ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Σύζευξη Κοινωνικής Ποιότητας και Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - Πρόταση Εφαρμογής του ΚΠΑ στο Δήμο Χαϊδαρίου» Επιβλέπων: Ευάγγελος Μπουντάλης Σπουδαστής: Δημήτριος Κωστούλας ΑΘΗΝΑ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της παρούσας εργασίας κ. Ευάγγελο Μπουντάλη, Διευθυντή Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), για την εστίασή του ως εισηγητής σε διάφορα θέματα ποιότητας στο μάθημα της ΕΣΔΔ «Ποιότητα Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής» που αποτέλεσε έμπνευση για την επιλογή του θέματος. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω την κ. Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ) για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη που υπέδειξε σχετικά με το «ειδικό καθεστώς δανεισμού», μάλλον υπεράριθμων βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Μαρία Ξανθάκη, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του ΕΚΔΔΑ, χωρίς τη συμβολή και την παραίνεση της οποίας δε θα ήταν δυνατή η εξυπηρέτησή μου για τις βιβλιογραφικές ανάγκες της παρούσας εργασίας. 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εντοπίζει το αντικείμενό της στη διαπίστωση, ότι σε μια εποχή αποστέρησης οικονομικών πόρων και ιδεολογικών ερεισμάτων, ο κοινωνικός χώρος μεταβάλλει αφενός, το περιεχόμενο και τη δυναμική του και αφετέρου, μετατοπίζει τη θέση του πολίτη, διαταράσσοντας έτσι, το ρόλο και τη σχέση του με την πολιτεία. Ο τομέας της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελεί το κύριο πεδίο επαφής αυτής της σχέσης και συνιστά θεμελιώδη πρόκληση της ικανοποίησης των αναγκών και της κάλυψης των προσδοκιών του πολίτη στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, οριοθετώντας έτσι, το επίπεδο της κοινωνικής ποιότητας στην τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση ποιότητας ανάγεται σε αποφασιστικό παράγοντα ανταπόκρισης. Η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών μορφοποιείται αναγκαστικά από την οργανωσιακή και επιχειρησιακή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών που προϋποθέτει τη διάγνωση και την αυτογνωσία τους ως αφετηρία για τη λήψη βελτιωτικών δράσεων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η αποτελεσματική διοίκηση ποιότητας ενέχει τη μέτρηση της απόδοσης, επιχειρείται η σύζευξη της κοινωνικής ποιότητας με πρότυπα και κριτήρια ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Σε πρακτικό επίπεδο, η ανά χείρας εργασία φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζοντας μια σειρά από βοηθητικά εγχειρίδια και ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο για την πρόταση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στο Δήμο Χαϊδαρίου. Λέξεις - κλειδιά: Θεωρία Κοινωνικής Ποιότητας, Παροχή Ποιοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση Πολιτών και Κράτος, Αξία Δημόσιας Υπηρεσίας, Κοινωνική Πολιτική και Σχεδιασμός, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση Ποιότητας, Πρότυπα και Αξιολόγηση Ποιότητας, Μέτρηση Απόδοσης, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2

4 ABSTRACT This essay identifies its subject to the finding, that in an era of deprivation of economic resources and ideological bases, the social space alters both its content and dynamics as well as shifts and distorts the role of the citizen and his/her relationship with the state. The field of social service delivery and citizen service constitutes the main contact area of this relationship and a fundamental challenge to meeting the needs and covering the expectations of the citizen in local government, thereby defining the level of social quality in the local community. In this context, quality management becomes a crucial factor in responding to these realities. The quality of social services is necessarily formed by the organizational and operational functioning of public services, implicating the diagnosis and self-awareness as a starting point for taking improvement actions and initiatives to respond to citizens demands for quality services. To this end, the present essay ventures upon the coupling of social quality with standards and criteria of quality social services, given that effective quality management encompasses performance measurement. In practical terms, this essay aspires to contribute towards quality services improvement in Greek local government by presenting a series of auxiliary manuals and a comprehensive questionnaire on the proposed implementation of the Common Assessment Framework (CAF) in the municipality of Haidari (Athens). Key words: Social Quality Theory, Quality Social Services Provision, Citizen Service and the State, Public Service Value, Social Policy and Planning, Local Government, Quality Management, Quality Standards and Assessment, Performance Measurement, Common Assessment Framework 3

5 Résumé Le sujet de présent mémoire est basé sur la constatation que, dans l ère de la privation des ressources économiques et des fondements idéologiques, le contenu et la dynamique de l espace social sont modifiés, en même temps, que la position du citoyen est déplacée et son rôle envers l État perturbé. La provision des services sociaux constitue le principal champ de contacte de cette relation, ainsi qu un défi fondamental pour l administration locale, définissant en même temps, la qualité des services au niveau local. Dans ce contexte, la gestion de la qualité devient un facteur déterminant. La qualité des services sociaux est nécessairement formée par le fonctionnement organisationnel et opérationnel des services publics. Ce dérnier est obligé de passer par une phase diagnostique, afin qu il prenne d initiatives adéquates, qui répondrons aux nécessités des citoyens pour des services de qualité. À cet égard, ce mémoire a tenté de lier les normes de qualité sociale aux critères de qualité des services sociaux, étant donné que la gestion de qualité incorpore des mesures de performance. En termes pratiques, le présent mémoire vise à contribuer à l amélioration de la qualité des services dans l administration locale grecque. Dans ce but, une série de manuels auxiliaires, ainsi qu un questionnaire intégré sur la mise en œuvre proposée par le Cadre d Évaluation Commun ( CEC) à la municipalité de Haidari ( Athènes) ont été utilisés. Mots - clès: Théorie de Qualité Sociale, Provision des Services Sociaux de Qualité, Service des Citoyens et l État, Valeur de Service Public, Politique Sociale et Planification, Gouvernement Local, Administration de Qualité, Normes de Qualité et d Évaluation, Mesure de Performance, Cadre d Évaluation Commun 4

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης του «Κοινωνικού» Κοινωνική Ποιότητα: προσέγγιση και προσανατολισμός Παράγοντες, πεδία και διαστάσεις Κοινωνικής Ποιότητας Παράγοντες προϋποθέσεων: τα «τεταρτημόρια» της Κοινωνικής Ποιότητας Κοινωνικο-οικονομική Ασφάλεια Κοινωνική Ένταξη Κοινωνική Συνοχή Κοινωνική Ενδυνάμωση Μέτρηση, αξιολόγηση και δείκτες Κοινωνικής Ποιότητας Συμπερασματικές παρατηρήσεις H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση: μια απεικόνιση της σχέσης Κράτους - Πολίτη Αρχές και κριτήρια ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών Τοπικά πρότυπα ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνικές υπηρεσίες Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θεωρητική τεκμηρίωση και στόχοι Σύλληψη και πλαίσιο λειτουργίας Διαδικασία Αυτο-αξιολόγησης Κριτήρια Αυτο-αξιολόγησης ΚΠΑ Η εφαρμογή του ΚΠΑ στο Δήμο Χαϊδαρίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ...83 Συνέδρια - Εκδόσεις - Μελέτες - Εισηγήσεις

7 Επιστημονικά Περιοδικά Νομοθεσία - Εγκύκλιοι Άλλες Πηγές - Διαδικτυακοί Τόποι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...98 Παράρτημα 1: Οργανόγραμμα Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου Παράρτημα 2: Σύντομη Επεξήγηση Διαδικασίας Αυτο-αξιολόγησης (Ομάδες Αυτο-αξιολόγησης και Έργου) Παράρτημα 3: Σύντομος Πρακτικός Οδηγός (Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης) Παράρτημα 4: Ενδεικτικός Πίνακας Υλικού Τεκμηρίωσης (Ομάδα Έργου) Παράρτημα 5: Ερωτηματολόγιο Κριτηρίων για την Εφαρμογή του ΚΠΑ στο Δήμο Χαϊδαρίου Παράρτημα 6: Συνέδρια Ποιότητας και Ευρωπαϊκά Συνέδρια ΚΠΑ Παράρτημα 7: Εγγεγραμμένοι χρήστες στο σύνολο καταγεγραμμένων εφαρμογών ΚΠΑ ανά χώρα Παράρτημα 8: Εμπόδια και δυσκολίες στην εφαρμογή του ΚΠΑ Παράρτημα 9: Πολιτική υποστήριξη για την εφαρμογή του ΚΠΑ και την κατεύθυνση για την υλοποίησή του σε ευρωπαϊκές χώρες Παράρτημα 10: Λόγοι χρησιμοποίησης του ΚΠΑ, πλεονεκτήματα, βιώσιμες δράσεις βελτίωσης, φύση βελτιωτικών δράσεων, λόγοι μη ανάληψης βελτιωτικών δράσεων, πρόθεση επαναχρησιμοποίησης του ΚΠΑ σε ευρωπαϊκές χώρες Παράρτημα 11: Τομείς δραστηριότητας, επίπεδο διακυβέρνησης και εύρος των δημοσίων οργανώσεων που εφήρμοσαν το ΚΠΑ Παράρτημα 12: Συχνότητα χρήσης, μεσοδιάστημα μεταξύ δύο εφαρμογών ΚΠΑ, διάρκεια περιόδου της αυτο-αξιολόγησης και επικοινωνία πριν τη διαδικασία. 163 Παράρτημα 13: Αριθμός ομάδων αυτο-αξιολόγησης, μέγεθος οργάνωσης και ομάδων αυτο-αξιολόγησης που δημιουργήθηκαν, μέγεθος οργάνωσης και μέγεθος ομάδων αυτο-αξιολόγησης, μέγεθος ομάδας(-ων) αυτο-αξιολόγησης Παράρτημα 14: Σύνθεση ομάδας αυτο-αξιολόγησης: τύπος προσωπικού, τρόπος επιλογής μελών, τρόπος εξεύρεσης συναίνεσης και τρόπος επίτευξης συναίνεσης

8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ Πίνακας 1: Οι τρεις παράγοντες και οι 12 διαστάσεις της Κοινωνικής Ποιότητας Πίνακας 2: Μήτρα Προσδοκιών των Μετόχων για την Ποιότητα των SSGI Σχήμα 1: Τα «Τεταρτημόρια» της Κοινωνικής Ποιότητας Σχήμα 2: Τα πεδία της Κοινωνικής Ποιότητας Σχήμα 3: Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων προσδοκιών των μετόχων για την ποιότητα των SSGI Σχήμα 4: Η πορεία του ΚΠΑ στο χρόνο Σχήμα 5: Συνάρθρωση του Κύκλου Ποιότητας (Deming) και της Οργανωσιακής Μάθησης (Argyris & Schön) Σχήμα 6: Η Δομή του ΚΠΑ 7

9 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Ελληνόγλωσσα ΔΟΠ ΔΟΠΥ ΕΕ ΕΚΕ EKO ΙΤΑ ΚΕΠ ΚΠ ΚΠΑ ΚτΠ ΜΚΟ ΝΔΜ ΝΔΥ ΟΕΥ ΟΝΕ ΟΤΑ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Ένωση Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Ευπαθείς (Ευάλωτες) Κοινωνικές Ομάδες Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κοινωνική Ποιότητα Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Κοινωνία των Πολιτών Μη Κρατικές (-Κυβερνητικές, -Κερδοσκοπικές) Οργανώσεις Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ Νέα Δημόσια Υπηρεσία Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Οικονομική και Νομισματική Ένωση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ξενόγλωσσα ACSQ ASQC AUCSQ EFQM EFSQ EIPA ENIQ ESN ESP EOQ EUPAN ICSW Asian Consortium for Social Quality American Society for Quality Control Asian University Consortium for Social Quality European Foundation for Quality Management European Foundation for Social Quality European Institute for Public Administration European Network on Indicators of Social Quality European Social Network European Social Platform European Organization for Quality European Public Administration Network International Council on Social Welfare 8

10 IPSG TQM TQS NPM QNF SSGI SQA SQSQ SQI Innovative Public Services Group Total Quality Management Territorial Quality Standards New Public Management Quality Net Foundation Social Services of General Interest Social Quality Approach Standard Questionnaire for Social Quality Social Quality Initiative 9

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή συγκυρία περιορισμού των πόρων και της επακόλουθης μείωσης του κοινωνικού κράτους εγείρει ζητήματα προσέγγισης και προσανατολισμού της κοινωνικής πολιτικής απέναντι στην ευημερία των πολιτών. Καθώς η εξυπηρέτηση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στην καθημερινή ζωή των πολιτών κατά τη συνδιαλλαγή τους με τους δημόσιους οργανισμούς, η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών ανάγεται σε πρωτεύον διακύβευμα της ευημερίας τους, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της υπηρεσίας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με έμφαση στο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής στο αυτοδιοικητικό επίπεδο και στην αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με αναλυτικό εργαλείο το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής ποιότητας (ΚΠ). Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συνθέτουν την ουσιαστική έννοια του πολίτη μέσα από την εξυπηρέτησή του από τις δημόσιες οργανώσεις, προσδίδοντας μια προστιθέμενη αξία στην έννοια της παροχής της υπηρεσίας. Στοχεύοντας στην ανάδειξη, τον προσανατολισμό και τη δημιουργία μιας συνεκτικής κοινότητας πολιτών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, η ανά χείρας εργασία θεωρεί την ποικιλομορφία της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δημοσίων οργανώσεων και πολιτών και άρα, μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Η επιλογή του θέματος στηρίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που έχει αποκτήσει υπό τις σημερινές συνθήκες η ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και στην προσπάθεια αναζήτησης μιας εναλλακτικής οπτικής του «κοινωνικού χώρου» και της ανεύρεσης καναλιών ουσιαστικής επικοινωνίας και συνδιαλλαγής της δημόσιας υπηρεσίας με τους πολίτες. Η ανά χείρας εργασία επιδιώκει, λοιπόν, να συνδέσει την κοινωνική ποιότητα με τη διοίκηση ποιότητας, μέσω σύγχρονων μοντέλων και προτύπων μέτρησης και αξιολόγησης. Αυτή η σύνδεση εδράζεται στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσα από την οργανωσιακή βελτίωση της παραγωγής και της παροχής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στο Δήμο 10

12 Χαϊδαρίου ως αφετηρία ενός ποιοτικού εγχειρήματος που μέσα από τη διάγνωση και την αυτογνωσία θα μπορέσει να σχεδιάσει, να αναδιατάξει και να αναδιαρθρώσει τις (κοινωνικές) υπηρεσίες του προς τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Λόγω ορίων έκτασης και περιορισμένου χρόνου, η ανά χείρας εργασία είναι βασικά μια βιβλιογραφική μελέτη, η οποία δε θα μπορούσε - τουλάχιστον στο θεωρητικό κομμάτι - να αξιώσει την πλήρη κάλυψη του θέματος. Εν προκειμένω, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η εξέταση του θεωρητικού πλαισίου και της εννοιολόγησης της ΚΠ, των συστατικών της στοιχείων, καθώς και η παράθεση των σύγχρονων τάσεων μέτρησης και αξιολόγησής της μέσω δεικτών. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της παροχής τους, καταδεικνύοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη ως θεμελιώδη παράγοντα της σχέσης του με το κράτος. Στη συνέχεια, διερευνώνται αρχές, κριτήρια και πρότυπα κοινωνικών υπηρεσιών ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ΚΠΑ με μια θεωρητική προσέγγιση, κριτικά αναστοχαστική ως προς τη διαδικασία, την εφαρμογή και τα κριτήριά της. Κύρια επιδίωξη, όμως, ήταν η δημιουργία του απαραίτητου υλικού, το οποίο, αφού παρουσιαστεί η μέθοδος ΚΠΑ στο προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, θα διανεμηθεί σ αυτό τόσο για να υλοποιηθεί άμεσα η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης όσο και για να καθοδηγηθούν και να διευκολυνθούν ουσιαστικά τα μέλη των ομάδων που θα εμπλακούν σε αυτήν. Γι αυτό το λόγο, στα παραρτήματα παρουσιάζεται το επίσημο ερωτηματολόγιο κριτηρίων για την εφαρμογή του ΚΠΑ στο Δήμο Χαϊδαρίου, μια σύντομη επεξήγηση της διαδικασίας αξιολόγησης για τους εμπλεκόμενους, καθώς και χρήσιμοι πρακτικοί οδηγοί εφαρμογής του ΚΠΑ τόσο για την Ομάδα Αξιολόγησης όσο και για την Ομάδα Έργου με το ανάλογο χρήσιμο υλικό. Σε μεθοδολογικό επίπεδο, η έρευνα στηρίχθηκε στην επισκόπηση της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, σε μελέτες οργανισμών και ινστιτούτων, σε πρακτικά συνεδρίων, στο διαδίκτυο, στη νομοθεσία και σε εισηγήσεις, καθώς και στην αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά. 11

13 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 1.1 Η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης του «Κοινωνικού» 1.2 Κοινωνική Ποιότητα: προσέγγιση και προσανατολισμός 1.3 Παράγοντες, πεδία και διαστάσεις Κοινωνικής Ποιότητας Παράγοντες προϋποθέσεων: τα «τεταρτημόρια» της Κοινωνικής Ποιότητας Κοινωνικο-οικονομική Ασφάλεια Κοινωνική Ένταξη Κοινωνική Συνοχή Κοινωνική Ενδυνάμωση 1.4 Μέτρηση, αξιολόγηση και δείκτες Κοινωνικής Ποιότητας 1.5 Συμπερασματικές παρατηρήσεις [ ] what is adequate itself depends on the quality of what is delivered which is not just a matter of more but better. [ ] αυτό που είναι «επαρκές» από μόνο του εξαρτάται από την ποιότητα της παράδοσής του, κάτι που δεν είναι απλά θέμα περισσότερου, αλλά καλύτερου. Anne Showstack Sassoοn 12

14 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Είναι πολλοί οι μελετητές που συμφωνούν ότι η κοινωνική πολιτική έχει υποταχθεί για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην οικονομική πολιτική και ότι αυτή η «ασύμμετρη σχέση» (Walker 1984, Beck et al. 1997a: 2, 229) που κατασκευάστηκε ήδη από τη σύλληψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1 είναι από τους βασικούς λόγους της τρέχουσας κρίσης της, και τότε - την εποχή του Μάαστριχτ - και τώρα - στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας ως επίπτωση στον (ευρωπαϊκό) κοινωνικό χώρο. 1.1 Η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης του «Κοινωνικού» Η διαλεκτική σχέση ή «αλληλεξάρτηση των δύο τομέων» (Baars et al. 1997: 300) έγινε ασύμμετρη με την έννοια ότι η οικονομική πολιτική επεκτάθηκε ραγδαία, ασχολούμενη με τα κοινωνικά προβλήματα και τις ανάγκες «ωσάν να σχετίζονται με τη σφαίρα των ιδιωτικών σχέσεων και επιλογών» ( Leonardis 1999), αποτυγχάνοντας να αναγνωρίσει και να δώσει έκφραση στον «ουσιαστικά κοινωνικό χαρακτήρα των αναγκών και προτιμήσεων των πολιτών» (Maesen v.d. & Walker 2002: 4). Οι απλοϊκές οικονομικές προτάσεις υπονοούν μια «μη-κοινωνική όψη των κοινωνιών και ως τέτοιες απειλούν την κοινωνική υπόσταση της καθημερινής ζωής» (Beck et al. 1997b: 280). H κοινωνική πολιτική βρίσκεται παραδοσιακά σε «υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με την οικονομική πολιτική και τις κυρίαρχες οικονομικές αξίες» (Beck et al. 1997a: 1-2). Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η υπερβολική έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση υπονόμευσε την ιδέα μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες ( Beck et al. 1997a: 5, Walker 1999). Η στενή οικονομίστικη λογική, ειδικά της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση ως το κλειδί για την κοινωνική ένταξη, την οικονομική μεγέθυνση και τον ανταγωνισμό, έρχεται σε ρήξη με 1 Η χρήση της λέξης «Κοινότητα» και όχι «Ένωση» είναι εσκεμμένη, αφού η παρούσα εργασία πραγματεύεται μάλλον την κατασκευή μιας τέτοιας οντότητας που συμβολίζει πιο άρτια την κοινωνική διάσταση της Ε.Ε., παρά το δεύτερο «δόκιμο» όρο, ο οποίος - ελλείψει πολιτικής ένωσης - ταυτίζεται με την ΟΝΕ, η οποία ουσιαστικά, αντιπαραβάλλεται στο παρόν κεφάλαιο με την έννοια του «Κοινοτισμού» (Communitarianism). Για περισσότερα, βλ. Etzioni, A. (1995). The New Communitarian Thinking. Charlettensville: University of Virginia Press και Tam, H. (1998). Communitarianism. A New Agenda for Politics and Citizenship. London: MacMillan. 13

15 το νέο προτεινόμενο μοντέλο 2 της κοινωνικής πολιτική που υποστηρίζει μια «βιώσιμη κοινωνία για όλους» (Herrmann & Maesen v.d. 2008). Σε επιστημονικό και μεθοδολογικό επίπεδο, ο διαχωρισμός 3 μεταξύ των οικονομικών και των άλλων κοινωνικών επιστημών στη θέση μιας «ενοποιημένης πολιτικής οικονομίας» (Beck et al. 1997b: 3) οδήγησε στη συνειδητή ανάπτυξη των πρώτων και στην απομόνωσή τους από την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων. Με άλλα λόγια, καθώς η οικονομική ανάλυση και οι σύγχρονες οικονομικές θεωρίες αποσύρθηκαν στον «κόσμο των αφαιρετικών μαθηματικών μοντέλων» έχασαν την όψη των ανθρώπινων σχέσεων και του «ανθρώπινου πεδίου ορισμού» (ό.π.: 294) αυτής της ενοποίησης. Εξάλλου, η «οικονομοποίηση του κοινωνικού» (ό.π.: 9) ή «αγοραιοποίηση του κοινωνικού» ( Leonardis 1999) που απέρρευσε από τη διάλυση της συναίνεσης για τη νομιμοποίηση και τη βιωσιμότητα του Κοινωνικού Κράτους υπερτόνισε τη λογική της αγοράς, στην οικονομική μεγέθυνση και στην κερδοφορία. Οι αρνητικές συνέπειες της υποταγής της κοινωνικής πολιτικής στην οικονομική, δηλαδή η «δημιουργία φτώχειας και μορφών αποκλεισμού» (Beck et al. 1997a: 280) είναι περισσότερο φανερή από ποτέ. Μάλιστα, υπάρχουν μελετητές που μιλούν για «πλήρη υποταγή» (π.χ. Sassoon 1997) που εξασθενίζει τη δύναμη παρέμβασης της πρώτης στα κοινωνικά κόστη της οικονομίας. Όπως γνωρίζουμε, «αυτά τα κόστη είναι υψηλά σχίζοντας βαθιά τον κοινωνικό ιστό και θέτοντας την ίδια την κοινωνική συνοχή σε κίνδυνο» ( Leonardis 1999). Εν προκειμένω, βέβαια, ο κίνδυνος που πρέπει να ληφθεί υπόψη αναφορικά με την κοινωνική πολιτική 4 δεν είναι μόνο η «αγοραιοποίηση», αλλά και η «ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού» ( Ferge 1997, Herrmann 2007). Τα προβλήματα και τα ευεργετήματα που αντιμετωπίζονται από την κοινωνική πολιτική, εκτός του ότι κρίνονται από άποψη αποδοτικότητας και «ικανοποίησης του πελάτη», γίνονται παράλληλα και ιδιωτικά θέματα των ατόμων και έτσι, «απομακρύνονται από την οπτική της δημόσιας ευθύνης» 2 Βλ. παρακάτω, [1.2]. 3 Αυτή η επιστημονική διαίρεση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταφράστηκε και μεταφέρθηκε στη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής. Λόγω του ότι η μακροοικονομική πολιτική μεταχειρίστηκε τους κοινωνικούς παράγοντες ως υπολειμματικούς στην εξήγηση του επιπέδου των τιμών, των μισθών και της απασχόλησης, κατηγοριοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες ως μη παραγωγικές δαπάνες ( Beck et al. 1997b: 4). 4 Για μια ενδιαφέρουσα άποψη αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί ως πολιτική κοινωνικοποίησης (policy of socialization) και όχι ως πολιτική για τους αποκλεισμένους, βλ. Herrmann, P. & Maesen v.d., L.J.G. Social Quality and Precarity: Approaching New Patterns of Societal (Dis)Integration. Munich Personal Research Paper Archive 10245, January 2008, (pp ), 14

16 (Leonardis 1999). Η ίδια η ιδέα της αλληλεγγύης διέρχεται μια σημασιολογική παρέκκλιση: χωρίς να είναι πια συνώνυμη του κοινωνικού πλέγματος, του οποίου την ευθύνη μοιραζόμαστε από κοινού, γίνεται μια «αλτρουιστική ηθική επιλογή της οποίας ο μόνος κριτής βρίσκεται στο εσωτερικό πεδίο της προσωπικής συνείδησης» (ό.π). Σε επίπεδο πολιτικής, αναφορικά με την προώθηση της ευημερίας, η ημερήσια διάταξη νεο-συντηρητικών κυβερνήσεων πρεσβεύει, ότι η πρώτη αποτελεί ατομική ευθύνη. Αυτό οδηγεί στην οπισθοχώρηση του Κοινωνικού Κράτους από την κανονιστική του λειτουργία, αλλά και από τις υπηρεσίες που στοχεύουν στην προώθηση της ευημερίας (Ward & Meyer 2009: 344). Η συγκεκριμένη τάση μπορεί να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τον καθημερινό κοινωνικό ιστό της δημόσιας ζωής και της ίδιας της δημοκρατίας. «Το επίπεδο ζωής κάτω από το κατώφλι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γίνεται φυσικό και καταλογίζεται στη μοίρα ή τουλάχιστον στην προσωπική ευθύνη» (Leonardis 1999). Η έκδηλη εστίαση στο άτομο και τον καταναλωτή παρά στην κοινωνία ως σύνολο 5, αποκάλυψε διαδικασίες που «εξασθενίζουν και αποστερούν την ίδια την έννοια του κοινωνικού χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινωνική ζωή» ( Hollar 2003). Αυτή λοιπόν, η «εξατομίκευση (ή ιδιωτικοποίηση) του κοινωνικού» 6, ο αυξανόμενος ατομικισμός και η μονεταριστική στάση συνδυασμένα, - προκαλώντας μια αυξανόμενη ανισότητα και συγχρόνως, υπονομεύοντας τις κοινωνικές δυνατότητες για αντίσταση - είναι συνέπεια των σύγχρονων οικονομικών σχέσεων (Beck et al. 1997a: 278). Απαιτείται, επομένως, ανασύσταση του ρόλου και της θέσης της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντανακλά το δικό της αυθεντικό περιεχόμενο, παρά αυτό της οικονομικής πολιτικής (ό.π.: 2). Πρόκειται για την αναγκαιότητα ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, ο οποίος είναι sine quo non προϋπόθεση για μια Ευρώπη των Πολιτών και για μια νέα ισορροπία μεταξύ οικονομικών και πολιτικών προτεραιοτήτων (ό.π.: 1). Το «ατομικό» και το «κοινωνικό» μπορούν (και πρέπει) να εννοηθούν θεμελιωδώς ως μια «συνεκτική οντότητα» ( Beck et al. 2001b). Με αυτή την έννοια, το «κοινωνικό θεμελιώνεται σε τελείως διαφορετική βάση από οποιαδήποτε ατομικιστική θεώρηση» (ό.π.: ). 5 Βλ. ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: προς ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21 ου αιώνα. Βρυξέλλες, COM(2007) 726 final: 5. 6 Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βλ. Ferge, Z. The Changed Welfare Paradigm. The Individualization of the Social. Social Policy and Administration. 1997: 1. 15

17 1.2 Κοινωνική Ποιότητα: προσέγγιση και προσανατολισμός Η πρωτοβουλία 7 της ΚΠ ( Social Quality Initiative - SQI) για μια διαφορετική προσέγγιση του «κοινωνικού» στόχευε στην ανάπτυξη ενός θεωρητικά στέρεου μοντέλου που θα μπορούσε να παρέχει τη βάση για πολιτικές, αλλά και να θεμελιωθεί εμπειρικά ( Beck et al. 2001a). Κοντολογίς, αναφέρεται στο σεβασμό της θεμελιώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της «τρέχουσας ανεπάρκειας της Ευρώπης στην παροχή ΚΠ» ( Baars 2005) για το σύνολο των πολιτών, ενώ υποστηρίζει την κυριαρχία μιας Ευρώπης στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συμμετοχής για τους πολίτες, οι οποίοι «καθίστανται ικανοί να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή των κοινοτήτων τους υπό συνθήκες που ενισχύουν την ευημερία τους και την ατομικές τους δυνατότητες» (Beck et al. 1997a: 2, 2001b: 6-7). Η επιχειρηματολογία για ένα νέο όραμα και η εμφάνιση μιας αρχικής σύλληψης της ΚΠ γεννάται από τη σημερινή παραπαίουσα 8 ΕΕ (Beck et al. 1997a: 11). Σκοπός αυτού του κινήματος είναι η εξουδετέρωση των νεοφιλελεύθερων και οικονομίστικων τάσεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η υποβολή ενός εναλλακτικού οράματος για μια κοινωνική Ευρώπη βασισμένη στους στόχους της ΕΕ για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Walker 1999). Η ΚΠ δεν είναι μια ιδέα προσανατολισμένη στο παρελθόν υπερασπιζόμενη υψηλά επίπεδα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών δαπανών, ούτε αναζητείται με αυτό το εγχείρημα μια «μετα-έννοια» (meta-concept) (ό.π.: 277) που διευκολύνει την αντίληψη μιας νέας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, αλλά μάλλον, μια «μελλοντική στόχευση που δίνει υψηλή αξία και ανθρώπινο νόημα» (ό.π.: 13). Πρόκειται για ένα πρόσφατο πρότυπο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Δυνητικά, έχει και μια ριζοσπαστική πολιτική διάσταση, καθώς ασχολείται με την κοινωνική δικαιοσύνη και έχει διατυπωθεί ως διορθωτικός μηχανισμός στην υπερβολική εξάρτηση των οικονομικών μέτρων για την ευημερία (Phillips & Berman 2003, Herrmann 2005). Η ΚΠ μπορεί να ειδωθεί και ως 7 Για μια πλήρη περιγραφή της Πρωτοβουλίας ΚΠ, βλ. Maesen v.d. L.J.G. & Walker, C.A. Social Quality: The Theoretical State of Affairs, Amsterdam: EFSQ, 21 June 2002, pp. 3-7, Ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και επισημοποιήθηκε κατά την ολλανδική προεδρεία της Ε.Ε. με τη«διακήρυξη του Άμστερνταμ» στις 10 Ιουνίου 1997 υπό την αιγίδα του «Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Κοινωνική Ποιότητα» ( EFSQ), το οποίο ιδρύθηκε για τον ίδιο σκοπό και αποτελεί το κεντρικό σημείο για περαιτέρω έρευνα στη θεωρία και πρακτική της ΚΠ και σχηματίζοντας ένα δίκτυο έρευνας που στοχεύει στη μέτρηση των τεσσάρων συστατικών μερών σε κάθε κ-μ. της Ε.Ε. (Beck et al. 1997b). 8 Πόσο μάλλον σήμερα που οι τριγμοί στα θεμέλια της Ε.Ε. είναι αισθητοί περισσότερο από ποτέ. 16

18 ένα «ουμανιστικό αντίδοτο στην πανταχού παρούσα ωφελιμιστική πρακτική της εξίσωσης της ποιότητας ζωής με το εισόδημα ή τον πλούτο» (Ogawa 2006). Οι δημοκρατικές πολιτείες δεν πρέπει να ξεκινούν ούτε με την οικονομική ούτε με την κοινωνική πολιτική, αλλά με την ευημερία των ανθρώπων. Η ασυμμετρία μεταξύ του «οικονομικού» και του «κοινωνικού» πρέπει να αντιμετωπισθεί με την επικέντρωση στις ανθρώπινες ανάγκες 9 που είναι εγγενώς συνδεδεμένες με την ΚΠ ( Doyale & Gough 1991). Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα της ΚΠ θα πρέπει να οριστεί από άποψη «ανθρώπινων σχέσεων και δικαιωμάτων των πολιτών». (Beck et al. 1997b: ). Η επικέντρωση θα πρέπει να γίνει στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα των κοινωνιών των σύγχρονων πολιτών (ό.π.: 278). Η ύψιστη πρόκληση της προοπτικής της ΚΠ είναι η αναφορά της στους πολίτες και στην ποιότητα της κοινωνικής τους ζωής ( Baars et al. 1997: 304, Walker 1999). Οι άνθρωποι ζουν σε συγκεκριμένα φυσικά περιβάλλοντα, σε ορισμένο χρόνο και σε ιδιαίτερες περιστάσεις, συνεπώς, η ΚΠ αναφέρεται στην ευρύτερη πλατωνική θεώρηση των πολιτών ως «κοινωνικά όντα» (Beck et al. 1997b: 279, 2001b: 310). Προκειμένου να αναπτυχθεί η έννοιά της θα πρέπει να διερευνηθεί το αξιωματικό της περιεχόμενο με κύριο σημείο αναφοράς τις κοινωνικές σχέσεις των πολιτών, οι οποίοι «αναπτύσσουν την ύπαρξή τους χάρις στις κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις» (Beck et al. 1997b: 283). Η ΚΠ αναλύει την κατάσταση των ατόμων ως κοινωνικά υποκείμενα και συγχρόνως την αυτοπραγμάτωση αυτών των «δρώντων υποκειμένων» προσανατολισμένη στο σχηματισμό συλλογικών ταυτοτήτων που κατέχουν κεντρική θέση στην οπτική της ΚΠ (Petmesidou & Polyzoidis 2005). Είναι μια περιεκτική έννοια για την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και μια ουσιώδης λειτουργία συνεχούς «έντασης» μεταξύ της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης και της συμμετοχής στις διάφορες συλλογικές ταυτότητες που συν-αποτελούν την καθημερινή ζωή. Η προσέγγιση της ΚΠ επικεντρώνεται μεν στο άτομο, αλλά ως ένα δρών υποκείμενο που ζει σε αναπτυσσόμενες και εξελισσόμενες κοινωνικές συνθήκες ( Baars 2005, Herrmann 2005). Με αυτή την προσέγγιση, οι συνέπειες των «top-down» πολιτικών αναλύονται από την προοπτική αυτών των δρώντων ατόμων. Άλλωστε, η ΚΠ είναι μια «ανοιχτή έννοια» 9 Βλ. σχετικά, Doyle, L. & Gough, I. (1991). A Theory of Human Need. London: Macmillan. 17

19 (Maesen v.d. 2002, Phillips 2006), επειδή αναφέρεται στις συνέπειες συμμετοχικών σχέσεων που έχουν εξ ορισμού ανοιχτά όρια και ως τέτοια, συμπεριλαμβάνει «bottomup» διαδικασίες για την ανάπτυξη/υλοποίηση πολιτικών και για την «ανταπόκριση στην αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών να παίξουν ένα ρόλο ευθύνης στη δημιουργία της κοινωνικής ευημερίας και της ΚΠ» (Ogawa 2006). «Το ερώτημα είναι, αν οι πολιτικές υποστηρίζουν αυτά τα άτομα, ώστε να τα καταστήσουν ικανά να αντιμετωπίσουν με ένα πιο κατάλληλο τρόπο τις περιστάσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται μπροστά τους» (Maesen v.d. 2002). Η εκτενής πολιτική δυσαρέσκεια στην Ευρώπη δεν απορρέει απλά από την ανικανότητα των πολιτικών συστημάτων να θεραπεύσουν την ανεργία και άλλα κοινωνικά προβλήματα, αλλά από την έλλειψη προσαρμογής στις ανάγκες της καθημερινότητας (Sassoon 1997: ). Η καθημερινή ζωή των πολιτών είναι «η πιο σημαντική διάσταση των ΚτΠ» (Beck et al. 1997a: 279). Η έννοια της ΚΠ παρουσιάζει μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση για την προαγωγή της πρακτικής και της πολιτικής, επαναπροσδιορίζοντας το τι είναι «πολιτική», μεταφέροντάς την στην καθημερινή ζωή ( Sassoon 1997) των πολιτών και καταδεικνύοντας τις σαφείς δυναμικές περιστάσεις της πρώτης και των δικαιωμάτων των τελευταίων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο προς μια «πιθανή επέκταση αυτών των δικαιωμάτων» (Beck et al. 1997a: 282). Η ΚΠ είναι εξ ορισμού μια σύνθετη έννοια, γιατί περιλαμβάνει αντικειμενικές και υποκειμενικές ερμηνείες της καθημερινής ζωής και συνέπειες οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών διαδικασιών. Πάντως, η προσέγγιση της ΚΠ δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για πολιτικές βασισμένες σε ένα «συνεκτικό θεωρητικό μοντέλο που ξεπερνά το γνωστό κατακερματισμό μεταξύ επιστημονικών πειθαρχιών και τομέων πολιτικής» (Ogawa 2006). 1.3 Παράγοντες, πεδία και διαστάσεις Κοινωνικής Ποιότητας Το μοντέλο ΚΠ ασχολείται με τον καθορισμό των συνθηκών για μια συνεκτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που ενδυναμώνει τους πολίτες, προκειμένου να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Συγκεκριμενοποιεί τις συνθήκες ευημερίας και τις συνθήκες κατασκευής βιώσιμων κοινωνιών που διασφαλίζουν την ευημερία των μελών-πολιτών τους ( Fairweather et al. 2001). Επίσης, οι πολίτες 18

20 «χρειάζονται πραγματικές ευκαιρίες για τους πολίτες, προκειμένου να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να αναπτύξουν τα οράματά τους και να καταστήσουν τους εαυτούς τους ικανούς να συνεισφέρουν σε μια ισότιμη και δίκαιη κοινωνία» (Beck et al 2001a: 246, Hollar 2003). Η προσέγγιση της ΚΠ αντιλαμβάνεται το «κοινωνικό» ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και το κατασκευασμένο και φυσικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν ( Therborn 2001). Υπ αυτή την έννοια, το περιεχόμενό της αναφέρεται στις παραγωγικές και αναπαραγωγικές σχέσεις, δηλαδή στη «συστατική αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαδικασιών της αυτοπραγμάτωσης και των διαδικασιών της μορφοποίησης συλλογικών ταυτοτήτων» (Herrmann 2007). Κατά συνέπεια, για την ανάλυση των διαδικασιών της κοινωνίας και για τον καθορισμό του «κοινωνικού» στο πλαίσιο της ΚΠ, η θεωρία στηρίζεται σε τρία (3) σύνολα παραγόντων ( Beck et al. 1997b: 2001) που συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1 ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟΙ 11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 10 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ κοινωνικο-οικονομική ασφάλεια προσωπική ασφάλεια κοινωνική συνοχή κοινωνική αναγνώριση κοινωνική ένταξη κοινωνική ανταπόκριση κοινωνική ενδυνάμωση προσωπική ικανότητα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΙ 12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ κοινωνική δικαιοσύνη αλληλεγγύη / πίστη ιθαγένεια βάσει δημοκρατίας ανθρώπινη αξιοπρέπεια Οι Τρεις Παράγοντες και οι 12 Διαστάσεις της Κοινωνικής Ποιότητας (Herrmann 2007) Ο καθορισμός των κανονιστικών παραγόντων μπορεί να προέλθει από την αλληλεπίδρασή τους με τους παράγοντες προϋποθέσεων, ενώ οι τελευταίοι από την αλληλεπίδραση των ιδιοσυστατικών με τους κανονιστικούς παράγοντες. Ο καθορισμός των ιδιοσυστατικών παραγόντων προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση των κανονιστικών παραγόντων με τους παράγοντες προϋποθέσεων ( Herrmann 2007, Herrmann & Maesen 2008). Οι ιδιοσυστατικοί παράγοντες είναι το «αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτοπραγμάτωσης που αλληλεπιδρούν με διαδικασίες που αφορούν στη διαμόρφωση μιας ποικιλίας συλλογικών ταυτοτήτων» (Walker 2009: 211): 10 Conditional factors. Bλ. παρακάτω, [1.3.1]. 11 Constitutional factors. 12 Normative factors. 19

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα