ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1

2 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται είναι υψηλής ή χαµηλής ποιότητας. Όταν ο όρος «ποιότητα» αναφέρεται στα τρόφιµα αφορά τις ιδιότητες των τροφίµων που τα καθιστούν αρεστά στον καταναλωτή. Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που ικανοποιούν εκφρασµένες ή συνεπαγόµενες ανάγκες. Με άλλα λόγια, ως ποιότητα ορίζεται ο συνδυασµός των χαρακτηριστικών εκείνων του τροφίµου τα οποία θεωρούνται σηµαντικά για τον προσδιορισµό του βαθµού της αποδοχής του από τον καταναλωτή. Ποιοτικός έλεγχος είναι κάθε ενέργεια η οποία αποσκοπεί στην παραγωγή ενός τροφίµου το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα προκαθορισµένο και σταθερό επίπεδο ποιότητας. Η ποιότητα είναι µία πάγια απαίτηση στη σύγχρονη ζωή και οι καταναλωτέςπελάτες επιθυµούν να τους παρέχονται υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Η ποιότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής µας ζωής. 2

3 Συντελεστές Ποιότητας Οργανοληπτικοί Συντελεστές -Χρώµα -Υφή -Γεύση -Οσµή -Μέγεθος -Σχήµα 2. Μη Εµφανείς Συντελεστές - Θρεπτική αξία, υγιεινή κατάσταση -Aσφάλεια (πολύ σηµαντική παράµετρος) -Τιµή - ιαθεσιµότητα - Νοθείες 3

4 Οι βασικοί στόχοι του ποιοτικού ελέγχου σε µια µονάδα παραγωγής τροφίµων είναι: 1. Να διασφαλιστεί η παραγωγή υγιεινών προϊόντων τα οποία να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της πολιτείας ή/και του πελάτη, 2. Να διατηρηθεί ή/και να βελτιωθεί το ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξία τους και να διευκολυνθεί η τοποθέτησή τους στην αγορά και 3. Να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι µολύνσεων ή επιµολύνσεων που έχουν σαν τελικό αποτέλεσµα την απόρριψη µεγάλων ποσοτήτων προϊόντων µε ανάλογες οικονοµικές συνέπειες. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους της βιοµηχανίας πόσο µεγάλη είναι η σηµασία της εφαρµογής του ποιοτικού ελέγχου αν δεν συµβεί στην επιχείρησή τους κάποια ζηµιά που να οφείλεται στην έλλειψή του. Μια άλλη βασική αιτία που οδηγεί στην έλλειψη προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου από πολλές βιοµηχανίες αποτελεί η άποψη ότι για το σκοπό αυτό απαιτούνται πολύπλοκα και ακριβά όργανα, συγκροτηµένα και εξοπλισµένα εργαστήρια, ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, κλπ. απανώνται όµως µεγάλα ποσά για διορθωτικές ενέργειες, ενώ χάνονται µεγάλα κέρδη καθώς δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικές τιµές λόγω χαµηλής ποιότητας των προϊόντων. 4

5 Ο ποιοτικός έλεγχος σε µια βιοµηχανία πρέπει να εφαρµόζεται σε τρία στάδια: 1. Στις πρώτες ύλες. 2. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 3. Στο τελικό προϊόν. Από πρώτες ύλες χαµηλής ποιότητας δεν είναι δυνατόν να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τόσο οι τεχνολογικές µέθοδοι, όσο και η σχολαστική εφαρµογή τους έχουν σαν σκοπό τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των πρώτων υλών. Ως πρώτες ύλες στη βιοµηχανία τροφίµων θεωρούνται εκτός από τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, οποιαδήποτε ουσία η οποία χρησιµοποιείται ως συστατικό για τη σύνθεση ενός τροφίµου. Κατά τον έλεγχο των πρώτων υλών πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 1. Επιλέγονται οι πρώτες ύλες στις οποίες εφαρµόζεται αυστηρός έλεγχος. Ως κύρια πρώτη ύλη για ένα προϊόν θεωρείται αυτή που προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και όχι κατ ανάγκη αυτή που συµµετέχει µε τη µεγαλύτερη αναλογία. 2. Ο έλεγχος των πρώτων υλών είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται για διάφορες ιδιότητές του. Σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει να εφαρµόζεται τουλάχιστον στις ιδιότητες εκείνες που συµβάλλουν στην παραγωγή του συγκεκριµένου τροφίµου. 3. Η χρήση των πρώτων υλών στην παραγωγή πρέπει να επιτρέπεται µόνο όταν αυτές ικανοποιούν τα προκαθορισµένα κριτήρια του ποιοτικού ελέγχου. 5

6 Η συχνότητα του ποιοτικού ελέγχου των πρώτων υλών είναι συνάρτηση του είδους τους. Άλλες είναι σταθερές για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κατά συνέπεια δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος (π.χ. αλάτι, λάδι, κλπ), ενώ άλλες αλλοιώνονται γρήγορα (π.χ. γεωργικά προϊόντα), οπότε απαιτείται ποιοτικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών, όσο αυστηρός και προσεκτικός και αν είναι, δεν θα είχε κανένα νόηµα αν δεν συνεχιζόταν κατά την παραγωγική διαδικασία. Προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικός έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι διεργασίες ή τα στάδια της παραγωγής που θεωρούνται κρίσιµα. Κρίσιµο σηµείο (CCP): είναι το σηµείο, η διεργασία ή η φάση (στάδιο) λειτουργίας στην οποία µπορεί να εφαρµοστεί έλεγχος, έτσι ώστε να προβλεφθεί, εξαφανιστεί ή να µειωθεί σε αποδεκτά όρια ένας κίνδυνος ασφάλειας του τροφίµου. Εφαρµόζεται σε όλες τις διεργασίες που κρίνεται απαραίτητο. Ανάπτυξη και συγκοµιδή Παραγωγική Κατανάλωση πρώτων υλών διαδικασία τροφίµου 6

7 Παράδειγµα CCP (Critical Control Point): Μία διεργασία που πρέπει να εκτελείται σε καθορισµένη θερµοκρασία και ph µε στόχο την εξάλειψη µικροβιολογικού κινδύνου. Το CCP εµπεριέχεται σε ένα σύστηµα HACCP. Είναι διαφορετικό όµως από τα απλά Σηµεία Ελέγχου, που εφαρµόζονται από κάποιες βιοµηχανίες. Σηµείο Ελέγχου CP (Control Point): Η απώλεια ελέγχου ενός παράγοντα (µικροβιολογικού) δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος. Ο αριθµός των CCP εξαρτάται: Φύση προϊόντος Εγκαταστάσεις Πολυπλοκότητα παραγωγικής διαδικασίας Κατηγορίες CCPs: CCP1: είναι ένα CCP που µπορεί να εξαλείψει έναν ή περισσότερους κινδύνους. CCP2: είναι ένα CCP που µπορεί να µειώσει όχι όµως και να εξαλείψει έναν ή περισσότερους κινδύνους. Παρόλο αυτά οι ορισµοί αυτοί είναι σχετικοί. 7

8 Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα CCP1 και CCP2. CCP1 (πλήρης έλεγχος) CCP2 (µερικός έλεγχος) Παστερίωση γάλακτος για την καταστροφή παθογόνων σπορογόνων µικροοργανισµών Ξήρανση των τροφίµων σε a w <0.86 για την αποφυγή ανάπτυξης παθογόνων µικροοργανισµών Ψύξη κάτω από τους 10 0 C για την αποφυγή ανάπτυξης C. botulinum στο τρόφιµο (αλλαντίαση) Καθαρισµός και απολύµανση µηχανηµάτων Χρήση µετάλλων και µαγνητών Εφαρµογή πρακτικών καλής υγιεινής από το προσωπικό (µε κατάλληλη εκπαίδευση) για την µείωση της µόλυνσης του προιόντος 8

9 9

10 Ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος έχει ως σκοπό τον έλεγχο για το αν το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στις προκαθορισµένες προδιαγραφές. Είναι φανερό ότι στο σηµείο αυτό λίγα πράγµατα µπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Ο έλεγχος του τελικού προϊόντος είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση τυχόν παραλήψεων στα προηγούµενα στάδια της παραγωγής. Στο στάδιο αυτό επίσης αντλούνται απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη κατάλληλων µέτρων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος εµφανίζει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Η συσκευασία του προϊόντος παραβιάζεται και το δείγµα απορρίπτεται. Αν ο αριθµός των εξεταζόµενων δειγµάτων είναι µεγάλος, αυτό µεταφράζεται σε µεγάλο κόστος για τη βιοµηχανία. Οργάνωση του Ποιοτικού Ελέγχου Ο βαθµός οργάνωσης του ποιοτικού ελέγχου σε µια βιοµηχανία αποτελεί συνάρτηση ενός αριθµού παραγόντων: - Το προσωπικό της εταιρείας - Το εργαστήριο της βιοµηχανίας - Οργάνωση - ειγµατοληψία - Προδιαγραφές - Μέθοδοι προσδιορισµού 10

11 Σε γενικές γραµµές πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 1. Να προσδιοριστούν και να καθοριστούν οι συντελεστές ποιότητας που κρίνονται σηµαντικοί για τα προϊόντα. 2. Να επιλεγούν οι κατάλληλες και πρακτικά εφαρµόσιµες µέθοδοι αξιολογήσεως των προσδιορισµένων ποιοτικών συντελεστών. 3. Να ληφθεί µέριµνα για επιλογή και προµήθεια των κατάλληλων οργάνων και συσκευών. 4. Να πραγµατοποιηθεί διερεύνηση της παραγωγικής διαδικασίας και να εντοπιστούν τα στάδια στα οποία θα ασκείται ο ποιοτικός έλεγχος και 5. Να καθοριστεί ένα σύστηµα αντιπροσωπευτικής και πρακτικά αποδεκτής δειγµατοληψίας. Μέθοδοι Ποιοτικού Ελέγχου Για την πραγµατοποίηση του ποιοτικού ελέγχου χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός µεθόδων. Οι µέθοδοι αυτοί χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: - Υποκειµενικές µέθοδοι - Αντικειµενικές µέθοδοι 11

12 Υποκειµενικές Μέθοδοι Βασίζονται στην εκτίµηση ενός ποιοτικού ελεγκτή ή οµάδας εξειδικευµένων ατόµων τα οποία επιλέγονται και εκπαιδεύονται κατάλληλα. Τα άτοµα αυτά (ονοµάζονται δοκιµαστές ή κριτές) χρησιµοποιούν τα αισθητήρια όργανα για τον προσδιορισµό των διάφορων ποιοτικών συντελεστών (γεύση, όσφρηση, αφή, όραση και ακοή). Αντικειµενικές Μέθοδοι Βασίζονται στις µετρήσεις ορισµένων ιδιοτήτων (φυσικών, χηµικών, κλπ). Ανάλογα µε τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τους προσδιορισµούς ταξινοµούνται σε: 1. Φυσικές. Αξιολογούνται ορισµένες φυσικές ιδιότητες (χρώµα, µέγεθος, κλπ). Χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα και την ακρίβειά τους. 2. Αναλυτικές. Εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό διαφόρων συστατικών των τροφίµων (προσδιορισµός λίπους, πρωτεϊνών, υδατανθράκων, βιταµινών, κλπ). Απαιτείται η ύπαρξη καλά εξοπλισµένου εργαστηρίου και εξειδικευµένου προσωπικού. Πολλές φορές δεν είναι αποτελεσµατικές για τον έλεγχο των πρώτων υλών και κατά την παραγωγική διαδικασία λόγω του µεγάλου χρόνου λήψεως των αποτελεσµάτων. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη ακρίβεια. 12

13 3. Φυσικοχηµικές. Είναι συντοµότερες από τις αναλυτικές µεθόδους και έχουν ικανοποιητική ακρίβεια. Επιλέγονται στις περιπτώσεις όπου είτε είναι αδύνατη η εφαρµογή φυσικών µεθόδων, ή η εφαρµογή κάποιας άλλης µεθόδου απαιτεί ακριβά όργανα τα οποία δεν είναι διαθέσιµα στο εργαστήριο. Ως παράδειγµα αναφέρεται ο προσδιορισµός της υγρασίας, του ph, κλπ σε κάποιο τρόφιµο. 4. Μικροαναλυτικές. Οι µέθοδοι αυτές στηρίζονται κατά βάση στο µικροσκόπιο. Χρησιµοποιούνται πολύ συχνά, ενώ µε τη χρήση του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρµογές. 5. ιάφορες άλλες µέθοδοι. Ανήκουν οι µέθοδοι που δεν µπορούν να υπαχθούν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πολλές αντικειµενικές µεθόδους υπεισέρχεται και ο υποκειµενικός παράγοντας, ιδιαίτερα κατά την ανάγνωση των οργάνων. 13

14 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ HACCP Ζητείται από ΝΑSΑ και από εργαστήρια Αµερικανικού Στρατού προς την Αµερικανική εταιρία Pillsbury Co παραγωγή τροφίµων για κατανάλωση από πληρώµατα διαστηµικών αποστολών Πρώτη παρουσίαση συστήµατος HACCP στην διάρκεια του πρώτου Εθνικού Συνεδρίου. Περιλαµβάνονται µόνο 3 αρχές Η Αµερικανική εταιρία Pillsbury Co εκδίδει το πρώτο έγγραφο πάνω στη HACCP για εκπαίδευση των επιθεωρητών του FDA Η Αµερικάνικη Ακαδηµία Επιστηµών προτείνει την χρήση συστήµατος HACCP για την εκπαίδευση της βιοµηχανίας και του προσωπικού Εκδίδονται αναλυτικά οι 7 αρχές HACCP και όλοι οι σηµαντικοί ορισµοί στην ορολογία Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκδίδει Οδηγίες στηριζόµενες στις αρχές της HACCP για τα κρέατα, το γάλα και τα ιχθυρά, καθώς και για τη σηµασία της υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ουσιαστικά για πρώτη φορά γίνεται υποχρεωτική η εφαρµογή συστήµατος HACCP από τις βιοµηχανίες τροφίµων τις Ε.Ε. 14

15 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανοµή των προϊόντων, µέχρι την τελική προετοιµασία και την κατανάλωσή τους. Αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης και της σοβαρότητας των κινδύνων και προσδιορισµός των προληπτικών µέτρων για τον έλεγχο αυτών. Αρχή 2η: Προσδιορισµός των σηµείων/διεργασιών/φάσεων λειτουργίας, που µπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν έναν κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εµφάνισής τους (Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου-CCP). Αρχή 3η: Καθορισµός των κρισίµων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο (π.χ. διακύµανση ph). Αρχή 4η: Εγκατάσταση ενός συστήµατος παρακολούθησης των CCPs και των κρισίµων ορίων τους. Καθιέρωση των διαδικασιών επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης, µε σκοπό τη ρύθµιση της παραγωγής και τη διατήρηση αυτής υπό έλεγχο. Αρχή 5η: Καθορισµός των διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιούνται, όποτε το σύστηµα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριµένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου, δηλαδή ότι εµφανίζεται απόκλιση από ένα καθορισµένο κρίσιµο όριο. Αρχή 6η: Εγκατάσταση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος αρχειοθέτησης και καταγραφής του σχεδίου HACCP. Αρχή 7η: Προσδιορισµός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το 15 σύστηµα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θανασούλας Αριστοτέλης

Θανασούλας Αριστοτέλης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Β.Α.) ΣΤΗΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ" Συνεργαζόµενο Τµήµα: Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΚΡΙΣΙΜΑΣΗΜΕΙΑΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ-ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Ιωάννης Τσαγκατάκης Διδάκτορας Χημείας Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Κατάλογος περιεχομένων 1.Εισαγωγή...1 2.Ιστορικά...2 3.Ποιότητα τροφίμων...2 3.1.Συστήματα διαχείρισης ποιότητας...3 3.2.Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P.

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ H.A.C.C.P. (ISO 22000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χηµικός Μηχανικός, Υγεινολόγος Μηχανικός, Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο.

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις

Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις Γενικός Οδηγός για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP σε Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α Θ Η Ν Α 2 012 ISBN 978-960-99917-0-4 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.1 Υγιεινή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο όρος Υγιεινή αφορά όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιµα ασφαλή και υγιεινά. Τα µέτρα αυτά καλύπτουν όλα τα στάδια µετά την πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 9: Το σύστημα HACCP και συστήματα διαχείρισης στην Ασφάλεια των Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα