ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύσταστης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΗΝΗ Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α Δ Πάνου Ξενο δοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ν.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Οικοδομικών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Εργασιών» και δ.τ. «Ο.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Μ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΔΙΟ ΝΥΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΤΗΝΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙ ΒΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «Α. ΣΙΒΡΗΣ ΑΒΕΕ» Ανακοινώσεις νυμία «PLUTO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PLUTO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» νυμία «ΑΦΟΙ Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑ ΚΗΣ ΑΕΒΕ» νυμία «Γ. και Β. ΧΡ. ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «VASIA HOTELS» νυμία «ΣΕΛΕΝΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών, Τουριστικών, Εμπορικών, Κτηματικών και Οικοδομι κών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΣΕΛΕΝΑ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ATTR ACΤΙVE ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύσταστης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώ ου 70491/65/Β/10/09 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ», καθώς επίσης και η με αριθμό Γ/ΕΞ/4014 2/ απόφαση του Νο μάρχη Έβρου με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξ/πολης Καρυωτάκη Εύχαρη του Χαράλαμπου με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η παραπάνω εταιρεία προήλθε από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΡΟΥΝΟΣ Εταιρεία Περιορι σμένης Ευθύνης». Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ». 2. ΕΔΡΑ: Δήμος Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: α) Η ανάληψη εργολαβικώς της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων και ιδιαίτερα οικοδομικών, μηχανολο γικών ή ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών, όπως και βιο μηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, υδραυλικών υπό πίεση, λιμενικών οδοποιΐας, πάσης φύσεως έργων υπο δομής κ.λπ. για λογαριασμό ίδιο ή οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. β) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία πάσης φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ειδι κότερα έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, αέρα εν γένει, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων. γ) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία πά σης φύσεως έργων γεωτρήσεων και σηράγγων, πρα σίνου, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπη γείων και έργων αποκαλύψεων μεταλλείων. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Λήγει την ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ευρώ, καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας: α) με την εισφορά της καθαρής περιουσί ας της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΠΕ», που εκτιμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20, στο ποσό των ευρώ 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΑΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟ ΧΩΝ: μετοχές, ονομαστικής αξίας 31 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: 3 5 μέλη με 5ετή θητεία. 9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει με την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του 2011 αποτε λείται από τους: 1. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη και της Ευθυμίας γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1954 κάτοικος Αλεξανδρούπολης (Κ. Παλαιολόγου 49) χημικός μηχανικός με αριθμό ταυτότητας Ν /12/10/1984 και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος. 2. Καραστρατίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1972 κάτοικος Απαλού Αλεξανδρούπολης, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ με ΑΦΜ , ως Μέλος. 3. Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη και της Αναστασίας γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1991 κάτοικος Αλεξανδρούπολης (Κ. Παλαιολόγου 49) με αριθμό ταυτότητας ΑΕ /2007 με ΑΦΜ , ως Μέλος. 10. Ελεγκτές πρώτης Εταιρικής χρήσης. Τακτικοί: 1. Τσαπάρας Δημήτριος του Παναγιώτη, γεννημένος στην Αλεξ/πολη το 1967 πτυχιούχος του Οικονομικού πανεπιστήμιου Αθηνών, με ΑΔΤ Μ και μέλος οικονομικού επιμελητηρίου με AM. OEE Κυριάκο Σούλτα του Ιωάννη, Λογιστή πτυχιούχο Παν. Μακεδονίας, γεννημένο το έτος 1967, κάτοικο Αλεξ/πο λης, με ΑΔΤ Χ και ΑΜΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. Γεώργιος Αλμπάνης του Αριστείδη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Αλεξ/πολης, με ΑΔΤ Π και με αριθμό ΟΕΕ Μαλτέζος Μενέλαος του Φωτεινού κάτοικος Αλεξ/ πολης Εθνικής Αντίστασης 88, γεννημένος στην Αλεξαν δρούπολη το 1959, πτυχιούχος ΑΒΣ Θεσ/νίκης, λογιστής ΑΔΤ Π και μέλος του οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Αρ. Μ Αλεξανδρούπολη, 29 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΗΝΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΗΝΗ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ου 61663/01/Β/06/494 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ μέ το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 2 Σκοπός της Εταιρείας Σκοπός της εταιρείας είναι η επί κέρδει: 1. Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξω τερικό. 2. Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως ακινήτων, δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 3. Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου τρίτου και πώληση ή μίσθωση αυτών. 4. Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηρι ότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. 5. Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και η εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλά δα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση ή σύναψη συμβάσεων παραχώρησης με τρίτους ολόκληρων ακι νήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρή ση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κ.τ.λ. 6. Η εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκμετάλ λευση πλυντηρίου και/ ή λιπαντηρίου οχημάτων καθώς η παροχή συναφών υπηρεσιών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξω τερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνερ γάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους αυτούς. 2. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκατα στημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. 3. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εται ρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και 4. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηρι ότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού. 5. Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών, βε βαιώσεων από τις αρμόδιες αρχής, δημόσιες υπηρεσίες που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία των ως άνω αναφερόμενων εγκαταστάσεων. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ». Την 23/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙ ΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ» και με αριθμό μητρώου 29439/02/ Β/93/250 με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ,60 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε διαιρεμένο σε ονο μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ θα κατέχει, μετά τη μείωση κατά μετοχές, 966 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ, ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ θα κατέχει, μετά τη μείωση κατά μετοχές, 937 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ και η ΔΕΣΠΟΙ ΝΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ θα κατέχει, μετά τη μείωση κατά μετοχές, 937 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ. Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2010 (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/09/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 40831/02/ Β/98/62, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και 6 του καταστατικού της.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως ακολούθως: (παρ. 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ και διαιρείται σε με τοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Άρθρο 6 (παρ. 1) 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι και η Ονο μαστική Αξία εκάστης ανέρχεται σε 2,93 ευρώ. Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2010 (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α Δ Πάνου Ξενο δοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία». Την 29/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/12/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Α Δ Πάνου Ξενοδοχειακές Επιχει ρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και με αριθμό μητρώου 12444/02/ Β/86/250 με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 προσθήκη παρ. 5 και 6 του καταστατικού της. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: προσθήκη παρ. 5 και Με την από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριά ντα μία χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της εξ ευρώ ,85. διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 και με μετρητά ευρώ 354,15., με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (32.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ. 5.6 Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ( ) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες (80.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ και έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά. Πειραιάς, 25 Δεκεμβρίου 2010 (6) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 06/12/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό μητρώου 19320/02/Β/89/113 με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Στη συνέχεια με την από 6/12/2010 απόφαση της Εκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κε φάλαιο αυξήθηκε κατά ,80 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ της καθεμίας. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η καθεμία. Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2010 (7) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 7504/2010 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑ ΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 34885/02/Β/96/2, σύμφωνα με την απόφαση της 20/11/2010 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως:

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Η) Με την από 20/11/2010 απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,47 ευρώ με κεφαλαιο ποίηση αποθεματικών από την υπεραξία που προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής των ακινήτων Ν. 2065/92 και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστι κής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,03 ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία μετοχές ( ), ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2010 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΣΠ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ν.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Οικοδομικών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Εργασιών» και δ.τ. «Ο.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.». Την 29/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 7874/10 από φασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ν.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Οικοδομικών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Εργασιών» και δ.τ. «Ο.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 54622/02/Β/03/102, σύμφωνα με την απόφαση της από 14/12/2010 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 6 Μετοχές 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμε νες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 2. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρό εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι τίτλοι αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν. Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2010 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΣΠ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (9) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Μ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΔΙΟ ΝΥΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Την 28/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Μ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ Τουριστι καί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυ μος Εταιρεία» και με αριθμό μητρώου 6221/02/Β/86/104 με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,08 ευρώ από το οποίο ,43 ευρώ προέρχο νται από την κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπρο σαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 και 4,65 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Μετά την εν λόγω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,08 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη. Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2010 (10) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Α.Ε.». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν ΕΜ 10512/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΤΗΝΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 29012/70/Β/93/32, σύμφωνα με το από πρακτικό της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε περίληψη) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,28 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 29,34 ευρώ η καθεμία. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ,72 ευρώ με την κεφαλαι οποίηση του αποθεματικού που είχε σχηματιστεί από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,50 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, και διαιρείται σε μετοχές ονο μαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μια. Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχου Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (11) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 24/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 07/12/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3 & 8 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥ ΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και με αριθμό μητρώου 49298/62/Β/01/0147. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία Λαϊκής Βάσης, που θα φέρει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Με την υπ αριθμό 4/2010, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την , η επω νυμία της εταιρείας τροποποιείται ως εξής: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφρα ση σ οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και προστασία των Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας. β) Η πραγματοποίηση εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. γ) Η παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, οργάνωση διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας για την αύξηση των εσόδων και κατ επέκταση της περιουσίας της εταιρείας. ε) Η προώθηση του Ιαματικού Τουρισμού στην Ελλά δα και στο Εξωτερικό γενικά και η Παροχή Υπηρεσιών Ιαματικού Τουρισμού. Άρθρο 8 ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ) 1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι, κατά το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006, ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους, οι δε τυχόν προνομιούχες που θα εκδοθούν στο μέλλον, θα είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και ύστερα από άδεια του Δ.Σ. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται με από φαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 265 παρ. 2 του Ν. 3463/2006. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. 2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυ ριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους. 3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέ λεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματα ποδείξεων, που θα καθοριστεί απο το Διοικητικό Συμ βούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. 4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα πα ραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές. Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙ ΒΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «Α. ΣΙΒΡΗΣ ΑΒΕΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 24/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 24/12/2010 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΒΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡ ΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «Α. ΣΙΒΡΗΣ ΑΒΕΕ» και με αριθμό μητρώου 26544/62/Β/92/0153, σύμφωνα με την απόφαση της από 03/12/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δρχ και διαιρείται σε 7,010 μετοχές ονομαστι κής αξίας δρχ η καθεμία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας σε εισφορά σε είδος και σε μετρητά, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του καταστατικού (ΦΕΚ 1827/ ). 2) Με την από 1/3/1993 απόφαση του ΔΣ της εταιρεί ας το αρχικό κεφάλαιο των δρχ με έκδοση 7,010 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ κα θεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ανήλθε σε δρχ διαιρούμενο σε 14,020 μετοχές ονομα στικής αξίας δρχ η καθεμία που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους. 3) Με την από 11/9/1995 απόφαση της Έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας το με τοχικό κεφάλαιο των δρχ αυξήθηκε κατά δρχ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας δρχ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δρχ διαιρούμε νο σε 24,020 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ η καθεμία. 4) Με την 13/10/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας το με τοχικό κεφάλαιο των δρχ αυξήθηκε κατά δρχ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας δρχ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δρχ διαιρούμε νο σε 39,020 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ η καθεμία. 5) Με την 2/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετοχών της εταιρείας το μετοχικό κεφά λαιο των δρχ αυξήθηκε κατά δρχ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δρχ διαιρούμενο σε 40,792 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ η καθεμία. 6) Με την 30/06/2000 απόφαση της Έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας το με τοχικό κεφάλαιο των δρχ αυξήθηκε κατά δρχ με έκδοση νέων μετοχών ονομα στικής αξίας δρχ η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δρχ. 7) Με την 17/5/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετοχών της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο των δρχ αυξάνεται κατά δρχ με παράλληλη τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δρχ η καθεμία, κι έτσι το με τοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δρχ ή ,20, διαιρείται σε μετοχές, ονομαστι κής αξίας δρχ ή 29,35 η κάθε μία. 8) Με την 21/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,20 με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 η κα θεμία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,40 διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. 9) Με την 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,60 με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 η κα θεμία. 10) Με την 3/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,25 με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μία. Σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζε ται σε ,25 και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (13) νυμία «PLUTO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PLUTO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 17/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLUTO ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PLUTO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 54174/01/ Β/03/203 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2010. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (14) νυμία «ΑΦΟΙ Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 17/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ε. ΓΑ ΒΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 5706/01/Β/86/5704 που εδρεύει στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (15) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡ ΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» και με αριθμό μητρώου 34628/70/Β/95/78: Α) Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση ορκω τού ελεγκτή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/1/ έως 31/12/2010, οι εξής: Τακτικοί: 1) Τροχαλάκης Αλέξανδρος του Ιωάννου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Μανιώρος Γεώργιος του Ιωάννου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Βογιατζάκης Γρηγόριος του Σωκράτη, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Μπεζιρτζόγλου Μαρία του Αβραάμ, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Ηράκλειο, 4 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχου Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (16) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. και Β. ΧΡ. ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «VASIA HOTELS». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. και Β. ΧΡ. ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «VASIA HOTELS» και αριθμό Μητρώου 34647/70/Β/95/79: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτού ελε γκτή για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton ως ελεγκτής για τη χρήση 1 1/ Ηράκλειο, 4 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχου Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ * * (17) νυμία «ΣΕΛΕΝΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών, Τουριστικών, Εμπορικών, Κτηματικών και Οικοδομι κών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΣΕΛΕΝΑ Α.Ε.». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΕ ΝΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών, Τουριστικών, Εμπορικών, Κτηματικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΣΕΛΕΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 11352/70/ Β/86/65: Το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχου Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (18) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ATTR ACΤΙVE ΕΠΕ». Δυνάμει του υπ αριθμόν 2753/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κων/νου Καρκα νοπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρει ών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό και ειδικό αριθμό 6365 λύθηκε η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής και έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθμός Τέθηκε δε σε εκκαθάριση και εκκαθαριστής ορίστηκε η εκ των εταίρων της Μαρία Βλάχου του Γεωργίου και της Ζωής σύζυγος Ιωάννη Καραγιάννη, έμπορος γεννη μένη την στην Νάουσα Ημαθίας κάτοικος Κη φισιάς Αττικής οδός Ζαλόγγου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Τ / δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς η επωνυμία δε της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης είναι «ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑ ΡΙΣΗ». Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12367 13 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7434 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10242 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα