ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες ου εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. την 29 Μαρτίου 2011 και έχουν δηµοσιο οιηθεί µέσω του τύ ου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ε ισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να αράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν αρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ε ίσης ε ισηµαίνεται ότι χάριν α λο οίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύ ο συνο τικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµ τύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Στέλιος K. Πιτάκας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & ιευθύνων Σύµβουλος ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.

2 Περιεχόµενα Οικονοµικές καταστάσεις σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές ληροφορίες Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πάγια εριουσιακά στοιχεία Άυλα εριουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδη ανά µετοχή Μερίσµατα ανειακές υ οχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Αναγνώριση εσόδων Κρατικές ε ιχορηγήσεις Μισθώσεις Κόστος ανεισµού Φόρος εισοδήµατος Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Άυλα Πάγια Στοιχεία Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές Εµ ορικές α αιτήσεις Λοι ές α αιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοι ά Α οθεµατικά ιαχείριση Κεφαλαίου Μακρο ρόθεσµα και βραχυ ρόθεσµα άνεια Υ οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προβλέψεις Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού Λοι ά έξοδα Άλλα έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Συναλλαγές α ό Α αιτήσεις και Υ οχρεώσεις ρος Συνδεδεµένα Πρόσω α Ενδεχόµενα...29 Σελίδα 2 α ό 30

3 6.26 Ανάλυση Ευαισθησίας Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα...30 Σελίδα 3 α ό 30

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υ οβάλουµε ρος έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε τη αρούσα έκθεση, ου αφορούν την διαχειριστική Περίοδο α ό 1 η Ιανουαρίου 2010 µέχρι και τη 31η εκεµβρίου Σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονοµική θέση και την ροβλε όµενη α ό το ιοικητικό Συµβούλιο ορεία της, στις αµέσως ε όµενες χρήσεις έχουµε να σας εκθέσουµε τα εξής: Τα σηµαντικότερα γεγονότα ου έλαβαν χώρα κατά το 2010 ήταν: Στις 4 Νοεµβρίου 2010 η µητρική Εταιρεία ΙΑΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ροέβη στην υ ογραφή σύµβασης εξαγοράς του υ ολοί ου οσοστού 49% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας " ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε" α οκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ανέρχεται στο οσό των ,00 ευρώ και θα εξοφληθεί έως το τέλος του Η Εταιρεία οδηγήθηκε σε µείωση των µεγεθών του κατά το 2010, σε σύγκριση µε το Ειδικότερα, αρόλο ου ο κύκλος εργασιών αρουσίασε αύξηση κατά 43% στα 15,96 εκατ. ευρώ έναντι 11,19 εκατ. ευρώ το 2009, οι λειτουργικές ζηµίες ανήλθαν σε 69 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικών κερδών 839 χιλ,. ευρώ την ροηγούµενη χρήση, οι ζηµίες ρο φόρων αυξήθηκαν σε 310 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ρο φόρων 578 χιλ. ευρώ το 2009, και οι ζηµίες µετά φόρων αυξήθηκαν σε 980,27 χιλ. ευρώ έναντι κερδών µετά α ό φόρους 439,5 χιλ. ευρώ την ροηγούµενη χρήση. Α ό τα ιο άνω στοιχεία ροκύ τει ότι η Εταιρεία στη χρήση 2010 αρόλη την αύξηση του κύκλου εργασιών της κατάφερε να µειώσει σηµαντικά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα κέρδη ρο και µετά φόρων. Οικονοµική θέση της Εταιρείας Οι βασικοί αριθµοδείκτες ου εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας σε σύγκριση µε το ροηγούµενο έτος, ως εξής: κατά το τέλος του 2010, διαµορφώθηκαν ιάρθρωσης κεφαλαίων Βαθµός αγιο οίησης (%) 80,10% 70,19% Καθαρά άγια / Ενεργητικό (%) Ξένα ρος ίδια κεφάλαια 3,94 2,95 Σύνολο υ οχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια ανειακή ε ιβάρυνση 0,80 0,75 Σύνολο υ οχρεώσεων / Ενεργητικό Α οδοτικότητας Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%) -0,43% 7,50% Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Κέρδη ρό φόρων / Κύκλος εργασιών (%) -1,94% 5,17% Α ό όσα ροαναφέρθηκαν, αλλά και α ό µία σε βάθος µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων, ροκύ τει ότι οι α οδόσεις της εταιρείας αρουσιάζουν σηµαντική µείωση. Σελίδα 4 α ό 30

5 Προβλε όµενη ορεία Σύµφωνα µε τις α ό 23/12/2010 α οφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε α οφασίσθηκε η συγχώνευση µε α ορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε." α ό µητρική εταιρεία ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ µε βάση τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2190/20 και 1-5 του Ν 2166/93. Ως ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31/12/2010. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό µακρο ρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τρα εζικά δάνεια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις κυλιόµενες ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Παρακάτω αρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υ οχρεώσεων: Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εµ ορικές και λοι ές α αιτήσεις ( λήξη εντός ενός έτους) , ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( λήξη εντός ενός έτους) , ,41 Χρηµατοοικονοµικές υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , ,41 Μακρο ρόθεσµα άνεια Α ό 1 έως 2 έτη , ,03 Α ό 2 έως 5 έτη , ,66 Πάνω α ό 5 έτη , , , ,20 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ( λήξη εντός ενός έτους) Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις , ,32 Βραχυ ρόθεσµα άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , , , ,16 Σελίδα 5 α ό 30

6 (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείµενο της, και συνε ώς δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. Συναλλαγές συνδεµένων µερών Οι εµ ορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α στη διάρκεια της χρήσης 2010, έχουν ραγµατο οιηθεί υ ό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφορο οιήθηκαν αναλογικά µε τις αντίστοιχες συναλλαγές ου ραγµατο οιήθηκαν στη διάρκεια της ροηγούµενης χρήσης 2009 και συνε ώς δεν ε ηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις ε ιδόσεις της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. Στους κατωτέρω ίνακες αρουσιάζονται οι διεταιρικές ωλήσεις και οι λοι ές διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, κατά την τρέχουσα χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υ όλοι α α αιτήσεων και υ οχρεώσεων της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου, κατά την Οι συναλλαγές και οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών, τα συνδεδεµένα µε αυτή ρόσω α της εταιρείας κατά την ερίοδο 1 Ιανουαρίου -. ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣ ΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ X 0,00 0,00 0, ,54 0, ,54 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΖΩΟΝΟΜΗ 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 MARE NOSTRUM 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 ΜΕΡΚΟΣ ,74 0,00 0, ,91 X 0, ,65 ΣΠΑΡΦΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0, ,74 0,00 0, , ,54 0, ,19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΑΣ ΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΩΟΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ MARE NOSTRUM ΜΕΡΚΟΣ ΣΠΑΡΦΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Χ 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΖΩΟΝΟΜΗ 0,00 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 MARE NOSTRUM 0,00 0,00 0,00 Χ 3.212,50 0, ,50 ΜΕΡΚΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 Χ , ,08 ΣΠΑΡΦΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Α αιτήσεις α ό λοι ά συνδεµένα µέρη ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE 54,81 0,00 Υ οχρεώσεις σε λοι ά συνδεµένα µέρη ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE ,00 0,00 η) Παροχές ρος τη ιοίκηση Αµοιβές.Σ , ,00 Αµοιβές ιευθυντών , ,00 Σελίδα 6 α ό 30

7 Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υ άρχουν ουσιώδη µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31/12/2010 γεγονότα, ου να αφορούν την Εταιρεία. Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα ροαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις, ου καλύ τουν το χρονικό διάστηµα α ό 1 Ιανουαρίου 2010 έως. Με τιµή Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Στέλιος Πιτάκας Α όσ ασµα α ό το βιβλίο ρακτικών του.σ Μάνδρα Αττικής, 29 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος του.σ & ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή ου αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου ου χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2011 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 7 α ό 30

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Οικονοµικές καταστάσεις Έκθεση ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ου α οτελούνται α ό την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοι ές ε εξηγηµατικές ληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υ εύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, ό ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες ου η διοίκηση καθορίζει ως α αραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε ί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Ελέγχου. Τα ρότυ α αυτά α αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο ό την α όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις γνωστο οιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι ε ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, ου οφείλεται είτε σε α άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκο ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις εριστάσεις και όχι µε σκο ό την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων ου χρησιµο οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την, τη χρηµατοοικονοµική της ε ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Αναφορά ε ί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Ε αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του εριεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα λαίσια των οριζόµενων α ό τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 8 α ό 30

9 1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Οικονοµικές καταστάσεις Ποσά εκφρασµένα σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία , ,24 Άυλα άγια , ,98 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Α αιτήσεις , , , ,22 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , ,61 Πελάτες και Λοι ές Εµ ορικές Α αιτήσεις , ,00 Λοι ές α αιτήσεις , ,51 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,53 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , ,75 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και α οθεµατικά α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοι ά α οθεµατικά , ,16 Α οτελέσµατα εις νέο , ,02 Ίδια Κεφάλαια ιδιοκτητών , ,18 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµα άνεια , ,91 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,28 Υ οχρεώσεις για αροχές στους εργαζόµενους , ,97 Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις , ,58 Προβλέψεις , , , ,67 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και Λοι ές Εµ ορικές Υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχων φόρος εισοδήµατος , ,32 Βραχυ ρόθεσµα Τρα εζικά άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , ,50 Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , ,90 Σύνολο υ οχρεώσεων , ,57 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ οχρεώσεων , ,75 Σελίδα 9 α ό 30

10 1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οικονοµικές καταστάσεις 1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ οσά εκφρασµένα σε Πωλήσεις( Μη βιολογικά εριουσικά στοιχεία) , ,70 Σύνολο κύκλου εργασιών , ,70 Ε ί τωση ε ιµέτρησης βιολογικών εριουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 Μεταβολές α οθεµάτων µη βιολογικών στοιχείων , ,35 Αγορές α οθεµάτων µη βιολογικών , ,80 Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων 0,00 0,00 Aµοιβές και έξοδα ροσω ικού , ,39 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,35 Παροχές τρίτων , ,84 ιάφορα εξοδα , ,29 Α οσβέσεις , ,49 Λοι ά έξοδα , ,96 Άλλα έσοδα , ,00 Κέρδη/(Ζηµίες) α ό λειτουργικές δραστηριότητες , ,93 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 44,19 162,45 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,32 Κέρδη / (ζηµιές) ρο φόρων , ,06 Φόρος εισοδήµατος , ,01 Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,05 Α οδιδόµενο σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας , ,05 Κέρδη κατά µετοχή α οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Βασικά -µειωµένα σε ευρώ ,7925 4, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οσά εκφρασµένα σε Κέρδος µετά φόρου χρήσης , ,05 Μερίδιο στα λοι ά έσοδα συγγενών εταιριών Λοι ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,05 Σελίδα 10 α ό 30

11 1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ οσά εκφρασµένα σε ΣΗΜ. ιαφορά Υ έρ το Λοι ά Αφορολόγητα Α οτελέσµατα Σύνολο Ιδίων Μετοχικό κεφάλαιο άρτιο α οθεµατικά Α οθεµατικά εις νέο Κεφαλαίων Υ όλοι α 01/01/ , , , ,13 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,05 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, ,16 0, , ,18 Υ όλοι α 01/01/ ,00 0, ,16 0, , ,18 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης , ,16 Υ όλοι α 31/12/ ,00 0, ,16 0, , ,02 Σελίδα 11 α ό 30

12 1.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις 1.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ οσά εκφρασµένα σε /01-31/12/2009 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη ρο φόρων , ,06 Πλέον / µείον ροσαρµογές για: Α οσβέσεις , ,49 Προβλέψεις 0, ,60 Α οσβέσεις ε ιχ. αγιων , ,07 Α οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε ενδυτικής δραστηριότητας ,40-162,45 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,32 Πλέον/ µείον ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) α οθεµάτων , ,35 Μείωση / (αύξηση) α αιτήσεων , ,83 (Μείωση) / αύξηση υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) , ,51 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,32 Καταβεβληµένοι φόροι , ,08 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,52 Ε ενδυτικές δραστηριότητες Α όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο ραξιών και λοι ών ε ενδύσεων 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων αγίων εριουσιακών στοιχείων , ,00 Εισ ράξεις α ό ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων αγίων και λο ών ,00 374,94 ε ενδύσεων Εισ ράξεις α ό ε ιχορηγήσεις ενσωµάτων αγίων 0,00 Τόκοι εισ ραχθέντες 44,19 162,45 Μερίσµατα εισ ραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,61 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισ ράξεις α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισ ράξεις α ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,49 Εξοφλήσεις δανείων ,25 Εξοφλήσεις υ οχρεώσεων α ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) , ,22 Μερίσµατα ληρωθέντα 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,27 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) , ,82 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως , ,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως , ,41 Σελίδα 12 α ό 30

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως Οικονοµικές καταστάσεις 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές ληροφορίες Η ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε (η Εταιρεία) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /03/Β/00/2/06 έχει την έδρα της στη Μάνδρα Αττικής. Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην ε εξεργασία αλιευµάτων. Η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 100% της ανώνυµης εταιρείας «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» της ο οίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εριλαµβάνονται στις ενο οιηµένες καταστάσεις, µε τη µέθοδο της λήρους ενο οίησης, ού έχουν συνταχθεί α ό τη µητρική εταιρεία «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www. merkos.gr Οι αρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου έως, εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο την 29 Μαρτίου 2011 και υ όκεινται στην έγκριση των µετόχων της Εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Το ιοικητικό Συµβούλιο α οτελείται α ό τους: Στέλιος Πιτάκας, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος.Σ. Κωνσταντίνος Πιτάκας, Μέλος του.σ. Ιωακείµ Τσουκαλάς, Μέλος του.σ. Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του.σ. Γεώργιος Πιτάκας, Μέλος του.σ. 2 Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές ου χρησιµο οιεί η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( Π.Χ.Α) ό ως αυτά έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή ιεθνών Λογιστικών Προτύ ων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, ό ως αυτές έχουν εκδοθεί α ό την Ε ιτρο ή Ερµηνείας Προτύ ων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα ο οία έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α εικονίζονται σε Ευρώ, το ε ίσηµο νόµισµα της χώρας ό ου εδρεύει η Εταιρεία. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ α αιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές αραδοχές α ό τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν ε ισηµανθεί ό ου κρίνεται αναγκαίο. Οι ολιτικές ου αναφέρονται αρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέ εια σε όλες τις εριόδους ου αρουσιάζονται. 2.2 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας «Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη ε ιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως ρος τη φύση της δραστηριότητας και τους ε ιχειρηµατικούς κινδύνους ου συνε άγεται (ε ιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το ε ιχειρηµατικό εριβάλλον στο ο οίο ανα τύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην ε εξεργασία αλιευµάτων και την εµ ορία τους στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης. 2.3 Πάγια εριουσιακά στοιχεία Τα άγια εριουσιακά στοιχεία α εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους ό ως αυτό ροσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης κατά την ρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ. Οι αξίες αυτές α εικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις σωρευµένες α οσβέσεις και (β) την τυχόν α αξίωση των αγίων. Οι δα άνες ου διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των αγίων κεφαλαιο οιούνται. Οι υ όλοι ες µεταγενέστερες δα άνες, ου διενεργούνται σε σχέση µε άγια εριουσιακά στοιχεία κεφαλαιο οιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ου αναµένεται ότι θα ροκύψουν α ό την εκµετάλλευση των ε ηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δα άνες συντήρησης, ε ιδιόρθωσης κ.λ.. των αγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο ραγµατο οίησής τους. Οι α οσβέσεις ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των άγιων εριουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν α οσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία αγίων, έχει ως εξής : Βιοµηχανικά κτίρια Λοι ά κτίρια Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξο λισµός 40 έτη 25 έτη 5-15 έτη Σελίδα 13 α ό 30

14 Έ ι λα και λοι ός εξο λισµός Μεταφορικά µέσα 3,3-5 έτη 5-10 έτη Οικονοµικές καταστάσεις Τα γή εδα καθώς και τα άγια ου βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υ ό εκτέλεση) δεν α οσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα α οσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε εριοδική βάση τα ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία ροκειµένου να δια ιστώσει, εάν υφίσταται ιθανή α οµείωση της αξίας τους. Αν υ άρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου εριουσιακού στοιχείου υ ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται ρόβλεψη για ζηµιά α ό α οµείωση ροκειµένου η λογιστική αξία του αγίου να α εικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Το ανακτήσιµο οσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξο λισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής ωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιµή ώλησης είναι το οσό ου µ ορεί να ληφθεί α ό την ώληση ενός εριουσιακού στοιχείου στα λαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην ο οία τα µέρη έχουν λήρη γνώση και ροσχωρούν οικιοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του εριουσιακού στοιχείου. Για τον υ ολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές ροεξοφλούνται στην αρούσα αξία τους χρησιµο οιώντας ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο ου αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων ρος το εριουσιακό στοιχείο. Για εριουσιακά στοιχεία ου δεν δηµιουργούν ταµιακές εισροές α ό τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες α ό εκείνες των άλλων εριουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο οσό ροσδιορίζεται για τη µονάδα ου δηµιουργεί ταµιακές ροές στην ο οία ανήκει το εριουσιακό στοιχείο. Ενσώµατα εριουσιακά στοιχεία διαγράφονται α ό τον ισολογισµό, όταν διατίθενται, α οσύρονται, ή όταν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α ό τη χρήση τους. δεν Κέρδη ή ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την α όσυρση ή διάθεση ενσώµατων εριουσιακών στοιχείων ροσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου α ό τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του εριουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού α οτελεσµάτων. 2.4 Άυλα εριουσιακά στοιχεία (α) Σήµατα και άδειες Τα σήµατα και οι άδειες α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό έτη. (β) Λογισµικό λοι ά άυλα εριουσιακά στοιχεία Οι άδειες λογισµικού α οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις α οσβέσεις. Οι α οσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο οία κυµαίνεται α ό 3,3 έως 5 έτη. Τα λοι ά άυλα εριουσιακά στοιχεία ου α οκτήθηκαν α ό την Εταιρεία εµφανίζονται στη τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες α οσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές ροϋ οθέσεις, κατά το οσό της α οµείωσης της αξίας τους. Οι α οσβέσεις των άυλων εριουσιακών στοιχείων ε ιβαρύνουν το λογαριασµό α οτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής α όσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. 2.5 Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Οι ε ενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις αρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκο ό για τον ο οίο α οκτήθηκαν. Η διοίκηση α οφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της ε ένδυσης κατά το χρόνο α όκτησης της ε ένδυσης και ε ανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία αρουσίασης. (α) Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία α οτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στ α οτελέσµατα. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία ου α οκτώνται µε σκο ό την κερδοσκο ία και εριλαµβάνει µη αράγωγα µέσα (µετοχές) ου κατέχονται µε σκο ό την ραγµατο οίηση κέρδους α ό την µεταβολή της αξίας. (β) ιαθέσιµα για ώληση χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία. Περιλαµβάνει µη αράγωγα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία τα ο οία δεν µ ορούν να ενταχθούν σε κά οια α ό τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία εφόσον η ιοίκηση δεν έχει την ρόθεση να τα ρευστο οιήσει µέσα σε 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι ωλήσεις των ε ενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµ ορικής συναλλαγής ου είναι και η ηµεροµηνία ου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να ωλήσει το στοιχείο. Οι ε ενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους λέον των άµεσα ε ιρρι τέων στη συναλλαγή δα ανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα ε ιρρι τέες στη συναλλαγή δα άνες, τα στοιχεία εκείνα ου α οτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στ α οτελέσµατα. Οι ε ενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές α ό τις ε ενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές ου συνε άγεται η ιδιοκτησία. Οι συµµετοχές σε λοι ές ε ιχειρήσεις,, ε ιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υ άρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ου να οδηγούν στο συµ έρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία είναι α οµειωµένα. Για τους συµµετοχικούς τίτλους ου έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση Σελίδα 14 α ό 30

15 της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται α οµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά ου είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στ α οτελέσµατα. Οι ζηµιές α οµείωσης των συµµετοχικών τίτλων ου καταχωρούνται στ α οτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των α οτελεσµάτων. 2.6 Α οθέµατα Τα α οθέµατα (εµ ορεύµατα,, ροϊόντα, ρώτες ύλες, αναλώσιµα ) α εικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή αραγωγής τους και της ρευστο οιήσιµής τους αξίας. Ρευστο οιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή ώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των α οθεµάτων. Το κόστος των α οθεµάτων ροσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και εριλαµβάνει τις δα άνες α όκτησης των α οθεµάτων, τις δα άνες αραγωγής τους (εφόσον ρόκειται για ιδιο αραγόµενα ροϊόντα). 2.7 Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Οι α αιτήσεις α ό ελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα α οτιµούνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου, µείον την ρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην ερί τωση ου η ανα όσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υ ερβαίνει την αρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό α οτιµείται στο ανακτήσιµο οσό αυτού, δηλαδή στην αρούσα αξία των µελλοντικών ροών του εριουσιακού στοιχείου, η ο οία υ ολογίζεται µε βάση το ραγµατικό αρχικό ε ιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται α ευθείας στα α οτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές α οµείωσης, δηλαδή όταν υ άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισ ράξει όλα τα οσά ου οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα. 2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα εριλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυ ρόθεσµες µέχρι 3 µήνες ε ενδύσεις, υψηλής ρευστο οιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου, σε µείωση του ροϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη ου σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την α όκτηση ε ιχειρήσεων εριλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των ε ιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει ερί τωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές ωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά α ό ώληση ιδίων µετοχών, καθαρό α ό άµεσα για την συναλλαγή λοι ά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει ερί τωση, εµφανίζεται ως α οθεµατικό στα ίδια κεφάλαια Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως ου αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών ου α οκτήθηκαν α ό την εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα ροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υ ολογίζονται ανα ροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις ε ιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές Μερίσµατα Τα ληρωτέα µερίσµατα α εικονίζονται ως υ οχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους α ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ανειακές υ οχρεώσεις Όλες οι δανειακές υ οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία ου αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των κεφαλαίων ου λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν ραγµατο οιηθέντα έξοδα ου σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υ οχρεώσεις α οτιµώνται στο ανα όσβεστο κόστος χρησιµο οιώντας τη µέθοδο του ραγµατικού ε ιτοκίου. Το ανα όσβεστο κόστος υ ολογίζεται αφού ληφθούν υ όψη δα άνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού οσού και του οσού ου θα ληρωθεί µέχρι τη λήξη. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα α οτελέσµατα όταν οι υ οχρεώσεις διαγράφονται ή α οµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας α όσβεσης Παροχές σε εργαζόµενους α) Βραχυ ρόθεσµες αροχές Οι βραχυ ρόθεσµες αροχές ρος τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. β) Παροχές ου θα καταβληθούν µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Οι αροχές αυτές εριλαµβάνουν τόσο ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και ρογράµµατα καθορισµένων αροχών (εφά αξ αροχές κατά την α οχώρηση α ό την υ ηρεσία, ε ιβαλλόµενες α ό το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ερίοδο ου αφορά. Το κόστος των ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών και η υ οχρέωση ου αναγνωρίζεται στον Σελίδα 15 α ό 30

16 Ισολογισµό υ ολογίζονται ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της ροβεβληµένης ιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Για την ροεξόφληση της µελλοντικής υ οχρέωσης χρησιµο οιείται το ε ιτόκιο των µακρο ροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες ου ροκύ τουν α ό την αναθεώρηση των αραδοχών της αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα στον υ ολει όµενο µέσο χρόνο α ασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος ου στην έναρξη κάθε χρήσης υ ερβαίνουν το 10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής υ οχρέωσης. Η αναλογιστική µελέτη διενεργείται α ό ανεξάρτητο αναλογιστή Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ οχρεώσεις, ενδεχόµενες α αιτήσεις Η Εταιρεία σχηµατίζει ροβλέψεις όταν - υ άρχει αρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως α οτέλεσµα γεγονότων του αρελθόντος - είναι ιθανή εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υ οχρέωσης, - το οσό της σχετικής υ οχρέωσης µ ορεί να εκτιµηθεί µε αξιο ιστία. Η ιοίκηση της Εταιρείας ε ανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού ροβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης και τις ανα ροσαρµόζει έτσι ώστε να α εικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην ερί τωση ου κρίνεται αναγκαίο, ροεξοφλούνται µε βάση ένα ρο-φόρου ροεξοφλητικό ε ιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υ οχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο οιούνται, εκτός και αν η ιθανότητα για εκροή όρων ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες α αιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστο οιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι ιθανή Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα εριλαµβάνουν την εύλογη αξία αραχθέντων Ιχθύων και λοι ών Βιολογικών στοιχείων, ωλήσεων εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: - Πωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων : Οι ωλήσεις εµ ορευµάτων, ροϊόντων και λοι ών α οθεµάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία αραδίδει τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα στους ελάτες, τα εµ ορεύµατα και τα ροϊόντα γίνονται α οδεκτά α ό αυτούς και η είσ ραξη της α αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. - Παροχή υ ηρεσιών: Τα έσοδα α ό αροχή υ ηρεσιών λογίζονται την ερίοδο ου αρέχονται οι υ ηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της αρεχόµενης υ ηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των αρεχόµενων υ ηρεσιών. Έσοδα α ό τόκους Τα έσοδα α ό τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του α οτελεσµατικού ε ιτοκίου Έσοδα α ό µερίσµατα Τα έσοδα α ό µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. Τα έσοδα εριλαµβάνουν ωλήσεις ροϊόντων, εµ ορευµάτων και λοι ών α οθεµάτων και αροχής υ ηρεσιών Κρατικές ε ιχορηγήσεις Οι κρατικές ε ιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υ άρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισ ραχθούν και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν ραγµατο οιηθείσες δα άνες καταχωρούνται ως έσοδο της εριόδου εντός της ο οίας ραγµατο οιήθηκαν οι ε ιχορηγούµενες δα άνες. Οι ε ιχορηγήσεις ου καλύ τουν το κόστος α οκτηθέντων εριουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του ε ιχορηγηθέντος εριουσιακού στοιχείου Μισθώσεις Οι µισθώσεις αγίων ό ου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιο οιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του αγίου στοιχείου ή της αρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα ε ιµερίζεται µεταξύ της υ οχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται ένα σταθερό ε ιτόκιο στην υ ολει όµενη χρηµατοοικονοµική υ οχρέωση. Οι αντίστοιχες υ οχρεώσεις α ό µισθώµατα, καθαρές α ό χρηµατοοικονοµικά έξοδα, α εικονίζονται στις υ οχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου ου αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα α οτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα άγια ου α οκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση α οσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των αγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν άγια εριουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν ε ενδυτικά ακίνητα δεν α οσβένονται και αρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. Μισθώσεις ό ου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται α ό τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ληρωµές ου γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές α ό τυχόν κίνητρα ου ροσφέρθηκαν α ό τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσης µε σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εριόδου της µίσθωσης. Σελίδα 16 α ό 30

17 2.18 Κόστος ανεισµού Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισµό βάσει του ο οίου το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα α ό το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές αγίων ) λογίζεται στα α οτελέσµατα της χρήσεως ου αφορά. Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος α οτελείται α ό τους δεδουλευµένους τόκους ε ί των συναφθέντων δανείων, ου υ ολογίζονται βάσει της µεθόδου του ραγµατικού ε ιτοκίου,αφαιρουµένων των δεδουλευµένων ιστωτικών τόκων, ου ροκύ τουν α ό τη βραχυ ρόθεσµη ε ένδυση των διαθεσίµων Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος εριλαµβάνει: (α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, ου ροκύ τει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, ό ως αυτό ροσδιορίζεται α ό τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. (β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο ο οίος ροσδιορίζεται µε την µέθοδο της υ οχρέωσης του Ισολογισµού, µε βάση τις ροσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων και υ ολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές ου αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υ οχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση ου αναµένεται ότι θα υ άρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο οίηση των ροσωρινών διαφορών ου τις δηµιουργούν. (γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις ροσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος ου θα ροκύψουν α ό τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε ρόβλεψη. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση α οτελεσµάτων. Κατ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήµατος ου αφορά γεγονότα, οι συνέ ειες των ο οίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Η ε ιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος α οτελείται α ό τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), ου σχετίζονται µε τα α εικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν α ό τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό α οτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου ου αφορά συναλλαγές ου καταχωρήθηκαν α ευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην ο οία ερί τωση καταχωρείται α ευθείας, κατά ανάλογο τρό ο στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συνδεδεµένα µέρη ορίζονται οι ε ιχειρήσεις, στις ο οίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη ε ιρροή στη διαµόρφωση των οικονοµικών και διαχειριστικών ολιτικών τους. Ε ίσης, συνδεδεµένα µέρη είναι τα µέλη της ιοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά ρόσω α αυτών µε ρώτο βαθµό συγγένειας, ε ιχειρήσεις ου κατέχονται α ό αυτά ή στις ο οίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη ε ιρροή. 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό ως κίνδυνο τιµών αγοράς, ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών α ό µεταβολή των ε ιτοκίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αρέχει γρα τές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ό ως ο κίνδυνος ε ιτοκίου και ο ιστωτικός κίνδυνος. α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριο οιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης και συνε ώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 2) Κίνδυνος τιµής Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των εριορισµένων ε ενδύσεων. 3) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε ιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο α ό διακυµάνσεις στα ε ιτόκια ροέρχεται α ό µακρο ρόθεσµες χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τρα εζικά δάνεια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε ιτοκίων ου ε ικρατούν στην αγορά και τα ο οία ε ηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως α οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α ρόο των γεγονότων. Μια αύξηση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα ζηµία µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ). Μια µείωση 1% στο ε ιτόκιο θα είχε ως α οτέλεσµα κέρδος µετά α ό φόρους στα α οτελέσµατα της χρήσης ύψους 32 χιλ. ευρώ το 2010 (2009: 34 χιλ. ευρώ ). β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις ιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές ωλήσεις γίνονται κυρίως σε ελάτες µε µειωµένο βαθµό α ωλειών. Σελίδα 17 α ό 30

18 γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ροϋ οθέτει ε αρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω ε αρκών ιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων, η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα ιστώσεων. Η διοίκηση ε ισκο εί τις κυλιόµενες ροβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις ροσδοκώµενες ταµειακές ροές. Παρακάτω αρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υ οχρεώσεων: Χρηµατοοικονοµικά εριουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εµ ορικές και λοι ές α αιτήσεις ( λήξη εντός ενός έτους) , ,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( λήξη εντός ενός έτους) , ,41 Χρηµατοοικονοµικές υ οχρεώσεις Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις , ,41 Μακρο ρόθεσµα άνεια Α ό 1 έως 2 έτη , ,03 Α ό 2 έως 5 έτη , ,66 Πάνω α ό 5 έτη , , , ,20 Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ( λήξη εντός ενός έτους) Προµηθευτές και λοι ές Εµ ορικές υ οχρεώσεις , ,65 Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις , ,32 Βραχυ ρόθεσµα άνεια , ,69 Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις ληρωτέες στη ε όµενη χρήση , , , ,16 (δ) Κίνδυνος α οθεµάτων Για την αντιµετώ ιση του κινδύνου α ό ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω α ώλειας των α οθεµάτων α ό φυσικές καταστροφές, κλο ές κλ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα χ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.. για την ελαχιστο οίηση του κινδύνου αυτού. (ε) Λοι οί κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείµενο της, και συνε ώς δεν αντιµετω ίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες έραν αυτών ου αντιµετω ίζει το αγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα στα λαίσια της υ άρχουσας οικονοµικής συγκυρίας. 3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Η εύλογη αξία των χρηµατο ιστωτικών µέσων ου δια ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), ροσδιορίζεται α ό τις δηµοσιευόµενες τιµές ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υ ό συνεχή ε ανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και ροσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, ου κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η ιοίκηση της εταιρίας ροβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και αραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων οι ο οίες, εξ ορισµού, σ άνια θα ταυτιστούν α όλυτα µε τα αντίστοιχα ραγµατικά α οτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις ου αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των ο οίων θα µ ορούσε να ε ηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων µετά την , αφορούν κυρίως ροβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους, ροβλέψεις α οµείωσης α αιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις µε την ωφέλιµη ζωή των α οσβέσιµων αγίων. Κατά την ά οψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις, να ροκαλέσουν ουσιώδεις ροσαρµογές στις λογιστικές αξίες των εριουσιακών στοιχείων και των υ οχρεώσεων στους ε όµενους 12 µήνες, είναι σηµαντικά εριορισµένος. Σελίδα 18 α ό 30

19 5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Η τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει ως εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Περίοδος 1/1-31/12/2010 ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις , , ,19 Μείον: ιεταιρικές , ,65 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,54 Περίοδος 1/1-31/12/2009 Πωλήσεις , , ,70 Μείον: ιεταιρικές , ,46 Πωλήσεις σε τρίτους , , ,24 6. Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Γή εδα Οικό εδα & Κτίρια κτιριακές εγκαταστάσεις & Μηχανήµατα Μηχανολογικός εξο λισµός & Μεταφορικά µέσα Έ ι λα Λοι ός εξο λισµός & Σύνολο Αξία κτήσεως , , , , , ,28 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,58) ( ,84) (99.546,08) ( ,17) ( ,67) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,61 Προσθήκες , , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) (196,42) (178,52) (374,94) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,68) ( ,33) (23.279,24) (63.142,18) ( ,43) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Αξία κτήσεως , , , , , ,30 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,26) ( ,17) ( ,86) ( ,77) ( ,06) Ανα όσβεστη αξία , , , , , , Υ όλοι ο έναρξης , , , , , ,24 Προσθήκες , ,65 500, , ,59 (Πωλήσεις -µεταφορές) (58.916,67) (0,35) (58.917,02) (Α οσβέσεις εριόδου) ( ,92) ( ,36) (21.688,78) (46.910,21) ( ,27) Ανα όσβεστη αξία , , , , , ,54 Σελίδα 19 α ό 30

20 Στα ενσώµατα άγια εριλαµβάνονται τα κατωτέρω οσά, τα ο οία η Εταιρεία κατέχει ως µισθωτής βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων Κοστος Κεφαλαιο οίησης Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων , ,50 Α οσβεσθέντα , ,36 Καθαρή Λογιστική Αξία , ,14 Ε ί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υ οθήκες και ροσηµειώσεις οσού ,00 ευρώ για εξασφάλιση τρα εζικών δανείων των ο οίων τα υ όλοι α κατά την 31/12/2010 ανέρχονταν στο οσό των ,72.ευρώ. 6.2 Άυλα Πάγια Στοιχεία Τα άυλα άγια εριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Λογισµικά ικαιώµατα ρογράµµατα Παραχώρησης Σύνολο Αξία κτήσεως , ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,28) ( ,28) Ανα όσβεστη αξία , , Υ όλοι ο έναρξης , ,04 Προσθήκες , ,00 (Πωλήσεις -µεταφορές) 0,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (46.903,90) (20.027,16) (66.931,06) Ανα όσβεστη αξία , , , Αξία κτήσεως , , ,32 (Σωρευµένες α οσβέσεις) ( ,18) (20.027,16) ( ,34) Ανα όσβεστη αξία , , , Υ όλοι ο έναρξης 28, , ,98 Προσθήκες 960,00 960,00 (Α οσβέσεις εριόδου) (294,39) (26.702,88) (26.997,27) Ανα όσβεστη αξία , , , Λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες/Αγορές Μειώσεις /Πωλήσεις Υ όλοι ο 31/12/ ,00 Υ όλοι ο έναρξης 1/1/ ,00 Προσθήκες/Αγορές Μειώσεις /Πωλήσεις ,00 Υ όλοι ο 31/12/ ,00 Οι λοι ές µακρο ρόθεσµες α αιτήσεις της Εταιρείας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων. Σελίδα 20 α ό 30

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008 MARE NOSTRUM AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΛΕΙ ΑΡΑΣ I.FAMILY Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Εταιρικές και Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 (1) από (66) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµοί (Εταιρικοί και Ενο οιηµένοι) της 31 εκεµβρίου 2005 και

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Ελαιών 54 Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2009 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556 / 2007 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς της 31 ης εκεµβρίου 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 31 εκεµβρίου 2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ»)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε. για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») AP.Γ.Ε.MΗ.: 7741301000 (πρώην AP.M.A.E.: 61041/01/Β/06/041(2009)) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα