Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ"

Transcript

1 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÁèÞíá Ôçë ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ ç ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 1940 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÅÔÅÉÏÓ TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΠΟΛΕΜΟΣ Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος Τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτέμβρη στις ΗΠΑ και ο θάνατος χιλιάδων αθώων ανθρώπων δεν άφησαν ασυγκίνητο κανέναν σ ολόκληρο τον πλανήτη και είναι καταδικαστέα ως πράξεις τρομοκρατικές. Κάθε λογικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αγανακτεί και να καταδικάζει πράξεις βίας κατά ανυποψίαστων πολιτών όπως αυτήν σε Ν. Υόρκη και Ουάσιγκτον. Η τρομοκρατία ως έννοια και πράξη επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, χρησιμοποιείται δε για να επιβάλλουν αυτοί που την ασκούν στόχους οικονομικούς και πολιτικούς. Για να ερμηνευτεί το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχθηκαν οι ΗΠΑ δεν μπορεί παρά να αναζητηθούν οι βαθύτερες αιτίες που το προκάλεσαν. Τότε μόνο θα μπορέσει κανείς να κατανοήσει τι εξυπηρετούν τα χτυπήματα αυτά, κατά ποίων στρέφονται και από ποιους προετοιμάζονται. Οι αρμόδιες μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του FBΙ, από την επόμενη ημέρα του συμβάντος, αναγνώρισαν ότι πίσω από την ενέργεια αυτή κρύβονται μουσουλμάνοι ισλαμιστές-φονταμενταλιστές των Ταλιμπάν και της τρομοκρατικής οργάνωσης της Αλ Κάιντα του Αφγανιστάν και ο αρχηγός της Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι ένας κροίσος Σαουδάραβας, γνωστός τρομοκράτης ισλαμιστής, τον οποίον οι ΗΠΑ και η CIA εξόπλισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όπως και με τη Βόρεια Συμμαχία των Ταλιμπάν, εναντίον της Κυβέρνησης του Αφγανιστάν στη δεκαετία του 1980, την οποία και ανέτρεψαν. Είναι επίσης η οργάνωση εκείνη που είχε διασυνδέσεις με την παραστρατιωτική οργάνωση των UCK (προμήθεια όπλων, ναρκωτικά κλπ.) που έδρασε στο Κοσσυφοπέδιο εναντίον της Κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας. Μετά τα παραπάνω, εύλογα γεννιούνται τα ερωτήματα: Ποιοι είχαν να κερδίσουν από ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα; Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν και οι Ταλιμπάν της Αλ Κάιντα, για την εφαρμοζόμενη δήθεν Αμερικανική Πολιτική στη Μέση Ανατολή, όπως διαμηνύουν; Είναι ο λαός του Αφγανιστάν εναντίον του οποίου κηρύχθηκε ένας ανελέητος πόλεμος; Ένας πόλεμος εναντίον ενός λαού που ζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση κάτω από ένα ιδιόμορφο ισλαμικό καθεστώς των Ταλιμπάν; Όχι, φυσικά. Είναι η πολιτική που παράγει, αναπαράγει και διευρύνει την κοινωνική αδικία. Η πολιτική της Παγκοσμιοποίησης, στο ό- νομα της οποίας οξύνονται οι κοινωνικές α- ντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, άρα και οι συνθήκες για τη δημιουργία φαινομένων τρομοκρατίας αν δεν τις δημιουργούν οι ίδιες οι υ- πηρεσίες των ιμπεριαλιστών, για να καθυποτάξουν λαούς, για να τους εκμεταλλευτούν, για να ελέγχουν περιοχές όπου υπάρχουν ζωτικά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα για τις χώρες τους όπως η περιοχή πετρελαίων γύρω από το Αφγανιστάν. Η ιστορία έχει καταγράψει τέτοια παραδείγματα που καταδεικνύουν τον υπαίτιο τέτοιων ενεργειών. Και σ αυτό τον κατάλογο την πρώτη θέση κατέχουν οι ΗΠΑ και οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλανήτη. Άλλωστε υπάρχει πικρή εμπειρία στη χώρα μας από α- νάλογες επεμβάσεις των ΗΠΑ (Δικτατορία- Κύπρος) που τις πλήρωσε ο λαός μας. Ο πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ κατά του Αφγανιστάν και που συμμετέχουν σ αυτόν με διάφορους τρόπους και μέσα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ΕΕ, και άλλες μεγάλες χώρες, φοβού- Μέρος από τα τείχη της Πόλης. ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ýóôåñá áðü ôçí ðñüóêëçóç ãéá ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé âëýðïíôáò ôç ìéêñþ ðñïóýëåõóç ó áõôþ, ìå ôçí åðéóôïëþ áõôþ èýëåé íá åðéêïéíùíþóåé ìáæß óáò êáé íá åêöñüóåé ôç âáèéü ôïõ ëýðç êáé áðïãïþôåõóç ãéá ôçí ìç óõììåôï- Þ óôéò åêäçëþóåéò ôïõ óõëëüãïõ ìáò. Óýëëïãïò äåí óçìáßíåé áðëþò êáé ìüíïí ç ýðáñîç êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé åíüò ìéêñïý óôáèåñïý áñéèìïý óõìðáôñéùôþí ìáò ðïõ Ýñ åôáé óôéò åêäçëþóåéò. Ïýôå íïåßôáé óõììåôï Þ ç ìåãüëç ðñïóýëåõóç óôï êüøéìï ôçò ðßôáò êáé óôïí åôþóéï áðïêñéüôéêï ïñü. ÅíåñãÞ óõììåôï Þ óçìáßíåé êáé ðáñïõóßá óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò, êáé êõñßùò óôéò åôþóéåò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò, üðïõ ìáò äßíåôáé ç äõíáôüôçôá íá êñßíïõìå ôçí ðïñåßá ôïõ Óõëëüãïõ, íá êüíïõìå ôéò ðáñáôçñþóåéò ìáò, ôéò ðñïôüóåéò ìáò. Ç êáëïðñïáßñåôç êñéôéêþ åßíáé åðïéêïäïìçôéêþ, âïçèüåé íá ðüìå ìðñïóôü. Ôá ðñüóùðá óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñýðåé íá áíáíåþíïíôáé, ãéáôß Ýôóé ìüíï èá áðïöýãïõìå ôï ôýëìá. Ï Óýëëïãïò Ý åé áíüãêç áðü íýåò éäýåò. Ç ðáñáìïíþ ôùí ßäéùí áíèñþðùí öõóéêü åßíáé íá ðáñïõóéüæåé êáé öáéíüìåíá êüðùóçò. Íá ãßíïíôáé êáé ëüèç. ÁõôÜ üìùò ðñýðåé íá ëýãïíôáé äçìüóéá ãéá íá ìçí åðáíáëáìâüíïíôáé. Êáôáëáâáßíïõìå üôé ï ñüíïò üëùí ìáò åßíáé ðåñéïñéóìýíïò, üôé ç æùþ óôçí ÁèÞíá åßíáé äýóêïëç êáé ïé ìåôáêéíþóåéò áêüìç äõóêïëüôåñåò. Ëßãç êáëþ äéüèåóç ãéá ðñïóöïñü êáé ï ñüíïò èá âñåèåß. ÅîÜëëïõ üëïé áãáðüìå ôïí ôüðï ðïõ ãåííçèþêáìå êáé üëïé èýëïõìå íá ðñïùèþóïõìå ôïõò óêïðïýò ýðáñîçò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, ï âáóéêüôåñïò áðü ôïõò ïðïßïõò åßíáé ç äéáôþñçóç ôïõ äåóìïý ìáò ìå áõôüí ôïí ôüðï êáé ôïõò áíèñþðïõò ôïõ. ¾óôåñá áðü ôá ðáñáðüíù ðéóôåýïõìå üôé ðïëëïß áðü óáò èá äçëþóåôå ôçí õðïøçöéüôçôü óáò ãéá ôçí áíüäåéîç íýïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé èá ðüñåôå üëïé ìýñïò óôéò åêëïãýò ðïõ èá ãßíïõí ôçí ÊõñéáêÞ 18 Íïåìâñßïõ 2001 óôá Ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, Óôáäßïõ 39 áðü 9 ð.ì. Ýùò 5 ì.ì. (4ïò üñïöïò). μαστε ότι θα περιπλέξουν τα πράγματα. Ήδη η περιοχή αυτή φλέγεται. Στο Πακιστάν, στο Ιράκ και στις γύρω χώρες διεξάγονται συγκρούσεις με θύματα αμάχους. Σύμφωνα δε με δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Μπους, ο πόλεμος θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες αν το κρίνουν απαραίτητο και θα διαρκέσει μια δεκαετία (δεκαετής πόλεμος). Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα γίνει. Βέβαιο είναι ότι μια τέτοια πολιτική απόφαση όχι μόνο δεν θα πατάξει την τρομοκρατία, αλλά επιπλέον θα τη μεταστρέψει εναντίον λαών, χωρών και κινημάτων που αντιτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων ή που δεν συμφωνούν με την πολιτική και τη δράση τους. Τρομοκρατία και πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου θα τις πληρώσουν οι λαοί του κόσμου με τη ζωή τους, με την υποβάθμιση του βιοτικού τους ε- πιπέδου κλπ. Στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας θα κυριαρχήσει ο φόβος και ο πανικός των λαών του πλανήτη. Είναι επίσης βέβαιο ότι από κάθε πόλεμο κερδισμένες βγαίνουν μόνο οι πολεμικές βιομηχανίες, οι πολυεθνικές εταιρίες και γενικότερα το μεγάλο κεφάλαιο, που μοιράζονται τα λάφυρα του πολέμου, εντείνοντας την καταπίεση των ηττημένων αλλά και των κατοίκων των χωρών τους. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι σ αυτό τον πόλεμο αντιτίθεται μια μεγάλη μερίδα των Αμερικανών πολιτών που δέχθηκαν το τρομοκρατικό χτύπημα και καλούν την Κυβέρνησή τους να σταματήσει τον πόλεμο αμέσως. Επίσης, οι βετεράνοι του Βιετνάμ τάχθηκαν κατά του πολέμου και με δήλωσή τους ζητούν το σταμάτημά του. Ο πόλεμος αυτός στο όνομα της εξάρθρωσης της τρομοκρατίας βάζει σε αμφισβήτηση και αφαιρεί τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών. Ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου βρήκε την εφαρμογή του στις χώρες μέλη της ΕΕ, ό- που ψηφίστηκαν μια σειρά νόμοι και διατάξεις στο όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας, όπως Ευρωτρομονόμος, ευρωαστυνομία, (Συνέχεια στη σελ. 8) ÔÏ ÁÐÅÑ ÏÌÅÍÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Ç 28ç Ïêôùâñßïõ 1940 Ðïëëïß êïñõöáßïé äéáíïïýìåíïé êáé ëïãïôý íåò åîþñáí ôç óçìáóßá ôïõ ìåãüëïõ áõôïý êïóìïúóôïñéêïý ãåãïíüôïò. ÐïéçôÝò ôï óôé ïýñãçóáí êáé óýã ñïíïé êáëëéôý íåò ôï ìåëïðïßçóáí. Óõíåðþò ôá öôù Ü ìýóá ôïõ ðåæïý ëüãïõ ðïõ Ý ù óôç äéüèåóþ ìïõ äåí åßíáé éêáíü íá åðáñêýóïõí ãéá íá ðëýîïõí ôï åãêþìéï ôçò èñõëéêþò ÅðïðïéÀáò ôïõ Ôá ãåãïíüôá åßíáé óå üëïõò ìáò ãíùóôü. Äå èá ðù ôßðïôå êáéíïýñãéï. Åßíáé áíüãêç üìùò íá ôá åðáíáëáìâüíïõìå êáé íá ôá îáíáèõìïýìáóôå ãéáôß Ýôóé ôéìïýìå ôïõò ìåãüëïõò áõôïýò Þñùåò, ôïõò íåêñïýò ôïõ 40, ðïõ ìå ôï èüíáôü ôïõò åîáóöüëéóáí óå ìáò ôçí åëåõèåñßá êáé Ýãñáøáí íýåò óåëßäåò ôéìþò êáé äüîáò. Ôçí ôñßôç ðñùúíþ þñá ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ 1940 ï ôüôå êõâåñíþôçò ÉùÜííçò ÌåôáîÜò, åêöñüæïíôáò ôç âïýëçóç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, åßðå ôï ãíùóôü óå üëïõò ìáò Ï É Ýíáíôé ôùí ôáðåéíùôéêþí ðñïêëþóåùí êáé áðáéôþóåùí ôçò öáóéóôéêþò Éôáëßáò, ðïõ Þèåëå ôçí Üíåõ üñùí õðïôáãþ ìáò. ¹ôáí öõóéêü ïëüêëçñï ôï åëëçíéêü - èíïò íá åîåãåñèåß êáé íá âñïíôïöùíüîåé: (Συνέχεια στη σελ. 8) 6ç ÐÁÍÅÂÑÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÖÅÑÙÍ Ìå ìåãüëç åðéôõ- ßá ðñáãìáôïðïé- Þèçêáí óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ ôá å- ãêáßíéá ôçò 6çò ÐáíÝâñéáò ÁãñïôéêÞò êèåóçò Öåñþí áðü ôïí õ- ðïõñãü ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ê. ÃéÜííï Ðáðáíôùíßïõ, ðáñïõóßá ôïõ õöõðïõñãïý Oéêïíïìéêþí ê. Á- ðüóôïëïõ ÖùôéÜäç, ôïõ Ãåí. ÃñáììáôÝá ôçò ðåñéöýñåéáò Á.Ì.È. ê. Á. Ðáðáäüðïõëïõ, ôïõ ÍïìÜñ ç âñïõ ê. Ãåùñãßïõ Íôüëéïõ, ôïõ ÄçìÜñ ïõ Öåñþí ê. ÍéêïëÜïõ Ìáíïýóç, ÄçìÜñ ùí, åêðñïóþðùí áñ þí, åêèåôþí, áãñïôþí êáé åðéóêåðôþí. Åõëüãçóå ï Ìçôñïðïëßôçò Áëåîáíäñïõðüëåùò ê.ê. íèéìïò. Óôçí ïìéëßá ôïõ ï ÄÞìáñ ïò Öåñþí ôüíéóå: Êõñßåò êáé Êýñéïé, Åßíáé ìåãüëç ôéìþ ãéá ôçí ðüëç ìáò, ãéá ôï ÄÞìï ìáò, ãéá ôïõò êáôïßêïõò ìáò, íá Ý- ïõìå êïíôü ìáò ôïí Õðïõñãü ôçò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ôçò ðáôñßäáò ìáò, ôïí ê. ÃéÜííï Ðáðáíôùíßïõ, ãéá íá åãêáéíéüóåé ôçí 6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ êèåóç, ðïõ ãßíåôáé óôçí ðüëç ìáò, óôçí ðüëç ôùí Öåñþí. Ïé óêïðïß áõôþò ôçò Ýêèåóçò åßíáé: 1) Íá áíáäåßîåé ôïí äõíáìéóìü, ôá ðñïâëþìáôá êáé ôéò ðñïïðôéêýò ôçò ãåùñãßáò. 2) Íá áðïôåëýóåé ôï ðñþôï âþìá ìéáò óôåíüôåñçò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí æùíôáíþí ðáñáãùãéêþí äõíüìåùí ôïõ ðñùôïãåíïýò êáé ôïõ ìåôáðïéçôéêïý ôïìýá. 3) Íá áíáäåßîåé ôçí áíáãêç âåëôßùóçò ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ìýóá óôïí Åõñùðáúêü þñï. 4) Íá ðñïüãåé ôç óýã ñïíç áíôßëçøç ãéá ôç öõôïðñïóôáóßá ôçò ãåùñãéêþò ðáñáãùãþò, ìå ìýóá êáé ìåèüäïõò öéëéêýò ðñïò ôï öõóéêü ðåñéâüëëïí. 5) Íá åíçìåñþóåé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü óå èýìáôá ôçò äçìüóéáò õãåßáò ìå ôá õøçëþò ðïéüôçôáò ðáñáãüìåíá ãåùñãïêôçíïôñïöéêü ðñïúüíôá. 6) Íá áíáðôýîåé ôç óõíåñãáóßá ìåôáîý á- ãñïôþí êáé ðñïìçèåõôþí áãñïôéêþí åöïäßùí óýã ñïíçò ôå íïëïãßáò. 7) Íá ðñïùèþóåé ôéò óõëëïãéêýò ìïñöýò äñüóçò ôùí áãñïôþí. 8) Íá áíáäåßîåé üôé ç áíüðôõîç ôçò áãñïôéêþò ïéêïíïìßáò áðïôåëåß ôï âáóéêüôåñï èåìýëéï ãéá ôçí ïëïêëçñùìýíç êáé ôá ýññõèìç áíüðôõîç ôçò õðáßèñïõ. 9) Íá ðñïâüëëåé ôéò ïéêïôïõñéóôéêýò äõíáôüôçôåò ôçò õðáßèñïõ ìå âüóç ôïí éóôïñéêü áñ áéïëïãéêü êáé öõóéêü ìáò ðëïýôï. Ç 6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ êèåóç ðñïóöýñåôáé ùò ìïíáäéêþ åõêáéñßá ãéá ôçí ðñïâïëþ ôùí ðñïúüíôùí ôùí õðçñåóéþí êáé ôùí äñáóôçñéïôþôùí ôùí óõììåôå üíôùí öïñýùí, ãéá ôçí åíçìýñùóç ôùí áãñïôþí ãéá ôéò äñüóåéò ôùí åðé åéñþóåùí êáé ôùí öïñýùí êáé åíßó õóç ôùí äéáýëùí åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôïõò, ãéá ôçí áíüðôõîç óõíåñãáóéþí ìåôáîý ôùí åðé- (Συνέχεια στη σελ. 6)

2 ÓÅËÉÄÁ 2 Õóôåñïêëáóéêü óðßôé óôç Ìáñþíåéá ÈñÜêçò (ÓõíÝ åéá áðü ôï öýëëï 31) Ôïõ Ã. ÊáñáäÝäïõ Áñ éôýêôïíá-êáèçãçôþ ÁÐÈ ÌåôÜ áðü üëåò áõôýò ôéò ðáñáôçñþóåéò êáé óêýøåéò, ìðïñïýìå íá åðé åéñþóïõìå ôçí áðïêáôüóôáóç ôçò êüôïøçò ôïõ óðéôéïý. Óå ðñþôç öüóç, ðñï ùñïýìå óå óõìðëçñþóåéò ïé ïðïßåò åßíáé ðëþñùò ôåêìçñéùìýíåò. Ï áíäñþíáò ìðïñåß íá ðåñéëüâåé Ýíäåêá êñåâüôéá äéáóôüóåùí 1,80 0,90 ì. Óôï ðåñéóôýëéï ìðþêáí ìå óéãïõñéü ìüíï ïé êßïíåò ôçò ðáóôüäáò ãéá ôïõò ðáñáêüôù ëüãïõò: á) Ïé èåìåëéþóåéò ðïõ ïñßæïõí ôéò ðëåõñéêýò óôï- Ýò ôïõ ðåñéóôõëßïõ åßíáé õðïôõðþäåéò óå ó Ýóç ìå ôéò õðïèåìåëéþóåéò ôçò ðëåõñüò ôçò ðáóôüäáò. Äßíïõí ôçí åíôýðùóç üôé óôç èýóç áõôþ èá ðñýðåé íá õðþñ å ìüíï Ýíá ôïé Üñéï á- íôéóôþñéîçò ôùí ùìüôéíùí ðáôùìüôùí ôùí óôïþí ôïõ ðåñéóôõëßïõ, åðüíù óôï ïðïßï èá ðáôïýóáí ßóùò îýëéíïé êßïíåò êáé ü é ðýôñéíïé. Ï Âéôñïýâéïò åîüëëïõ áíáöýñåé 18 üôé óôï ðåñéóôýëéï ôïõ áíäñþíá, ìåñéêýò öïñýò ç êéïíïóôïé ßá ôçò ðáóôüäáò åßíáé øçëüôåñç êáé ìåãáëïðñåðýóôåñç, ïðüôå óôçí ðåñßðôùóç áõôþ ïíïìüæåôáé ñïäéáêþ. Ôï üôé õðüñ åé ìéá ôüóç íá îå ùñßóåé ç ðáóôüäá êáé íá áíåîáñôïðïéçèåß áðü ôï õðüëïéðï ðåñéóôýëéï, äéáðéóôþíåôáé: á) áðü ôç äéáöïñåôéêþ èåìåëßùóç ðïõ äéáðéóôþèçêå óôçí ðëåõñü áõôþ ôïõ ðåñéóôõëßïõ, â) áðü ôçí ýðáñîç ðáñáóôüäùí óôéò ãùíßåò ôçò ðáóôüäáò, ã) áðü ôï äéáöïñåôéêü âüèïò ôçò óôïüò ôçò ðáóôüäáò óå ó Ýóç ìå ôï âüèïò ôùí ðëåõñéêþí óôïþí, êáé ä) áðü ôç äéáöïñåôéêþ êåñüìùóç ðïõ èá ðñýðåé íá åß å, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá áíáóêáöéêü äåäïìýíá. Áí ðñïóðáèþóïõìå íá âüëïõìå êßïíåò äùñéêïýò (ðýôñéíïõò Þ îýëéíïõò) êáé óôéò ðëåõñéêýò óôïýò ôïõ ðåñéóôõëßïõ, âëýðïõìå ü- ôé ùñïýí ôýóóåñá ìåôáêéüíéá äéáóôþìáôá ß- óá ó åäüí ìå ôá ìåôáêéüíéá ôçò óôïüò ôçò ðáóôüäáò. Óôç äõôéêþ ãùíßá ôïõ óðéôéïý ç óõìðëþñùóç ôçò êüôïøçò Ýãéíå ìå óõíäõáóìü óôïé- åßùí ðïõ õðüñ ïõí êáé ôçò ðåñéãñáöþò ôïõ Âéôñïýâéïõ. Áí äå èïýìå óùóôþ ôç óêýøç ðïõ Ýãéíå ðñïçãïõìýíùò, üôé ç áðïññïþ ôùí íåñþí ôçò âñï Þò êáé ç óõíý éóç ôïõ ðëáêüóôñùôïõ ôçò áõëþò ôïõ ãõíáéêùíßôç ïäçãïýí ðñïò ôçí åßóïäï ôïõ óðéôéïý, ôüôå ó áõôþ ôç èýóç èá Ý- ïõìå ôïí èõñþíá Þ èõñùñþíá ìå ôéò äýï èýñåò ðïõ áíáöýñåé ï Âéôñïýâéïò 19 êáé óôéò ðëåõñýò ôïõò óôáýëïõò êáé èõñùñåßï. ÂÝâáéá ùò ðñïò ôéò ïíïìáóßåò ôùí âïçèçôéêþí þñùí èá ìðïñïýóáí íá ãßíïõí äéüöïñïé óõíäõáóìïß. Áõôü üìùò ðïõ Ý åé óçìáóßá åßíáé üôé üëïé áõôïß ïé âïçèçôéêïß þñïé âñßóêïíôáé óôï íïôéïäõôéêü ôìþìá ôïõ óðéôéïý (äçëáäþ óôñáììýíïé ðñïò ôá ÂÁ óå áíôßèåóç áðü ôïõò êýñéïõò þñïõò ôïõ), êáé ìáæß ìå ôïí ïßêï áðïôåëïýí ìéá åíüôçôá, äçëáäþ ôïí ãõíáéêùíßôç, üðùò áõôüò áíáöýñåôáé óôéò ãñáðôýò ðçãýò. Ãéá ôïí áíäñþíá ôïõ åëëçíéêïý óðéôéïý ï Âéôñïýâéïò áíáöýñåé üôé õðüñ ïõí îåíþíåò, âéâëéïèþêåò, ðéíáêïèþêåò. Ðñïöáíþò ï Âéôñïýâéïò áíáöýñåôáé óå ìåãáëýôåñá óðßôéá êáé ïðùóäþðïôå ìåôáãåíýóôåñçò åðï Þò. Ó åôéêü ìå ôç ñïíïëüãçóç ôïõ óðéôéïý äåí åßíáé åýêïëï íá äéáôõðùèåß ìéá óßãïõñç Üðïøç, ìéá ðïõ ç ðëïýóéá êåñáìéêþ êáé ôá õðüëïéðá áíáóêáöéêü åõñþìáôá äåí Ý ïõí á- êüìá ìåëåôçèåß áñêåôü óå ó Ýóç ìå ôéò óôñùìáôïãñáößåò. ÃåíéêÜ ìüíï ìðïñïýí íá ãßíïõí ïé ðáñáêüôù ðáñáôçñþóåéò: á) Ôá íïìßóìáôá ñïíïëïãïýíôáé áðü ôá ìýóá ôïõ 4ïõ ìý ñé ôá ìýóá ôïõ 2ïõ áé. ð.. ÑùìáúêÜ íïìßóìáôá äåí õðüñ ïõí. ïõìå üìùò ëßãá âõæáíôéíü áðü ðåñéï Ýò ôïõ óðéôéïý, üðïõ ôá óôñþìáôá Þôáí äéáôáñáãìýíá. â) ÊïììÜôéá áðü áêñïêýñáìá ìå áíèýìéï êáé Ýëéêá, êáèþò êáé äýï ïëüêëçñá á- êñïêýñáìá, èá ìðïñïýóáí, ìå ìéá ðñþôç ðñïóýããéóç, íá ñïíïëïãçèïýí óôï ôýëïò ôïõ 4ïõ áé. ð.. íá êïììüôé áðü êïñéíèéáêü óôñùôþñá ôçò ðñþôçò óåéñüò (çãåìüíáò êýñáìïò), ðïõ öýñåé æùãñáöéóìýíï øåõäïìáßáíäñï, äåí åßíáé åýêïëï íá ñïíïëïãçèåß ìå áêñßâåéá, ãéáôß åßíáé Ýíá óôïé åßï ðïõ ôï óõíáíôïýìå óå ðïëëýò åðï Ýò. ã) Ìýîá ëõ íáñéïý áèçíáúêïý ôýðïõ ðïõ âñýèçêå óôïí áíäñþíá, ñïíïëïãþèçêå áðü Ï ÍÁÏÓ ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÔÁÎÉÁÑ ÙÍ ÓÔÁ ÌÏÓ ÏÍÇÓÉÁ Ìéá åêêëçóßá óôá ðáñüëéá ôçò Ì. Áóßáò ðñïóðáèåß íá óôáèåß üñèéá ËõðÜóáé êáé èõìþíåéò ìå ôï ðïõ áíôéêñýæåéò Ýíá èáõìüóéï Ýñãï áñ éôåêôïíéêþò íá åßíáé Ýôïéìï íá êáôáññåýóåé. Ôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ôùí Ôáîéáñ þí óôá Ìïó ïíþóéá ïñôáñéáóìýíï, óôïí ßóêéï åíüò äýíäñïõ äåìýíï Ýíá óõìðáèýò ôåôñüðïäï. íá üìïñöï åîùôåñéêü ïéêïäüìçìá ùñßò ü- ìùò ðáñüèõñá, ç êýñéá åßóïäïò ôçò åêêëçóßáò êëåéäùìýíç, ç ðëáúíþ ðüñôá óå öýñíåé óôï åóùôåñéêü åíüò ïéêïäïìþìáôïò ðïõ åëü éóôá èõ- ìßæåé åêêëçóßá. Êïëþíåò êáé ôïß ïé ìå âáèéýò ñùãìýò ëåò êáé Ý ïõí êôõðçèåß áðü óåéóìü 10 ñß ôåñ. Ôï äüðåäï ùìüôéíï, ïé ôïß ïé äåß íïõí üôé êüðïôå õðþñ áí áãéïãñáößåò. ¼ðïõ áõôýò åßíáé êüðùò åõäéüêñéôåò, âëýðåéò ôç âåâþëùóç ðïõ Ý ïõí õðïóôåß åéäéêü ôá ðñüóùðá ôùí Áãßùí. Êáé åêåß ðüíù áðü ìéá åóï Þ, ðïõ ðñýðåé íá Þôáí ôï äýï ðçãýò: ìåôáîý 360 êáé 290 ð.. (áèçíáúêþ áãïñü. Greek lamps, ôýðïò 25Á) Þ áðü 4ï ìý ñé ìýóá 3ïõ áé. ð.. (óåéñü ôïõ Âñåôáíéêïý Ìïõóåßïõ). ä) ÊïììÜôéá áðü ôçí ðþëéíç ëåêüíç ôïõ ðåñéññáíôçñßïõ èá ìðïñïýóáí íá ñïíïëïãçèïýí óôïí 4ï áé. ð.. å) Ôï äüðåäï ôïõ áíäñþíá åßíáé êáôáóêåõáóìýíï ìå øçößäåò êáé ü é ìå âüôóáëá. Ôá øçöéäùôü äüðåäá åßíáé êáôü êáíüíá ìåôáãåíýóôåñá ôùí âïôóáëùôþí. Èá ìðïñïýóå üìùò íá ìçí áíþêåé óôçí áñ éêþ öüóç ôïõ óðéôéïý áëëü íá Ýãéíå áñãüôåñá 20. ÅîÜëëïõ, ü- ðùò èá äïýìå ðáñáêüôù óôéò êáôáóêåõýò ôùí äáðýäùí, õðüñ ïõí åíäåßîåéò üôé ç êáôáóêåõôþ ôùí åðé ñéóìüôùí ôùí ôïß ùí ôïõ áíäñþíá ðñïçãþèçêå áðü áõôþ ôïõ øçöéäùôïý äáðýäïõ. ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ 18. Âéôñïýâéïò, VI, VII Âéôñïýâéïò, VI, VII Ç ê. Ð. Áóçìáêïðïýëïõ-ÁôæáêÜ ñïíïëïãåß ôï øçöéäùôü ôçò Ìáñþíåéáò óôï 2ï ìéóü ôïõ 3ïõ áé. ð.. (Óõíå ßæåôáé) éåñü ôçò åêêëçóßáò, Ýíá óêüóéìï ôïõ ôïß ïõ êüíåé ôï ó Þìá ôïõ óôáõñïý. ºóùò ìüëéóôá ôï ìïíáäéêü óçìüäé ðïõ ó çìáôßæåôáé ãéá íá èõìßæåé üôé êüðïôå áõôü åäþ Þôáí åêêëçóßá... Êáé ç ðñüóöõãáò ãõíáßêá ïé ðñüãïíïß ôçò Þëèáí ìå ôçí áíôáëëáãþ áðü ôçí ÊñÞôç (êñõðôï ñéóôéáíþ) ðïõ ìáò äßíåé êåñéü ãéá íá áíüøïõìå óå õðïäï Ýò áðü Üììï ðïõ ñçóéìåýïõí ùò ìáíïõüëéá. Ñáãßæåé ç êáñäéü, ôá äüêñõá ôñý ïõí. ÓêÝðôåóáé ôé Ýöôáéîå^ ßóùò Ýôóé ôï Þèåëå ç ìïßñá ôùí ÅëëÞíùí ôçò Ì. Áóßáò, ç éóôoñßá, ç áðëçóôßá ôùí «óõììü ùí» ìáò íá ìýíåé áõôþ ç åêêëçóßá, ßóùò êáé äåêüäåò Üëëåò å- êåß óôá ôïýñêéêá ðáñüëéá, ëåçëáôçìýíç, áëåéôïýñãçôç, ùñßò ðéóôïýò, îå áóìýíç, Ý- íá êïõöüñé ðïõ áíôéóôýêåôáé óôï ñüíï êáé óôçí åãêáôüëåéøç. Ìáò Ýêáíå åíôýðùóç üôé ôçí åðéóêýðôïíôáé êáé Ôïýñêïé ôïõñßóôåò, ðïõ, äõóôõ þò, ìåñéêïß áó çìïíïýóáí êáé ìüëéóôá ðñïêëçôéêü üôáí áíôéëþöèçêáí ôçí ðáñïõóßá ñéóôéáíþí. ëëïé üìùò ìéìïýìåíïé åìüò Üíáâáí êåñéü. ¼ðùò ìáò ðëçñïöüñçóáí, ïé ôïõñéóôéêïß ïäçãïß ôçí áíáöýñïõí ùò áîéïèýáôï. Ôé åéñùíåßá! íá áîéïèýáôï õðü êáôüññåõóç... Öýãáìå üëïé áðü åêåß ìå ìéá õðüó åóç üôé ðñýðåé êüôé íá êüíïõìå, Ýóôù êáé ôþñá, íá ðñïëüâïõìå. Íá âïçèþóïõìå ìå ü,ôé ìýóá ìðïñïýìå ôçí áðïêáôüóôáóç áõôþò ôçò ôüóï ùñáßáò åêêëçóßáò. Ïé öùôïãñáößåò ðïõ äçìïóéåýïõìå ßóùò äåí ìðïñïýí íá åðéâåâáéþóïõí ôïõ ëüãïõ ôï áëçèýò. Ïé åéêüíåò üìùò ðïõ áðïôõðþèçêáí óôç ìíþìç üëùí ìáò üóïé ôçí åðéóêåöôþêáìå äåí èá óâþóïõí åýêïëá. Èá óõìðáñáóôáèïýìå óôçí ðñïóðüèåéá ðïõ îåêéíüåé ï Óýëëïãïò ìå äéáâþìáôá ðñïò ôïõò áñìüäéïõò, åëðßæïíôáò óôçí åõáéóèçôïðïßçóþ ôïõò. Ìáñßá Ëáæßäïõ-Êáôóåëßäïõ ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÆÙÇ ÌÁÓ ÁÃÁÐÙÍÔÁÓ ÔÏ ÊÁÉ ÖÑÏÍÔÉÆÏÍÔÁÓ ÔÏ, ÕÐÅÑÁÓÐÉÆÏÌÁÓÔÅ ÔÏ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÄÉÊÏ ÌÁÓ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÁÓ OIKONOMIKH ENIÓ ÕÓÇ Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για την εφημερίδα οι εξής συμπατριώτες μας: Πούλος Πασχάλης δρχ Καρυπίδης Στάθης Ζουρνά Μαρίκα Χιονίδου Κατερίνα Κυριακίδου Νίτσα Κατσικά Δέσποινα Γκανίδης Στέφανος Μανουσόπουλος Στέλιος Καμηλαρίδης Χρυσόστομος Γκόγκος Γεώργιος Μόραλη Αναστασία Κυνηγετικός Σύλλογος Φερών Ναλμπάντης Δημοσθένης Καρακατσιάνης Γεώργιος Τατάρας Νικόλαος Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί όλους θερμά. ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ ÃÁÌÏÉ Áñ Ýò Óåðôåìâñßïõ Ýãéíå ï ãüìïò ôçò ÊÝëõò Ðåñôóßíç, ëáôñåõôþò êüñçò ôçò Ìáñßáò êáé ôïõ ñéóôüäïõëïõ Ðåñôóßíç. Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá, ç óõìðáôñéþôéóóü ìáò Åëåõèåñßá ÌáêñÞ ðüíôñåøå ôïí áãáðçôü ôçò ãéï Âáóßëç Âüìâá. Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç Ó.Å. ôçò åöçìåñßäáò åý ïíôáé óôïõò íåüíõìöïõò íá æþóïõí, íá åõôõ Þóïõí êáé óôïõò ãïíåßò ôïõò íá ôïõò áßñïíôáé. ÈÁÍÁÔÏÉ Óôéò 15 Éïõëßïõ Ý áóáí ôç æùþ ôïõò óå èáíáôçöüñï áôý çìá ç óõìðáôñéþôéóóü ìáò áðü ôïí Ðüñï öç Ìáëôåðéþôïõ, ï óýæõãüò ôçò êáé ç êüñç ôïõò. Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò åêöñüæåé ôçí ïäýíç êáé ôá èåñìü ôïõ óõëëõðçôþñéá óôïõò ïéêåßïõò ôïõò. ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôýò ôçò åöçìåñßäáò ìáò Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò ¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó ýóåôå ïéêïíïìéêü ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá êáôáèýôåôå ôá ñþìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/ Ðáñáêáëïýìå, üóïé ñçóéìïðïéåßôå ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á- íáãñüöåôå êáèáñü ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñüöïõí êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé ôçí ðüëç êáôüèåóçò, ãéá íá óáò óôýëíïõìå ôçí áíôßóôïé ç áðüäåéîç. ÉäéïêôÞôçò: Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí & Ðåñéöåñåßáò Í. âñïõ «ÂÞñá» Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá Ôçë Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò: ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá Ôçë ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé: ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ Êáíäýëç Ìáñßá Ëáæßäïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ ÔñéÜäá Ðïýëïò Ðáó Üëçò Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá ÅðéìÝëåéá Ýêäïóçò: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ ÈåìéóôïêëÝïõò 31, ÁèÞíá Ôçë

3 ÓÅËÉÄÁ 3 ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÇ ÈÑÁÊÇ & ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ (14-26/8/2001) Ïäïéðïñéêü óôéò ðéï üìïñöåò ðáëéýò êáé íýåò ðáôñßäåò ¼ ôáí Ýíá âñüäõ ôïõ åéìþíá ç áãáðçìýíç ìïõ ößëç Ìáñßá Ëáæßäïõ ìáò ìßëçóå óôçí ïìüäá BéâëéïèÞêçò ôçò ÄÜöíçò ãéá ìéá åêäñïìþ ðïõ èá ãéíüôáí ôï êáëïêáßñé á- ðü ôïí Óýëëïãï ôùí Öåñéùôþí óôçí Ôïõñêßá, êïéôá ôþêáìå êáé óêåöôþêáìå ðùò «ùñáßá èá Þôáí Ýíá ôáîßäé óôç Ôïõñêßá». ôóé áðëü! Ðüóï Ýîù ðýóáìå, ôï äéáðßóôùóá áñãüôåñá. ¼ëï ôï åéìþíá êáé ôçí Üíïéîç ìáò Ýöåñíå ç Ìáñßá ðñïãñüììáôá ôçò åêäñïìþò, êüèå öïñü êáé ðåñéóóüôåñï âåëôéùìýíá. Ìüëéò áðïäå üìáóôáí êáé óõíçèßæáìå ôï Ýíá, óå ëßãåò ìýñåò ìáò åñ üôáí ôï åðüìåíï ðïëý êáëýôåñï, ìå ðåñéóóüôåñåò åðéóêýøåéò êáé, ù ôïõ èáýìáôïò, ëéãüôåñá ñþìáôá. ¼ëï ôï êáëïêáßñé äåí óõæçôïýóáìå ãéá ôßðïôå Üëëï ðáñü ãé áõôü ôï ôáîßäé. Ðñéí áêüìç áñ ßóåé åß áìå îåêéíþóåé. ¼óï ðëçóßáæáí ïé ìýñåò, ï ðõñåôüò ôçò áíõðïìïíçóßáò áíýâáéíå ó åäüí óôá ßäéá å- ðßðåäá ìå ôï Üã ïò ôçò Ìáñßáò íá ðüíå üëá êáëü. íá üìïñöï êáëïêáéñéíü ðñùéíü îåêéíþóáìå ìå ôï ðïýëìáí ãéá ôçí Áëåîáíäñïýðïëç. ÃíùñéóôÞêáìå ïé íýïé óõíôáîéäéþôåò, áéñåôéóôþêáìå ïé ðéï ðáëéïß, îå Üóáìå ðïëý ãñþãïñá ôéò çëéêßåò, ôá ðñïâëþìáôá ðïõ áöþíáìå ðßóù, êáé ìå ôç âïþèåéá ôùí ãõíáéêþí ôïõ Óõëëüãïõ, ãßíáìå ìéá ìåãüëç ðáñýá. Áðü êåé êáé ðýñá áðïãåéùèþêáìå. ¼ôá öôüóáìå óôéò ÖÝñåò êáé åßäáìå ìå ðüóç áãüðç ìáò ðåñßìåíáí Üíèñùðïé ðïõ äåí ìáò Þîåñáí, åíèïõóéáóôþêáìå. Ìáò ðñüóöåñáí ôçí êáëýôåñç äéáìïíþ, ìáò Ýäåéîáí ü,ôé êáëýôåñï Ý åé áõôü ôï üìïñöï êïììüôé ôïõ ôüðïõ ìáò. ÓõãêéíçèÞêáìå êáé áðïñþóáìå. Åßìáóôå áêüìç öéëüîåíïò êáé æåóôüò ëáüò ü- ôáí ìáò âãüëåéò áðü ôá êïõôéü ôçò ðüëçò. Ïé ÖÝñåò åßíáé Ýíáò ôüðïò ðïëý æùíôáíüò, ðïëý üìïñöïò, ìå öõóéêýò ïìïñöéýò êáé ðïëéôéóôéêýò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôï óðïõäáéüôåñï ôïí áãáðïýí êáé ôïí íïéüæïíôáé ôüóï ïé Üíèñùðïé ðïõ ìýíïõí åêåß, üóïé êé åêåßíïé ðïõ ìýíïõí ìáêñéü ôïõ. Êáé Ý ïõí äßêéï! Ôïõò êáôáëáâáßíù. Ç áßóèçóç üôé ðïëý êïíôü âñßóêïíôáé ôá åõáßóèçôá óýíïñá êáé óå áðüóôáóç áíáðíï- Þò Ýíá êñüôïò, ü é ðüíôá öéëéêü, êüíïõí á- êüìç êáé ôïí åðéóêýðôç íá èýëåé íá ôï ðñïóôáôåýóåé. Ôé íá ðñùôïáíáöýñù; Ôï ïíåéñåìýíï ÄÝëôá ôïõ âñïõ; Ôï äüóïò ôçò ÄáäéÜò; Ôá üìïñöá ëïõôñü; Ôï èåáôñüêé ìýóá ó Ýíá öõóéêü êáëáßóèçôï ðåñéâüëëïí, ôï üìïñöï ìïíáóôþñé ðïõ ìáò öéëïîýíçóå ìýóá óôçí çóõ- ßá ôïõ äüóïõò ôüóï êïíôü êáé ôüóï ìáêñéü áðü ôçí ðüëç; Ôçí áãüðç; ôçí öéëßá êáé ôçí öéëïîåíßá ôïõ Ìçôñïðïëßôç Íéêçöüñïõ, ðïõ öñüíôéóå íá êüíåé ôçí ðáñáìïíþ ìáò Üíåôç êáé åíäéáöýñïõóá; ÈÝëù íá áíáöåñèþ ó áõôü ôï èáýìá ðïõ ëýãåôáé ÄÝëôá ôïõ âñïõ. Óôç äéáäñïìþ ìå ôéò âüñêåò, ôéò ðëüâåò, ìýóá áðü ôá äáíôåëùôü õäüôéíá ìïíïðüôéá ôïõ ìå ôá ôüóá åßäç ðïõëéþí äßðëá ìáò íá æïõí Þóõ á êáé íá áíáðáñüãïõí ôï åßäïò ôïõò ìå ôç óïößá êáé ôç óýíåóç ðïõ ôá ðñïßêéóå ç öýóç, óå ðåßóìá ôùí êõíçãþí; Óôçí áãüðç êáé ôçí ðåñçöüíåéá ôïõ íôüðéïõ âáñêüñç ðïõ ìáò ôá åîçãïýóå èýëïíôáò íá ôá áãáðþóïõìå üóï êé åêåßíïò. ñåéüæïíôáí üìùò! Óôá íåõñþäç üìïñöá Üãñéá Üëïãá íá êáëðüæïõí ìðñïóôü óôá Ýêðëçêôá ìüôéá ìáò, áäéüöïñá ãéá ìáò, ãéá ôç æùþ ðïõ êüíïõìå, ôïõò ôüðïõò ðïõ åðéëýîáìå íá æïýìå, ôç öèïñü ðïõ åðéâüëáìå óôï åßäïò ìáò, åí ïíüìáôé ôçò Üíåóçò êáé ôçò åîýëéîçò. ¼ôáí âãþêáìå áðü ôï ÄÝëôá, Ýíéùóá Üëëïò Üíèñùðïò. Æýãéóá ðüëé ôç æùþ ìïõ, Ýêñéíá ôéò êéíþóåéò ìïõ, ìýôñçóá ôéò áðþëåéýò ìïõ êáé ðþñá íýåò áðïöüóåéò, êáëýôåñåò, ðéï áíèñþðéíåò, ðéï öõóéêýò. Êáé ðñýðåé íá ðù ðùò ìýóá ó üëá áõôü ç Ìáñßá, ç ÂÝôá, ç Ôáóïýëá, ôñéãýñéæáí óáí ôéò ìýëéóóåò ìþðùò ìáò ëåßøåé êüôé. ÌÞðùò êáé äåí äïýìå êüðïéï óçìåßï ôïõ ôüðïõ, ìþðùò Ý ïõìå êüðïéï ðñüâëçìá, áêïýñáóôåò êáé ìå Üã ïò. Ôçí åðïìýíç îåêéíþóáìå ãéá ôçí ðáëéü ìïõ ðáôñßäá, ôçí Ôïõñêßá. ÐÞãá íá âüëù óå ôüîç ôéò åéêüíåò ðïõ ì áõôýò ìå ìåãüëùóáí ïé ãïíåßò ìïõ, ïé ðñüóöõãåò. Íá íéþóù ôá üìïñöá êáé ôá óêëçñü ðïõ Ýæçóáí ó Ýíá ôüðï üìïñöï, åýöïñï êáé åõëïãçìýíï. Ç ðñþôç åéêüíá áðü ôçí Áäñéáíïýðïëç ìå ôá ðáëéü óðßôéá ôùí ÅëëÞíùí, ìå ôç ìõñùäéü ôùí ðáôñéêþí áíáìíþóåùí, ìå ôá ôæáìéü êáé ôéò ðáëéýò åêêëçóßåò, ãñïèéü óôï óôïìü é. Ðïý ôåëåéþíåé ç öáíôáóßá, ïé áöçãþóåéò, ôá âéþìáôá, êáé ðïý áñ ßæåé ç ðñáãìáôéêüôçôá; ¼ëá áíüêáôá, ðáñüîåíá êáé üìïñöá. Ïé ðñþôåò äåéëýò óõíáëëáãýò. Åðüìåíï âþìá ç Êùíóôáíôéíïýðïëç. «ÔÉ íá ðù åãþ ãéá ôçí Ðüëç, ôçí üìïñöç; Ôçí ðëáíåýôñá, ôçí éóôïñéêþ. Ôé íá ðù ãéá ôçí Áãéá-ÓïöéÜ, ôï Ðáôñéáñ- åßï, ôï Ìðáëïõêëß, ôï Âüóðïñï, ôï ÐÝñáí; Ôá ðáíýìïñöá Ðñéãêçðüííçóá;» Èá èåëá íá ìåßíù ðåñéóóüôåñï, íá ôñéãõñßóù ôá äñïìüêéá, íá ãíùñßóù áõôüí ôïí ëáü ðïõ Þôáí ðïëý öéëéêüò ãéá ìáò. Íá ôïõò ðù êáé íá ìïõ ðïõí. Ïé ìýñåò ëßãåò, ôï ðñüãñáììá óïöü ìåëåôçìýíï, íá äïýìå üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñá, íá ìçí Üóïõìå ôßðïôá. Ößëåò ìïõ, ôïõ Óõëëüãïõ, åóåßò ðïõ êïõñáóôþêáôå íá ìáò êëåßóåôå ðïëõôåëþ îåíïäï åßá êé åìåßò ôá ñçóéìïðïéïýóáìå ãéá íôïõò êáé ýðíï ìüíï. Êáé ðüëé Ýîù. Ôï ôáîßäé óõíå ßóôçêå óôçí ðáíýìïñöç Óìýñíç ìå ôéò áíáôñé éáóôéêýò áöçãþóåéò ü- óùí Ýãéíáí óôéò ðáñáëßåò ôçò, ìå ôï åðéâëçôéêü áêüìç êáé óþìåñá ÄéïéêçôÞñéü ôçò íá ìáò êïéôü êáé íá èõìüôáé. Ðþò ìðïñåß áõôþ ç æùþ íá Ý åé ôüóï êïíôü ôï üìïñöï êáé ôï Üó çìï, ôï áíèñþðéíï ìå ôï áðüíèñùðï, ôçí ÅéñÞíç ìå ôç âßá, êáé ìåéò íá êüíïõìå îáíü êáé îáíü ôá ßäéá ëüèç! Ôé íá ðù ãéá ôçí íôåëéêüôç Ðñïýóóá, ôéò éóôïñßåò ðïõ áöçãïýíôáé ç öåóóïò, ç ÐÝñãáìïò, ç Ôñïßá! Ôï îüöíéáóìá, üôáí âëýðåéò ôé Ýöôéáîáí êé Üöçóáí áõôïß ïé Üíèñùðïé ðïõ ëýãïíôáé ëëçíåò êáé ðïõ åêåß Ýíéùóá ðåñþöáíç ðïõ åßìáé êé åãþ ìßá áð áõôïýò. Ôï ðáíýìïñöï Áúâáëß Þôáí ï ôåëåõôáßïò ìáò óôáèìüò êáé ôï áðï áéñåôéóôþñéï ãëýíôé Þôáí ãëõêüðéêñï. Ôï Ýâëåðåò ðùò äåí èýëáìå íá öýãïõìå, íá áöþóïõìå ðßóù áõôüí ôïí ôüðï ðïõ ìáò ìüãåõå êáé ìáò ðïíïýóå. Ïýôå ôç óõíôñïöéü ìáò ðïõ Þ- ôáí ü,ôé êáëýôåñï ìáò Ýôõ å. ¼ëá Þôáí ìýóá óôï ìõáëü êáé óôçí êáñäéü ìáò, öõëáãìýíá, ðïëýôéìç óõãêïìéäþ. Ìüíï ìå ôç óõíôñïöéü ìáò ìðïñïýóáìå íá ôá ìïéñáóôïýìå. Ìáò Ýäåíáí ïé ßäéåò åéêüíåò, ôá ßäéá óõíáéóèþìáôá. Óôéò ÖÝñåò ðüëé ç ßäéá åãêüñäéá õðïäï Þ, ç ßäéá áãüðç áðü ôïõò áíèñþðïõò ôçò. Ôï ðñùß ï ùñéóìüò áðü ôïõò íýïõò ößëïõò ìáò êáé ç óõíý åéá ôïõ ÅÂÑÏÓ - ÔÏÕÑÊÉÁ - ÓÁÌÏÈÑÁÊÇ KÜðïéåò óêýøåéò áðü ôçí åêäñïìþ ìáò óôçí Ôïõñêßá Σ υμμετείχα και εγώ με την παρέα των Δαφνιωτών στην εκδρομή που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών, στην Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Γνωρίζοντας από πολλά χρόνια τη Μαρία Κατσελίδου, την Λαζίδου για τους φεριώτες, ήμουν βέβαιη ότι η εκδρομή θα ήταν καλά οργανωμένη και επιτυχής. Οι προβλέψεις μου ε- παληθεύτηκαν. Η επιτυχία της εκδρομής ξεπέρασε τα όρια μιας «καλά οργανωμένης εκδρομής» και έγινε εκδρομή μιας παρέας παλιόφιλων που ο συγχρωτισμός τους κάνει να σκέπτονται όλοι σαν ένας και αντίστροφα. Γυρίσαμε ενθουσιασμένοι ελπίζοντας και ευχόμενοι επανάληψή της, ίσως όχι πάλι στα ίδια μέρη, αλλά κάπου όπου πάλι θα συνδυάζονταν οι μνήμες με τη γνώση και η ευχαρίστηση με τη συγκίνηση. Τις Φέρες δεν τις είχα επισκεφθεί ποτέ, τις γνώριζα σαν πατρίδα της Μαρίας. Μου έκανε εντύπωση η ανάπτυξη αυτής της μικρής παραμεθόριας πόλης. Μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πολιτισμό, μεράκι δημιουργίας και υπαρκτή ακόμη την περίφημη ελληνική φιλοξενία. Σπίτια καθαρά με αυλές και μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια. Πράσινο παντού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέατρο, λαογραφικό μουσείο, σε συνδυασμό με τα βυζαντινά μνημεία σε καλούν να επιστρέψεις με χαρά μόλις σου δοθεί η ευκαιρία. Η πλειονότητα των συνταξιδιωτών μου ή- ταν γυναίκες και από αυτές οι περισσότερες φεριώτισσες. Θα αναφερθώ λοιπόν εγώ μια νότια, παλαιοελλαδίτισσα, μόνο σ αυτές και ας μου το επιτρέψουν οι υπόλοιπες. Γνώρισα φεριώτισσες δύο, τουλάχιστον, γενεών και θα έλεγα δύο «κόσμων». Αυτές που παρέμειναν στον τόπο τους και αυτές που ζουν στην Αθήνα (με το ένα πόδι, το άλλο προφανώς στις Φέρες βρίσκεται). Το δείγμα νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό και στατιστικά επαρκές, ώστε να τολμήσω να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους λοιπόν νομίζω ότι είναι η εξυπνάδα. Γυναίκες φύσει ευφυείς. Καθοριστικό προσόν που μαζί με την ανατροφή και την παιδεία διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Γυναίκες σύγχρονες, καταρτισμένες, ενημερωμένες, με πλατιά σκέψη, ανοικτούς ορίζοντες, με θέση και άποψη που δεν την επιβάλλουν αλλά την θέτουν υπό συζήτηση. Θα θυμάμαι πάντα τον τρόπο που η Βέτα ή η Τασούλα πρότειναν κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, με σκοπό πάντα να το βελτιώσουν. ôáîéäéïý ãéá ôç äéêþ ìáò óõíôñïöéü áðü ôçí ÁèÞíá ãéá ôç ÓáìïèñÜêç. Åêåß âñþêáìå Üëëá ôïðßá, Üëëåò ïìïñöéýò, Üëëåò óõíþèåéåò, ìá ôïõò ßäéïõò áíèñþðïõò, ôá éäéá ðñïâëþìáôá. Ðþò íá óå åõ áñéóôþóù êáëþ ìïõ ößëç Ìáñßá ðïõ ìå Ýöåñåò ó áõôþ ôçí åêäñïìþ, ðïõ ìïõ ãíþñéóåò ôüóïõò áíèñþðïõò, ôüóïõò ôüðïõò! Ðþò íá óå åõ áñéóôþóù ðïõ ìå Üöçóåò íá ôá áðïëáýóù üëá áõôü ùñßò íá óêýðôïìáé ôá ðñáêôéêü ðïõ ôá öïñôþèçêåò åóý, ùñßò íá äý åóáé Ýíá åõ áñéóôþ, Ýôóé óáí íá ìïõ ôï ñùóôïýóåò êé åóý êáé ïé Üëëåò ãõíáßêåò ôïõ Óõëëüãïõ óáò! Íéþèù óáí «Åðßôéìï ÌÝëïò» ôïõ Óõëëüãïõ óáò. ôóé äåí ëýãïíôáé áõôïß ðïõ äåí êáôüãïíôáé áðü êüðïéï þñï, áëëü èýëïõí íá áíþêïõí ó áõôüí; Óáò åõ áñéóôþ üëïõò êáé íá óôå êáëü. ÄÝóðïéíá ÌåíÝãïõ Όπως θα θυμάμαι μια άλλη φεριώτισσα, που όταν έμαθε ότι πολλές από μας είμαστε μέλη της ομάδας ανάγνωσης της Δάφνης, μου πρότεινε να ασχοληθούμε με τη Μαριάννα Κορομηλά, που εκτιμούμε παρακολουθώντας την α- πό χρόνια, τεκμηριώνοντας μου το γιατί. Ήταν όλες αξιοπρεπείς, συνετές και με έμφυτη ευγένεια. Καμιά παρεξήγηση, καμιά δυσαρέσκεια δεν προέκυψε σε αυτό το μακρύ πολυήμερο ταξίδι. Η καλή διάθεση, το κέφι και η γενναιοδωρία το χαρακτήρισαν. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που παρακολουθούσαν τις ξεναγήσεις. Όλες μπροστά για να μη χάσουν τίποτε απ αυτά που θα έπρεπε να δουν ή που θα έλεγε ο ξεναγός μας. Οι περισ- σότερες ήταν επαρκώς ενημερωμένες και διακριτικά συμπλήρωναν με λεπτομέρειες. Υπήρχε ηλικιωμένη φεριώτισσα που με μεγάλη προσπάθεια ακολουθούσε μέσα στην αυγουστιάτικη ζέστη, κάτω από τον καυτό ήλιο, όλες τις ξεναγήσεις, όνειρο ζωής γι αυτή, το προσκύνημα στη γη των γονιών της. Είδα τη συγκίνησή τους, όταν επισκεφτήκαμε την Αγια-Σοφιά, το Πατριαρχείο, το Μπαλουκλί, τη Χάλκη. Μέσα στον κατεστραμμένο ναό των Ταξιαρχών, στο Αϊβαλί, την οδύνη που νιώσαμε τη σταμάτησε μια αποφασιστική φωνή φεριώτισσας: «Ας προσπαθήσουμε ό- λοι μαζί να σωθεί αυτό το μνημείο!», κι άρχισε ξαφνικά να αχνοφέγγει μια σπίθα ελπίδας. Ναι, ίσως όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Τούτος ο ωραιότατος επιβλητικός ναός που στέκει αγέρωχος, αν και τόσο κακοπαθημένος από τους ανθρώπους και τη φύση, με μόνο στολίδι κάποιες αγιογραφίες, σιωπηλός μάρτυρας της κοινωνικής ζωής αλλά και των παθημάτων μιας πρώην σφύζουσας ελληνικής πόλης, πρέπει κάποια μέρα να ξαναλειτουργήσει. Και τότε θα ήθελα, θα ευχόμουν όλοι μαζί πάλι να είμαστε εκεί... Όπως θα ήθελα να ξανακούσω τις φεριώτισσες να τραγουδούν από καρδιάς μέλη χορωδιών πολλές από αυτές και να τις δω να χορεύουν τους θρακιώτικους χορούς τους, ό- λες ανεξαιρέτως, νέες και ηλικωμένες, με χάρη μεταγγισμένη λες από γενιά σε γενιά. Σε αυτό το οδοιπορικό ένιωσα ότι αυτό που λέγεται, ότι δηλαδή οι πρόσφυγες με την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη διορατικότητα, τις γνώσεις, την κοινωνική και πολιτιστική ευαισθησία έσωσαν την Ελλάδα, είναι αλήθεια. Επίσης ένιωσα ότι τα σύνορά μας όσο υ- πάρχουν αυτής της ποιότητας φύλακες είναι ασφαλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ τη Μαρία, τη Βέτα, την Τασούλα, που ξέρω ότι με μεγάλο κόπο κατάφεραν να ευχαριστήσουν όλους μας. Κ. Βελδέκη-Φλαμπούρη

4 ÓÅËÉÄÁ 4 Ôï ôßìéï îýëï (O ëüãïò ï ôïõ óôáõñïý Á Êïñ. Á 18) ÊÜðïéïò ößëïò ìå ðáñáêüëåóå íá ãñüøù êüôé ãéá ôï ôßìéï îýëï. ìåéíá Ü- öùíïò. Ï äéóôáãìüò åìöáíþò. Ç ëá ôüñá üìùò íá êçñýîù ãéá ôï «êáý çìá ôçò Åêêëçóßáò», íéêü ôï äéóôáãìü. Ðáßñíù ôï ìïëýâé. «ÓôáõñÝ ôïõ ñéóôïý âïþèåé ìïé ôç äõíüìåé Óïõ». ÃñÜöù áðëü ãéá áðëïýò êáé ôáðåéíïýò áíèñþðïõò. Ôï ôßìéï îýëï åßíáé îýëï ðüíù óôï ï- ðïßï óôáõñþèçêå ï Éçóïýò ñéóôüò. Áõôüò ï óôáõñüò åßíáé ï óôáõñüò ôïõ Êõñßïõ. Áõôüò ï óôáõñüò þñéóå êáé ùñßæåé êáé óþìåñá ôïõò áíèñþðïõò óå äýï ðáñáôüîåéò. Óôç ìéá ðáñüôáîç áíþêïõí ïé Üíèñùðïé ðïõ áäõíáôïýí íá ðéóôýøïõí ðùò ï ðáíôïäýíáìïò èåüò, Ýãéíå Üíèñùðïò êáé áíýâçêå ðüíù óôï óôáõñü. ÊÜôé ôýôïéï ôï èåùñïýí ìùñßá, áíïçóßá. Ôïõò óêáíäáëßæåé «ï ëüãïò ï ôïõ óôáõñïý». Åßíáé äõíáôüí; ëýíå. Áõôüò ðïõ äéýôáîå ôïõò áíýìïõò êáé åêüðáóáí! Áõôüò ðïõ ðåñðüôçóå ðüíù óôá êýìáôá, óáí óå îçñü! Áõôüò ðïõ Üíïéîå ôá ìüôéá ôõöëþí! Áõôüò ðïõ èåñüðåõóå ðáñáëýôïõò! Áõôüò ðïõ á- íýóôçóå íåêñïýò! Åßíáé äõíáôüí íá åßíáé ôüóï áäýíáìïò åðüíù óôï óôáõñü; Íá äý- åôáé ôéò ðñïêëþóåéò ôùí Öáñéóáßùí, íá ôïõ öùíüæïõí: «ëëïõò Ýóùóåí, åáõôüí ïõ äýíáôáé óþóáé^ åé âáóéëåýò ÉóñáÞë åóôé êáôáâüôù íõí áðü ôïõ óôáõñïý êáé ðéóôåýóùìåí åð áõôþ». ¼ é, äåí åßíáé äõíáôüí. ¼ëç áõôþ ç é- óôïñßá åßíáé Ýíá áíüçôï ðáñáìýèé, ëýíå ïé åéäùëïëüôñåò. Áõôü ìáò óêáíäáëßæåé, ëýíå ïé Éïõäáßïé. ¼ëïé, üìùò, ìáæß åéäùëïëüôñåò êáé Éïõäáßïé, áíþêïõí óôçí ßäéá ðáñüôáîç. Óôçí ðáñüôáîç ôùí áíèñþðùí ðïõ áäõíáôïýí íá ðéóôýøïõí. Áíáëïãßæïìáé ðüóïé Üíèñùðïé êáé óþìåñá, âáðôéóìýíïé ñéóôéáíïß, óôïé ßæïíôáé óôçí ðáñüôáîç áõôþ. Äåí ìðïñïýí íá åííïþóïõí ôçí ÁÃÁ- ÐÇ ôïõ Èåïý, ßóùò êñßíïíôåò åî éäßùí ôá áëëüôñéá. Äåí ìðïñïýí íá êáôáëüâïõí üôé áõôüò, ï Éçóïýò ñéóôüò, «Èåüò ùí» åêïõóßùò «åêýíùóåí åáõôüí» êáé Ýãéíå Üíèñùðïò. Áõôü ôï Ýêáíå áðü áãüðç ðñïò ôï áíèñþðéíï ãýíïò. ÄÝ èçêå Áõôüò íá èõóéáóôåß ãéá íá ìðïñïýí íá óùèïýí ïé Üíèñùðïé. Áí, üðùò ôïí ðñïêáëïýóáí ïé Öáñéóáßïé, êáôýâáéíå áðü ôï Óôáõñü, ôüôå ïé Üíèñùðïé äå èá åýñéóêáí óùôçñßá êáé ôï Ýñãï ôçò áðïëõôñþóåùò ôùí áíèñþðùí èá Ý- ìåíå áíåêðëþñùôï. Ïé Üíèñùðïé ôüôå èá æïýóáí óáí äáßìïíåò ùñßò åëðßäá óùôçñßáò. Ç ãç êáé ç êïéíùíßá ôùí áíèñþðùí èá Þôáí ìéá ìéêñþ æùãñáöéü ôçò êïëüóåùò. ÂÝâáéá êáé óþìåñá, äýï éëéüäåò ñüíéá áðü ôç ÃÝíçóç ôïõ ñéóôïý, ç êïéíùíßá ôùí áíèñþðùí äåí åßíáé êïéíùíßá áããýëùí. Åßíáé ìéá áíèñþðéíç êïéíùíßá ãåìüôç ìéêñüôçôåò êáé ðüèç. Ï ñéóôüò üìùò äåí õ- ðïó Ýèçêå üôé ìåôü ôç ÓôáýñùóÞ ôïõ ç êïéíùíßá ôùí áíèñþðùí èá ãßíåé ìéá æùãñáöéü ôïõ ðáñáäåßóïõ. Áíôßèåôá, ìüëéóôá, ìáò ðñïåéäïðïßçóå üôé óôïí êüóìï áõôü èá Ý ïõìå èëßøåéò. Ç äéáöïñü âñßóêåôáé óôï üôé ôþñá, üóïé ðéóôåýïõí óôç óùôçñßá ðïõ ðñüóöåñå ï ñéóôüò ìå ôç óôáýñùóþ ôïõ, ìðïñïýí íá óùèïýí. Ìðïñïýí äçëáäþ êáé óôçí ðáñïýóá æùþ íá æþóïõí ìå åéñþíç, ðñïãåõüìåíïé ôç áñü ôïõ ðáñáäåßóïõ áëëü êáé óôçí Üëëç æùþ íá áñïýí ôá áãáèü ôçò âáóéëåßáò ôùí ïõñáíþí. ÕðÜñ åé üìùò êáé ç Üëëç ðáñüôáîç. Åßíáé ç ðáñüôáîç ôùí áíèñþðùí ðïõ ìýíïõí Ýêèáìâïé ìðñïóôü óôï ìõóôþñéï ôïõ óôáõñïý. ÁëëÜ ãéá ôçí ðáñüôáîç áõôþ èá ãñüøïõìå óôï åðüìåíï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò ìáò. ÄïõëÜêçò Ãåþñãéïò ÉåñÝáò ÄÉÁÌÁÑÔÕÑHÈÇÊÅ ÌÅ ÔÁÍÊ Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι θαμώνες μπαρ και κάτοικοι των Φερών Έβρου, ό- ταν τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Οκτωβρίου είδαν να κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ένα τεθωρακισμένο όχημα του στρατού. Όλα ξεκίνησαν, λίγο πριν, όταν ο στρατιώτης Αλέξανδρος Μήτρακας, 22 χρόνων, από τις Σέρρες απομακρύνθηκε μαζί με φίλο του από το προσωπικό του καταστήματος, διότι, όπως ελέχθη, ενόχλησε μια σερβιτόρα. Ο Μήτρακας, που θεώρησε το γεγονός ως προσβολή πήγε στη μονάδα του και πήρε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Μ-113. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η φρουρά της πύλης του απαγόρευσε την έξοδο και αναγκάστηκε να το «σκάσει» γκρεμίζοντας τα συρματοπλέγματα της περίφραξης. Στη συνέχεια πήγε στις Φέρες κι άρχισε να περιφέρεται με το άρμα στους κεντρικούς δρόμους και μπροστά από το μπαρ. Έκπληκτοι οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν από το θόρυβο που έ- καναν οι ερπύστριες και παρακολουθούσαν τον στρατιώτη που έκανε ελιγμούς με το τεθωρακισμένο. Το άρμα κινήθηκε στους δρόμους για περίπου λεπτά και στη συνέχεια επέστρεψε στο στρατόπεδο. Όπως έλεγαν κάτοικοι της περιοχής ο οδηγός απεδείχθη... δεξιοτέχνης στο χειρισμό του οχήματος καθώς έκανε εκπληκτικούς ελιγμούς ανάμεσα στα παρκαρισμένα ΙΧ! Η μόνη ζημιά που προκάλεσε ήταν το σπάσιμο μιας τζαμαρίας σε σπίτι που βρισκόταν απέναντι από το μπαρ. ÓÅ ÐÕÑÉÍÏ ÊËÏÉÏ Ï ÅÂÑÏÓ ÁðåéëÞèçêå ôï äüóïò ôçò ÄáäéÜò êáé ï ïéêéóìüò ôçò ÉôÝáò Ó å ðýñéíï êëïéü âñýèçêå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò (14/10/01) ôï Íüôéï ôìþìá ôïõ Íïìïý âñïõ, áöïý ó åäüí ôáõôü ñïíá åêäçëþèçêáí ôñåéò ðõñêáãéýò ìå óïâáñüôåñç áð üëåò áõôþ ðïõ åêäçëþèçêå êïíôü óôçí ðåñéï Þ ôçò Ëåõêßìçò êáé áðåßëçóå ðåõêïäüóïò. ÕðåñÜíèñùðåò Þôáí ïé ðñïóðüèåéåò ôùí ðõñïóâåóôþí åíþ óçìáíôéêýò õðçñåóßåò ðñïóýöåñå êáé ôï åëéêüðôåñï ôýðïõ «êáìüâ» ðïõ åäñåýåé óôï «Äçìüêñéôïò» ìå ôïõò 18 Üíäñåò ôïõ ðåæïðüñïõ áåñïìåôáöåñüìåíïõ ôìþìáôïò. Ç ðõñêáãéü åêäçëþèçêå óå äáóéêþ Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý Ôñéöõëëßïõ áöïý äéýöõãå á- ðü ôï óçìåßï ðïõ êáßãïíôáí óéôïêáëáìéýò ëüãù ôïõ éó õñïý áíýìïõ. ÁìÝóùò ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ôçò Áëåî/ðïëçò ìå 6 ï Þìáôá êáé 18 ðõñïóâýóôåò Ýöôáóå óôï óçìåßï. Ï ÄéïéêçôÞò ôçò ðõñïóâåóôéêþò ê. Ê. Êýñïõ åðéóþìáíå: «ÊéíçôïðïéÞóáìå êáé ôï åëéêüðôåñï ãéáôß ç ðõñêáãéü åß å öôüóåé ìýóá óôï äüóïò ôùí ðåýêùí êáé õðþñ å êßíäõíïò ãéá ôçí åðýêôáóþ ôçò óôç íüôéá ðëåõñü ôïõ äüóïõò ôçò ÄáäéÜò. Ç öùôéü ôýèçêå óå ðïëý óýíôïìï ñïíéêü äéüóôçìá õðü ðëþñç Ýëåã ï êáßãïíôáò ìüíï 7 óôñýììáôá ðåõêïäüóïõò. Ïé Üíôñåò ôçò Õðçñåóßáò äïýëåøáí ìå áõôáðüñíçóç êáé á- ðïöåý èçêå ç êáôáóôñïöþ.» Ëßãï íùñßôåñá ðõñêáãéü ç ïðïßá ðüëé îåêßíçóå áðü ôçí êáýóç ôùí óéôïêáëáìéþí á- ðåßëçóå ôïí ïéêéóìü ôçò ÉôÝáò Öåñþí. Ôñßá ðõñïóâåóôéêü ï Þìáôá êáé åííýá Üíôñåò êáôüöåñáí íá ôçí êáôáóâýóïõí êáé äåí åðåêôüèçêå óôïí ïéêéóìü, åíþ áðåãêëþâçóáí êáé æþá Ï ÍÅÏÓ ÍÁÏÓ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ ÓýÍÔÏÌÅò ÔÏðÉÊÅò ÅÉäÇÓÅÉò Åãíáôßá ïäüò ìý ñé ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. ÓõíÜíôçóç ôùí õðïõñãþí ÐÅ ÙÄÅ ÅëëÜäáò êáé Ôïõñêßáò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÍïÝìâñéï óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. ÐáñÝìâáñç áñ éåðéóêüðïõ ê.ê. ñéóôüäïõëïõ ãéá ôç ÈñÜêç. ÐáñÝìâáóç ãéá ôçí åõðáèþ, üðùò ôç áñáêôþñéóå ï áñ éåðßóêïðïò, ðåñéï Þ ôçò ÈñÜêçò Ýêáíå ï ê.ê. ñéóôüäïõëïò, ðñïâëýðïíôáò üôé «áí ôï äçìïãñáöéêü óôçí ðåñéï Þ åîáêïëïõèþóåé íá õößóôáôáé ìå ôïõò óçìåñéíïýò ñõèìïýò, ôüôå, óå ëßãá ñüíéá èá ôç Üóïõìå». ÅÌ-ÖÑÁÃÌÁ óôéò ÖÝñåò. Áíçóõ ßá óôï ÄÞìï Öåñþí ãéá ôçí êáèõóôýñçóç ôïõ öñüãìáôïò ÉôÝáò. ÕðÜñ åé öüâïò, áí äåí ãßíïõí ôá Ýñãá, íá ìåßíåé ç ðåñéï Þ ùñßò ðüóéìï íåñü. Íïóïêïìåßï Áëåîáíäñïýðïëçò. Ç ìåôåãêáôüóôáóç ôïõ Íïóïêïìåßïõ ðïõ ðñïâëýðåôáé íá ãßíåé ðñéí ôï ôýëïò ôïõ Ýôïõò, ü- ðùò êñßíåôáé áðü ôïõò ãéáôñïýò, èá áíôéìåôùðßóåé óïâáñü ðñïâëþìáôá, åüí ðñáãìáôïðïéçèåß ìå ôï õðüñ ïí äõíáìéêü ôïõ. ¹äç áðü ôïí ðáëéü ïñãáíéóìü çñåýïõí 30 èýóåéò ãéáôñþí. ÐÜíôùò ï íüìïò ïñßæåé ñçôü üôé ìå ôç ìåôåãêáôüóôáóç è áíáðôõ- èïýí ïé ðáíåðéóôçìéáêýò êëéíéêýò ìå ðáñüëëçëç áíüðôõîç ôïõ åèíéêïý óõóôþìáôïò õãåßáò. íôïíç êñéôéêþ óôï ÍïìÜñ ç âñïõ ê. Ã. Íôüëéï Üóêçóå ï Óõíáóðéóìüò ãéá ôï èýìá ôçò ìåôåãêáôüóôáóçò óôï íýï íïóïêïìåßï. 6ç ÐáíÝâñéá ÁãñïôéêÞ êèåóç. «Ðéóôåýù üôé óå ëßãá ñüíéá èá ãßíåé ç ôñßôç ìåãáëýôåñç áãñïôéêþ Ýêèåóç ó üëç ôçí ÅëëÜäá ìåôü áð áõôþí ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôç ÄéåèíÞ êèåóç Èåó/íßêçò» êáé ôçí êèåóç ãåùñãéêþí ìç áíçìüôùí óôç ËÜñéóá. Ì áõôü ôá ëüãéá ï ÄÞìáñ ïò Öåñþí ê. Íéê. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παραδόθηκε το Β Δημοτικό Φερών Ïëïêëçñþèçêå êáé ðáñáäüèçêå ðñïò ëåéôïõñãßá ôï íýï äéäáêôþñéï ôïõ 2ïõ Äçìïôéêïý Ó ïëåßïõ Öåñþí. Ç ôåëåôþ ôùí åãêáéíßùí ðñáãìáôïðïéþèçêå óôéò 20 Óåðôåìâñßïõ 2001 ìå ôçí ðáñïõóßá ôçò åêêëçóßáò, ðïëéôéêþí êáé óôñáôéùôéêþí áñ þí, ãïíýùí, ìáèçôþí êáé åêðáéäåõôéêþí. Êáëïñßæéêï! ôá ïðïßá êéíäýíåõáí íá êáïýí. ÊÜçêáí 50 óôñýììáôá óéôïêáëáìéþí êáé 2 óôñýììáôá ìå èüìíïõò. Ïé êëþóåéò üìùò óôçí ÐõñïóâåóôéêÞ óõíå ßæïíôáí áöïý åêäçëþèçêå êáé ôñßôç ðõñêáãéü óôçí ðåñéï Þ ôïõ ðåäßïõ âïëþò áåôüò, ç ïðïßá êáôáóâýóôçêå áðü ôïõò 15 Üíäñåò ðïõ Ýöèáóáí óôï óçìåßï ìå 4 ï Þìáôá. Ï ðáôýñáò Ãåþñãéïò ÄïõëÜêçò, åöçìýñéïò ôïõ íáïý ôçò Ðáíáãßáò Êïóìïóþôåéñáò, ìáò ãñüöåé ôá áêüëïõèá: Óôéò ÖÝñåò êôßæïõìå êáéíïýñãéá åêêëçóßá! Åßíáé ï «Íáüò ôçò Õøþóåùò ôïõ Ôéìßïõ Óôáõñïý, ç ÍÝá Êïóìïóþôåéñá». Ðüèïò êáé ëá ôüñá ìáò íá ðñïóöýñïõìå óôï Èåü ü,ôé êáëýôåñï õ- ðüñ åé. ¼óïé èýëïõí íá âïçèþóïõí ôçí ðñïóðüèåéü ìáò, ìðïñïýí íá óôåßëïõí ñþìáôá êáé èá ëüâïõí éóüðïóç áðüäåéîç, ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéþóïõí ãéá ôçí Åöïñßá. áñßóôå Ýíá ëéèáñüêé! Èá åßíáé ðñïóöïñü ôçò áãüðçò óáò ðñïò ôï Èåü. Èá Ý åôå ôçí ôéìþ íá áíþêåôå óôïõò êôßôïñåò. Ç äéåýèõíóþ ìáò åßíáé: Éåñüò Íáüò Ðáíáãßá Êïóìïóþôåéñá, ÖÝñåò Ìáíïýóçò Üíïéîå ôéò ðýëåò ôçò Ýêèåóçò. Éäéáßôåñç áßãëç Ýäùóå óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ç ðáñïõóßá ôïõ Óåâ. Ìçôñïðïëßôç Áëåî/ðïëçò ê.ê. íèéìïõ, ôïõ õðïõñãïý Å- èíéêþò Ïéêïíïìßáò ê. ÃéÜííïõ Ðáðáíôùíßïõ, ôïõ õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ê. Áð. ÖùôéÜäç êáé ôùí Üëëùí åðéóþìùí. Éêáíïðïßçóç áðü ôéò äåóìåýóåéò ôïõ õðïõñãïý. ÊáôáäéêÜæïõí «Ôæé Üíô» êáé Ìðéí ËÜíôåí ïé ìïõóïõëìüíïé âïõëåõôýò ôçò ÈñÜêçò. Ïé ìïõóïõëìüíïé âïõëåõôýò ôçò ÈñÜêçò êáôáäéêüæïõí ôç óôüóç ôïõ ËÜíôåí åêöñüæïíôáò ôçí áíôßèåóþ ôïõò óôçí ðñüóêëçóç óå ôæé Üíô (éåñü ðüëåìï) êáé ôüóóïíôáé õ- ðýñ ôïõ áãþíá êáôü ôçò ôñïìïêñáôßáò. ÁíôéðïëåìéêÞ óõíáõëßá óôçí ÏñåóôéÜäá. Óôçí êåíôñéêþ ðëáôåßá ôçò ÏñåóôéÜäáò êáé ìå óôü ï í áêïõóôåß êáé áðü ôçí áêñéôéêþ áõôþ ðüëç ìþíõìá åéñþíçò, ïé ìáæéêïß öïñåßò ðñáãìáôïðïßçóáí áíôðïëåìéêþ óõíáõëßá. Ôï êåíôñéêü ðëáßóéï ôçò åêäþëùóçò Þ- ôáí: «¼ é óôïí ðüëåìï. Íá óôáìáôþóïõí ôþñá ïé ðïëåìéêýò åðé åéñþóåéò. ÊáìéÜ óõììåôï Þ ôçò þñáò ìáò óôïí ðüëåìï». Ôåëåõôáßåò ðáñáóôüóåéò ôïõ «Æçôåßôáé øåýôçò». Ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÏñåóôéÜäáò ðáñïõóéüæåé óôï êïéíü ôçò ðüëçò ôéò ôýóóåñéò ôåëåõôáßåò ðáñáóôüóåéò ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ ôïõ Äçì. ØáèÜ «Æçôåßôáé øåýôçò». Áðü êïõêïõëüóðéôï, äçìïôéêü îåíïäï- åßï. Óå óýíôïìï ñïíéêü äéüóôçìá èá îåêéíþóåé ç ëåéôïõñãßá ôïõ Äçìïôéêïý Îåíïäï åßïõ óôï Óïõöëß ðïõ èá óôåãüæåôáé óôï ðáñáäïóéáêü áíáðáëáéùìýíï ïßêçìá ôïõ êïõêïõëüóðéôïõ. Ôï ïßêçìá äéáôçñåß Ýíá ìýñïò ôçò ðáñüäïóçò êáé ôçò éóôïñßáò ôçò ðåñéï Þò, åíþ ôáõôü ñïíá èá âñïõí åñãáóßá áñêåôïß íýïé êáé íýåò ôçò ðåñéï Þò. Åã åéñßóôçêå ï Êþóôáò Ãêáôóéïýäçò. Ôï ðñüâëçìá ôïõ Êþóôá Ãêáôóéïýäç óôï ãüíáôï Þôáí áñêåôü óïâáñü. Ï «Üëêéíïò» ðñùôáèëçôþò èá ðñýðåé íá õðýöåñå ðïëý üëï áõôü ôï äéüóôçìá. ÐáñÜ ôáýôá äåí å- ãêáôýëåéøå ôïõò áãþíåò. Ï ãéáôñüò ôïõ «Õãåßá» ê. Áñãýñçò ÌÞôóïõ áðüñçóå: Ðþò ìðïñïýóå ìå ôüóï óïâáñü ôñáõìáôéóìü íá ñß íåé áêüíôéï; Ôï øõ éêü óèýíïò êáé ç èýëçóç ôïõ áèëçôþ íßêçóáí ôïõò ðüíïõò êáé Ýöåñáí áðïôýëåóìá. Ìåéþèçêå ç áíåñãßá ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ Óýìöùíá ìå óôïé åßá ðïõ Ý- äùóå óôç äçìïóéüôçôá ç ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá ìåéþèçêå ç áíåñãßá óôï 10,7% ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ Ç áíáôïëéêþ Ìáêåäïíßá êáé ÈñÜêç áíþêïõí óôéò ðåñéï Ýò ìå ôïõò ëéãüôåñïõò áíýñãïõò. Áäñéáíïýðïëç: Ïëïêëçñþèçêå ç ôõðéêþ äéáäéêáóßá óýóôáóçò ôçò Åõñùðåñéï Þò. ÕðïãñÜöçêå ôï óýìöùíï ôñéìåñïýò óõíåñãáóßáò ÅëëÜäáò, Âïõëãáñßáò, Ôïõñêßáò. Ï õöõðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ï ìïíáäéêüò Åâñßôçò óôçí ÊÅ ôïõ ÐÁÓÏÊ. Áðüóô. ÖùôéÜäçò: «Åðéâåâáßùóç ôçò åìðéóôïóýíçò». Ï ê. ÖùôéÜäçò åîåëýãç óôçí 71ç èýóç óôçí ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ ìå 1500 øþöïõò. Åðßóçò, ðáñýìåéíå óôç èýóç ôïõ êáé óôç íýá êõâýñíçóç ðïõ ðñïýêõøå áðü ôïí ðñüóöáôï áíáó çìáôéóìü. Ãéá ôïí ñõóü. Óôçí Áëåîáíäñïýðïëç óýóêåøç öïñýùí ãéá ôçí áðïôñïðþ ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò åñãïóôáóßïõ ñõóïý. Óõíáõëßá óôéò ÖÝñåò. Óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôéò ÖÝñåò Óõíáõëßá ôçò ìéêôþò ïñùäßáò ôçò áäåëöïðïéçìýíçò ìå ôéò ÖÝñåò ðüëçò Åôñïðüëå Âïõëãáñßáò. Ôï 27ï ÖåóôéâÜë ÊÍÅ-ÏäçãçôÞ óôçí Á- ëåî/ðïëç. «Í áëëüîïõìå ôç æùþ ìáò, áëëüæïíôáò ôïí êüóìï». Ìå ôï êåíôñéêü áõôü óýíèçìá ðñáãìáôïðïéþèçêå ôï 27ï ÖåóôéâÜë ôçò ÊÍÅ óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Çìåñßäá óôéò ÖÝñåò. ÅíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ìå èýìá «Ôï 3ï êïéíïôéêü ðñüãñáììá óôþñéîçò » ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï Äçìïôéêü êëåéóôü ãõìíáóôþñéï Öåñþí ìå ôéò áêüëïõèåò åéóçãþóåéò: 1. Åðåíäýóåéò óôéò ãåùñãéêýò åêìåôáëëåýóåéò. ÅéóçãçôÞò: Ã. ÐáðáäÜêçò, ãåùðüíïò. 2. ÏëïêëçñùìÝíï óýóôçìá åíéó ýóåùí êáëëéåñãåéþí. ÅéóçãçôÞò: Ó. ñéóôüêçò, ãåùðüíïò. 3. ÏéêïëïãéêÞ ãåùñãßá. ÅéóçãçôÞò: Ó. Ôóáúñßäçò, ãåùðüíïò. 4. Áðü ôï Leader II óôï Leader Plus. ÅéóçãçôÞò: Êáñáâáóßëçò Äçì., Ä/íôÞò ÄçìïóõíåôáéñéóôéêÞò Åôáéñßáò «âñïò ÁÅ».

5 ÏÉ ÊÇÐÏÉ ÖÅÑÙÍ Το χωριό Κήποι ανήκουν στο νότιο μέρος του Νομού Έβρου, είναι ακριτικό και συνδέει τώρα την Ευρώπη με την Ασία. Οι κάτοικοί του, όπως σ όλα τα χωριά, συνεχώς λιγοστεύουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λιγοστεύει και η αγάπη για ζωή, για γλέντι, για χορό και διασκέδαση. Ανέκαθεν οι κάτοικοί του δεν χάνανε ευκαιρία να γλεντάνε και γι αυτό φημίζονται και διαφέρουν από τους κατοίκους των γύρω χωριών της περιοχής. Σ αυτό συντελούσε και το γεγονός ότι υ- πήρχαν άνθρωποι που παίζανε μουσικά όργανα: γκάιντα, νταούλι, κλαρίνο, βιολί και τον κεμετζέ πολύ παλιά (από τον Δουλγέρη Σταύρο). Έχοντας λοιπόν μουσικούς, υπήρχε χαρά, χορός, γλέντι. Στις μέρες μας έχουμε τον Βάιο Παπαθεοδώρου στη γκάιντα. Αυτός κι αν διασκέδασε κόσμο. Βοηθούμενος τώρα από τον Β. Στρόφαλη και από γυναίκες μουσικούς, συνεχίζει την παράδοση. Είναι πηγαίο το γλέντι στους Κήπους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ορφέας» Κήπων συνεχίζει τα ήθη, τα έθιμα και την πολιτιστική παράδοση του τόπου. Μία από τις εκδηλώσεις του είναι και το πανηγύρι στις 23 Σεπτεμβρίου. Η εκκλησία μας κανονικά γιορτάζει την α- ποκεφάλιση του Ι. Προδρόμου. Επειδή όμως αυτή τη μέρα γίνεται πανηγύρι στην κωμόπολη του Τυχερού, το 1975, με πρωτοβουλία του τότε ιερέως Δ. Διαμαντίδη και με άδεια του Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμου, καθιερώθηκε να γιορτάζει το χωριό τη Σύλληψη του Προδρόμου που η εκκλησία τιμά στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή οι κάτοικοι των περιχώρων συγκεντρώνονται στο πανηγύρι μας, γιατί ξέρουν ότι θα γλεντήσουν όπως παλιά. Η πλατεία μας προσφέρεται για τέτοιου είδους γλέντια. Φέτος βοήθησε στο να έχει επιτυχία μεγάλη και ο θαυμάσιος καιρός. Το πρώτο βράδυ της 22 Σεπτεμβρίου, παραμονή, παρουσία του κ. Δημάρχου, η χορωδία του ΚΑΠΗ Φερών με την ορχήστρα άρχισε το πανηγύρι. Ακολούθησε γλέντι από όλο το πλήθος. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Το πρωί της επόμενης μέρας χοροστάτησε στη θεία λειτουργία ο Μητροπολίτης Αλεξ/πόλεως κ.κ. Άνθιμος, ενώ ήταν πολλοί οι καλεσμένοι που ανταποκρίθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους, όπως ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φωτιάδης, ο βουλευτής της ΝΔ κ. Λυμπερακίδης, ο Ταξίαρχος, ο Δήμαρχος κ. Μανούσης, ο Αντιδήμαρχος Πούλος Μαρίνος και πολλοί άλλοι. Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε δεξίωση σε κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου προσφέρθηκαν στον κόσμο εδέσματα που ε- τοίμασαν οι γυναίκες του «Ορφέα» Κήπων, με μεράκι (ριζόγαλο, πίτες, κέικ, λουκουμάδες και παραδοσιακός χαλβάς). Το βράδυ, παρουσία του Δημάρχου, του βουλευτή κ. Ζαμπουνίδη και άλλων επισήμων, οι γυναίκες του Συλλόγου με τοπικές ενδυμασίες χόρεψαν και τραγούδησαν με τη συνοδεία γκάιντας από τον Παπαθεοδώρου. Στη συνέχεια γλέντησε ο κόσμος όλο το βράδυ με την ορχήστρα του Απόστολου Μποζατζίδη. Λίτσα Κουδουμάκη Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Κήπων Ο ιερός ναός των Κήπων Φερών μέσα σε κατάλευκο χιονισμένο τοπίο. ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ Ôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ ÄÜöíçò ôñáãïõäüåé ðáñáäïóéáêü ôñáãïýäéá, ïñåýåé èñáêéþôéêïõò ïñïýò êáé ðáñïõóéüæåé èñáêéþôéêç ðáñáäïóéáêþ êïõæßíá Á ðü ôï ôçëåïðôéêü êáíüëé Extra Chanel æçôþèçêå áðü ôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ ÄÜöíçò, íá ðáñïõóéüóåé äñáóôçñéüôçôåò ó åôéêýò ìå ôçí ðáñüäïóç, ôçí ôý íç êáé ôïí ðïëéôéóìü. ôóé, ôï ÓÜââáôï 13/ 10/2001, ìåôáîý ôùí Üëëùí, ôá åñãáóôþñéá ôïõ ÄÞìïõ åðýëåîáí ü,ôé Ý åé ó Ýóç ìå ôçí ðáñüäïóç: ç ìåí ïñùäßá ôñáãïýäçóå êáé åí ìýñåé áíáðáñüóôçóå ôï ðáñáäïóéáêü ôñáãïýäé, ðïõ êáôü ôç ãíþìç ìïõ ôñáãïõäéýôáé êáé óôá ìýñç ìáò, «Ðþò ôï ôñßâïõí ôï ðéðýñé», ôï äå åñãáóôþñé ðáñáäïóéáêþí ïñþí, üñåøå áðïêëåéóôéêü ïñïýò ôçò ÈñÜêçò (æùíáñüäéêï, óõñôü, óõãêáèéóôü, áíôéêñéóôü êáé ôóýóôï). Ãéá ôéò áíüãêåò êüëõøçò ôïõ ôìþìáôïò ðïõ áöïñïýóå ôá ðáñáäïóéáêü öáãçôü ôçò ðåñéï- Þò ôçò ÈñÜêçò, æçôþèçêå ç âïþèåéá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò. Ãõíáßêåò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò (ç ðñüåäñïò ÂÝôá Óéãëßäïõ, ç Ôá ðþëéíá óêåýç ðïõ ñçóéìïðïéþèçêáí óôçí åêäþëùóç åßíáé áðü ôï êáôüóôçìá ÓÔÅËËÁÓ & ÍÉÊÏËÅÔÁÓ ÐÁÃÃÏÆÉÄÇ «Êáëáßóèçôï» Ëåùö. Äçìïêñáôßáò Áëåî/ðïëç ÅÊÈÅÓÇ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ ôïõ Íßêïõ Ì. ÂåíÝñç Ï áãáðçôüò óå üëïõò ìáò Íßêïò Ì. ÂåíÝñçò, áí êáé Êñçôéêüò, Ý åé «ðïëéôïãñáöçèåß»êáé ùò Åâñßôçò êáé åßíáé åíåñãü ìýëïò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò áöïý Ý åé ðáíôñåõôåß ìå ôç óõìðáôñéþôéóóü ìáò ÖùôåéíÞ Äåëßäïõ. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ýêèåóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï Ôåöåëßïõ, ç Ó.Å. èåùñåß êáëü íá ðåé äõï ëüãéá ãéá ôïí «åñáóéôý íç» æùãñüöï üðùò äçëþíåé ï ßäéïò ãéá ôïí åáõôü ôïõ. ÃåííÞèçêå óôï ÔåöÝëé ôï 1926, üðïõ êáé Ýìáèå ôá ðñþôá ôïõ ãñüììáôá. Óôç óõíý åéá Ýäùóå åîåôüóåéò êáé öïßôçóå óôï 1ï ÃõìíÜóéï ÁññÝíùí Çñáêëåßïõ. Áðïöïßôçóå ôï 1946 êáé ôï ßäéï Ýôïò Ýäùóå åéóáãùãéêýò óôçí ÐáéäáãùãéêÞ Áêáäçìßá Çñáêëåßïõ. Ôï 1948 ðþñå ôï ðôõ ßï ôïõ äáóêüëïõ êáé ôï ÍïÝìâñéï ôïõ ßäéïõ ñüíïõ äéïñßóôçêå äüóêáëïò óôï Íïìü Óåññþí. Óå ìéá âäïìüäá üìùò óôñáôåýèçêå êáé å- ðéëý èçêå ùò Ýöåäñïò áîéùìáôéêüò, êáé öïßôçóå óôç Ó ïëþ ôçò Óýñïõ. Áðïëýèçêå ôï 1951 êáé ðáñïõóéüóôçêå óôçí Åðéèåþñçóç Óåññþí üðïõ êáé áíýëáâå õðçñåóßá. Ôá ðåñéóóüôåñá ñüíéá ôçò õðçñåóßáò ôïõ ôá ðýñáóå óå äéüöïñá ó ïëåßá ôùí Óåññþí êáé ôïõ âñïõ, þóðïõ óõíôáîéïäïôþèçêå ôï 1983 õðçñåôþíôáò óå ó ïëåßá ôçò ÁèÞíáò. åé äõï ðáéäéü ôçí ÅëÝíç, öáñìáêïðïéü óôç ÃëõöÜäá êáé ôïí Ðáíáãéþôç, áñ éôýêôïíá óôç Ñüäï. Ôï üíåéñü ôïõ Þôáí íá ìðåé óôï Ðïëõôå- íåßï, óôç Ó ïëþ Êáëþí Ôå íþí Þ Ðïëéôéêþí Ìç áíéêþí, êüôé ðïõ äåí Þôáí åöéêôü ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò. Ùóôüóï áðü ìéêñüò ôïõ Üñåóå íá ó åäéüæåé, êé üðïõ Ýâñéóêå ëåõêü áñôß ó åäßáæå ü,ôé Ýâëåðå ìðñïóôü ôïõ. Áõôïäßäáêôïò, Üñ éóå íá æùãñáößæåé êáôü êáéñïýò áðü ôï ÌÝ ñé óþìåñá Ý åé êüíåé ðüíù áðü 50 ðßíáêåò, ðïëëïß áðü ôïõò ïðïßïõò âñßóêïíôáé óå óðßôéá óõããåíþí êáé ößëùí. Åìåßò åõ üìáóôå íá åßíáé õãéþò êáé íá óõ- Ìáñßá Ëáæßäïõ, ç ÔáñóÞ Äåìåñôæïðïýëïõ, ç Åëåõèåñßá ÌáêñÞ) êáèþò êáé ç ðñüåäñïò ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Íüôéáò ÅëëÜäáò êõñßá Áíáóôáóßá Óáêáëßäïõ- ïõñäüêç, ìáãåßñåøáí êáé ðáñïõóßáóáí äéüöïñá èñáêéþôéêá öáãçôü: ôæéãåñïóáñìüäåò, ðßôåò, êïôüðïõëï ìå ôñá áíü êáé êïóêïýóé, ïéñéíü ìå ëü áíï. Ïé Äáöíéþôåò áêüìç ìéëüíå ãéá ôç íïóôéìéü áõôþí ôùí öáãçôþí... Äõóôõ þò áêüìá äåí åßíáé áíáêïéíþóéìç ç áêñéâþò çìåñïìçíßá ôçò ôçëåïðôéêþò ðñïâïëþò. ÐÜíôùò ôï Extra Chanel ðñïâüëëåé áíüëïãåò åêðïìðýò êüèå ÐáñáóêåõÞ 10 ð.ì. êáé 4 ì.ì. Ìáñßá Ëáæßäïõ íå ßóåé íá åßíáé ðüíôá äñáóôþñéïò êáé äçìéïõñãéêüò, ãéá íá ïìïñöáßíåé ôïí êüóìï ìáò âüæïíôáò ñþìá óôç æùþ ìáò... Ó.Á. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ðáñáäßäïíôáé äùñåüí ìáèþìáôá åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ïñþí Ìå éäéáßôåñç áñü óáò áíáããýëëïõìå üôé óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ ÄÜöíçò ðáñáäßäïíôáé ÄÙÑÅÁÍ ìáèþìáôá ïñïý óå üëïõò ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò ðïõ åðéèõìïýí íá ðáñáêïëïõèþóïõí ôá ìáèþìáôá åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ïñþí. Ôá ìáèþìáôá ãßíïíôáé óôï þñï ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ, Çëéïõðüëåùò 120, 2ïò üñ. (ãéá ôá ëåùöïñåßá óôüóç ÍáíÜ, ãéá ôï Ìåôñü óôüóç ã.éùüííçò). Ãéá åíþëéêåò êüèå ÐÝìðôç 8.30 ì.ì. Ãéá ôïõò åöþâïõò êüèå Ôñßôç 8.30 ì.ì. êáé êüèå ÓÜââáôï Ìáñßá Ëáæßäïõ ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò ÄÜöíçò ÓÅËÉÄÁ 5 ÁÐÏ ÔÇ äñáóç ÔÇò ÄÅÐÁÖ ÐÁÑÁÌYÈÉ ÁÐO ÔÏÍ ÔOÐÏ ÓÏÕ ÊÉ ÁÓ ÅÉÍÁÉ ÉËÉÏÅÉÐÙÌÅÍÏ Þ "Ôé Ýêáíåò óôïí ðüëåìï ðáððïý;" Ç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí êáëåß ôïõò ößëïõò ôçò íá ðáñáâñåèïýí óôç âñüâåõóç ãéá ôï äéáãùíéóìü óõããñáöþò ðáñáäïóéáêþí ðáñáìõèéþí áðü ôéò ÖÝñåò êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ, ðïõ ïñãüíùóå, ìå èýìá: «Ðá- ñáìýèé áðü ôïí ôüðï óïõ êé áò åßíáé éëéï- åéðùìýíï». ÅðéðëÝïí ìå áöïñìþ ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ (ÄéåèíÞò ÇìÝñá áöéåñùìýíç óôçí Ôñßôç Çëéêßá), êáé ôçí 28ç Ïêôùâñßïõ, çìýñá åèíéêþò åðåôåßïõ ôïõ Ï É, ðïõ ìáò áöéýñùóå ç óçìåñéíþ ôñßôç çëéêßá ìå ôïõò áãþíåò ôçò, ç Âé- âëéïèþêç Ý åé ðñïóêåêëçìýíïõò ðáððïýäåò êáé ãéáãéüäåò áðü ôï ÊÁÐÇ Öåñþí ãéá íá ìáò äéçãçèïýí ðáñáìýèéá, áëëü êáé éóôïñßåò áðü ôçí êáôï Þ. Ôï ÓÜââáôï, ëïéðüí, 27 Ïêôùâñßïõ 2001 êáé þñá 5 ì.ì. óôç ÂéâëéïèÞêç ôçò ÄÅÐÁÖ óôï Í. Óõíïéêéóìü Öåñþí, ç éóôïñßá ãßíåôáé ðáñáìýèé êáé ôï ðáñáìýèé éóôïñßá... ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÓÔÉÓ ÖÅÑÅÓ «ÄçìÞôñéá 2001» Ç ÄçìïôéêÞ Åðé åßñçóç ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Öåñþí ïñãáíþíåé óôï Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá ÐÝðëïõ, ðïëéôéóôéêýò åêäçëþóåéò ìå ôçí åðùíõìßá «ÄçìÞôñéá 2001». Ïé åêäçëþóåéò ðåñéëáìâüíïõí åìöáíßóåéò Èåáôñéêþí êáé Ìïõóéêþí ó çìüôùí. ôóé: Óôéò 24 Ïêôùâñßïõ çìýñá ÔåôÜñôç êáé þñá 8.00 ì.ì. èá åìöáíéóôåß ç ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí ðáñïõóéüæïíôáò óôï êïéíü ðá- ñáäïóéáêü ôñáãïýäéá ôçò ðåñéï Þò ìáò. Ôç ïñùäßá ôïõ ÊÁÐÇ èá óõíïäåýóåé ôï Ìïõóéêü Óõãêñüôçìá ôïõ ÄçìÞôñç Âáóé- ëåéüäç. Óôéò 27 Ïêôùâñßïõ çìýñá ÓÜââáôï êáé þñá 8.00 ì.ì. ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé ôçò Äç- ìïôéêþò Åðé åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÏñåóôéÜäáò èá ðáñïõóéüóåé ôï Ýñãï ôïõ Ä. ØáèÜ «Æçôåßôáé øåýôçò». Ðñüêåéôáé ãéá ôçí åëëçíéêþ êùìùäßá ôïõ ÄçìÞôñç ØáèÜ óå óêçíïèåóßá ôïõ êç Ôóïíßäç, ç ïðïßá ðáñïõóéüóôçêå êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ êáëïêáéñéïý óå ðüëåéò êáé ùñéü ôçò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò ìå éäáßôåñç åðéôõ ßá. Ïé åêäçëþóåéò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôï êëåéóôü áìöéèýáôñï ÐÝðëïõ. ÂÉÂËÉÏÔÕÐÏÓ ôùí ÖÅÑÙÍ Ê õêëïöüñçóå ôï 5ï öýëëï ôçò ÅÖÇÌÅ- ÑÉÄÁÓ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÔÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏÕ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏÕ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ ÄÅÐÁÖ. Ôï ôåý ïò åßíáé êáëïêáéñéíü, ìå ðëïýóéá êáé ðïéêßëç ýëç: Óõíåíôåýîåéò, åéäçóåïãñáößá, âéâëéïðñïôüóåéò, ëáïãñáöéêü, ëïãïôå íéêü, áèëçôéêü èýìáôá, óðáæïêåöáëéýò, êïõßæ, ãíùìéêü, áíýêäïôá êáé Üëëåò åãêõêëïðáéäéêýò ñþóéìåò ãíþóåéò. Óõã áñçôþñéá óôçí ïìüäá ôùí ðáéäéþí êáé óôçí õðåýèõíç ôçò ÂéâëéïèÞêçò ê. Êáôóáïýíç ãéá ôçí ðñïóðüèåéá. ÊáëÞ ó ïëéêþ ñïíéü óå üëïõò! ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò Êïëïêïôñþíç 23 1ïò üñïöïò Ôçë

6 ÓÅËÉÄÁ 6 ÁÐÏ ÔÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÅÉÓ ÅÍÏÓ ÃÉÁÔÑÏÕ (ÓõíÝ åéá áðü ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï) E ãþ åß á êáé «êáëëéôå íéêýò áíçóõ ßåò». Áêïýãïíôáò êáìéü öïñü ôïí ÍéêïëáÀäç ôï äüóêáëï Þ ôïí ÔæáôæÜñá ôï ñþóôï íá ðáßæïõí ìå ôï âéïëß ôïõò ôá «êýìáôá ôïõ ÄïõíÜâåùò» Þ ôï «Üóôá ôá ìáëëüêéá óïõ» êáé ôç «ÑåæåíôÜ», ìïõ Üñåóå ôüóï ðïëý ðïõ âüëèçêá íá öêéüîù âéïëß. Îåãõìíþíïíôáò Ýíá êïììüôé êáëþäéï Ý- öêéáîá ôéò ïñäýò ðïõ ôéò ôýíôùóá ìå åõñçìáôéêü ôñüðï óå Ýíá êïììüôé óáíßäé, âüæïíôáò ãéá ç åßï Ýíá ôåíåêåäýíéï êïõôß. - ìåíå ôï äïîüñé ãéá ïðïßï ñåéáæüìïõí ôñß- åò áðü ïõñü áëüãïõ. Áðü Üëïãá Üëëï ôßðïôá. ÊÜèå ìýñá óôáõëßæïíôáí óôï Üíé ôïõ ðáôýñá ìïõ Ý- íá óùñü. þèçêá ëïéðüí óôï óôáýëï êé Üñ- éóá íá ôñáâüù ôñß åò áðü Ýíá ôåñüóôéï Üëïãï. ÌÜæåøá áñêåôýò, ôåëéêü üìùò ç êëùôóéü ðïõ Ýöáãá Þôáí üëç äéêþ ìïõ. Ôçí Ýöáãá Üó çìá. Ãéá ðïëý êáéñü ðåñðáôïýóá ìå ôá óêýëéá áíïé ôü öïñþíôáò öáñäéü ðáíôåëüíéá. Ôï äïîüñé ðüíôùò ôï Ýöêéáîá. ÔÝíôùóá ôç äýóìç ìå ôéò ôñß åò óôéò Üêñåò ìéáò ëõãéóìýíçò âýñãáò áðü ëõãáñéü, ôéò ðýñáóá ìå ìåëéóóïêýñé êáé ôï âéïëß ìïõ Þôáí Ý- ôïéìï. Ôþñá ôé èá ðüèáéíå ï Ðáãêáíßíé áí Üêïõãå ôéò ìåëùäßåò ìïõ åßíáé ìéá Üëëç é- óôïñßá. Ðáñáëßãï íá îå Üóù íá óáò ðù ãéá ôïí êáñáãêéüæç. ÂÝååâáéá. ¹ìáóôáí óðïõäáßïé êáñáãêéïæïðáßêôåò. ÖêéÜ íáìå êüôé öéãïýñåò èáýìá. Ôéò äßíáìå êáé ñþìá êïëëþíôáò Ýã ñùìá óåëïöüí áðü êáñáìýëåò. ÌÝ ñé êáé áößóá âüæáìå Ýîù áðü ôïí á- õñþíá ìå ôïí ôßôëï ôïõ Ýñãïõ. Êüâáìå ìüëéóôá êáé åéóéôþñéï. ÊïíôÝøáìå íá êüøïõìå ôïí á õñþíá ìå ôá óðáñìáôóýôá Ýíá âñüäõ. Óôçí ðáñáêüôù ãåéôïíéü ëåéôïõñãïýóå êé Üëëïò «èßáóïò». Åß áìå ìåãüëï áíôáãùíéóìü ãéá ôï ðïéïò èá ðáñïõóéüóåé êáëýôåñï Ýñãï êáé èá êüøåé ðåñéóóüôåñá åéóéôþñéá. íá âñáäüêé îáöíéáóôþêáìå üôáí åßäáìå ðýíôå-ýîç ðáéäéü ôçò áíôßðáëçò ï- ìüäáò ðïõ Þñèáí íá äïõí ôçí ðáñüóôáóç. ÊïëáêåõìÝíïé åìåßò ôïõò êáëïäå ôþêáìå. ÐëÞñùóáí åéóéôþñéï êáíïíéêü êé åìåßò ðþãáìå ðßóù áðü ôïí ìðåñíôý. ÂÜëáìå ôá äõíáôü ìáò ðáñïõóéüæïíôáò ôï êáëýôåñï Ýñãï ìáò ãéá íá ôïõò åíôõðùóéüóïõìå. ÎåëáñõããéóôÞêáìå áñêåôþ þñá. ¼ôáí êüðïéá óôéãìþ êüíáìå äéüëåéììá, Ýêðëçêôïé åßäáìå üôé ðáßæáìå óôï êåíü. Åß- áí åîáöáíéóôåß üëïé ôïõò áèüñõâá, ðáßñíïíôáò ìáæß ôïõò êáé üëïõò ôïõò ðüãêïõò ðïõ åß áìå ãéá íá êüèïíôáé. Ìáò åêäéêþèçêáí êáíïíéêü... Èá ðáñáôçñþóáôå ßóùò ðùò ôüóç þ- ñá ìéëþíôáò ãéá ôá ðáé íßäéá ìáò äåí áíýöåñá êáèüëïõ ôç ìðüëá, ôï ðïäüóöáéñï. Ôï Üöçóá ôåëåõôáßï ãéáôß åßíáé ìéá îå ùñéóôþ éóôïñßá. Ç ìðüëá Þôáí ôï êõñéüôåñï ðáé íßäé ôùí áãïñéþí. Åß áìå ôá éíäüëìáôü ìáò êáé ôüôå. Á- íïßãáìå áôýëåéùôåò óõæçôþóåéò ãéá ôïí ôñïìåñü ôåñìáôïöýëáêá ôïí Ðåíôæáñüðïõëï, ôïí ÌïõñÜôç, ôï ìðáê ìå ôï öïâåñü óïõô ðïõ ìðïñïýóå íá âüëåé ãêïë áðü åêáôü ìýôñá ìáêñéü... ùñßò íá ôï êáôáëáâáßíïõìå ìéëïýóáìå ôéò ðñþôåò áããëéêýò ëýîåéò ìáò: óïõô, ìðáê, áö, åîôñýì, Üïõô, ðýíáëôõ... Óêïôùíüìáóôáí üëç ìýñá íá êëùôóüìå äéüöïñá êáôáóêåõüóìáôá ðïõ ðáñßóôáíáí ôç ìðüëá. ëëïò îõðüëõôïò, Üë- ÁÍÍÁ ÓÔÁÌÁÔÉÁÄÏÕ ÉÁÔÑÏÓ ÑÅÕÌÁÔÏËÏÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÅÐÉÌÅËÇÔÑÉÁ ÑÅÕÌ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ 3ï ÉÊÁ Επίμονη οσφυαλγία, αυχεναλγία Πόνοι γόνατος, ώμου Αυτοάνοσα νοσήματα Οστεοπόρωση ÐÑÙÔÁÃÏÑÏÕ 9 ÔÇË. ÉÁÔÑÅÉÏÕ: ÐÁÃÊÑÁÔÉ ÊÉÍ.: Ìéá öïñü êé Ýíáí êáéñü Ôïõ ÄçìÞôñç ÌðÜñëá ëïò ìå ëáóôé Ýíéåò «åëâéýëåò» êé Üëëïò ìå ðáëéïðüðïõôóá ðïõ ç ìïíßìùò îçëùìýíç óüëá ôïõò óå êüèå áíáóþêùìá ôïõ ðïäéïý êñåìüôáí êé áíïéãüêëåéíå óáí ôá óáãüíéá ôïõ êáñ áñßá. Åãþ Þìïõí ï áñ çãüò óôï ðïäüóöáéñï. ¼ é âýâáéá ãéá ôéò äåéíýò ðïäïóöáéñéêýò ìïõ éêáíüôçôåò êüèå Üëëï ìüëéóôá, áëëü åß á Ýíá ìåãüëï ðñïóüí: Åß á Ýíá ëáóôé Ýíéï ôüðé. Äåí Þôáí ìåãáëýôåñï áðü ðïñôïêüëé. ÊÜðïôå Þôáí Üóðñï, óôáìðáñéóìýíï ìå êüêêéíá ëïõëïýäéá êáé êëüñåò. Ôþñá ç ìüíç äéáêüóìçóç ðïõ åß å Þôáí ôá ìáýñá óôñïããõëü ìðáëþìáôá. ÊÜèå öïñü ðïõ ôñõðïýóå ôñý áìå óôïí ìðáñìðá- ÓôñáôÞ ôïí ðïäçëáôü íá ìáò ôï êïëëþóåé êáé íá ôï îáíáöïõóêþóåé ôñõðþíôáò ôï ìå âåëüíç óå Ýíá ïñéóìýíï óçìåßï. Ìå ôýôïéï ôüðé óôçí êáôï Þ ìïõ, üðùò êáôáëáâáßíåôå, Þìïõí ðåñéæþôçôïò ãéá êüèå ðïäïóöáéñéêü áãþíá. Åß á ôï äéêáßùìá íá ðáßæù óå üðïéá èýóç äéüëåãá êáé ôá ëüèç ìïõ, ðïõ äåí Þ- ôáí ëßãá, äå ó ïëéüæïíôáí ðïôý. Ôï ìåãüëï ìïõ ìåñüêé Þôáí íá âüëù ãêïë óôï óôáýñï ôï Óáñßäç. Óá íá ôïí âëýðù ìðñïóôü ìïõ íá öõëüåé ôï ôýñìá æõãéüæïíôáò ôï óþìá ôïõ áð ôï Ýíá ðüäé óôï Üëëï óå óôüóç áñðáêôéêïý ìå ìéóïëõãéóìýíá ãüíáôá ôõëéãìýíá ìå «åðéãïíáôßäåò», öïñþíôáò ôï ìáèçôéêü ôïõ êáðýëï áíüðïäá, ìå ôï ãåßóï óôï óâýñêï. Ôï óðïõäáßï üìùò áõôü ôüðé åß å ôç ëõðçôåñþ ôïõ éóôïñßá. ÈõóéÜóôçêå óôï âùìü ôçò åðéóôþìçò êáé ôçò ãõíáéêåßáò ï- ìïñöéüò. Êáé ùñßò íá ôï îýñåé, ìïõ ðñïóýöåñå ìåãáëýôåñá ðñïíüìéá. Áêïýóôå íá äåßôå ðþò Ýãéíáí üë áõôü. Åêåßíá ôá ñüíéá ïäïíôßáôñï óôéò ÖÝñåò äåí åß áìå. ÊÜèå ÄåõôÝñá üìùò, óôï ðáæüñé, åñ üôáí áðü ôçí Áëåîáíäñïýðïëç Ýíáò ïäïíôßáôñïò. Îåñïêïôóþíç, èõìüìáé, ôïí Ýëåãáí. Äåí îýñù áí Þôáí ðáñáôóïýêëé. ¹ôáí ìåóþëéêáò, îåñáêéáíüò, öáëáêñüò ìå Üóðñï ìïõóôáêüêé. ¹ôáí êáëáìðïõñôæþò. êáìíå ìüëéóôá êáé äéüöïñá ìáãéêü êüëðá êáé ìáò äéáóêýäáæå. ¼ôáí êáìéü öïñü áñãïýóå ôá áðïãåýìáôá íá öýãåé ðåñéìýíïíôáò ôï âñáäéíü ëåùöïñåßï, ìáæåõüìáóôáí ãýñù ôïõ ãéá íá äéáóêåäüóïõìå. öçíå óôï þìá ìéá âýñãá êáé ôç äéýôáæå íá óçêùèåß üñèéá. Óôåêüôáí áðü ðüíù ôçò ìå áðëùìýíá ôá Ýñéá êáé Ýëåãå êüôé ìáãéêýò ëýîåéò. Ç âýñãá ôüôå óçêùíüôáí üñèéá êáé ìåéò ìýíáìå ìå ôï óôüìá áíïé ôü. ÊÜèå ÄåõôÝñá, ëïéðüí, åñ üôáí óôï ðáæüñé ãéá íá ðñïóöýñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ. ñé íå óôïí þìï ôïõ ìå Ýíá ëïõñß ôïí ðïäïêßíçôï ôñï ü, Ýðáéñíå ìéá ôóüíôá ìå óôïé åéþäç åñãáëåßá ôáíüëéåò, ëáâßäåò êé Üëëá ôýôïéá êáé êáôýöèáíå ðñùß ðñùß ìå ôï ðñþôï ëåùöïñåßï. ¼ôáí ôïí Ýâëåðåò áðü ìáêñéü íá Ýñ åôáé Ýôóé öïñôùìýíïò ôïí ôñï ü, Ýìïéáæå ìå ôïí áêïíéóôþ ðïõ ãýñéæå óôéò ãåéôïíéýò áêïíßæïíôáò ìá áßñéá êáé øáëßäéá. Ï ðáôýñáò ìïõ åß å Ýôïéìï Ýíá äùìüôéï ôïõ ðáíäï åßïõ ãéá íá åãêáôáóôþóåé ôï ðñü åéñï éáôñåßï ôïõ. ÂãÜæáìå áð ôï äùìüôéï ôï êñåâüôé êáé âüæáìå ìéá øüèéíç êáñýêëá ôïõ êáöåíåßïõ áðýíáíôé áð ôï ìéêñü ðáñüèõñï. íáò Üäåéïò ôåíåêýò óõìðëþñùíå ôïí åîïðëéóìü êüíïíôáò ñýç ðôõåëïäï åßïõ. (ÓõíÝ åéá óôï åðüìåíï öýëëï) Ãéþñãïò ÌðïôïíÜêçò ØÕ ÉÁÔÑÏÓ-ØÕ ÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Áäñéáíåßïõ ÁèÞíá Ôçë.: ç ÐÁÍÅÂÑÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÖÅÑÙÍ (Συνέχεια από τη σελ. 1) åéñþóåùí êáé ôùí åðéóêåðôþí. ÌÝóù ôçò óõãêåêñéìýíçò Ýêèåóçò êáé ôùí ðñïãñáììáôéæüìåíùí åíçìåñùôéêþí êáé ðáñüëëçëùí åêäçëþóåùí, ï éäéùôéêüò ôïìåüò êáé ï åðé åéñçìáôéêüò êüóìïò ðáñïõóéüæïõí ôá ðñïúüíôá, ôéò õðçñåóßåò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôýò ôïõò, ìýóù åíüò ðåñéöåñåéáêïý èåóìïý, ðïõ áðïôåëåß ðëýïí Ýíá óçìáíôéêü ãåãïíüò ãéá ôïí ðñùôïãåíþ ôïìýá ôçò þñáò ìáò. ÅðåéäÞ ç ðåñéï Þ ìáò åßíáé êáèáñü ãåùñãïêôçíïôñïöéêþ, ïñãáíþèçêå êáé áðïöáóßóôçêå áðü ôï 1996 áõôþ ç ãåùñãéêþ Ýêèåóç íá ãßíåôáé åäþ óôéò ÖÝñåò. Èá áíáöåñèþ åðéãñáììáôéêü óôïõò ôïìåßò åêåßíïõò ðïõ ìðïñïýí íá áíáâáèìßóïõí ôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ ìáò: 1) ÏëïêëÞñùóç ôïõ áñäåõôéêïý äéêôýïõ óôï ÄÝëôá ôïõ âñïõ ðïõ åäþ êáé Ýíá ñüíï Ý åé óôáìáôþóåé êáé ôçí êáôáóêåõþ óýã- ñïíïõ áíôëéïóôüóéïõ óôçí êïßôç ôïõ ðïôáìïý. ÏëïêëçñùìÝíç ìåëýôç Ý åé åêðïíçèåß áðü ôçí ðåñéöýñåéá ÁÌ êáé ÈñÜêçò. 2) Ôçí êáôáóêåõþ ôïõ öñüãìáôïò ôçò ÉôÝáò, üðïõ õðüñ åé ïëïêëçñùìýíç ðñïìåëýôç óôï ÕÐÅ ÙÄÅ. Ôï öñüãìá áõôü èá åîõðçñåôþóåé óå Üñäåõóç óôñýììáôá ãçò êáé èá ëýóåé ïñéóôéêü ôï ðñüâëçìá ôçò ýäñåõóçò. 3) Ôçí ßäñõóç ÊÝíôñïõ Äéá åßñéóçò õäüôéíùí ðüñùí ôçò ðåñéï Þò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí. 4) Ôç äçìéïõñãßá ìïíüäùí âéïëïãéêþò êôçíïôñïößáò óôï ÄÝëôá ôïõ âñïõ ãéáôß ç ðåñéï Þ ðñïóöýñåôáé ãéá ôïí óêïðü áõôü. 5) Ôç äçìéïõñãßá óðïñåëáéïõñãåßïõ. 6) Ôçí ïéêïëïãéêþ êáëëéýñãåéá êçðåõôéêþí, äçìéïõñãßá êýíôñïõ åìðïñßáò êáé äéáêßíçóçò ïéêïëïãéêþí ðñïúüíôùí. 7) Ôç äçìéïõñãßá ìïíüäïò é èõïêáëëéýñãåéáò êáè üôé õðüñ ïõí óôéò åêâïëýò ôïõ âñïõ ðïëëýò ëßìíåò êáé ëéìíïèüëáóóåò ìå ðüñá ðïëëü åßäç øáñéþí êáé ìåãüëï ðëçèõóìü. 8) Ôçí ðåñßöñáîç ôïõ ðïôáìïý âñïõ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æùïíüóùí. 9) Ôçí ïëïêëþñùóç ôïõ áíáäáóìïý óôéò êáëëéåñãþóéìåò åêôüóåéò üðïõ äåí Ý åé ãßíåé. 10) Ôçí êáôáóêåõþ êôçíéáôñéêïý åñãáóôçñßïõ óôï óõíïñéáêü óôáèìü ÐÝðëïõ ãéá ôçí åîýôáóç ðñïúüíôùí æùéêþò ðñïýëåõóçò. 11) Ôç äçìéïõñãßá åäáöïëïãéêïý êáé öõëëïäéáãíùóôéêïý åñãáóôçñßïõ. 12) Ôçí êáôáðïëýìçóç ôùí êïõíïõðéþí ìå á- åñïøåêáóìïýò óå üëï ôï ìþêïò ôïõ - âñïõ, ãéá íá Ý ïõìå èåôéêü áðïôåëýóìáôá. Óôñáôçãéêïß óôü ïé ãéá ôçí áíüðôõîç ôçò ðåñéï Þò ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí åßíáé: 1) Eíßó õóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõ ðñùôïãåíïýò ôïìýá ðáñáãùãþò, ìå ôá á- íáãêáßá Ýñãá õðïäïìþò, íýá ðñïúüíôá, óýã ñïíïõò õðïóôçñéêôéêïýò ìç áíéóìïýò ãéá ôçí ðáñáãùãþ, ìåôáðïßçóç êáé åìðïñßá áãñïôéêþí ðñïúüíôùí. 2) Áîéïðïßçóç ôçò ãåùñãéêþò èýóçò ôçò ðåñéï Þò ìå ôçí ïëïêëþñùóç ôùí áíáãêáßùí õðïäïìþí äéáóýíäåóçò ðñïóýëêõóçò åðåíäýóåùí, ðñïþèçóçò ôïõ äéáóõíïñéáêïý åìðïñßïõ êáé ôçò ðáñï Þò õðçñåóéþí ôüóï óôïí ôïìýá ôïõ ôïõñéóìïý êáé ôïõ ðïëéôéóìïý, üóï êáé óôïí ôïìýá ôùí óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí. 3) ÅêìåôÜëëåõóç ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìüôùí ôçò ðåñéï Þò ìå ôçí áíüðôõîç áãñïôïõñéóôéêþí êáé ïéêïôïõñéóôéêþí äñáóôçñéïôþôùí, ìå óôü ï ôçí óõãêñüôçóç ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôï óõìðëçñùôéêü åéóüäçìá. 4) ÊáôáóêåõÞ ìéêñþí Ýñãùí õðïäïìþò ãéá ôçí âåëôßùóç êáé áíáâüèìéóç ôçò ðïéüôçôáò æùþò ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï Þò. Êýñéå ÕðïõñãÝ, Óáò êüíïõìå ãíùóôü üôé ï ÄÞìïò Öåñþí Ý åé êáôáèýóåé ïëïêëçñùìýíç ìåëýôç ãéá âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé ãéá áðï åôåõôéêü äßêôõï ëçììüôùí óôçí ðåñéöýñåéá Á.Ì.È. ìå å- ôïéìüôçôá 100% ãéá ôçí Ýíôáîç áõôïý ôïõ Ýñãïõ óôï ôáìåßï Óõíï Þò. Ðñïò ôéìþí ôçò, ç ðåñéöýñåéá ÁÌÈ êáé éäéáßôåñá ôïõ áêïýñáóôïõ êáé õðåýèõíïõ ðåñéöåñåéüñ ç ìáò ê. ñç Ðáðáäüðïõëïõ, äéå- âéâüóèç ï öüêåëüò ìáò óôá áñìüäéá üñãáíá ôïõ õðïõñãåßïõ ôçò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ðïõ ðñïàóôáóèå, ãéá ôçí ïñéóôéêþ ôïõ Ýíôáîç óôï ôáìåßï Óõíï Þò. Áðü ðëçñïöïñßåò ðïõ Ý ïõìå ëýãåôáé ðùò ôï äéêü ìáò Ýñãï ôïõ âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý êáé ôçò áðï Ýôåõóçò âïèñïëõìüôùí äåí óõìðåñéåëþöèçóáí óôá Ýñãá åêåßíá ðïõ ðñïôüèçêáí ãéá ôçí Ýíôáîç óôï ôáìåßï Óõíï Þò. ÅÜí üíôùò Ýôóé Ý ïõí ôá ðñüãìáôá ç äéáìáñôõñßá ìáò åßíáé Ýíôïíç êáé èåùñïýìå ôïõò åáõôïýò ìáò áäéêçìýíïõò, ãéáôß Ý ïõìå Ýíá Ýñãï ìå ðëþñç åôïéìüôçôá, áíáãêáßï üóï óå êáìéü Üëëç ðåñéï Þ, êáé äåí ðáßñíåé ôï äñüìï ôçò õëïðïßçóçò! Ôï èåùñïýìå áäéêßá. Åßíáé Ýíá Ýñãï Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá êáëýôåñç ðïéüôçôá æùþò ôùí êáôïßêùí ìáò, ãéá ôçí áðïöõãþ áóèåíåéþí, ãéá ôçí ìç ìüëõíóç ôïõ ðåñéâüëëïíôïò êáé éäéáßôåñá ôïõ ðïôáìïý âñïõ êáé ôïõ ìåãüëïõ êáé óçìáíôéêïý õãñïâéüôïðïõ, ôïõ ÄÝëôá âñïõ. Óáò êüíïõìå åðßóçò ãíùóôü ê. ÕðïõñãÝ, ðùò ôá ðåñéóóüôåñá óçìåñéíü âïèñïëýìáôá êáôáëþãïõí óôï äõôéêü âñá ßïíá ôïõ ðïôáìïý âñïõ êáé ìïëýíïõí ôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ. Áõôü ãßíåôáé åðåéäþ ç ðåñéï Þ ìáò áíáâëýæåé êáé ïé áðï åôåýóåéò ôùí üìâñéùí õäüôùí ìåôáôñýðïíôáé äõóôõ þò óå áðï åôåýóåéò âïèñïëõìüôùí ðáñü ôçí öéëüôéìç ðñïóðüèåéá ôùí êáôïßêùí ôçò ðüëçò ìáò. Ç êüèå êáèõóôýñçóç åêôýëåóçò ôïõ Ýñãïõ áõôïý åßíáé óå âüñïò ôçò õãåßáò ôùí êáôïßêùí êáé óôçí åðéâüñõíóç ôïõ öõóéêïý ðåñéâüëëïíôïò. Óçìåéþíù åðßóçò ðùò ï âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò Þôáí åíôáãìýíïò áðü ôï 1977 óôï ÅÐÅÑ, îïäåýôçêáí 70 ðåñßðïõ åêáôïììýñéá êáé îáöíéêü óôáìüôçóå ç ñçìáôïäüôçóç. Ðéóôåýïõìå ê. ÕðïõñãÝ ðùò ôá áéôþìáôü ìáò åßíáé äßêáéá. Áðü ôç äéêþ ìáò ðëåõñü êüíáìå ü,ôé Þôáí äõíáôüí íá Ý ïõìå ðëþñç åôïéìüôçôá, ìå ï- ëïêëçñùìýíåò ìåëýôåò êáé ìå ôç äõíáôüôçôá êáé óþìåñá áêüìç íá ôá äçìéïõñãþóïõìå. Óôï äéêü óáò Ýñé åßíáé íá äþóåôå ôçí ó åôéêþ åíôïëþ ãéá ôçí ïñéóôéêþ Ýíôáîç êáé õëïðïßçóç áõôþí ôùí Ýñãùí. Åìåßò Ý ïõìå áðüëõôç åìðéóôïóýíç óôï ðñüóùðü óáò êáé éäéáßôåñá óôçí ÊõâÝñíçóÞ ìáò, ðùò äå èá ìáò áäéêþóåôå áëëü ïýôå êáé èá ìáò áãíïþóåôå. Óáò åõ áñéóôþ. * * * Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ê. Ðáðáíôùíßïõ óôï óýíôïìï áðï áéñåôéóìü ôïõ äþëùóå ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ ãéá ôç äõíáìéêþ ðïõ ðáñïõóéüæåé ç ÁãñïôéêÞ êèåóç Öåñþí êáé ôçí óõìâïëþ ôçò óôçí ïéêïíïìßá ôïõ Íïìïý. ÁíáöÝñèçêå óôá Ýñãá ðïõ ãßíïíôáé óôï ðëáßóéï äéáöüñùí Åõñùðáúêþí ðñïãñáììüôùí êáé ôçí áíáãêáéüôçôá ìåëåôþí ìå ìåãüëç ðëçñüôçôá. Óå ü,ôé áöïñü ôï Âéïëïãéêü êáèáñéóìü êáé ôç óõíý éóç ôïõ Ýñãïõ ôçò áðï Ýôåõóçò, óå ïëüêëçñç ôçí ðüëç ôùí Öåñþí ï ê. Õðïõñãüò äåóìåýôçêå, áöïý ðñéí óôï ëüãï ôïõ ï ÄÞìáñ ïò áíýöåñå üôé õðüñ åé ïëïêëçñùìýíç ìåëýôç ìå ðëçñüôçôá 100%, íá óôçñßîåé ôçí üëç ðñïóðüèåéá. ÍÉÊÏÓ ÃÊÏÔÓÇÓ

7 (Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο) ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá ÌåôÜ ôçí åðßóêåøþ ìáò óôéò ïìïñöéýò ôçò ÈñÜêçò, åéó ùñïýìå óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá. Ìáò õðïäý åôáé ôï ñõóïöüñï Ðáããáßï. Åðéâëçôéêüò ï ïñåéíüò üãêïò ôïõ. Áðü ôï Ðáããáßï îå ýèçêáí ðñïò ôïí áñ- áßï êüóìï ìõóôéêéóôéêýò ëáôñåßåò êáé èñçóêåõôéêýò æõìþóåéò. Åäþ ëáôñåýôçêáí áðü èñáêéêýò öõëýò, ï ÑÞóïò ï âáóéëéüò ôùí Èñáêþí, ï Äéüíõóïò ðïõ ôï åëëçíéêü ôïõ åðßèåôï Þôáí ÂÜê ïò êáé ôï èñáêéêü ôïõ ÓáâÜæéïò, ï ìåãüëïò ÈñÜêáò êéèáñùäüò, ìïõóéêïðïéüò, ìüíôçò êáé ðïéçôþò éåñþí ýìíùí ï ÏñöÝáò, êáèþò êáé ïé Ðéåñßäåò Ìïýóåò. Ôá ñüíéá ðýñáóáí. ¹ñèáí ïé Ñùìáßïé. öåñáí äéêïýò ôïõò èåïýò, ìá äåí êáôüöåñáí íá áëëüîïõí ôïõò èåïýò ôïõ åëëçíéêïý ðáíèýïõ. óðïõ áíýôåéëå ç íýá èñçóêåßá óôçí ôáñáãìýíç áíèñùðüôçôá. Ðñþôç ðåñéï- Þ ôïõ Ðáããáßïõ äý åôáé ôçí åðßóêåøç ôïõ ìåãüëïõ Áðïóôüëïõ ôùí Åèíþí, ôïõ Ðáýëïõ, ôï Ýôïò 49 ì.. Êáé åíþ âáóéëåýåé óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ï Éïõóôéíéáíüò, åäñáéþíåôáé ï ñéóôéáíéóìüò. Åßíáé ôüôå ðïõ éäñýåôáé Ç ìïíþ Åéêïóéöïéíßóóçò óôçí ðåñéï Þ ôïõ Ðáããáßïõ, ç ìåãüëç êáé é- óôïñéêþ ìïíþ ôçò Åéêïóéöïéíßóóçò. Åäþ êáé ôá ñõóü êáé áñãõñü ìýôáëëá ðïõ Ýêñõâå óôá óðëüã íá ôïõ. ÓáãÞíåøå ôïõò õðüëïéðïõò ëëçíåò óôçí áñ áéüôçôá, óôïõò êëáóéêïýò ñüíïõò, ôç âõæáíôéíþ åðï- Þ êáé ôçí ðåñßïäï ôçò Ôïõñêïêñáôßáò. Êôßæïíôáé áñ áßïé, ñùìáúêïß êáé âõæáíôéíïß ïéêéóìïß. Ïé ðåñéóóüôåñïé ïéêéóìïß áíáðôýóóïíôáé óôéò ðëáãéýò ôïõ Ðáããáßïõ, êïíôü óå óçìáíôéêïýò äñüìïõò^ ôçò Åãíáôßáò ïäïý, ðïõ Ýíùíå ôçí Áìößðïëç ìå ôïõò Öéëßððïõò êáé ôçò «ÊÜôù ïäïý» ðïõ ðåñíïýóå áíáôïëéêü ôïõ âïõíïý ìýóù ôçò Ðéåñßáò êïéëüäáò. ÐáìðÜëáéá ëïéðüí êáé óôï áíáôïëéêü ôìþìá ôçò Ìáêåäïíßáò ç éóôïñßá ôïõ áíèñþðïõ, ìå ìáñôõñßåò áðü ôç íåïëéèéêþ åðï Þ, êáèþò êáé ç Üíèçóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý ìåôü ôçí õðáãùãþ ôçò óôï óôýììá ôïõ Öéëßððïõ Â. ÓÞìåñá ôá ùñéü ôïõ Ðáããáßïõ åßíáé ìïéñáóìýíá óôïõò íïìïýò Óåññþí (38% ôçò Ý- êôáóþò ôïõ) êáé ÊáâÜëáò (62% ôçò ÝêóôáóÞò ôïõ). Óôï íïìü Óåññþí ìå ðñùôåýïõóá ôéò ÓÝññåò ôá êõñéüôåñá åßíáé: Ðáëáéïêþìç, Ìéêñü Óïýëé, Ñïäïëßâïò, Ðñþôç, ÁëéóôñÜôç, Çëéïêýìç, Êïñìßóôá. Óôï íïìü ÊáâÜëáò ìå ðñùôåýïõóá ôçí ÊáâÜëá åßíáé: Åëåõèåñïýðïëç (ÐñÜâé) Ðáëáéï þñé, ÍéêÞóéáíç, Áíôéößëéððïé, Áêñïâïýíé, ÊçðéÜ, ñõóüêáóôñï, Ìåëéóóïêïìåßï, ÌïõóèÝíç, Ìåóïñüðç, Ðëáôáíüôïðïò, Ðïäï þñé, Êïêêéíï þñé, Ãáëçíüò, Ïöñýíéï. ÅðçñåáóìÝíïé áðü ôéò ïìïñöéýò ôïõ ôïðßïõ, áêïëïõèïýìå ôéò åîþò äéáäñïìýò: áðü ôç ÍéêÞóéáíç ãéá ôéò ÂÁ õðþñåéåò^ áðü Å- ëåõèåñïýðïëç-áêñïâïýíé ãéá ôéò ÍÁ õðþñåéåò, üðïõ óõíáíôüìå êáé ôï Äáóéêü ùñéü^ áðü ôá ùñéü ÁõëÞ êáé Ìåóïñüðç ãéá ôéò Íüôéåò õðþñåéåò áðü ôï ùñéü ËåêÜíç âñéóêüìáóôå óôï ÄÜóïò ôçò ÏîõÜò êáé áðü ôï ùñéü Êå ñüêáìðïò óôá ðáíýìïñöá, äáéäáëþäç êáé éëéïôñáãïõäéóìýíá ÓôåíÜ ôïõ ÍÝóôïõ Áñ áéïëïãéêüò þñïò Öéëßððùí ÊáìÜñåò-Õäñáãùãåßï üðïõ êáé ôá ÈñáêéêÜ ÔÝìðç ðñïò ôçí ðëåõñü ôçò ÈñÜêçò. Ðáíäáéóßá öèéíïðùñéíþí ñùìüôùí êáé ðáé íéäßóìáôá öùôüò ìýóá á- ðü ôï óõííåöéáóìýíï ïõñáíü. Ðñáãìáôéêüò âïôáíéêüò êþðïò, ìå êáôüöõôåò ðëáãéýò êáé ðëïýóéá ëùñßäá. ëëç ìéá äéáäñïìþ ìáò ïäçãåß óôçí ÊáâÜëá. Ç ãáëüæéá ðïëéôåßá. ÊôéóìÝíç óôïõò ðñüðïäåò ôïõ âïõíïý. Óýìâïëï, åßíáé ç ùñáéüôåñç ðüëç ôçò ÅëëÜäáò, ìå ôçí áìöéèåáôñéêþ ôçò èýóç. Ðüëç ôáîéäåìýíç óôï ñüíï, öïñôùìýíç ìå éóôïñßá, ãåìüôç Üñåò êáé áðáñüìéëëåò ïìïñöéýò. ÆùíôáíÞ ðüëç. Éäñýèçêå ôïí 7ï áé. ð.. Ç ÍåÜðïëç ôùí áñ áßùí, ç ñéóôïýðïëç ôùí âõæáíôéíþí, ç óçìåñéíþ ÊáâÜëá, ìáò åêèýôåé ôá åíäéáöýñïíôá åõñþìáôü ôçò áð ü- ëç ôçí ðåñéï Þ óôï Áñ áéïëïãéêü ôçò Ìïõóåßï. ÅêèÝìáôá áðü áíáóêáöýò óôçí Áìößðïëç, ÍåÜðïëç, Ïéóßìç êáé Üëëåò áñ áßåò ðüëåéò ôçò Áíáô. Ìáêåäïíßáò. ÐåñðáôÜìå óôçí ðáëéü ðüëç ìå ôïõò ìá áëüäåò, ôï ÊÜóôñï, óôçí ðáñáäïóéáêþ óõíïéêßá ôçò Ðáíáãßáò áð üðïõ îáíïßãåôáé ìðñïóôü ìáò ç ÈÜóïò, ç ÓáìïèñÜêç, ï èùò, ôï Áéãáßï, ôï áíäñéêü ìïíáóôþñé ôïõ Áãßïõ Óýëá ðïõ ôï åðéóêýöôçêå ï Áðüóôïëïò Ðáýëïò êáé åßíáé ï ðïëéïý- ïò ôçò ðüëçò, ïé ÊáìÜñåò (ðáëéü Õäñáãùãåßï) 16ïõ áé. ôï êýíôñï ôçò ìå ôá äéáôçñçìýíá íåïêëáóéêü êôßñéá êáé êáðíáðïèþêåò áðü ôçí åðï Þ ðïõ ôï êáðíåìðüñéï Ýóöõæå êáé êëåßíïíôáí ìåãüëåò äïõëåéýò, ôï óðßôé ôïõ éäñõôþ ôçò áéãõðôéáêþò äõíáóôåßáò Ìù Üìåô ëé êáé ôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï. Óôï êåíôñéêü ëéìüíé êáé óôï ìéêñü ëéìüíé ôùí ðáëéþí Óöáãåßùí, øáñïôáâýñíåò ìå öñåóêüôáôá øüñéá êáé íïóôéìüôáôïõò ìåæýäåò. Åäþ ãåõüìáóôå ôï ïýæï Ðáããáßï, áëâü êáé ôá ßíç áðü ôç Ìåóïñüðç Ðáããáßïõ, êáèþò êáé ôïõò êïõñáìðéýäåò Éùóçößäç áðü ôç ÍÝá ÊáñâÜëç. Ðáíôïý óõíáíôüìå ùñáéüôáôåò êáé êáèáñýò ðáñáëßåò: Ôï ÐåñãéÜëé, ç Êáëáìßôóá, ï ÌðÜôçò, ç Ôüóêá, ôï Ðáëéü, ÍÝá Çñáêëåßôóá, ÍÝá ÐÝñáìïò, ÁêôÞ Åëáéï ùñßïõ, ÁêôÞ Ìõñôïöýôïõ, ÁêôÞ ÖùëéÜò, ÁêôÞ ÊÜñõáíçò, ÁêôÞ Ïöñõíôßïõ êáé Üëëïé ðïëëïß ãñáöéêïß üñìïé. Óôçí áíáôïëéêþ ðëåõñü ôïõ íïìïý ç Áììüãëùóóá ôçò ÊåñáìùôÞò óõìðëçñþíåé ôçí ïìïñöéü ôïõ ôüðïõ. Âüñåéá ôçò ÊáâÜëáò óå áðüóôáóç 15 ëì. Ý ïõìå ìðñïóôü ìáò ôéò Êñùíßäåò (áñ áßá ðüëç êáé óçìåñéíü êáðíï þñé). Ôçí ðüëç ß- äñõóáí ÈÜóéïé, áëëü ôï 356 ð.. ôçí êáôáëáìâüíåé ï Ößëéððïò Â, ðáôýñáò ôïõ Ì. Á- ëåîüíäñïõ êáé ôçò äßíåé ôï üíïìü ôïõ. ôóé Áñ áßï ÈÝáôñï Öéëßððùí Το χωριό Τριφύλλι (Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) Το Τριφύλλι, λόγω του ορεινού εδάφους, είναι πρώτο στη φτώχεια αλλά και πρώτο στα γράμματα. Έχει τους παλαιότερους εγγραμάτους από όλα τα γύρω χωριά. Ο μακαριστός Σωφρόνιος τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο Τριφύλλι το 19ο αιώνα και στη συνέχεια μετέβη στην Ανδριανούπολη για τις περαιτέρω σπουδές του. Οι μακαρίτες δάσκαλοι Θεόδωρος Ανδρόνικος και Γεώργιος Καραβασίλης τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο ευθύς μετά την απελευθέρωση της περιοχής και φοίτησαν στο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης. Ο Πολύδωρος Καλαϊτζής, δάσκαλος και μετέπειτα Νομαρχιακός Επιθεωρητής, άρχισε να πηγαίνει στο Δημοτικό Σχολείο μετά την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Ο Νομικός Αλέξανδρος Παπακυριακού, ανιψιός του Σωφρονίου, τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Τριφυλλίου μετά την απελευθέρωση και στη συνέχεια πήγε Γυμνάσιο στο Μεσολόγγι, στο θείο του, που υπηρετούσε στην εκεί Μητρόπολη. Οι Τριφυλλιώτες βλέπουμε να έχουν κάποια έφεση για σπουδές, που πιθανόν, εκτός από τη φτώχεια, να οφείλεται και στους καλούς δασκάλους που έτυχε να στείλει εδώ το Ελληνικό Κράτος, όπως τον Αριστείδη Ρούσινο από την Κέρκυρα και τον Πολύβιο Παπαδανιήλ από το Βόλο. Οι δάσκαλοι αυτοί δίδαξαν επί πολλά έτη, γιατί έτυχε να νυμφευθούν τριφυλλιώτισσες. Ενθυμούμαι ότι οι γεροντότεροι του Χωριού με υπερηφάνεια έλεγαν ότι εγώ είμαι μαθητής του Ρούσσινου ή του Πολύβιου. Πράγματι οι σειρές εκείνες γνώριζαν πολύ καλή γραφή και ανάγνωση. Στην αριθμητική και γεωμετρία συναγωνίζονταν τους μαθητές της Α και Β Γυμνασίου. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Τριφύλλι ούτε μια τουρκική οικογένεια δεν ήλθε να συγκατοικήσει με τους γηγενείς Τριφυλλιώτες. Μάλιστα οι παλαιότεροι διηγούνταν πως οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν κατά την είσπραξη του κεφαλικού φόρου να παραμένουν έξω από το χωριό. Εκεί η δημογεροντία παρέδιδε τους φόρους, που είχε φροντίσει να εισπράξει νωρίτερα από τους συγχωριανούς. Μέχρι τους βαλκανικούς πολέμους το Τριφύλλι ανήκε διοικητικά στο Δήμο Λευκίμης. Το 1913, όταν τα μέρη αυτά τα κατέβαλε η Βουλγαρία, οι Τριφυλλιώτες εγκαταλείπουν τα πάτρια εδάφη και εγκαθίστανται, πρόσφυγες πλέον, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Δράμας. Το 1920 με τη απελευθέρωση επιστρέφουν, όχι όλοι όμως, στις προγονικές τους ε- στίες. Το 1922 με το μεγάλο κύμα της προσφυγιάς, στο Τριφύλλι δεν εγκαθίσταται καμία προσφυγική οικογένεια. Οι πρόσφυγες καταλαμβάνουν τα κενά χωριά του Πέπλου, του Αρδανίου, της Ιτέας και άλλα, που μέχρι τότε κατοικούνταν από Τούρκους ή Βουλγάρους. Τώρα το Τριφύλλι γίνεται έδρα Κοινότητας στην οποία υπάγονται και τα χωριά Αρδάνιο και Ιτέα (Μάνθεια). ìåôïíïìüæåôáé óå Öéëßððïõò. Áðü ôçí áñ áßá åëëçíéêþ ðåñßïäï, ôç ñùìáúêþ êáé ôç âõæáíôéíþ ôßæïíôáé ôåß ç, áñ áßï èýáôñï ìå èýóåéò üðïõ êüèå êáëïêáßñé ãßíïíôáé ðïëéôéóôéêýò åêäçëþóåéò (öåóôéâüë Öéëßððùí), íïìéóìáôïêïðåßï êïíôü óôá ïíïìáóôü ñõóùñõ åßá ôçò ðåñéï Þò, ÑùìáúêÞ Á- ãïñü, áîéüëïãç âáóéëéêþ ôïõ 5ïõ áé., ðáëáßóôñá, ëïõôñü, êáôïéêßåò, êáôáóôþìáôá, åñãáóôþñéï êáôáóêåõþò ãõüëéíùí áããåßùí êáé ôï 42 ð.. äßíåôáé åäþ ç ãíùóôþ ìü ç ôçí ïðïßá êåñäßæïõí ï Ïêôáâéáíüò êáé ï Áíôþíéïò ìå áíôéðüëïõò ôïõò äïëïöüíïõò ôïõ Êáßóáñá, Âñïýôï êáé ÊÜóóéï. Áðü äù ðåñíü êáé ï Áðüóôïëïò Ðáýëïò êáé éäñýåé ôçí ðñþôç ñéóôéáíéêþ Åêêëçóßá ôçò Åõñþðçò êáé åäþ óôïí ðïôáìü ÆõãÜêôç âáðôßæåé êáé ôçí ðñþôç ñéóôéáíþ ôçò Åõñþðçò ôçí Ëõäßá ôç Öéëéððçóßá. Óôï óçìåßï ôçò âüðôéóçò õðüñ åé âáðôéóôþñéï óôï üíïìá ôçò Áãßáò Ëõäßáò üðùò êáé íáüò. Óõíå ßæïõí áêüìç êáé óôéò ìýñåò ìáò íá ãßíïíôáé âáðôßóåéò óôï ßäéï óçìåßï. Åäþ óôéò Êñçíßäåò åßíáé êáé ôï áñ áßï Á- óêëçðéåßï, Ýíá áðü ôá ìïíáäéêü èåñáðåõôþñéá ôçò Åõñþðçò, ôá ãíùóôü ëáóðüëïõôñá, ìå éáìáôéêýò éäéüôçôåò ãéá ïñèïðåäéêýò êáé äåñìáôéêýò ðáèþóåéò. ÔáñóÞ Ä. (Óõíå ßæåôáé) ÂáðôéóôÞñéï Áãßáò Ëõäßáò ÓÅËÉÄÁ 7 Οι κάτοικοι του Τριφυλλίου κατά κανόνα είναι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και σηροτρόφοι. Τα άγονα εδάφη αναγκάζουν κατά καιρούς πολλούς να εγκαταλείπουν το χωριό για ανεύρεση καλύτερης τύχης. Έτσι εξηγείται η εγκατάσταση πολλών στο Δορίσκο, Λευκίμη, Φέρες, Αλεξανδρούπολη και αλλαχού. Οι φέροντες τα επώνυμα εδώ Κεραμάρης, Δούλης, Ξανθόπουλος, Δαρδαβούνης, Περιστέρης, Πεχλιβάνης, Καμαριάνης, Πολυμένης κ.τ.λ. έλκουν την καταγωγή τους από το Τριφύλλι. Το χωριό μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος, δηλαδή το 1946, αριθμούσε περί τους 600 κατοίκους. Στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου στο Γυμνάσιο Φερών φοιτά έ- νας αξιομνημόνευτος αριθμός για την εποχή μαθητών: Βρανίδης Γεώργιος, Κεραμάρης Α- γοραστός, Καραβασίλης Γεώργιος, Κίτογλου Δάφνη, Μαρία Μουτάφη, Βρανίδου Μυρσίνη, Σιτσανλής Ευάγγελος και Θωμάς Κεραμάρης. Με την έναρξη του εμφυλίου το χωριό ε- γκαταλείπεται. Άλλοι φεύγουν στο βουνό και καταλήγουν σε χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και άλλοι οι περισσότεροι στην Α- λεξανδρούπολη και κυρίως στις Φέρες. Ο επαναπατρισμός, που άρχισε το 1950, δεν έφερε όλους από τα αστικά κέντρα. Αυτοί πάλι που κατέφυγαν στο βουνό και από εκεί στις κομμουνιστικές χώρες δεν επέστρεψαν ποτέ στο χωριό. Οι λιγοστοί επαναπατρισθέντες ξεκινούμε από την αρχή για να ξαναστήσουμε το σπιτικό μας. Πολλά από τα σπίτια είχαν πυρποληθεί, άλλα είχαν καταρρεύσει από την τετράχρονη εγκατάλειψη και άλλα λεηλατήθηκαν κατά τρόπο απίστευτο. Εκτός από τα σκεύη του νοικοκυριού και τα εργαλεία της γεωργίας εκλάπησαν ακόμη και πόρτες και παράθυρα. Με λίγα λόγια βρήκαμε ένα χωριό εντελώς ρημαγμένο, γι αυτό και ξεκινήσαμε από την αρχή να το ξαναφτιάξουμε. Η φτώχεια όμως και η ανέχεια χτυπούν τώρα πιο δυνατά τις πόρτες των σπιτιών μας. Για τη γενιά μου αυτή η δεκαετία του 50 έγινε ο εφιάλτης της ζωής μας. Η χώρα βγήκε από ένα εμφύλιο, που άφησε πίσω ερείπια και αίματα. Είναι χρόνια πολύ δύσκολα. Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και για τούτο αγωνίζεται με νύχια και με δόντια. Μέσα απ αυτή τη μιζέρια και την παντελή έλλειψη αγαθών ξεκίνησαν πάλι τρία παιδιά από το Τριφύλλι για να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Φερών. Το 1951 πρώτος κατέβηκε ο γράφων και ακολούθησαν την επόμενη χρονιά η Σουλτάνα Βόσβολη και ο Χρήστος Καλαϊτζής. Αυτοί οι τρεις μόνο παραμείναμε για όλη τη δεκαετία του 50. Κάτω από άθλιες συνθήκες τελειώσαμε και γίναμε δάσκαλοι. Στα μετέπειτα χρόνια βέβαια, όταν οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν κάπως, πολλά παιδιά από το Τριφύλλι, όπως και από τα γύρω χωριά, σπούδασαν και έγιναν αξιωματικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Στη δεκαετία του 60, όταν άρχισε η μεγάλη μετανάστευση των Ελλήνων για τη Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία, κλπ. το χωριό αρχίζει και πάλι να αιμορραγεί πληθυσμιακά. Οι νέοι ο- μαδικά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για α- νεύρεση καλύτερης τύχης. Το χωριό στερείται τους νέους του, που έδιδαν ζωντάνια και χαρά σε γιορτές και πανηγύρια. Κανένας από τους νέους αυτούς δεν ξαναγύρισε. Άλλοι έμειναν στο εξωτερικό, άλλοι επέστρεψαν, αλλά εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και στις Φέρες. Σήμερα το χωριό αριθμεί πολύ λίγους κατοίκους της τρίτης κυρίως ηλικίας. Αν φύγουν και αυτοί, φοβούμαι, ότι θα μείνουν κάποια ε- ρείπια σπιτιών, για να θυμίζουν στους περαστικούς πως εδώ υπήρχε ένας οικισμός που ε- πέζησε για αιώνες. Εγώ βέβαια θα κρατήσω στη σκέψη μου το χωριό που γνώρισα μέχρι το Το χωριό με τις δυο εκκλησίες, του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας, με τους τρεις αλευρόμυλους, δυο νερόμυλους και ένα ανεμόμυλο, και με έ- να σχολείο με 70 μαθητές και δυο δασκάλους. Με πολλή νοσταλγία θα ενθυμούμαι τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και της Λαμπρής, που μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε στην πλατεία του χωριού χορός με κλαρίνα και βιολιά. Θα αναπολώ τα καραβάνια από κάρρα φορτωμένα κουκούλια και παιδιά να πηγαίνουν στο Σουφλί. Θεόδωρος Καλαϊτζής Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

8 ÓÅËÉÄÁ 8 Ç 28ç Ïêôùâñßïõ 1940 (Συνέχεια από τη σελ. 1) OXI óôç âßá, Ï É óôçí ôõñáííßá, Ï É óôïí ïëïêëçñùôéóìü ôïõ Ìïõóïëßíé. ¼ëïé õðüêïõóáí ìå áîéïæþëåõôç åíüôçôá óôï åèíéêü ðñïóêëçôþñéï êáé Ýôñåîáí óôçí ðñþôç ãñáììþ ãéá ôçí áíá áßôéóç ôïõ å èñïý êáé ôçí õðåñüóðéóç ôùí éåñþí êáé ïóßùí ôçò öõëþò ìáò. Ïé óôñáôéþôåò ìáò, ìå âáóéêü åöüäéá ôç ìåãüëç ôïõò øõ éêþ äýíáìç êáé ôç öëïãåñþ ôïõò äßøá ãéá åëåõèåñßá, îåðýñáóáí ãéá ìéá áêüìç öïñü ôïí åáõôü ôïõò. ÐÝôõ áí áõôü ðïõ äåí ìðïñåß íá óõëëüâåé ï íïõò ôïõ áíèñþðïõ. Ïé ëßãïé ëëçíåò, ðüíù óôá ðáãùìýíá âïõíü ôçò Ðßíäïõ, íçóôéêïß, Üõðíïé êáé êïõñåëéáóìýíïé ìåãáëïõñãïýí. Êáôáôñïðþíïõí ìéá ðüíïðëç êáé éó õñþ áõôïêñáôïñßá. ÔñÝðïõí óå Üôáêôç öõãþ ôïõò èñáóýäåéëïõò å- ðéäñïìåßò. Áðü áìõíüìåíïé ãßíïíôáé, åðéôéèýìåíïé. Áðåëåõèåñþíïõí ôçí ÊïñõôóÜ, ôç Ìïó üðïëç, ôïõò Áãßïõò ÓáñÜíôá, ôï Äåëößíï, ôç åéìüñá êáé ãåíéêüôåñá üëç ôç Âüñåéá ¹ðåéñï, üðïõ õøþíïõí êáé ðüëé ôçí åëëçíéêþ óçìáßá. ÌåôÜ ôçí áðïôõ ßá ôùí Éôáëþí ç ðáôñßäá ìáò äý åôáé ôçí åðßèåóç ôùí Ãåñìáíþí ôçí íïéîç ôïõ ÊÝíôñï Áíïé ôþò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí ÔÏ ÍÅÏ ÊÁÐÇ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÅÑÙÍ ÓÔÏÍ ÐÅÐËÏ íáò íýïò üìïñöïò þñïò ðïõ èá óôåãüóåé ôï ÊÁÐÇ ôïõ Äçìïôéêïý äéáìåñßóìáôïò ôïõ ÐÝðëïõ ðñüêåéôáé íá ðáñáäïèåß ãéá ñþóç óýíôïìá. Ç ðñþçí ÁãñïôïëÝó ç ÐÝðëïõ êáé ï áýëåéïò þñïò ôçò ìåôáìïñöþíïíôáé óå Ýíáí êáéíïýñãéï êáé ëåéôïõñãéêü þñï. Ìå ðñïûðïëïãéóìü 20 åêáôïì. äñ. ôï Ýñãï âñßóêåôáé óå ôåëéêþ öüóç ðáñüäïóçò. ÌåôÜ ôï åðéôõ çìýíï åã åßñçìá ìå ôç äçìéïõñãßá ôïõ ÊÁÐÇ Öåñþí, ç äçìïôéêþ Áñ Þ áðïöüóéóå ôç ëåéôïõñãßá åíüò áêüìç ÊÝíôñïõ Áíïé ôþò Ðñïóôáóßáò Ç- ëéêéùìýíùí óôï äåýôåñï ìåãáëýôåñï äçìïôéêü äéáìýñéóìá. Ç üëç ðñïóðüèåéá á- íüãåôáé óôï íá êáëõöèïýí ïé áíüãêåò ôùí áôüìùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò óôá áíáôïëéêü äçìïôéêü äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ ìå åðßêåíôñï ôïí ÐÝðëï. ôóé ïé äçìüôåò ôçò ôñßôçò çëéêßáò ôùí äéáìåñéóìüôùí ôçò ÃåìéóôÞò, ôùí ÊÞðùí, ôïõ ÐÝðëïõ êáé ôçò Âñõóïýëáò áðïêôïýí ôï äéêü ôïõò óôýêé, åöüìéëëï êáé êáëýôåñï áðü áõôü ôùí Öåñþí. Ìå ôç ëåéôïõñãßá ôùí äýï ÊÝíôñùí Áíïé ôþò Ðñïóôáóßáò ÇëéêéùìÝíùí ôïõ ÄÞìïõ, ñüíéåò áíüãêåò áôüìùí ôçò ôñßôçò çëéêßáò âñßóêïõí äéýîïäï óå äñüóåéò ðïõ áíáðôýóóïíôáé ìýóá óôá üñéá ôïõ ÊÁÐÇ êáé ðåñéëáìâüíïõí, åêôüò áðü ôï ðñüãñáììá, âïþèåéá óôï óðßôé, ïñùäßåò, åêäñïìýò áíáøõ Þò, ïìüäåò åñãáóßáò, áëëü êáé åíäõíüìùóç ôùí êïéíùíéêþí ó Ýóåùí êáé åðáöþí. Ïé þñïé áõôïß áðïôåëïýí âáóéêïýò ðõñþíåò óôïí êïéíùíéêü éóôü ôïõ ÄÞìïõ êáé ðáñïõóéüæïõí ìéá äõíáìéêþ áîéïæþëåõôç. Ãêüôóçò Íßêïò Óôá ï õñü ôçò åëëçíïâïõëãáñéêþò Ìåèïñßïõ, Ñïýðåë-Íõìöáßïõ-Å ßíïõ ãñüöôçêå ìéá áðü ôéò ëáìðñüôåñåò óåëßäåò ôçò íåïåëëçíéêþò éóôïñßáò. Ïé ëëçíåò áíôéóôüèçêáí ìå ðåßóìá êáé çñùéóìü êáôü ôùí ìç áíïêßíçôùí ìåñáñ éþí ôïõ ßôëåñ êáé Üíôåîáí óôïõò áåñïðïñéêïýò âïìâáñäéóìïýò ôïõ. ÌðñïóôÜ üìùò óôïí Ü- íéóï áõôüí áãþíá åîáíôëþèçêáí ôá üñéá ôçò áíôï Þò ôïõò êáé êüìöèçêå ç áíôßóôáóþ ôïõò êáôü ôùí Ãåñìáíþí. Óôéò 27 Áðñéëßïõ ï ãåñìáíéêüò óôñáôüò ìðáßíåé óôçí ÁèÞíá êáé áñ ßæåé áðü ôçí çìýñá åêåßíç ç íáæéóôéêþ êáôï Þ. Ç íßêç ôùí ÅëëÞíùí óôá âïõíü ôçò Ðßíäïõ êáôü ôùí Éôáëþí êáé ç çñùéêþ áíôßóôáóç êáôü ôùí Ãåñìáíþí åðçñýáóå óïâáñü ôçí Ýêâáóç ôïõ ñùóïãåñìáíéêïý ðïëýìïõ. Ïé Ãåñìáíïß áðáó üëçóáí ôéò äõíüìåéò ôïõò ãéá äýï ðåñßðïõ ìþíåò ðïëåìþíôáò êáôü ôçò ÅëëÜäáò êáé Ýôóé áðü ôç ìéá ìåñéü äüèçêå ðïëýôéìïò ñüíïò óôïõò óõììü ïõò íá ðñïåôïéìüóïõí ôçí ÜìõíÜ ôïõò êáé áðü ôçí Üëëç ï öïâåñüò ñùóéêüò åéìþíáò áðïäåêüôéóå ôá ãåñìáíéêü óôñáôåýìáôá üôáí âñßóêïíôáí ðñï ôùí Ðõëþí ôçò Ìüó áò. Ç áíôéìåôþðéóþ ôïõò ãéíüôáí Ýôóé åõêïëüôåñç. Ç ðñïóðüèåéá áõôþ ôùí ÅëëÞíùí åðçñýáóå èåôéêü üëç ôçí Åõñþðç. ÁðÝäåéîå üôé ç áñéèìçôéêþ õ- ðåñï Þ êáé ôá üðëá äåí åßíáé ðüíôá áñêåôü ãéá íá åîáóöáëßóïõí óå Ýíá óôñáôü ôç íßêç. Ï ìý ñé ôüôå èåùñïýìåíïò á- íßêçôïò óôñáôüò ôïõ îïíá óõíôñßâåôáé óôá ÇðåéñùôéêÜ âïõíü áðü ìéá ìéêñþ þñá. Äéáëýåôáé Ý- ôóé ï ìýèïò ôïõ áþôôçôïõ, ç ëåïíôþ ôïõ öáóéóìïý ðýöôåé êáé ç èåïðïéçìýíç âßá êáôáññýåé. Ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò áíáóáßíïõí êáèþò âëýðïõí íá ãåííéýôáé óôá âïõíü ôçò Ðßíäïõ ç åõñùðáúêþ åëåõèåñßá. Ï ðõñóüò ôçò åëëçíéêþò áíäñåßáò öùôßæåé ãéá Üëëç ìéá öïñü ôá óêïôüäéá ôçò áðåëðéóßáò êáé ôçò çôôïðüèåéáò, óôá ïðïßá åß å âõèéóôåß ç áíèñùðüôçôá êáé âïçèü ôïõò õ- ðüäïõëïõò ëáïýò íá âñïõí ôéò áìýíåò ôïõò äõíüìåéò. Ìå ôç íßêç ôçò áõôþ ç ÅëëÜäá áñßæåé óôá åëåýèåñá Ýèíç ôçí ðñþôç íßêç åíáíôßïí ôùí äõíüìåùí ôïõ óêüôïõò êáé ôçò âáñâáñüôçôáò êáé áíáäåéêíýåôáé óçìáéïöüñïò ôçò ðáãêüóìéáò åëåõèåñßáò. Ôá êáëåß ðáñüëëçëá íá åðéôåëýóïõí ôï ìåãüëï ôïõò ñýïò ðïõ åßíáé ç åîáóöüëéóç ôçò åëåõèåñßáò. ÄéäÜóêåé ìå ôï ðáñüäåéãìü ôçò ðùò Ýíáò ëáüò êåñäßæåé ôçí åëåõèåñßá ìå Ýíá ìüíï üðëï, ôçí áäüìáóôç èýëçóþ ôïõ, êáé áêüìá üôé ïé çèéêýò äõíüìåéò åßíáé õðýñôåñåò áðü ôéò õëéêýò. Ç åðïðïéàá áõôþ ôïõ 1940 ðñïêüëåóå ôá åõíïúêü ó üëéá üëùí ôùí çãåôþí ôçò åðï Þò åêåßíçò. Ìå ñçôýò áíáêïéíþóåéò óôá ñáäéüöùíá êáé ôéò åöçìåñßäåò ìéëïýóáí ìå èáõìáóìü ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôç óõíý áéñáí äçìüóéá. Ç þñá ìáò âñýèçêå áðüôïìá óôï åðßêåíôñï ôïõ åíäéáöýñïíôïò ôçò ðáãêüóìéáò êïéíþò ãíþìçò. íèñùðïé ôïõ ðíåýìáôïò, åðéöáíåßò óôñáôéùôéêïß çãýôåò, äéáðñåðåßò äçìïóéïãñüöïé êáé Üëëá óçìáßíïíôá ðñüóùðá, ôüíéóáí ìå áíôéêåéìåíéêü ôñüðï ôç ìåãüëç óõìâïëþ ìáò óôçí åõíïúêþ åîýëéîç ôïõ ðïëýìïõ. Ôïõò áíèñþðïõò áõôïýò ðïõ ôßìçóáí êáé äüîáóáí ôçí ÅëëÜäá, áò ôïõò äéáâåâáéþóïõìå üôé ç èõóßá ôïõò èá ìáò êáèïäçãåß ðüíôá êáé èá êáôåõèýíåé ôá âþìáôü ìáò óôï äñüìï ôïõ åèíéêïý ñýïõò. Áò ôïõò õðïó åèïýìå üôé áí ðáñáóôåß á- íüãêç èá áêïëïõèþóïõìå êáé åìåßò ôá âþìáôü ôïõò. Ðáó Üëçò Ó. Ðïýëïò ÕðïóôñÜôçãïò å.á. - Öéëüëïãïò ÓÔÇ ÂÏÕËÃÁÑÉÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÃÙÃÏ ÌÐÏÕÑÃÊÁÓ-ÁËÅÎ/ÐÏËÇ ÓÔÇÍ ÔÅËÉÊÇ ÅÕÈÅÉÁ ìðáßíïõí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ðåôñåëáéáãùãïý ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò ìåôü ôç óõíüíôçóç ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôéò 18/9/01 óôç Óüöéá ôïõ õðïõñãïý Á- íüðôõîçò ê. ñéóôïäïõëüêç ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò Âïõëãáñßáò ê. Óõìåþí. Ôï ðñüãñáììá, åðéóçìáßíåôáé, áðïêôü é- äéáßôåñç óôñáôçãéêþ óçìáóßá ãéá ôçí áóöüëåéá êáé ôçí åéñþíç óôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ óôï ðëáßóéï ôùí äéåèíþí åîåëßîåùí, õðü ôï ðñßóìá ôçò ôñïìïêñáôéêþò åðßèåóçò óôéò ÇÐÁ. ÊáôÜ ôéò ó åôéêýò óõæçôþóåéò, áðü åëëçíéêþò ðëåõñüò õðïãñáììßóèçêå ôï åíäéáöýñïí ôçò ÅëëÜäáò êáé éäéáßôåñá ç ðéèáíþ óõììåôï Þ ôçò ÄÅÇ óôéò åðéêåßìåíåò éäéùôéêïðïéþóåéò âïõëãáñéêþí êñáôéêþí åðé åéñþóåùí ðáñáãùãþò-äéáíïìþò çëåêôñéóìïý. Ïé äýï áíôéðñïóùðåßåò äåóìåýôçêáí üôé ìýóá óôï 2001 èá éäñõèåß ç åôáéñßá ðïõ èá áðïôåëýóåé ôïí âáóéêü öïñýá ðñïþèçóçò ôïõ Ýñãïõ. Óõìöþíçóáí åðßóçò íá åíåñãïðïéçèåß óôéò áñ Ýò Ïêôùâñßïõ, ìå ôç óõììåôï Þ êáé ôçò Ñùóßáò, ç ôñéìåñþò åðéôñïðþ ç ïðïßá èá óõìâüëåé óå ðïëéôéêü åðßðåäï óôçí ïõóéáóôéêþ ðñïþèçóç ôïõ Ýñãïõ. Êáëü öèéíüðùñï ìå ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý áðü ôçí "ÅêÜâç" TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΠΟΛΕΜΟΣ Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (Συνέχεια από τη σελ. 1) ευρωστρατός, συμφωνία Σέγκεν, η έκδοση η- μεδαπών σε ξένη χώρα με απώτερο στόχο το χτύπημα των λαϊκών κινημάτων. Στο παιχνίδι της δήθεν πάταξης της τρομοκρατίας έχουν μπει και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 που θα διεξαχθούν στη χώρα μας. Η τρομοκρατία ως πράξη εκδίκησης δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Συνήθως τα περιπλέκει και τα κάνει χειρότερα. Η λύση είναι η αφύπνιση των ατόμων και των λαών και η δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης με σκοπό την ισοκατανομή των εξουσιών και πόρων μεταξύ ατόμων και λαών. Όποιος θέλει πραγματικά να συμβάλει στον περιορισμό και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, πρέπει όχι μόνο να αγωνιστεί κατά του πολέμου, αλλά να διεκδικήσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που θα ξοδευτούν α- πό τις ΗΠΑ και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλες μεγάλες χώρες, και τα οποία θα πληρώσουν οι λαοί τους, για στρατιωτικούς ε- ξοπλισμούς στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», να διατεθούν για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χωρών που μαστίζονται από τη φτώχεια και την πείνα, την αντιμετώπιση ασθενειών, προβλημάτων που προκαλούν το θάνατο των ανθρώπων των φτωχότερων χωρών. Ν' αγωνιστεί για τη μείωση της ανεργίας, για τη διατήρηση των κεκτημένων των εργαζομένων σε πολλές χώρες και για μια σειρά άλλων προβλημάτων, που γεννούν νέες εστίες για την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας. Να απαιτήσουμε τη μη συμμετοχή με ο- ποιοδήποτε τρόπο της χώρας μας σ έναν πόλεμο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, παρά το γεγονός ότι είμαστε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Οι πολεμικές επιχειρήσεις, αν μάλιστα ε- πεκταθούν και παραταθούν, θα παγιώσουν το αίσθημα του φόβου και της αβεβαιότητας, τη στιγμή μάλιστα που τα κρούσματα με κόκκους βακτηρίου του άνθρακα πολλαπλασιάζονται. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ΟΗΕ και ι- διαίτερα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με στόχο να εκριζώσουν την τρομοκρατία και τα αίτιά της με την πάταξη της κοινωνικής α- δικίας, της λαίλαπας των ναρκωτικών, του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος, της πορνείας, της ανεργίας, της καταπίεσης από δικτατορικά καθεστώτα και την παροχή βοήθειας στους λαούς που υποφέρουν από την πείνα. Αυτές τις ημέρες θα γιορτάσουμε την εποποιΐα του Ο ελληνικός λαός έχει τραυματική εμπειρία από τον πόλεμο που του κήρυξαν οι φασιστικές δυνάμεις του Μουσολίνι και οι Γερμανοί Ναζί. Αυτοί που οδήγησαν τον Μπέρτολτ Μπρεχτ να γράψει: Ποιος είναι ο εχθρός σου; Τον πεινασμένο που σ άρπαξε το τελευταίο ψωμί, σαν εχτρό τον αντιμετωπίζεις. Μα τον κλέφτη, που δεν πείνασε ποτέ του δεν ορμάς ν αρπάξεις από το λαρύγγι. ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇ ÖÅÑÙÍ Η Συντακτική Επιτροπή Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα: Η αποχέτευση της πόλης των Φερών και ο Βιολογικός καθαρισμός. Σε πρώτη φάση εξασφαλίστηκαν 580 εκατομ. δρχ. και δημοπρατήθηκε μέρος του συνολικού έργου. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και αναμένονται τα ασφαλτικά στην περιοχή των δεκατέσσερα (14) - Πλατεία Παπαδάκη σε Β. Παύλου - Κολοκοτρώνη - Πλατεία Ελευθερίας (Δημαρχείο) και συνεχίζεται προς την Αγία Παρασκευή αλλά και σε όλο το κέντρο των Φερών. Παράλληλα, από όπου γίνεται η αποχέτευση, γίνεται και αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης που στην πλειονότητά του είχε σωλήνες αμιάντου, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα παροχής του πόσιμου νερού. Νίκος Γκότσης

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή αξίζει! Στη διάρκεια της προηγούμενης

Η συμμετοχή αξίζει! Στη διάρκεια της προηγούμενης ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ n ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ n ΤΗΛ. 210 3303.455 n ΧΡΟΝΟΣ 30ος n OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη ôïò 8 ï ö. 42 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα