Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων 4

5 Περιεχόμενα Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων: 1. Ανάγκες Χρηματοδότησης Επιχείρησης. 2. Πηγές & Μορφές Χρηματοδότησης. 3. Επιλογές Χρηματοδότησης. 4. Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο. 5. Κριτήρια Χρηματοδότησης (πειστικό αίτημα & κατανόηση της άλλης πλευράς). 6. Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης. 7. Συμπεράσματα. 5

6 Ανάγκες Χρηματοδότησης Επιχείρησης: Κατά την Αρχική Φάση (Ίδρυση & Εγκατάσταση). Κεφάλαια Κίνησης (Τρέχουσα - Βραχυπρόθεσμη Βάση). Επενδύσεις Παγίου Εξοπλισμού (Μέσο - Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός). Επενδύσεις Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Επαγγελματική Στέγη, Επέκταση Παραγωγής, κλπ). 6

7 Πηγές: Εσωτερικές. Εξωτερικές. Λοιπές. Πηγές & Μορφές Χρηματοδότησης (1/3) Μορφές: Εσωτερικές Πηγές: Ίδια Κεφάλαια. Χρηματικές Ροές από Θετική Εξέλιξη Βραχυπροθέσμων Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων. Αποθεματικά Κεφάλαια (αδιανέμητα κέρδη). Εκποίηση Περιουσιακών Στοιχείων (μη απαραίτητα). 7

8 Πηγές & Μορφές Μορφές (συν.): Χρηματοδότησης (2/3) Εξωτερικές Πηγές: Τραπεζικό Δάνειο (Overdraft, Βραχυπρόθεσμα & Μεσοπρόθεσμα Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια). Τραπεζική Πίστωση (Εγγυητικές Επιστολές, Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών). Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing). Πρακτόρευση / Εκχώρηση Απαιτήσεων (Factoring). Κρατική / Κοινοτική Στήριξη (Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΤΕΜΠΜΕ, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης). 8

9 Πηγές & Μορφές Χρηματοδότησης (3/3) 9

10 Ειδικότερα (1/4) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing): Το Leasing αποτελεί τη μορφή χρηματοδότησης του πάγιου εξοπλισμού, όπου μία εταιρεία μισθώσεων (leasing) αγοράζει το πάγιο που υποδεικνύει ο πελάτης (η επιχείρηση) και στη συνέχεια η εταιρεία leasing εκμισθώνει το πάγιο στην επιχείρηση έναντι μηνιαίου ή τριμηνιαίου μισθώματος. Επίσης συμφωνείται η εξαγορά ή όχι του παγίου από την επιχείρηση στη λήξη της μίσθωσης σε προσυμφωνημένη αξία. Διέπεται από ειδική νομοθεσία με σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση. 10

11 Ειδικότερα (2/4) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) (συν.). Προϊόντα Leasing: Financial Leasing (κλασσική): 1. Leasing Παγίου Εξοπλισμού. 2. Leasing Ακινήτων. 3. Sale & Lease Back Ακινήτων. Το sale and lease back δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκμεταλλευτεί σημαντικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο αναχρηματοδότησης των παγίων που έχει στην κυριότητα της η επιχείρηση. 4. Sale & Lease Back Εξοπλισμού. Operating Leasing (Λειτουργική Μίσθωση)(αφορά κυρίως αυτοκίνητα). 11

12 Ειδικότερα (3/4) Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring): Μια σχετικά νέα τραπεζική υπηρεσία η οποία αποτελεί εναλλακτική λύση κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης μέσω της εκχώρησης των απαιτήσεων (τιμολογίων) της επιχείρησης από τους πελάτες της στην εταιρεία Factoring. 12

13 Ειδικότερα (4/4) Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων(Factoring) (συν.). Προσφερόμενες Υπηρεσίες. Προεξόφληση Απαιτήσεων (70-90%). Λογιστική Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Πελατών. Είσπραξη Απαιτήσεων. Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου Μη Πληρωμής Απαιτήσεων. 13

14 Λοιπές Πηγές (1/6) Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital): Χρηματοδότηση καινοτόμων, συνήθως, επιχειρηματικών ιδεών με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού των μετοχών. Το ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης, κατά κανόνα γύρω στο 30% με χρονική διάρκεια 3-6 χρόνια. Πλεονεκτήματα: H συνεργασία των εταιρειών VC δεν περιορίζεται μόνον στη χρηματοδότηση αλλά και στη παροχή βοήθειας σε θέματα διοίκησης, στρατηγικό σχεδιασμό, marketing, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό και σύναψη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις. Δεν παρέχονται εγγυήσεις για το κεφάλαιο που διαθέτουν. Επιδιώκουν υψηλή απόδοση αλλά σε περίπτωση αποτυχίας δεν διεκδικούν τίποτα. 14

15 Λοιπές Πηγές (2/6) Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels): Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια και εμπειρία σε συγκεκριμένο χώρο / κλάδο, τα οποία και διαθέτουν σε νέους επιχειρηματίες. Λειτουργούν ως Venture Capital με τη διαφορά ότι πρόκειται για μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρεία (JV). Διάρκεια συνεργασίας 2-5 έτη. Πολύ διαδεδομένη διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι θεσμοθετημένη και περιορίζεται στη χρηματοδότηση από συγγενικά / πολύ φιλικά πρόσωπα. 15

16 Λοιπές Πηγές (3/6) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) & Τεχνολογικά Πάρκα (Technology Parks): Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων είναι μία εταιρεία η οποία παρέχει σε νέο-ιδρυόμενες εταιρείες, με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης, χρηματοδότηση, χώρους και εξοπλισμό (κτιριακές εγκαταστάσεις, Η/Υ, Έπιπλα, internet, κλπ), γραμματειακή υποστήριξη καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή ή/και ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Συνήθως, η αποστολή της θερμοκοιτίδας είναι να βοηθήσει την εταιρεία στην αρχική της φάση (2-5 χρόνια) έτσι ώστε να την προετοιμάσει για το επόμενο βήμα ανάπτυξης, κατά το οποίο θα είναι σε θέση να ζητήσει την ανάλογη χρηματοδότηση από άλλες πηγές. 16

17 Λοιπές Πηγές (4/6) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) & Τεχνολογικά Πάρκα (Technology Parks). Κριτήρια Αξιολόγησης: Τα προσόντα της ηγετικής ομάδας (εμπειρία, αφοσίωση, αποφασιστικότητα, ηγετικά προσόντα, χαρακτήρας). Το επιχειρηματικό μοντέλο και το προϊόν / υπηρεσία (καινοτομία ευρεσιτεχνία, η ανάγκη της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν, ο ανταγωνισμός, η δυνατότητα επέκτασης σε άλλες αγορές, ενδεχόμενες συνεργασίες, το κόστος των προτεινομένων δραστηριοτήτων, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κ.α.). Επενδυτικά Χρηματοοικονομικά κριτήρια. 17

18 Λοιπές Πηγές (5/6) Γνωστές Θερμοκοιτίδες: i-cube S.A. Innovative Ventures S.A. ΘΕΡΜΗ ΑΕ Xtend B2B Θερμοκοιτίδα Θεσσαλονίκης Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου και άλλες. 18

19 Λοιπές Πηγές (6/6) Χρηματιστηριακή Αγορά: Η χρηματιστηριακή Αγορά αποτελεί μια εναλλακτική πηγή από την οποίαν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια. Σημείωση: Προ αρκετών ετών είχε δημιουργηθεί η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ), αλλά καταργήθηκε. Αν θεσμοθετηθεί ξανά θα δώσει λύσεις σε πολλές νέες επιχειρήσεις. 19

20 Επιλογές Χρηματοδότησης (1/2) Η καταλληλότερη επιλογή θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός (ο βέλτιστος) εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης. Ποιος θα είναι ο συνδυασμός αυτός και σε ποιά συσχέτιση (απόλυτα ποσά ή %) θα εξαρτηθεί τόσο από τη δυνατότητα αλλά και την πρόθεση του επιχειρηματία να διακινδυνεύσει δικά του χρήματα, όσο και την ικανότητά του να πείσει κάποιον άλλον να του δανείσει χρήματα. 20

21 Επιλογές Χρηματοδότησης (2/2) Για τις βιομηχανικές (παραγωγικές) επιχειρήσεις η σχέση Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια κεφάλαια αποτελεί σημαντικό οικονομικό δείκτη οικονομικής σταθερότητας. Ανά κλάδο έχουν καθορισθεί συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων θα πρέπει να κυμαίνεται ο δείκτης αυτός. Επίσης, για κάθε επιχείρηση, η σχέση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αποτελεί σημαντικό δείκτη κάλυψης των υποχρεώσεών της (Current Ratio) και της εξέλιξης του κεφαλαίου κίνησης. 21

22 Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (1/2) Η ύπαρξη ενός σοβαρού, άρτιου και ρεαλιστικού (βιώσιμου) επιχειρηματικού πλάνου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση οιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Από το πλάνο αυτό θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα και με ακρίβεια τόσο η κερδοφορία (μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, π.χ. 1-3 χρήσεις) όσο και οι χρηματικές ροές της εταιρείας από την έναρξη της λειτουργίας της. 22

23 Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (2/2) Η διασφάλιση της ρευστότητας, αν δεν προκύπτει από την επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτεί χρηματοδότηση η οποία έχει το αντίστοιχο και ανάλογο κόστος, ανεξάρτητα αν προέρχεται από εσωτερική ή εξωτερική πηγή. Το κόστος αυτό είναι σημαντικό και επηρεάζει την κερδοφορία αλλά και τη ρευστότητα (cash flow) της εταιρείας. Συνεπώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Το επιχειρηματικό πλάνο ενημερώνεται και προσαρμόζεται όταν λαμβάνονται επιχειρηματικές αποφάσεις οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση. Η επιλογή της καταλληλότερης μορφής χρηματοδότησης είναι αυτή που επηρεάζει θετικά ή λιγότερο αρνητικά τη κερδοφορία, τη ρευστότητα ή και τα δύο μαζί. 23

24 Πειστικό Αίτημα (κριτήρια) (1/2) Ένα αίτημα χρηματοδότησης θα πρέπει να έχει προετοιμασθεί κατάλληλα, να λαμβάνει υπόψιν τα σχετικά κριτήρια και να απαντά σε ερωτήματα όπως αυτά τίθενται παρακάτω. Ποιός είναι ο δανειστής / πιστοδότης / χρηματοδότης; Πιστωτικό ίδρυμα / Χρηματοδοτικός Οργανισμός. Κρατικός Φορέας. Κοινοτικός Φορέας. Άλλος. Τι επιδιώκουν οι δανειστές; Επωφελή δανεισμό (αποπληρωμή κεφαλαίου & τόκων - με κέρδος). Συνεχή βελτίωση της θέσης στο Κλάδο Δραστηριότητάς των (Τράπεζες και Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα). 24

25 Πειστικό Αίτημα (κριτήρια) (2/2) Με ποιούς θα διαπραγματευθώ; Επαγγελματίες του χώρου. Γνώστες των θεμελιωδών Κανόνων Τραπεζικών & Χρηματοδοτικών Εργασιών. Με ξεκάθαρους στόχους (εταιρικούς & ατομικούς). Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσω πειστικά; Ποιο είναι το ποσό; Για ποιο χρονικό διάστημα; Πως θα χρησιμοποιηθούν στην επιχείρησή μου; Πώς θα εξοφληθούν (επιστροφή τόκων και κεφαλαίου); 25

26 Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης (1/5) Όλες οι μορφές χρηματοδότησης έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι το συνολικό κόστος της κάθε μορφής χρηματοδότησης και όχι μόνον το επιτόκιο. Συνολικό Κόστος = επιτόκιο (κυρίως) + Φορολογική Μεταχείριση + Διάρκεια + Απώλεια Ευκαιριών (εκπτώσεων) + Αύξηση Διαχειριστικού Κόστους + Συναλλαγματικές / Νομισματικές Επιπτώσεις + Κόστος Εξασφαλίσεων + Δεσμεύσεις (κρατικά / κοινοτικά προγράμματα).. Βέλτιστος Συνδυασμός Ιδίων & Ξένων Κεφαλαίων Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι τα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν «φθηνό χρήμα». 26

27 Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης (2/5) Για κάλυψη τρεχουσών αναγκών (μικρή διάρκεια) π.χ. αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων & υπηρεσιών, αφού έχουν εξαντληθεί οι εσωτερικές πηγές, ενδείκνυται ο δανεισμός με: υπερανάληψη (overdraft) - πρόκειται για έναν τρεχούμενο λογαριασμό και σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί κάποια χρήματα μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα του να λάβει ένα ποσό, μεγαλύτερο από αυτό έχει ήδη κατατεθειμένο. Το ανώτατο ποσό που επιτρέπεται να "σηκώσει" από την τράπεζα είναι κατά μέσο όρο περίπου ευρώ, βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, πρακτορεία (factoring) και πιστώσεις των προμηθευτών. Για επενδυτικές ανάγκες (μεγάλη διάρκεια) π.χ. απόκτηση ακινήτου, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ, οι πιο πρόσφορες μορφές χρηματοδότησης είναι: ο μέσο-μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός (τοκοχρεωλυτικός), η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και τα προγράμματα κρατικής / κοινοτικής στήριξης. 27

28 Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης (3/5) Το ερώτημα είναι: «ποιά από τις τέσσερεις, μικρής διάρκειας, και ποιά από τις τρείς, μεγάλης διάρκειας, μορφές χρηματοδότησης είναι η καταλληλότερη;». Η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από: «αυτή με το μικρότερο συνολικό κόστος, κατά περίπτωση». Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για τη σύγκριση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου είναι η παρούσα (σημερινή) αξία των ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της επένδυσης (NPV of Discounted Cash Flows) σύμφωνα με τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR: Internal Rate of Return). 28

29 Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης (4/5) «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) VS Τραπεζικό Δανεισμό». Πότε ενδείκνυται η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) - Ποια Κριτήρια; Για επενδυτικά αγαθά και για διάρκεια 5-25 χρόνια. Αν ο συντελεστής απόσβεσης του επενδυτικού αγαθού είναι χαμηλός. Αν η εταιρεία (επενδυτής) είναι κερδοφόρος, άρα πληρώνει φόρους. Αν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τη διάρκεια απόσβεσης. 29

30 Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης (5/5) «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) VS Τραπεζικό Δανεισμό» (συν.). Πώς Λειτουργεί; Και Ποια τα Πλεονεκτήματα; Τα μισθώματα αποτελούν αμοιβή υπηρεσίας για τη χρήση του επενδυτικού αγαθού, συνιστούν λειτουργική δαπάνη και εκπίπτουν από τα φορολογικά έσοδα. Εμφάνιση μικρότερων κερδών χρήσης, συνεπώς λιγότερη φορολογία. Αν συνυπολογισθεί με την εκταμίευση των μισθωμάτων, καταλήγει σε χαμηλότερη χρηματοοικονομική δαπάνη της επένδυσης. Στη περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, τα ετήσια χρεολύσια ενδέχεται να είναι μεγαλύτερα της ετήσιας απόσβεσης με αποτέλεσμα η ετήσια εκταμίευση να μη συνοδεύεται με φορολογική ελάφρυνση. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα: ο διαχωρισμός κυριότητας και νομής από την κατοχή και παραγωγική χρήση. 30

31 Συμπεράσματα (1/2) Τα ίδια κεφάλαια, δεν είναι «φθηνό χρήμα», γιατί μπορεί να μη έχουν επιτόκιο, έχουν όμως κίνδυνο και, συνήθως, απαιτούν ετήσιο μέρισμα. Πρέπει όμως, κατά την αρχική φάση,να εξασφαλισθούν. Οι υγιείς επιχειρήσεις αναζητούν και επιδιώκουν τον βέλτιστο συνδυασμό Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων. 31

32 Συμπεράσματα (2/2) Οι απαιτήσεις πελατείας = δεσμευμένο κεφάλαιο χωρίς καμία απόδοση. Μία σχετικά μικρή μείωση των ημερών είσπραξης, π.χ ημέρες, να έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ σημαντικό όφελος στη ρευστότητα της εταιρείας. Τέλος, για να πεισθεί ο οιοσδήποτε χρηματοδότης, απαιτούνται: 1. Άρτιο και επίκαιρο επιχειρηματικό πλάνο. 2. Ξεκάθαροι και διαφανείς στόχοι. 3. Γνώση της αγοράς και αντίληψη των κινδύνων. 4. Αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Εναλλακτικές επιλογές. 5. Πειστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών. 6. Πίστη στο εγχείρημα και δέσμευση ότι είναι «Έργο Ζωής». 32

33 Ιστοσελίδες 33

34 Τέλος Ενότητας 34

35 Σημείωμα Αναφοράς Copyright, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακούρος Ιωάννης. «Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https:// eclass.uowm.gr/courses/icte117/ 35

36 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] h t t p ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό 36

37 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 37

Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων. Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013

Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων. Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013 Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013 Συστάσεις Εισηγητής: Γιάννης Κώτης Senior Interim Manager Master Coach πρώην CEO Algida/Unilever Hellas Συστάσεις Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012 Συστάσεις Εισηγητής: Γιάννης Κώτης Senior Interim Manager Master Coach π. Πρόεδρος Algida/Unilever Hellas Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο Τα Μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης Σκοπός Παρουσίασης Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης που υπάρχουν για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Να είστε σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜΜΕ, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης Υποβληθείσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΩΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Πρόλογος Το Financial Leasing - η «Χρηματοδοτική Μίσθωση»,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα. Παναγιώτης Γεωργιάδης

Εισαγωγικό σημείωμα. Παναγιώτης Γεωργιάδης Εισαγωγικό σημείωμα Το «Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίες» συνιστά προϊόν της επικοινωνίας και της συνεργασίας μας με φοιτητές και αποφοίτους του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 011 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Ε Ε ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: LEASING 1.1 Γενικές Έννοιες 7 1.2 Σκοπός Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 8 1.3 Διαχρονική Εξέλιξη. 8 1.4 Μορφές Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας. για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίες

Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας. για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίες Γραφείο Ενθάρρυνσης & Υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας για υποψήφιους και νέους επιχειρηματίες Αθήνα 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Παπαδόπουλος Κίμων. Πτυχιούχος MBA TQM

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Παπαδόπουλος Κίμων. Πτυχιούχος MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM Επιβλέποντες Καθηγητές Φίλιππας Νικόλαος Αρτίκης Παναγιώτης Τσαγκαράκης Νικόλαος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Venture Capital & Business Plan ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα