ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση επί των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που αφορούν την διαχειριστική χρήση η οποία έληξε στις Συγχώνευση µε την Τράπεζα UnitBank Α.Ε. Στις 27 Αυγούστου 2003, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στα πλαίσια του νέου σχήµατος συνεργασίας µε τον Όµιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς, εξαγόρασε το 50% που κατείχε η Inchcape στην Τράπεζα UnitBank. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε το 100% της εταιρείας της Τράπεζας UnitBank, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε. Το νέο σχήµα ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιοποιούν τις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias µέσω της νέας εταιρίας προώθησης τραπεζικών προϊόντων Unitfinance, την οποία έχουν συστήσει οι δύο πλευρές. Συγχώνευση µε συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Στις 6 Νοεµβρίου 2002, οι ιοικήσεις της Τράπεζας και των εταιριών «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για συγχώνευση των εταιριών. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών ήταν: 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 9 µετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 6,4 µετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Πριν από τη συγχώνευση η Τράπεζα κατείχε ποσοστό 30,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Εργασίας. Ύστερα από τη σχετική έγκριση των Εκτάκτων Γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας (στις 3 Μαρτίου 2003) και της Επενδύσεις Εργασίας (στις 15 Μαρτίου 2003) η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις , µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της και µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,76 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,89. Kάθε µέτοχος της Επενδύσεις Εργασίας αντάλλαξε 9 κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1 νέα µετοχή της Τράπεζας, oνοµαστικής αξίας 2,89. Σελίδα 1 από 57

2 Οι µέτοχοι της Τράπεζας διατήρησαν τον αριθµό µετοχών που κατείχαν, µε αναπροσαρµοσµένη όµως την ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε 2,89. Από την 11 η Απριλίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Εργασίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Η Τράπεζα κατείχε το 35,01% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Αναπτύξεως και παράλληλα ασκούσε κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της εταιρίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της Επενδύσεις Αναπτύξεως, σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα, µε κοινή ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού την 30η Απριλίου 2003, καθώς επίσης και την αναπροσαρµογή της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής (6,7 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας) σε 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Η αναπροσαρµογή αυτή οφείλετο στο γεγονός ότι η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα είχε ολοκληρωθεί µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και, συνεπώς, δεν θα επέτρεπε στους µετόχους της Επενδύσεις Αναπτύξεως να λάβουν µέρισµα από τα κέρδη χρήσεως 2002 της Τράπεζας, γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισµό της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης. Ύστερα από σχετική έγκριση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας (11 Σεπτεµβρίου 2003) και της Επενδύσεις Αναπτύξεως (1 Οκτωβρίου 2003), η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεµβρίου 2003, µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,89 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,95. Από την Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τη συγχώνευση αυτή, ύστερα και από την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δύο εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα, που είχε ανακοινωθεί στις EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 31 Μαρτίου Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας, η οποία παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, κατά την διάρκεια του 2002, λόγω της συνετής διαχείρισης των διαθεσίµων, είχε σηµειώσει θετική απόδοση κατά 3%, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε σηµειώσει υποχώρηση της τάξεως του 24,5%. Η απόδοση αυτή είχε κατατάξει την εταιρία πρώτη µέσα στις ελληνικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το Σελίδα 2 από 57

3 Ήδη από τον Ιανουάριο του 2003, το Σ είχε ενηµερώσει τους µετόχους για την πρόθεσή του να ζητήσει την απόφαση της Γ.Σ. ως προς την καταλληλότερη αντιµετώπιση της παρατεταµένης ως τότε κρίσης των χρηµατιστηριακών αξιών. Η απόφαση για το µέλλον της εταιρίας έπρεπε να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο. Κατά την ψηφοφορία στην έκτακτη Γ.Σ. η Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, που κατείχε το 50% της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., τήρησε ουδέτερη στάση και συντάχθηκε, όπως είχε δηλώσει, µε την επιθυµία της πλειοψηφίας των υπολοίπων µετόχων. Οι µέτοχοι κατέληξαν στην απόφαση της λύσης της εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική χρηµατοοικονοµική συγκυρία διεθνώς και στην Ελλάδα ήταν πιθανό να οδηγούσε, µετά την εισαγωγή της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αξιών (X.A.) το 2003, σε µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής της σε σχέση µε την πραγµατική της εσωτερική αξία. Η εξέλιξη αυτή δεν θα οφείλετο στον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίµων της εταιρίας, αλλά στη γενικότερη συµπεριφορά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που διαπραγµατεύονται επί σειρά ετών µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε την εσωτερική τους αξία. Κυριότερες διεθνείς συµµετοχές α. Συµµετοχή στην Banc Post Ρουµανίας Μετά την υπογραφή σχετικής συµφωνίας την 1η Ιουλίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε στις 14 Νοεµβρίου 2003 το 17% των µετοχών που κατείχε η πορτογαλική Banco BPI S.A. (BBPI) στην Banc Post. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει το 53,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Banc Post, αφού κατείχε ήδη ποσοστό 36,25% στην Banc Post. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει του πρόσθετου δικαιώµατος να αποκτήσει και τις µετοχές της Banc Post που σήµερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Eurobank για την περαιτέρω διείσδυσή της στην Ρουµανική αγορά και για την ταχύτερη ανάπτυξη της Banc Post, ενώ επιτρέπει στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias να επιταχύνει την αναδιοργάνωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να την καθιερώσει ως έναν από τους κύριους παροχείς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα προχώρησε σε σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την επιλογή και εφαρµογή νέου Συστήµατος Τεχνολογίας, τη δηµιουργία και διάθεση καινοτόµων προϊόντων απευθυνόµενα στις νέες και αυξηµένες ανάγκες της ρουµανικής αγοράς και τέλος, την ενδυνάµωση της οµάδας ιοίκησης της τράπεζας. Στόχος της Τράπεζας παραµένει η ανάδειξη της Banc Post σε Τράπεζα διεθνών προδιαγραφών που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ρουµανίας. Σελίδα 3 από 57

4 β. Συµµετοχή στην Bulgarian Post Bank AD Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατείχε από το 2002 το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd. Στις 19 εκεµβρίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias συµφώνησε µε την εταιρεία «American Life Insurance Company» να αγοράσει από την τελευταία το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd», η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια η Τράπεζα Bulgarian Post Bank AD, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του γ. Συµµετοχή στην Σερβική EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) Εντός του 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής στην σερβική τράπεζα Postbanka AD, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξαγοράς που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεµβρίου Στη συνέχεια η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Postbanka AD σε 10 εκ. Η συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. πλέον ανέρχεται σε ποσοστό 90,87% επί του συνόλου των µετοχών. Ειδικότερα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 91,62% των κοινών µετά ψήφου µετοχών, και το 10,42% των προνοµιούχων. Ακολούθως η Postbanka µετονοµάσθηκε σε EFG Eurobank Beograd AD. Με την απόκτηση του µετοχικού ελέγχου της EFG Eurobank Beograd AD, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε παρουσία σε µια ακόµη, την τρίτη, χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Η EFG Eurobank Beograd AD είναι ένας αναπτυσσόµενος τραπεζικός οργανισµός και διαθέτει άδεια διεξαγωγής όλων των τραπεζικών εργασιών στη Σερβία και το εξωτερικό. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρεί στην αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της σερβικής τράπεζας, µε τη βελτίωση των συστηµάτων της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ανασκόπηση οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ισολογισµός Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη του 2003 ανήλθε σε εκ., από εκ. το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12%. Ειδικότερα, οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., ενώ οι Καταθέσεις πελατών σηµείωσαν άνοδο κατά 10% και ανήλθαν σε εκ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε εκ. και παραµένουν από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. Σελίδα 4 από 57

5 Αποτελέσµατα Χρήσεως Το 2003, τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 771 εκ., από 680 εκ., ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης των χορηγήσεων και της διατήρησης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Τα καθαρά Έσοδα Προµηθειών διατηρήθηκαν στα 132 εκ., ενώ τα Έσοδα από Τίτλους βελτιώθηκαν σηµαντικά από 20 εκ. σε 44 εκ. Τέλος τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ήταν θετικά και ανήλθαν σε 25 εκατ, έναντι αρνητικών αποτελεσµάτων ύψους 8 εκατ κατά το Έτσι τα Ολικά Έσοδα Εκµετάλλευσης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% και ανήλθαν σε 983 εκ. έναντι 837 εκ. το Η προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους κατά το 2003 είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένη αύξηση των Γενικών Εξόδων ιοικήσεως κατά 1,9% σε 410 εκ. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 330 εκ. σηµειώνοντας άνοδο 33%, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 256 εκ., αυξηµένα κατά 35% έναντι του Ανασκόπηση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για τη οικονοµική χρήση 2003 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Από το Α Τρίµηνο του 2005, η Τράπεζα θα δηµοσιεύει τις λογιστικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) ταυτόχρονα µε τις άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών. Μέχρι τότε αναµένεται ότι θα έχουν αρθεί οι σηµαντικές εκκρεµότητες που παραµένουν σχετικά µε το περιεχόµενο και την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αφορούν, µεταξύ άλλων, θέµατα αποτίµησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά. Οι ενοποιηµένες καταστάσεις του 2003 περιλαµβάνουν την Τράπεζα Banc Post Ρουµανίας, η οποία ενοποιήθηκε πλήρως για πρώτη φορά, το Νοέµβριο Η EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) ενοποιείται πλήρως από τον, Απρίλιο Η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του Ισολογισµός Το 2003 το Σύνολο Ενεργητικού του Οµίλου σηµείωσε αύξηση 13,8% και ανήλθε σε 28 δισ., από 24,6 δισ. στα τέλη του Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριµένα, οι Χορηγήσεις, σε επίπεδο Οµίλου, αυξήθηκαν κατά 22,2% το 2003 και διαµορφώθηκαν σε 16,3 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, διευρύνθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν από 5,1 δισ. σε 6,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαµορφώθηκαν από 8,6 δισ. σε 9,9 δισ. Σελίδα 5 από 57

6 Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύθηκε κατά 33,1% και ανήλθε σε 3,8 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35,6% και ανήλθε στα 3,2 δισ. Οι Καταθέσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, σηµείωσαν αύξηση 1,6%, σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 17,3 δισ. Τα συνολικά υπό ιαχείριση Κεφάλαια Πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε 25,5 δισ. σε τρέχουσες τιµές. Τα Ίδια Κεφάλαια, στα τέλη 2003, ανέρχονταν σε 1,8 δισ. και είναι από τα υψηλότερα στον κλάδο. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 3229/2004 για την αναπροσαρµογή των αξιών των ακινήτων. Αποτελέσµατα Χρήσεως Τα ενοποιηµένα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση 17,3% και διαµορφώθηκαν από 724 εκ. σε 849 εκ. συνεισφέροντας 70% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των Εσόδων από Τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσµα της δυναµικής αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 33% σε 577 εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες σηµείωσαν αύξηση 24%, και ανήλθαν από 250 εκ. σε 310 εκ., συνεισφέροντας κατά 25,5% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές, κατέγραψαν σηµαντική αύξηση 61% και ανήλθαν σε 55 εκ., ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης του µεριδίου αγοράς στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και της ανάκαµψης των κεφαλαιαγορών από το Β Τρίµηνο του 2003 και εξής. Τα έσοδα προµηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 42 εκ., αντανακλώντας τη µεγάλη αύξηση του µεριδίου αγοράς στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, εκτός των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων. Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., συνεισφέροντας 95% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα Λοιπά Έσοδα, που αποτελούνται από τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα µερίσµατα και τα λοιπά έσοδα, διαµορφώθηκαν σε 56 εκ., από 18 εκ. το Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαµορφώθηκαν από 992 εκ. σε εκ., ως αποτέλεσµα κυρίως της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες. Σελίδα 6 από 57

7 Όσον αφορά στο Λειτουργικό Κόστος, ο ρυθµός αύξησής του για τις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα, παρουσίασε σηµαντική επιβράδυνση και διαµορφώθηκε σε 3,9%. Έτσι, ο είκτης Κόστους προς Έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψε σηµαντική βελτίωση από 59,0% το 2002, σε 52,9% το Σε ενοποιηµένο επίπεδο, στο οποίο περιλαµβάνεται η Ρουµανική Banc Post, για το σύνολο του 2003 έναντι µόνο του µισού Τριµήνου για το 2002, το λειτουργικό κόστος σηµειώνει αύξηση κατά 12,6% και διαµορφώνεται από 590 εκ. σε 664 εκ. Συνολικά, ο είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 2,7% σε 2,5%. Ο είκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε σηµαντικά από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003 και είναι από τους χαµηλότερους στην ελληνική αγορά. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου κατέγραψε βελτίωση, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,8% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2003, έναντι 2,9% στα τέλη εκεµβρίου Παρά ταύτα, ο Όµιλος διατήρησε τη συντηρητική και αυστηρά καθορισµένη πολιτική προβλέψεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 35,9% από 104,9 εκ. το 2002, σε 143 εκ. το Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε 96 µονάδες βάσης επί του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές προβλέψεις, µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαµβανοµένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, ανήλθαν σε 157 εκ., έναντι 111 εκ. το Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια καλύπτονται κατά 85% από προβλέψεις, έναντι 80% το 2002, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διασφαλίζει την Τράπεζα έναντι µελλοντικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη του Οµίλου της Eurobank (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν δυναµικά κατά 24% και διαµορφώθηκαν σε 338 εκ. το 2003, από 273 εκ. το Στο Τρίµηνο του 2003, τα οργανικά κέρδη έφτασαν στο αξιοσηµείωτο επίπεδο των 95 εκ. Τα Κέρδη προ Φόρων, που αναλογούν στους µετόχους, παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε 373 εκ. Τα Καθαρά Κέρδη, µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 39% φθάνοντας τα 273 εκ. Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου οδήγησε στην αύξηση της (µετά από φόρους) αποδοτικότητας του µέσου Ενεργητικού από 0,9% το 2002 σε 1,0% το Παράλληλα, η (µετά από φόρους) αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων, µε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,4%, διαµορφώθηκε στο 15,1% σε σύγκριση µε 10,3% στο 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8 ανήλθε σε 20%. Προτεινόµενο Μέρισµα και ιανοµή Κερδών Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας κατά το έτος 2003 και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας επιτρέπουν στη ιοίκηση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ακόλουθα: Την καταβολή µερίσµατος 0,60 ανά µετοχή, σε όλους τους µετόχους. Το σύνολο του προτεινόµενου µερίσµατος ανέρχεται σε 185 εκ. Τη διανοµή κερδών ύψους 8,6 εκ. σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Σελίδα 7 από 57

8 Την δωρεάν διάθεση νέων µετοχών, σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, µε κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών της χρήσεως Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου / ικαιώµατα Προαιρέσεως αγοράς µετοχών α. Η Τράπεζα προσφέρει µετοχές σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Για το οικονοµικό έτος 2002, η ιοίκηση πρότεινε τη δωρεάν διάθεση νέων µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19 ης Μαίου β. Η Τράπεζα προσφέρει επίσης δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Στις 31 εκεµβρίου 2003 εκκρεµούσαν δικαιώµατα προαίρεσης για την αγορά µετοχών. Τα δικαιώµατα αυτά προέρχονται κατά µετοχές από το πρόγραµµα , κατά από το πρόγραµµα και κατά από το πρόγραµµα γ. Στις 30 Ιανουαρίου 2003 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Ως αποτέλεσµα ο αριθµός µετοχών της Τράπεζας ανήλθε σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία. δ. Στις 10 Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E επιφέροντας µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. άρχισε στις 17 Απριλίου ε. Την 1η Ιουλίου 2003 άρχισε η διαπραγµάτευση νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. στ. Στις 11 Νοεµβρίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias A.E. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 18 Νοεµβρίου Σελίδα 8 από 57

9 ζ. Στις 20 Ιανουαρίου 2004, άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, δυνάµει της από αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις από , και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στα τέλη του 2003, οι σταθµισµένοι κίνδυνοι του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανήλθαν σε εκ. έναντι εκ. στα τέλη Τα ίδια κεφάλαια βάσει των κανόνων φερεγγυότητας είναι εκ. από εκ. στα τέλη του Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης φερεγγυότητας, συνυπολογιζοµένων των πράξεων εκτός ισολογισµού και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από χρηµατιστηριακές πράξεις, διαµορφώθηκε σε 10,4% από 11,9% στις 31 εκεµβρίου Πρόγραµµα Αγοράς Ιδίων Μετοχών Στις 11 Σεπτεµβρίου 2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε τη συνέχιση του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, εγκρίνοντας την αγορά, έως 11 Σεπτεµβρίου 2004, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Στις 31 εκεµβρίου 2003, η Τράπεζα κατείχε συνολικά ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Οι µετοχές αποκτήθηκαν µε συνολικό κόστος κτήσης 128 εκ. και µε µέση τιµή κτήσης 13,74 ανά µετοχή. Προγράµµατα άντλησης κεφαλαίων EMTN και ECP Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη σύσταση Προγράµµατος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), καθώς και στη σύσταση Προγράµµατος Έκδοσης ΕΜΤΝ (European Medium Term Note) που αξιοποιείται για την άντληση κεφαλαίων σε µακροχρόνια βάση. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Εκδότες των ανωτέρω προγραµµάτων είναι οι θυγατρικές της Τράπεζας, «EFG Hellas Plc» µε έδρα το Λονδίνο και η «EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd». Την η EFG Hellas Plc είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 250 εκ. λήξης 2004, 270 εκ. λήξης 2005, 545 εκ. λήξης 2006, 50 εκ. λήξης 2007, 500 εκ. λήξης 2008, και ECP ονοµαστικής αξίας 915 εκ. λήξης Σελίδα 9 από 57

10 Την η EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 11 εκ. λήξης 2022, (οι εκδόσεις είναι διαθέσιµες µε πρώτη ζήτηση Αύγουστο 2007 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο), 7 εκ., 4 εκ.(5 εκ. σε USD) λήξης 2005, 3 εκ. λήξης 2006 (οι εκδόσεις, ενδέχεται να λήξουν το Σεπτέµβριο 2004 ή το Σεπτέµβριο 2005 εφ όσον ο δείκτης Eurostoxx 50 είναι ίδιος ή µεγαλύτερος από το δείκτη στην έκδοση) και 20 εκ. λήξης 2023 (διαθέσιµo µε πρώτη ζήτηση Οκτώβριο 2013 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο). Ιδιωτική Τοποθέτηση των µετοχών της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank H Deutsche Bank υπήρξε µέτοχος της EFG Eurobank Ergasias από το εκέµβριο του Στις 13 Νοεµβρίου του 2003, υλοποιώντας τη διεθνή της στρατηγική αποχώρησης από άλλες εισηγµένες εταιρίες, η Deutsche Bank πώλησε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στην EFG Eurobank Ergasias και που ανέρχονταν σε ποσοστό 9,3% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε θεσµικούς επενδυτές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής διεύρυνε σηµαντικά το ποσοστό την παρουσία διεθνών και εγχωρίων θεσµικών επενδυτών στη µετοχική της βάση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εµπορευσιµότητα της µετοχής της, καθώς και το βάρος της στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. Συνεργασία δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS) µε την Alpha Bank Το Σεπτέµβριο 2003, η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους µεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες, ανακοίνωσαν την υπογραφή προσυµφώνου συνεργασίας, για τη δηµιουργία ενός µεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS). Το νέο ενιαίο δίκτυο υποστηρίζει τις συναλλαγές µε κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Euroline, έχει πανελλαδική κάλυψη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Καταργώντας υφιστάµενες επικαλύψεις, το νέο δίκτυο στοχεύει να επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου ενιαίου δικτύου αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών, τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους καρτών όσο και προς τις εµπορικές επιχειρήσεις, στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος, στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ενιαίου δικτύου των τερµατικών και στο κόστος επεξεργασίας των συναλλαγών. Ευθύνη Μελών.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι χρησιµοποιήθηκαν οι κατάλληλες λογιστικές αρχές µε συνέπεια και συνέχεια και ότι έχουν γίνει λογικές και συντηρητικές κρίσεις και εκτιµήσεις στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων του Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και για τη διαφύλαξη των κεφαλαίων της Τράπεζας και του Οµίλου. Ορισµός Ελεγκτών Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920, στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προταθεί η επανεκλογή της Pricewaterhouse Coopers SA ως ελεγκτών της εταιρίας. Σελίδα 10 από 57

11 Επιχειρηµατικές Προοπτικές Κατά το 2003, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών, των εσόδων και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος ενίσχυσε και διεύρυνε την παρουσία του στους δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Ο Όµιλος πέτυχε επίσης σηµαντική ενίσχυση του µεριδίου αγοράς του στη διαχείριση περιουσίας (στο σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων χωρίς τα αµοιβαία διαχείρισης διαθεσίµων), τις εργασίες κεφαλαιαγοράς και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του και απέκτησε διοικητικό έλεγχο στη Ρουµανική Banc Post, τη Βουλγαρική Post Bank και τη Σερβική EFG Eurobank Beograd. Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 2004, ενός έτους µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει ξανά τους Ολυµπιακούς Αγώνες µετά από 108 χρόνια, είναι θετικές. Η αύξηση του Πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να ξεπεράσει το 4% για ένα ακόµη έτος, έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα ο πληθωρισµός παραµένει σηµαντική πρόκληση, καθώς µειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προοπτικές για τον Τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα είναι επίσης θετικές, µε δεδοµένο το χαµηλό επίπεδο δανεισµού του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. Το σύνολο των χορηγήσεων αναµένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε υγιείς ρυθµούς, µε κύρια κινητήριο δύναµη το δανεισµό προς νοικοκυριά. Η δυναµική επίδοση της EFG Eurobank Ergasias το 2003 αντανακλά την επεκτεινόµενη παρουσία των επιµέρους τοµέων εργασιών της στους ταχύτερα αναπτυσσόµενους και πιο κερδοφόρους τοµείς της αγοράς. Η επίδοση αυτή είναι ακόλουθο της αναβάθµισης και ενοποίησης της τεχνολογικής υποδοµής σε όλα τα δίκτυα διάθεσης του Οµίλου, καθώς και της οργανωτικής αναδιάρθρωσής του, που συνέβαλλαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα. Και για το 2004, η στρατηγική του Οµίλου παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στην διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης. Επισυναπτόµενοι Πίνακες Στη συνέχεια παραθέτουµε του ακόλουθους πίνακες, µε στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την Πίνακας διαθέσιµου συναλλάγµατος 2. Πίνακας κρατικών και εξοµοιούµενων προς αυτά αξιογράφων 3. Πίνακας οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 4. Πίνακας µετοχών και άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης 5. Πίνακας συµµετοχών σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6. Πίνακας συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, και 7. Πίνακας ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας. Σελίδα 11 από 57

12 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ανοικτή συναλλαγµατική θέση συναλλάγµατος ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,58 ολλάρια Αυστραλίας ( ,65) 1,68020 (2.296,78) ολλάρια ΗΠΑ ,19 1, ,60 ολλάρια Καναδά ( ,47) 1,62340 (112,57) ολλάρια Σιγκαπούρης ,40 2, ,10 ολλάρια Χόνγκ Κόνγκ ,02 9, ,05 Ζλότι Πολωνίας ,56 4, ,47 Κορώνες ανίας ( ,80) 7,44500 (60,56) Κορώνες Νορβηγίας ( ,42) 8,41410 (5.248,59) Κορώνες Σουηδίας ( ,78) 9,08000 (241,16) Κορώνες Τσεχίας ,39 32, ,61 Λέβα Βουλγαρίας ,00 1, ,25 Λέι Ρουµανίας , , ,56 Λίρες Αγγλίας ,61 0, ,18 Λίρες Κύπρου (53.566,96) 0,58637 (91,35) Ράντ Νοτίου Αφρικής ,36 8, ,71 Φράγκα Ελβετίας ,30 1, ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Ανοικτή συναλλαγµατική θέση Ξένων Τραπεζογραµµατίων ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,95 ολλάρια Αυστραλίας ,01 1, ,32 ολλάρια ΗΠΑ ,00 1, ,69 ολλάρια Καναδά ,00 1, ,81 Κορώνες ανίας ,01 7, ,74 Κορώνες Νορβηγίας ,96 8, ,07 Κορώνες Σουηδίας ,00 9, ,04 Λίρες Αγγλίας ,59 0, ,59 Λίρες Κύπρου ,00 0, ,45 Φράγκα Ελβετίας ,87 1, ,68 ΣΥΝΟΛΟ 4.778,34 Σελίδα 12 από 57

13 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ , , ,00 Σελίδα 13 από 57

14 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 3.1.ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-04 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,56 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Αυγ-01 3-Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Οκτ-01 4-Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Οκτ Οκτ-04 EUR 514,23 514,00 514,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 14 από 57

15 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,18 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,96 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,06 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,49 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,72 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,91 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 09-Οκτ-97 9-Οκτ-07 DEM , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Φεβ Φεβ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Μαρ-98 4-Μαρ-08 USD , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,93 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-09 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Φεβ Φεβ-10 JPY , , ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιαν Μαϊ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,34 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Μαϊ Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Ιουλ-97 3-Ιουλ-17 JPY , , ,67 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Μαρ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,30 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 Σελίδα 15 από 57

16 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Ιαν-13 EUR , , ,22 ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 06-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Αυγ Αυγ-23 USD , , ,52 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,38 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιουλ Ιουλ-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-20 EUR , , ,43 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,47 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,72 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,65 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-15 USD , , ,12 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,88 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Ιουν Ιουν-08 PLN , , ,86 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαϊ Μαϊ-09 PLN , , ,44 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Νοε Νοε-10 GBP , , ,26 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Φεβ-11 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,87 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Οκτ Οκτ-13 PLN , , ,55 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,88 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Ιουν Ιουν-08 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Μαϊ Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-07 EUR , , ,02 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-12 USD , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 19-Νοε Νοε-05 JPY , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 17-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG FACTORS 30-Μαϊ Μαϊ-06 CHF , , ,97 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 14-Σεπ Σεπ-05 GRD , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ Ε ΡΑΣΗ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,80 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ LOGIC DATA 26-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,54 SOLVAY S.A. 10- εκ Ιαν-14 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 16-Ιουν Ιουν-08 DEM 484,42 515,00 515,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 21-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 Σελίδα 16 από 57

17 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KFW INTL FINANCE 23-Μαϊ Μαϊ-18 EUR , , ,00 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR , , ,25 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR 3.090, , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-04 CHF , , ,48 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-04 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-04 CHF , , ,79 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-04 CHF , , ,46 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-04 CHF , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 31-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-04 CHF , , ,58 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-04 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-04 CHF , , ,22 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-05 CHF , , ,39 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-05 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-05 CHF , , ,74 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-05 CHF , , ,51 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-05 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-05 CHF , , ,25 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-05 CHF , , ,23 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-05 CHF , , ,29 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-05 CHF , , ,43 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-05 CHF , , ,66 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-05 CHF , , ,98 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-05 CHF , , ,42 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-06 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-06 CHF , , ,32 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-06 CHF , , ,87 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-06 CHF , , ,75 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-06 CHF , , ,08 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-06 CHF , , ,56 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-06 CHF , , ,72 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-06 CHF , , ,16 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-06 CHF , , ,91 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-06 CHF , , ,95 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-07 CHF , , ,45 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-07 CHF , , ,11 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-07 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-07 CHF , , ,12 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-07 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-07 CHF , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-07 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-07 CHF , , ,15 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-07 CHF , , ,90 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-07 CHF , , ,27 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-07 CHF , , ,26 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-07 CHF , , ,44 FRANCE TELECOM 23- εκ εκ-09 EUR , , ,00 VALEO 13-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 ALCATEL SA 07- εκ εκ-06 EUR 5.187, , ,00 SCHNEIDER ELECTRONIC 31-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 BOUYGUES SA 25-Νοε Φεβ-11 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.ΕΠΑΤ ΑΕ 25-Ιουν Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 17 από 57

18 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ SCIP SOC.IMM. 11- εκ Οκτ-08 EUR , , ,00 TWX TIME WARNER INC 15-Απρ Απρ-11 USD , , ,00 BLS 6 15-Οκτ Οκτ-11 USD , , ,00 BOEING CAPITAL CORP 15-Μαϊ Μαϊ-06 USD , , ,19 BOEING CAPITAL CORP 25-Αυγ Αυγ-08 USD , , ,00 CITIGROUP 09-Αυγ Αυγ-06 USD , , ,00 DAIMLERCHRYSLER HLDG 15-Ιουν Ιουν-10 USD , , ,55 DOW CHEMICAL 22-Νοε Νοε-07 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 15-Ιουν εκ-12 USD , , ,65 GENERAL MOTORS CORP 15-Σεπ Σεπ-06 USD , , ,55 I.B.R.D. 21-Ιουλ Ιουλ-05 USD 6.460, , ,00 KFT 20-Μαϊ Ιουν-07 USD , , ,82 POWERGEN US FUNDING L 15-Οκτ Οκτ-04 USD , , ,19 TELEFONICA EUROPE BV 15-Σεπ Σεπ-05 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,00 HUTCHISON WHAMP INT 24-Νοε Ιαν-14 USD , , ,00 AT&T CORP 21-Νοε Νοε-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 I.A.D.B 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 BRITISH TELECOM 23-Μαϊ Μαϊ-07 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 12-Ιουν Ιουν-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 25-Αυγ Αυγ-04 USD 2.438, , ,00 I.F.C. 15-Μαϊ Μαϊ-08 GRD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 03-Σεπ Σεπ-04 USD 2.436, , ,00 RABOBANK NED. 09-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 16-Σεπ Σεπ-08 USD 2.561, , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-05 EUR 8.078, , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Ιαν Ιαν-04 ITL , , ,00 AIG 16-Φεβ Φεβ-09 USD , , ,00 PUBLIC POWER CORP 12-Μαρ Μαρ-09 EUR , , ,16 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 CARREFOUR 15-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 09-Αυγ εκ-05 GBP , , ,00 ABG FINANCE INTL PLC 24-Αυγ Αυγ-09 EUR , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP 13-Οκτ Οκτ-09 EUR , , ,00 AGBAR 12-Νοε Νοε-09 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Οκτ Οκτ-05 EUR , , ,00 STORA ENSO OYJ 29-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 19-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,23 ROYAL KPN NV 24-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 BRITISH TELECOM 15-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 FRANCE TELECOM 14-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 DAIMLERCHRYSLER NA 21-Μαρ Μαρ-06 EUR 7.375, , ,00 TORUS SA 21-Μαρ Ιουν-06 USD , , ,00 HOUSEHOLD FINANCE 30-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 TELE DANMARK AS 24-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-11 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-06 EUR 9.407, , ,00 ALCAN 02-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,00 Σελίδα 18 από 57

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόµενα I. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 - Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ALPHA BANK ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Αθήναι, Μάρτιος 2006 Περιεχόµενα 1. 2. Ενοποιηµένη Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόµενα I. ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010)

Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010) Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010 31 εκεµβρίου 2010) Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν Αρ. µητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 Περιεχόµενα Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Σελ. 3 Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος Σελ. 6 Ισολογισµός Σελ. 7 Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως Σελ. 8 Κατάσταση ταµειακών ροών Σελ. 9 1

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα