KABAΛΑ...πο λη μαγικη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KABAΛΑ...πο λη μαγικη"

Transcript

1 KABAΛΑ...πο λη μαγικη Ε να αμφιθε ατρο γεμα το ζωντα νια. Απο το ο ρος Συ μβολο σε υπε ροχες παραλι ες. Αρχο ντισσα της Μακεδονι ας. Τη λα τρεψαν επισκε πτες, περιηγητε ς, ξε νοι και Ε λληνες. Τη λα τρεψαν και οι κατακτητε ς της. Γι αυτο της α φησαν ο λοι τους ε να δω ρο: τα στενα σοκα κια στην Παλια Πο λη, το Κα στρο, τις ιστορικε ς καπναποθη κες, τις ψαροταβε ρνες, το καρνα γιο, τη συ γχρονη αγορα, την ε ντονη νυχτερινη ζωη δω δεκα μη νες το χρο νο. Με ευ κολη προ σβαση απο κα θε σημει ο, με πλοι ο, με αεροπλα νο η με σω της Εγνατι ας Οδου η Καβα λα καλωσορι ζει τους επισκε πτες της και ει ναι ε τοιμη να καλυ ψει τις επιθυμι ες τους. Η Καβα λα ει ναι μια συ γχρονη πο λη που σε βεται την ιστορι α της. Πα νω απο ο λα, ο μως, ει ναι μια μεγα λη παρε α, ε τοιμη να ανοι ξει την καρδια της και να προσφε ρει απλο χερα τις ομορφιε ς της.

2

3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι στο χοι που επιτευ χθησαν & τα αισιο δοξα βη ματα για το με λλον. Στα αμε σως προσεχη χρο νια ο νομο ς Καβα λας θα αναδειχθει ως το επι κεντρο του οικονομικου γι γνεσθαι στην νο τια βαλκανικη. Η α ποψη αυτη δεν ει ναι ουτοπικη, αλλα εδρα ζεται σε ρεαλιστικη βα ση, δεδομε νης της γεωγραφικη ς του θε σης, αλλα και της ανθρωπογεωγραφι ας που διαθε τει. Το νε ο εμπορικο λιμα νι θα αποτελε σει την ταχει α της ανα πτυξης για την περιοχη μας. Ήδη, διαπιστω νεται, τον τελευται ο χρο νο, μι α διαρκω ς αυξανο μενη ζη τηση των υπηρεσιω ν του και επιπλε ον πολλε ς ει ναι οι διεθνει ς εταιρει ες που πρωταγωνιστου ν στον τομε α των μεταφορω ν, οι οποι ες εκδηλω νουν ενδιαφε ρον για να αποκτη σουν βα σεις στο λιμα νι μας. Στο χος η ταν ει ναι και θα ει ναι ο νομο ς Καβα λας να αποκτη σει στον τομε α της οικονομι ας και της ανα πτυξης ε ναν εξωστρεφη χαρακτη ρα, καθω ς πιστευ ουμε ο τι δεν ει ναι δυνατο, στο πλαι σιο μι ας ε ντονα ανταγωνιστικη ς και παγκοσμιοποιημε νης αγορα ς, εμει ς να παραμε νουμε πεισματικα προσηλωμε νοι στην προσπα θεια υλοποι ησης στο χων που αφορου ν την περιορισμε νη αγορα της Ελλα δας. Με τον τρο πο αυτο δεν βοηθα με ου τε την γενικο τερη προσπα θεια της χω ρας για να ενσωματωθει δυναμικα στον κορμο των αναπτυγμε νων εται ρων μας στην ευρωπαϊκη ε νωση, αλλα και δεν δημιουργου με τις συνθη κες για την διαρκη εγρη γορση των επιμε ρους πυλω νων της οικονομι ας. Η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας κατα φερε παρα τα εγγενη προβλη ματα της ελληνικη ς γραφειοκρατι ας να αξιοποιη σει στο με γιστο δυνατο βαθμο τις ευκαιρι ες που παρουσια σθηκαν και παρουσια ζονται απο τη συμμετοχη της χω ρας στην Ευρωπαϊκη Ε νωση, ει τε προ κειται για το Β και Γ Κοινοτικα Πλαι σια Στη ριξης, ει τε για α λλες επιμε ρους πρωτοβουλι ες διασυνοριακου κατα κυ ριο λο γο χαρακτη ρα. Ε τσι, πετύχαμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, ώστε ο νομός να γίνει ακόμη περισσότερο ελκυστικός προς τους υποψηφίους επενδυτές. Η διασυ νδεση της Εγνατι ας Οδου με τα διευρωπαϊκα δι κτυα, οι λιμενικε ς εγκαταστα σεις που υπα ρχουν στο νομο, η προοπτικη συ νδεσης του εμπορικου λιμανιου με το υπα ρχον σιδηροδρομικο δι κτυο, αλλα πρωτι στως η υ παρξη ανθρω πινου δυναμικου με γνω σεις εξειδικευμε νες και δεκτικου σε κα τι τι καινοτο μο, δι νει στο νομο Καβα λας ε να σαφε ς προβα δισμα σε σχε ση με τους υπολοι πους νομου ς της Ανατολικη ς Μακεδονι ας- Θρα κης, ε πειτα και απο την εφαρμογη του νε ου αναπτυξιακου νο μου που πλε ον προσδιορι ζει τα ι δια αυξημε να επενδυτικα κι νητρα με τους νομου ς της Θρα κης. Παρα λληλα, πρώτιστος στόχος μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας σε τομει ς τεχνολογι ας αιχμη ς και σε τομει ς της οικονομι ας που ει ναι φιλικοι προς το περιβα λλον. Κυρι αρχη α ποψη ο λων των εμπλεκομε νων παραγο ντων του νομου ει ναι πως η οικονομικη ανα πτυξη μπορει και πρε πει να στηριχθει σε μορφε ς εκμετα λλευσης που θα ε χουν το λιγο τερο δυνατο αρνητικο αντι κτυπο στο περιβα λλον, και για την επι τευξη του στο χου αυτου εργαζο μαστε συνειδητα και συνεχω ς. Ει ναι ουτοπικο και δεν στηρι ζεται σε ρεαλιστικε ς βα σεις η α ποψη πως η τοπικη οικονομι α ει ναι δυνατο να στηρι ζεται μο νο στη γεωργι α, στην παροχη υπηρεσιω ν και τον τουρισμο των δυ ο τριω ν μηνω ν κα θε ε τος. Αντιθε τως, απαιτου νται ριζικε ς και ρηξικε λευθες αλλαγε ς στην παραγωγικη δομη του νομου, κα τι που η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας προσπαθει να πετυ χει αξιοποιω ντας στο ε πακρο τις δυνατο τητες που υπα ρχουν με τη συνεχη ενημε ρωση και πληροφο ρηση των κατοι κων του νομου για συ γχρονες μορφε ς οικονομικη ς δραστηριο τητας και τη στροφη των αγροτω ν σε καλλιε ργειες που θα τους εξασφαλι σουν αφενο ς μεν σημαντικα εισοδη ματα, διαθε τοντας στην αγορα προϊο ντα με υψηλη προστιθε μενη αξι α, αφενο ς μεν, αφετε ρου δε, αυτε ς και τα αποτελε σματα τους, θα ει ναι φιλικε ς με το περιβα λλον. Η διάνοιξη και λειτουργία του Τελωνείου της Εξοχής ε χει μειω σει ακο μη περισσο τερο τις αποστα σεις που μας χωρι ζουν απο την Βουλγαρι α και Ρουμανι α και κατ επε κταση απο την Κεντρικη Ευρω πη. O νε ος αναπτυ-

4 ΠΡΟΣΩΠΑ { } Στα αμέσως προσεχή χρόνια ο νομός Καβάλας θα αναδειχθεί ως το επίκεντρο του οικονομικού γίγνεσθαι στην νότια βαλκανική. Η άποψη αυτή δεν είναι ουτοπική, αλλά εδράζεται σε ρεαλιστική βάση, δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης, αλλά και της ανθρωπογεωγραφίας που διαθέτει. ξιακο ς νο μος μας δι νει τη δυνατο τητα να ατενι ζουμε με μεγαλυ τερη αισιοδοξι α το με λλον, αφου στους υποψη φιους επενδυτε ς παρε χεται πληθω ρα κινη τρων, τα οποι α αν συνυπολογισθου ν το σο με την γεωγραφικη θε ση του νομου, ο σο και με την υποδομη που αυτο ς διαθε τει (η Εγνατι α οδο ς διε ρχεται απο ολο κληρο το νομο Καβα λας, ετοιμα ζεται μελε τη για τη σιδηροδρομικη συ νδεση του νε ου λιμανιου με το υφιστα μενο δι κτυο, υπα ρχει εξειδικευμε νο εργατικο δυναμικο ), τον καθιστου ν ε ναν απο τους πλε ον ελκυστικου ς για επενδυ σεις νομου ς της χω ρας, παρα το γεγονο ς ο τι βρι σκεται σε μεγα λη απο σταση απο την Αθη να, παρα γοντας αρνητικο ς που, ο μως ισοσκελι ζεται απο την γειτνι αση του με τα μεγα λα αστικα κε ντρα των ο μορων χωρω ν της Βαλκανικη ς. Ως εκ του του η α μεση γειτνι αση και η επαφη με τους λαου ς αυτου ς μας γεμι ζει με αισιοδοξι α, αφου τους βλε πουμε ως στρατηγικου ς μας εται ρους στην προσπα θεια μας να αξιοποιη σουμε τη δυναμικη που διαθε τουμε και να ξεφυ γουμε απο τα στενα γεωγραφικα μας ο ρια. Στην οικονομι α και μα λιστα σε ε να ε ντονα ανταγωνιστικο περιβα λλον το ζητου μενο ει ναι η εξωστρε φεια και ο χι η περιχαρα κωση. Ει μαστε πεπεισμε νοι πως σε συ ντομο χρονικο δια στημα η Καβα λα θα βγει ωφελημε νη απο την εν γε νει πορει α των δυ ο αυτω ν χωρω ν, αλλα και των υπολοι πων της Βαλκανικη ς και της Παρευξει νιας ζω νης. Η αποτελεσματικη προω θηση του τουριστικου προϊο ντος σε μι α χω ρα, ο πως η Ελλα δα, και σε μι α γωνια της χω ρας μας, ο πως ει ναι ο νομο ς Καβα λας, αποτελει μι α πολυ σοβαρη υπο θεση, η οποι α, επ ουδενι λο γω, ει ναι δυνατο να παραμει νει στο επι πεδο των σχεδι ων επι χα ρτου η της υιοθε τησης μεθο δων που βρη καν εφαρμογη πριν απο μι α εικοσαετι α. Η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας, ε χοντας κατανοη σει πλη ρως τις ανα γκες που δημιουργου ν οι νε ες συνθη κες που διαμορφω νονται στον ευαι σθητο τομε α του τουρισμου, στο πλαι σιο και της παγκοσμιοποιημε νης πλε ον οικονομι ας, ε χει προβει σε κινη σεις που αποσκοπου ν αφενο ς μεν στη μετεξε λιξη του νομου Καβα λας σε ε ναν ισχυρο πο λο προσε λκυσης τουριστω ν για το συ νολο της Βο ρειας Ελλα δας, και αφετε ρου, πρωτοστατει στη δημιουργι α των κατα λληλων υποδομω ν, ω στε το πρωτογενε ς προϊο ν που ε χουμε στη δια θεση μας, η λιος, θα λασσα και πλου σια ιστορι α, να γι νει περισσο τερο ελκυστικο για τους τουρι στες, με προφανε ς στο χο να καταφε ρουμε να επιμηκυ νουμε τον χρο νο της τουριστικη ς περιο δου που ση μερα ει ναι εξαιρετικα περιορισμε νος, απο τον Μα ϊο ε ως και τις αρχε ς του Οκτωβρι ου. Στο πλαι σιο αυτο ε χουμε η δη ξεκινη σει τις απαραι τητες διαδικασι ες για την δημιουργι α σε οικοπεδικη ε κταση που βρι σκεται σε παραθαλα σσια περιοχη του νομου, Νε α Ηρακλει τσα, ενο ς προ τυπου θαλα σσιου πα ρκου (ενυδρει ο), στο οποι ο θα φιλοξενου νται ψα ρια, καθω ς επι σης και α λλες μορφε ς θαλα σσιας ζωη ς, καλυ πτοντας σχεδο ν το συ νολο της ωκεα νιας ζωη ς. Πιστευ ουμε πως η υλοποι ηση του συγκεκριμε νου, φιλο δοξου, ομολογουμε νως, σχεδι ου, θα συμβα λει κατα τρο πο αποφασιστικο στην περαιτε ρω ανα πτυξη του τουρισμου στην ευρυ τερη περιοχη και κατ επε κταση στην περαιτε ρω οικονομικη μεγε θυνση της περιοχη ς, αφου θα προκυ ψουν πολλαπλασιαστικα οφε λη για την τοπικη οικονομι α. Παραλλη λως, με μι α σειρα απο πρωτοβουλι ας επιχειρούμε να προβάλουμε κάθε σημαντικό ιστορικό γεγονός έχει λάβει χώρα στην περιοχή. Η ε λευση του Αποστο λου Παυ λου, η δημιουργι α της πρω της χριστιανικη ς κοινο τητας και η βα πτιση της πρω της Ευρωπαι ας Χριστιανη ς, της Λυδι ας, αποτελου ν γεγονο τα που ε χουν παγκο σμια απη χηση και ως εκ του του η Νομαρχιακη Αυτοδιοι κηση Καβα λας σε αγαστη συνεργασι α με τις εκκλησιαστικε ς αρχε ς, προχω ρησαν στην ε κδοση τουριστικω ν εντυ πων, με τα οποι α απευθυνο μαστε στους κατοι κους των ο μορων χριστιανικω ν κρατω ν δι νοντας, ο μως, ιδιαι τερη βαρυ τητα στην Ιταλι α. Μα λιστα, στο πλαι σιο αυτο πριν απο τρι α χρο νια ξεκινη σαμε τις πρω τες επαφε ς και συνεννοη σεις με τους ιθυ νοντες του Βατικανου, προκειμε νου να συμπεριληφθου ν οι Φι λιπποι (φυλακη Αποστο λου Παυ λου) και η Λυδι α (Βαπτιστη ριο) να συμπεριληφθου ν μεταξυ των προτεινομε νων απο το Βατικανο προορισμω ν. Ήδη, στον τομε α αυτο ε χουμε πετυ χει αρκετα πρα γματα, ωστο σο, απαιτει ται και η συνδρομη της πολιτει ας, αφου για πολλα απο τα προβλη ματα της καθημερινο τητας οι λυ σεις τους απαιτου ν συνδυασμε νες ενε ργειες και αποφα σεις επιμε ρους λειτουργικω ν δομω ν. Βεβαι ως, πρωτεύουσα σημασία και άμεση προτεραιότητά μας είναι όλα αυτά τα χρόνια η προβολή του νησιού της Θάσου, καθω ς πιστευ ουμε πως αποτελει τον ακρογωνιαι ο λι θο της προσπα θεια ς μας για την τουριστικη ανα πτυξη ο λου του νομου. Ει ναι δε παρα πολυ αισιο δοξο το γεγονο ς ο τι στο νησι γι νονται νε ες συ γχρονες μονα δες τουριστικω ν καταλυμα των τεσσα ρων και πε ντε αστε ρων, εξε λιξη που θα προσδω σει ακο μη μεγαλυ τερη αι γλη στο νησι, θα αναβαθμι σει το επι πεδο των παρεχομε νων υπηρεσιω ν και ταυτο χρονα θα προσελκυ σει τουρι στες υψηλω ν εισοδημα των. Όλα αυτα, σε συνδυασμο με δια φορα ε ργα βασικω ν υποδομω ν που αυτη την χρονικη περι οδο βρι σκονται σε εξε λιξη στο νησι, μας δι νουν τη δυνατο τητα να ατενι ζουμε με μεγαλυ τερη αισιοδοξι α το με λλον και να προγραμματι ζουμε τα επο μενα βη ματα μας με προσοχη και σταθερο τητα.

5 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ...εν τω πολλω το ευ...! Εδω ο επισκε πτης καταλαβαι νει τις τε σσερις εποχε ς και τις απολαμβα νει. Εδω μαθαι νει την ιστορι α του Φιλι ππου και του Μεγα λου Αλεξα νδρου. Βαδι ζει στο βη ματα των Αποστο λων Παυ λου και Σι λα και «ανταμω νει» με την βα πτιση της πρω της Ευρωπαι ας Χριστιανη ς, της Λυδι ας, στο βαπτιστη ριο της. Ταξιδευ ει σε α λλους το πους, κα νοντας βο λτα στους Αμμο λοφους και αρνει ται να εγκαταλει ψει τις υπε ροχες παραλι ες της. Σε κα θε περιοχη του Νομου Καβα λας θα βρεθει και μια διαφορετικη Κι ρκη να μαγε ψει τους περαστικου ς. Συ γχρονο και παραδοσιακο εναλλα σσονται αρμονικα και απο τους παραδοσιακου ς οικισμου ς μπορει κανει ς να βρεθει ξαφνικα στην πολυ βουη πο λη με τα πολλα εμπορικα κε ντρα. Απο τα μικρο τερα χωρια με την παραδοσιακη φιλοξενι α, τις τοπικε ς λιχουδιε ς και τα σπιτικα οινοποιη ματα, στην ε ντονη νυχτερινη ζωη με τα δεκα δες club γεμα τα φωνε ς, μουσικη και νεανικη ζωντα νια. Ο Νομο ς Καβα λας αντε χει τις υπερβολε ς, τονι ζει τις διαφορε ς και ξεχωρι ζει. Αιω νες τω ρα αποτελει το κε ντρο της Ανατολικη ς Μακεδονι ας και Θρα κης γι αυτο και ο λοι οι δρο μοι απο στερια, αε ρα και θα λασσα οδηγου ν εδω. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Εκατο χιλιο μετρα κολυμβητικω ν ακτω ν. Παραλι ες πανε μορφες, οργανωμε νες, αλλα και κρυμμε νοι κολπι σκοι μπορου ν να αποτελε σουν τον παρα δεισο για κα θε παρε α. Ξεκινω ντας απο τα δυτικα συναντα κανει ς τις ακτε ς Οφρυνι ου, Κα ρυανης, Σαρακη νας, Μυρτο φυτου, Ελαιοχωρι ου, και Αλμυ ρας. Συνεχι ζοντας φτα νει στην Νε α Πε ραμο και στους πανε μορφους Αμμο λοφους που χρο νια φιγουρα ρουν στην λι στα των δε κα ωραιο τερων παραλιω ν της Ελλα δας. 78 PAPARAZZI

6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Μπαίνοντας κανείς στην πόλη, την αντικρίζει ξαπλωμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα στις πλαγιές των λόφων που την περιβάλλουν και την βόρεια ακτή του Αιγαίου πελάγους. Φωτπγραφίες: Άποψη από την Παλιά Πόλη, Άποψη της ακτής Περάμου, Πανοραμική της πόλης της Καβάλας Ο λες οι οργανωμένες παραλίες του Νομου Καβάλας βρίσκονται μέσα ή λίγα μόλις μέτρα από ψαροχω ρια που διαθέτουν συ γχρονες υποδομές διαμονής. Η Νε α Ηρακλει τσα ει ναι ε να ακο μη θαυμα σιο ψαροχω ρι με υπε ροχη θα λασσα. Εδω, ο σοι διαθε τουν σκα φος δεν πρε πει να χα σουν την ευκαιρι α να εξερευνη σουν τις θαλα σσιες σπηλιε ς στο Φιδονη σι και την Παναγι α. Πλησια ζοντας στην Καβα λα οι οργανωμε νες ακτε ς του Παλιου, της Το σκας και του Μπα τη συναρπα ζουν με την ομορφια τους. Η πο λη της Καβα λας διαθε τει καθαρε ς παραλι ες κατα λληλες για κολυ μβηση. Η Καλαμι τσα και η Ραψα νη βρι σκονται με σα στην πο λη και προσφε ρουν διαλει μματα δροσια ς στις περιηγη σεις. Οι παραλι ες συνεχι ζονται και στα ανατολικα του Νομου και κορυφω νονται με την μοναδικη Αμμο γλωσσα στην Κεραμωτη, ο που η αμμουδια εισχωρει για μεγα λη απο σταση με σα στη θα λασσα. Όλες οι οργανωμε νες παραλι ες του Νομου Καβα λας βρι σκονται με σα η λι γα μο λις με τρα απο ψαροχω ρια που διαθε τουν συ γχρονες υποδομε ς διαμονη ς. Κι αν για το βρα δυ επιλε ξει PAPARAZZI 79

7 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Η Τούζλα κτισμε νη δι πλα στις εκβολε ς του ποταμού Στρυμω να αποτελει ε ναν ιδανικο το πο διακοπω ν με οργανωμε νες παραλι ες σ ο λο το μη κος της ακτη ς. Ξενοδοχει α, ενοικιαζο μενα δωμα τια και καμπινγκ. Ένα πραγματικα κοσμοπολι τικο θε ρετρο. κανει ς μια νυχτερινη βουτια μπορει α νετα να την συμπληρω σει με ε ντονη διασκε δαση στους χω ρους διασκε δασης που βρι σκονται σε ο λη την παραλιακη γραμμη του Νομου. Ωραι ους ψαρομεζε δες βρι σκει κανει ς στην Ακτη Οφρυνι ου και στην Κεραμωτη. ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ Η Καβα λα φημι ζεται για τις ψαροταβε ρνες της. Μοναδικε ς ει ναι οι εικο νες στην Ιχθυο σκαλα της πο λης, με τα καϊ κια να ξεφορτω νουν την ψαρια τους και με τον πλειστηριασμο για την αγορα τους. Όταν θελη σει κα ποιος να γευθει τη δικη του ψαρια ο λος ο κο λπος των Ελευθερω ν, αλλα και πολλε ς α λλες παραθαλα σσιες περιοχε ς δεν απογοητευ ουν τους επι δοξους ψαρα δες, ενω απο καταστη ματα ειδω ν αλιει ας που υπα ρχουν σε ο λες τις παραθαλα σσιες περιοχε ς του νομου μπορει να προμηθευτει τα «ο πλα» του καλου ψαρα. Όταν η ζε στη ει ναι μεγα λη και δεν αντε χεται, απο την Ελευθερου πολη και την Χρυσου πολη ξεκινου ν μαγευτικε ς διαδρομε ς για τα ημιορεινα και ορεινα χωρια που αγκαλια ζουν την φυ ση με ο λο της το μεγαλει ο. Απο την Ελευθερου πολη μπορει κανει ς να επισκεφθει τη Νικη σιανη, το Παλαιοχω ρι, τη Μουσθε νη, τη Μεσορο πη, τον Πλατανο τοπο και το Αν η όρεξη τραβήξει κανένα τσίπουρο ή κρασί, οι γραφικές ψαροταβέρνες της Νέας Περάμου ή της Νέας Ηρακλείτσας αποτελου ν την καλυ τερη πρόταση. Ποδοχω ρι η την Αυλη. Απο την Χρυσου πολη ξεκινα η διαδρομη για τις καταπρα σινες οα σεις του Κεχρο καμπου, της Λεκα νης, του Πλαταμω να, της Παλια ς Καβα λας, των Κορυφω ν και του Βουνοχωρι ου. Τοπικε ς νοστιμιε ς απο ντο πιο κατσικα κι και ο χι μο νο δεν αφη νουν κανε ναν παραπονεμε νο στις ορεινε ς διαδρομε ς. Αν η ο ρεξη τραβη ξει κανε να τσι πουρο η κρασι, οι γραφικε ς ψαροταβε ρνες της Νε ας Περα μου η της Νε ας Ηρακλει τσας αποτελου ν την καλυ τερη προ ταση. Εδω καλλιεργου ν δικα τους αμπε λια και κρατου ν καλα φυλαγμε να τα μυστικα του καλου κρασιου και του τσι πουρου. 80 PAPARAZZI

8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Για δευ τερη χρονιά από τον Πολιτιστικό Οργανισμό της Νομαρχίας Καβάλας διανέμεται δωρεάν σταχτοθήκη για την παραλία και έχει σαν στόχο την καθαριότητα των παραλιω ν του Νομου από τα αποτσίγαρα, αλλά και την Τουριστική προβολή του, στους ξένους που έρχονται στον τόπο. Παραλίες: Μπάτης, Κεραμωτή, Περιγιάλι Για επιδο ρπιο, δοκιμα ζει κανει ς τους δια σημους κουραμπιε δες Νε ας Καρβα λης και τα σιροπιαστα που φτια χνονται στην περιοχη με συνταγε ς που ε φεραν οι προ σφυγες απο τη Μικρα Ασι α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολλε ς εκδηλω σεις πολιτισμου οργανω νονται, κυρι ως το καλοκαι ρι. Μια απο τις κορυφαι ες εκδηλω σεις της Βο ρειας Ελλα δας, το Φεστιβα λ Φιλι ππων διαρκει απο τον Ιου λιο ε ως τον Σεπτε μβριο και περιλαμβα νει θεατρικε ς παραστα σεις και μεγα λες συναυλι ες. Το Διεθνε ς Φεστιβα λ Cosmopolis που διεξαγο ταν τα προη γου μενα χρο νια στην Παλια Πο λη της Καβα λας αποτε λεσε εξαιρετικη ευκαιρι α για την γνωριμι α με πολιτισμου ς απ ο λο τον κο σμο με σα απο χορευτικα και μουσικα συγκροτη ματα, ε θνικ κουζι να, σινεμα, εκθε σεις και ε να πολυ χρωμο street bazaar με περι πτερα των χωρω ν που συμμετε χουν. Φε τος ο Δη μος παρουσια ζει τις Βραδιε ς Παρα δοσης και Πολιτισμου 23, 24 και 25 Ιουλι ου, στο Πα ρκο Φαλη ρου. Το Φεστιβα λ Για ννη Παπαϊωα ννου καλυ πτει τον χω ρο της κλασσικη ς μουσικη ς και της τζαζ. Περιλαμβα νει συναυλι ες και σεμινα ρια για μαθητε ς και καθηγητε ς απο τα ωδει α ο λου του κο σμου. Στην Κεραμωτη το δημοτικο camping φιλοξενει το φεστιβα λ «Πλα ι στο Κυ μα» ο που εμφανι ζονται μεγα λα ονο ματα της συ γχρονης ελληνικη ς μουσικη ς. Φολκλορικο ς ει ναι ο χαρακτη ρας του φεστιβα λ «Ήλιος και Πε τρα» που πραγματοποιει ται στο «Ακο ντισμα» της Καρβα λης με τη συμμετοχη παραδοσιακω ν χορευτικω ν συγκροτημα των απο ο λο τον κο σμο. Αξιο λογες πολιτιστικε ς εκδηλω σεις μπορει επι σης να παρακολουθη σει κανει ς στους Φιλι ππους με το φεστιβα λ «Τα μυστικα της βα λτας», στη Χρυσου πολη με το Λαϊκο Πανηγυ ρι και στη Νε α Πε ραμο με τις συναυλι ες στον θαυμα σιο χω ρο της Ανακτορου πολης. Θε ατρο, συναυλι ες, παρουσια σεις βιβλι ων και εικαστικε ς εκθε σεις δικαιολογου ν απολυ τως τον τι τλο της Καβα λας ως πολιτιστικου κε ντρου της περιφε ρειας. ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Οι γιορτε ς που πραγματοποιου νται στις δια φορες περιοχε ς του Νομου για ο σα χαρι ζει η φυ ση στον α νθρωπο ει ναι μια συνη θεια παλια αλλα και εντυπωσιακη. Χιλια δες κο σμου σε δια φορες εποχε ς και για διαφορετικου ς λο γους ξεδι νουν απο τις ε γνοιες και τις φροντι δες, ζω ντας για λι γο ανε μελα, με το βι ωμα μπροστα ρη, με τη φυ ση οδηγο... Στην αρχη του Φθινοπω ρου, στο χωριο της Λεκα νης πραγματοποιει ται η «Γιορτη της Πατα τας». 82 PAPARAZZI

9 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Φωτογραφίες: Το Μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφίνισσας & Πανοραμική άπψη των Φιλίππων Χιλια δες επισκε πτες απο ο λη την περιοχη δοκιμα ζουν τις νοστιμιε ς που ε χουν ως βα ση την πατα τα. Λαϊκη γιορτη της γευ σης και η «Γιορτη της κτηνοτροφι ας» που πραγματοποιει ται στις αρχε ς Οκτω βρη στον γραφικο Πλαταμω να, με κυρι αρχη γευστικη προ ταση την βραστη γι δα. Και το κα στανο ε χει τη γιορτη του. Η «Γιορτη του κα στανου» πραγματοποιει ται κα θε Οκτω βριο σε ε να απο τα παραδοσιακα χωρια του νομου, στο Παλαιοχω ρι. Στην περιοχη του Νε στου, η «Γιορτη του Σπαραγγιου» στην Κεραμωτη ει ναι μια απο τις μεγαλυ τερες γιορτε ς χαρα ς που πραγματοποιει ται τον Ιου νιο. Αλλα και η «Γιορτη του Καρπουζιου» στο Ερατεινο δεν υστερει σε ευρηματικο τητα, νο τες χαρα ς και ψυχαγωγι ας. Η αυγουστια τικη «Γιορτη του Σταφυλιου» στο Ελαιοχω ρι δεν μπορει να χαρακτηριστει αλλιω ς... ει ναι μεθυστικη! Πραγματικο πανηγυ ρι που ξεκινα απο νωρι ς και τελειω νει μο νο ο ταν τελειω σει το...ατε λειωτο κρασι. Το φεστιβα λ «Οι νος και Πολιτισμο ς» διοργανω νεται τον Αυ γουστο στο Κοκκινοχω ρι, με σκοπο την ανα δειξη των τοπικω ν προϊο ντων. Μια ακο μα δρα ση ει ναι το φεστιβα λ γευ σεων που γι νεται για δευ τερη φορα απο τη Νομαρχι α Καβα λας στο Εκθεσιακο Κε ντρο Καβα λας με τη συμμετοχη επιχειρη σεων, Πολιτιστικω ν Συλλο γων αλλα και γνωστω ν chef. ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ Στην αρχη ως Νεα πολη, κατο πιν ως Χριστου πολη αλλα και με χρι τον Β Παγκο σμιο Πο λεμο η πο λη της Καβα λας και οι γυ ρω περιοχε ς αποτε λεσαν μη λο της ε ριδος για πολλου ς κατακτητε ς. Οι Αθηναι οι ανε πτυξαν τη Νεα πολη θεωρω ντας την μεγα λης στρατηγικη ς σημασι ας λο γω του λιμανιου της, αλλα και της μικρη ς της απο στασης απο το χρυσοφο ρο Παγγαι ο. Ο Βασιλια ς των Μακεδο νων Φι λιππος Β εκμεταλλευ τηκε τα χρυσωρυχει α του Παγγαι ου και ε δωσε το ο νομα του- Φι λιπποι- στην πο λη του Δα του, που μεγα λωσε μετα τη μα χη ανα μεσα στους Δημοκρατικου ς της Ρω μης και τους δολοφο νους του Και σαρα, το 42 π.χ. Η μα χη ση μανε το τε λος της Ρωμαϊκη ς Δημοκρατι ας. Κορυφαι ο ρο λο στην ιστορι α του το που ε χει και το Παγγαι ο, ο που ο Θουκυδι δης ει χε στην ιδιοκτησι α του πλου σια μεταλλει α και λε γεται ο τι ε γραψε εκει την ιστορι α του Πελοποννησιακου πολε μου. Την Καβα λα τη συναντου με ως Χριστου πολη στις αρχε ς του 8ου αιω να. Το 1185 η πο λη κα ηκε απο τους Νορμανδου ς. Με την ανακατα ληψη της βυζαντινη ς πρωτευ ουσας απο τον Μιχαη λ Η Παλαιολο γο επανη λθε στην επικρα τεια της Κωνσταντινου πολης, με χρι την κατα ληψη της απο τους Οθωμανου ς το Η ιστορι α της περιοχη ς ως Καβα λα ξεκι νησε στις αρχε ς του 16ου αιω να. Η ανα πτυξη της υπη ρξε ραγδαι α. Χτι στηκε το υδραγωγει ο (Καμα ρες) που αποτελει ε να 84 PAPARAZZI

10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Στους Φιλίππους η Ακρόπολη στέκεται πάνω από τον αρχαιολογικό χω ρο, προσφέροντας θέα μοναδική. απο τα πλε ον αναγνωρι σιμα σημει α της περιοχη ς. Το 1769 γεννη θηκε εδω ο ιδρυτη ς της αιγυπτιακη ς δυναστει ας Μωχα μετ Α λυ (Μεχμε τ Αλη ). Το σπι τι που γεννη θηκε και μεγα λωσε σω ζεται σε πολυ καλη κατα σταση. Το 1817 ι δρυσε το Ιμαρε τ, ε να εξαι σιο οικοδο μημα ισλαμικη ς αρχιτεκτονικη ς, απο το οποι ο μεγα λο με ρος σω ζεται με χρι ση μερα στην αρχικη του μορφη, ενω το υπο λοιπο ανακατασκευα στηκε και λειτουργει ως ξενοδοχει ο πολυτελει ας. Το 1850 α ρχισε η ανα πτυξη του καπνεμπορι ου και η φη μη της Καβα λας ξεπε ρασε τα ελληνικα συ νορα. Στις αρχε ς του 20ου αιω να ε καναν την εμφα νιση τους τερα στιες καπναποθη κες, μεγαλοπρεπη κτι ρια και πολυτελει ς οικι ες, δι νοντας στην Καβα λα την εικο να της μεγαλου πολης. Το 1922 εγκαταστα θηκαν στην πο λη προ σφυγες που προ σφεραν πολλα στην ανα πτυξη του εμπορι ου, της οικονομι ας και των τεχνω ν. Σχολη. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αφετηρι α του Χριστιανισμου για την Ελλα δα και την Ευρω πη. Τα πρω τα βη ματα του Αποστο λου Παυ λου εδω ε γιναν το 49 μ.χ. Το πρω το κη ρυγμα. «ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ» δηλω νει η μαρμα ρινη στη λη δι πλα στο καθολικο της Ιερα ς Μονη ς Αγι ου Αποστο λου Σι λα, τρι α μο λις χιλιο μετρα απο το κε ντρο της Καβα λας. Οι δυ ο Α γιοι κατευθυ νθηκαν στους Φιλι ππους, ο που βα πτισαν την πρω τη Ευρωπαι α Χριστιανη. Στο χω ρο της βα πτισης της Λυδι ας της Φιλιππησι ας η Εκκλησι α υ ψωσε ναο - βαπτιστη ριο. Η θεραπει α της παιδι σκης, απο τον Απο στολο Παυ λο επε φερε την φυλα κιση του σε ε να κτι σμα. Οι χριστιανοι το διαμο ρφωσαν σε μικρο ναϊ σκο, που ανακαλυ φθηκε απο την Γαλλικη Αρχαιολογικη Η ιερο τητα του χω ρου ενισχύεται απο τα ερει πια τεσσα ρων παλαιοχριστιανικω ν εκκλησιω ν. Στην μεγαλύτερη εξ αυτω ν, την Βασιλικη Β, στις 29 Ιουνι ου, εορτη του πολιούχου της Καβα λας Αποστο λου Παύλου, τελει ται πανηγυρικο ς εσπερινο ς. Μια ανεπανα ληπτη εμπειρι α γεμα τη κατα νυξη και συγκι νηση. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ... PAPARAZZI 85

11 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΛΑΙ ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το ε θιμο του Αρα πη αναβιω νει στη Νικη σιανη Παγγαι ου, την ημε ρα της γιορτη ς του Αη Για ννη. Οι νε οι του χωριου ντυμε νοι με προβιε ς και ε χοντας κρεμασμε να κουδου νια στο σω μα τους περιφε ρονται στους δρο μους του χωριου και καταλη γουν στην πλατει α ο που γι νεται ο χορο ς, η μα χη και η νεκρανα σταση του Αρα πη, με σαφει ς αναφορε ς στη Διονυσιακη λατρει α και α λλα δρω μενα της αρχαιο τητας. Στη Νε α Καρβα λη εντυπωσιακο ε θιμο ει ναι τα Σα για, φερμε νο απο την Μικρα Ασι α. Την Καθαρα Δευτε ρα οι Καβαλιω τες «πια νουν το φι δι» στο Χαλκερο και γιορτα ζουν με παραδοσιακο τρο πο και νηστι σιμες λιχουδιε ς την αρχη της Σαρακοστη ς. Την ι δια ημε ρα γιορτε ς γι νονται και σε πολλε ς α λλες περιοχε ς του Νομου ο πως η Ηρακλει τσα, οι Φι λιπποι και το Ακροβου νι. Το καλοκαι ρι γι νονται λαϊκα πανηγυ ρια σε ο λους τους Δη μους του Νομου. Στην Ελευθερου πολη κα θε Ιου λιο πραγματοποιου νται εκδηλω σεις που διαρκου ν ο λο το μη να και περιλαμβα νουν μουσικα, χορευτικα, εικαστικα και λαογραφικα δρω μενα. Ξεχωριστη με ρα αποτελει η Γιορτη του Κλη δονα, στο Βαρου σι της Ελευθερου πολης την παραμονη της 24ης Ιουνι ου. Στις 20 Ιουλι ου, γιορτη του Την Παναγι α, την Παλια Πο λη της Καβα λας και περιπλανηθει τε στα σοκα κια της. Καθι στε στον Φα ρο και αφη στε το βλε μμα σας να περιπλανηθει στο Αιγαι ο. Τον παραδοσιακο οικισμο της Ελευθερούπολης με τα αρχοντικα της. Τους παραδοσιακου ς οικισμου ς που υπα ρχουν στην Νικη σιανη, την Μεσορο πη και την Μουσθε νη. Το Δημοτικο Μουσει ο Καβα λας που στεγα ζεται σε ε να νεοκλασικο κτι ριο και θαυμα στε την αι θουσα του θα σιου γλύπτη Πολύγνωτου Βαγη. Στις αι θουσε ς του θα βρει τε στιγμε ς απο την ιστορι α της πο λης. Το Μουσει ο Καπνου ο που εκτι θεται σπα νιο φωτογραφικο υλικο και ε γγραφα απο τις εμπορικε ς συναλλαγε ς καθω ς και μηχανη ματα εποχη ς. Το Δημαρχει ο Καβα λας και ο λα τα νεοκλασικα κτι ρια της πο λης. Σχεδιασμε να απο μεγα λους ευρωπαι ους αρχιτε κτονες, μαρτυρούν τον πλούτο της Καβα λας την εποχη του καπνεμπορι ου. Το Αρχαιολογικο Μουσει ο Καβα λας και θαυμα στε τις συλλογε ς προι στορικω ν ευρημα των, ευρημα των ανασκαφω ν της Νεα πολης και της Αμφι πολης. Το Αρχαιολογικο Μουσει ο Φιλι ππων ο που εκτι θενται ευρη ματα απο τον προι στορικο οικισμο στο Ντικιλι Τας (Ο ρθιο Λιθα ρι), την ελληνιστικη, ρωμαι κη και παλαιοχριστιανικη πο λη των Φιλι ππων. Τα κα στρα του νομου. Το Κα στρο της Καβα λας με αρχικε ς και μεταγενε στερες οχυρω σεις. Στους Φιλι ππους η Ακρο πολη στε κεται πα νω απο τον αρχαιολογικο χω ρο, προσφε ροντας θε α μοναδικη. 86 PAPARAZZI Φωτογραφίες: Αεροφωτογραφία της πόλης και του κάστρου, Μονή Λαζαριστών, Δημαρχείο Καβάλας Το βυζαντινο Κα στρο του Παλαιοχωρι ου (Βρανο καστρο) που αγναντεύει απο το Παγγαι ο τον κο σμο.

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Φωτογραφίες: Το ρέμα Παλιάς Καβάλας, οι Μαίανδροι Νέστου & το Ακόντισμα - λαογραφικός οικισμός Καρβάλης. Προφη τη Ηλι α, αναβιω νει στο Παλαιοχω ρι Παγγαι ου το ε θιμο «Τσα νια», προς τιμη ν του. Παραδοσιακο πανηγυ ρι για τον Προφη τη Ηλι α πραγματοποιει ται και στο χωριο των Φιλι ππων. Στις Ελευθερε ς του στην οποι α ε χει κτισθει, σε συνδυασμο με την ωραι α αρχιτεκτονικη, καθιστου ν την Καβα λα μια απο τις γοητευτικο τερες πο λεις της πατρι δας μας. Η ομορφια του βουνου συμπληρω νεται απο εκει νη Ο ταν η ζε στη ει ναι μεγα λη και δεν αντε χεται, απο την Ελευθερούπολη και την Χρυσούπολη ξεκινούν μαγευτικε ς διαδρομε ς για τα ημιορεινα και ορεινα χωρια που αγκαλια ζουν την φύση με ο λο της το μεγαλει ο. Παγγαι ου, την τρι τη ημε ρα του Πα σχα γι νονται τα Μαζι δια, γιορτη για το μα ζεμα, την καλη, δηλαδη, συγκομιδη προϊο ντων. Στα με σα Αυγου στου διοργανω νονται λαϊκα πανηγυ ρια στην Νε α Πε ραμο, στη Γραβου να και στην Ηρακλει τσα. Η Καβα λα ση μερα ει ναι μια πολυ ο μορφη πο λη, που κερδι ζει αμε σως τον επισκε πτη της. Η ζεστη και φιλικη της ατμο σφαιρα, η προνομιακη τοποθεσι α της θα λασσας. Δι πλα στους παραδοσιακου ς συνοικισμου ς υπα ρχουν συ γχρονες κατασκευε ς και οι φυσιολατρικε ς περιηγη σεις συνδυα ζονται με αρχαιολογικε ς επισκε ψεις. Οι κα τοικοι της ει ναι φιλο ξενοι και κοινωνικοι, η πολιτιστικη δραστηριο τητα σημαντικη και σε πολλα με ρη ο επισκε πτης βρι σκει την ηρεμι α που αναζητα ο κα τοικος των μεγαλουπο λεων. Η ομορφιά του βουνου συμπληρω νεται από εκείνη της θάλασσας. Δίπλα στους παραδοσιακου ς συνοικισμου ς υπάρχουν συ γχρονες κατασκευές και οι φυσιολατρικές περιηγήσεις συνδυάζονται με αρχαιολογικές επισκέψεις. PAPARAZZI 87

13 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Φωτογραφίες: Το Κάστρο στην Ανακτορούπολη, Παραλία Οφρινίου & τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Το Παγγαι ο Όρος, με υψο μετρο 1956μ., αποτελει α ριστη επιλογη για ο σους μαγευ ονται απο τη μυθολογι α και την ιστορι α. Απο εδω ο Με γας Αλε ξανδρος α ντλησε μεγα λο με ρος του χρυσου που χρησιμοποιη θηκε για τη μεγα λη εκστρατει α του στην Ασι α. Πολλοι επιλε γουν οργανωμε νες ορειβατικε ς διαδρομε ς, που ξεκινου ν απο τη Νικη σιανη, την Αυλη, τη Μουσθε νη και τη Μεσορο πη για να ζη σουν απο κοντα μοναδικα δα ση απο καστανιε ς, οξιε ς και βελανιδιε ς. Στην πι στα σκι που βρι σκεται στην κορυφη του βουνου φτα νει κανει ς απο ε ναν ασφαλτωμε νο δρο μο. Εκει υπα ρχει ε να ορειβατικο καταφυ γιο, ενω στη με ση της διαδρομη ς βρι σκεται το Δασικο Χωριο, ιδανικο για πολυη μερες εκδρομε ς η σαββατοκυ ριακα. Στο νομο Καβα λας βρι σκεται ακο μη ε νας απο τους πε ντε σπουδαιο τερους υδροβιο τοπους της Ευρω πης: το Δε λτα του Νε στου. Ερωδιοι, κορμορα νοι και φλαμι γκος γεμι ζουν με χρω ματα αυτο τον μοναδικο παρα δεισο. Το μεγα λο δα σος του Κοτζα Ορμα ν ει ναι ε να απο τα ελα χιστα εναπομει ναντα δα ση πυκνη ς βλα στησης, με σπα νια χλωρι δα και πανι δα. Τα Λουτρα των Ελευθερω ν θεραπευ ουν ρευματολογικε ς και γυναικολογικε ς παθη σεις και αποτελου ν πο λο ε λξης χιλια δων επισκεπτω ν. Ο ιαματικο ς τουρισμο ς στην περιοχη, ο μως, προσφε ρει μια ακο μη σπουδαι α επιλογη. Τα Λασπο λουτρα των Κρηνι δων με τη θαυματουργη του λα σπη δι νουν λυ ση σε ρευματοπα θειες, αρθροπα θειες, δερματοπα θειες και σε γυναικολογικε ς παθη σεις. 88 PAPARAZZI

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ catalogue 2010 Οριοθετεί το χώρο σας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ LAMINATE εσωτερικες πορτες ΣΕΙΡΑ PRIME εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ STAR εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο

Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο project Navarino Dunes Mε άξονα τη θέα και το τοπίο Το Νavarino Dunes, η πρώτη περιοχή της Costa Navarino που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2010, βρίσκεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.300 στρεμμάτων στη Νοτιοδυτική

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα