ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση επί των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που αφορούν την διαχειριστική χρήση η οποία έληξε στις Συγχώνευση µε την Τράπεζα UnitBank Α.Ε. Στις 27 Αυγούστου 2003, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στα πλαίσια του νέου σχήµατος συνεργασίας µε τον Όµιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς, εξαγόρασε το 50% που κατείχε η Inchcape στην Τράπεζα UnitBank. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε το 100% της εταιρείας της Τράπεζας UnitBank, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε. Το νέο σχήµα ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιοποιούν τις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias µέσω της νέας εταιρίας προώθησης τραπεζικών προϊόντων Unitfinance, την οποία έχουν συστήσει οι δύο πλευρές. Συγχώνευση µε συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Στις 6 Νοεµβρίου 2002, οι ιοικήσεις της Τράπεζας και των εταιριών «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για συγχώνευση των εταιριών. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών ήταν: 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 9 µετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 6,4 µετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Πριν από τη συγχώνευση η Τράπεζα κατείχε ποσοστό 30,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Εργασίας. Ύστερα από τη σχετική έγκριση των Εκτάκτων Γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας (στις 3 Μαρτίου 2003) και της Επενδύσεις Εργασίας (στις 15 Μαρτίου 2003) η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις , µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της και µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,76 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,89. Kάθε µέτοχος της Επενδύσεις Εργασίας αντάλλαξε 9 κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1 νέα µετοχή της Τράπεζας, oνοµαστικής αξίας 2,89. Σελίδα 1 από 57

2 Οι µέτοχοι της Τράπεζας διατήρησαν τον αριθµό µετοχών που κατείχαν, µε αναπροσαρµοσµένη όµως την ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε 2,89. Από την 11 η Απριλίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Εργασίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Η Τράπεζα κατείχε το 35,01% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Αναπτύξεως και παράλληλα ασκούσε κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της εταιρίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της Επενδύσεις Αναπτύξεως, σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα, µε κοινή ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού την 30η Απριλίου 2003, καθώς επίσης και την αναπροσαρµογή της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής (6,7 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας) σε 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Η αναπροσαρµογή αυτή οφείλετο στο γεγονός ότι η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα είχε ολοκληρωθεί µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και, συνεπώς, δεν θα επέτρεπε στους µετόχους της Επενδύσεις Αναπτύξεως να λάβουν µέρισµα από τα κέρδη χρήσεως 2002 της Τράπεζας, γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισµό της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης. Ύστερα από σχετική έγκριση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας (11 Σεπτεµβρίου 2003) και της Επενδύσεις Αναπτύξεως (1 Οκτωβρίου 2003), η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεµβρίου 2003, µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,89 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,95. Από την Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τη συγχώνευση αυτή, ύστερα και από την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δύο εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα, που είχε ανακοινωθεί στις EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 31 Μαρτίου Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας, η οποία παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, κατά την διάρκεια του 2002, λόγω της συνετής διαχείρισης των διαθεσίµων, είχε σηµειώσει θετική απόδοση κατά 3%, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε σηµειώσει υποχώρηση της τάξεως του 24,5%. Η απόδοση αυτή είχε κατατάξει την εταιρία πρώτη µέσα στις ελληνικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το Σελίδα 2 από 57

3 Ήδη από τον Ιανουάριο του 2003, το Σ είχε ενηµερώσει τους µετόχους για την πρόθεσή του να ζητήσει την απόφαση της Γ.Σ. ως προς την καταλληλότερη αντιµετώπιση της παρατεταµένης ως τότε κρίσης των χρηµατιστηριακών αξιών. Η απόφαση για το µέλλον της εταιρίας έπρεπε να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο. Κατά την ψηφοφορία στην έκτακτη Γ.Σ. η Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, που κατείχε το 50% της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., τήρησε ουδέτερη στάση και συντάχθηκε, όπως είχε δηλώσει, µε την επιθυµία της πλειοψηφίας των υπολοίπων µετόχων. Οι µέτοχοι κατέληξαν στην απόφαση της λύσης της εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική χρηµατοοικονοµική συγκυρία διεθνώς και στην Ελλάδα ήταν πιθανό να οδηγούσε, µετά την εισαγωγή της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αξιών (X.A.) το 2003, σε µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής της σε σχέση µε την πραγµατική της εσωτερική αξία. Η εξέλιξη αυτή δεν θα οφείλετο στον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίµων της εταιρίας, αλλά στη γενικότερη συµπεριφορά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που διαπραγµατεύονται επί σειρά ετών µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε την εσωτερική τους αξία. Κυριότερες διεθνείς συµµετοχές α. Συµµετοχή στην Banc Post Ρουµανίας Μετά την υπογραφή σχετικής συµφωνίας την 1η Ιουλίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε στις 14 Νοεµβρίου 2003 το 17% των µετοχών που κατείχε η πορτογαλική Banco BPI S.A. (BBPI) στην Banc Post. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει το 53,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Banc Post, αφού κατείχε ήδη ποσοστό 36,25% στην Banc Post. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει του πρόσθετου δικαιώµατος να αποκτήσει και τις µετοχές της Banc Post που σήµερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Eurobank για την περαιτέρω διείσδυσή της στην Ρουµανική αγορά και για την ταχύτερη ανάπτυξη της Banc Post, ενώ επιτρέπει στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias να επιταχύνει την αναδιοργάνωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να την καθιερώσει ως έναν από τους κύριους παροχείς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα προχώρησε σε σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την επιλογή και εφαρµογή νέου Συστήµατος Τεχνολογίας, τη δηµιουργία και διάθεση καινοτόµων προϊόντων απευθυνόµενα στις νέες και αυξηµένες ανάγκες της ρουµανικής αγοράς και τέλος, την ενδυνάµωση της οµάδας ιοίκησης της τράπεζας. Στόχος της Τράπεζας παραµένει η ανάδειξη της Banc Post σε Τράπεζα διεθνών προδιαγραφών που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ρουµανίας. Σελίδα 3 από 57

4 β. Συµµετοχή στην Bulgarian Post Bank AD Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατείχε από το 2002 το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd. Στις 19 εκεµβρίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias συµφώνησε µε την εταιρεία «American Life Insurance Company» να αγοράσει από την τελευταία το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd», η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια η Τράπεζα Bulgarian Post Bank AD, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του γ. Συµµετοχή στην Σερβική EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) Εντός του 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής στην σερβική τράπεζα Postbanka AD, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξαγοράς που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεµβρίου Στη συνέχεια η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Postbanka AD σε 10 εκ. Η συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. πλέον ανέρχεται σε ποσοστό 90,87% επί του συνόλου των µετοχών. Ειδικότερα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 91,62% των κοινών µετά ψήφου µετοχών, και το 10,42% των προνοµιούχων. Ακολούθως η Postbanka µετονοµάσθηκε σε EFG Eurobank Beograd AD. Με την απόκτηση του µετοχικού ελέγχου της EFG Eurobank Beograd AD, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε παρουσία σε µια ακόµη, την τρίτη, χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Η EFG Eurobank Beograd AD είναι ένας αναπτυσσόµενος τραπεζικός οργανισµός και διαθέτει άδεια διεξαγωγής όλων των τραπεζικών εργασιών στη Σερβία και το εξωτερικό. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρεί στην αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της σερβικής τράπεζας, µε τη βελτίωση των συστηµάτων της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ανασκόπηση οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ισολογισµός Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη του 2003 ανήλθε σε εκ., από εκ. το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12%. Ειδικότερα, οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., ενώ οι Καταθέσεις πελατών σηµείωσαν άνοδο κατά 10% και ανήλθαν σε εκ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε εκ. και παραµένουν από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. Σελίδα 4 από 57

5 Αποτελέσµατα Χρήσεως Το 2003, τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 771 εκ., από 680 εκ., ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης των χορηγήσεων και της διατήρησης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Τα καθαρά Έσοδα Προµηθειών διατηρήθηκαν στα 132 εκ., ενώ τα Έσοδα από Τίτλους βελτιώθηκαν σηµαντικά από 20 εκ. σε 44 εκ. Τέλος τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ήταν θετικά και ανήλθαν σε 25 εκατ, έναντι αρνητικών αποτελεσµάτων ύψους 8 εκατ κατά το Έτσι τα Ολικά Έσοδα Εκµετάλλευσης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% και ανήλθαν σε 983 εκ. έναντι 837 εκ. το Η προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους κατά το 2003 είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένη αύξηση των Γενικών Εξόδων ιοικήσεως κατά 1,9% σε 410 εκ. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 330 εκ. σηµειώνοντας άνοδο 33%, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 256 εκ., αυξηµένα κατά 35% έναντι του Ανασκόπηση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για τη οικονοµική χρήση 2003 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Από το Α Τρίµηνο του 2005, η Τράπεζα θα δηµοσιεύει τις λογιστικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) ταυτόχρονα µε τις άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών. Μέχρι τότε αναµένεται ότι θα έχουν αρθεί οι σηµαντικές εκκρεµότητες που παραµένουν σχετικά µε το περιεχόµενο και την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αφορούν, µεταξύ άλλων, θέµατα αποτίµησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά. Οι ενοποιηµένες καταστάσεις του 2003 περιλαµβάνουν την Τράπεζα Banc Post Ρουµανίας, η οποία ενοποιήθηκε πλήρως για πρώτη φορά, το Νοέµβριο Η EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) ενοποιείται πλήρως από τον, Απρίλιο Η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του Ισολογισµός Το 2003 το Σύνολο Ενεργητικού του Οµίλου σηµείωσε αύξηση 13,8% και ανήλθε σε 28 δισ., από 24,6 δισ. στα τέλη του Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριµένα, οι Χορηγήσεις, σε επίπεδο Οµίλου, αυξήθηκαν κατά 22,2% το 2003 και διαµορφώθηκαν σε 16,3 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, διευρύνθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν από 5,1 δισ. σε 6,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαµορφώθηκαν από 8,6 δισ. σε 9,9 δισ. Σελίδα 5 από 57

6 Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύθηκε κατά 33,1% και ανήλθε σε 3,8 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35,6% και ανήλθε στα 3,2 δισ. Οι Καταθέσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, σηµείωσαν αύξηση 1,6%, σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 17,3 δισ. Τα συνολικά υπό ιαχείριση Κεφάλαια Πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε 25,5 δισ. σε τρέχουσες τιµές. Τα Ίδια Κεφάλαια, στα τέλη 2003, ανέρχονταν σε 1,8 δισ. και είναι από τα υψηλότερα στον κλάδο. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 3229/2004 για την αναπροσαρµογή των αξιών των ακινήτων. Αποτελέσµατα Χρήσεως Τα ενοποιηµένα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση 17,3% και διαµορφώθηκαν από 724 εκ. σε 849 εκ. συνεισφέροντας 70% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των Εσόδων από Τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσµα της δυναµικής αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 33% σε 577 εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες σηµείωσαν αύξηση 24%, και ανήλθαν από 250 εκ. σε 310 εκ., συνεισφέροντας κατά 25,5% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές, κατέγραψαν σηµαντική αύξηση 61% και ανήλθαν σε 55 εκ., ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης του µεριδίου αγοράς στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και της ανάκαµψης των κεφαλαιαγορών από το Β Τρίµηνο του 2003 και εξής. Τα έσοδα προµηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 42 εκ., αντανακλώντας τη µεγάλη αύξηση του µεριδίου αγοράς στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, εκτός των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων. Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., συνεισφέροντας 95% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα Λοιπά Έσοδα, που αποτελούνται από τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα µερίσµατα και τα λοιπά έσοδα, διαµορφώθηκαν σε 56 εκ., από 18 εκ. το Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαµορφώθηκαν από 992 εκ. σε εκ., ως αποτέλεσµα κυρίως της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες. Σελίδα 6 από 57

7 Όσον αφορά στο Λειτουργικό Κόστος, ο ρυθµός αύξησής του για τις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα, παρουσίασε σηµαντική επιβράδυνση και διαµορφώθηκε σε 3,9%. Έτσι, ο είκτης Κόστους προς Έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψε σηµαντική βελτίωση από 59,0% το 2002, σε 52,9% το Σε ενοποιηµένο επίπεδο, στο οποίο περιλαµβάνεται η Ρουµανική Banc Post, για το σύνολο του 2003 έναντι µόνο του µισού Τριµήνου για το 2002, το λειτουργικό κόστος σηµειώνει αύξηση κατά 12,6% και διαµορφώνεται από 590 εκ. σε 664 εκ. Συνολικά, ο είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 2,7% σε 2,5%. Ο είκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε σηµαντικά από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003 και είναι από τους χαµηλότερους στην ελληνική αγορά. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου κατέγραψε βελτίωση, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,8% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2003, έναντι 2,9% στα τέλη εκεµβρίου Παρά ταύτα, ο Όµιλος διατήρησε τη συντηρητική και αυστηρά καθορισµένη πολιτική προβλέψεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 35,9% από 104,9 εκ. το 2002, σε 143 εκ. το Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε 96 µονάδες βάσης επί του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές προβλέψεις, µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαµβανοµένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, ανήλθαν σε 157 εκ., έναντι 111 εκ. το Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια καλύπτονται κατά 85% από προβλέψεις, έναντι 80% το 2002, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διασφαλίζει την Τράπεζα έναντι µελλοντικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη του Οµίλου της Eurobank (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν δυναµικά κατά 24% και διαµορφώθηκαν σε 338 εκ. το 2003, από 273 εκ. το Στο Τρίµηνο του 2003, τα οργανικά κέρδη έφτασαν στο αξιοσηµείωτο επίπεδο των 95 εκ. Τα Κέρδη προ Φόρων, που αναλογούν στους µετόχους, παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε 373 εκ. Τα Καθαρά Κέρδη, µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 39% φθάνοντας τα 273 εκ. Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου οδήγησε στην αύξηση της (µετά από φόρους) αποδοτικότητας του µέσου Ενεργητικού από 0,9% το 2002 σε 1,0% το Παράλληλα, η (µετά από φόρους) αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων, µε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,4%, διαµορφώθηκε στο 15,1% σε σύγκριση µε 10,3% στο 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8 ανήλθε σε 20%. Προτεινόµενο Μέρισµα και ιανοµή Κερδών Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας κατά το έτος 2003 και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας επιτρέπουν στη ιοίκηση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ακόλουθα: Την καταβολή µερίσµατος 0,60 ανά µετοχή, σε όλους τους µετόχους. Το σύνολο του προτεινόµενου µερίσµατος ανέρχεται σε 185 εκ. Τη διανοµή κερδών ύψους 8,6 εκ. σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Σελίδα 7 από 57

8 Την δωρεάν διάθεση νέων µετοχών, σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, µε κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών της χρήσεως Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου / ικαιώµατα Προαιρέσεως αγοράς µετοχών α. Η Τράπεζα προσφέρει µετοχές σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Για το οικονοµικό έτος 2002, η ιοίκηση πρότεινε τη δωρεάν διάθεση νέων µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19 ης Μαίου β. Η Τράπεζα προσφέρει επίσης δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Στις 31 εκεµβρίου 2003 εκκρεµούσαν δικαιώµατα προαίρεσης για την αγορά µετοχών. Τα δικαιώµατα αυτά προέρχονται κατά µετοχές από το πρόγραµµα , κατά από το πρόγραµµα και κατά από το πρόγραµµα γ. Στις 30 Ιανουαρίου 2003 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Ως αποτέλεσµα ο αριθµός µετοχών της Τράπεζας ανήλθε σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία. δ. Στις 10 Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E επιφέροντας µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. άρχισε στις 17 Απριλίου ε. Την 1η Ιουλίου 2003 άρχισε η διαπραγµάτευση νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. στ. Στις 11 Νοεµβρίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias A.E. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 18 Νοεµβρίου Σελίδα 8 από 57

9 ζ. Στις 20 Ιανουαρίου 2004, άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, δυνάµει της από αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις από , και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στα τέλη του 2003, οι σταθµισµένοι κίνδυνοι του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανήλθαν σε εκ. έναντι εκ. στα τέλη Τα ίδια κεφάλαια βάσει των κανόνων φερεγγυότητας είναι εκ. από εκ. στα τέλη του Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης φερεγγυότητας, συνυπολογιζοµένων των πράξεων εκτός ισολογισµού και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από χρηµατιστηριακές πράξεις, διαµορφώθηκε σε 10,4% από 11,9% στις 31 εκεµβρίου Πρόγραµµα Αγοράς Ιδίων Μετοχών Στις 11 Σεπτεµβρίου 2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε τη συνέχιση του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, εγκρίνοντας την αγορά, έως 11 Σεπτεµβρίου 2004, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Στις 31 εκεµβρίου 2003, η Τράπεζα κατείχε συνολικά ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Οι µετοχές αποκτήθηκαν µε συνολικό κόστος κτήσης 128 εκ. και µε µέση τιµή κτήσης 13,74 ανά µετοχή. Προγράµµατα άντλησης κεφαλαίων EMTN και ECP Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη σύσταση Προγράµµατος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), καθώς και στη σύσταση Προγράµµατος Έκδοσης ΕΜΤΝ (European Medium Term Note) που αξιοποιείται για την άντληση κεφαλαίων σε µακροχρόνια βάση. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Εκδότες των ανωτέρω προγραµµάτων είναι οι θυγατρικές της Τράπεζας, «EFG Hellas Plc» µε έδρα το Λονδίνο και η «EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd». Την η EFG Hellas Plc είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 250 εκ. λήξης 2004, 270 εκ. λήξης 2005, 545 εκ. λήξης 2006, 50 εκ. λήξης 2007, 500 εκ. λήξης 2008, και ECP ονοµαστικής αξίας 915 εκ. λήξης Σελίδα 9 από 57

10 Την η EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 11 εκ. λήξης 2022, (οι εκδόσεις είναι διαθέσιµες µε πρώτη ζήτηση Αύγουστο 2007 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο), 7 εκ., 4 εκ.(5 εκ. σε USD) λήξης 2005, 3 εκ. λήξης 2006 (οι εκδόσεις, ενδέχεται να λήξουν το Σεπτέµβριο 2004 ή το Σεπτέµβριο 2005 εφ όσον ο δείκτης Eurostoxx 50 είναι ίδιος ή µεγαλύτερος από το δείκτη στην έκδοση) και 20 εκ. λήξης 2023 (διαθέσιµo µε πρώτη ζήτηση Οκτώβριο 2013 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο). Ιδιωτική Τοποθέτηση των µετοχών της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank H Deutsche Bank υπήρξε µέτοχος της EFG Eurobank Ergasias από το εκέµβριο του Στις 13 Νοεµβρίου του 2003, υλοποιώντας τη διεθνή της στρατηγική αποχώρησης από άλλες εισηγµένες εταιρίες, η Deutsche Bank πώλησε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στην EFG Eurobank Ergasias και που ανέρχονταν σε ποσοστό 9,3% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε θεσµικούς επενδυτές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής διεύρυνε σηµαντικά το ποσοστό την παρουσία διεθνών και εγχωρίων θεσµικών επενδυτών στη µετοχική της βάση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εµπορευσιµότητα της µετοχής της, καθώς και το βάρος της στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. Συνεργασία δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS) µε την Alpha Bank Το Σεπτέµβριο 2003, η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους µεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες, ανακοίνωσαν την υπογραφή προσυµφώνου συνεργασίας, για τη δηµιουργία ενός µεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS). Το νέο ενιαίο δίκτυο υποστηρίζει τις συναλλαγές µε κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Euroline, έχει πανελλαδική κάλυψη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Καταργώντας υφιστάµενες επικαλύψεις, το νέο δίκτυο στοχεύει να επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου ενιαίου δικτύου αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών, τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους καρτών όσο και προς τις εµπορικές επιχειρήσεις, στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος, στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ενιαίου δικτύου των τερµατικών και στο κόστος επεξεργασίας των συναλλαγών. Ευθύνη Μελών.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι χρησιµοποιήθηκαν οι κατάλληλες λογιστικές αρχές µε συνέπεια και συνέχεια και ότι έχουν γίνει λογικές και συντηρητικές κρίσεις και εκτιµήσεις στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων του Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και για τη διαφύλαξη των κεφαλαίων της Τράπεζας και του Οµίλου. Ορισµός Ελεγκτών Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920, στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προταθεί η επανεκλογή της Pricewaterhouse Coopers SA ως ελεγκτών της εταιρίας. Σελίδα 10 από 57

11 Επιχειρηµατικές Προοπτικές Κατά το 2003, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών, των εσόδων και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος ενίσχυσε και διεύρυνε την παρουσία του στους δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Ο Όµιλος πέτυχε επίσης σηµαντική ενίσχυση του µεριδίου αγοράς του στη διαχείριση περιουσίας (στο σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων χωρίς τα αµοιβαία διαχείρισης διαθεσίµων), τις εργασίες κεφαλαιαγοράς και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του και απέκτησε διοικητικό έλεγχο στη Ρουµανική Banc Post, τη Βουλγαρική Post Bank και τη Σερβική EFG Eurobank Beograd. Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 2004, ενός έτους µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει ξανά τους Ολυµπιακούς Αγώνες µετά από 108 χρόνια, είναι θετικές. Η αύξηση του Πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να ξεπεράσει το 4% για ένα ακόµη έτος, έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα ο πληθωρισµός παραµένει σηµαντική πρόκληση, καθώς µειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προοπτικές για τον Τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα είναι επίσης θετικές, µε δεδοµένο το χαµηλό επίπεδο δανεισµού του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. Το σύνολο των χορηγήσεων αναµένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε υγιείς ρυθµούς, µε κύρια κινητήριο δύναµη το δανεισµό προς νοικοκυριά. Η δυναµική επίδοση της EFG Eurobank Ergasias το 2003 αντανακλά την επεκτεινόµενη παρουσία των επιµέρους τοµέων εργασιών της στους ταχύτερα αναπτυσσόµενους και πιο κερδοφόρους τοµείς της αγοράς. Η επίδοση αυτή είναι ακόλουθο της αναβάθµισης και ενοποίησης της τεχνολογικής υποδοµής σε όλα τα δίκτυα διάθεσης του Οµίλου, καθώς και της οργανωτικής αναδιάρθρωσής του, που συνέβαλλαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα. Και για το 2004, η στρατηγική του Οµίλου παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στην διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης. Επισυναπτόµενοι Πίνακες Στη συνέχεια παραθέτουµε του ακόλουθους πίνακες, µε στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την Πίνακας διαθέσιµου συναλλάγµατος 2. Πίνακας κρατικών και εξοµοιούµενων προς αυτά αξιογράφων 3. Πίνακας οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 4. Πίνακας µετοχών και άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης 5. Πίνακας συµµετοχών σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6. Πίνακας συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, και 7. Πίνακας ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας. Σελίδα 11 από 57

12 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ανοικτή συναλλαγµατική θέση συναλλάγµατος ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,58 ολλάρια Αυστραλίας ( ,65) 1,68020 (2.296,78) ολλάρια ΗΠΑ ,19 1, ,60 ολλάρια Καναδά ( ,47) 1,62340 (112,57) ολλάρια Σιγκαπούρης ,40 2, ,10 ολλάρια Χόνγκ Κόνγκ ,02 9, ,05 Ζλότι Πολωνίας ,56 4, ,47 Κορώνες ανίας ( ,80) 7,44500 (60,56) Κορώνες Νορβηγίας ( ,42) 8,41410 (5.248,59) Κορώνες Σουηδίας ( ,78) 9,08000 (241,16) Κορώνες Τσεχίας ,39 32, ,61 Λέβα Βουλγαρίας ,00 1, ,25 Λέι Ρουµανίας , , ,56 Λίρες Αγγλίας ,61 0, ,18 Λίρες Κύπρου (53.566,96) 0,58637 (91,35) Ράντ Νοτίου Αφρικής ,36 8, ,71 Φράγκα Ελβετίας ,30 1, ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Ανοικτή συναλλαγµατική θέση Ξένων Τραπεζογραµµατίων ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,95 ολλάρια Αυστραλίας ,01 1, ,32 ολλάρια ΗΠΑ ,00 1, ,69 ολλάρια Καναδά ,00 1, ,81 Κορώνες ανίας ,01 7, ,74 Κορώνες Νορβηγίας ,96 8, ,07 Κορώνες Σουηδίας ,00 9, ,04 Λίρες Αγγλίας ,59 0, ,59 Λίρες Κύπρου ,00 0, ,45 Φράγκα Ελβετίας ,87 1, ,68 ΣΥΝΟΛΟ 4.778,34 Σελίδα 12 από 57

13 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ , , ,00 Σελίδα 13 από 57

14 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 3.1.ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-04 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,56 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Αυγ-01 3-Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Οκτ-01 4-Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Οκτ Οκτ-04 EUR 514,23 514,00 514,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 14 από 57

15 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,18 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,96 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,06 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,49 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,72 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,91 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 09-Οκτ-97 9-Οκτ-07 DEM , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Φεβ Φεβ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Μαρ-98 4-Μαρ-08 USD , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,93 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-09 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Φεβ Φεβ-10 JPY , , ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιαν Μαϊ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,34 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Μαϊ Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Ιουλ-97 3-Ιουλ-17 JPY , , ,67 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Μαρ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,30 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 Σελίδα 15 από 57

16 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Ιαν-13 EUR , , ,22 ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 06-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Αυγ Αυγ-23 USD , , ,52 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,38 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιουλ Ιουλ-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-20 EUR , , ,43 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,47 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,72 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,65 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-15 USD , , ,12 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,88 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Ιουν Ιουν-08 PLN , , ,86 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαϊ Μαϊ-09 PLN , , ,44 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Νοε Νοε-10 GBP , , ,26 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Φεβ-11 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,87 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Οκτ Οκτ-13 PLN , , ,55 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,88 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Ιουν Ιουν-08 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Μαϊ Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-07 EUR , , ,02 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-12 USD , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 19-Νοε Νοε-05 JPY , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 17-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG FACTORS 30-Μαϊ Μαϊ-06 CHF , , ,97 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 14-Σεπ Σεπ-05 GRD , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ Ε ΡΑΣΗ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,80 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ LOGIC DATA 26-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,54 SOLVAY S.A. 10- εκ Ιαν-14 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 16-Ιουν Ιουν-08 DEM 484,42 515,00 515,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 21-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 Σελίδα 16 από 57

17 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KFW INTL FINANCE 23-Μαϊ Μαϊ-18 EUR , , ,00 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR , , ,25 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR 3.090, , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-04 CHF , , ,48 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-04 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-04 CHF , , ,79 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-04 CHF , , ,46 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-04 CHF , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 31-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-04 CHF , , ,58 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-04 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-04 CHF , , ,22 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-05 CHF , , ,39 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-05 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-05 CHF , , ,74 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-05 CHF , , ,51 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-05 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-05 CHF , , ,25 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-05 CHF , , ,23 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-05 CHF , , ,29 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-05 CHF , , ,43 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-05 CHF , , ,66 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-05 CHF , , ,98 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-05 CHF , , ,42 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-06 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-06 CHF , , ,32 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-06 CHF , , ,87 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-06 CHF , , ,75 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-06 CHF , , ,08 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-06 CHF , , ,56 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-06 CHF , , ,72 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-06 CHF , , ,16 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-06 CHF , , ,91 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-06 CHF , , ,95 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-07 CHF , , ,45 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-07 CHF , , ,11 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-07 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-07 CHF , , ,12 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-07 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-07 CHF , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-07 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-07 CHF , , ,15 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-07 CHF , , ,90 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-07 CHF , , ,27 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-07 CHF , , ,26 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-07 CHF , , ,44 FRANCE TELECOM 23- εκ εκ-09 EUR , , ,00 VALEO 13-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 ALCATEL SA 07- εκ εκ-06 EUR 5.187, , ,00 SCHNEIDER ELECTRONIC 31-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 BOUYGUES SA 25-Νοε Φεβ-11 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.ΕΠΑΤ ΑΕ 25-Ιουν Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 17 από 57

18 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ SCIP SOC.IMM. 11- εκ Οκτ-08 EUR , , ,00 TWX TIME WARNER INC 15-Απρ Απρ-11 USD , , ,00 BLS 6 15-Οκτ Οκτ-11 USD , , ,00 BOEING CAPITAL CORP 15-Μαϊ Μαϊ-06 USD , , ,19 BOEING CAPITAL CORP 25-Αυγ Αυγ-08 USD , , ,00 CITIGROUP 09-Αυγ Αυγ-06 USD , , ,00 DAIMLERCHRYSLER HLDG 15-Ιουν Ιουν-10 USD , , ,55 DOW CHEMICAL 22-Νοε Νοε-07 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 15-Ιουν εκ-12 USD , , ,65 GENERAL MOTORS CORP 15-Σεπ Σεπ-06 USD , , ,55 I.B.R.D. 21-Ιουλ Ιουλ-05 USD 6.460, , ,00 KFT 20-Μαϊ Ιουν-07 USD , , ,82 POWERGEN US FUNDING L 15-Οκτ Οκτ-04 USD , , ,19 TELEFONICA EUROPE BV 15-Σεπ Σεπ-05 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,00 HUTCHISON WHAMP INT 24-Νοε Ιαν-14 USD , , ,00 AT&T CORP 21-Νοε Νοε-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 I.A.D.B 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 BRITISH TELECOM 23-Μαϊ Μαϊ-07 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 12-Ιουν Ιουν-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 25-Αυγ Αυγ-04 USD 2.438, , ,00 I.F.C. 15-Μαϊ Μαϊ-08 GRD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 03-Σεπ Σεπ-04 USD 2.436, , ,00 RABOBANK NED. 09-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 16-Σεπ Σεπ-08 USD 2.561, , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-05 EUR 8.078, , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Ιαν Ιαν-04 ITL , , ,00 AIG 16-Φεβ Φεβ-09 USD , , ,00 PUBLIC POWER CORP 12-Μαρ Μαρ-09 EUR , , ,16 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 CARREFOUR 15-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 09-Αυγ εκ-05 GBP , , ,00 ABG FINANCE INTL PLC 24-Αυγ Αυγ-09 EUR , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP 13-Οκτ Οκτ-09 EUR , , ,00 AGBAR 12-Νοε Νοε-09 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Οκτ Οκτ-05 EUR , , ,00 STORA ENSO OYJ 29-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 19-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,23 ROYAL KPN NV 24-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 BRITISH TELECOM 15-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 FRANCE TELECOM 14-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 DAIMLERCHRYSLER NA 21-Μαρ Μαρ-06 EUR 7.375, , ,00 TORUS SA 21-Μαρ Ιουν-06 USD , , ,00 HOUSEHOLD FINANCE 30-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 TELE DANMARK AS 24-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-11 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-06 EUR 9.407, , ,00 ALCAN 02-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,00 Σελίδα 18 από 57

19 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KONINKLIJKE PHILIPS 16-Μαϊ Μαϊ-08 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 21-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 WHIRLPOOL CORPORATION 03-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 SYNGENTA LUX FINANCE 10-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 06-Σεπ Σεπ-06 USD 4.195, , ,00 INNOGY PLC 01-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,06 VNU NV 29-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 MARKS AND SPENCERS 07-Νοε Νοε-06 EUR , , ,00 ASSA ABLOY AB 04- εκ εκ-06 EUR , , ,00 EVN ENERGIE-VERSORGUNG 14- εκ εκ-11 EUR , , ,00 GBG FINANCE. PLC 19- εκ εκ-11 EUR , , ,00 BRISA FINANCE BV 20- εκ εκ-06 EUR , , ,00 TELENOR COMM. 22-Ιαν Ιαν-07 EUR , , ,00 ECOLAB INC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 BADGR 28-Φεβ Φεβ-07 EUR 9.978, , ,00 ALPHA 08-Μαρ Μαρ-12 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 03-Απρ Απρ-05 EUR , , ,00 BAYER AG 10-Απρ Απρ-07 EUR , , ,00 EONINT 29-Μαϊ Μαϊ-09 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 29-Μαϊ Μαϊ-12 EUR 3.227, , ,00 EFG HELLAS PLC 14-Ιουν Ιουν-05 EUR , , ,00 NATGRE 25-Ιουν Ιουν-12 EUR , , ,00 TESCO 13- εκ Απρ-10 EUR , , ,00 EDP FINANCE BV 16- εκ Μαρ-08 EUR , , ,00 ABG 23- εκ εκ-12 EUR , , ,00 VOLKWAGEN FIN SERV AG 27-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 GMAC INTL FIN BV 21-Ιαν Ιουλ-05 EUR , , ,00 TDC 28-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 BMW 20-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 EADS 03-Μαρ Μαρ-10 EUR , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP 11-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 24-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 NBOG FUNDING LIMITED 11-Ιουλ Ιουλ-15 EUR , , ,00 HUTCH WHAM 07-Ιουλ Ιουλ-13 EUR , , ,00 OTE PLC 05-Αυγ Αυγ-13 EUR , , ,84 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ Σεπ-05 USD , , ,00 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 10-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 ELECTR DE FRANCE 06-Νοε Νοε-13 EUR , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ , , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ , , ,69 Σελίδα 19 από 57

20 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 4.1. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ABEE CLEARING SAS 1 0,01 EUR 0,01 BARINGS HELLENIC VENTURES ,74 EUR ,54 BLACK SEA FUND USD ,35 CMA TECHNOLOGY VENTURE RARTNER ,83 USD ,69 CAPITAL MARKETS COMPANY ,86 USD ,86 CLOBAL NEW EUROPE FUND AEEX ,00 EUR ,00 CLUB CAZINO HOTEL LOUTRAKI ,94 EUR ,03 EUROMERCHANT BALKAN FUND ,77 USD ,99 GLOBAL CAPITAL INVESTORS II LP EUR ,00 GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P USD ,55 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ε ,27 EUR ,44 SWIFT 89 0,00 EUR 0,01 TEK EUR 0,01 TRADELINK ,44 EUR ,22 ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ ,98 EUR ,79 ΑΣΤΗΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 1 0,01 EUR 0,01 Β.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε. 4 0,00 EUR 0,01 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ,00 EUR 0,01 ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε ,59 EUR ,33 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,56 EUR ,36 ΙΝΦΟΚΑΡΤΑ ΑΕ ,00 EUR 0,01 ΙΧΘ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΕ ,50 EUR ,17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,39 EUR ,00 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ,00 EUR 0,01 ΝΑ ΙΡ ΑΕ ,86 EUR ,27 OTESAT MARITEL (ΝΑΥΤΙΛ.ΕΠΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΕΙΡ.ΑΕ) ,76 EUR ,62 ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ EUR ,70 ΤΡΑΠ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ,00 EUR 0, , ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ,32 EUR ,70 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) ,14 EUR ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ/ΖΑ ΕΛ/ ΟΣ(ΚΟ) ,74 EUR ,26 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) ,27 EUR ,63 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) ,27 EUR ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ,14 EUR ,60 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε ΕΕΓΑ (ΚΟ) ,11 EUR ,66 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ Ε.Α.Ε.Α.Ε ,49 EUR ,38 ALPHA LEASING ΑΕ (ΚΟ) ,3 EUR ,00 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,85 EUR ,05 ARROW Α.Ε.Ε.Χ ΚΑ ,03 EUR ,72 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε ,54 EUR ,60 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ(ΚΑ) ,31 EUR ,60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (KA) ,49 EUR ,01 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ABEE(ΚΟ) ,06 EUR ,70 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε ,78 EUR ,00 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε ,22 EUR ,58 Σελίδα 20 από 57

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα