ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή φόρων στον SHEA STEVEN JAMES του JAMES, για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ. 1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAIQ AMIR Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη, Πολιτικού Μηχανι κού στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων από τον περιορισμό της παρ. 8 του άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α'/ ) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικό τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προ ϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρω τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων Ορισμός ληξιάρχων στο Δήμο Παιανίας Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Υδρας Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Ύδρας Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Παλ. Φαλήρου Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Σπέτσων Ορισθμός Ληξιάρχων Δήμου Ωρωπού Ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου Ν. Καβάλας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2014 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του έργου ALTERENERGY Energy Sustainability for Adriatic Small Communities Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσα λίας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων. 13 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Επάρχου Ιθάκης σε Περι φερειακό Σύμβουλο Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου για το χρονικό δι άστημα που θα ξεκινά από την ημερομηνία ορι σμού του έως τις 31/8/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην με αριθμό 65/ απόφαση του Προέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1892/ τ.β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή φόρων στον SHEA STEVEN JAMES του JAMES, για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ. Με την αριθμ. 333/2010/2014/ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣ ΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 παρ. 5, 150 παρ. 3 εδ. β, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 2ζ, 2θ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 137 Γ 7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σε βάρος του παραλήπτη στη ΔΕΦΚ της Υπηρεσίας μας SHEA STEVEN JAMES του JAMES, με δηλωθείσα διεύθυνση ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ 66, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ και ΑΡ. ΔΙΑΒ , το ποσό ύψους 1.701,53 (χίλια επτα κόσια ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες φόρους, στην τελωνειακή παράβα ση της λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας SMART MC 01 με αριθμό πλαισίου WME J062272, που συνίσταται στον τελωνισμό του ως άνω αυτοκι νήτου με χρήση ψευδών στοιχείων και ιδιαίτερων τε χνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον RAIQ AMIR. Με την αριθμ. 08/ καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ναυ πλίου, καταλογίζονται σε βάρος του RAIQ AMIR του MUHAMMAD RAIQ και της RASHIDA κάτοχος του αρ δελτίου αιτήσαντος ασύλου γεννηθέντος στις υπηκόου Πακιστάν, το παρακάτω ποσό: Πολλαπλό Τέλος 2.812,82x3 = 8.438,46 Τ.Χ. (2%) = 168,77 Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.) = Σύνολο 8.640,98 Ήτοι σύνολο Οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά. (2)

2 32832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος επεβλήθη για τελω νειακή παράβαση λαθρεμπορία με την έννοια των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1α, β, 2α, β, ζ και επομένων του N. 2960/2001. Ο Προϊστάμενος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ.908/153627/Η (3) Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη, Πολιτικού Μηχανικού στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων από τον περιορισμό της παρ. 8 του άρ θρου 57 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α'/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 του άρθρου 57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α / ), β) του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 56/τ.Α'/ ), γ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α / ), δ) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α'/ ), ε) του Π.Δ. 119/ «Διορισμός Αντιπροέδρου...» (Φ.Ε.Κ. 153/Α'/ ), στ) του Π.Δ. 88/2014 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α'/ ) και του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α / ). 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/117669/Η/ (Α.Δ.Α.: 6Ψ6Ω9 6ΒΣ) απόφαση διορισμού του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑ ΜΠΡΙΔΗ του Νικολάου, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Ανδρέα Λοβέρδου (Φ.Ε.Κ. 501/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), αποφασίζουμε: Εξαιρούμε το ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΑΜΠΡΙΔΗ του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ , Πολιτικό Μηχανικό (Δομοστατικό Μη χανικό), ο οποίος διορίστηκε από , σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου από τον περιορισμό της παρ.8 του άρθρου 57 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α'/ ) και του επιτρέπουμε από τον διορισμό του στη παραπάνω θέση να ασκεί, παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου, το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (Δομοστατικού Μηχανικού). Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/ 26/ /Δ1 (4) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 τ.α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618 τ.β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμο διοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 5. Την ανάγκη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (1340 Β ) υπουργική απόφαση, όπως συμπλη ρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής: «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6 7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρω τικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α ), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β ) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /39021 (5) Ορισμός ληξιάρχων στο Δήμο Παιανίας (ΦΕΚ 143/Α /1976)περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010(ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 3. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ Β /2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων. 4. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δη μάρχου Παιανίας, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων των υποδιαιρεμένων ληξιαρχικών περιφερειών και των ταυτιζόμενων δημοτικών ενοτήτων. 5. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχους για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρει ες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παιανίας, ως εξής: 1. Δημοτική ενότητα Παιανίας, την υπάλληλο του Δή μου, ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του Γκίκα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ. 2. Δημοτική ενότητα Γλυκών Νερών, τον υπάλληλο του Δήμου, ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ /39175 (6) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Υδρας. αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010(ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 3. Το με αρ. πρωτ. 4302/ έγγραφο του Δήμου Ύδρας, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Ύδρας, την υπάλληλο του Δήμου, ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοι κητικού, με βαθμό Γ. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ /39370 (7) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Περιστερίου. αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010(ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. Το με αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Δήμου Περιστερίου περί ανάθεσης καθηκόντων ληξι άρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Περιστερίου, την υπάλληλο του Δήμου, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου, κλά δου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

4 32834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /39025 (8) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Παλ. Φαλήρου. αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010(ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 3. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Παλ. Φαλήρου, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Παλ. Φαλήρου, την υπάλληλο του Δήμου, KAPΑΒΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, με βαθμό Δ. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ /39084 (9) Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Σπετσών. αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 3. Το με αρ. πρωτ. 3596/ έγγραφο του Δήμου Σπετσών, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου. 4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ των της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Σπετσών, τον υπάλληλο του Δή μου, ΒΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Λουκά, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ /39856 (10) Ορισμός Ληξιάρχων Δήμου Ωρωπού. αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ.1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 3. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ Β /2010)Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων. 4. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δή μου Ωρωπού περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων των υποδιαιρεμένων ληξιαρχικών περιφερειών και των ταυτιζόμενων δημοτικών ενοτήτων. 5. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β /597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττικής περί «Με ταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙ ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά ξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης αυτής, της Ορίζουμε ληξίαρχους για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρει ες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ωρωπού, ως εξής: 1. Δημοτική ενότητα Αφιδνών, τον υπάλληλο του Δή μου ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Στέργιου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. 2. Δημοτική ενότητα Αυλώνα, την υπάλληλο του Δή μου, ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Παναγιώτη, κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Ε. 3. Δημοτική ενότητα Καλάμου, τον υπάλληλο του Δήμου, Παπαδημητρίου Σωτήριο του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. 4. Δημοτική ενότητα Καπανδριτίου, την υπάλληλο του Δήμου, ΝΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοι κητικού με βαθμό Β. 5. Δημοτική ενότητα Μαλακάσας, τον υπάλληλο του Δήμου, ΜΠΑΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. 6. Δημοτική ενότητα Μαρκοπούλου, την υπάλληλο του Δήμου, ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Κυριάκου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ. 7. Δημοτική ενότητα Συκαμίνου, την υπάλληλο του Δήμου, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. 8. Δημοτική ενότητα Πολυδενδρίου, την υπάλληλο του Δήμου, ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΚΥΡΑΣΤΩ του Φιλίππου, κλάδου ΥΕ με βαθμό Ε.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημοτική ενότητα Ωρωπίων, την υπάλληλο του Δή μου, ΣΟΥΡΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοι κητικού με βαθμό Ε. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ (11) Ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου Ν. Καβάλας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθ. 6, 58, 225, 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού. 3. Την αριθ. πρωτ / (Εγκύκλιο 41) και την αριθ. πρωτ / (Εγκύκλιο 60) του Υπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης. 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/ 1976 περί «Ληξιαρχικών Πράξεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 158/1969 Β.Δ. περί μεταφοράς των Υπηρε σιών των Ληξιαρχείων του κράτους εκ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών». 5. Το Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή Νομοθεσίας, αρμοδι ότητες του ΥΠ.ΕΣ. στις διατάξεις για την Ν.Α. και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 7. Την υπ' αριθμ. Φ /57460/10 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ Β ) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχι κής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 8. Την υπ' αριθμ. 65/Φ /57510/ Εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/2010». 9. Την αριθ /12503/εγκύκλιο 9/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχι κού Ν. 344/1976 και άλλες διατάξεις». 10. Το αριθμ / έγγραφο πρόταση του Δημάρχου Παγγαίου με την οποία προτείνει για την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου: α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Μπαρέτα Αδά μου του Κωνσταντίνου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Γ βαθμό για την έδρα του Δήμου Παγγαίου, με έδρα την Ελευθερούπολη. β) Στην τακτική υπάλληλο Κέλλη Παρασκευή του Χρή στου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερών, με έδρα την Ν. Πέραμο. γ) Στην τακτική υπάλληλο Πακαταρίδου Αναστασία του Φωτίου του κλάδου ΤΕ17 Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Γ για την Δημοτική Ενότητα Ορφανού με έδρα την Γαληψό. δ) Στον τακτικό υπάλληλο Παπαβασιλείου Θεόδωρο του Αποστόλου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β' για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου με έδρα την Νικήσιανη. ε) Στον τακτικό υπάλληλο Πασχάλογλου Χρήστο του Περικλή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων, με έδρα την Μουσθένη. 11. Την αριθ. οικ / απόφαση (ΦΕΚ 2017/ Β / ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παρο χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης», αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Παγγαίου Ν. Καβάλας, από , ως εξής: α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Μπαρέτα Αδά μου του Κωνσταντίνου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Γ βαθμό για την έδρα του Δήμου Παγγαίου, με έδρα την Ελευθερούπολη. β) Στην τακτική υπάλληλο Κέλλη Παρασκευή του Χρή στου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερών, με έδρα την Ν. Πέραμο. γ) Στην τακτική υπάλληλο Πακαταρίδου Αναστασία του Φωτίου του κλάδου ΤΕ17 Δ/κού Λογιστικού με βαθ μό Γ για την Δημοτική Ενότητα Ορφανού με έδρα την Γαληψό. δ) Στον τακτικό υπάλληλο Παπαβασιλείου Θεόδωρο του Αποστόλου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου με έδρα την Νικήσιανη. ε) Στον τακτικό υπάλληλο Πασχάλογλου Χρήστο του Περικλή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων, με έδρα την Μουσθένη. Καβάλα, 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Ο Προϊστάμενος ΤΤΑ και ΝΠ.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Αριθμ (12) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2014 για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του έρ γου ALTERENERGY Energy Sustainability for Adriatic Small Communities. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 282, παρ. 1 (ΦΕΚ 87/ Α / ).

6 32836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α / ). 4. Τον φάκελο του σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενου έργου «Alterenergy Energy Sustainability for Adriatic Small Communities» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δι ασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Adriatic Την με αρ /2671/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εκχωρείται η αρ μοδιότητα εκτέλεσης του εγκεκριμένου έργου "Energy Sustainability for Adriatic Small Communities" με το ακρω νύμιο "ALTERENERGY" στο ΠΤΑΗ. 6. Την με αριθμ 3/3/ απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ Η για την αποδοχή της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου και την έγκριση πληρωμής δαπανών. 7. Την αριθμ. 309/ απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου "Energy Sustainability for Adriatic Small Communities" με ακρωνύμιο «ALTERENERGY» 8. To γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας οι οποίοι συγκροτούν την ομάδα έργου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υποχρε ώσεις τους (σύνταξη κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμβάσεων, σύνταξη εκθέσεων προό δου και γενικά συντονισμός και την οργάνωση των δρα στηριοτήτων του έργου) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου, εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου. 9. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετατάξεων και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης δεν θα ξεπερνά το ποσό των 3.500,00, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Staff costs Δαπάνες Προσωπικού» του εν λόγω έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του έργου «Alterenergy Energy Sustainability for Adriatic Small Communities», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΡΑ Adriatic CBC Programme Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ) 1 Π.Ε. Ιωαννίνων Π.Ε. Θεσπρωτίας 1 20 ΣΥΝΟΛΟ 4 80 Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει με νεότερες αποφάσεις μας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι και 31/12/2014. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,. Ιωάννινα, 13 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ (13) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσα λίας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 4071/ 2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4257/ 2014 (ΦΕΚ 93Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222 Α ). 5. Την αριθμ. 46/30875/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Εσωτερικών. 6. Την αριθμ. 56/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο δικείου Λάρισας, όπως τροποποιήθηκε με αριθμ. 68/2014 διορθωτική απόφαση, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από έως Τα από , και πρακτικά ορκωμοσίας των ανωτέρω. 8. Την αριθμ. 9/ απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας δέσμευσης πίστωσης για την αντιμισθία μεταξύ άλλων των θεμα τικών αντιπεριφερειαρχών, συνολικού ύψους τριακοσί ων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ ( ,00 ) για το οικονομικό έτος Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη επικουρίας του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, απο φασίζουμε: Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσ σαλίας τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους: 1. Μαμάρα Μαρία του Αθανασίου, Περιφερειακό Σύμ βουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 2. Δεσπόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 3. Τσίγκα Γεώργιο του Δημοσθένη, Περιφερειακό Σύμ βουλο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.. 4. Ψαχούλα Ορέστη του Κωνσταντίνου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 5. Μπάρδα Κωνσταντίνο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 6. Κοπάνα Αργύριο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβου λο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ ρειας Θεσσαλίας την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως: 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Μαμάρα Μαρία του Αθα νασίου, τους τομείς Κοινωνικής Μέριμνας Πολιτισμού. 2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δεσπόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, τους τομείς Περιβάλλοντος Υδροοικονο μίας Χωρικού Σχεδιασμού Πολιτικής Γης. 3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Τσίγκα Γεώργιο του Δη μοσθένη, τον τομέα Δημόσιας Υγείας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Αντιπεριφερειάρχη Ψαχούλα Ορέστη του Κωνσταντίνου, τους τομείς Απασχόλησης Εμπορίου. 5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μπάρδα Κωνσταντίνο του Νικολάου, τους τομείς Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής. 6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κοπάνα Αργύριο του Ιω άννη, τους τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών Ευ ρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών είναι ίση με το ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,. Λάρισα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Αριθμ. οικ /35387 (14) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Επάρχου Ιθάκης σε Περιφερειακό Σύμβουλο. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ. 3 περ. Στ, 113, 114, 159 παρ. 1 στοιχείο (ιγ) 160, 181 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4255/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ.Β / ). 4. Την αριθμ. 46/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/ 2006 (ΦΕΚ 131 Α / ) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφη μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 6. Την αριθμ. 827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω τοδικείου Κέρκυρας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ ρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπά νη ύψους 3.300,00 σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τρέχοντος οικονομικού έτους και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0229, 0213, 0291, 0292 και 0293 για την οποία υπάρχει δεσμευμένη πίστωση (ΑΔΑ: ΩΣΝΣ7ΛΕ ΙΗΓ, ΒΙΨΡ7ΛΕ 9ΙΛ, ΒΝΖΑ7ΛΕ 2Η9, 68ΔΜ7ΛΕ ΥΔΘ, 7ΤΙΔ7ΛΕ ΩΣΣ, 70Μ87ΛΕ Γ2Σ, 7ΒΓΜ7ΛΕ Ω1Ψ). Ετήσια δαπάνη ύψους ,0 θα προκληθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και για τα επόμενα οικονομικά έτη και θα καλυφθεί από τους ανωτέρω ΚΑΕ, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Τσι ντήλα του Χρυσοστόμου με ΑΔΤ ΑΒ Έπαρχο και του εκχωρούμε αρμοδιότητες επί θεμάτων της νήσου Ιθάκης. Η ισχύς της παρούσας ξεκινάει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Κέρκυρα,17 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περειφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Αριθμ (15) Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου για το χρονικό διά στημα που θα ξεκινά από την ημερομηνία ορισμού του έως τις 31/8/2016. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α 195/ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/2012 Φ.Ε.Κ. Α 159/ «Ρυθμίσεις Θε μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», και το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/ τ.α «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνι κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ γελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4, του Ν. 4009/2011, περί απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή του Διευθυντή του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις δια τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 οι οποίες ορίζουν ότι: «Όπου στο Ν. 4009/2011 γίνεται αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα Σπουδών» νοούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφο ρά σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι. 3. Το γεγονός ότι διενεργήθηκαν εκλογές στις που ανέδειξαν τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Πε τεκίδη ως Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο λογίας Υλικών της ΣΘΤΕ. (ΦΕΚ 516/ ). 4. Το υπ' αριθμόν ΦΕΚ 516/ Φ.Ε.Κ. τ.υοδδ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμόν / διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιου Πετεκίδη στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 112/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ /ΕΞ2010/ απόφαση. 6. Τη συζήτηση που προηγήθηκε στην 103η Συνέλευ ση του Τμήματος στις 19/9/2014 όπου ενημερώθηκε το σώμα και παρείχε ομόφωνη συναίνεση. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήμα τος, Βαμβακάκη Μαρία, ως Αναπληρώτρια Προέδρου σε

8 32838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όλα τα καθήκοντα του, του Προέδρου του Τμήματος, κατά το χρονικό διάστημα που θα ξεκινά από του ορισμού της έως τις 31/8/2016, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένο διοικητικό έργο, ενώ παράλληλα ανακύπτουν ζητήματα τα οποία απαιτούν συνεχή παρουσία της Διοί κησης του Τμήματος που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος κ.α.α Ο Αναπληρωτής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16).Στην με αριθμό 65/ απόφαση του Προέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύ τηκε στο ΦΕΚ 1892/τ.Β / , στη σελίδα 23576, «Κατάταξη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του Ν. 4009/ (5)» στον πίνακα κατάταξης Ε.Τ.Π. σε Ε.Τ.Ε.Π., ο αύξων αριθμός 10 δι ορθώνεται από το εσφαλμένο: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Μ.Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ στις ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 10 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18 Γ Στο ορθό: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Μ.Κ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ στις ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 10 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18 Β (Από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2781 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατό μων που θα προσληφθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2531 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της Γενικής Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2739 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσ διορισμού φόρου κληρονομιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα