ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες ου εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. την 29 Μαρτίου 2011 και έχουν δηµοσιο οιηθεί µέσω του τύ ου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ε ισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να αράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν αρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ε ίσης ε ισηµαίνεται ότι χάριν α λο οίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµ τύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Στέλιος K. Πιτάκας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & ιευθύνων Σύµβουλος ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.

2 Περιεχόµενα Οικονοµικές καταστάσεις σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές ληροφορίες Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πάγια εριουσιακά στοιχεία Άυλα εριουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδη ανά µετοχή Μερίσµατα ανειακές υ οχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Αναγνώριση εσόδων Κρατικές ε ιχορηγήσεις Μισθώσεις Κόστος ανεισµού Φόρος εισοδήµατος Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Άυλα Πάγια Στοιχεία Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις Λοι ές α αιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοι ά Α οθεµατικά ιαχείριση Κεφαλαίου Μακρο ρόθεσµα και βραχυ ρόθεσµα άνεια Υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προβλέψεις Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού Λοι ά έξοδα Άλλα έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές α ό Α αιτήσεις και Υ οχρεώσεις ρος Συνδεδεµένα Πρόσω α Ενδεχόµενα...29 Σελίδα 2 α ό 30

3 6.26 Ανάλυση Ευαισθησίας Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα...30 Σελίδα 3 α ό 30

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υ οβάλουµε ρος έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε τη αρούσα έκθεση, ου αφορούν την διαχειριστική Περίοδο α ό 1 η Ιανουαρίου 2010 µέχρι και τη 31η εκεµβρίου Σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονοµική θέση και την ροβλε όµενη α ό το ιοικητικό Συµβούλιο ορεία της, στις αµέσως ε όµενες χρήσεις έχουµε να σας εκθέσουµε τα εξής: Τα σηµαντικότερα γεγονότα ου έλαβαν χώρα κατά το 2010 ήταν: Στις 4 Νοεµβρίου 2010 η µητρική Εταιρεία ΙΑΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας " ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε" α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται στο οσό των ,00 ευρώ και θα εξοφληθεί έως το τέλος του Η Εταιρεία οδηγήθηκε σε µείωση των µεγεθών του κατά το 2010, σε σύγκριση µε το Ειδικότερα, αρόλο ου ο κύκλος εργασιών αρουσίασε αύξηση κατά 43% στα 15,96 εκατ. ευρώ έναντι 11,19 εκατ. ευρώ το 2009, οι λειτουργικές ζηµίες ανήλθαν σε 69 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικών κερδών 839 χιλ,. ευρώ την ροηγούµενη χρήση, οι ζηµίες ρο φόρων αυξήθηκαν σε 310 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ρο φόρων 578 χιλ. ευρώ το 2009, και οι ζηµίες µετά φόρων αυξήθηκαν σε 980,27 χιλ. ευρώ έναντι κερδών µετά α ό φόρους 439,5 χιλ. ευρώ την ροηγούµενη χρήση. Α ό τα ιο άνω στοιχεία ροκύ τει ότι η Εταιρεία στη χρήση 2010 αρόλη την αύξηση του κύκλου εργασιών της κατάφερε να µειώσει σηµαντικά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα κέρδη ρο και µετά φόρων. Οικονοµική θέση της Εταιρείας Οι βασικοί αριθµοδείκτες ου εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας σε σύγκριση µε το ροηγούµενο έτος, ως εξής: κατά το τέλος του 2010, διαµορφώθηκαν ιάρθρωσης κεφαλαίων Βαθµός αγιο οίησης (%) 80,10% 70,19% Καθαρά άγια / Ενεργητικό (%) Ξένα ρος ίδια κεφάλαια 3,94 2,95 Σύνολο υ οχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια ανειακή ε ιβάρυνση 0,80 0,75 Σύνολο υ οχρεώσεων / Ενεργητικό Α οδοτικότητας Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%) -0,43% 7,50% Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Κέρδη ρό φόρων / Κύκλος εργασιών (%) -1,94% 5,17% Α ό όσα ροαναφέρθηκαν, αλλά και α ό µία σε βάθος µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων, ροκύ τει ότι οι α οδόσεις της εταιρείας αρουσιάζουν σηµαντική µείωση. Σελίδα 4 α ό 30

5 Προβλε όµενη ορεία Σύµφωνα µε τις α ό 23/12/2010 α οφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε α οφασίσθηκε η συγχώνευση µε α ορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε." α ό µητρική εταιρεία ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ µε βάση τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2190/20 και 1-5 του Ν 2166/93. Ως ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31/12/2010. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό µακρο ρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τρα εζικά δάνεια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις κυλιόµενες ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Παρακάτω αρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υ οχρεώσεων: Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εµ ορικές και λοι ές α αιτήσεις ( λήξη εντός ενός έτους) , ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( λήξη εντός ενός έτους) , ,41 Χρηµατοοικονοµικές υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , ,41 Μακρο ρόθεσµα άνεια Α ό 1 έως 2 έτη , ,03 Α ό 2 έως 5 έτη , ,66 Πάνω α ό 5 έτη , , , ,20 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ( λήξη εντός ενός έτους) Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις , ,32 Βραχυ ρόθεσµα άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , , , ,16 Σελίδα 5 α ό 30

6 (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείµενο της, και συνε ώς δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. Συναλλαγές συνδεµένων µερών Οι εµ ορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α στη διάρκεια της χρήσης 2010, έχουν ραγµατο οιηθεί υ ό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφορο οιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές ου ραγµατο οιήθηκαν στη διάρκεια της ροηγούµενης χρήσης 2009 και συνε ώς δεν ε ηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις ε ιδόσεις της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. Στους κατωτέρω ίνακες αρουσιάζονται οι διεταιρικές ωλήσεις και οι λοι ές διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, κατά την τρέχουσα χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υ όλοι α α αιτήσεων και υ οχρεώσεων της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου, κατά την Οι συναλλαγές και οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών, τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α της εταιρείας κατά την ερίοδο 1 Ιανουαρίου -. ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ X 0,00 0,00 0, ,54 0, ,54 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΖΩΟΝΟΜΗ 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 MARE NOSTRUM 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 ΜΕΡΚΟΣ ,74 0,00 0, ,91 X 0, ,65 ΣΠΑΡΦΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0, ,74 0,00 0, , ,54 0, ,19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΑΣ ΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΩΟΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Χ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΖΩΟΝΟΜΗ 0,00 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 MARE NOSTRUM 0,00 0,00 0,00 Χ 3.212,50 0, ,50 ΜΕΡΚΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 Χ , ,08 ΣΠΑΡΦΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Α αιτήσεις α ό λοι ά συνδεµένα µέρη ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE 54,81 0,00 Υ οχρεώσεις σε λοι ά συνδεµένα µέρη ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE ,00 0,00 η) Παροχές ρος τη ιοίκηση Αµοιβές.Σ , ,00 Αµοιβές ιευθυντών , ,00 Σελίδα 6 α ό 30

7 Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υ άρχουν ουσιώδη µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2010 γεγονότα, ου να αφορούν την Εταιρεία. Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα ροαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις, ου καλύ τουν το χρονικό διάστηµα α ό 1 Ιανουαρίου 2010 έως. Με τιµή Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Στέλιος Πιτάκας Α όσ ασµα α ό το βιβλίο ρακτικών του.σ Μάνδρα Αττικής, 29 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος του.σ & ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή ου αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου ου χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2011 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 7 α ό 30

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Οικονοµικές καταστάσεις Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ου α οτελούνται α ό την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοι ές ε εξηγηµατικές ληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υ εύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, ό ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες ου η διοίκηση καθορίζει ως α αραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε ί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Ελέγχου. Τα ρότυ α αυτά α αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις γνωστο οιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι ε ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις εριστάσεις και όχι µε σκο ό την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων ου χρησιµο οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την, τη χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Ε αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζόµενων α ό τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 8 α ό 30

9 1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Οικονοµικές καταστάσεις Ποσά εκφρασµένα σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , ,24 Άυλα άγια , ,98 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Α αιτήσεις , , , ,22 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , ,61 Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις , ,00 Λοι ές α αιτήσεις , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,53 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , ,75 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και α οθεµατικά α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοι ά α οθεµατικά , ,16 Α οτελέσµατα εις νέο , ,02 Ίδια Κεφάλαια ιδιοκτητών , ,18 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµα άνεια , ,91 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,28 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους , ,97 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις , ,58 Προβλέψεις , , , ,67 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,32 Βραχυ ρόθεσµα Τρα εζικά άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , ,50 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , ,90 Σύνολο υ οχρεώσεων , ,57 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων , ,75 Σελίδα 9 α ό 30

10 1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οικονοµικές καταστάσεις 1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ οσά εκφρασµένα σε Πωλήσεις( Μη βιολογικά εριουσικά στοιχεία) , ,70 Σύνολο κύκλου εργασιών , ,70 Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 Μεταβολές α οθεµάτων µη βιολογικών στοιχείων , ,35 Αγορές α οθεµάτων µη βιολογικών , ,80 Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων 0,00 0,00 Aµοιβές και έξοδα ροσω ικού , ,39 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,35 Παροχές τρίτων , ,84 ιάφορα εξοδα , ,29 Α οσβέσεις , ,49 Λοι ά έξοδα , ,96 Άλλα έσοδα , ,00 Κέρδη/(Ζηµίες) α ό λειτουργικές δραστηριότητες , ,93 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 44,19 162,45 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,32 Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων , ,06 Φόρος εισοδήµατος , ,01 Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,05 Α οδιδόµενο σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας , ,05 Κέρδη κατά µετοχή α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Βασικά -µειωµένα σε ευρώ ,7925 4, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οσά εκφρασµένα σε Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,05 Μερίδιο στα λοι ά έσοδα συγγενών εταιριών Λοι ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,05 Σελίδα 10 α ό 30

11 1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ οσά εκφρασµένα σε ΣΗΜ. ιαφορά Υ έρ το Λοι ά Αφορολόγητα Α οτελέσµατα Σύνολο Ιδίων Μετοχικό κεφάλαιο άρτιο α οθεµατικά Α οθεµατικά εις νέο Κεφαλαίων Υ όλοι α 01/01/ , , , ,13 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,05 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, ,16 0, , ,18 Υ όλοι α 01/01/ ,00 0, ,16 0, , ,18 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,16 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, ,16 0, , ,02 Σελίδα 11 α ό 30

12 1.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις 1.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ οσά εκφρασµένα σε /01-31/12/2009 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη ρο φόρων , ,06 Πλέον / µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις , ,49 Προβλέψεις 0, ,60 Α οσβέσεις ε ιχ. αγιων , ,07 Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας ,40-162,45 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,32 Πλέον/ µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) α οθεµάτων , ,35 Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων , ,83 (Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) , ,51 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,32 Καταβεβληµένοι φόροι , ,08 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,52 Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο ραξιών και λοι ών ε ενδύσεων 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων αγίων εριουσιακών στοιχείων , ,00 Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων αγίων και λο ών ,00 374,94 ε ενδύσεων Εισ ράξεις α ό ε ιχορηγήσεις ενσωµάτων αγίων 0,00 Τόκοι εισ ραχθέντες 44,19 162,45 Μερίσµατα εισ ραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,61 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισ ράξεις α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,49 Εξοφλήσεις δανείων ,25 Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) , ,22 Μερίσµατα ληρωθέντα 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,27 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) , ,82 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως , ,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως , ,41 Σελίδα 12 α ό 30

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως Οικονοµικές καταστάσεις 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές ληροφορίες Η ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε (η Εταιρεία) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /03/Β/00/2/06 έχει την έδρα της στη Μάνδρα Αττικής. Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην ε εξεργασία αλιευµάτων. Η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 100% της ανώνυµης εταιρείας «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» της ο οίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εριλαµβάνονται στις ενο οιηµένες καταστάσεις, µε τη µέθοδο της λήρους ενο οίησης, ού έχουν συνταχθεί α ό τη µητρική εταιρεία «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www. merkos.gr Οι αρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως, εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο την 29 Μαρτίου 2011 και υ όκεινται στην έγκριση των µετόχων της Εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Το ιοικητικό Συµβούλιο α οτελείται α ό τους: Στέλιος Πιτάκας, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος.Σ. Κωνσταντίνος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. 2 Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( Π.Χ.Α) ό ως αυτά έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, ό ως αυτές έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή Ερµηνείας Προτύ ων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα ο οία έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α εικονίζονται σε Ευρώ, το ε ίσηµο νόµισµα της χώρας ό ου εδρεύει η Εταιρεία. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ α αιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές αραδοχές α ό τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν ε ισηµανθεί ό ου κρίνεται αναγκαίο. Οι ολιτικές ου αναφέρονται αρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέ εια σε όλες τις εριόδους ου αρουσιάζονται. 2.2 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας «Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη ε ιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως ρος τη φύση της δραστηριότητας και τους ε ιχειρηµατικούς κινδύνους ου συνε άγεται (ε ιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το ε ιχειρηµατικό εριβάλλον στο ο οίο ανα τύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην ε εξεργασία αλιευµάτων και την εµ ορία τους στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης. 2.3 Πάγια εριουσιακά στοιχεία Τα άγια εριουσιακά στοιχεία α εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους ό ως αυτό ροσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης κατά την ρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ. Οι αξίες αυτές α εικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις σωρευµένες α οσβέσεις και (β) την τυχόν α αξίωση των αγίων. Οι δα άνες ου διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των αγίων κεφαλαιο οιούνται. Οι υ όλοι ες µεταγενέστερες δα άνες, ου διενεργούνται σε σχέση µε άγια εριουσιακά στοιχεία κεφαλαιο οιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ου αναµένεται ότι θα ροκύψουν α ό την εκµετάλλευση των ε ηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δα άνες συντήρησης, ε ιδιόρθωσης κ.λ.. των αγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο ραγµατο οίησής τους. Οι α οσβέσεις ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των άγιων εριουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν α οσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία αγίων, έχει ως εξής : Βιοµηχανικά κτίρια Λοι ά κτίρια Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξο λισµός 40 έτη 25 έτη 5-15 έτη Σελίδα 13 α ό 30

14 Έ ι λα και λοι ός εξο λισµός Μεταφορικά µέσα 3,3-5 έτη 5-10 έτη Οικονοµικές καταστάσεις Τα γή εδα καθώς και τα άγια ου βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υ ό εκτέλεση) δεν α οσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα α οσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε εριοδική βάση τα ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία ροκειµένου να δια ιστώσει, εάν υφίσταται ιθανή α οµείωση της αξίας τους. Αν υ άρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου εριουσιακού στοιχείου υ ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται ρόβλεψη για ζηµιά α ό α οµείωση ροκειµένου η λογιστική αξία του αγίου να α εικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Το ανακτήσιµο οσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξο λισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής ωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιµή ώλησης είναι το οσό ου µ ορεί να ληφθεί α ό την ώληση ενός εριουσιακού στοιχείου στα λαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην ο οία τα µέρη έχουν λήρη γνώση και ροσχωρούν οικιοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του εριουσιακού στοιχείου. Για τον υ ολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές ροεξοφλούνται στην αρούσα αξία τους χρησιµο οιώντας ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο ου αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων ρος το εριουσιακό στοιχείο. Για εριουσιακά στοιχεία ου δεν δηµιουργούν ταµιακές εισροές α ό τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες α ό εκείνες των άλλων εριουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο οσό ροσδιορίζεται για τη µονάδα ου δηµιουργεί ταµιακές ροές στην ο οία ανήκει το εριουσιακό στοιχείο. Ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία διαγράφονται α ό τον ισολογισµό, όταν διατίθενται, α οσύρονται, ή όταν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α ό τη χρήση τους. δεν Κέρδη ή ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την α όσυρση ή διάθεση ενσώµατων εριουσιακών στοιχείων ροσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου α ό τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του εριουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων. 2.4 Άυλα εριουσιακά στοιχεία (α) Σήµατα και άδειες Τα σήµατα και οι άδειες α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό έτη. (β) Λογισµικό λοι ά άυλα εριουσιακά στοιχεία Οι άδειες λογισµικού α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό 3,3 έως 5 έτη. Τα λοι ά άυλα εριουσιακά στοιχεία ου α οκτήθηκαν α ό την Εταιρεία εµφανίζονται στη τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες α οσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές ροϋ οθέσεις, κατά το οσό της α οµείωσης της αξίας τους. Οι α οσβέσεις των άυλων εριουσιακών στοιχείων ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. 2.5 Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Οι ε ενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις αρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκο ό για τον ο οίο α οκτήθηκαν. Η διοίκηση α οφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της ε ένδυσης κατά το χρόνο α όκτησης της ε ένδυσης και ε ανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία αρουσίασης. (α) Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία α οτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στ α οτελέσµατα. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ου α οκτώνται µε σκο ό την κερδοσκο ία και εριλαµβάνει µη αράγωγα µέσα (µετοχές) ου κατέχονται µε σκο ό την ραγµατο οίηση κέρδους α ό την µεταβολή της αξίας. (β) ιαθέσιµα για ώληση χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία. Περιλαµβάνει µη αράγωγα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία τα ο οία δεν µ ορούν να ενταχθούν σε κά οια α ό τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία εφόσον η ιοίκηση δεν έχει την ρόθεση να τα ρευστο οιήσει µέσα σε 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι ωλήσεις των ε ενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµ ορικής συναλλαγής ου είναι και η ηµεροµηνία ου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να ωλήσει το στοιχείο. Οι ε ενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους λέον των άµεσα ε ιρρι τέων στη συναλλαγή δα ανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα ε ιρρι τέες στη συναλλαγή δα άνες, τα στοιχεία εκείνα ου α οτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στ α οτελέσµατα. Οι ε ενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές α ό τις ε ενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές ου συνε άγεται η ιδιοκτησία. Οι συµµετοχές σε λοι ές ε ιχειρήσεις,, ε ιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υ άρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ου να οδηγούν στο συµ έρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία είναι α οµειωµένα. Για τους συµµετοχικούς τίτλους ου έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση Σελίδα 14 α ό 30

15 της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται α οµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά ου είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στ α οτελέσµατα. Οι ζηµιές α οµείωσης των συµµετοχικών τίτλων ου καταχωρούνται στ α οτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των α οτελεσµάτων. 2.6 Α οθέµατα Τα α οθέµατα (εµ ορεύµατα,, ροϊόντα, ρώτες ύλες, αναλώσιµα ) α εικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή αραγωγής τους και της ρευστο οιήσιµής τους αξίας. Ρευστο οιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή ώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των α οθεµάτων. Το κόστος των α οθεµάτων ροσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και εριλαµβάνει τις δα άνες α όκτησης των α οθεµάτων, τις δα άνες αραγωγής τους (εφόσον ρόκειται για ιδιο αραγόµενα ροϊόντα). 2.7 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Οι α αιτήσεις α ό ελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα α οτιµούνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου, µείον την ρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην ερί τωση ου η ανα όσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υ ερβαίνει την αρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό α οτιµείται στο ανακτήσιµο οσό αυτού, δηλαδή στην αρούσα αξία των µελλοντικών ροών του εριουσιακού στοιχείου, η ο οία υ ολογίζεται µε βάση το ραγµατικό αρχικό ε ιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται α ευθείας στα α οτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές α οµείωσης, δηλαδή όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισ ράξει όλα τα οσά ου οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα. 2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα εριλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυ ρόθεσµες µέχρι 3 µήνες ε ενδύσεις, υψηλής ρευστο οιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου, σε µείωση του ροϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη ου σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την α όκτηση ε ιχειρήσεων εριλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των ε ιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει ερί τωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές ωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά α ό ώληση ιδίων µετοχών, καθαρό α ό άµεσα για την συναλλαγή λοι ά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει ερί τωση, εµφανίζεται ως α οθεµατικό στα ίδια κεφάλαια Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως ου αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών ου α οκτήθηκαν α ό την εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα ροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται ανα ροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις ε ιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές Μερίσµατα Τα ληρωτέα µερίσµατα α εικονίζονται ως υ οχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ανειακές υ οχρεώσεις Όλες οι δανειακές υ οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία ου αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των κεφαλαίων ου λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν ραγµατο οιηθέντα έξοδα ου σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υ οχρεώσεις α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του ραγµατικού ε ιτοκίου. Το ανα όσβεστο κόστος υ ολογίζεται αφού ληφθούν υ όψη δα άνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού οσού και του οσού ου θα ληρωθεί µέχρι τη λήξη. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα α οτελέσµατα όταν οι υ οχρεώσεις διαγράφονται ή α οµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας α όσβεσης Παροχές σε εργαζόµενους α) Βραχυ ρόθεσµες αροχές Οι βραχυ ρόθεσµες αροχές ρος τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. β) Παροχές ου θα καταβληθούν µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Οι αροχές αυτές εριλαµβάνουν τόσο ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και ρογράµµατα καθορισµένων αροχών (εφά αξ αροχές κατά την α οχώρηση α ό την υ ηρεσία, ε ιβαλλόµενες α ό το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ερίοδο ου αφορά. Το κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών και η υ οχρέωση ου αναγνωρίζεται στον Σελίδα 15 α ό 30

16 Ισολογισµό υ ολογίζονται ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της ροβεβληµένης ιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Για την ροεξόφληση της µελλοντικής υ οχρέωσης χρησιµο οιείται το ε ιτόκιο των µακρο ροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την αναθεώρηση των αραδοχών της αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα στον υ ολει όµενο µέσο χρόνο α ασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος ου στην έναρξη κάθε χρήσης υ ερβαίνουν το 10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής υ οχρέωσης. Η αναλογιστική µελέτη διενεργείται α ό ανεξάρτητο αναλογιστή Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Η Εταιρεία σχηµατίζει ροβλέψεις όταν - υ άρχει αρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως α οτέλεσµα γεγονότων του αρελθόντος - είναι ιθανή εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υ οχρέωσης, - το οσό της σχετικής υ οχρέωσης µ ορεί να εκτιµηθεί µε αξιο ιστία. Η ιοίκηση της Εταιρείας ε ανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού ροβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης και τις ανα ροσαρµόζει έτσι ώστε να α εικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην ερί τωση ου κρίνεται αναγκαίο, ροεξοφλούνται µε βάση ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υ οχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο οιούνται, εκτός και αν η ιθανότητα για εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες α αιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστο οιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι ιθανή Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα εριλαµβάνουν την εύλογη αξία αραχθέντων Ιχθύων και λοι ών Βιολογικών στοιχείων, ωλήσεων εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: - Πωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων : Οι ωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία αραδίδει τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα στους ελάτες, τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. - Παροχή υ ηρεσιών: Τα έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών λογίζονται την ερίοδο ου αρέχονται οι υ ηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της αρεχόµενης υ ηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των αρεχόµενων υ ηρεσιών. Έσοδα α ό τόκους Τα έσοδα α ό τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου Έσοδα α ό µερίσµατα Τα έσοδα α ό µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. Τα έσοδα εριλαµβάνουν ωλήσεις ροϊόντων, εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών Κρατικές ε ιχορηγήσεις Οι κρατικές ε ιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υ άρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισ ραχθούν και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν ραγµατο οιηθείσες δα άνες καταχωρούνται ως έσοδο της εριόδου εντός της ο οίας ραγµατο οιήθηκαν οι ε ιχορηγούµενες δα άνες. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν το κόστος α οκτηθέντων εριουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ε ιχορηγηθέντος εριουσιακού στοιχείου Μισθώσεις Οι µισθώσεις αγίων ό ου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιο οιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του αγίου στοιχείου ή της αρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα ε ιµερίζεται µεταξύ της υ οχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται ένα σταθερό ε ιτόκιο στην υ ολει όµενη χρηµατοοικονοµική υ οχρέωση. Οι αντίστοιχες υ οχρεώσεις α ό µισθώµατα, καθαρές α ό χρηµατοοικονοµικά έξοδα, α εικονίζονται στις υ οχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου ου αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα άγια ου α οκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση α οσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των αγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν άγια εριουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν ε ενδυτικά ακίνητα δεν α οσβένονται και αρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. Μισθώσεις ό ου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται α ό τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ληρωµές ου γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές α ό τυχόν κίνητρα ου ροσφέρθηκαν α ό τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσης µε σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εριόδου της µίσθωσης. Σελίδα 16 α ό 30

17 2.18 Κόστος ανεισµού Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισµό βάσει του ο οίου το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα α ό το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές αγίων ) λογίζεται στα α οτελέσµατα της χρήσεως ου αφορά. Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος α οτελείται α ό τους δεδουλευµένους τόκους ε ί των συναφθέντων δανείων, ου υ ολογίζονται βάσει της µεθόδου του ραγµατικού ε ιτοκίου,αφαιρουµένων των δεδουλευµένων ιστωτικών τόκων, ου ροκύ τουν α ό τη βραχυ ρόθεσµη ε ένδυση των διαθεσίµων Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος εριλαµβάνει: (α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, ου ροκύ τει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, ό ως αυτό ροσδιορίζεται α ό τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. (β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο ο οίος ροσδιορίζεται µε την µέθοδο της υ οχρέωσης του Ισολογισµού, µε βάση τις ροσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων και υ ολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές ου αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υ οχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση ου αναµένεται ότι θα υ άρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο οίηση των ροσωρινών διαφορών ου τις δηµιουργούν. (γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις ροσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος ου θα ροκύψουν α ό τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε ρόβλεψη. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση α οτελεσµάτων. Κατ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήµατος ου αφορά γεγονότα, οι συνέ ειες των ο οίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Η ε ιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος α οτελείται α ό τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), ου σχετίζονται µε τα α εικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν α ό τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου ου αφορά συναλλαγές ου καταχωρήθηκαν α ευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην ο οία ερί τωση καταχωρείται α ευθείας, κατά ανάλογο τρό ο στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συνδεδεµένα µέρη ορίζονται οι ε ιχειρήσεις, στις ο οίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη ε ιρροή στη διαµόρφωση των οικονοµικών και διαχειριστικών ολιτικών τους. Ε ίσης, συνδεδεµένα µέρη είναι τα µέλη της ιοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά ρόσω α αυτών µε ρώτο βαθµό συγγένειας, ε ιχειρήσεις ου κατέχονται α ό αυτά ή στις ο οίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη ε ιρροή. 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό µακρο ρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τρα εζικά δάνεια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. Σελίδα 17 α ό 30

18 γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις κυλιόµενες ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Παρακάτω αρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υ οχρεώσεων: Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εµ ορικές και λοι ές α αιτήσεις ( λήξη εντός ενός έτους) , ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( λήξη εντός ενός έτους) , ,41 Χρηµατοοικονοµικές υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , ,41 Μακρο ρόθεσµα άνεια Α ό 1 έως 2 έτη , ,03 Α ό 2 έως 5 έτη , ,66 Πάνω α ό 5 έτη , , , ,20 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ( λήξη εντός ενός έτους) Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις , ,32 Βραχυ ρόθεσµα άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , , , ,16 (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείµενο της, και συνε ώς δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. 3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Η εύλογη αξία των χρηµατο ιστωτικών µέσων ου δια ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), ροσδιορίζεται α ό τις δηµοσιευόµενες τιµές ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υ ό συνεχή ε ανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και ροσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, ου κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η ιοίκηση της εταιρίας ροβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και αραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων οι ο οίες, εξ ορισµού, σ άνια θα ταυτιστούν α όλυτα µε τα αντίστοιχα ραγµατικά α οτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις ου αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των ο οίων θα µ ορούσε να ε ηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων µετά την , αφορούν κυρίως ροβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους, ροβλέψεις α οµείωσης α αιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις µε την ωφέλιµη ζωή των α οσβέσιµων αγίων. Κατά την ά οψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις, να ροκαλέσουν ουσιώδεις ροσαρµογές στις λογιστικές αξίες των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων στους ε όµενους 12 µήνες, είναι σηµαντικά εριορισµένος. Σελίδα 18 α ό 30

19 5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Η τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει ως εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Περίοδος 1/1-31/12/2010 ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις , , ,19 Μείον: ιεταιρικές , ,65 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,54 Περίοδος 1/1-31/12/2009 Πωλήσεις , , ,70 Μείον: ιεταιρικές , ,46 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,24 6. Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Γή εδα Οικό εδα & Κτίρια κτιριακές εγκαταστάσεις & Μηχανήµατα Μηχανολογικός εξο λισµός & Μεταφορικά µέσα Έ ι λα Λοι ός εξο λισµός & Σύνολο Αξία κτήσεως , , , , , ,28 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,58) ( ,84) (99.546,08) ( ,17) ( ,67) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,61 Προσθήκες , , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (196,42) (178,52) (374,94) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,68) ( ,33) (23.279,24) (63.142,18) ( ,43) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως , , , , , ,30 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,26) ( ,17) ( ,86) ( ,77) ( ,06) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,24 Προσθήκες , ,65 500, , ,59 (Πωλήσεις -µεταφορές) (58.916,67) (0,35) (58.917,02) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,92) ( ,36) (21.688,78) (46.910,21) ( ,27) Ανα όσβεστη αξία , , , , , ,54 Σελίδα 19 α ό 30

20 Στα ενσώµατα άγια εριλαµβάνονται τα κατωτέρω οσά, τα ο οία η Εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων Κοστος Κεφαλαιο οίησης Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων , ,50 Α οσβεσθέντα , ,36 Καθαρή Λογιστική Αξία , ,14 Ε ί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2010 ανέρχονταν στο οσό των ,72.ευρώ. 6.2 Άυλα Πάγια Στοιχεία Τα άυλα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Λογισµικά ικαιώµατα ρογράµµατα Παραχώρησης Σύνολο Αξία κτήσεως , ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,28) ( ,28) Ανα όσβεστη αξία , , Υ όλοι ο έναρξης , ,04 Προσθήκες , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (46.903,90) (20.027,16) (66.931,06) Ανα όσβεστη αξία , , , Αξία κτήσεως , , ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,18) (20.027,16) ( ,34) Ανα όσβεστη αξία , , , Υ όλοι ο έναρξης 28, , ,98 Προσθήκες 960,00 960,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (294,39) (26.702,88) (26.997,27) Ανα όσβεστη αξία , , , Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες/Αγορές Μειώσεις /Πωλήσεις Υ όλοι ο 31/12/ ,00 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες/Αγορές Μειώσεις /Πωλήσεις ,00 Υ όλοι ο 31/12/ ,00 Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων. Σελίδα 20 α ό 30

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνουµε ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

RENEWABLES CORPORATION

RENEWABLES CORPORATION RENEWABLES CORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 εκεµβρίου 2010 (δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιες Για τη χρήση 2012 (από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) TTSTRATEGICECONOMICINITIATIVES ΤΤΕΙΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα