ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του οργανι σμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ», που κυρώθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 48/τ.Β ) και τροποποιήθη κε με τα από (ΦΕΚ 646/τ.Β ), (ΦΕΚ 1571/τ.Β ) και από (ΦΕΚ 360Β) όμοια... 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 2 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΕΠΕ με δ.τ. «THEA THALATTA» στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρίας «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με μίσθωση έργου... 5 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρε σιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προ γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥ ΜΑ ΑΦΩΝ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ», που κυρώθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 48/τ.Β ) και τροποποιήθηκε με τα από (ΦΕΚ 646/τ.Β ), (ΦΕΚ 1571/τ.Β ) και από (ΦΕΚ 360/τ.Β ) όμοια. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) της από ιδιόγραφης διαθήκης του Στέργιου Βασ. Δεληγεώργη, β) του από π.δ. (ΦΕΚ 48/τ.Β ), περί έγκρισης σύ στασης κοιν. ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ» και κύρωσης του οργανισμού αυτού όπως τροποποιήθηκε με τα από (ΦΕΚ 646/τ.Β ), (ΦΕΚ 1571/τ.Β ) και από (ΦΕΚ 360/τ.Β ) όμοια. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ 1 και 2 του α.ν. 2039/1939, του άρθρου 101 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 110 του Αστικού Κώ δικα. 3. Την από συμπληρωματική ιδιόγραφη διαθή κη του Στέργιου Δεληγιώργη, που δημοσιεύθηκε με το υπ αριθμ. 314/ πρακτικό συνεδρίασης του Μον. Πρωτοδικείου Βόλου. 4. Την από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνι κών Κληρ/των. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950/τ.Β ), περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Εσωτερικών. 6. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών (ΦΕΚ 1948/τ.Β ), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολι τισμού και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Εγκρίνουμε την τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω νυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ», που κυρώθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 48/τ.Β ) και τροποποιήθηκε με τα από (ΦΕΚ 646/τ.Β ), (ΦΕΚ 1571/τ.Β ) και από (ΦΕΚ 360/τ.Β ) όμοια, σύμφωνα με την από συμπληρωματική ιδιόγραφη διαθήκη του Στέργιου Δεληγιώργη, που δημοσιεύθηκε με το υπ αριθμ. 314/ πρακτικό συνεδρίασης του Μον. Πρωτοδικεί ου Βόλου, ως ακολούθως: Στο άρθρο 2 Σκοπός προστίθεται παράγραφος δ): ε) Οι δραστηριότητες του ιδρύματος επεκτείνονται και στους Δήμους Αθηναίων και Λεβαδέων. Στο άρθρο 4 Διοίκηση αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 ως ακολούθως: 2. Ισόβιος Πρόεδρος ορίζεται ο Νικόλαος Δεληγεώργης, η συναίνεση του οποίου απαιτείται για τη λήψη οποιασδή

2 29118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποτε απόφασης, ο οποίος αναπληρώνεται ή αντικαθίστα ται από τη σύζυγό του Σοφία Δεληγεώργη Κυριαζή. Τα μέλη του ΔΣ ορίζουν κατόπιν ψηφοφορίας τον Αντι πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ταμίας θα είναι μέλος της οικογενείας Δεληγεώργη. 3. Τα μέλη ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Δήμαρχος Βόλου και τα αναπληρωματικά μέλη ο Πρύτανης του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, έχουν διετή θητεία και δύναται να αντικαθίστανται από άλλους με απόφαση των μελών της οικογενείας Δεληγεώργη. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανι κανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ., η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμ φωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του Α.Ν.2039/1939. Οι Νικόλαος, Γεώργιος και Αφροδίτη Δεληγεώργη, αντι καθίστανται από την αδελφή τους Κλεοπάτρα και τους συζύγους τους. Εν ελλείψει συγγενών της οικογενείας Δεληγιώργη αντικαθίστανται από θεσμικούς παράγοντες της πόλεως του Βόλου. Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και τους Υφυπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οι κονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.» στις διατάξεις του ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00172/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας ελαιοτριβείου προϊόντων βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας και προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας συστημάτων ολοκληρωμέ νης διαχείρισης, στην πυρόπληκτη Θέση ΜΑΡΙΝΑ, 13 χλμ ΕΟ Σπάρτης Γυθείου, Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ, του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,795% επί του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορή γησης ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέσεις απασχόλησης (1 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (3) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΕΠΕ με δ.τ. «THEA THALATTA» στις διατάξεις του ν. 3299/2004». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00185/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΕΠΕ με δ.τ. «ΤΗΕΑ THALATTA» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας 4*τύπου επιπλωμένων διαμερισμά των δυναμικότητας 86 κλινών στον οικισμό «Μπουρνιάς», στην παραλία Αγ. Άννας του Δήμου Νηλέως του Νομού Εύβοιας (πυρόπληκτη περιοχή), συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τρι ών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκα τομμυρίου επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκαέξι (16 )θέσεις εποχιακής απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (4) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρίας «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/1/487Ε/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρίας «ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για την δημιουργία Κέντρου Θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξυπηρέτησης 150 ατόμων ημερησίως εντός του ξενο δοχείου «Μελίτων Μπήτς» στο Μαρμαρά Χαλκιδικής, με τους παρακάτω όρους: (α) Ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης έξι εκατομμύ ρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ( ) ευρώ. (β) Ιδία συμμετοχή τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι τεσ σάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ( ) ευρώ, 65%του κόστους της επένδυσης. (γ) Επιχορήγηση δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πέντε ( ) ευρώ, 35% του κόστους της επένδυσης. (δ) θέσεις εργασίας: τετρακόσιες ενενήντα πέντε(495) θέσεις εργασίας, έναντι τριακοσίων ενενήντα τριών(393) θέσεων εργασίας, ήτοι 323 υφισταμένων και 70 νέων, της απόφασης υπαγωγής. (στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ( ) ευρώ, το οποίο προκύπτει μετά την παρακράτηση του 4, ήτοι ποσού 8.669, από την επι χορήγηση της παρούσας απόφασης αξίας Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος Κ. ΚΑΛΟΓΡΗ Αριθμ (5) Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με μίσθωση έργου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 15 (παρ.1) του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/τ.Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/τ.Α ) β) Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α /1985). γ) Του π.δ. 274/1989 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ν. Γενιάς» (ΦΕΚ 130/τ.Α /1989). δ) Του π.δ. 386/1991 «Περί μεταφοράς της Γ.Γ.Μ. Γενιάς, και της Γ.Γ Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτι σμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 139/τ.Α /1991). ε) Την υπ αριθμ.: 925/ απόφαση της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)» (ΦΕΚ 343/τ.Β / ). στ) Το π.δ. 206/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών.» (ΦΕΚ 232/τ.Α / ). ζ) Την υπ αριθμ.: 908/Η/ / «Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Γενικός Γραμ ματέας της Γενικής Γραμματείας «Νέας Γενιάς ο Παντελής Σκλιάς» (ΦΕΚ 476/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/320/15004/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της υπ αριθμ. 33/ Την από Νομική Γνωμοδότηση. 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστου Ζώη και Αθανασίου Νάκου». 5. Την υπ αριθμ. 6295/ απόφαση Ενταξης Εργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ II και την υπ αριθμ. 8831/ ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 1η Τροποποίηση της ως άνω Άπόφασης Ένταξης Έργου. 6. Την υπ αριθμ.37099/δε / απόφαση Ένταξης του Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Παρατηρητη ρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» στη ΣΑΕ 245/3, με την οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα κάλυψης του κόστους αμοι βής του προσωπικού με σύμβαση έργου, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων, στα οποία μπορεί η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς να αναθέσει έργο, σε δύο (2) άτομα Π.Ε. Το πρώτο ειδικότητας Οικο νομικών Επιστημών, Επιστημών Διοίκησης ή Μηχανικών και το δεύτερο ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες και πάντως όχι πέραν της Το έργο στο οποίο θα απασχοληθεί ο πρώτος ανάδοχος είναι ως υπεύθυνος συντονιστής Παρατηρητηρίου. Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το συνολικό συντονισμό του Παρατηρητηρίου. Θα παρακολουθεί και θα διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου, θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη διοίκηση τους και αξιοποίηση των στελεχών του και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων του. Επιπρόσθετα, θα παρακολουθεί την πρόοδο των έργων που έχουν ανατεθεί στο Παρατηρητήριο. Το έργο στο οποίο θα απασχοληθεί ο δεύτερος ανά δοχος είναι ως υπεύθυνος Δράσεων Παρατηρητηρίου. Θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του Παρατηρητηρίου με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα οργα νώνει και παρακολουθεί τις δράσεις για τη μεταφορά τε χνογνωσίας προς το Παρατηρητήριο από τους φορείς που διασυνδέονται με αυτό και θα μεριμνά για το συντονισμό με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας και τη συνέργια των δράσεων του Παρατηρητηρίου με αντίστοιχες δράσεις. Επιπρόσθετα, θα είναι υπεύθυνος για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που παράγει το Παρατηρητήριο. 2. Οι ανάδοχοι θα είναι ο πρώτος κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.1, ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών, Επιστημών Διοίκη σης ή Μηχανικών και ο δεύτερος κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι., ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών. 3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. 4. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Αθήνα. 5. Το ύψος της συνολικής αμοιβής για τον πρώτο ανάδο χο θα είναι δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ), συμπε ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για τον δεύτερο ανάδοχο δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ ( ) συ μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από το σύνολο των προβλεπομένων ανέρχεται στο ποσό των εικοσιέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από το Εργο «Ανάπτυξη και Λειτουρ γία Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕ

4 29120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΕΚ II), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6295/ απόφαση Ένταξης Έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και την υπ αριθμ. 8831/ ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 1η Τροποποίηση της ως άνω απόφασης Ένταξης Έργου. 6. Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου των αναδόχων θα γίνεται από το τμήμα προγραμμάτων Ε.Ε. 7. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση των αναδόχων σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 8. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύεται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ /A.A 702 (6) Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρε σιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκ μετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/τ.Α /1979). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα «Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/τ.Α /1992) «περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας». 4. Τα άρθρα του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α /1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει εκάστοτε. 5. Το νόμο υπ αριθμ. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ ματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/τ.Α / ). 6. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Το π.δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγω γή» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2512/1997 (άρθρο 11). 8. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/τ.Β /2004). 9. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/τ.Β / ). 10.Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «έγκριση του Κανονισμού Διαδι κασίας Πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ(ΦΕΚ 1205/ τ.β/ ). 11. Την υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ 1324/τ.Β /2000) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Ν.Α της χώρας». 12. Την υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ 215/τ.Β /2002 ) Από φαση του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ». 13. Την υπ αριθμ /2002(ΦΕΚ 1042/τ.Β / ) Απόφαση του υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από ». 14. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση κανονισμών (Άρθρα 13, 14, 15, 145 καθώς και τα άρθρα 4 και 5 και τα Παραρ τήματα III και IV). 15. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. 16. Τον Καν (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλε πόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4Α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γής που προκύπτουν από την παύση καλλιέργείας για την παραγωγή πρώτων υλών. 17. Τον Καν.(ΕΚ) αριθμ.1290/2005 του Συμβουλίου της για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 18. Τον Καν (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και ιδιαίτερα τα άρθρα 24 και Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν ( ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δα πανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο τικής Ανάπτυξης όπως ισχύει. 20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου 21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. 22. Τον Καν (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθμ.1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολ λαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 24. Την υπ αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλα πλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ. 1921/τ.Β ), που κυρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/τ.Α )». 26. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 538/τ.Β ) από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ / » Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου». 27. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού». (ΦΕΚ 764/τ.Β ). 28. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α /289). 29. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ 141/ τ.α ) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 128/τ.Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 30. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1375/τ.Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2372/τ.Β /2007). 31. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1725/τ.Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2372/τ.Β /2007). 32. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1230/τ.Β ), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2372/τ.Β /2007). 33. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων για την σύσταση της Υπηρεσίας Διαχεί ρισης του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 34. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανά πτυξης (ΕΠΑΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 35. Ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους , η οποία θα βαρύνει το ΠΔΕ ΣΑΕ 082/3 36. Ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά πτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει στις επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των Μέτρων με ποσοστό μέχρι 75%, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση οικονο μικών ενισχύσεων στους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές που κάνουν χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών για την διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προ τύπων της πολλαπλής συμμόρφωσης και την βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. Επειδή η χρήση των υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών και παροχής δασοκομι κών συμβουλών συνεπάγεται για τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές πρόσθετες δαπάνες κρίνεται απαραί τητη η στήριξη αυτών. Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι προσδιορισμοί: 1. Αγρότης. Αγρότης νοείται το φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής ή και δασικής εκμετάλλευσης στην οποία ασκεί γεωργική ή και δασική δραστηριότητα. 2. Αγρότης κατά κύρια απασχόληση Αγρότης κατά κύρια απασχόληση νοείται: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αντλεί τουλάχιστον το 50% των συνολικών του εισοδημάτων από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας όπως τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης και κύριο Ταμείο ασφάλισης έχει τον ΟΓΑ. Το νομικό πρόσωπο το οποίο αντλεί τουλάχιστον το 50% των συνολικών του εισοδημάτων από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας όπως αυτό τεκμηριώνεται από τους διαθέσιμους ισολογισμούς ή άλλο ισοδύναμο στοιχείο και στο καταστατικό σύστασής του αναφέρεται ότι η κύρια δραστηριότητα του είναι η αγροτική. 3. Αγροτική εκμετάλλευση. Αγροτική εκμετάλλευση νοείται το σύνολο των γεωργι κών και δασικών παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο αγρότης εντός της Ελληνικής επικράτειας. 4. Αγροτική δραστηριότητα. Αγροτική δραστηριότητα νοείται η παραγωγή, η εκτρο φή ή η καλλιέργεια αγροτικών ή δασικών προϊόντων συ μπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για αγροτική εκμε τάλλευση ή της διατήρησης της γης σε καλή γεωργική, δασική και περιβαλλοντική κατάσταση. 5. Γεωργικά προϊόντα. Γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτή ματος Ι της συνθήκης των ΕΚ περιλαμβανομένου και του βάμβακος εξαιρουμένων όμως των προϊόντων αλιείας. 6. Δασικά Προϊόντα. Ως δασικά προϊόντα θεωρούνται όλα τα προϊόντα που προέρχονται από το δασικό εν γένει περιβάλλον (δάση δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις).

6 29122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Ενιαία Αίτηση. Ενιαία αίτηση είναι η αίτηση που υποβάλλουν οι αγρό τες για την ενεργοποίηση των ατομικών τους δικαιωμά των και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Καν.1782/ Πολλαπλή Συμμόρφωση. Πολλαπλή συμμόρφωση νοούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (άρθρο 4 και παράρτημα ΙΙΙ του Καν.1782/03) και οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (άρθρο 5 και παράρτημα ΙV του Καν.1782/03) όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση /04 όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) Γεωργικοί Σύμβουλοι είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί με βάση τις προϋποθέσεις και τη διαδικα σία της κοινής υπουργικής απόφασης /2006 όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Συμβουλή / Συμβουλευτική υπηρεσία. Με τον όρο συμβουλή ή συμβουλευτική υπηρεσία στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις νοείται το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στον αγρότη για τη βελτίωση της θέσης της αγροτικής εκμετάλλευσης σε σχέση με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης του που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε εκμετάλλευση. 11. Επιχειρηματικό Σχέδιο Νέων Γεωργών. Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι το σχέδιο που υποβάλλουν οι νέοι γεωργοί κατά την εφαρμογή του Μέτρου 112 για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους. Άρθρο 3 Γενικές αρχές εφαρμογής του συστήματος 1. Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: α) Γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της αγροτικής εκμετάλλευσης από άποψη περιβαλλοντικών και λοιπών προβλημάτων και τεκμηριώνονται οι αναγκαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της θέσης της και οι ειδικότητες των Γ.Σ. που θα τις παράσχουν. β) Ο ενδιαφερόμενος αγρότης εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια του άρθρου 5 της παρούσας και επιθυμεί να τύχει των ενισχύσεων του άρθρου 4 θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση έγκρισης με τη διαδικασία του άρθρου 6. γ) Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι μόνο οι δαπάνες συμ βουλευτικών υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθούν μετά την απόφαση έγκρισης. 2. Η επιλογή του ή των Γεωργικών Συμβούλων γίνεται από τον αγρότη αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο Συμβούλους. Αγρότες που κάνουν χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσι ών από μη εγκεκριμένους Γεωργικούς Συμβούλους, δεν ενισχύονται. 3. Κάθε Γ.Σ. εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά στα οποία αναφέρετε αναλυτικά το ποσό της αμοιβής ανά θεματική ενότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. 4. Κάθε συμβουλευτική υπηρεσία ανά θεματική ενότητα του άρθρου 4 της παρούσης δύναται να τύχει συμβουλών από έναν και μόνο Γ.Σ. 5. Το σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανι σμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων αλλά μηχανισμό ευαισθητοποίησης προς την κατεύθυνση της τήρησης τους και κυρίως της βελτίωσης της θέσης της εκμετάλλευσης. Υπό την έννοια αυτή η μη τήρησης από τους αγρότες των συμβουλών που τους έχουν δοθεί δεν αποτελεί ευθύνη των Γ.Σ. Οι Γ.Σ. φέρουν ευθύνη για τα κάτωθι: α) παροχή εσφαλμένων συμβουλών β) ανακριβή βεβαίωση παροχής υπηρεσιών γ) Για την τήρηση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 15 του Καν. 1782/2003. Οι Γ.Σ. που δεν τηρούν τα ανωτέρω, υφίστανται τις κυρώσεις της παραγ. 4 του άρθρου 9 της παρούσης. Άρθρο 4 Ύψος Ενίσχυσης Το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος ορί ζεται στο 80% του ποσού που καταβάλλει για την χρήση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών. Ανώτατο όριο ενί σχυσης ορίζονται τα ευρώ και η ενίσχυση ανά θε ματική ενότητα συμβουλευτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά, που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. (θεματικές ενότητες) ( ) 1. Περιβάλλον Δημόσια Υγεία Υγεία ζώων Δημόσια Υγεία Υγεία φυτών Κοινοποίηση των ασθενειών Συνθήκες διαβίωσης των ζώων Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές 350. ΣΥΝΟΛΟ Στις συμβουλές για τις ανωτέρω θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και συμβουλές για την εργασιακή ασφάλεια. Άρθρο 5 Κριτήρια Ένταξης Για την ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα παροχής συμβουλών θα πρέπει στο πρόσωπό τους να συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Κριτήρια Αποδοχής της αίτησης α) να είναι αγρότες φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, β) να είναι ενταγμένοι στο σύστημα της ενιαίας ενί σχυσης, γ) να τεκμηριώνονται οι θεματικές ενότητες του άρθρου 4 για τις οποίες είναι αναγκαία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. δ) Να αναλάβουν για χρονικό διάστημα 2 ετών (περίοδος δέσμευσης) τις ακόλουθες υποχρεώσεις: i. Να τηρούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν, ii. Να τηρούν ημερολόγιο εργασιών και βιβλίο εισρο ών εκροών από τα οποία θα τεκμηριώνεται ότι με την παρασχεθείσα συμβουλή βελτιώνεται η θέση της εκμε τάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση. iii. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. 2. Κριτήρια επιλογής των δικαιούχων Για την επιλογή των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α. Οι διαθέσιμες πιστώσεις και β. Η κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες: Κριτήριο Βαθμολογία Άμεσες ενισχύσεις άνω των ετησίως 10 Κατά κύρια απασχόληση αγρότης 40

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νέος Γεωργός με Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) 20 Δικαιούχος εξισωτικής 10 Δικαιούχος μέτρων Άξονα 2 10 Περιοχή NATURA 10 Περιοχή νιτρορύπανσης 10 Περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα βιοασφάλειας 10 Πυρόπληκτη περιοχή 10 Περιοχή καλλιεργειών καπνού 10 Περιοχή καλλιεργειών βάμβακος 10 Σύνολο 150 Στην περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη η σειρά υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 6 Διαδικασία Έγκρισης και Ένταξης Για την ένταξη των ενδιαφερομένων αγροτών στο σύ στημα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 1. Υποβολή αίτησης Οι αγρότες που επιθυμούν να κριθούν δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αίτηση θα υπο βάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του πληροφορια κού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα εκτυπώνεται και με πρωτότυπη υπογραφή από τον δικαιούχου θα κατατίθεται στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης για διαβίβαση στην Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής. Η αίτηση(τυποποιημένο έντυπο) υποβάλλεται μετά την δημοσιοποίηση του μέτρου και εντός των προθεσμιών που ορίζονται σ αυτή. 2. Αξιολόγηση της αίτησης Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) Κριτήρια αποδοχής της αίτησης. Στο πλαίσιο των κριτηρίων αυτών εξετάζονται αν στο πρόσωπο του αιτούντος πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης της παρ.1 του άρθρου 5 της παρούσης, καθώς και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στο πλαίσιο διασταυρωτικών ελέγχων. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ή από τους ελέγχους προκύψει ότι έχουν δηλωθεί αναληθή στοι χεία, απορρίπτονται. Οι λοιπές αξιολογούνται με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί. β) Κατάταξη προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολό γησης. Στο στάδιο αυτό γίνεται κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρω σε η πρότασή τους σύμφωνα με τις προτεραιότητες της παραγ.2 του άρθρου Έγκριση δικαιούχων. Η Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής με βάση τη σειρά κατάταξης και της διαθέσιμες πιστώσεις εισηγείται για την έκδοση απόφασης ένταξης των δικαιούχων στην Δι αχειριστική Αρχή. Η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης των δικαιούχων. Η απόφαση ένταξης κοινοποιείται α) στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ β) στους δικαιούχους για την έναρξη εκτέλεσης του έργου της παροχής συμβουλών. γ) Στα οικεία Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης για την παρακολούθηση του Έργου. δ) Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρθρο 7 Διαδικασία Πληρωμής 1. Ο δικαιούχος για να λάβει την ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλλει φάκελο πληρωμής στον οποίο θα περιέ χονται: α) Αίτηση πληρωμής β) Τα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών που έχουν εκδοθεί από το Γεωργικό Σύμβουλο στα οποία θα ανα γράφονται αναλυτικά ανά θεματική ενότητα τα ποσά της αμοιβής. γ) Αντίγραφο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί. 2. Ο φάκελος πληρωμής θα υποβληθεί στις Περιφε ρειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ με την υποβολή της ενιαίας ενίσχυσης 3. Οι Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνουν στις ακό λουθες ενέργειες: Ελέγχουν τον φάκελο πληρωμής και καταχωρούν τα αποτελέσματα του ελέγχου σε βάση δεδομένων, Η Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην έκδοση καταστάσεων πληρω μής και στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα φύλλα ελέγχου. 4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφού διασφαλίσει ότι οι πληρωμές κάθε φορά είναι εντός του πεδίου ένταξης της πράξης προ βαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων στο ακέραιο στο λογαριασμό τους στο τραπεζικό κατάστημα επιλογής του δικαιούχου. Άρθρο 8 Έλεγχος Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ως ακολούθως: Όσον αφορά τους προενταξιακούς ελέγχους από την Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Όσον αφορά τους μεταενταξιακούς από τον ΟΠΕ ΚΕΠΕ Ο έλεγχος διακρίνεται: 1. Σε Διοικητικό έλεγχο. Ο Διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται στο σύνολο των αιτήσεων τόσο στα στάδια της αξιολόγησης ένταξης όσο και στο στάδιο της πληρωμής και διακρίνεται: α) Σε έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και των προϋποθέσεων ένταξης και χορήγησής της ενίσχυσης. β) Σε διασταυρωτικό έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου πι στοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων και ιδίως ότι: Ο δικαιούχος είναι ενταγμένος στο σύστημα της ενι αίας ενίσχυσης, και ότι δεν έχει τύχει ενισχύσεων για το ίδιο αντικείμενο από το παρόν ή άλλο μέτρο. Ο Γ.Σ περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο μητρώο και ότι έχει πιστοποιηθεί για τις ενότητες που παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. 2. Σε Επιτόπιο έλεγχο. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται σε όλα τα στά δια (ένταξη πληρωμή περίοδος δέσμευσης) σε δείγ μα που καλύπτει τουλάχιστον το 5% των δικαιούχων το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα ελέγχου της Ενιαίας Ενίσχυσης. Το δείγμα εξάγεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Ανάλυση κινδύνου και Τυχαία επιλογή μέχρι 25% του δείγματος. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους πιστοποιείται:

8 29124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ότι οι προτεινόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την βελτίωση της εκμετάλλευσης (στάδιο ένταξης) Ότι παρασχέθηκαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμ φωνα με την απόφαση έγκρισης και ότι ο δικαιούχος γνωρίζει και εφαρμόζει τις συμβουλές αυτές (στάδιο πληρωμής) ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.1δ του άρ θρου 5 (περίοδος δέσμευσης) 3. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχου συμπληρώνεται το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου. Άρθρο 9 Κυρώσεις 1. Δικαιούχοι που από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο δι απιστωθεί ότι δηλώνουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να τύχουν των ενισχύσεων της παρούσας υφίστανται τις ακόλουθες κυρώσεις: α. Αποβάλλονται από το πρόγραμμα και τυχόν κατα βληθείσες ενισχύσεις επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες β. Αποκλείονται από τις ενισχύσεις του Άξονα 1 του ΠΑΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους. 2. Δικαιούχοι που δεν διευκολύνουν τους ελέγχους από πρόθεση υφίστανται τις κυρώσεις της προηγούμενης πα ραγράφου Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις αναληφθείσες δεσμεύ σεις της παρ.δ του άρθρου 5 χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιστρέφουν το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 4. Γ.Σ. οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της παρ.5(α,β,γ) του άρθρου 3, υφίστανται τις ακόλουθες κυ ρώσεις: α) στην περίπτωση παροχής εσφαλμένων συμβουλών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων στον αγρότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον Γ.Σ. μέχρι το 100% της αμοιβής του το οποίο αποδίδεται στον αγρότη β) στην περίπτωση που ο Γ.Σ. χρησιμοποιεί ψευδή πα ραστατικά και στοιχεία ή εκδίδει ψευδείς βεβαιώσεις, του επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του οικονομικού οφέλους που απεκόμισε με παράλληλο αποκλεισμό για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από κάθε δραστηριότητα παρο χής υπηρεσιών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γ) στην περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων στο άρθρο 15 του Καν. 1782/2003 ο Γ.Σ. αποκλείεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απαλλάσσονται των κυρώσεων εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης και συ ντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Άρθρο 10 Ανώτερη Βία Ανώτερη βία δύνανται να χαρακτηρισθούν τα ακόλουθα έκτακτα περιστατικά: α) θάνατος του δικαιούχου, β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς ερ γασία, γ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ λευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης, δ) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης, * * ε) καταστροφή των κτιρίων της εκμετάλλευσης που προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων, στ) επιζωοτία που προσβάλει το σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου του κατόχου της εκμετάλλευσης. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώ σεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Άρθρο 11 Προσφυγή Οι ενδιαφερόμενοι ή κάθε τρίτος που έχει έννομο συμ φέρον δύναται να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφά σεων της Διοίκησης, άρθρα 6 και 7 της παρούσας. Οι προσφυγές υποβάλλονται στις Υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών αποφάσεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσι μων ημερών από την ημερομηνία Δημοσιοποίησης του γενεσιουργού αιτίου και εξετάζονται από τριμελή επι τροπή που αποτελείται από εκπροσώπους της Γενικής Δνσης Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής Δνσης Γεωρ γικών Εφαρμογών και Έρευνας και της Διαχειριστικής Αρχής όσον αφορά το στάδιο ένταξης των δικαιούχων. Η επιτροπή αυτή εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ για την έκδοση σχετικής απόφασης. Όσον αφορά τις προσφυγές που θα αφορούν θέματα αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα εξετάζονται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Τμήμα Μέτρων άξονα Ι&ΙΙ Άρθρο 12 Χρηματοδότηση Για την εφαρμογή της παρούσας εγκρίνεται πίστωση ύψους ευρώ, η οποία θα βαρύνει το ΠΔΕ ΣΑΕ 082/3. Άρθρο 13 Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μία συ γκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο μέτρο ή καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/ τ.α /1997), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/τ.Α /1999) και το άρθρο 23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α /2001) ή με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παροχή λεπτομερειών εφαρμογής της παρούσας. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφονται από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β 2669) «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25375 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 1 Αθήνα, 20/5/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3101 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2720/88459 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 /03/2016 Αριθ. πρωτ. : 590 ΦΕΚ : 777/B/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα