ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Κύριοι µέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση επί των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που αφορούν την διαχειριστική χρήση η οποία έληξε στις Συγχώνευση µε την Τράπεζα UnitBank Α.Ε. Στις 27 Αυγούστου 2003, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στα πλαίσια του νέου σχήµατος συνεργασίας µε τον Όµιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς, εξαγόρασε το 50% που κατείχε η Inchcape στην Τράπεζα UnitBank. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε το 100% της εταιρείας της Τράπεζας UnitBank, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε. Το νέο σχήµα ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιοποιούν τις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias µέσω της νέας εταιρίας προώθησης τραπεζικών προϊόντων Unitfinance, την οποία έχουν συστήσει οι δύο πλευρές. Συγχώνευση µε συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Στις 6 Νοεµβρίου 2002, οι ιοικήσεις της Τράπεζας και των εταιριών «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για συγχώνευση των εταιριών. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών ήταν: 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 9 µετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και 1 µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. προς 6,4 µετοχές της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Πριν από τη συγχώνευση η Τράπεζα κατείχε ποσοστό 30,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Εργασίας. Ύστερα από τη σχετική έγκριση των Εκτάκτων Γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας (στις 3 Μαρτίου 2003) και της Επενδύσεις Εργασίας (στις 15 Μαρτίου 2003) η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις , µε ισολογισµούς µετασχηµατισµού της και µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,76 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,89. Kάθε µέτοχος της Επενδύσεις Εργασίας αντάλλαξε 9 κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1 νέα µετοχή της Τράπεζας, oνοµαστικής αξίας 2,89. Σελίδα 1 από 57

2 Οι µέτοχοι της Τράπεζας διατήρησαν τον αριθµό µετοχών που κατείχαν, µε αναπροσαρµοσµένη όµως την ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε 2,89. Από την 11 η Απριλίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Εργασίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» ήταν εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε επενδύσεις κυρίως σε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και δευτερευόντως σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Η Τράπεζα κατείχε το 35,01% του µετοχικού κεφαλαίου της Επενδύσεις Αναπτύξεως και παράλληλα ασκούσε κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της εταιρίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια της Τράπεζας και της Επενδύσεις Αναπτύξεως, σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα, µε κοινή ηµεροµηνία ισολογισµών µετασχηµατισµού την 30η Απριλίου 2003, καθώς επίσης και την αναπροσαρµογή της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής (6,7 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας) σε 6,4 µετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως προς 1 µετοχή της Τράπεζας. Η αναπροσαρµογή αυτή οφείλετο στο γεγονός ότι η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα είχε ολοκληρωθεί µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και, συνεπώς, δεν θα επέτρεπε στους µετόχους της Επενδύσεις Αναπτύξεως να λάβουν µέρισµα από τα κέρδη χρήσεως 2002 της Τράπεζας, γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισµό της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης. Ύστερα από σχετική έγκριση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας (11 Σεπτεµβρίου 2003) και της Επενδύσεις Αναπτύξεως (1 Οκτωβρίου 2003), η συγχώνευση µε απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως από την Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεµβρίου 2003, µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,89 (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,95. Από την Τετάρτη, 12 Νοεµβρίου 2003, έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Επενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τη συγχώνευση αυτή, ύστερα και από την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δύο εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα, που είχε ανακοινωθεί στις EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 31 Μαρτίου Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας, η οποία παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, κατά την διάρκεια του 2002, λόγω της συνετής διαχείρισης των διαθεσίµων, είχε σηµειώσει θετική απόδοση κατά 3%, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε σηµειώσει υποχώρηση της τάξεως του 24,5%. Η απόδοση αυτή είχε κατατάξει την εταιρία πρώτη µέσα στις ελληνικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το Σελίδα 2 από 57

3 Ήδη από τον Ιανουάριο του 2003, το Σ είχε ενηµερώσει τους µετόχους για την πρόθεσή του να ζητήσει την απόφαση της Γ.Σ. ως προς την καταλληλότερη αντιµετώπιση της παρατεταµένης ως τότε κρίσης των χρηµατιστηριακών αξιών. Η απόφαση για το µέλλον της εταιρίας έπρεπε να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο. Κατά την ψηφοφορία στην έκτακτη Γ.Σ. η Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, που κατείχε το 50% της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., τήρησε ουδέτερη στάση και συντάχθηκε, όπως είχε δηλώσει, µε την επιθυµία της πλειοψηφίας των υπολοίπων µετόχων. Οι µέτοχοι κατέληξαν στην απόφαση της λύσης της εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική χρηµατοοικονοµική συγκυρία διεθνώς και στην Ελλάδα ήταν πιθανό να οδηγούσε, µετά την εισαγωγή της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηµατιστήριο Αξιών (X.A.) το 2003, σε µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής της σε σχέση µε την πραγµατική της εσωτερική αξία. Η εξέλιξη αυτή δεν θα οφείλετο στον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίµων της εταιρίας, αλλά στη γενικότερη συµπεριφορά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που διαπραγµατεύονται επί σειρά ετών µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε την εσωτερική τους αξία. Κυριότερες διεθνείς συµµετοχές α. Συµµετοχή στην Banc Post Ρουµανίας Μετά την υπογραφή σχετικής συµφωνίας την 1η Ιουλίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε στις 14 Νοεµβρίου 2003 το 17% των µετοχών που κατείχε η πορτογαλική Banco BPI S.A. (BBPI) στην Banc Post. Έτσι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει το 53,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Banc Post, αφού κατείχε ήδη ποσοστό 36,25% στην Banc Post. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει του πρόσθετου δικαιώµατος να αποκτήσει και τις µετοχές της Banc Post που σήµερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Eurobank για την περαιτέρω διείσδυσή της στην Ρουµανική αγορά και για την ταχύτερη ανάπτυξη της Banc Post, ενώ επιτρέπει στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias να επιταχύνει την αναδιοργάνωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να την καθιερώσει ως έναν από τους κύριους παροχείς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα προχώρησε σε σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την επιλογή και εφαρµογή νέου Συστήµατος Τεχνολογίας, τη δηµιουργία και διάθεση καινοτόµων προϊόντων απευθυνόµενα στις νέες και αυξηµένες ανάγκες της ρουµανικής αγοράς και τέλος, την ενδυνάµωση της οµάδας ιοίκησης της τράπεζας. Στόχος της Τράπεζας παραµένει η ανάδειξη της Banc Post σε Τράπεζα διεθνών προδιαγραφών που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ρουµανίας. Σελίδα 3 από 57

4 β. Συµµετοχή στην Bulgarian Post Bank AD Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατείχε από το 2002 το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd. Στις 19 εκεµβρίου 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias συµφώνησε µε την εταιρεία «American Life Insurance Company» να αγοράσει από την τελευταία το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd», η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια η Τράπεζα Bulgarian Post Bank AD, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του γ. Συµµετοχή στην Σερβική EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) Εντός του 2003 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής στην σερβική τράπεζα Postbanka AD, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξαγοράς που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεµβρίου Στη συνέχεια η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Postbanka AD σε 10 εκ. Η συµµετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. πλέον ανέρχεται σε ποσοστό 90,87% επί του συνόλου των µετοχών. Ειδικότερα, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει το 91,62% των κοινών µετά ψήφου µετοχών, και το 10,42% των προνοµιούχων. Ακολούθως η Postbanka µετονοµάσθηκε σε EFG Eurobank Beograd AD. Με την απόκτηση του µετοχικού ελέγχου της EFG Eurobank Beograd AD, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απέκτησε παρουσία σε µια ακόµη, την τρίτη, χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Η EFG Eurobank Beograd AD είναι ένας αναπτυσσόµενος τραπεζικός οργανισµός και διαθέτει άδεια διεξαγωγής όλων των τραπεζικών εργασιών στη Σερβία και το εξωτερικό. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρεί στην αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της σερβικής τράπεζας, µε τη βελτίωση των συστηµάτων της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ανασκόπηση οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ισολογισµός Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη του 2003 ανήλθε σε εκ., από εκ. το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12%. Ειδικότερα, οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., ενώ οι Καταθέσεις πελατών σηµείωσαν άνοδο κατά 10% και ανήλθαν σε εκ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε εκ. και παραµένουν από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά. Σελίδα 4 από 57

5 Αποτελέσµατα Χρήσεως Το 2003, τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 771 εκ., από 680 εκ., ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης των χορηγήσεων και της διατήρησης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Τα καθαρά Έσοδα Προµηθειών διατηρήθηκαν στα 132 εκ., ενώ τα Έσοδα από Τίτλους βελτιώθηκαν σηµαντικά από 20 εκ. σε 44 εκ. Τέλος τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ήταν θετικά και ανήλθαν σε 25 εκατ, έναντι αρνητικών αποτελεσµάτων ύψους 8 εκατ κατά το Έτσι τα Ολικά Έσοδα Εκµετάλλευσης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% και ανήλθαν σε 983 εκ. έναντι 837 εκ. το Η προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους κατά το 2003 είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένη αύξηση των Γενικών Εξόδων ιοικήσεως κατά 1,9% σε 410 εκ. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 330 εκ. σηµειώνοντας άνοδο 33%, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 256 εκ., αυξηµένα κατά 35% έναντι του Ανασκόπηση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για τη οικονοµική χρήση 2003 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Από το Α Τρίµηνο του 2005, η Τράπεζα θα δηµοσιεύει τις λογιστικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) ταυτόχρονα µε τις άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών. Μέχρι τότε αναµένεται ότι θα έχουν αρθεί οι σηµαντικές εκκρεµότητες που παραµένουν σχετικά µε το περιεχόµενο και την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αφορούν, µεταξύ άλλων, θέµατα αποτίµησης χαρτοφυλακίων και παραγώγων, φορολογικά κ.ά. Οι ενοποιηµένες καταστάσεις του 2003 περιλαµβάνουν την Τράπεζα Banc Post Ρουµανίας, η οποία ενοποιήθηκε πλήρως για πρώτη φορά, το Νοέµβριο Η EFG Eurobank Beograd AD (πρώην Postbanka AD) ενοποιείται πλήρως από τον, Απρίλιο Η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας, που περιλαµβάνονταν προηγουµένως στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενοποιήθηκε πλήρως στα τέλη του Ισολογισµός Το 2003 το Σύνολο Ενεργητικού του Οµίλου σηµείωσε αύξηση 13,8% και ανήλθε σε 28 δισ., από 24,6 δισ. στα τέλη του Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριµένα, οι Χορηγήσεις, σε επίπεδο Οµίλου, αυξήθηκαν κατά 22,2% το 2003 και διαµορφώθηκαν σε 16,3 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, διευρύνθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν από 5,1 δισ. σε 6,9 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαµορφώθηκαν από 8,6 δισ. σε 9,9 δισ. Σελίδα 5 από 57

6 Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύθηκε κατά 33,1% και ανήλθε σε 3,8 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη αυξήθηκε κατά 35,6% και ανήλθε στα 3,2 δισ. Οι Καταθέσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, σηµείωσαν αύξηση 1,6%, σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 17,3 δισ. Τα συνολικά υπό ιαχείριση Κεφάλαια Πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων, των repos, των αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε 25,5 δισ. σε τρέχουσες τιµές. Τα Ίδια Κεφάλαια, στα τέλη 2003, ανέρχονταν σε 1,8 δισ. και είναι από τα υψηλότερα στον κλάδο. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 3229/2004 για την αναπροσαρµογή των αξιών των ακινήτων. Αποτελέσµατα Χρήσεως Τα ενοποιηµένα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση 17,3% και διαµορφώθηκαν από 724 εκ. σε 849 εκ. συνεισφέροντας 70% στο Σύνολο των Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των Εσόδων από Τόκους ήταν κυρίως αποτέλεσµα της δυναµικής αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων κατά 33% σε 577 εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες σηµείωσαν αύξηση 24%, και ανήλθαν από 250 εκ. σε 310 εκ., συνεισφέροντας κατά 25,5% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες, που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές, κατέγραψαν σηµαντική αύξηση 61% και ανήλθαν σε 55 εκ., ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης του µεριδίου αγοράς στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και της ανάκαµψης των κεφαλαιαγορών από το Β Τρίµηνο του 2003 και εξής. Τα έσοδα προµηθειών από τη διαχείριση περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 42 εκ., αντανακλώντας τη µεγάλη αύξηση του µεριδίου αγοράς στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, εκτός των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίµων. Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαµβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες, σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά 19% και ανήλθαν σε εκ., συνεισφέροντας 95% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα. Τα Λοιπά Έσοδα, που αποτελούνται από τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα µερίσµατα και τα λοιπά έσοδα, διαµορφώθηκαν σε 56 εκ., από 18 εκ. το Κατά συνέπεια, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαµορφώθηκαν από 992 εκ. σε εκ., ως αποτέλεσµα κυρίως της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες. Σελίδα 6 από 57

7 Όσον αφορά στο Λειτουργικό Κόστος, ο ρυθµός αύξησής του για τις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα, παρουσίασε σηµαντική επιβράδυνση και διαµορφώθηκε σε 3,9%. Έτσι, ο είκτης Κόστους προς Έσοδα στην Ελλάδα κατέγραψε σηµαντική βελτίωση από 59,0% το 2002, σε 52,9% το Σε ενοποιηµένο επίπεδο, στο οποίο περιλαµβάνεται η Ρουµανική Banc Post, για το σύνολο του 2003 έναντι µόνο του µισού Τριµήνου για το 2002, το λειτουργικό κόστος σηµειώνει αύξηση κατά 12,6% και διαµορφώνεται από 590 εκ. σε 664 εκ. Συνολικά, ο είκτης Κόστους προς µέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 2,7% σε 2,5%. Ο είκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε σηµαντικά από 59,4% το 2002 σε 54,6% το 2003 και είναι από τους χαµηλότερους στην ελληνική αγορά. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου κατέγραψε βελτίωση, καθώς τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,8% του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2003, έναντι 2,9% στα τέλη εκεµβρίου Παρά ταύτα, ο Όµιλος διατήρησε τη συντηρητική και αυστηρά καθορισµένη πολιτική προβλέψεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 35,9% από 104,9 εκ. το 2002, σε 143 εκ. το Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε 96 µονάδες βάσης επί του µέσου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι συνολικές προβλέψεις, µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, περιλαµβανοµένων και αυτών για την κάλυψη των γενικών τραπεζικών κινδύνων, ανήλθαν σε 157 εκ., έναντι 111 εκ. το Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια καλύπτονται κατά 85% από προβλέψεις, έναντι 80% το 2002, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διασφαλίζει την Τράπεζα έναντι µελλοντικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη του Οµίλου της Eurobank (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν δυναµικά κατά 24% και διαµορφώθηκαν σε 338 εκ. το 2003, από 273 εκ. το Στο Τρίµηνο του 2003, τα οργανικά κέρδη έφτασαν στο αξιοσηµείωτο επίπεδο των 95 εκ. Τα Κέρδη προ Φόρων, που αναλογούν στους µετόχους, παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε 373 εκ. Τα Καθαρά Κέρδη, µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 39% φθάνοντας τα 273 εκ. Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου οδήγησε στην αύξηση της (µετά από φόρους) αποδοτικότητας του µέσου Ενεργητικού από 0,9% το 2002 σε 1,0% το Παράλληλα, η (µετά από φόρους) αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων, µε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,4%, διαµορφώθηκε στο 15,1% σε σύγκριση µε 10,3% στο 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8 ανήλθε σε 20%. Προτεινόµενο Μέρισµα και ιανοµή Κερδών Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας κατά το έτος 2003 και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας επιτρέπουν στη ιοίκηση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ακόλουθα: Την καταβολή µερίσµατος 0,60 ανά µετοχή, σε όλους τους µετόχους. Το σύνολο του προτεινόµενου µερίσµατος ανέρχεται σε 185 εκ. Τη διανοµή κερδών ύψους 8,6 εκ. σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Σελίδα 7 από 57

8 Την δωρεάν διάθεση νέων µετοχών, σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, µε κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών της χρήσεως Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου / ικαιώµατα Προαιρέσεως αγοράς µετοχών α. Η Τράπεζα προσφέρει µετοχές σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Για το οικονοµικό έτος 2002, η ιοίκηση πρότεινε τη δωρεάν διάθεση νέων µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19 ης Μαίου β. Η Τράπεζα προσφέρει επίσης δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µέλη του προσωπικού και του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Στις 31 εκεµβρίου 2003 εκκρεµούσαν δικαιώµατα προαίρεσης για την αγορά µετοχών. Τα δικαιώµατα αυτά προέρχονται κατά µετοχές από το πρόγραµµα , κατά από το πρόγραµµα και κατά από το πρόγραµµα γ. Στις 30 Ιανουαρίου 2003 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Ως αποτέλεσµα ο αριθµός µετοχών της Τράπεζας ανήλθε σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,76 η κάθε µία. δ. Στις 10 Απριλίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E επιφέροντας µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,89. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. άρχισε στις 17 Απριλίου ε. Την 1η Ιουλίου 2003 άρχισε η διαπραγµάτευση νέων ονοµαστικών, κοινών µε ψήφο µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν σε µέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, περιλαµβανοµένων µελών ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. στ. Στις 11 Νοεµβρίου 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. Εκ του συνολικού αριθµού των µετοχών, αντιστοιχούν στους µετόχους της EFG Eurobank Ergasias A.E. και στους µετόχους της πρώην Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 18 Νοεµβρίου Σελίδα 8 από 57

9 ζ. Στις 20 Ιανουαρίου 2004, άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, δυνάµει της από αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω µερικής ασκήσεως από το προσωπικό και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών, σύµφωνα µε τις από , και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθµός µετοχών της Τράπεζας διαµορφώθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στα τέλη του 2003, οι σταθµισµένοι κίνδυνοι του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανήλθαν σε εκ. έναντι εκ. στα τέλη Τα ίδια κεφάλαια βάσει των κανόνων φερεγγυότητας είναι εκ. από εκ. στα τέλη του Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης φερεγγυότητας, συνυπολογιζοµένων των πράξεων εκτός ισολογισµού και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από χρηµατιστηριακές πράξεις, διαµορφώθηκε σε 10,4% από 11,9% στις 31 εκεµβρίου Πρόγραµµα Αγοράς Ιδίων Μετοχών Στις 11 Σεπτεµβρίου 2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε τη συνέχιση του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, εγκρίνοντας την αγορά, έως 11 Σεπτεµβρίου 2004, ιδίων µετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές. Στις 31 εκεµβρίου 2003, η Τράπεζα κατείχε συνολικά ίδιες µετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,95% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Οι µετοχές αποκτήθηκαν µε συνολικό κόστος κτήσης 128 εκ. και µε µέση τιµή κτήσης 13,74 ανά µετοχή. Προγράµµατα άντλησης κεφαλαίων EMTN και ECP Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη σύσταση Προγράµµατος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), καθώς και στη σύσταση Προγράµµατος Έκδοσης ΕΜΤΝ (European Medium Term Note) που αξιοποιείται για την άντληση κεφαλαίων σε µακροχρόνια βάση. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Εκδότες των ανωτέρω προγραµµάτων είναι οι θυγατρικές της Τράπεζας, «EFG Hellas Plc» µε έδρα το Λονδίνο και η «EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd». Την η EFG Hellas Plc είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 250 εκ. λήξης 2004, 270 εκ. λήξης 2005, 545 εκ. λήξης 2006, 50 εκ. λήξης 2007, 500 εκ. λήξης 2008, και ECP ονοµαστικής αξίας 915 εκ. λήξης Σελίδα 9 από 57

10 Την η EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd. είχε εκδώσει οµόλογα EMTN ονοµαστικής αξίας 11 εκ. λήξης 2022, (οι εκδόσεις είναι διαθέσιµες µε πρώτη ζήτηση Αύγουστο 2007 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο), 7 εκ., 4 εκ.(5 εκ. σε USD) λήξης 2005, 3 εκ. λήξης 2006 (οι εκδόσεις, ενδέχεται να λήξουν το Σεπτέµβριο 2004 ή το Σεπτέµβριο 2005 εφ όσον ο δείκτης Eurostoxx 50 είναι ίδιος ή µεγαλύτερος από το δείκτη στην έκδοση) και 20 εκ. λήξης 2023 (διαθέσιµo µε πρώτη ζήτηση Οκτώβριο 2013 και στην συνέχεια κάθε έτος µε την ίδια επέτειο). Ιδιωτική Τοποθέτηση των µετοχών της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank H Deutsche Bank υπήρξε µέτοχος της EFG Eurobank Ergasias από το εκέµβριο του Στις 13 Νοεµβρίου του 2003, υλοποιώντας τη διεθνή της στρατηγική αποχώρησης από άλλες εισηγµένες εταιρίες, η Deutsche Bank πώλησε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στην EFG Eurobank Ergasias και που ανέρχονταν σε ποσοστό 9,3% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε θεσµικούς επενδυτές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής διεύρυνε σηµαντικά το ποσοστό την παρουσία διεθνών και εγχωρίων θεσµικών επενδυτών στη µετοχική της βάση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εµπορευσιµότητα της µετοχής της, καθώς και το βάρος της στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. Συνεργασία δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS) µε την Alpha Bank Το Σεπτέµβριο 2003, η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους µεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες, ανακοίνωσαν την υπογραφή προσυµφώνου συνεργασίας, για τη δηµιουργία ενός µεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερµατικών (POS). Το νέο ενιαίο δίκτυο υποστηρίζει τις συναλλαγές µε κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Euroline, έχει πανελλαδική κάλυψη και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Καταργώντας υφιστάµενες επικαλύψεις, το νέο δίκτυο στοχεύει να επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µε µεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δηµιουργία του νέου ενιαίου δικτύου αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών, τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους καρτών όσο και προς τις εµπορικές επιχειρήσεις, στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος, στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ενιαίου δικτύου των τερµατικών και στο κόστος επεξεργασίας των συναλλαγών. Ευθύνη Μελών.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι χρησιµοποιήθηκαν οι κατάλληλες λογιστικές αρχές µε συνέπεια και συνέχεια και ότι έχουν γίνει λογικές και συντηρητικές κρίσεις και εκτιµήσεις στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων του Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και για τη διαφύλαξη των κεφαλαίων της Τράπεζας και του Οµίλου. Ορισµός Ελεγκτών Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920, στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προταθεί η επανεκλογή της Pricewaterhouse Coopers SA ως ελεγκτών της εταιρίας. Σελίδα 10 από 57

11 Επιχειρηµατικές Προοπτικές Κατά το 2003, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε δυναµική αύξηση του όγκου εργασιών, των εσόδων και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος ενίσχυσε και διεύρυνε την παρουσία του στους δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Ο Όµιλος πέτυχε επίσης σηµαντική ενίσχυση του µεριδίου αγοράς του στη διαχείριση περιουσίας (στο σύνολο των αµοιβαίων κεφαλαίων χωρίς τα αµοιβαία διαχείρισης διαθεσίµων), τις εργασίες κεφαλαιαγοράς και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του και απέκτησε διοικητικό έλεγχο στη Ρουµανική Banc Post, τη Βουλγαρική Post Bank και τη Σερβική EFG Eurobank Beograd. Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 2004, ενός έτους µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει ξανά τους Ολυµπιακούς Αγώνες µετά από 108 χρόνια, είναι θετικές. Η αύξηση του Πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να ξεπεράσει το 4% για ένα ακόµη έτος, έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα ο πληθωρισµός παραµένει σηµαντική πρόκληση, καθώς µειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προοπτικές για τον Τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα είναι επίσης θετικές, µε δεδοµένο το χαµηλό επίπεδο δανεισµού του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. Το σύνολο των χορηγήσεων αναµένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε υγιείς ρυθµούς, µε κύρια κινητήριο δύναµη το δανεισµό προς νοικοκυριά. Η δυναµική επίδοση της EFG Eurobank Ergasias το 2003 αντανακλά την επεκτεινόµενη παρουσία των επιµέρους τοµέων εργασιών της στους ταχύτερα αναπτυσσόµενους και πιο κερδοφόρους τοµείς της αγοράς. Η επίδοση αυτή είναι ακόλουθο της αναβάθµισης και ενοποίησης της τεχνολογικής υποδοµής σε όλα τα δίκτυα διάθεσης του Οµίλου, καθώς και της οργανωτικής αναδιάρθρωσής του, που συνέβαλλαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα. Και για το 2004, η στρατηγική του Οµίλου παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στην διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης. Επισυναπτόµενοι Πίνακες Στη συνέχεια παραθέτουµε του ακόλουθους πίνακες, µε στοιχεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. την Πίνακας διαθέσιµου συναλλάγµατος 2. Πίνακας κρατικών και εξοµοιούµενων προς αυτά αξιογράφων 3. Πίνακας οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 4. Πίνακας µετοχών και άλλων τίτλων µεταβλητής απόδοσης 5. Πίνακας συµµετοχών σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6. Πίνακας συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, και 7. Πίνακας ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας. Σελίδα 11 από 57

12 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ανοικτή συναλλαγµατική θέση συναλλάγµατος ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,58 ολλάρια Αυστραλίας ( ,65) 1,68020 (2.296,78) ολλάρια ΗΠΑ ,19 1, ,60 ολλάρια Καναδά ( ,47) 1,62340 (112,57) ολλάρια Σιγκαπούρης ,40 2, ,10 ολλάρια Χόνγκ Κόνγκ ,02 9, ,05 Ζλότι Πολωνίας ,56 4, ,47 Κορώνες ανίας ( ,80) 7,44500 (60,56) Κορώνες Νορβηγίας ( ,42) 8,41410 (5.248,59) Κορώνες Σουηδίας ( ,78) 9,08000 (241,16) Κορώνες Τσεχίας ,39 32, ,61 Λέβα Βουλγαρίας ,00 1, ,25 Λέι Ρουµανίας , , ,56 Λίρες Αγγλίας ,61 0, ,18 Λίρες Κύπρου (53.566,96) 0,58637 (91,35) Ράντ Νοτίου Αφρικής ,36 8, ,71 Φράγκα Ελβετίας ,30 1, ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Ανοικτή συναλλαγµατική θέση Ξένων Τραπεζογραµµατίων ( short ) / long ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΣΟ ΣΕ Ξ.Ν. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΧΙΛ. Γιέν Ιαπωνίας ,00 135, ,95 ολλάρια Αυστραλίας ,01 1, ,32 ολλάρια ΗΠΑ ,00 1, ,69 ολλάρια Καναδά ,00 1, ,81 Κορώνες ανίας ,01 7, ,74 Κορώνες Νορβηγίας ,96 8, ,07 Κορώνες Σουηδίας ,00 9, ,04 Λίρες Αγγλίας ,59 0, ,59 Λίρες Κύπρου ,00 0, ,45 Φράγκα Ελβετίας ,87 1, ,68 ΣΥΝΟΛΟ 4.778,34 Σελίδα 12 από 57

13 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ , , ,00 Σελίδα 13 από 57

14 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 3.1.ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιαν Ιαν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-04 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,56 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 21-Μαρ Μαρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιουλ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Αυγ-01 3-Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Αυγ Αυγ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Οκτ-01 4-Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Οκτ Οκτ-04 EUR 514,23 514,00 514,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-02 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Απρ-98 8-Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Μαρ Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 14 από 57

15 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Ιουλ Ιουλ-05 JPY , , ,25 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,18 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιαν Ιαν-06 JPY , , ,96 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,06 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,49 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Μαρ Ιουν-06 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,72 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,91 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Απρ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 09-Οκτ-97 9-Οκτ-07 DEM , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Φεβ Φεβ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Μαρ-98 4-Μαρ-08 USD , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,29 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,93 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Απρ-08 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Φεβ Αυγ-08 JPY , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 29-Ιαν Ιαν-09 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Φεβ Φεβ-10 JPY , , ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 19-Μαϊ Μαϊ-10 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 26-Ιουλ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Μαρ Μαρ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 30-Ιαν Μαϊ-11 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,34 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17-Ιαν Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Μαϊ Μαϊ-13 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,83 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Ιαν Ιαν-14 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 03-Ιουλ-97 3-Ιουλ-17 JPY , , ,67 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 11-Μαρ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,30 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Απρ Οκτ-22 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Αυγ Αυγ-05 EUR , , ,00 Σελίδα 15 από 57

16 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Μαρ-19 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 31-Ιουλ Ιαν-05 EUR , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 13- εκ Ιαν-13 EUR , , ,22 ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 06-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Αυγ Αυγ-23 USD , , ,52 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 20-Οκτ Ιαν-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 25-Μαϊ Ιουλ-11 EUR , , ,38 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιουλ Ιουλ-12 EUR , , ,00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 04-Ιαν Ιαν-20 EUR , , ,43 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,47 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-11 USD , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 28-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,72 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,65 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Απρ Ιαν-13 EUR , , ,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 15-Ιαν Ιαν-15 USD , , ,12 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,88 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 12-Αυγ Αυγ-05 PLN , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Ιουν Ιουν-08 PLN , , ,86 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Μαϊ Μαϊ-09 PLN , , ,44 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 18-Νοε Νοε-10 GBP , , ,26 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 14-Φεβ Φεβ-11 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-12 USD , , ,87 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 05-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 24-Οκτ Οκτ-13 PLN , , ,55 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,88 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 10-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 27-Ιουν Ιουν-08 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 02-Ιουλ Ιουλ-10 EUR , , ,00 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 08-Μαϊ Μαϊ-12 EUR , , ,00 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Οκτ Οκτ-07 EUR , , ,02 ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 22-Ιαν Ιαν-12 USD , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 19-Νοε Νοε-05 JPY , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 17-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG FACTORS 30-Μαϊ Μαϊ-06 CHF , , ,97 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ ΕΛΤΑ 14-Σεπ Σεπ-05 GRD , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ Ε ΡΑΣΗ 19-Φεβ Φεβ-05 EUR , , ,80 ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ LOGIC DATA 26-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,54 SOLVAY S.A. 10- εκ Ιαν-14 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 16-Ιουν Ιουν-08 DEM 484,42 515,00 515,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 21-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 Σελίδα 16 από 57

17 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KFW INTL FINANCE 23-Μαϊ Μαϊ-18 EUR , , ,00 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR , , ,25 GENERAL MOTORS CORP 16-Οκτ Οκτ-06 EUR 3.090, , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-04 CHF , , ,48 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-04 CHF , , ,84 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-04 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-04 CHF , , ,79 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-04 CHF , , ,46 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-04 CHF , , ,81 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-04 CHF , , ,85 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 31-Μαρ Μαρ-05 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-04 CHF , , ,58 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-04 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-04 CHF , , ,22 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-05 CHF , , ,39 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-05 CHF , , ,04 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-05 CHF , , ,74 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-05 CHF , , ,51 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-05 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-05 CHF , , ,25 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-05 CHF , , ,23 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-05 CHF , , ,29 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-05 CHF , , ,43 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-05 CHF , , ,66 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-05 CHF , , ,98 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-05 CHF , , ,42 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-06 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-06 CHF , , ,32 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-06 CHF , , ,87 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-06 CHF , , ,75 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-06 CHF , , ,08 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-06 CHF , , ,69 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-06 CHF , , ,56 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-06 CHF , , ,72 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-06 CHF , , ,16 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-06 CHF , , ,91 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-06 CHF , , ,95 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιαν-07 CHF , , ,45 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Φεβ-07 CHF , , ,11 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαρ-07 CHF , , ,34 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Απρ-07 CHF , , ,12 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Μαϊ-07 CHF , , ,50 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουν-07 CHF , , ,44 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Ιουλ-07 CHF , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Αυγ-07 CHF , , ,15 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Σεπ-07 CHF , , ,90 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Οκτ-07 CHF , , ,27 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ Νοε-07 CHF , , ,26 ΟΜΟΛ. ΑΝ.EFG LEASING 10-Φεβ εκ-07 CHF , , ,44 FRANCE TELECOM 23- εκ εκ-09 EUR , , ,00 VALEO 13-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 ALCATEL SA 07- εκ εκ-06 EUR 5.187, , ,00 SCHNEIDER ELECTRONIC 31-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 BOUYGUES SA 25-Νοε Φεβ-11 EUR , , ,00 ΟΜΟΛ. ΑΝ.ΕΠΑΤ ΑΕ 25-Ιουν Ιουν-05 EUR , , ,00 Σελίδα 17 από 57

18 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ SCIP SOC.IMM. 11- εκ Οκτ-08 EUR , , ,00 TWX TIME WARNER INC 15-Απρ Απρ-11 USD , , ,00 BLS 6 15-Οκτ Οκτ-11 USD , , ,00 BOEING CAPITAL CORP 15-Μαϊ Μαϊ-06 USD , , ,19 BOEING CAPITAL CORP 25-Αυγ Αυγ-08 USD , , ,00 CITIGROUP 09-Αυγ Αυγ-06 USD , , ,00 DAIMLERCHRYSLER HLDG 15-Ιουν Ιουν-10 USD , , ,55 DOW CHEMICAL 22-Νοε Νοε-07 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,91 FORD MOTOR CREDIT 30-Ιαν Φεβ-06 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 15-Ιουν εκ-12 USD , , ,65 GENERAL MOTORS CORP 15-Σεπ Σεπ-06 USD , , ,55 I.B.R.D. 21-Ιουλ Ιουλ-05 USD 6.460, , ,00 KFT 20-Μαϊ Ιουν-07 USD , , ,82 POWERGEN US FUNDING L 15-Οκτ Οκτ-04 USD , , ,19 TELEFONICA EUROPE BV 15-Σεπ Σεπ-05 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,73 VERIZON 26-Αυγ Σεπ-12 USD , , ,00 HUTCHISON WHAMP INT 24-Νοε Ιαν-14 USD , , ,00 AT&T CORP 21-Νοε Νοε-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 I.A.D.B 26-Νοε Νοε-04 GBP , , ,00 BRITISH TELECOM 23-Μαϊ Μαϊ-07 USD , , ,00 GENERAL ELEC CAP CORP 12-Ιουν Ιουν-06 USD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 25-Αυγ Αυγ-04 USD 2.438, , ,00 I.F.C. 15-Μαϊ Μαϊ-08 GRD , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 03-Σεπ Σεπ-04 USD 2.436, , ,00 RABOBANK NED. 09-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 16-Σεπ Σεπ-08 USD 2.561, , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-05 EUR 8.078, , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Ιαν Ιαν-04 ITL , , ,00 AIG 16-Φεβ Φεβ-09 USD , , ,00 PUBLIC POWER CORP 12-Μαρ Μαρ-09 EUR , , ,16 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Απρ Απρ-04 EUR , , ,00 CARREFOUR 15-Σεπ Σεπ-04 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 09-Αυγ εκ-05 GBP , , ,00 ABG FINANCE INTL PLC 24-Αυγ Αυγ-09 EUR , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP 13-Οκτ Οκτ-09 EUR , , ,00 AGBAR 12-Νοε Νοε-09 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 OTE PLC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 15-Οκτ Οκτ-05 EUR , , ,00 STORA ENSO OYJ 29-Ιουν Ιουν-07 EUR , , ,00 FORD MOTOR CREDIT 19-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,00 PUBLIC POWER CORP 08-Νοε Νοε-10 EUR , , ,23 ROYAL KPN NV 24-Νοε Νοε-05 EUR , , ,00 BRITISH TELECOM 15-Φεβ Φεβ-06 EUR , , ,00 FRANCE TELECOM 14-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 DAIMLERCHRYSLER NA 21-Μαρ Μαρ-06 EUR 7.375, , ,00 TORUS SA 21-Μαρ Ιουν-06 USD , , ,00 HOUSEHOLD FINANCE 30-Μαρ Μαρ-08 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 KONINKLIJKE KPN 12-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 TELE DANMARK AS 24-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-11 EUR , , ,00 SOGERIM 20-Απρ Απρ-06 EUR 9.407, , ,00 ALCAN 02-Μαϊ Μαϊ-06 EUR , , ,00 Σελίδα 18 από 57

19 ΕΚ ΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KONINKLIJKE PHILIPS 16-Μαϊ Μαϊ-08 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 21-Ιουν Ιουν-04 EUR , , ,00 WHIRLPOOL CORPORATION 03-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 SYNGENTA LUX FINANCE 10-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 11-Ιουλ Ιουλ-06 EUR , , ,00 EUROPEAN INVT BΑΝK 06-Σεπ Σεπ-06 USD 4.195, , ,00 INNOGY PLC 01-Οκτ Οκτ-04 EUR , , ,06 VNU NV 29-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 MARKS AND SPENCERS 07-Νοε Νοε-06 EUR , , ,00 ASSA ABLOY AB 04- εκ εκ-06 EUR , , ,00 EVN ENERGIE-VERSORGUNG 14- εκ εκ-11 EUR , , ,00 GBG FINANCE. PLC 19- εκ εκ-11 EUR , , ,00 BRISA FINANCE BV 20- εκ εκ-06 EUR , , ,00 TELENOR COMM. 22-Ιαν Ιαν-07 EUR , , ,00 ECOLAB INC 07-Φεβ Φεβ-07 EUR , , ,00 BADGR 28-Φεβ Φεβ-07 EUR 9.978, , ,00 ALPHA 08-Μαρ Μαρ-12 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 03-Απρ Απρ-05 EUR , , ,00 BAYER AG 10-Απρ Απρ-07 EUR , , ,00 EONINT 29-Μαϊ Μαϊ-09 EUR , , ,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 29-Μαϊ Μαϊ-12 EUR 3.227, , ,00 EFG HELLAS PLC 14-Ιουν Ιουν-05 EUR , , ,00 NATGRE 25-Ιουν Ιουν-12 EUR , , ,00 TESCO 13- εκ Απρ-10 EUR , , ,00 EDP FINANCE BV 16- εκ Μαρ-08 EUR , , ,00 ABG 23- εκ εκ-12 EUR , , ,00 VOLKWAGEN FIN SERV AG 27-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 GMAC INTL FIN BV 21-Ιαν Ιουλ-05 EUR , , ,00 TDC 28-Ιαν Ιαν-10 EUR , , ,00 BMW 20-Φεβ Φεβ-13 EUR , , ,00 EADS 03-Μαρ Μαρ-10 EUR , , ,00 ALPHA CREDIT GROUP 11-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 24-Απρ Απρ-06 EUR , , ,00 NBOG FUNDING LIMITED 11-Ιουλ Ιουλ-15 EUR , , ,00 HUTCH WHAM 07-Ιουλ Ιουλ-13 EUR , , ,00 OTE PLC 05-Αυγ Αυγ-13 EUR , , ,84 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ Σεπ-05 USD , , ,00 EFG HELLAS PLC 17-Σεπ Σεπ-05 EUR , , ,00 EFG HELLAS PLC 10-Οκτ Οκτ-08 EUR , , ,00 ELECTR DE FRANCE 06-Νοε Νοε-13 EUR , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ , , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ , , ,69 Σελίδα 19 από 57

20 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 4.1. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ABEE CLEARING SAS 1 0,01 EUR 0,01 BARINGS HELLENIC VENTURES ,74 EUR ,54 BLACK SEA FUND USD ,35 CMA TECHNOLOGY VENTURE RARTNER ,83 USD ,69 CAPITAL MARKETS COMPANY ,86 USD ,86 CLOBAL NEW EUROPE FUND AEEX ,00 EUR ,00 CLUB CAZINO HOTEL LOUTRAKI ,94 EUR ,03 EUROMERCHANT BALKAN FUND ,77 USD ,99 GLOBAL CAPITAL INVESTORS II LP EUR ,00 GLOBAL CAPITAL INVESTORS L.P USD ,55 HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ε ,27 EUR ,44 SWIFT 89 0,00 EUR 0,01 TEK EUR 0,01 TRADELINK ,44 EUR ,22 ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ ,98 EUR ,79 ΑΣΤΗΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 1 0,01 EUR 0,01 Β.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε. 4 0,00 EUR 0,01 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ,00 EUR 0,01 ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε ,59 EUR ,33 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ,56 EUR ,36 ΙΝΦΟΚΑΡΤΑ ΑΕ ,00 EUR 0,01 ΙΧΘ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΕ ,50 EUR ,17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,39 EUR ,00 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΛΕΚΚΑΣ Α.Ε ,00 EUR 0,01 ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ,00 EUR 0,01 ΝΑ ΙΡ ΑΕ ,86 EUR ,27 OTESAT MARITEL (ΝΑΥΤΙΛ.ΕΠΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΕΙΡ.ΑΕ) ,76 EUR ,62 ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ EUR ,70 ΤΡΑΠ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ,00 EUR 0, , ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τεµάχια Αξία κτήσης ανά µετοχή Νόµισµα Υπόλοιπο ισολογισµού σε ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ,32 EUR ,70 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) ,14 EUR ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ/ΖΑ ΕΛ/ ΟΣ(ΚΟ) ,74 EUR ,26 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ/ΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(KO) ,27 EUR ,63 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) ,27 EUR ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ,14 EUR ,60 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε ΕΕΓΑ (ΚΟ) ,11 EUR ,66 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ Ε.Α.Ε.Α.Ε ,49 EUR ,38 ALPHA LEASING ΑΕ (ΚΟ) ,3 EUR ,00 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,85 EUR ,05 ARROW Α.Ε.Ε.Χ ΚΑ ,03 EUR ,72 ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε ,54 EUR ,60 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ(ΚΑ) ,31 EUR ,60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (KA) ,49 EUR ,01 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ABEE(ΚΟ) ,06 EUR ,70 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε ,78 EUR ,00 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε ,22 EUR ,58 Σελίδα 20 από 57

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα