KABAΛΑ...πο λη μαγικη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KABAΛΑ...πο λη μαγικη"

Transcript

1 KABAΛΑ...πο λη μαγικη Ε να αμφιθε ατρο γεμα το ζωντα νια. Απο το ο ρος Συ μβολο σε υπε ροχες παραλι ες. Αρχο ντισσα της Μακεδονι ας. Τη λα τρεψαν επισκε πτες, περιηγητε ς, ξε νοι και Ε λληνες. Τη λα τρεψαν και οι κατακτητε ς της. Γι αυτο της α φησαν ο λοι τους ε να δω ρο: τα στενα σοκα κια στην Παλια Πο λη, το Κα στρο, τις ιστορικε ς καπναποθη κες, τις ψαροταβε ρνες, το καρνα γιο, τη συ γχρονη αγορα, την ε ντονη νυχτερινη ζωη δω δεκα μη νες το χρο νο. Με ευ κολη προ σβαση απο κα θε σημει ο, με πλοι ο, με αεροπλα νο η με σω της Εγνατι ας Οδου η Καβα λα καλωσορι ζει τους επισκε πτες της και ει ναι ε τοιμη να καλυ ψει τις επιθυμι ες τους. Η Καβα λα ει ναι μια συ γχρονη πο λη που σε βεται την ιστορι α της. Πα νω απο ο λα, ο μως, ει ναι μια μεγα λη παρε α, ε τοιμη να ανοι ξει την καρδια της και να προσφε ρει απλο χερα τις ομορφιε ς της.

2

3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι στο χοι που επιτευ χθησαν & τα αισιο δοξα βη ματα για το με λλον. Στα αμε σως προσεχη χρο νια ο νομο ς Καβα λας θα αναδειχθει ως το επι κεντρο του οικονομικου γι γνεσθαι στην νο τια βαλκανικη. Η α ποψη αυτη δεν ει ναι ουτοπικη, αλλα εδρα ζεται σε ρεαλιστικη βα ση, δεδομε νης της γεωγραφικη ς του θε σης, αλλα και της ανθρωπογεωγραφι ας που διαθε τει. Το νε ο εμπορικο λιμα νι θα αποτελε σει την ταχει α της ανα πτυξης για την περιοχη μας. Ήδη, διαπιστω νεται, τον τελευται ο χρο νο, μι α διαρκω ς αυξανο μενη ζη τηση των υπηρεσιω ν του και επιπλε ον πολλε ς ει ναι οι διεθνει ς εταιρει ες που πρωταγωνιστου ν στον τομε α των μεταφορω ν, οι οποι ες εκδηλω νουν ενδιαφε ρον για να αποκτη σουν βα σεις στο λιμα νι μας. Στο χος η ταν ει ναι και θα ει ναι ο νομο ς Καβα λας να αποκτη σει στον τομε α της οικονομι ας και της ανα πτυξης ε ναν εξωστρεφη χαρακτη ρα, καθω ς πιστευ ουμε ο τι δεν ει ναι δυνατο, στο πλαι σιο μι ας ε ντονα ανταγωνιστικη ς και παγκοσμιοποιημε νης αγορα ς, εμει ς να παραμε νουμε πεισματικα προσηλωμε νοι στην προσπα θεια υλοποι ησης στο χων που αφορου ν την περιορισμε νη αγορα της Ελλα δας. Με τον τρο πο αυτο δεν βοηθα με ου τε την γενικο τερη προσπα θεια της χω ρας για να ενσωματωθει δυναμικα στον κορμο των αναπτυγμε νων εται ρων μας στην ευρωπαϊκη ε νωση, αλλα και δεν δημιουργου με τις συνθη κες για την διαρκη εγρη γορση των επιμε ρους πυλω νων της οικονομι ας. Η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας κατα φερε παρα τα εγγενη προβλη ματα της ελληνικη ς γραφειοκρατι ας να αξιοποιη σει στο με γιστο δυνατο βαθμο τις ευκαιρι ες που παρουσια σθηκαν και παρουσια ζονται απο τη συμμετοχη της χω ρας στην Ευρωπαϊκη Ε νωση, ει τε προ κειται για το Β και Γ Κοινοτικα Πλαι σια Στη ριξης, ει τε για α λλες επιμε ρους πρωτοβουλι ες διασυνοριακου κατα κυ ριο λο γο χαρακτη ρα. Ε τσι, πετύχαμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, ώστε ο νομός να γίνει ακόμη περισσότερο ελκυστικός προς τους υποψηφίους επενδυτές. Η διασυ νδεση της Εγνατι ας Οδου με τα διευρωπαϊκα δι κτυα, οι λιμενικε ς εγκαταστα σεις που υπα ρχουν στο νομο, η προοπτικη συ νδεσης του εμπορικου λιμανιου με το υπα ρχον σιδηροδρομικο δι κτυο, αλλα πρωτι στως η υ παρξη ανθρω πινου δυναμικου με γνω σεις εξειδικευμε νες και δεκτικου σε κα τι τι καινοτο μο, δι νει στο νομο Καβα λας ε να σαφε ς προβα δισμα σε σχε ση με τους υπολοι πους νομου ς της Ανατολικη ς Μακεδονι ας- Θρα κης, ε πειτα και απο την εφαρμογη του νε ου αναπτυξιακου νο μου που πλε ον προσδιορι ζει τα ι δια αυξημε να επενδυτικα κι νητρα με τους νομου ς της Θρα κης. Παρα λληλα, πρώτιστος στόχος μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας σε τομει ς τεχνολογι ας αιχμη ς και σε τομει ς της οικονομι ας που ει ναι φιλικοι προς το περιβα λλον. Κυρι αρχη α ποψη ο λων των εμπλεκομε νων παραγο ντων του νομου ει ναι πως η οικονομικη ανα πτυξη μπορει και πρε πει να στηριχθει σε μορφε ς εκμετα λλευσης που θα ε χουν το λιγο τερο δυνατο αρνητικο αντι κτυπο στο περιβα λλον, και για την επι τευξη του στο χου αυτου εργαζο μαστε συνειδητα και συνεχω ς. Ει ναι ουτοπικο και δεν στηρι ζεται σε ρεαλιστικε ς βα σεις η α ποψη πως η τοπικη οικονομι α ει ναι δυνατο να στηρι ζεται μο νο στη γεωργι α, στην παροχη υπηρεσιω ν και τον τουρισμο των δυ ο τριω ν μηνω ν κα θε ε τος. Αντιθε τως, απαιτου νται ριζικε ς και ρηξικε λευθες αλλαγε ς στην παραγωγικη δομη του νομου, κα τι που η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας προσπαθει να πετυ χει αξιοποιω ντας στο ε πακρο τις δυνατο τητες που υπα ρχουν με τη συνεχη ενημε ρωση και πληροφο ρηση των κατοι κων του νομου για συ γχρονες μορφε ς οικονομικη ς δραστηριο τητας και τη στροφη των αγροτω ν σε καλλιε ργειες που θα τους εξασφαλι σουν αφενο ς μεν σημαντικα εισοδη ματα, διαθε τοντας στην αγορα προϊο ντα με υψηλη προστιθε μενη αξι α, αφενο ς μεν, αφετε ρου δε, αυτε ς και τα αποτελε σματα τους, θα ει ναι φιλικε ς με το περιβα λλον. Η διάνοιξη και λειτουργία του Τελωνείου της Εξοχής ε χει μειω σει ακο μη περισσο τερο τις αποστα σεις που μας χωρι ζουν απο την Βουλγαρι α και Ρουμανι α και κατ επε κταση απο την Κεντρικη Ευρω πη. O νε ος αναπτυ-

4 ΠΡΟΣΩΠΑ { } Στα αμέσως προσεχή χρόνια ο νομός Καβάλας θα αναδειχθεί ως το επίκεντρο του οικονομικού γίγνεσθαι στην νότια βαλκανική. Η άποψη αυτή δεν είναι ουτοπική, αλλά εδράζεται σε ρεαλιστική βάση, δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης, αλλά και της ανθρωπογεωγραφίας που διαθέτει. ξιακο ς νο μος μας δι νει τη δυνατο τητα να ατενι ζουμε με μεγαλυ τερη αισιοδοξι α το με λλον, αφου στους υποψη φιους επενδυτε ς παρε χεται πληθω ρα κινη τρων, τα οποι α αν συνυπολογισθου ν το σο με την γεωγραφικη θε ση του νομου, ο σο και με την υποδομη που αυτο ς διαθε τει (η Εγνατι α οδο ς διε ρχεται απο ολο κληρο το νομο Καβα λας, ετοιμα ζεται μελε τη για τη σιδηροδρομικη συ νδεση του νε ου λιμανιου με το υφιστα μενο δι κτυο, υπα ρχει εξειδικευμε νο εργατικο δυναμικο ), τον καθιστου ν ε ναν απο τους πλε ον ελκυστικου ς για επενδυ σεις νομου ς της χω ρας, παρα το γεγονο ς ο τι βρι σκεται σε μεγα λη απο σταση απο την Αθη να, παρα γοντας αρνητικο ς που, ο μως ισοσκελι ζεται απο την γειτνι αση του με τα μεγα λα αστικα κε ντρα των ο μορων χωρω ν της Βαλκανικη ς. Ως εκ του του η α μεση γειτνι αση και η επαφη με τους λαου ς αυτου ς μας γεμι ζει με αισιοδοξι α, αφου τους βλε πουμε ως στρατηγικου ς μας εται ρους στην προσπα θεια μας να αξιοποιη σουμε τη δυναμικη που διαθε τουμε και να ξεφυ γουμε απο τα στενα γεωγραφικα μας ο ρια. Στην οικονομι α και μα λιστα σε ε να ε ντονα ανταγωνιστικο περιβα λλον το ζητου μενο ει ναι η εξωστρε φεια και ο χι η περιχαρα κωση. Ει μαστε πεπεισμε νοι πως σε συ ντομο χρονικο δια στημα η Καβα λα θα βγει ωφελημε νη απο την εν γε νει πορει α των δυ ο αυτω ν χωρω ν, αλλα και των υπολοι πων της Βαλκανικη ς και της Παρευξει νιας ζω νης. Η αποτελεσματικη προω θηση του τουριστικου προϊο ντος σε μι α χω ρα, ο πως η Ελλα δα, και σε μι α γωνια της χω ρας μας, ο πως ει ναι ο νομο ς Καβα λας, αποτελει μι α πολυ σοβαρη υπο θεση, η οποι α, επ ουδενι λο γω, ει ναι δυνατο να παραμει νει στο επι πεδο των σχεδι ων επι χα ρτου η της υιοθε τησης μεθο δων που βρη καν εφαρμογη πριν απο μι α εικοσαετι α. Η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας, ε χοντας κατανοη σει πλη ρως τις ανα γκες που δημιουργου ν οι νε ες συνθη κες που διαμορφω νονται στον ευαι σθητο τομε α του τουρισμου, στο πλαι σιο και της παγκοσμιοποιημε νης πλε ον οικονομι ας, ε χει προβει σε κινη σεις που αποσκοπου ν αφενο ς μεν στη μετεξε λιξη του νομου Καβα λας σε ε ναν ισχυρο πο λο προσε λκυσης τουριστω ν για το συ νολο της Βο ρειας Ελλα δας, και αφετε ρου, πρωτοστατει στη δημιουργι α των κατα λληλων υποδομω ν, ω στε το πρωτογενε ς προϊο ν που ε χουμε στη δια θεση μας, η λιος, θα λασσα και πλου σια ιστορι α, να γι νει περισσο τερο ελκυστικο για τους τουρι στες, με προφανε ς στο χο να καταφε ρουμε να επιμηκυ νουμε τον χρο νο της τουριστικη ς περιο δου που ση μερα ει ναι εξαιρετικα περιορισμε νος, απο τον Μα ϊο ε ως και τις αρχε ς του Οκτωβρι ου. Στο πλαι σιο αυτο ε χουμε η δη ξεκινη σει τις απαραι τητες διαδικασι ες για την δημιουργι α σε οικοπεδικη ε κταση που βρι σκεται σε παραθαλα σσια περιοχη του νομου, Νε α Ηρακλει τσα, ενο ς προ τυπου θαλα σσιου πα ρκου (ενυδρει ο), στο οποι ο θα φιλοξενου νται ψα ρια, καθω ς επι σης και α λλες μορφε ς θαλα σσιας ζωη ς, καλυ πτοντας σχεδο ν το συ νολο της ωκεα νιας ζωη ς. Πιστευ ουμε πως η υλοποι ηση του συγκεκριμε νου, φιλο δοξου, ομολογουμε νως, σχεδι ου, θα συμβα λει κατα τρο πο αποφασιστικο στην περαιτε ρω ανα πτυξη του τουρισμου στην ευρυ τερη περιοχη και κατ επε κταση στην περαιτε ρω οικονομικη μεγε θυνση της περιοχη ς, αφου θα προκυ ψουν πολλαπλασιαστικα οφε λη για την τοπικη οικονομι α. Παραλλη λως, με μι α σειρα απο πρωτοβουλι ας επιχειρούμε να προβάλουμε κάθε σημαντικό ιστορικό γεγονός έχει λάβει χώρα στην περιοχή. Η ε λευση του Αποστο λου Παυ λου, η δημιουργι α της πρω της χριστιανικη ς κοινο τητας και η βα πτιση της πρω της Ευρωπαι ας Χριστιανη ς, της Λυδι ας, αποτελου ν γεγονο τα που ε χουν παγκο σμια απη χηση και ως εκ του του η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας σε αγαστη συνεργασι α με τις εκκλησιαστικε ς αρχε ς, προχω ρησαν στην ε κδοση τουριστικω ν εντυ πων, με τα οποι α απευθυνο μαστε στους κατοι κους των ο μορων χριστιανικω ν κρατω ν δι νοντας, ο μως, ιδιαι τερη βαρυ τητα στην Ιταλι α. Μα λιστα, στο πλαι σιο αυτο πριν απο τρι α χρο νια ξεκινη σαμε τις πρω τες επαφε ς και συνεννοη σεις με τους ιθυ νοντες του Βατικανου, προκειμε νου να συμπεριληφθου ν οι Φι λιπποι (φυλακη Αποστο λου Παυ λου) και η Λυδι α (Βαπτιστη ριο) να συμπεριληφθου ν μεταξυ των προτεινομε νων απο το Βατικανο προορισμω ν. Ήδη, στον τομε α αυτο ε χουμε πετυ χει αρκετα πρα γματα, ωστο σο, απαιτει ται και η συνδρομη της πολιτει ας, αφου για πολλα απο τα προβλη ματα της καθημερινο τητας οι λυ σεις τους απαιτου ν συνδυασμε νες ενε ργειες και αποφα σεις επιμε ρους λειτουργικω ν δομω ν. Βεβαι ως, πρωτεύουσα σημασία και άμεση προτεραιότητά μας είναι όλα αυτά τα χρόνια η προβολή του νησιού της Θάσου, καθω ς πιστευ ουμε πως αποτελει τον ακρογωνιαι ο λι θο της προσπα θεια ς μας για την τουριστικη ανα πτυξη ο λου του νομου. Ει ναι δε παρα πολυ αισιο δοξο το γεγονο ς ο τι στο νησι γι νονται νε ες συ γχρονες μονα δες τουριστικω ν καταλυμα των τεσσα ρων και πε ντε αστε ρων, εξε λιξη που θα προσδω σει ακο μη μεγαλυ τερη αι γλη στο νησι, θα αναβαθμι σει το επι πεδο των παρεχομε νων υπηρεσιω ν και ταυτο χρονα θα προσελκυ σει τουρι στες υψηλω ν εισοδημα των. Όλα αυτα, σε συνδυασμο με δια φορα ε ργα βασικω ν υποδομω ν που αυτη την χρονικη περι οδο βρι σκονται σε εξε λιξη στο νησι, μας δι νουν τη δυνατο τητα να ατενι ζουμε με μεγαλυ τερη αισιοδοξι α το με λλον και να προγραμματι ζουμε τα επο μενα βη ματα μας με προσοχη και σταθερο τητα.

5 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ...εν τω πολλω το ευ...! Εδω ο επισκε πτης καταλαβαι νει τις τε σσερις εποχε ς και τις απολαμβα νει. Εδω μαθαι νει την ιστορι α του Φιλι ππου και του Μεγα λου Αλεξα νδρου. Βαδι ζει στο βη ματα των Αποστο λων Παυ λου και Σι λα και «ανταμω νει» με την βα πτιση της πρω της Ευρωπαι ας Χριστιανη ς, της Λυδι ας, στο βαπτιστη ριο της. Ταξιδευ ει σε α λλους το πους, κα νοντας βο λτα στους Αμμο λοφους και αρνει ται να εγκαταλει ψει τις υπε ροχες παραλι ες της. Σε κα θε περιοχη του Νομου Καβα λας θα βρεθει και μια διαφορετικη Κι ρκη να μαγε ψει τους περαστικου ς. Συ γχρονο και παραδοσιακο εναλλα σσονται αρμονικα και απο τους παραδοσιακου ς οικισμου ς μπορει κανει ς να βρεθει ξαφνικα στην πολυ βουη πο λη με τα πολλα εμπορικα κε ντρα. Απο τα μικρο τερα χωρια με την παραδοσιακη φιλοξενι α, τις τοπικε ς λιχουδιε ς και τα σπιτικα οινοποιη ματα, στην ε ντονη νυχτερινη ζωη με τα δεκα δες club γεμα τα φωνε ς, μουσικη και νεανικη ζωντα νια. Ο Νομο ς Καβα λας αντε χει τις υπερβολε ς, τονι ζει τις διαφορε ς και ξεχωρι ζει. Αιω νες τω ρα αποτελει το κε ντρο της Ανατολικη ς Μακεδονι ας και Θρα κης γι αυτο και ο λοι οι δρο μοι απο στερια, αε ρα και θα λασσα οδηγου ν εδω. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Εκατο χιλιο μετρα κολυμβητικω ν ακτω ν. Παραλι ες πανε μορφες, οργανωμε νες, αλλα και κρυμμε νοι κολπι σκοι μπορου ν να αποτελε σουν τον παρα δεισο για κα θε παρε α. Ξεκινω ντας απο τα δυτικα συναντα κανει ς τις ακτε ς Οφρυνι ου, Κα ρυανης, Σαρακη νας, Μυρτο φυτου, Ελαιοχωρι ου, και Αλμυ ρας. Συνεχι ζοντας φτα νει στην Νε α Πε ραμο και στους πανε μορφους Αμμο λοφους που χρο νια φιγουρα ρουν στην λι στα των δε κα ωραιο τερων παραλιω ν της Ελλα δας. 78 PAPARAZZI

6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Μπαίνοντας κανείς στην πόλη, την αντικρίζει ξαπλωμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα στις πλαγιές των λόφων που την περιβάλλουν και την βόρεια ακτή του Αιγαίου πελάγους. Φωτπγραφίες: Άποψη από την Παλιά Πόλη, Άποψη της ακτής Περάμου, Πανοραμική της πόλης της Καβάλας Ο λες οι οργανωμένες παραλίες του Νομου Καβάλας βρίσκονται μέσα ή λίγα μόλις μέτρα από ψαροχω ρια που διαθέτουν συ γχρονες υποδομές διαμονής. Η Νε α Ηρακλει τσα ει ναι ε να ακο μη θαυμα σιο ψαροχω ρι με υπε ροχη θα λασσα. Εδω, ο σοι διαθε τουν σκα φος δεν πρε πει να χα σουν την ευκαιρι α να εξερευνη σουν τις θαλα σσιες σπηλιε ς στο Φιδονη σι και την Παναγι α. Πλησια ζοντας στην Καβα λα οι οργανωμε νες ακτε ς του Παλιου, της Το σκας και του Μπα τη συναρπα ζουν με την ομορφια τους. Η πο λη της Καβα λας διαθε τει καθαρε ς παραλι ες κατα λληλες για κολυ μβηση. Η Καλαμι τσα και η Ραψα νη βρι σκονται με σα στην πο λη και προσφε ρουν διαλει μματα δροσια ς στις περιηγη σεις. Οι παραλι ες συνεχι ζονται και στα ανατολικα του Νομου και κορυφω νονται με την μοναδικη Αμμο γλωσσα στην Κεραμωτη, ο που η αμμουδια εισχωρει για μεγα λη απο σταση με σα στη θα λασσα. Όλες οι οργανωμε νες παραλι ες του Νομου Καβα λας βρι σκονται με σα η λι γα μο λις με τρα απο ψαροχω ρια που διαθε τουν συ γχρονες υποδομε ς διαμονη ς. Κι αν για το βρα δυ επιλε ξει PAPARAZZI 79

7 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Η Τούζλα κτισμε νη δι πλα στις εκβολε ς του ποταμού Στρυμω να αποτελει ε ναν ιδανικο το πο διακοπω ν με οργανωμε νες παραλι ες σ ο λο το μη κος της ακτη ς. Ξενοδοχει α, ενοικιαζο μενα δωμα τια και καμπινγκ. Ένα πραγματικα κοσμοπολι τικο θε ρετρο. κανει ς μια νυχτερινη βουτια μπορει α νετα να την συμπληρω σει με ε ντονη διασκε δαση στους χω ρους διασκε δασης που βρι σκονται σε ο λη την παραλιακη γραμμη του Νομου. Ωραι ους ψαρομεζε δες βρι σκει κανει ς στην Ακτη Οφρυνι ου και στην Κεραμωτη. ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ Η Καβα λα φημι ζεται για τις ψαροταβε ρνες της. Μοναδικε ς ει ναι οι εικο νες στην Ιχθυο σκαλα της πο λης, με τα καϊ κια να ξεφορτω νουν την ψαρια τους και με τον πλειστηριασμο για την αγορα τους. Όταν θελη σει κα ποιος να γευθει τη δικη του ψαρια ο λος ο κο λπος των Ελευθερω ν, αλλα και πολλε ς α λλες παραθαλα σσιες περιοχε ς δεν απογοητευ ουν τους επι δοξους ψαρα δες, ενω απο καταστη ματα ειδω ν αλιει ας που υπα ρχουν σε ο λες τις παραθαλα σσιες περιοχε ς του νομου μπορει να προμηθευτει τα «ο πλα» του καλου ψαρα. Όταν η ζε στη ει ναι μεγα λη και δεν αντε χεται, απο την Ελευθερου πολη και την Χρυσου πολη ξεκινου ν μαγευτικε ς διαδρομε ς για τα ημιορεινα και ορεινα χωρια που αγκαλια ζουν την φυ ση με ο λο της το μεγαλει ο. Απο την Ελευθερου πολη μπορει κανει ς να επισκεφθει τη Νικη σιανη, το Παλαιοχω ρι, τη Μουσθε νη, τη Μεσορο πη, τον Πλατανο τοπο και το Αν η όρεξη τραβήξει κανένα τσίπουρο ή κρασί, οι γραφικές ψαροταβέρνες της Νέας Περάμου ή της Νέας Ηρακλείτσας αποτελου ν την καλυ τερη πρόταση. Ποδοχω ρι η την Αυλη. Απο την Χρυσου πολη ξεκινα η διαδρομη για τις καταπρα σινες οα σεις του Κεχρο καμπου, της Λεκα νης, του Πλαταμω να, της Παλια ς Καβα λας, των Κορυφω ν και του Βουνοχωρι ου. Τοπικε ς νοστιμιε ς απο ντο πιο κατσικα κι και ο χι μο νο δεν αφη νουν κανε ναν παραπονεμε νο στις ορεινε ς διαδρομε ς. Αν η ο ρεξη τραβη ξει κανε να τσι πουρο η κρασι, οι γραφικε ς ψαροταβε ρνες της Νε ας Περα μου η της Νε ας Ηρακλει τσας αποτελου ν την καλυ τερη προ ταση. Εδω καλλιεργου ν δικα τους αμπε λια και κρατου ν καλα φυλαγμε να τα μυστικα του καλου κρασιου και του τσι πουρου. 80 PAPARAZZI

8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Για δευ τερη χρονιά από τον Πολιτιστικό Οργανισμό της Νομαρχίας Καβάλας διανέμεται δωρεάν σταχτοθήκη για την παραλία και έχει σαν στόχο την καθαριότητα των παραλιω ν του Νομου από τα αποτσίγαρα, αλλά και την Τουριστική προβολή του, στους ξένους που έρχονται στον τόπο. Παραλίες: Μπάτης, Κεραμωτή, Περιγιάλι Για επιδο ρπιο, δοκιμα ζει κανει ς τους δια σημους κουραμπιε δες Νε ας Καρβα λης και τα σιροπιαστα που φτια χνονται στην περιοχη με συνταγε ς που ε φεραν οι προ σφυγες απο τη Μικρα Ασι α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολλε ς εκδηλω σεις πολιτισμου οργανω νονται, κυρι ως το καλοκαι ρι. Μια απο τις κορυφαι ες εκδηλω σεις της Βο ρειας Ελλα δας, το Φεστιβα λ Φιλι ππων διαρκει απο τον Ιου λιο ε ως τον Σεπτε μβριο και περιλαμβα νει θεατρικε ς παραστα σεις και μεγα λες συναυλι ες. Το Διεθνε ς Φεστιβα λ Cosmopolis που διεξαγο ταν τα προη γου μενα χρο νια στην Παλια Πο λη της Καβα λας αποτε λεσε εξαιρετικη ευκαιρι α για την γνωριμι α με πολιτισμου ς απ ο λο τον κο σμο με σα απο χορευτικα και μουσικα συγκροτη ματα, ε θνικ κουζι να, σινεμα, εκθε σεις και ε να πολυ χρωμο street bazaar με περι πτερα των χωρω ν που συμμετε χουν. Φε τος ο Δη μος παρουσια ζει τις Βραδιε ς Παρα δοσης και Πολιτισμου 23, 24 και 25 Ιουλι ου, στο Πα ρκο Φαλη ρου. Το Φεστιβα λ Για ννη Παπαϊωα ννου καλυ πτει τον χω ρο της κλασσικη ς μουσικη ς και της τζαζ. Περιλαμβα νει συναυλι ες και σεμινα ρια για μαθητε ς και καθηγητε ς απο τα ωδει α ο λου του κο σμου. Στην Κεραμωτη το δημοτικο camping φιλοξενει το φεστιβα λ «Πλα ι στο Κυ μα» ο που εμφανι ζονται μεγα λα ονο ματα της συ γχρονης ελληνικη ς μουσικη ς. Φολκλορικο ς ει ναι ο χαρακτη ρας του φεστιβα λ «Ήλιος και Πε τρα» που πραγματοποιει ται στο «Ακο ντισμα» της Καρβα λης με τη συμμετοχη παραδοσιακω ν χορευτικω ν συγκροτημα των απο ο λο τον κο σμο. Αξιο λογες πολιτιστικε ς εκδηλω σεις μπορει επι σης να παρακολουθη σει κανει ς στους Φιλι ππους με το φεστιβα λ «Τα μυστικα της βα λτας», στη Χρυσου πολη με το Λαϊκο Πανηγυ ρι και στη Νε α Πε ραμο με τις συναυλι ες στον θαυμα σιο χω ρο της Ανακτορου πολης. Θε ατρο, συναυλι ες, παρουσια σεις βιβλι ων και εικαστικε ς εκθε σεις δικαιολογου ν απολυ τως τον τι τλο της Καβα λας ως πολιτιστικου κε ντρου της περιφε ρειας. ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Οι γιορτε ς που πραγματοποιου νται στις δια φορες περιοχε ς του Νομου για ο σα χαρι ζει η φυ ση στον α νθρωπο ει ναι μια συνη θεια παλια αλλα και εντυπωσιακη. Χιλια δες κο σμου σε δια φορες εποχε ς και για διαφορετικου ς λο γους ξεδι νουν απο τις ε γνοιες και τις φροντι δες, ζω ντας για λι γο ανε μελα, με το βι ωμα μπροστα ρη, με τη φυ ση οδηγο... Στην αρχη του Φθινοπω ρου, στο χωριο της Λεκα νης πραγματοποιει ται η «Γιορτη της Πατα τας». 82 PAPARAZZI

9 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Φωτογραφίες: Το Μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφίνισσας & Πανοραμική άπψη των Φιλίππων Χιλια δες επισκε πτες απο ο λη την περιοχη δοκιμα ζουν τις νοστιμιε ς που ε χουν ως βα ση την πατα τα. Λαϊκη γιορτη της γευ σης και η «Γιορτη της κτηνοτροφι ας» που πραγματοποιει ται στις αρχε ς Οκτω βρη στον γραφικο Πλαταμω να, με κυρι αρχη γευστικη προ ταση την βραστη γι δα. Και το κα στανο ε χει τη γιορτη του. Η «Γιορτη του κα στανου» πραγματοποιει ται κα θε Οκτω βριο σε ε να απο τα παραδοσιακα χωρια του νομου, στο Παλαιοχω ρι. Στην περιοχη του Νε στου, η «Γιορτη του Σπαραγγιου» στην Κεραμωτη ει ναι μια απο τις μεγαλυ τερες γιορτε ς χαρα ς που πραγματοποιει ται τον Ιου νιο. Αλλα και η «Γιορτη του Καρπουζιου» στο Ερατεινο δεν υστερει σε ευρηματικο τητα, νο τες χαρα ς και ψυχαγωγι ας. Η αυγουστια τικη «Γιορτη του Σταφυλιου» στο Ελαιοχω ρι δεν μπορει να χαρακτηριστει αλλιω ς... ει ναι μεθυστικη! Πραγματικο πανηγυ ρι που ξεκινα απο νωρι ς και τελειω νει μο νο ο ταν τελειω σει το...ατε λειωτο κρασι. Το φεστιβα λ «Οι νος και Πολιτισμο ς» διοργανω νεται τον Αυ γουστο στο Κοκκινοχω ρι, με σκοπο την ανα δειξη των τοπικω ν προϊο ντων. Μια ακο μα δρα ση ει ναι το φεστιβα λ γευ σεων που γι νεται για δευ τερη φορα απο τη Νομαρχι α Καβα λας στο Εκθεσιακο Κε ντρο Καβα λας με τη συμμετοχη επιχειρη σεων, Πολιτιστικω ν Συλλο γων αλλα και γνωστω ν chef. ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ Στην αρχη ως Νεα πολη, κατο πιν ως Χριστου πολη αλλα και με χρι τον Β Παγκο σμιο Πο λεμο η πο λη της Καβα λας και οι γυ ρω περιοχε ς αποτε λεσαν μη λο της ε ριδος για πολλου ς κατακτητε ς. Οι Αθηναι οι ανε πτυξαν τη Νεα πολη θεωρω ντας την μεγα λης στρατηγικη ς σημασι ας λο γω του λιμανιου της, αλλα και της μικρη ς της απο στασης απο το χρυσοφο ρο Παγγαι ο. Ο Βασιλια ς των Μακεδο νων Φι λιππος Β εκμεταλλευ τηκε τα χρυσωρυχει α του Παγγαι ου και ε δωσε το ο νομα του- Φι λιπποι- στην πο λη του Δα του, που μεγα λωσε μετα τη μα χη ανα μεσα στους Δημοκρατικου ς της Ρω μης και τους δολοφο νους του Και σαρα, το 42 π.χ. Η μα χη ση μανε το τε λος της Ρωμαϊκη ς Δημοκρατι ας. Κορυφαι ο ρο λο στην ιστορι α του το που ε χει και το Παγγαι ο, ο που ο Θουκυδι δης ει χε στην ιδιοκτησι α του πλου σια μεταλλει α και λε γεται ο τι ε γραψε εκει την ιστορι α του Πελοποννησιακου πολε μου. Την Καβα λα τη συναντου με ως Χριστου πολη στις αρχε ς του 8ου αιω να. Το 1185 η πο λη κα ηκε απο τους Νορμανδου ς. Με την ανακατα ληψη της βυζαντινη ς πρωτευ ουσας απο τον Μιχαη λ Η Παλαιολο γο επανη λθε στην επικρα τεια της Κωνσταντινου πολης, με χρι την κατα ληψη της απο τους Οθωμανου ς το Η ιστορι α της περιοχη ς ως Καβα λα ξεκι νησε στις αρχε ς του 16ου αιω να. Η ανα πτυξη της υπη ρξε ραγδαι α. Χτι στηκε το υδραγωγει ο (Καμα ρες) που αποτελει ε να 84 PAPARAZZI

10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Στους Φιλίππους η Ακρόπολη στέκεται πάνω από τον αρχαιολογικό χω ρο, προσφέροντας θέα μοναδική. απο τα πλε ον αναγνωρι σιμα σημει α της περιοχη ς. Το 1769 γεννη θηκε εδω ο ιδρυτη ς της αιγυπτιακη ς δυναστει ας Μωχα μετ Α λυ (Μεχμε τ Αλη ). Το σπι τι που γεννη θηκε και μεγα λωσε σω ζεται σε πολυ καλη κατα σταση. Το 1817 ι δρυσε το Ιμαρε τ, ε να εξαι σιο οικοδο μημα ισλαμικη ς αρχιτεκτονικη ς, απο το οποι ο μεγα λο με ρος σω ζεται με χρι ση μερα στην αρχικη του μορφη, ενω το υπο λοιπο ανακατασκευα στηκε και λειτουργει ως ξενοδοχει ο πολυτελει ας. Το 1850 α ρχισε η ανα πτυξη του καπνεμπορι ου και η φη μη της Καβα λας ξεπε ρασε τα ελληνικα συ νορα. Στις αρχε ς του 20ου αιω να ε καναν την εμφα νιση τους τερα στιες καπναποθη κες, μεγαλοπρεπη κτι ρια και πολυτελει ς οικι ες, δι νοντας στην Καβα λα την εικο να της μεγαλου πολης. Το 1922 εγκαταστα θηκαν στην πο λη προ σφυγες που προ σφεραν πολλα στην ανα πτυξη του εμπορι ου, της οικονομι ας και των τεχνω ν. Σχολη. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αφετηρι α του Χριστιανισμου για την Ελλα δα και την Ευρω πη. Τα πρω τα βη ματα του Αποστο λου Παυ λου εδω ε γιναν το 49 μ.χ. Το πρω το κη ρυγμα. «ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ» δηλω νει η μαρμα ρινη στη λη δι πλα στο καθολικο της Ιερα ς Μονη ς Αγι ου Αποστο λου Σι λα, τρι α μο λις χιλιο μετρα απο το κε ντρο της Καβα λας. Οι δυ ο Α γιοι κατευθυ νθηκαν στους Φιλι ππους, ο που βα πτισαν την πρω τη Ευρωπαι α Χριστιανη. Στο χω ρο της βα πτισης της Λυδι ας της Φιλιππησι ας η Εκκλησι α υ ψωσε ναο - βαπτιστη ριο. Η θεραπει α της παιδι σκης, απο τον Απο στολο Παυ λο επε φερε την φυλα κιση του σε ε να κτι σμα. Οι χριστιανοι το διαμο ρφωσαν σε μικρο ναϊ σκο, που ανακαλυ φθηκε απο την Γαλλικη Αρχαιολογικη Η ιερο τητα του χω ρου ενισχύεται απο τα ερει πια τεσσα ρων παλαιοχριστιανικω ν εκκλησιω ν. Στην μεγαλύτερη εξ αυτω ν, την Βασιλικη Β, στις 29 Ιουνι ου, εορτη του πολιούχου της Καβα λας Αποστο λου Παύλου, τελει ται πανηγυρικο ς εσπερινο ς. Μια ανεπανα ληπτη εμπειρι α γεμα τη κατα νυξη και συγκι νηση. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ... PAPARAZZI 85

11 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΛΑΙ ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το ε θιμο του Αρα πη αναβιω νει στη Νικη σιανη Παγγαι ου, την ημε ρα της γιορτη ς του Αη Για ννη. Οι νε οι του χωριου ντυμε νοι με προβιε ς και ε χοντας κρεμασμε να κουδου νια στο σω μα τους περιφε ρονται στους δρο μους του χωριου και καταλη γουν στην πλατει α ο που γι νεται ο χορο ς, η μα χη και η νεκρανα σταση του Αρα πη, με σαφει ς αναφορε ς στη Διονυσιακη λατρει α και α λλα δρω μενα της αρχαιο τητας. Στη Νε α Καρβα λη εντυπωσιακο ε θιμο ει ναι τα Σα για, φερμε νο απο την Μικρα Ασι α. Την Καθαρα Δευτε ρα οι Καβαλιω τες «πια νουν το φι δι» στο Χαλκερο και γιορτα ζουν με παραδοσιακο τρο πο και νηστι σιμες λιχουδιε ς την αρχη της Σαρακοστη ς. Την ι δια ημε ρα γιορτε ς γι νονται και σε πολλε ς α λλες περιοχε ς του Νομου ο πως η Ηρακλει τσα, οι Φι λιπποι και το Ακροβου νι. Το καλοκαι ρι γι νονται λαϊκα πανηγυ ρια σε ο λους τους Δη μους του Νομου. Στην Ελευθερου πολη κα θε Ιου λιο πραγματοποιου νται εκδηλω σεις που διαρκου ν ο λο το μη να και περιλαμβα νουν μουσικα, χορευτικα, εικαστικα και λαογραφικα δρω μενα. Ξεχωριστη με ρα αποτελει η Γιορτη του Κλη δονα, στο Βαρου σι της Ελευθερου πολης την παραμονη της 24ης Ιουνι ου. Στις 20 Ιουλι ου, γιορτη του Την Παναγι α, την Παλια Πο λη της Καβα λας και περιπλανηθει τε στα σοκα κια της. Καθι στε στον Φα ρο και αφη στε το βλε μμα σας να περιπλανηθει στο Αιγαι ο. Τον παραδοσιακο οικισμο της Ελευθερούπολης με τα αρχοντικα της. Τους παραδοσιακου ς οικισμου ς που υπα ρχουν στην Νικη σιανη, την Μεσορο πη και την Μουσθε νη. Το Δημοτικο Μουσει ο Καβα λας που στεγα ζεται σε ε να νεοκλασικο κτι ριο και θαυμα στε την αι θουσα του θα σιου γλύπτη Πολύγνωτου Βαγη. Στις αι θουσε ς του θα βρει τε στιγμε ς απο την ιστορι α της πο λης. Το Μουσει ο Καπνου ο που εκτι θεται σπα νιο φωτογραφικο υλικο και ε γγραφα απο τις εμπορικε ς συναλλαγε ς καθω ς και μηχανη ματα εποχη ς. Το Δημαρχει ο Καβα λας και ο λα τα νεοκλασικα κτι ρια της πο λης. Σχεδιασμε να απο μεγα λους ευρωπαι ους αρχιτε κτονες, μαρτυρούν τον πλούτο της Καβα λας την εποχη του καπνεμπορι ου. Το Αρχαιολογικο Μουσει ο Καβα λας και θαυμα στε τις συλλογε ς προι στορικω ν ευρημα των, ευρημα των ανασκαφω ν της Νεα πολης και της Αμφι πολης. Το Αρχαιολογικο Μουσει ο Φιλι ππων ο που εκτι θενται ευρη ματα απο τον προι στορικο οικισμο στο Ντικιλι Τας (Ο ρθιο Λιθα ρι), την ελληνιστικη, ρωμαι κη και παλαιοχριστιανικη πο λη των Φιλι ππων. Τα κα στρα του νομου. Το Κα στρο της Καβα λας με αρχικε ς και μεταγενε στερες οχυρω σεις. Στους Φιλι ππους η Ακρο πολη στε κεται πα νω απο τον αρχαιολογικο χω ρο, προσφε ροντας θε α μοναδικη. 86 PAPARAZZI Φωτογραφίες: Αεροφωτογραφία της πόλης και του κάστρου, Μονή Λαζαριστών, Δημαρχείο Καβάλας Το βυζαντινο Κα στρο του Παλαιοχωρι ου (Βρανο καστρο) που αγναντεύει απο το Παγγαι ο τον κο σμο.

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Φωτογραφίες: Το ρέμα Παλιάς Καβάλας, οι Μαίανδροι Νέστου & το Ακόντισμα - λαογραφικός οικισμός Καρβάλης. Προφη τη Ηλι α, αναβιω νει στο Παλαιοχω ρι Παγγαι ου το ε θιμο «Τσα νια», προς τιμη ν του. Παραδοσιακο πανηγυ ρι για τον Προφη τη Ηλι α πραγματοποιει ται και στο χωριο των Φιλι ππων. Στις Ελευθερε ς του στην οποι α ε χει κτισθει, σε συνδυασμο με την ωραι α αρχιτεκτονικη, καθιστου ν την Καβα λα μια απο τις γοητευτικο τερες πο λεις της πατρι δας μας. Η ομορφια του βουνου συμπληρω νεται απο εκει νη Ο ταν η ζε στη ει ναι μεγα λη και δεν αντε χεται, απο την Ελευθερούπολη και την Χρυσούπολη ξεκινούν μαγευτικε ς διαδρομε ς για τα ημιορεινα και ορεινα χωρια που αγκαλια ζουν την φύση με ο λο της το μεγαλει ο. Παγγαι ου, την τρι τη ημε ρα του Πα σχα γι νονται τα Μαζι δια, γιορτη για το μα ζεμα, την καλη, δηλαδη, συγκομιδη προϊο ντων. Στα με σα Αυγου στου διοργανω νονται λαϊκα πανηγυ ρια στην Νε α Πε ραμο, στη Γραβου να και στην Ηρακλει τσα. Η Καβα λα ση μερα ει ναι μια πολυ ο μορφη πο λη, που κερδι ζει αμε σως τον επισκε πτη της. Η ζεστη και φιλικη της ατμο σφαιρα, η προνομιακη τοποθεσι α της θα λασσας. Δι πλα στους παραδοσιακου ς συνοικισμου ς υπα ρχουν συ γχρονες κατασκευε ς και οι φυσιολατρικε ς περιηγη σεις συνδυα ζονται με αρχαιολογικε ς επισκε ψεις. Οι κα τοικοι της ει ναι φιλο ξενοι και κοινωνικοι, η πολιτιστικη δραστηριο τητα σημαντικη και σε πολλα με ρη ο επισκε πτης βρι σκει την ηρεμι α που αναζητα ο κα τοικος των μεγαλουπο λεων. Η ομορφιά του βουνου συμπληρω νεται από εκείνη της θάλασσας. Δίπλα στους παραδοσιακου ς συνοικισμου ς υπάρχουν συ γχρονες κατασκευές και οι φυσιολατρικές περιηγήσεις συνδυάζονται με αρχαιολογικές επισκέψεις. PAPARAZZI 87

13 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Φωτογραφίες: Το Κάστρο στην Ανακτορούπολη, Παραλία Οφρινίου & τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Το Παγγαι ο Όρος, με υψο μετρο 1956μ., αποτελει α ριστη επιλογη για ο σους μαγευ ονται απο τη μυθολογι α και την ιστορι α. Απο εδω ο Με γας Αλε ξανδρος α ντλησε μεγα λο με ρος του χρυσου που χρησιμοποιη θηκε για τη μεγα λη εκστρατει α του στην Ασι α. Πολλοι επιλε γουν οργανωμε νες ορειβατικε ς διαδρομε ς, που ξεκινου ν απο τη Νικη σιανη, την Αυλη, τη Μουσθε νη και τη Μεσορο πη για να ζη σουν απο κοντα μοναδικα δα ση απο καστανιε ς, οξιε ς και βελανιδιε ς. Στην πι στα σκι που βρι σκεται στην κορυφη του βουνου φτα νει κανει ς απο ε ναν ασφαλτωμε νο δρο μο. Εκει υπα ρχει ε να ορειβατικο καταφυ γιο, ενω στη με ση της διαδρομη ς βρι σκεται το Δασικο Χωριο, ιδανικο για πολυη μερες εκδρομε ς η σαββατοκυ ριακα. Στο νομο Καβα λας βρι σκεται ακο μη ε νας απο τους πε ντε σπουδαιο τερους υδροβιο τοπους της Ευρω πης: το Δε λτα του Νε στου. Ερωδιοι, κορμορα νοι και φλαμι γκος γεμι ζουν με χρω ματα αυτο τον μοναδικο παρα δεισο. Το μεγα λο δα σος του Κοτζα Ορμα ν ει ναι ε να απο τα ελα χιστα εναπομει ναντα δα ση πυκνη ς βλα στησης, με σπα νια χλωρι δα και πανι δα. Τα Λουτρα των Ελευθερω ν θεραπευ ουν ρευματολογικε ς και γυναικολογικε ς παθη σεις και αποτελου ν πο λο ε λξης χιλια δων επισκεπτω ν. Ο ιαματικο ς τουρισμο ς στην περιοχη, ο μως, προσφε ρει μια ακο μη σπουδαι α επιλογη. Τα Λασπο λουτρα των Κρηνι δων με τη θαυματουργη του λα σπη δι νουν λυ ση σε ρευματοπα θειες, αρθροπα θειες, δερματοπα θειες και σε γυναικολογικε ς παθη σεις. 88 PAPARAZZI

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 205 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Φεβρουα ριος 205 / 22 Εισαγωγη Διδα σκων: Αντω νιος Συμβω νης ΣΕΜΦΕ, κτι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα