 2263/2011 και Ελ. Συν. Στ' Κλιμάκιο Πράξη 121/2011). Εφόσον εκδοθεί μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών κατακυρωτική απόφαση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ειδοποιείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιμή, τον φορέα που προορίζεται το υλικό, τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23, 34 και 35 του Κανονισμού 11389/1993. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια όργανα του δήμου, εντός τριών (3) ημερών, στις Σελίδα 8 από 10

13 αποθήκες του Δήμου Παγγαίου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 33 της Υ.Α /1993 (ΕΚΠΟΤΑ) για εκπρόθεσμη παράδοση. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Εφόσον, κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών προκύψει ακαταλληλότητα αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου. ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά (όπως και οι παραδόσεις) με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών προϋπολογισμού μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η αναγκαία νόμιμη διοικητική διαδικασία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, εκτός εάν οι ποσότητες εξαντληθούν νωρίτερα. Εάν οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί χρονικά έως την παράδοση του συνόλου των ποσοτήτων. Καμία σύμβαση δεν δύναται να υπογραφεί πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 19: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Ελευθερούπολη /.../2015 Ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης Σελίδα 9 από 10

14 Σελίδα 10 από 10

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από εντολή Δημάρχου και αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (κατασκευή και συντήρηση ή επισκευή εγκαταστάσεων φωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του σε κτίρια, αντλιοστάσια, δρόμους κλπ.). Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρολογικό υλικό (ενδεικτικά λαμπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κλπ.). Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20/ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή τα άρθρα 23 παρ. 4, 5, 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/93), του Νόμου 2286/95 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά μετά από εντολή και όπως απαιτείται με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών το Δήμου. Ελευθ/πολη, Ο Συντάξας Ευαγγέλου Νικόλαος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Ε Σελίδα 1 από 2

16 Σελίδα 2 από 2

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1002/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή υλικών μον. ποσότητα τιμή μον. σύνολο 1 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 1000 W ΑΤΜΩΝ Na τεμ. 10 7,50 75,00 2 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ W ΑΤΜΩΝ Na τεμ ,00 300,00 3 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 400 W τεμ , ,00 4 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 250 W τεμ ,00 800,00 5 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 125 W τεμ ,80 324,00 6 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 70 W τεμ ,00 800,00 7 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Hg 125 W τεμ. 30 7,50 225,00 8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 1000 W HQI Hg ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ ,00 700,00 9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W HQI Hg ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ ,00 850,00 10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W HQI ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ ,80 504,00 11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΧΛΑΔΙ τεμ. 30 8,20 246,00 12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΧΛΑΔΙ τεμ. 20 6,20 124,00 13 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ Na (SON) ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ , ,00 14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ Na ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ ,00 700,00 15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150 W HQI ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ τεμ. 2 9,00 18,00 16 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ τεμ ,00 420,00 17 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ τεμ ,00 420,00 18 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150 W ΑΤΜΩΝ Na ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ τεμ. 1 11,00 11,00 19 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ τεμ , ,00 20 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 75W 78MM τεμ. 10 3,00 30,00 21 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 100W 78MM τεμ. 5 3,00 15,00 22 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 150W 78MM τεμ. 5 3,00 15,00 23 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 100W 117MM τεμ. 5 3,00 15,00 24 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 200W 117MM τεμ. 15 3,00 45,00 25 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 400W 117MM τεμ. 15 3,00 45,00 26 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W τεμ ,00 200,00 27 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 W τεμ ,70 270,00 28 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58 W 220 VOLT CCT K: 6500 τεμ ,15 315,00 29 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23 W τεμ , ,00 30 STARTER ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18,36,58 W τεμ ,35 70,00 31 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X1,5 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 300 0,13 39,00 32 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X2,5 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 300 0,20 60,00 33 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X10 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 100 0,80 80,00 34 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X16 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 100 1,25 125,00 35 ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3X1,5 Τ.Χ. ΝΥΜ m 600 0,45 270,00 36 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ m 300 0,50 150,00 37 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X2,5 Τ.Χ. ΝΥΥ m 300 0,70 210,00 38 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X4 Τ.Χ. ΝΥΥ m 200 1,10 220,00 39 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X10+1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ m 100 2,70 270,00 40 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X2,5 Τ.Χ. ΝΥΥ m 300 1,20 360,00 41 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X4 Τ.Χ. ΝΥΥ m 200 1,80 360,00 42 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X6 Τ.Χ. ΝΥΥ m 200 2,60 520,00 43 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X10+1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ m 200 4,35 870,00 44 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6 500MHZ 4X2X23 AWG m 610 0,30 183,00 45 ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT6 500 MHZ 4X2X23 AWG m 305 0,40 122,00 46 ΚΑΛΩΔΙΟ CBL660 ΉΧΟΥ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ m 1 0,30 0,30 47 ΚΑΛΩΔΙΟ CBL 750 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ m 1 0,80 0,80 48 ΚΑΛΩΔΙΟ S2C122B ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ m 1 0,25 0,25 49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 5 0,85 4,25 50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ τεμ. 5 1,50 7,50 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 3 15,00 45,00 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 5 29,00 145,00 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ 72 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 1 40,00 40,00

18 54 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛ.200 Χ ΥΨ.250 Χ ΒΑ.160 (220x300x170) τεμ. 1 21,50 21,50 55 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛ.250 Χ ΥΨ.300 Χ ΒΑ.160 (300x220x170) τεμ. 1 21,50 21,50 56 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛ.300 Χ ΥΨ.300 Χ ΒΑ.160 (300x350x170) τεμ. 1 26,50 26,50 57 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛ.600 Χ ΥΨ.800 Χ ΒΑ.300 (600x750x300) τεμ ,00 108,00 58 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ 63 Α τεμ. 80 2,80 224,00 59 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1Φ A τεμ. 50 2,30 115,00 60 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1Φ A τεμ. 50 5,60 280,00 61 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 2Φ A τεμ. 10 7,20 72,00 62 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3Φ A τεμ ,00 180,00 63 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3Φ+Ν A τεμ. 5 20,00 100,00 64 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙ 40KA-230/400V P+N τεμ. 2 48,00 96,00 65 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ (8 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ) τεμ. 50 2,90 145,00 66 ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ 220 VOLT τεμ. 50 6,00 300,00 67 ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 0,1-30 SEC ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ. τεμ ,00 330,00 68 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-7 τεμ. 25 0,18 4,50 69 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-9 τεμ. 20 0,35 7,00 70 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-11 τεμ. 20 0,37 7,40 71 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-13,5 τεμ. 20 0,40 8,00 72 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-16 τεμ. 20 0,45 9,00 73 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-21 τεμ. 20 0,75 15,00 74 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-29 τεμ ,30 130,00 75 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-36 τεμ. 20 2,20 44,00 76 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-42 τεμ. 15 2,80 42,00 77 ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΗΣ PG-48 τεμ. 5 2,85 14,25 78 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1X40A τεμ. 10 2,70 27,00 79 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1X63A τεμ. 10 3,30 33,00 80 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X63A τεμ. 5 11,60 58,00 81 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X80A τεμ. 3 13,60 40,80 82 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 1X40 A τεμ. 5 5,60 28,00 83 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ τεμ. 10 5,00 50,00 84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΘΗΣΗΣ (ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) 2 ΕΠΑΦΩΝ τεμ. 3 11,60 34,80 85 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ 3-ΦΑΣΙΚΗ 1M τεμ. 5 15,00 75,00 86 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ 1-ΦΑΣΙΚΗ 1M τεμ. 5 6,00 30,00 87 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ τεμ. 2 38,00 76,00 88 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ τεμ ,00 320,00 89 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ΡΑΓΑΣ τεμ ,00 300,00 90 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 2P+E τεμ. 5 4,70 23,50 91 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΛΗΠΤΗΣ 2P+E τεμ. 5 3,70 18,50 92 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 3P+Ν+E τεμ. 5 5,00 25,00 93 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΛΗΠΤΗΣ 3P+Ν+E (5x16) τεμ. 5 0,70 3,50 94 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 25 Α τεμ. 20 1,80 36,00 95 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 40Α (50A) τεμ. 20 0,60 12,00 96 ΚΥΤΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ60 ΥΨΟΣ 35 ΙΡ 44 τεμ. 20 0,70 14,00 97 ΚΥΤΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ80 ΥΨΟΣ 40 ΙΡ 44 τεμ. 20 0,80 16,00 98 ΚΥΤΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 65X65X40 ΙΡ 44 τεμ. 20 0,55 11,00 99 ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 100X100X50 ΙΡ 55 τεμ. 20 1,80 36, ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 220X170X80 ΙΡ 55 (240x190x90) τεμ. 5 10,00 50, ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ PVC 12X10MM τεμ. 50 0,50 25, ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ PVC 15X15MM (25x25) τεμ. 50 0,90 45, ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ PVC 45X30MM (40x30) τεμ. 50 1,60 80, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ τεμ ,00 200, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC τεμ ,45 225, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5MM X 100MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 50 0,30 15, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5MM X 135MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) (160x2,5) τεμ. 50 0,60 30, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5MM X 160MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 50 0,65 32, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5MM X 200MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 50 0,80 40, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,5MM X 200MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) (370x3,6) τεμ. 30 2,60 78, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,5MM X 430MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 30 3,90 117, ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 16MM Kg 30 9,50 285, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 4 KW τεμ ,00 300, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 15 KW τεμ ,00 860, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7,5KW τεμ ,00 460,00

19 116 ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΕΠΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7,5 KW τεμ. 1 26,00 26, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 18,5KW τεμ. 5 50,00 250, ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΕΠAΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 18,5 KW τεμ. 1 30,00 30, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 45KW τεμ , , ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ 45 KW τεμ. 1 80,00 80, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 55KW τεμ , , ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ 55 KW τεμ. 1 90,00 90, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 75KW τεμ , , ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ 75 KW τεμ ,00 120, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 90KW τεμ , , ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ 90 KW τεμ ,00 130, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 110KW τεμ , , ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ 110 KW τεμ ,00 170, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 00 τεμ. 1 35,00 35, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 01 τεμ. 1 72,15 72, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3ΠΟΛΙΚΟΣ 400 Α ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ τεμ ,00 210, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3ΠΟΛΙΚΟΣ 250 Α ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ τεμ. 2 80,00 160, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3ΠΟΛΙΚΟΣ 100 Α ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ τεμ. 2 26,00 52, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 40VA 220/12VOLT (30 VA) τεμ. 1 11,00 11, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 50VA 220/48VOLT (60 VA) τεμ. 1 15,00 15, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥΣ τεμ. 30 1,90 57, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2X40Α 30MA τεμ. 5 23,00 115, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4X40Α 30MA τεμ. 5 35,00 175, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4X63Α 30MA τεμ. 5 55,00 275, ΘΕΡΜΙΚΟ Α (13-16) τεμ. 2 18,00 36, ΘΕΡΜΙΚΟ Α (20-24) τεμ. 4 24,00 96, ΘΕΡΜΙΚΟ Α τεμ. 3 65,00 195, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0,3-30 sec τεμ ,00 280, ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ τεμ ,00 300, ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ τεμ ,00 570, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 250Α τεμ. 2 80,00 160, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 400Α τεμ ,00 105, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 0-16 BAR τεμ ,00 120, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5MM 50M τεμ. 2 42,00 84, ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΕ 2 ΕΠΑΦΕΣ ΝΟ ΚΑΙ ΝC τεμ. 5 9,00 45, ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ 2 ΕΠΑΦΕΣ ΝΟ ΚΑΙ NC τεμ. 10 6,00 60, ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ 2 ΕΠΑΦΕΣ ΝΟ ΚΑΙ NC τεμ. 10 6,00 60, ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟ 2 250Α ΕΩΣ 400Α τεμ. 50 7,80 390, ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟ 1 160Α ΕΩΣ 250Α τεμ. 50 5,00 250, ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟ 00 20Α ΕΩΣ 100Α τεμ. 80 2,50 200, ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 2Χ58 W τεμ. 4 16,00 64, ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W τεμ. 3 15,00 45, ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W τεμ. 3 10,00 30, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400 W ΚΟΜΠΛΕ τεμ ,00 550, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 150 W ΚΟΜΠΛΕ τεμ ,00 500, ΝΤΟΥΙ ΔΕΗ ΦΟΠ τεμ ,70 170, ΝΤΟΥΙ Ε-27 τεμ. 50 0,60 30, ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ τεμ. 30 0,95 28, ΠΥΚΝΩΤΕΣ Μf τεμ. 20 3,80 76, ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3X0,75 ΕΥΚΑΜΠΤΟ m 100 0,25 25, ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3X1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ m 200 0,33 66,00

20 167 ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3X1,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ m 300 0,48 144, ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3X2,5 Τ.Χ. ΝΥΜ m 300 0,70 210, ΚΛΕΜΜΕΣ mm2 τεμ ,00 100, ΚΛΕΜΜΕΣ 25 mm2 τεμ ,50 250, ΚΛΕΜΜΕΣ 35 mm2 τεμ ,70 270, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ 35 Α τεμ. 50 2,40 120, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ 80 Α τεμ ,00 300, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ Α τεμ. 50 2,40 120, ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΝΕΟΖΕΤ τεμ. 30 1,70 51, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κ20 τεμ. 10 7,00 70, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63Α ΜΕΓΑΛΕΣ τεμ ,60 60, ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ τεμ. 30 0,90 27, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 40 Α τεμ. 50 1,20 60, ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X45A τεμ. 10 8,30 83, ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 80Χ80 τεμ. 50 1,00 50, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,5MM X 300MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 10 2,00 20, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 7,8MM X 540MM (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 5 15,00 75, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 2Χ20 τεμ ,00 110, ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 4Χ40 τεμ ,00 300, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5MM 50M τεμ. 2 58,00 116, ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ τεμ. 1 23,00 23, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V,1,3-5-7 Ah τεμ ,00 140, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ τεμ. 10 4,00 40, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ τεμ. 10 4,50 45, ΠΡΙΖΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ τεμ. 10 6,50 65, ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ τεμ. 10 2,10 21, ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ τεμ. 20 2,90 58, ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ τεμ. 20 2,40 48, ΡΟΚΑ 5Χ18 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 20 1,40 28, ΡΟΚΑ 6Χ25 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 20 1,80 36, ΡΟΚΑ 12Χ35-15Χ35 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) τεμ. 50 3,00 150, ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Φ20 m 200 0,50 100, ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Φ32 m 100 1,35 135, ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Φ50 m 100 2,30 230, ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Φ63 m 100 3,70 370, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ) τεμ. 10 0,95 9, ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ τεμ. 1 75,00 75, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ) τεμ. 10 1,00 10, ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 1 25,50 25, ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 1000 W τεμ. 2 61,00 122, ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X4 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 100 0,33 33, ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X6 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) m 100 0,50 50, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X1,5 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 0,14 14, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X2,5 Τ.Χ ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 0,24 24, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X4 Τ.Χ ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 0,35 35, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X6 Τ.Χ ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 0,55 55, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X10 Τ.Χ ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 0,95 95, ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-Κ 1X16 Τ.Χ ΝΥΑ (ΛΕΠΤΟΠΟΛΥΚΛΩΝΟ) m 100 1,45 145, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΦΟΥΣΚΑ ΜΟΝΟ) ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΦΑΙΡ. Φ200 τεμ. 20 6,20 124, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΦΟΥΣΚΑ ΜΟΝΟ) ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΦΑΙΡ. Φ300 τεμ. 20 9,80 196, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΦΟΥΣΚΑ ΜΟΝΟ) ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΩΝΟΥ τεμ ,00 800,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ (23%) ,00 Γενικό Σύνολο ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ελευθερούπολη Συντάχθηκε Μαρμιδης Στέργιος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός/Β' Νικόλαος Ευαγγέλου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Ε'

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1002/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα έρχονται με την κατάλληλη συσκευασία και τη δέουσα σήμανση, όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: α/α Περιγραφή Προδιαγραφή 1 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 1000 W ΑΤΜΩΝ Na τάση τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, ένταση συνεχούς λειτουργίας 12 Α, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm, απόκριση τάσης 198Volt, τάση αποκοπής 170Volt, τάση εκίνησης 4,0 έως 5,0 Kvolt, χωρητικότητα πυκνωτή 20 έως 100 pf 2 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ W ΑΤΜΩΝ Na τάση τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, ένταση συνεχούς λειτουργίας 4,6 Α, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm, απόκριση τάσης 198Volt, τάση αποκοπής 170Volt, τάση εκίνησης 4,0 έως 5,0 Kvolt, χωρητικότητα πυκνωτή 20 έως 100 pf 3 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 400 W τάση τροφοδοσίας Volt-(a,b,c 148mm,135mm,75mm,)- Δt(oC)65- cosφ0,43- βάρος 5,75 Kg 4 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 250 W τάση τροφοδοσίας Volt-(a,b,c 133mm,120mm,44mm,)- Δt(oC)70- cosφ0,39- βάρος 3,56 Kg 5 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 125 W τάση τροφοδοσίας Volt-(a,b,c 145mm,120mm,75mm,)- Δt(oC)70- cosφ0,41- βάρος 1,80 Kg 6 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Na 70 W τάση τροφοδοσίας Volt-(a,b,c 112mm,86mm,48mm,)- Δt(oC)70- cosφ0,36- βάρος 1,00 Kg 7 ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ Hg 125 W τάση τροφοδοσίας Volt-(a,b,c 112mm,86mm,48mm,)- Δt(oC)70- cosφ0,51- βάρος 1,15 Kg 8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 1000 W HQI Hg ΣΩΛΗΝΩΤΗ θερμοκρασία χρώματος 43000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 66mm/382mm-Φωτεινή ροή Lumen 9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W HQI Hg ΣΩΛΗΝΩΤΗ θερμοκρασία χρώματος 45000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 47mm/286mm-Φωτεινή ροή Lumen 10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W HQI ΣΩΛΗΝΩΤΗ θερμοκρασία χρώματος 45000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 47mm/257mm-Φωτεινή ροή Lumen 11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΧΛΑΔΙ θερμοκρασία χρώματος 45000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 122mm/290mm-Φωτεινή ροή Lumen 12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΧΛΑΔΙ θερμοκρασία χρώματος 45000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 122mm/226mm-Φωτεινή ροή Lumen 13 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ Na (SON) ΣΩΛΗΝΩΤΗ θερμοκρασία χρώματος 40000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 47mm/286mm-Φωτεινή ροή Lumen 14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ Na ΣΩΛΗΝΩΤΗ θερμοκρασία χρώματος 40000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 47mm/257mm-Φωτεινή ροή25500 Lumen 15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150 W HQI ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ θερμοκρασία χρώματος 42000Κ- Κάλυκας RX7S -Διάμετρος/Μήκος 24mm/ 135.4mm-Φωτεινή ροή5600 Lumen 16 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ θερμοκρασία χρώματος 40000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 122mm/284mm-Φωτεινή ροή42500 Lumen 17 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ θερμοκρασία χρώματος 30000Κ- Κάλυκας Ε40 -Διάμετρος/Μήκος 91mm/226mm-Φωτεινή ροή13250 Lumen 18 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 150 W ΑΤΜΩΝ Na ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ θερμοκρασία χρώματος 21500Κ- Κάλυκας RX7S -Διάμετρος/Μήκος 24mm/ 135.4mm-Φωτεινή ροή5600 Lumen 19 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70 W ΑΤΜΩΝ Na ΑΧΛΑΔΙ θερμοκρασία χρώματος 20000Κ- Κάλυκας Ε27 -Διάμετρος/Μήκος 71mm/156mm-Φωτεινή ροή5600 Lumen 20 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 75W 78MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 78mm φωτεινή ροή 828 Lumen 21 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 100W 78MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 78mm φωτεινή ροή 1600 Lumen 22 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 150W 78MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 78mm φωτεινή ροή 2550 Lumen 23 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 100W 117MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 117mm φωτεινή ροή 1600 Lumen 24 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 200W 117MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 117mm φωτεινή ροή 3200 Lumen 25 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 400W 117MM τάση λειτουργίας 230Volt θερμοκρασία χρώματος 29000Κκάλυκας R7S διαμετρος/μήκος11mm/ 117mm φωτεινή ροή 8000 Lumen 26 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W τάση λειτουργίας 220 Volt 6500 K G13 μήκος 590mm φωτεινή ρού 1.350Lumen 27 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 W τάση λειτουργίας 220 Volt 6500 K G13 μήκος 1200mm φωτεινή ρού 3350Lumen 28 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58 W 220 VOLT CCT K: 6500 τάση λειτουργίας 220 Volt 6500 K G13 μήκος 1500mm φωτεινή ρού 5000Lumen 29 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23 W τάση λειτουργίας 220Volt-λαμπτήρας εξικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλλυμα-θερμοκρασία λειτουργίας 6500Kδιάμετρος/μήκος 51mm/174mm- διάρκεια ζωής ώρες- φωτεινή ροή 1425 Lumen- κάλυκας Ε27 30 STARTER ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18,36,58 W απλό με λυχνία αίγλης 31 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X1,5 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) τύπος καλωδίου: H 7V-U μονόκλωνος αγωγός-ονομαστικής τασης 450 Volt-προδιαραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3-αριθμός πόλων 1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:2,8mm-βάρος καλωδίου 19 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:12,1 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:16 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:29mV 32 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X2,5 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) τύπος καλωδίου: H 7V-U μονόκλωνος αγωγός-ονομαστικής τασης 450 Volt-προδιαραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3-αριθμός πόλων 1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:3,4mm-βάρος καλωδίου 30 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:7,41 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:20 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:18mV 33 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X10 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) τύπος καλωδίου: H 7V-U μονόκλωνος αγωγός-ονομαστικής τασης 450 Volt-προδιαραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3-αριθμός πόλων 1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:5,8mm-βάρος καλωδίου 107 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:1,83 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:46 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:4,4mV 34 ΚΑΛΩΔΙΟ H 7V-U 1X16 Τ.Χ. ΝΥΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ) τύπος καλωδίου: H 7V-Κ λεπτοπολύκλωνος αγωγός-ονομαστικής τασης 450 Volt-προδιαραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3-αριθμός πόλων 1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:8,0mm-βάρος καλωδίου 170 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:1,21 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:61 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:2,8mV 35 ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3X1,5 Τ.Χ. ΝΥΜ τύπος καλωδίου: H 05VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 450 Volt-προδιαραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3-αριθμός πόλων 3(τρείς)-διάμετρος καλωδίου:8,4mm-βάρος καλωδίου 115 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:12,1 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:20 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:29mV 36 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 3(τρείς)- διάμετρος καλωδίου:9,6mm-βάρος καλωδίου 145 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:12,1 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:24 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:29mV 37 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X2,5 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 3(τρείς)- διάμετρος καλωδίου:10,4mm-βάρος καλωδίου 185 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:7,41 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:32 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:18mV 38 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X4 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 3(τρείς)- διάμετρος καλωδίου:12,3mm-βάρος καλωδίου 270 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:4,61 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:40 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:11mV 39 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3X10+1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 3(τρείς)+1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:15,7mm-βάρος καλωδίου 510 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:1,83 Ω/Kmεπιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:67 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:4,4mV 40 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X2,5 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 5(πέντε)- διάμετρος καλωδίου:12,2mm-βάρος καλωδίου 260 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:7,41 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:24 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:15mV 41 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X4 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 5(πέντε)- διάμετρος καλωδίου:12,2mm-βάρος καλωδίου 260 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:7,41 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:24 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:15mV 42 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X6 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 5(πέντε)- διάμετρος καλωδίου:15,9mm-βάρος καλωδίου 495 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:3,08 Ω/Km-επιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:38 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:6,4mV 43 ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5X10+1,5 Τ.Χ. ΝΥΥ τύπος καλωδίου: J1VV-U μονόκλωνο καλώδιο-ονομαστικής τασης 600 Volt-προδιαραφών IEC αριθμός πόλων 5(πέντε)+1(ένας)-διάμετρος καλωδίου:18,9mm-βάρος καλωδίου 760 Kg/Km-μέγιστη ωμική αντίσταση σε 200C:1,83 Ω/Kmεπιτρεπόμενη συνεχής φόρτιση:50 Α-πτώση τάσης ανά Α/m:3,8mV 44 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6 500MHZ 4X2X23 AWG διατομή 4 x 2 x 23 AWG προδιαγραφές:iso/iec 11801, EN 50173, EIA/TIA 568B χάλκινος μονόκλωνος αγωγός, με μόνωση πολυαιθυλενίου συμπαγούς ή δύο στρωμάτων, πορώδους-συμπαγούς (foam-skin PE) με μανδύα PVC/FR LSZH

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157.791,23 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 37/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.525,89 (ΜΕ Φ.Π.Α.) Κ. Νευροκόπι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 CPV 90511000-2 : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων CPV 90918000-5 : Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα