ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέυα πτυχιακής εργασίας:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υποβληθείσα στον Καθηγητή Εφαρμογών ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ από την σπουδάστρια ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την εργασία αυτή, ένας κύκλος φτάνει στο τέλος του. Η ακαδημαϊκή πορεία ολοκληρώνεται και ξεκινάει μια σελίδα, ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή μου. Ως είθισται, στο τέλος μιας μακρόχρονης πορείας, γίνετε ο απολογισμός και δίδονται οι κατάλληλες ευχαριστίες στα άτομα τα οποία συνέβαλλαν στις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας. Έτσι, μέσα από αυτή την σελίδα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στον επιβλέποντα καθηγητή Βαλσαμίδη Σταύρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, την υπομονή αλλά πρωτίστως για την σημαντική βοήθεια που μου παρείχε για την εκπόνηση και υλοποίηση της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης τον ευχαριστώ θερμά για την εποικοδομητική συνεργασία μας τα τελευταία εξάμηνα καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στο νονό μου Όχονο Επαμεινώνδα για το χρόνο που μου αφιέρωσε και για τις πληροφορίες που μου έδωσε για την εταιρεία OHONOS SNACK ABEE και για τις πολύτιμες γνώσεις που απέκτησα κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία, που με βοήθησαν σημαντικά στο να ολοκληρώσω την εργασία αυτή. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που συνεισέφεραν τα μέγιστα στο να πραγματοποιήσω τις σπουδές μου και μέσω αυτής της εργασίας βλέπουν τους κόπους τους να ανταμείβονται. Τους ευχαριστώ για την ανυπολόγιστη ηθική υποστήριξη, την συμπαράσταση και την κατανόηση που έδειξαν όλον αυτόν τον καιρό.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται σε ένα πληροφοριακό σύστημα βιομηχανίας τροφίμων. Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής μεταποίησης, ακόμα και κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του δευτερογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους κυριότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής μεταποίησης. Από την άλλα πληροφοριακά συστήματα ονομάζεται ένα σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστών που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η δομή της πτυχιακής έχει ως εξής Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα σε μια επιχείρηση Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εταιρεία τυποποιημένων τροφίμων, OHONOS SNACK Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των κυκλωμάτων της εταιρείας Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται το πληροφοριακό σύστημα της μισθοδοσίας

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τι είνα ι τρ ό φ ιμ ο ; Ποιά η διάκριση των τρ ο φ ίμ ω ν; Ορισμός και διακρίσεις της βιομηχανίας Η βιομηχανία του τότε στην Ελλάδα Εξέλιξη της βιομηχανίας στην Ε λλά δα Συγκεκριμένα για τη βιομηχανία τροφ ίμω ν Στόχοι της βιομηχανίας τροφ ίμω ν ΒΙ.ΠΕ. ΟΡΙΣΜΟΣ Κίνητρα για εγκατάσταση στις ΒΙ.ΠΕ Η εγκατάσταση βιομηχανιώ ν τροφ ίμω ν στις ΒΙ.ΠΕ ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΆΏΏΡ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ... Στρατηγικό ε π ίπ ε δ ο Διοικητικό ε π ίπ ε δ ο Γνω στικό ε π ίπ ε δ ο... Λ ειτουργικό ε π ίπ ε δ ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π ληροφ οριακά συστήμα τα δ ιο ίκ η σ η ς... 30

5 2.6 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η λεκτρονικό σ ύ σ τη μα σ υ σ κ έψ εω ν (Ε Μ β ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΡΡ ΞΡΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΡΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ εξαγω γές εισ α γω γές ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ...60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 5.1 Φ ιλοσοφ ία & Γενικές αρχές της εφαρμογής SOFTONE π ρ ό γ ρ α μ μ α Θ Ο Ρ Τ Ο Ν Ε Χρήση και λ ειτ ο υ ρ γ ία Αρχείο εργαζομένω ν Γενικά...88 Σ τ ο ιχ εία Μ ισθολογικά Στοιχεία Π ρ ό σ λη ψ η /Σ ύ μ β α σ η Μ ισθολογικά Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείω ν...97

6 Η μ ερ ο μ η νίες τή ρ η σ η ς Ισ το ρ ικ ό τη τα ς Μ ισθολογικά σ το ιχ εία Σ ύ μ β α σ η Α π α σ χ ό λ η σ η Ο ικονομικά Φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά Α σ φ α λισ τικά Σχετικά π ρ ό σ ω π α Ταμεία / Κ.Κ. / Δάνεια / Μ έσα Κέντρα Κόστους / Δ ά νεια Ά δ ειες / Α σ θέν ειες / Α π ο υ σ ίες Ε ρ γα σ ίες Υ π ο λο γ ισ μ ο ύ Μ ισ θ ο δ ο σ ία ς Α υτόματη Ε ισ α γω γή δ ε δ ο μ έ ν ω ν Μ εταβολή δεδομένω ν π ε ρ ιό δ ο υ Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς μ ισ θ ο δ ο σ ία ς Π ρ οβολή α π ο τελ εσ μ ά τω ν Μ η δενισ μ ός Δ εδ ο μ έ ν ω ν Π ερ ιό δ ο υ Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς Α π ο ζημίω σ η ς Α δ ε ία ς Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς Α π ο ζημίω σ η ς λό γω Α π ό λυσ η ς - Συντα ξιοδότησης Λ ογιστικά ά ρ θρα μ ισ θο δο σ ία ς - εν η μ ερ ώ σ εις και λο γισ τικές εγγρα φ ές μ ισ θ ο δ ο σ ία ς Προβολή και εκτύπωση λογιστικού άρθρου μ ισ θο δοσία ς Μ ηχανογραφικά αρχεία τα μείω ν (μ ισ θ ο δ ο σ ία ) Υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς Α.Π.Δ. (Α ναλυτική Π εριοδική Δ ή λ ω σ η ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων. 1.1 Τι είναι τρόφιμο; Αρχικά οι δύο όροι "τροφές1και "τρόφιμα" χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα προκειμένου να δηλώσουν όλες εκείνες τις ουσίες που διασπώνται στον ανθρώπινο οργανισμό έτσι ώστε να του εξασφαλίσουν ενέργεια αλλά και δομικό υλικό (σε νεαρή ηλικία), είτε για επιδιόρθωση βιολογικής φθοράς είτε ακόμη και για την ανάπτυξη απαραίτητων ενζύμων. Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, το οποίο είτε έχει υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο. Τα τρόφιμα, φυσικά ή επεξεργασμένα, είναι περίπλοκα μείγματα από διαφορετικά συστατικά τα οποία προέρχονται από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Περιέχουν πλήθος θρεπτικών συστατικών τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, την διατήρηση και την ανάπτυξη του, καθώς και την αποκατάστασή του. Περιέχουν νερό, απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής, καθώς και συστατικά τα οποία επηρεάζουν την υφή, το χρώμα και την γεύση του Ποιά η διάκριση των τροφίμων; Γενικά για τα χιλιάδες είδη τροφίμων που καταναλώνει σήμερα ο άνθρωπος έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης. Έτσι τα τρόφιμα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Ανάλογα με την προέλευση τους, "φυτικής προέλευσης", που διακρίνονται επιμέρους ανάλογα του είδους τους (π.χ. καρποί, φύλλα, κόνδυλοι κ.λπ.)

8 2. "ζωικής προέλευσης, που διακρίνονται επιμέρους ανάλογα της ταξινόμησής τους (ψάρια, πουλερικά κ.λπ.), ή με βάση τους εδώδιμους ιστούς και προϊόντα (συκώτι, μύες, αυγά, γάλα κ.λπ.) Ανάλογα με την επεξεργασία τους και τον χρόνο διάθεσής τους, "νωπά τρόφιμα", που καταναλώνονται χωρίς προηγούμενη κατεργασία, εκτός της διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας, 2. "συντηρημένα" τρόφιμα" που έχουν υποστεί κατεργασία προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος διάθεσής των στο εμπόριο όπως π.χ. τα αποξηραμένα, τα καπνιστά, τα κατεψυγμένα, τα κονσερβοποιημένα, τα παστά, τα παστεριωμένα κ.λπ. Γενικά όμως, σήμερα, τα τρόφιμα διακρίνονται σε εννέα βασικές κατηγορίες που καθιερώθηκαν και ως είδη μεταφορών οι οποίες και είναι: Σιτηρά και προϊόντα αυτών Όσπρια Φρούτα και λαχανικά Κονσερβοποιημένα φρούτα, κομπόστες, μαρμελάδες, σάκχαρα και σιρόπια Κρέας, ψάρια και αυγά. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα., Ποτά. 1.2 Ορισμός και διακρίσεις της βιομηχανίας Το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν το μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε αγαθά κατάλληλα για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, κατά κύριο λόγο μέσω της χρήσης μηχανικών ή χημικών μέσων και λιγότερο μέσω της άμεσης ανθρώπινης εργασίας. Η

9 βιομηχανία καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας εκτός από το εμπόριο, την αγροτική παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία) και τη διανομή των εμπορευμάτων (ΟίΛΛ, 2008). Μαζί με τη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία και την οικοτεχνία αποτελούν τον δευτερογενή τομέα της παραγωγής, τη μεταποίηση. Μια διάκριση των επιχειρήσεων είναι σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Για το χαρακτηρισμό των βιομηχανικών μονάδων ως μικρών, μεσαίων ή μεγάλων, πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως είναι η πιστοληπτική ικανότητα της μονάδας, το μέγεθος της αγοράς μέσα στην οποία δρα, οι ανάγκες που ικανοποιεί κ.ά. Επισφαλές κριτήριο αποτελούν ο αριθμός των εργατικών χεριών που χρησιμοποιεί μια βιομηχανία, γιατί υπάρχουν βιομηχανίες εντάσεως εργασίας που απασχολούν πολλούς εργάτες χωρίς να διαθέτουν μεγάλο κεφάλαιο, ενώ άλλες βιομηχανίες απασχολούν λίγους εργάτες και απαιτείται για την παραγωγή βαρύς κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, όπως συμβαίνει στις βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου. Η βιομηχανία περιλαμβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής με διάφορα αντικείμενα δράσης, ενώ η ταξινόμηση των βιομηχανικών μονάδων διαφέρει ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για την ταξινόμηση αυτή. Εκτός λοιπόν από τη διάκριση ανάλογα με το μέγεθος και το ποσοστό συμμετοχής στο κόστος παραγωγής των εξόδων εργασίας ή κεφαλαίου, διακρίνουμε τις βιομηχανίες: Α. Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης τους σε: εξορυκτικές, αυτές δηλ. που μας δίνουν πρώτες μεταλλευτικές ύλες και καύσιμα και μεταποιητικές, αυτές δηλ. που με την επεξεργασία των πρώτων υλών μας δίνουν προϊόντα για κατανάλωση.

10 Β. Ανάλογα με τη σημασία των προϊόντων που επεξεργάζονται και τη φύση των εγκαταστάσεων τους τις διακρίνουμε: σε βαριές ή κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανημάτων), και σε ελαφρές ή καταναλωτικών αγαθών. Γ. Ανάλογα με τη χρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία νέων τεχνικών μέσων ή όχι, τις διακρίνουμε: σε παραδοσιακές, που λειτουργούν από παλιά χωρίς βαθιά τεχνολογική αλλαγή και σε σύγχρονες, όπως η πυρηνική βιομηχανία, η ηλεκτρονική κ.λπ. που βαδίζουν πάνω στα αχνάρια της τεχνολογικής προόδου Η βιομηχανία του τότε στην Ελλάδα Αν αναζητήσουμε τις ρίζες της βιομηχανίας, θα δούμε ότι πρώτη μορφή της με την έννοια της παραγωγικής οργάνωσης υπήρξε η οικιακή παραγωγή, που παρήγαγε αγαθά για κατανάλωση μέσα στην ίδια την οικογένεια. Η μορφή αυτή της οικιακής παραγωγής συνεχίστηκε για εκατοντάδες χρόνια, ώσπου εμφανίστηκε το σύστημα της "χειροτεχνίας" με τη δημιουργία μικρών μονάδων και εργαστηρίων, έξω από το στενό πλαίσιο της οικογένειας. Στη συνέχεια, οι ανάγκες του πληθυσμού που αυξανόταν συνεχώς, έκαναν απαραίτητη τη χρήση μηχανικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία και έτσι εμφανίστηκε το σύστημα της βιοτεχνικής παραγωγής, που κατόρθωσε να επιβιώσει μέχρι σήμερα, παρά την εξέλιξη που έφεραν η τεχνική πρόοδος, η ανάπτυξη των συγκοινωνιών, η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού, οι παράγοντες δηλ. που συνετέλεσαν στην εμφάνιση του νέου συστήματος παραγωγής, της βιομηχανικής παραγωγής. Το σύστημα αυτό έχει δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που στα πρώτα στάδια της εμφάνισης της βιομηχανίας ήταν: α) η εντατική χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων,

11 β) η απασχόληση πολλών εργατών και γ) η οργάνωση της παραγωγής με ορθολογικό τρόπο. Σήμερα τα γνωρίσματα αυτά είναι: α) η μαζική παραγωγή προϊόντων, β) η προσπάθεια συνεχούς μείωσης του κόστους παραγωγής, γ) η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων εργατών, δ) η τυποποίηση και αυτοματοποίηση της παραγωγής, ε) ο προγραμματισμός των διαδικασιών της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων κ.ά Εξέλιξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι πρώτες βιομηχανικές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν μετά το 1920, όταν εφαρμόστηκε δασμολογική πολιτική που ευνόησε τη δημιουργία τους. Οι βιομηχανίες αυτές παρήγαν βαμβάκι, λιπάσματα, τσιμέντο κ.λπ. Από το 1933 η ελληνική βιομηχανία αναπτύχθηκε περισσότερο, μετά τον περιορισμό των εξαγωγών που εφάρμοσαν πολλές χώρες της Ευρώπης. Φυσικά όταν μιλούμε για ελληνική βιομηχανία στην περίοδο αυτή εννοούμε μικρές βιομηχανικές μονάδες που παρήγαγαν προϊόντα που προορίζονταν για την εγχώρια κατανάλωση. Την εποχή αυτή εξάλλου το 45% των εργοστασίων και το 60% της βιομηχανικής παραγωγής ήταν συγκεντρωμένα στην περιοχή της πρωτεύουσας, γιατί μόνο εκεί μπορούσαν οι επιχειρηματίες να βρουν τις διευκολύνσεις που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία των μονάδων τους. Την περίοδο του πολέμου και της κατοχής οι βιομηχανίες έπαθαν σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς, τις λεηλασίες και τη γενική παράλυση της οικονομίας. Η ανασυγκρότηση της οικονομίας άρχισε το

12 1950 με την οικονομική βοήθεια των Η.Π.Α που είχε τη μορφή δωρεών ή δανείων. Κατόπιν το ελληνικό κράτος με την πολιτική των δημόσιων επενδύσεων και τη θέσπιση διάφορων κινήτρων συνέβαλε ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της βιομηχανίας στην Ελλάδα. 1.3 Συγκεκριμένα για τη βιομηχανία τροφίμων Η βιομηχανία τροφίμων είναι ουσιαστικά τόσο παλιά όσο ο ίδιος ο πολιτισμός. Πολλές από τις πιο γνωστές λειτουργίες της είναι χιλιάδων ετών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ζυθοποιία (που αναπτύχθηκε στην Αρχαία Σουμερία και στη Βαβυλώνα) και το φούρνισμα (που αναπτύχθηκε στην Αίγυπτο περίπου π.χ.). Η έννοια των επεξεργασμένων τροφίμων όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, προέκυψε δέκα χιλιάδες χρόνια πριν, όταν η ανθρωπότητα ανακάλυψε ότι το μαγείρεμα καθιστούσε βρώσιμες κάποιες φυσικές πρώτες ύλες που δεν ήταν βρώσιμες στη φυσική, "ωμή" τους μορφή. Η ανάπτυξη της γεωργίας προσέφερε μεγαλύτερη ευκολία, καθώς οδήγησε στην ανάπτυξη καλλιεργειών που μπορούσαν να αποθηκεύονται και παρείχε μια έτοιμη πηγή θερμίδων. Οι δυο αυτοί παράγοντες συνέβαλλαν ουσιαστικά στη δημιουργία πολιτισμών. Με άλλα λόγια, Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η ευκολία και η άνεση είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων. Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Η αφετηρία της θα μπορούσε να οριστεί το πρώτο εργοστάσιο που χρησιμοποίησε αποστείρωση με θερμότητα, που κατασκεύασε ο Appert στη Γαλλία στις αρχές του Οι βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων αποτελούν μια αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πιο βασικών αναγκών του ανθρώπου. Σήμερα, η βιομηχανία τροφίμων είναι ο μεγαλύτερος εργοστασιακός τομέας στην Ευρώπη και αποτελεί σημαντική εξαγωγική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της βιομηχανίας τροφίμων, έχει να κάνει με τον τρόπο που τη βλέπει το καταναλωτικό κοινό. Πέρα από την

13 παρουσία των μεγάλων πολυεθνικών με παγκόσμια εμβέλεια (όπως η Nestle, η Unilever, η Danone, η Kraft και η Mars), σημαντικό ποσοστό της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Πλέον, η δύναμη του λιανικού τομέα των μικρότερων εταιρειών είναι σημαντική και αυξάνεται. Αυτό καθιστά τη δομή της βιομηχανίας τροφίμων διαφορετική από τομείς όπως αυτός των φαρμάκων ή των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, στις οποίες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τείνουν να κυριαρχούν απόλυτα Στόχοι της βιομηχανίας τροφίμων i. η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με διαφάνεια και με την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητος, ii. η σταθερή και υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, κάτι που επιτυγχάνεται με σκληρή δουλειά στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων, iii. η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα και στο όνομα της βιομηχανίας, που αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιό της, iv. ο μακροπρόθεσμος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, στους κόλπους της ελληνικής βιομηχανίας, ο κλάδος των τροφίμων είναι αυτός που αφιερώνει και τα μεγαλύτερα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη, ακριβώς επειδή στο επίπεδο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Ταυτοχρόνως, η δραστηριότητα του κλάδου είναι ενισχυτική και άλλων τομέων της ελληνικής οικονομίας, πέρα από την γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως είναι τα υλικά συσκευασίας, οι μέθοδοι και τα συστήματα αποθηκεύσεως, οι μεταφορές. Από την άλλη πλευρά, σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, η βιομηχανία τροφίμων παίζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, που είναι και οι αναπτυσσόμενοι παραγωγικοί κλάδοι του μέλλοντος (foodbeverage, 2008). Είναι έτσι σαφές ότι ο κλάδος των τροφίμων θα παράγει όλο και περισσότερο προϊόντα τα οποία θα έχουν υψηλά επίπεδα ενσωματωμένης γνώσεως -φαινόμενο το οποίο αποτελεί βεβαίως ασήμαντη λεπτομέρεια για τους εγχώριους οικονομικούς και άλλους ειδήμονες. Σημαντική είναι

14 επίσης η συμβολή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην συνολική διαφημιστική δαπάνη στην χώρα μας, με αποτέλεσμα να ενισχύονται εισοδηματικά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), γεγονός το οποίο επίσης συνιστά λεπτομέρεια για ορισμένους. 1.4 ΒΙ.ΠΕ. ΟΡΙΣΜΟΣ Ο ορισμός που εκφράζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ),) έχει ως εξής: «Βιομηχανική Περιοχή είναι έκταση, που αποκτάται από το φορέα ανάπτυξης της, οργανώνεται με βάση ένα ρυμοτομικό σχέδιο, εφοδιάζεται με όλα τα δίκτυα υποδομής και διατίθεται σε μορφή γηπέδων για την εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στις οποίες παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και κίνητρα.» Με άλλα λόγια ΒΙ.ΠΕ. είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 45/1997 προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η οργάνωση του χώρου για την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων αποτελεί μια σημαντική ενδιάμεση εισροή, αφού ο χώρος αυτός εξοπλίζεται με τα κατάλληλα έργα υποδομής για τη μετατροπή του σε «βιομηχανική περιοχή». Για πρώτη φορά, η ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα αποφασίστηκε το 1962 από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΟΒΑ) ο οποίος το 1964 συγχωνεύτηκε με άλλους δυο πιστωτικούς οργανισμούς και συνέστησε την κρατική Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) Κίνητρα για εγκατάσταση στις ΒΙ.ΠΕ Για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ παρέχονται σημαντικά κίνητρα, τα κυριότερα των οποίων είναι : 1. Τιμή πώλησης οικοπέδου χαμηλότερη από την τιμή αντίστοιχων οικοπέδων των περιοχών έξω από τις ΒΙ.ΠΕ. 2. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 60 % του οικοπέδου.

15 3. Δεν απαιτούνται άδειες εγκατάστασης και επέκτασης, αλλά μόνο άδεια λειτουργίας. 4. Επιχειρήσεις υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν1892/90 λαμβάνουν τις ενισχύσεις και μείωση σε διάφορα έξοδα. Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 24 ΒΙ.ΠΕ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1) Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής 2) Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης 3) Βιομηχανική Περιοχή Δράμας 4) Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας 5) Βιομηχανική Περιοχή Σερρών 6) Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς 7) Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 8) Βιομηχανική Περιοχή Κοζάνης 9) Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας 10) Βιομηχανική Περιοχή Έδεσσας 11) Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων 12) Βιομηχανική Περιοχή Πρέβεζας 13) Βιομηχανική Περιοχή Καρδίτσας 14) Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας 15) Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας 16) Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας 17) Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης 18) Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας (Σπερχογγείας) 19) Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας (Μελιγαλά) 20) Παράρτημα Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου 21) ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου (στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας) 22) Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου 22) Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας 24) Βιοτεχνικό Πάρκο Χαλκίδας

16 Η εγκατάσταση βιομηχανιώ ν τροφ ίμω ν σ τις ΒΙ.ΠΕ Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2545/1997, η εγκατάσταση στις ΒΙ.ΠΕ. γίνεται είτε με τη μεταβίβαση από τον ιδιοκτήτη στον εγκαθιστάμενο της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη σχέση. Η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων γίνεται με όρους, οι οποίοι συμφωνούνται μεταξύ του φορέα ΒΙ.ΠΕ. και της εγκαθιστάμενης επιχείρησης, στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τα στάδια οικονομικής ανάπτυξης σε κάθε διαμέρισμα της χώρας. Οι εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν τον παραγωγικό τους σκοπό, εκτός αν η μεταβολή του σκοπού βρίσκεται στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν.2516/1997 και το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 δεν χρειάζεται άδεια εγκατάστασης, εφόσον η περιοχή της προγραμματιζόμενης εγκατάστασης μιας επιχείρησης διαθέτει οργανωμένους χώρους με κατάλληλη υποδομή για υποδοχή βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ.). Επίσης, δεν απιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των ΒΙ.ΠΕ. και άλλων οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης. Σε μελέτες που έγιναν σε περίπου 650 βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα,όλες εμπίπτουν στην Οδηγία IPPC (Οδηγία 96/61/ΕΕ, σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης, γνωστή ως Οδηγία IPPC Integrated Pollution Prevention and Control) και περίπου το 1/3 από αυτές είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

17 1.4.3 ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το πρόγραμμα των βιομηχανικών περιοχών χρηματοδοτείται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή καλύπτεται κατ ευθείαν (ολόκληρο ή μέρος αυτού) από το κρατικό προϋπολογισμό. Ο νόμος 2545/97 προβλέπει ότι ένας δημόσιος ή ένας ιδιωτικός φορέας ή μια ανώνυμη εταιρία, μπορεί να δημιουργήσει μια βιομηχανική περιοχή, χρηματοδοτούμενος από το ελληνικό δημόσιο μέχρι 60%. Ο θεσμός λύνει πολλά προβλήματα που αποτελούν εμπόδια στον ιδιώτη επενδυτή για να προχωρήσει στο επενδυτικό του πρόγραμμα. Του παρέχει μία ευνοϊκή τοποθεσία για εγκατάσταση, τις αναγκαίες υπηρεσίες, και πολλές φορές κατάλληλα κτιριακά συγκροτήματα. Επίσης σημαντικό είναι και το κομμάτι της φορολογίας. Με εξαίρεση το Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων και τρίτων, κάθε δικαιοπραξία του φορέα Β.Ε.ΠΕ., που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα Β.Ε.ΠΕ. (το καθεστώς των φοροαπαλλαγών ρυθμίζεται στο άρθρο 15). Έτσι μετά την έγκριση καθορισμού της Β.Ι.Π.Ε. και του φορέα αυτής, οι προϋπολογιζόμενες από το φορέα Β.Ι.Π.Ε. δαπάνες για τον καθορισμό και οργάνωση των Β.Ε.Π.Ε. μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας από πιστώσεις που προέρχονται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

18 1.4.4 ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα απόβλητα που δημιουργούνται από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανιών είναι τριών ειδών: στερεά, υγρά και αέρια. Το ζήτημα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από τις εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές επιχειρήσεις δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα λόγω του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στις ΒΙΠΕ. Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που παράγουν αυτήν την κατηγορία αποβλήτων παραμένει εγκατεστημένος εκτός των ΒΙΠΕ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμηθεί η πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα από τα επικίνδυνα απόβλητα των εγκατεστημένων στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεων η οποία πάντα υπάρχει, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ΒΙΠΕ Βόλου (Παράρτημα) και Αλεξανδρούπολης. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθεί ανάλογη μέριμνα όπως και για τα επικίνδυνα απόβλητα των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες εκτός των ΒΙΠΕ. Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων δεν είναι ούτε τεχνολογικό, αφού κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων, ούτε οικονομικό διότι με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για7 την κατασκευή σχετικών μονάδων. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό της κοινωνικής αποδοχής των θέσεων χωροθέτησης των μονάδων αυτών.

19 1.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΑΟ^Ρ Η διατήρηση της υγιεινής κατάστασης και της καθαριότητας σε ένα χώρο επεξεργασίας τροφίμων, κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας σχεδόν του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης. Εκτός από το προσωπικό που έχει αναλάβει την καθαριότητα και την υγιεινή (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης), σημαντικό ρόλο παίζει το προσωπικό που πραγματοποιεί την συντήρηση του εξοπλισμού, τον ποιοτικό έλεγχο και την παραγωγή. Στην Ευρώπη οι Βιομηχανίες τροφίμων είναι νομικά υπεύθυνες για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγουν, διακινούν, αποθηκεύουν ή πωλούν. Καλούνται να υιοθετούν μια προληπτική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας και ελέγχοντας τους κινδύνους προτού διακινδυνεύσει η ασφάλεια του τροφίμου. Για τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν σχετικές βιομηχανικές προδιαγραφές. Οι καταναλωτές δικαίως προσδοκούν τα τρόφιμα που καταναλώνουν να είναι ασφαλή. Τα μη ασφαλή τρόφιμα μπορεί να οδηγήσουν σε τροφογενείς ασθένειες, οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση προκαλούν απλώς δυσάρεστα συμπτώματα στη χειρότερη όμως μπορεί να αποβούν μοιραίες. Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται εγγενώς με τους φυσικούς, χημικούς και/ ή μικροβιολογικούς κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο της τροφικής αλυσίδας, από το αγρόκτημα έως την κατανάλωση. Οι βιομηχανίες τροφίμων παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο αυτών των κινδύνων. Το σύστημα HACCP χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων για να διασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων. Στην αρχική του μορφή προτάθηκε τη δεκαετία του 60 για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων στα

20 διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα προληπτικό σύστημα με βάση τους κινδύνους για τα τρόφιμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις βιομηχανίες τροφίμων να αναγνωρίσουν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Critical Control Points, CCP) των διάφορων κινδύνων, φυσικών (π.χ. γυαλί), χημικών (π.χ. φυτοφάρμακα) και μικροβιολογικών (π.χ. βακτήρια), προτού αυτοί θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του τροφίμου. Σύμφωνα με το νόμο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων στην Ευρώπη πρέπει να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες βασισμένες στις αρχές του HACCP. Πριν την εφαρμογή του HACCP, πρέπει να τηρούνται οι ορθές πρακτικές υγιεινής (Good Hygiene Practices, GHP). Θεωρούνται προαπαιτούμενα προγράμματα και στη σχετική νομοθεσία περιγράφονται ειδικότερα. Παραδείγματα ορθών πρακτικών υγιεινής περιλαμβάνουν την υγιεινή και εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό και την απολύμανση, τη συντήρηση του εξοπλισμού, τον έλεγχο παρασίτων, τις προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, τις υποδομές και την κατασκευή, την αποθήκευση, διανομή και μεταφορά και τη διαχείριση αποβλήτων. Πιο εκτεταμένες απαιτήσεις υγιεινής ισχύουν για την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. τους αγρότες). Παρόλο που η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το HACCP και τις GHP, δεν περιγράφει πώς αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να υλοποιούνται από τη βιομηχανία τροφίμων. Οι προδιαγραφές καλύπτουν συχνά αυτό το κενό, παρέχοντας τις απαραίτητες διαδικαστικές πληροφορίες για τη βιομηχανία. Το HACCP διαμορφώνει τη βάση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσία για τη βιομηχανία τροφίμων και αποτελεί βασική συνιστώσα του διεθνούς εμπορίου των τροφίμων. Σήμερα τα πρότυπα της βιομηχανίας τροφίμων παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να επιτύχουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις απαιτήσεις της. Επιπλέον, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τροφίμων να είναι συνεπείς ως προς την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

21 1.6 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης. υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών (κανονισμός Ε.Κ 852/2004). Αρχείο 1ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει α. Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 14708/ (ΦΕΚ1616/τβ/2007).Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης β. Για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ενδείκνυται οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διαθέτουν τον αντίστοιχο για το είδος της επιχείρησης Εγκεκριμένο Κλαδικό Εθνικό Οδηγό υγιεινής καθώς και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση του

22 προσωπικού, (π.χ. Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ) Αρχείο 2ο : ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας Αρχείο 3ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων Αρχείο 4ο :ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης του προγράμματος.

23 Αρχείο 5ο : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει τα στοιχεία παρακολούθησης όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων. Αρχείο 6ο : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται ) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Πληροφοριακά συστήματα. 2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Με τον όρο «επιχείρηση» εννοείται κάθε μορφή τεχνητού, ανοικτού, δυναμικού με έλεγχο συστήματος το οποίο: Σαν είσοδο απασχολεί ανθρώπους, υλικά, μηχανές καθώς και πληροφορίες Για την επεξεργασία των εισόδων χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της (Functions) Σαν έξοδο παράγει προϊόντα, υπηρεσίες, παροχές, πληροφορίες [Σχήμα 2.1] ΕΙΣΟ Δ Ο Σ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΕΞΟ ΔΟ Σ Σχήμα 2.1

25 Ο μετασχηματισμός της εισόδου σε έξοδο γίνεται με έναυσμα τις εντολές (orders) οι οποίες προέρχονται από το περιβάλλον της επιχείρησης με αποτέλεσμα τη ροή πόρων από την είσοδο προς την έξοδο και τη δημιουργία πλέγματος ροής πόρων. Η επιχείρηση αποτελεί ένα ανοικτό και δυναμικό σύστημα και αυτό γιατί βρίσκεται σε άμεση επαφή με το στενό της περιβάλλον (ανοικτό) αλλά και γιατί είναι σε θέση να εξελίσσεται ταχύτατα στον χρόνο και η πορεία της εξέλιξης της καθορίζεται από το στοιχείο του ελέγχου της το οποίο ασκείται από τη διοίκηση (management). Όταν αναφερόμαστε στο στενό περιβάλλον της επιχείρησης αναφερόμαστε στις αγορές. Οι αγορές αποτελούν τα συστήματα με τα οποία η επιχείρηση αλληλεπιδρά σε καθημερινή βάση και από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή της. Παραδείγματα αγορών αποτελούν οι αγορές πρώτων υλών, μηχανημάτων αλλά και πελατών στους οποίους η επιχείρηση διοχετεύει τα παραγόμενα προϊόντα. 2.2 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που προηγούνται στην σημερινή εποχή και απασχολούν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων. Ερωτήματα όπως αν τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σωστά με περισσότερους managers μεσαίου επιπέδου και υπαλλήλους αλλά και το κατά πόσο μπορούν να ξανασχεδιάσουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι περισσότερο

26 αποτελεσματικές. Κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει ότι τα πληροφοριακά συστήματα έχουν επιδράσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Η σχέση μεταξύ πληροφορικής τεχνολογίας και των επιχειρήσεων είναι αρκετά πολύπλοκη και οι επιδράσεις αυτής της σχέσης είναι αμφιλεγόμενες. 2.3 Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων μέσα στην επιχείρηση παίζει τεράστιο ρόλο και ουσιαστικά βοηθά την επιχείρηση στην προσπάθεια της να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων που ουσιαστικά αποτελούν τους ανταγωνιστές της μέσα στην ελεύθερη αγορά. 2.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ Η οργανωτική πυραμίδα της επιχείρησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) βασικά επίπεδα και στα οποία αντιστοιχούν ανάλογα τα πληροφοριακά συστήματα. Στρατηγικό επίπεδο

27 Το στρατηγικό επίπεδο περιλαμβάνει τα Επιτελικά διοικητικά στελέχη (senior managers) τα οποία ασχολούνται με τη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης. Στο επίπεδο αυτό αντιστοιχούν τα στρατηγικά συστήματα (strategic systems), τα οποία βοηθούν τα επιτελικά διοικητικά στελέχη να προσαρμόσουν μακροπρόθεσμα το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. ποια θα είναι μακροπρόθεσμα η εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών;). Διοικητικό επίπεδο Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν τα Μεσαία διοικητικά στελέχη (Middle managers), τα οποία ασχολούνται με τη διεκπεραίωση των προγραμμάτων και των σχεδίων των επιτελικών διοικητικών στελεχών. Τα διοικητικά συστήματα (Management systems) εξυπηρετούν τους χρήστες αυτού του επιπέδου σε σχέση με τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες. Προσφέρουν πληροφόρηση η οποία απαιτείται για να απαντηθεί το ερώτημα: "Η επιχείρηση λειτουργεί σωστά;". Γνωστικό επίπεδο Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται εξειδικευμένα στελέχη όπως μηχανικοί Η/Υ κ.α και προσωπικό το οποίο ασχολείται με τη διαχείριση δεδομένων (data workers). Εδώ συναντάμε τα γνωστικά συστήματα (knowledge systems) τα οποία βοηθούν στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των νέων γνώσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση (π.χ. πως μπορεί να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία;). Λειτουργικό επίπεδο

28 Εδώ περιλαμβάνονται τα λειτουργικά διεκπεραιωτικά διοικητικά στελέχη.(ορθγ8ΐιοπ8ί managers), τα οποία ασχολούνται με τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης. Τα λειτουργικά συστήματα (operational systems) στηρίζουν αυτά τα διοικητικά στελέχη αναφορικά με τις καθημερινές δοσοληψίες της επιχείρησης και παρέχουν πληροφόρηση ικανή να απαντηθούν ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις δοσοληψίες (π.χ. ποια είναι τα έσοδα της επιχείρησης, ποιο είναι το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο των σημερινών συναλλαγών;). Βέβαια η λειτουργία της επιχείρησης διακρίνεται σε κλάδους λειτουργία όπως είναι το τμήμα μάρκετινγκ, παραγωγής, διαχείρισης προσωπικού, πωλήσεων κ.α. Τα πληροφοριακά συστήματα οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κλάδων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις των διοικητικών δραστηριοτήτων ικανοποιούνται κατά κλάδο. Παρακάτω στον πίνακα 8.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαιτήσεις της διοίκησης από τα πληροφοριακά συστήματα βάσει του κλάδου της επιχείρησης: 2.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήματα επεξεργασίας δοσοληψίας (TPS) Πρόκειται για συστήματα τα οποία εξυπηρετούν το λειτουργικό οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Υποστηρίζουν τις βασικές καθημερινές τυποποιημένες και προαποφασισμένες λειτουργίες της επιχείρησης και συλλέγουν τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από αυτές. Η λήψη της

29 απόφασης περιορίζεται από στενά πλαίσια τα οποία έχουν προκαθοριστεί από υψηλότερο οργανωτικό επίπεδο. Αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του συστήματος και η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για την επιχείρηση. Παράδειγμα που δείχνει την κρισιμότητα του συστήματος είναι η πιθανή διακοπή του συστήματος πωλήσεων μπορεί να καθηλώσει τη λειτουργία της επιχείρησης. Η κατηγορία των συστημάτων αυτών εξυπηρετεί: Τις πωλήσεις Τις προμήθειες Την μισθοδοσία του προσωπικού Τις πληρωμές κ.α. Γνωστικά συστήματα εργασίας (KWS) Απευθύνονται στο γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν εκείνη την κατηγορία του εξειδικευμένου προσωπικού της επιχείρησης όπως είναι οι μηχανικοί, γιατροί κ.α. οι οποίοι και είναι επιφορτισμένοι με την παραγωγή νέων πληροφοριών και νέας γνώσης καθώς και την ενσωμάτωση τους στην επιχείρηση. Συστήματα αυτοματισμού γραφείου (ΟΆβ)

30 Τα συστήματα αυτά απευθύνονται όπως και τα προηγούμενα στο γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες των δεδομένων, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις. Στην πράξη δεν παράγουν νέες πληροφορίες και νέα γνώση αλλά επικοινωνούν με πελάτες και προμηθευτές ή με άλλες επιχειρήσεις και χρησιμεύουν σαν εργαλεία της ροής των πληροφοριών. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Εξυπηρετούν το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο εφοδιάζοντας τα μεσαία διοικητικά στελέχη με κατηγοριοποιημένες πληροφορίες, υπό την μορφή αναφορών οι οποίες προέρχονται από τα προαναφερθέντα συστήματα. Οι αναφορές αυτές αποτελούν απαντήσεις σε προκαθορισμένα ερωτήματα γενικού στατιστικού χαρακτήρα και εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) Και αυτός ο τύπος των συστημάτων εξυπηρετεί το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας τους είναι η υποστήριξη της λήψης απόφασης από τα μεσαία διοικητικά στελέχη. Αναφέρονται σε ημιδομημένες, μοναδικές αποφάσεις και κυρίως τροφοδοτούνται από τις εξόδους των TPS και MIS αλλά και από εξωτερικά της επιχείρησης δεδομένα. Συστήματα υποστήριξης της εκτελεστικής εξουσίας (ESS) Αυτά τα συστήματα εξυπηρετούν το στρατηγικό οργανωτικό επίπεδο και επιτρέπουν στα επιτελικά διοικητικά στελέχη να λαμβάνουν αποφάσεις. Σαν είσοδο χρησιμοποιούν δεδομένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και τις εξόδους των MIS και DSS.

31 Αφορούν αδόμητες αποφάσεις γενικού χαρακτήρα όπως είναι ποια θα είναι η τακτική του ανταγωνιστή. 2.6 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ενασχόληση από νωρίς με τα συστήματα DSS επικεντρώθηκε σημαντικά στην υποστήριξη της ξεχωριστής λήψης απόφασης. Ωστόσο επειδή ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς επιτελείται μέσα στις ομάδες της κάθε επιχείρησης κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και προς τα τέλη της οι αναλυτές συστημάτων καθώς και το προσωπικό της εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων άρχισαν να επικεντρώνονται στο γεγονός, πως οι υπολογιστές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις ομαδικές λήψεις των αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της επικέντρωσης των υπολογιστών στην υποστήριξη των ομαδικών λήψεων αποφάσεων, μια νέα κατηγορία συστημάτων αναπτύχθηκε γνωστή ως ομαδικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ή αλλιώς GDSS. Τι είναι ένα σύστημα GDSS

32 Αποτελεί ένα σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή (computer based system) το οποίο προορίζεται για την επίλυση αδόμητων προβλημάτων υποστηρίζοντας υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την λήψη των αποφάσεων να δουλέψουν σαν ομάδα. Τα συστήματα GDSS αναπτύχθηκαν με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συσκέψεων. Εκτιμάται ότι ο χρόνος που ξοδεύουν οι managers στις διάφορες συσκέψεις ανέρχεται σε ένα ποσοστό μεταξύ του 35% και 70%. Βάσει αυτών των συνθηκών οι αναλυτές συστημάτων και υπεύθυνοι των συσκέψεων προσπάθησαν να επικεντρωθούν στο θέμα τις μείωσης των συσκέψεων και του χρόνου που σπαταλάται σε αυτές. Συγκεκριμένα ο ρόλος των συστημάτων GDSS έχουν τον εξής ρόλο: Αύξηση προσχεδιασμού έτσι ώστε να γίνουν οι συσκέψεις πιο αποτελεσματικές. Αύξηση συμμετοχής έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως έστω και αν το κοινό είναι μεγάλο. Να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό από τις διάφορες επιχειρήσεις καθώς και από τα διάφορα επίπεδα των επιχειρήσεων στα οποία ανήκουν. Αρχειοθέτηση των συσκέψεων έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν πλήρη εικόνα της σύσκεψης αλλά και να έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την ροή των συσκέψεων την επόμενη φορά.

33 Ηλεκτρονικό σύστημα συσκέψεων (EMS) Ένα ηλεκτρονικό σύστημα συσκέψεων είναι ένας τύπος GDSS συστήματος που χρησιμοποιεί πληροφοριακή τεχνολογία, έτσι ώστε να κάνει τις ομαδικές συσκέψεις πιο παραγωγικές διευκολύνοντας την επικοινωνία όσο και την λήψη των αποφάσεων. Υποστηρίζει μια δραστηριότητα στην οποία οι άνθρωποι επικοινωνούν είτε φυσικά όντας στο ίδιο μέρος είτε ευρισκόμενοι σε διαφορετικά σημεία. Η IBM έχει ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συστημάτων συσκέψεων εγκαταστημένα σε διάφορα μέρη. Κάθε υπάλληλος έχει στην κατοχή του ένα σταθμό εργασίας. Όλοι οι σταθμοί εργασίας συνδέονται μέσω δικτύου με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου αλλά και με το κεντρικό διακομιστή (server) που περιέχει τα στοιχεία των συσκέψεων. Όλα τα δεδομένα που δουλεύουν οι υπάλληλοι στους σταθμούς εργασίας αποθηκεύονται στον κεντρικό διακομιστή (server). Οι υπάλληλοι έχουν πλήρη έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του Η/Υ. Ωστόσο κανένας δεν έχει την δυνατότητα να κοιτάξει την οθόνη του άλλου, έτσι η δουλειά είναι εμπιστευτική μέχρι την στιγμή που τα δεδομένα μαζευτούν στον κεντρικό διακομιστή. Πρέπει επίσης να δηλώσουμε ότι κάθε πληροφορία που αποθηκεύεται στον διακομιστή είναι ανώνυμη.

34 2.7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP Τα συστήματα ERP αποτελούν το ακρώνυμο του Enterprise Resource Planning και είναι τα συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων μιας επιχείρησης. Αποτελούν μια συλλογή από προγράμματα που συνδέει μεταξύ τους τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως είναι τα χρηματοοικονομικά, οι προμήθειες κ.α. Επίσης παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα της ανάλυσης όλων των δεδομένων που χρειάζονται για τον σχεδιασμό της παραγωγής, την πρόβλεψη των πωλήσεων, τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δραστηριότητες μέσω του Internet (e-business). Τα συστήματα ERP επεξεργάζονται πληροφορίες, τις αποθηκεύουν και δημιουργούν αναφορές (reports). Έχουν αυτοματοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες όπως για παράδειγμα τις συναλλαγές με τρόπο διαφορετικό από εκείνο των παλιών μηχανογραφημένων συστημάτων. Βασικά κριτήρια επιλογής ενός συστήματος ERP Δύο από τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός πακέτου ERP είναι τα εξής: Η ευελιξία

35 Η δυναμικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα υπέρ-ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πόσο ευέλικτες είναι οι επιχειρήσεις στις καθημερινές αλλαγές είναι το κρυφό χαρτί της επιβίωσης και κατά επέκταση της επιτυχίας της. Η ελληνική αγορά είναι πλέον απαιτητική στις επιλογές για πακέτα εφαρμογών γενικώς. ERP συστήματα σε πλατφόρμα WINDOWS Τα συστήματα ERP αρχικά αναπτύχθηκαν για τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και σχεδιάστηκαν για πολύ βαριές υπολογιστικές και δικτυακές πλατφόρμες που στηρίζονταν σε πανίσχυρα αλλά πανάκριβα mainframe. Η μεγάλη επιτυχία και αποδοχή των συστημάτων αυτών δημιούργησε την ανάγκη για προσαρμογή των εν λόγω συστημάτων για μικρότερες και πιο ευέλικτες πλατφόρμες και ιδιαίτερα για τα Windows 2000 που είναι πλέον η κυρίαρχη πλατφόρμα στα τοπικά δίκτυα των επιχειρήσεων ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος αγοράς. Έτσι ορισμένες επιχειρήσεις λογισμικού που εξειδικεύονται κυρίως στο χώρο των μεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ανέπτυξαν συστήματα ERP ειδικά για πλατφόρμα Windows Τα συστήματα αυτά ονομάζονται «αυθεντικά Windows 2000 συστήματα ERP» χωρίς να στερούνται τίποτα σε λειτουργικότητα, απαλλαγμένα από τις ασυμβατότητες των βαρύτερων συστημάτων που δεν ήταν εξαρχής σχεδιασμένα για Windows 2000.

36 2.8 ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η χρήση των σύγχρονων συστημάτων ERP έρχεται να καλύψει τις σημαντικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις όπως η ΟΝΕ, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο έντονος ανταγωνισμός. Τα πακέτα MRP και MRP2 που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία στην ελληνική αγορά, δεν είχαν μεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις καθώς δεν ήταν ευέλικτα, κάλυπταν ένα μικρό μέρος των επιχειρηματικών αναγκών και δεν περιελάμβαναν ολοκλήρωση των λειτουργιών της παραγωγής με τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές λειτουργίες. Η εμφάνιση των συστημάτων ERP ήρθε να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες υποστηρίζοντας με ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς διαθέτουν πληθώρα υποσυστημάτων και ανοικτή αρχιτεκτονική μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες οποιουδήποτε τύπου βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης. Καθώς μάλιστα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά συστήματα με χαμηλό κόστος κτήσης, χαμηλό κόστος εφαρμογής και με πλήρη λειτουργικότητα για την αποδοτική εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί στο να προχωρήσει μια επιχείρηση στην επένδυση ενός συστήματος ERP. Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν συνειδητοποιήσει την ανάγκη αναδιοργάνωσης με βάση τη νέα τεχνολογία, ούτε είχαν την αναγκαία οργανωτική δομή και τους αναγκαίους πόρους για μια τέτοια επένδυση. Όμως καθώς ήδη βρισκόμαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα η κατάσταση αυτή δείχνει να μεταβάλλεται ραγδαία.

37 Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πλέον ότι η εφαρμογή των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων ERP αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο σύγχρονο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Καθώς όπως αναφέραμε τα συστήματα αυτά λειτουργούν σε πιο ελαφρές πλατφόρμες και είναι γενικά πιο φιλικά προς τον χρήστη έχουν σαν αποτέλεσμα μια αναμενόμενη έκρηξη στην αγορά και εφαρμογή των συστημάτων ERP η οποία έχει αρχίσει και αναμένεται να έχει βάθος χρόνου 5 ετών. Ήδη πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν επενδύσει σε συστήματα ERP ώστε να εκμεταλλευτούν τα σοβαρά πλεονεκτήματα που προσφέρουν αλλά και όπως είπαμε για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 2.9 ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι σημαντικότερες φάσεις εγκατάστασης ενός συστήματος ERP μπορούν να διακριθούν στις εξής τέσσερις: Προετοιμασία Σχεδιασμός και παραμετροποίηση Υλοποίηση Εισαγωγή του συστήματος στην εφαρμογή.

38 Το οργανόγραμμα διοίκησης και οι ρόλοι των διαφόρων στελεχών θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι οι ακόλουθοι: Sponsor έργου προτείνεται να είναι ο αναπληρωτής Διευθύνων σύμβουλος ή ο Γενικός διευθυντής της εταιρείας. Ο Project Manager θα πρέπει να είναι στέλεχος ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αντίληψης, κατά προτίμηση Manager και όχι Director και σίγουρα όχι ο υπεύθυνος μηχανογράφησης. Τα διευθυντικά στελέχη προτείνεται να είναι Directors, μέλη του Steering Comittee. Οι Facilitators προτείνεται να είναι Managers και όχι Directors, ενώ το 40%-60% περίπου του χρόνου τους θα αφιερωθεί στο έργο εγκατάστασης. Τέλος, προτείνεται η χρησιμοποίηση ειδικών εξωτερικών συμβούλων - συνεργατών με γνώσεις και εμπειρία στην εγκατάσταση του έργου. Δεν είναι όμως το έργο δικής τους ευθύνης αλλά της εταιρείας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και Quality Assurance του έργου εξασφαλίζοντας την ποιότητα στην εφαρμογή.

39 2.10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η λειτουργία της αποθήκευσης είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον παραγωγό και τον τελικό πελάτη. Αν θελήσουμε να ορίσουμε αυτή τη διαδικασία θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα του συστήματος ίοςίβίΐοβ (Εφοδιαστική) μιας επιχείρησης το οποίο αποθηκεύει πρώτες ύλες, εξαρτήματα, ημιτελή και έτοιμα προϊόντα, ανάμεσα στο σημείο παραγωγής και στο σημείο πώλησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση για την κατάσταση, τις συνθήκες και την φύση των ειδών που αποθηκεύονται. Η αποθήκη είναι ένα πεδίο στο οποίο η εφαρμογή και η χρήση των υπολογιστών έχει μεγάλη άνοδο την τελευταία δεκαετία. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν ολοένα και πιο σύνθετα πληροφοριακά συστήματα που όμως τις περισσότερες φορές το κομμάτι του συστήματος που αφορά την αποθήκη δεν εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες τους. Ένα πληροφοριακό σύστημα αποθήκης πρέπει να βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ασύρματα τερματικά και barcodes καθώς και σε λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων νέας τεχνολογίας.

40 Η φιλοσοφία ενός ERP συστήματος αποθήκευσης πρέπει να διέπεται από επτά βασικούς άξονες: Να λειτουργεί σε κάθε τύπο αποθήκης. Να υποστηρίζει τις λειτουργίες διαχείρισης της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο (Real time) μέσω της χρήσης ασύρματης (RF) τεχνολογίας. Να γίνεται χρήση barcode, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι η σήμανση με μοναδική ταυτότητα όλων των χώρων της αποθήκης όπως σταθμοί ταυτοποίησης, ράμπες φόρτωσης κ.λ.π. καθώς και όλων των αποθηκευτικών μονάδων όπως παλέτες, κιβώτια και τεμάχια. Να διέπεται από υψηλό βαθμό παραμετροποίησης, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη προσαρμογή (customization) στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη Το περιβάλλον του συστήματος να είναι ανοιχτό και σύμφωνο με τα διεθνή και καθιερωμένα πρότυπα της αγοράς όπως User interface, TCP-IP, πρότυπα Barcode κ.α. Να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης, αλλά και η δυνατότητα του να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες του όπως π.χ το σύστημα παραγγελιών. Τέλος το πληροφοριακό σύστημα της αποθήκης πρέπει να έχει ένα εξαιρετικά λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες και τον διαχειριστή του.

41 Αν στους παραπάνω 7 άξονες προσθέσουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης και να συνεργάζεται πλήρως με τα ασύρματα τερματικά, τα Scanners και τους εκτυπωτές, τότε συνθέτουμε πλήρως την εικόνα μας για το τι πρέπει να περιμένουμε από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκης. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αποθήκης είναι συνδυασμός πολλαπλής τεχνολογίας λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) η οποία έχει να κάνει με την ικανότητα του συστήματος να μπορεί να συνεργαστεί με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα όπως είναι το UNIX, VMS, IBM να υποστηρίζεται από σύγχρονο multi-user, multitasking λειτουργικό σύστημα και να συνεργάζεται με όλες τις γνωστές βάσεις δεδομένων της παγκόσμιας αγοράς. Ποιες είναι όμως οι βασικές λειτουργίες ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αποθήκης και πώς εντάσσονται στον καθημερινό κύκλο εργασιών και δραστηριοτήτων αυτής; Ξεκινάμε με την εισαγωγή ειδών στην αποθήκη. Η παραλαβή μπορεί να γίνει από τις ράμπες φόρτωσης ή από την παραγωγή. Στο σημείο αυτό ταυτοποιούνται από το σύστημα οι Μ.Α και εκτυπώνονται ετικέτες με barcode. Στη συνέχεια με τη χρήση ασύρματου τερματικού ο χειριστής σαρώνει τη μονάδα αποθήκευσης και το σύστημα τρέχοντας ειδικούς αλγόριθμους προτείνει την θέση στην οποία θα αποθηκευτεί το είδος. Ο χειριστής αφού τοποθετήσει την μονάδα αποθήκευσης στην προτεινόμενη θέση σαρώνει πάλι το barcode της θέσης και επιβεβαιώνει τη συναλλαγή. Το σύστημα εκτός των άλλων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει εναλλακτικές θέσεις, να δέχεται και να καταγράφει τις παραβάσεις, να μπορεί να διαχειριστεί περιπτώσεις παραλαβής στην προαποθήκη ή παραλαβής επιστροφών και να δίνει τη δυνατότητα για δέσμευση και αποδέσμευση μονάδων αποθήκευσης, για ποιοτικό έλεγχο, συγκεκριμένο πελάτη κ.α. Ακόμα το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να αναλαμβάνει την έκδοση εντύπων που αφορούν την παραλαβή, να δίνει τη δυνατότητα για προεκτύπωση ετικετών barcode και για διαχείριση εντολών παραλαβής και έκδοση δελτίων εισαγωγής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ζύφκος Θεοδόσιος Φεβρουάριος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Βασιλική Καλημέρη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα