Η εφαρµογή της µεµβράνης Durepair στη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Αναδροµική κλινική µελέτη 154 περιπτώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εφαρµογή της µεµβράνης Durepair στη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Αναδροµική κλινική µελέτη 154 περιπτώσεων"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 2, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 2, Η εφαρµογή της µεµβράνης Durepair στη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Αναδροµική κλινική µελέτη 154 περιπτώσεων Λάµπρος ΖΟΥΛΟYMHΣ 1, Ιωάννης ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 2, Γρηγόρης ΒΕΝΕΤΗΣ 3, Ιωάννης ΤΗΛΑΒΕΡΙ ΗΣ 4, Ιωάννης ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5 Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη Clinical application of the Durepair Membrane in Oral and Maxillofacial Surgery. A retrospective clinical study of 154 cases Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Grigorios VENETIS, Ioannis TILAVERIDIS, Ioannis DIMITRAKOPOULOS Oral and Maxillofacial Surgery Clinic, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, G. Papanikolaou General Hospital. Thessaloniki, Greece Κλινική ερευνητική εργασία Clinical research paper 1 Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ, ΑΠΘ 2 ΣΓΠΧ, ρ. ΑΠΘ 3 Επίκ. Καθηγητής ΣΓΠΧ, ΑΠΘ 4 Λέκτορας ΣΓΠΧ, ΑΠΘ 5 Καθηγητής ΣΓΠΧ, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η µεµβράνη Durepair είναι βόειας προέλευσης υλικό, µε ελαστικότητα, ευκολία χρήσης και αντοχή. Καθοδηγεί τους ινοβλάστες του οργανισµού δέκτη ώστε να γίνει εναπόθεση κολλαγόνου. Στη παρούσα εργασία γίνεται κλινική εφαρµογή της µεµβράνης Durepair στην Στοµατική και Γναθοπροσωπική περιοχή. Χρησιµοποιήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια σε 154 ασθενείς, σε συνδυασµό µε αυτόλογο µόσχευµα, αλλοµόσχευµα ή PRP, σε περιπτώσεις αποκατάστασης µετατραυµατικών ελλειµµάτων, στην αποκατάσταση δυσµορφιών ή ελλειµµάτων µετά από εκτο- µές όγκων ή εκπυρήνιση κυστικών βλαβών και στην προπροσθετική χειρουργική, κυρίως στην χειρουργική των εµφυτευµάτων. Η άµεση µετεγχειρητική περίοδος ήταν ικανοποιητική σε όλες τις περιπτώσεις των ασθενών µας, χωρίς επιπλοκές, µε εξαίρεση δύο περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε διάσπαση του τραύµατος χωρίς όµως επιµόλυνση του υλικού. Βιοψίες των ελλειµµατικών περιοχών, που ελήφθησαν 6 µήνες µετά, σε περιπτώσεις τοποθέτησης οδοντικών εµφυτευµάτων, έδειξαν πλήρη απορρόφηση του υλικού και επούλωση του ελλείµµατος µε οστίτη ιστό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: µεµβράνη Durepair, κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση, οστικό έλλειµµα. SUMMARY: The Durepair membrane is a collagenous material of bovine origin. Due to its flexibility, easy use and resilience, as well as the guidance offered by the fibroblasts of the recipient organism, which enables the deposition of collagen. This paper reports on the use of the Durepair membrane in cases of Oral and Maxillofacial Surgery. Over the past 5 years, this material has been used in 154 patients, in combination with autologous bone graft, allograft or PRP, to repair bone defects which had resulted from trauma, or cyst or tumor removal. It has also been used in preprosthetic surgery, particularly in implant surgery. With the exception of two cases, the immediate postoperative period was free of complications for all patients. In these two exceptional cases, dehiscence of the wound was observed, however there was no evidence of superinfection of the material. Biopsies taken 6 months later revealed complete absorption of the material and repair of the defect with formation of bone tissue in the cases involving implant surgery. KEY WORDS: Durepair membrane, guided bone re - ge neration, bone defect Παρελήφθη: 10/01/ Έγινε δεκτή: 18/04/2012 Paper received: 10/01/ Accepted: 18/04/2012

2 72 Ζουλούµης Λ. και συν./ζouloumis L. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποκατάσταση των οστικών ελλειµµάτων στη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική αποτελεί µια πρόκληση. Πολλές τεχνικές αλλά και υλικά, τόσο οργανικά όσο και συνθετικά, χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η διατατική οστεογένεση και ιστογένεση, η εφαρµογή αυξητικών παραγόντων, η χρήση αυτόλογων οστικών µοσχευµάτων και αρχέγονων µεσεγχυµατικών κυττάρων από τον µυελό των οστών, όπως και τα συνθετικά υποκατάστατα του οστού, χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην αντιµετώπιση κυρίως των οστικών ελλειµµάτων (Hol - linger και συν. 2008). Η εφαρµογή των αρχών της κατευθυνόµενης οστικής αναγέννησης απαιτεί τη χρήση των οστικών µοσχευµάτων σε συνδυασµό µε την εφαρµογή αφοριστικών µεµβρανών (απορροφήσιµων και µη), µε σκοπό να αποκλεισθεί η εισβολή ανταγωνιστικών, µη οστεογεννητικών και ταχύτερα αναπτυσσόµενων ιστών όπως ο επιθηλιακός ιστός στην περιοχή της οστικής επούλωσης (Nyman και συν. 1990, Dahlin και συν. 1990, Jung και συν. 2009). Στις µη απορροφήσιµες µεµβράνες συµπεριλαµβάνονται εκείνες από διεσταλµένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο (e-ptfe, expanded polytetrafluoroethylene), από e- PTFE ενισχυµένο µε τιτάνιο, από υψηλής πυκνότητας e-ptfe και οι µεµβράνες που αποτελούνται από πλέγ- µα τιτανίου (Jovanovic και Nevins, 1995, Bartee, 1995, Garg, 2004, McAllister και Haghighat, 2007, Ζouloumis και συν. 2008). Το e-ptfe είναι ένα πολυµερές µε υψηλή σταθερότητα όσον αφορά την σύσταση και την δοµή του, ανθεκτικό στην αποσύνθεση που προκαλείται από προϊόντα του ξενιστή και των µικροοργανισµών και δεν προκαλεί ανοσολογικές αντιδράσεις. Μειονέκτηµα των µη απορροφήσιµων µεµβρανών είναι η ανάγκη για δεύτερη χειρουργική επέµβαση για την αφαίρεσή τους ενώ έχουν τον κίνδυνο επιµόλυνσης αν αποκαλυφθούν (Garg, 2004, Miyake και συν. 2006, Ζouloumis και συν. 2008, Van Leeuwen και συν. 2012). Οι απορροφήσιµες µεµβράνες -οργανικές ή συνθετικές- αντίθετα δεν απαιτούν δεύτερη χειρουργική επέµβαση και επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης προσαρµογής των µαλακών ιστών (Simion και συν. 1994, Augthun και συν. 1995, Chiapasco και συν. 1999, Carpio και συν. 2000, Hämmerle και Lang, 2001, Tawil και συν. 2001). Στις οργανικές µεµβράνες ανήκουν εκείνες που προέρχονται από κολλαγόνο ζωϊκής προελεύσεως και στις συνθετικές εκείνες που παράγονται από συµπολυµερή του πολυ-γαλακτικού και του πολυ-γλυκολικού οξέως ή άλλων χηµικών ενώσεων όπως ανθρακικού τριµεθυλενίου. ιαφέρουν ως προς τον τρόπο απορρόφησής τους, µε τις προερχόµενες από το κολλαγόνο να υπόκεινται σε ενζυµική διάσπαση ενώ τις συνθετικές να INTRODUCTION The repair of bone defects is a major challenge in Oral and Maxillofacial Surgery. A wide range of procedures and materials, both organic and synthetic, have been used to achieve this goal. Distraction osteogenesis and histogenesis, the use of growth factors, autologous bone grafts and primordial mesenchymal cells from the bone marrow, as well as synthetic bone substitutes have been introduced in the repair of bone defects (Hollinger et al. 2008). The application of guided bone regeneration principles requires that bone grafts are used in combination with (resorbable or non-resorbable) barrier membranes in order to prevent an invasion of the bone regeneration area by competing, non-osteogenic and faster-developing tissues, such as epithelial tissue (Nyman et a. 1990, Dahlin et al. 1990, Jung et al. 2009). Non-resorbable membranes include those made of expanded polytetrafluoroethylene (e-ptfe), titaniumreinforced e-ptfe, highly concentrated e-ptfe, as well as titanium mesh membranes (Jovanovic and Nevins, 1995, Bartee, 1995, Garg, 2004, McAllister and Haghighat, 2007, Zouloumis et al. 2008). E-PTFE is a polymer of highly stable composition and structure; it is resistant to decomposition induced by the products of the host and microorganisms, and does not cause immunoreactions. A disadvantage of nonresorbable membranes is that they require a second surgical operation for their removal, and are also susceptible to superinfection if exposed (Garg, 2004, Miyake et al. 2006, Ζouloumis et al. 2008, Van Leeuwen et al. 2012). On the other hand, resorbable membranes organic or synthetic do not require a second operation and allow for a better adaptation of the soft tissues (Simion et al. 1994, Augthun et al. 1995, Chiapasco et al. 1999, Carpio et al. 2000, Hämmerle and Lang, 2001, Tawil et al. 2001). Organic membranes include those consisting of animalderived collagen, while the synthetic ones include those derived from copolymers of polylactic and polyglycolic acid or other chemical compounds, such as trimethylene carbonate. These two types of membrane differ in terms of their mode of resorption, with those derived from collagen undergoing enzymatic decomposition and the synthetic ones being resorbed through hydrolysis (Zouloumis et al. 2008, Moura et al. 2012, Rothamel et al. 2012, Van Leeuwen et al. 2012). The Durepair membrane is of bovine origin, consisting of type I and II collagen, initially used mainly in Neorosurgery (to repair dura mater defects), but also in Cardiac Surgery. It is processed to remove all cellular elements; the result is a relatively porous material that functions as a scaffold for the development of ves- Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Eφαρµογή της µεµβράνης Durepair /Clinical application of the Durepair 73 απορροφούνται µέσω υδρόλυσης (Ζouloumis και συν. 2008, Moura και συν. 2012, Rothamel και συν. 2012, Van Leeuwen και συν. 2012). Η µεµβράνη Durepair είναι µια απορροφήσιµη µεµβράνη βόειας προέλευσης από κολλαγόνο τύπου Ι και ΙΙΙ, µε πρώτη εφαρµογή στην Νευροχειρουργική κυρίως (για την αποκατάσταση ελλειµµάτων της σκληράς µήνιγγας) αλλά και στην Καρδιοχειρουργική. Υφίσταται ανάλογη επεξεργασία ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα κυτταρικά στοιχεία µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός σχετικά πορώδους υλικού, το οποίο λειτουργεί σαν «ικρίωµα» για την ανάπτυξη αγγείων και ινοβλαστών (Zerris και συν. 2007). Η µεµβράνη Durepair διατίθεται σε διάφορα µεγέθη και διαµορφώνεται από το χειρουργό στο επιθυµητό σχήµα αφού ενυδατωθεί µε φυσιολογικό ορό (Εικ. 1) (Crawford και συν. 1986, Araújo και συν. 1987). Σκοπός της παρούσας αναδροµικής κλινικής µελέτης είναι η παρουσίαση της αποτελεσµατικότητας της εν λόγω µεµβράνης και η καταγραφή της εµπειρίας µας από τη χρήση της στην Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Η συγκεκριµένη αναδροµική κλινική µελέτη που αφορά στην χρήση της µεµβράνης µε το εµπορικό όνοµα Durepair, έγινε στην Κλινική µας µόνο για ερευνητικούς σκοπούς και συνεπώς δεν αποτελεί κατευθυνόµενη κλινική έρευνα. Η µεµβράνη Durepair χρησιµοποιήθηκε την πενταετία , σε ασθενείς της Κλινικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα χρησι- µοποιήθηκε σε περιπτώσεις ασθενών µε µετατραυµατικά οστικά ελλείµµατα των γνάθων και του οφθαλµικού κόγχου, σε περιπτώσεις ασθενών µε ελλείµµατα και δυσµορφίες µετά από εκτοµή καλοήθων και κακοήθων όγκων ή εκπυρήνιση κυστικών βλαβών, σε περιπτώσεις ασθενών, στους οποίους πραγµατοποιήθηκε ανύψωση του βλεννογόνου του εδάφους του ιγµορείου, σε ασθενή από τον οποίο αφαιρέθηκε ξένο σώµα από το ιγµόρειο και σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση οστικών ελλειµµάτων φατνιακής ακρολοφίας µε ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων. Η ακινητοποίηση της µεµβράνης στα οστικά µετατραυ- µατικά ελλείµµατα έγινε έµµεσα µε τη συρραφή των κρηµνών, στο έδαφος του κόγχου τοποθετήθηκε σε δύο φύλλα για µεγαλύτερη αντοχή και ακινητοποιήθηκε µε τις βίδες οστεοσύνθεσης. Επίσης στις περιπτώσεις των ελλειµµάτων λόγω αφαίρεσης καλοήθων ή κακοήθων βλαβών η µεµβράνη ακινητοποιήθηκε έµµεσα µε τη συρραφή των κρηµνών ή µε τη χρήση καρφίδων. Στις περιπτώσεις αποκατάστασης των υπολλειµ- µατικών φατνιακών ακρολοφιών, στις περιπτώσεις ανύ- Εικ. 1: Η µεµβράνη Durepair έχει πρώτη ένδειξη εφαρµογής στην Νευροχειρουργική. Fig. 1: The use of the Durepair membrane was first indicated in Neurosurgery. sels and fibroblasts (Zerris et al. 2007). The Durepair membrane is available in different sizes and can be formed by the surgeon into the desirable shape after hydrating it with normal saline (Fig. 1) (Crawford et al. 1986, Araújo et al. 1987). This retrospective clinical study aims at reporting on the effectiveness of the membrane in question and documenting our experience with its use in Oral and Maxillofacial Surgery. MATERIAL AND METHOD The present retrospective study on the use of the Durepair trademarked membrane was carried out in our clinic for solely research purposes and therefore is not a guided clinical study. The Durepair membrane was used between 2005 and 2010 in patients at the Oral and Maxillofacial Surgery Clinic of the Thessaloniki G. Papanikolaou General Hospital. More precisely, it was used in cases of trauma-induced bone defects of the jaw, in cases of orbital defects and deformities resulting after removal of benign or malignant tumors or enucleation of cystic lesions, in cases of elevation of the sinus floor mucosa, in a case of a foreign body removal from his sinus, and in cases of alveolar ridge defect reconstruction with simultaneous placement of dental implants. The immobilisation of the membrane on traumainduced bone defects was achieved indirectly by suturing the flaps together, while two sheets were placed on the orbital floor and stabilised by means of osteosynthetic screws to ensure more resilience. In defects that had resulted from the removal of benign or malignant tumors, the membrane was immobilised indirectly by suturing the flaps together or using pins. In cases of alveolar ridge defect regeneration, elevation of the sinus floor mucosa or removal of a foreign body from the sinus, the membrane was immobilised by means of resorbable pins. In all cases mentioned above, the membrane was used in combination with other graft materials, mainly auto-

4 74 Ζουλούµης Λ. και συν./ζouloumis L. et al. ψωσης του βλεννογόνου του εδάφους του ιγµορείου όπως και στην περίπτωση αφαίρεσης ξένου σώµατος από το ιγµόρειο η καθήλωση της µεµβράνης έγινε µε απορροφήσιµες καρφίδες. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η µεµβράνη χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε άλλα µοσχευµατικά υλικά κυρίως αλλοµόσχευµα ή αυτοµόσχευµα αλλά και αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ασθενούς, µε παρουσία ξένου σώµατος στο ιγµόρειο, όπου η αποκατάσταση του ελλείµµατος στο πλάγιο τοίχωµα του ιγµορείου, έγινε µε την τοποθέτηση της µεµβράνης µόνο. Η παρακολούθηση των ασθενών έγινε κλινικά και ακτινογραφικά, ο δε χρόνος παρακολούθησης κυµαινόταν από 1 έως και 6 µήνες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η µεµβράνη Durepair χρησιµοποιήθηκε σε 154 ασθενείς, 92 άνδρες και 62 γυναίκες ηλικίας 15 έως 67 ετών. Ο συνολικός αριθµός ασθενών µε µετατραυµατικά οστικά ελλείµµατα ήταν 23. Εξ αυτών οι 12 περιπτώσεις αφορούσαν στην κάτω γνάθο, µε διαστάσεις ελλειµµάτων 0,5-4,0 cm, 6 περιπτώσεις αφορούσαν στην άνω γνάθο µε διαστάσεις ελλειµµάτων 0,5-3,0 cm και οι υπόλοιπες 5 περιπτώσεις αφορούσαν σε ασθενείς µε ελλείµµατα στο έδαφος του κόγχου, όπου συνυπήρχε και διπλωπία. Η µεµβράνη χρησιµοποιήθηκε και σε 64 ασθενείς µε οστικά ελλείµµατα µετά από αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων. Στις 26 περιπτώσεις τα οστικά ελλείµµατα ήταν στην άνω γνάθο µε διαστάσεις 2-6 cm και στις υπόλοιπες 38 αφορούσαν οστικά ελλείµµατα της κάτω γνάθου µε διαστάσεις από 2,3-6,0 cm. Η µεµβράνη επίσης εφαρµόσθηκε σε 21 περιπτώσεις ασθενών, στους οποίους έγινε ανύψωση του βλεννογόνου του εδάφους του ιγµορείου, σε µία περίπτωση ασθενούς από τον οποίο έγινε αφαίρεση ξένου σώµατος από το ιγµόρειο και σε 45 περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση ελλειµµάτων των φατνιακών ακρολοφιών µε ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων, από τους οποίους οι 27 περιπτώσεις αφορούσαν στην άνω γνάθο και οι 18 στην κάτω γνάθο. Οι ασθενείς ανέχθηκαν ικανοποιητικά την µεµβράνη Durepair τόσο άµεσα µετεγχειρητικά όσο και σε απώτερο χρόνο. ιάσπαση χωρίς επιµόλυνση του τραύµατος παρατηρήθηκε σε δύο ασθενείς µε οστικό έλλειµ- µα στην κάτω γνάθο µετά από αφαίρεση κυστικών βλαβών, η δε αντιµετώπισή τους ήταν συντηρητική. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε αλλεργική αντίδραση στο συγκεκριµένο υλικό, ούτε αντίδραση ξένου σώµατος. Γενικότερα το υλικό ενσωµατώθηκε πλήρως στην δέκτρια περιοχή, συµβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση του ελλείµµατος. Η κινητικότητα των grafts or allografts, as well as autologous growth factors (PRP). The only exception was a patient with a foreign body in the sinus, in which case regeneration of defects of the sinus lateral wall was achieved by means of the membrane only. Follow-up was clinical and radiological, ranging from 1 to 6 months. RESULTS The Durepair membrane was used in 154 patients, 92 men and 62 women, aged between 15 and 67 years. The total number of patients with trauma-induced bone defects was 23. Of those, 12 were in the mandible and their sizes ranged from 0.5 to 4.0 cm; and 6 in the maxilla sized from 0.5 to 3.0 cm. The remaining 5 were in patients with orbital floor defects, where diplopia was also present. The membrane was also used in 64 patients with bone defects that had resulted from the removal of benign or malignant tumors. In 26 of these cases the bone defects were located in the maxilla and had sizes between 2 and 6 cm, while the remaining 38 were in the mandible, sized 2.3 to 6.0 cm. The membrane was additionally used in 21 patients who underwent elevation of the sinus floor mucosa, as well as for one patient who had a foreign body removed from his sinus; 45 patients underwent regeneration of alveolar ridge defects with simultaneous placement of dental implants; of those 27 were in the maxilla and 18 in the mandible. Patients accepted the membrane without problems in both the immediate postoperative period and over the long term. In two patients who had undergone removal or cystic lesions, dehiscence of the wound was observed, without however any signs of contamination. Both patients were conservatively treated. None of the patients suffered any allergic or foreignbody reaction to the material in question. Generally, the material was fully incorporated into the recipient area, contributing to the complete restoration of the defect. In these patients with orbital floor defects, eye motility was fully restored very soon after the operation. The histological examination that was carried out 6 months later in selected cases (restoration of resorbed alveolar ridges) showed that the membrane had been fully resorbed and replaced by connective tissue (Table 1). In what follows we present two indicative cases in which the Durepair membrane was used. CASE 1 A 15-year-old male patient was brought to our clinic after a car accident suffering from viscerocranial frac- Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Eφαρµογή της µεµβράνης Durepair /Clinical application of the Durepair 75 οφθαλµών, στις περιπτώσεις των ασθενών µε κατάγµατα του εδάφους του κόγχου, αποκαταστάθηκε πλήρως άµεσα µετεγχειρητικά. Ο ιστολογικός έλεγχος που έγινε 6 µήνες µετά, σε περιπτώσεις αποκατάστασης απορρόφησης υπολειµµατικών φατνιακών ακρολοφιών, έδειξε ότι η µεµβράνη είχε απορροφηθεί πλήρως και στην θέση της ανευρέθηκε µόνο συνδετικός ιστός (Πίνακας 1). Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές περιπτώσεις ασθενών, στους οποίους χρησιµοποιήθηκε η µεµβράνη 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ασθενής, άρρεν ηλικίας 15 ετών, διακοµίστηκε στην Κλινική µετά από τροχαίο ατύχηµα, µε κατάγµατα του σπλαγχνικού κρανίου και εκτεταµένο οστικό έλλειµµα του σώµατος και της φατνιακής ακρολοφίας στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου µε απώλεια των δοντιών νο 41,42,43,44 (Εικ. 2). Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση για την αντιµετώπιση των καταγµάτων και την αποκατάσταση του οστικού ελλείµµατος της κάτω γνάθου. Αυτή έγινε µε φλοιώδες οστικό αυτοµόσχευµα σε tures and an extensive bone defect of the mandibular body and alveolar process on the right side, his no 41, 42, 43 and 44 teeth missing (Fig. 2). He underwent a surgical operation aiming at the reduction of the fractures and reconstruction of the mandibular defect. These objectives were achieved by means of a cortical bone autograft combined with autologous growth factors. The autograft was immobilised by means of an osteosynthesis screw (Fig. 3), while the Durepair membrane was shaped to fit the defect area and was immobilised there, on the bone graft (Fig. 4). The wound was closed by means of a buccal mucosal flap to achieve primary intention healing. The patient s postoperative course was uneventful and the material did not cause any reactions. An x-ray examination that was performed 6 months later revealed satisfactory healing of the area (Fig. 5). CASE 2 A 45-year-old woman was admitted to our Clinic with fractures of the zygomatic bone and nasal - lacrimal bones on the right side. The clinical examination Πίνακας 1 Ασθενείς στους οποίους εφαρµόσθηκε η µεµβράνη Durepair ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΝΟΣΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΒΑΣΗ Mετατραυµατικό οστικό έλλειµµα. Άνω γνάθος (6) Αυτοµόσχευµα, αλλοµόσχευµα, PRP, Πλήρης οστική επούλωση, απουσία αλλεργικής αντίδρασης ή αντίδρασης ξένου σώµατος, απορρόφηση της µεµβράνης. Κάτω γνάθος (12) Έδαφος οφθαλµικού κόγχου (5) Οστεοσύνθεση, Πώρωση του κατάγµατος, πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας του οφθαλµού. Αποκατάσταση ελλειµµάτων λόγω αφαίρεσης καλοηθών και κακοηθών όγκων. Άνω γνάθος (26) Κάτω γνάθος (38) Αυτοµόσχευµα, αλλοµόσχευµα, PRP, Πλήρης οστική επούλωση, απουσία αλλεργικής αντίδρασης ή αντίδρασης ξένου σώµατος, απορρόφηση της µεµβράνης. Πλήρης οστική επούλωση, απουσία αλλεργικής αντίδρασης ή αντίδρασης ξένου σώµατος, απορρόφηση της µεµβράνης. Διάσπαση του τραύµατος χωρις επιµόλυνση (2). Ανύψωση βλεννογόνου εδάφους ιγµορείου (21). Ιγµόρειο (22) Αυτοµόσχευµα, αλλοµόσχευµα, PRP, Durepair Πλήρης οστική επούλωση, απουσία αλλεργικής αντίδρασης ή αντίδρασης ξένου σώµατος, απορρόφηση της µεµβράνης. Αφαίρεση ξένου σώµατος (1). Πλήρης επούλωση, απουσία συµπτωµάτων ιγµορίτιδος. Εκτεταµένη απορρόφηση της υπολλειµµατικής φατνιακής ακρολοφίας και αποκατάσταση νωδότητας. Άνω γνάθος (27) Κάτω γνάθος (18) Eµφυτεύµατα, αλλοµόσχευµα, Απουσια αλλεργικής αντίδρασης ή αντίδρασης ξένου σώµατος, απορρόφηση της µεµβράνης, οστεοενσωµάτωση των εµφυτευµάτων. Αριθµός ασθενών 154

6 76 Ζουλούµης Λ. και συν./ζouloumis L. et al. Table 1 The cases in which the Durepair membrane was used AGE PRIMARY DISEASE SITE TREATMENT OUTCOME Trauma-induced bone defect Maxilla (6) Autograft, allograft, PRP, Complete bone healing, absence of allergic or foreign body reactions, membrane resorption. Mandible (12) Orbital floor (5) Osteosynthesis, Fracture healing, complete restoration of eye motility. Repair of defects after removal of benign or malignant tumours Maxilla (26) Mandible (38) Autograft, allograft, PRP, Complete bone healing, absence of allergic or foreign body reactions, membrane resorption. Complete bone healing, absence of allergic or foreign body reactions, membrane resorption, wound dehiscence without cross-infection (2). Elevation of sinus floor mucosa (21). Sinus (22) Autograft, allograft, PRP, Complete bone healing, absence of allergic or foreign body reactions, membrane resorption. Removal of foreign body (1). Complete healing, no sinusitis signs. Restoration of extensively resorbed alveolar ridge and edentulousness Maxilla (27) Mandible (18) Autograft, allograft, Absence of allergic or foreign body reactions, membrane resorption, implant osteointegration Total number of patients 154 συνδυασµό µε αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες. Η ακινητοποίηση του αυτοµοσχεύµατος έγινε µε βίδα οστεοσύνθεσης (Εικ. 3) ενώ η µεµβράνη Durepair διαµορφώθηκε κατάλληλα και ακινητοποιήθηκε στην ελλειµµατική περιοχή, πάνω από το οστικό µόσχευµα (Εικ. 4). Η σύγκλειση του τραύµατος έγινε µε βλεννογόνιο παρειακό προωθητικό κρηµνό για κατά α σκοπό revealed limited motility of the right eye and diplopia, while imaging (Water s view x-ray, 2D and 3D CT scans) showed a bone defect of the orbital floor ipsilaterally (Fig. 6a, b). Under general anesthesia, the fractures were approached via an infraorbital and lateral nasal incision and were reduced, while the orbital fat and eye muscles were released from the fracture lines Εικ. 2: Οστικό έλλειµµα του σώµατος και της φατνιακής ακρολοφίας της κάτω γνάθου, µε ταυτόχρονη απώλεια των δοντιών. Fig. 2: The bone defect of the mandibular body and alveolar ridge, along with the missing teeth. Εικ. 3: Η ακινητοποίηση του φλοιώδους οστικού αυτοµοσχεύµατος έγινε µε βίδα οστεοσύνθεσης. Fig. 3: The cortical bone autograft was immobilsed by means of an osteosynthesis screw. Εικ. 4: Η µεµβράνη Durepair έχει ακινητοποιηθεί, στην περιοχή του οστικού ελλείµµατος, πάνω από το µόσχευµα. Fig. 4: The Durepair membrane has been immobilised in the area of the bone defect, on the graft. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Eφαρµογή της µεµβράνης Durepair /Clinical application of the Durepair 77 επούλωση. Η µετεγχειρητική πορεία ήταν οµαλή και το υλικό δεν προκάλεσε καµία αντίδραση στον ασθενή. Ο ακτινογραφικός έλεγχος που έγινε µετά από 6 µήνες αποκάλυψε ικανοποιητική οστική επούλωση της περιοχής (Εικ. 5) 2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 45 ετών διακοµίστηκε στην Κλινική µε κατάγ- µατα ζυγωµατικού οστού και ρινικών-δακρυϊκών οστών δεξιά. Ο κλινικός έλεγχος έδειξε περιορισµό των κινήσεων του δεξιού οφθαλµού και διπλωπία και ο απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφία κόλπων προσώπου, αξονική τοµογραφία 2D και 3D) αποκάλυψε oστικό έλλειµµα του εδάφους του κόγχου σύστοιχα (Εικ. 6α,β). Υπό γενική αναισθησία µε υποκόγχια και πλάγια ρινική προσπέλαση έγινε ανάταξη των καταγµάτων, απελευθέρωση του κογχικού λίπους και των οφθαλµικών µυών από τα κατεαγότα οστικά τµήµατα του εδάφους του κόγχου και στη συνέχεια ακινητοποίηση µε πλάκες εσωτερικής οστεοσύνθεσης (Εικ. 7α,β). Η µεµβράνη Durepair τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο έδαφος του κόγχου σε δύο φύλλα για µεγαλύτερη αντοχή, για να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του και να αποτρέψει την πτώση του περιεχοµένου του κόγχου εντός του ιγµορείου (Εικ. 8). εν παρατηρήθηκαν επιπλοκές κατά την µετεγχειρητική περίοδο ενώ η αποκατάσταση της κινητικότητας του οφθαλµού ήταν άµεση. of the orbital floor and were then stabilized by means of internal osteosynthesis plates (Fig. 7a, b). The Durepair membrane was then placed on the orbital floor in two layers to ensure more resilience, restore its integrity and prevent the collapse of the orbital contents into the sinus (Fig. 8). No complications were observed postoperatively and the motility of the patient s eye was restored very soon after the operation. Εικ. 5: Η ακτινογραφική εικόνα του ασθενούς µετά από 6 µήνες. Fig. 5: The radiographic image of the patient after 6 months. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η εφαρµογή των οστικών µοσχευµάτων στην αποκατάσταση των οστικών ελλειµµάτων, σύµφωνα µε τις αρχές της κατευθυνόµενης οστικής αναγέννησης, επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα µε την ταυτόχρονη χρήση αφοριστικών µεµβρανών. Η αφοριστική µεµβράνη έχει το ρόλο βιολογικού ηθµού στη µετακίνηση κυττάρων, υγρών και βιοχηµικών µοριακών ενώσεων 6α/6a 6β/6b Εικ. 6: α. Η ακτινογραφία κόλπων προσώπου αποκάλυψε κάταγµα δεξιού ζυγωµατικού οστού. β. Τρισδιάστατη αξονική τοµογραφία η οποία δείχνει έλλειµµα στο έδαφος του δεξιού οφθαλµικού κόγχου. Fig. 6: a. The X-ray of the facial cavities revealed a fracture of the right zygomatic arch. b. 3D CT scans showing a bone defect in the orbital floor. 7α/7a 7β/7b Εικ. 7: α. Προσπέλαση του κατάγµατος του υποκογχίου χείλους και του εδάφους του κόγχου µε υποκόγχια τοµή. β. Ακινητοποίηση µε πλάκα εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Fig. 7: a. Approaching the fracture of the infraorbital rim and orbital floor via an infraorbital incision. b. Immobilisation by means of an osteosynthesis plate. Εικ. 8: Αποκατάσταση του ελλείµµατος του εδάφους του κόγχου µε τη µεµβράνη Fig. 8: Repair of the orbital floor defect using a Durepair membrane.

8 78 Ζουλούµης Λ. και συν./ζouloumis L. et al. απαραίτητων για την οστική ανάπλαση. Αποκλείει την είσοδο ανταγωνιστικών και µη οστεογεννητικών κυττάρων, όπως είναι τα επιθηλιακά κύτταρα εντός του οστικού ελλείµµατος, επιτρέπει τη δίοδο υγρών και δοµικών µοριακών ενώσεων απαραίτητων για την οστεογέννεση, προσφέρει σταθερότητα στο οστικό µόσχευ- µα προστατεύοντάς το από την απορρόφηση αλλά και την επιµόλυνσή του λόγω διασπάσεως του τραύµατος. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην αύξηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, όπου είναι σηµαντική η διατήρηση των αρχικών διαστάσεων (του σχή- µατος) του οστικού ελλείµµατος προκειµένου να επιτευχθεί η οστική ανάπλαση, χρησιµοποιούνται µεµβράνες ενισχυµένες µε τιτάνιο ώστε να αντέχουν στις πιέσεις των υπερκείµενων ιστών (Buser και συν. 1990, 1996 και 1998). Πολλά υλικά, απορροφήσιµα και µη, έχουν χρησιµοποιηθεί σαν µεµβράνες, ενώ η προσπάθεια των ερευνητών γενικότερα επικεντρώνεται στην εύρεση υλικού που θα είναι κοντά στο ιδανικό εµφυτευµατικό υλικό. Η βιοσυµβατότητα, το χαµηλό κόστος, η ευκολία χρήσης, η αντοχή αλλά και η ελαστικότητα, η χαµηλή αντιγονικότητα, η παρεµπόδιση µετανάστευσης παρακείµενων επιθηλιακών κυττάρων εντός του οστικού ελλείµ- µατος, η δυνατότητα επαναδιαµόρφωσης των ιστών και η πλήρης παραµονή της µέχρι την ιστική αναγέννηση αλλά και η ανθεκτικότητα στην λοίµωξη αποτελούν χαρακτηριστικά της ιδανικής µεµβράνης (Garg, 2004). Η µεµβράνη κολλαγόνου από δέρµα βόειας προέλευσης Durepair αποτελεί ένα σχετικά νέο οργανικό υλικό. Τα µοσχεύµατα βόειας προέλευσης που χρησι- µοποιούνται ευρέως στην Νευροχειρουργική, κυρίως σαν εµβαλώµατα της σκληράς µήνιγγας, χαρακτηρίζονται από ευκολία χειρισµών, πλήρη σύγκλειση ελλειµ- µάτων µε πλήρη αποκατάσταση της διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού και είναι χαµηλού κόστους υλικά (Vrankovic και συν. 1999, Costa και συν. 2011). Στην παρούσα µελέτη το συγκεκριµένο υλικό χρησιµοποιήθηκε στη Στοµατο-Γναθοπροσωπική περιοχή ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του και η συνολική του συµπεριφορά γενικότερα, ενώ διερεύνηση της βιβλιογραφίας στο pubmed, χρησιµοποιώντας σαν λέξη κλειδί την durerair, δεν έδειξε αντίστοιχη µελέτη του υλικού αυτού στην Στοµατο-Γναθοπροσωπική περιοχή. Η χρησιµοποίηση της µεµβράνης έγινε µε σχετική ευκολία χειρισµών και η εφαρµογή της στην περιοχή των ελλειµµάτων ήταν ικανοποιητική στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Σε καµία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε απόρριψη του υλικού ή συστηµατική αλλεργική αντίδραση, πιθανόν λόγω αυξηµένης βιοσυµβατότητας. Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα η βιοσυµβατότητα της µεµβράνης συσχετίζεται µε την αποστείρωση και γενικότερα µε τον τρόπο επεξεργασίας. Όπως αναφέρθηκε η µεµβράνη προέρχεται από κολλαγόνο DISCUSSION The use of bone grafts in bone defect repair according to guided bone regeneration principles can produce better results when combined with the use of barrier membranes. A barrier membrane acts as a biological filter for the transfer of cells, fluids and biochemical molecular compounds that are essential for bone regeneration. Barrier membranes block the entrance for competitive and non-osteogenic cells, such as epithelial cells, allowing fluids and structural molecular compounds that are necessary for osteogenesis to enter the bone defect area. Further, barrier membrances provide stability to the bone graft, protecting it from being resorbed or contaminated due to a dehiscence of the wound. In cases such as alveolar ridge augmentation, where preserving the initial dimensions (and shape) of the defect is essential for bone regeneration, titanium-reinforced membranes are used in order to ensure protection against pressures from the overlying tissues (Buser et al. 1990, 1996 and 1998). A variety of resorbable and non-resorbable materials have been used for this purpose with researchers continuing to focus their energies on finding the ideal implant material. Among the properties of the ideal membrane are biocompatibility, low cost, simple application, resilience and flexibility, low antigenicity, the ability to prevent neighbouring epithelial cells from entering the defect area, the ability to remain fully in place until bone regeneration has been achieved, and resistance to infection (Garg, 2004). The Durepair membrane is a relatively new collagenous material derived from bovine skin cells. Grafts of bovine origin are widely used in Neurosurgery, mainly as dura mater patches. These membranes are easy to handle, contribute to the complete closure of defects, ensuring the complete repair of cerebrospinal fluid leaks and are not expensive (Vrankovic et al. 1999, Costa et al. 2011). In this study the material in question was used in the oral-facial area to evaluate its effectiveness and general performance. A literature research on pubmed using Durepair as a keyword did not reveal any previous studies on its use in this particular area. The handling of the membrane was generally easy and the outcome in the defect area was satisfactory in the majority of cases. There were no cases of material rejection nor any cases of systematic allergic reactions, most likely due to its increased biocompatibility. According to the relevant literature, biocompatibility is related to a membrane s sterilisation and processing. As mentioned above, the Durepair membrane is from bovine skin collagen and more precisely from a young Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

9 Eφαρµογή της µεµβράνης Durepair /Clinical application of the Durepair 79 βόειου δέρµατος και συγκεκριµένα από ζώο µικρής ηλικίας, το οποίο υφίσταται επεξεργασία ώστε να απο- µακρυνθούν τα αντιγόνα, άλλα δεν υφίσταται χηµική επεξεργασία «σύνδεσης» των κολλαγόνων ινών όπως γίνεται σε άλλα βόεια ξενοµοσχεύµατα. Η αποστείρωση πραγµατοποιείται µε αέριο οξειδίου του αιθυλενίου (Zerris και συν. 2007, Foy και συν. 2008). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται µια περίπτωση φλεγµονώδους αντίδρασης και ίνωσης έναντι του υλικού αυτού που χρησιµοποιήθηκε για την αποκατάσταση του περικαρδίου (Skinner και συν. 1984). Αντίθετα δεν αναφέρεται καµία παρόµοια αντίδραση έναντι του υλικού αυτού που χρησιµοποιήθηκε στην αποκατάσταση ελλειµµάτων της σκληράς µήνιγγας (Foy και συν. 2008). Οι Zerris και συν. το 2007 σε πειραµατικό µοντέλο σκύλων έδειξαν την νεοαγγείωση της εν λόγω µεµβράνης και την πλήρη απουσία ουδετερόφιλων, λεµφοκυττάρων ή ηωσινόφιλων κυττάρων, παρατήρηση που δείχνει σαφώς αυξηµένη βιοσυµβατότητα του υλικού. Στην ίδια µελέτη αποδείχθηκε και η αντοχή της µεµβράνης, η οποία ήταν παρόµοια µε τη φυσική µήνιγγα καθώς και η διατήρησή της στα ίδια επίπεδα µετά από 6 µήνες. Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω µεµβράνη χαρακτηρίζεται από σχετικά ικανοποιητική αντοχή. Αυτό διαπιστώθηκε από την χρήση της σε περιπτώσεις όπου απαιτούνταν η διατήρηση του χώρου ή η αντοχή τόσο στις µασητικές δυνάµεις όσο και στις δυνάµεις των παρακείµενων µυών σε τοποθέτηση του υλικού στο έδαφος του κόγχου (Iatrou και συν. 2001, Theologie-Lygidakis και συν. 2007). Αναφέρθηκε ότι το ιδανικό εµφυτευµατικό υλικό χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στη λοίµωξη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται µια περίπτωση εφαρµογής του υλικού σε επιµολυσµένη περιοχή και συγκεκριµένα σε σύγκλειση ελλείµµατος της σκληράς µήνιγγας στη µετωπιαία χώρα ασθενούς µε µετωπιαία κολπίτιδα, η δε πορεία ήταν οµαλή µε πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και χωρίς επιµόλυνση του υλικού (McCall και συν. 2008). Η αντοχή ενός υλικού στη λοίµωξη εξαρτάται από την υφή της επιφανείας του (από την αδρότητα ή µη) και την πιθανότητα αποικισµού της από πληθυσµό µικροοργανισµών. Η περιορισµένη αδρότητα της επιφάνειας της µεµβράνης Durepair περιορίζει την πιθανότητα αποικισµού της από µικροοργανισµούς, προσδίδοντας της έτσι αυξηµένη αντοχή στη λοίµωξη. Παρά ταύτα στη βιβλιογραφία αναφέρονται και επιπλοκές από την εφαρµογή της όπως µηνιγγίτιδα, εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αντίδραση ξένου σώµατος, αλλεργική αντίδραση (Foy και συν. 2008). Στους ασθενείς της παρούσας µελέτης, η µεµβράνη Durepair δεν χρησιµοποιήθηκε σε καµία περίπτωση ασθενούς µε λοίµωξη. Επιµόλυνση δεν παρατηρήθηκε σε κανένα ασθενή, παρατήρηση που συµβαδίζει µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. animal, which is processed to remove antigens but does not undergo chemical processing to cross-link collagen fibres as with other bovine allografts. Sterilization is achieved by means of ethylene oxide (Zerris et al. 2007, Foy et al. 2008). Related work has reported a case of inflammatory reaction and fibrosis against this material, which had been used to repair the pericardium (Skinner et al. 1984). However, no similar reactions to this material have been reported in the repair of dura mater defects (Foy et al. 2008). In an experimental model on dogs, Zerris et al. (2007), observed the revascularisation of this membrane and the complete absence of neutrophils, lympocytes and eosinophils, a clear indication of the material s increased biocompatibility. The same study also proved the membrane s resistance, which was similar to that of the natural dura as well as its stable position after 6 months. In the present study it was proved that the membrane s durability is satisfactory. This was observed through its use in cases where it was essential to ensure space or resilience to both masticatory forces and forces from adjacent muscles in cases of orbital floor fractures (Iatrou et al. 2001, Theologie-Lygidakis et al. 2007). As mentioned above, the ideal implant material is infection-resistant. The relevant literature reports one case of use of the material in a secondary infection area more precisely in the closure of a dura mater defect in the frontal area of a patient with frontal sinusitis. In that case, the postoperative course was free of complications and saw the complete repair of the defect. In addition, there was no cross-infection of the material (McCall et al. 2008). A material s resistance to infection depends on the texture of its surface (its coarseness or non-coarseness) and its likelihood of becoming colonised by a population of microorganisms. The limited coarseness of the Durepair membrane surface reduces the likelihood of colonization by microorganisms, offering increased resistance to infection. However, the bibliography also reports complications arising from its use, such as meningitis, cerebrospinal fluid leak, foreign body reaction, allergic reaction (Foy et al. 2008). In the present study, the Durepair membrane was not used in any patient with infection. No cross-infections were observed, which is consistent with the available bibliographical data. In the present study, the membrane in question was used in a variety of cases but was not compared to other membranes and was combined with other materials, such as autografts, allografts, or autologous growth factors. Nevertheless, due to the large number of cases in which it was used without any negative findings all defects were satisfactorily restored we believe that it

10 80 Ζουλούµης Λ. και συν./ζouloumis L. et al. Στην µελέτη αυτή, η συγκεκριµένη µεµβράνη χρησιµοποιήθηκε σε διαφορετικές µεταξύ τους περιπτώσεις, δεν συγκρίθηκε µε άλλους τύπους µεµβρανών ενώ η χρήση της έγινε σε συνδυασµό µε άλλα υλικά κυρίως αυτοµόσχευµα, αλλοµόσχευµα ή αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες. Παρά τα ανωτέρω, επειδή η εφαρ- µογή της έγινε σε µεγάλο αριθµό ασθενών, χωρίς την εµφάνιση αρνητικών ευρηµάτων- αντιθέτως σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε ικανοποιητική αποκατάσταση των ελλειµµάτων- πιστεύουµε ότι πρόκειται για ένα πολλά υποσχόµενο επικουρικό υλικό, που µπορεί να χρησι- µοποιηθεί στην αποκατάσταση των ιστικών ελλειµµάτων στην Στοµατο-Γναθοπροσωπική περιοχή. is a highly promising assisting material, which can successfully be used in the repair of tissue defects in the oral-maxillofacial region. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Araújo JD, Braile DM, Azenha Filho JO, Barros ET, Marconi A: The use of bovine pericardium as an arterial graft. A 5-year followup. J Cardiovasc Surg 28(4):434-9, 1987 Augthun M, Yildirim M, Spiekermann H, Biesterfeld S: Healing of bo - ne defects in combination with immediate implants using the me mbrane technique. Int J Oral Maxillofac Implants 10(4):421-8, 1995 Bartee BK: A membrane and graft technique for ridge maintenance using high-density polytetrafluoroethylene membrane (n-ptfe) and hydroxylapatite: report of four cases. Tex Dent J 112(5):7, 9, 11-6, 1995 Buser D, Brägger U, Lang NP, Nyman S: Regeneration and enlargement of jaw bone using guided tissue regeneration. Clin Oral Implants Res 1(1):22-32, 1990 Buser D, Dula K, Hirt HP, Schenk RK: Lateral ridge augmentation using autografts and barrier membranes: a clinical study with 40 partially edentulous patients. J Oral Maxillofac Surg 54(4):420-32, 1996 Buser D, Hoffmann B, Bernard JP, Lussi A, Mettler D, Schenk RK: Evaluation of filling materials in membrane--protected bone defects. A comparative histomorphometric study in the mandi - ble of miniature pigs. Clin Oral Implants Res 9(3):137-50, 1998 Carpio L, Loza J, Lynch S, Genco R: Guided bone regeneration around endosseous implants with anorganic bovine bone mineral. A randomized controlled trial comparing bioabsorbable versus non-resorbable barriers. J Periodontol 71(11):1743-9, 2000 Chiapasco M, Abati S, Romeo E, Vogel G: Clinical outcome of autogenous bone blocks or guided bone regeneration with e-ptfe membranes for the reconstruction of narrow edentulous ridges. Clin Oral Implants Res 10(4):278-88, 1999 Costa BS, Cavalcanti-Mendes Gde A, Abreu MS, Sousa AA: Clinical experience with a novel bovine collagen dura mater substitute. Arq Neuropsichiatr 69(2):217-20, 2011 Crawford FA Jr, Sade RM, Spinale F: Bovine pericardium for correction of congenital heart defects. Ann Thorac Surg 41(6):602-5, 1986 Dahlin C, Gottlow J, Linde A, Nyman S: Healing of maxillary and mandibular bone defects using a membrane technique. An experimental study in monkeys. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 24(1):13-9, 1990 Foy AB, Giannini C, Raffel C: Allergic reaction to a bovine dural substitute following spinal cord untethering. Case report. J Neu - rosurg Pediatr1(2):167-9, 2008 Garg AK: Bone biology, harvesting, grafting for dental implants. Rationale and clinical applications. Ch. 3. Barrier membranes for guided bone regeneration. Quintessence Publishing Co 2004, pp Hämmerle CH, Lang NP: Single stage surgery combining transmucosal implant placement with guided bone regeneration and bioresorbable materials. Clin Oral Implants Res 12(1):9-18, 2001 Hollinger JO, Hart C, Gruber R, Doll B: Protein therapeutics and bone healing, In: Lynch SE, Marx R, Nevins M, Wisner-Lynch LA: Tissue Engineering. Applications in Oral and Maxillofacial Surgery and Periodontics. 2nd Edition, Quintessence Publishing Co 2008, pp Iatrou I, Theologie-Lygidakis N, Angelopoulos A: Use of membrane and bone grafts in the reconstruction of orbital fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 91(3):281-6, 2001 Jovanovic SA, Nevins M: Bone formation utilizing titanium-reinforced barrier membranes. Int J Periodontics Restorative Dent 15(1): 56-69, 1995 Jung RE, Hälg GA, Thoma DS, Hämmerle CH: A randomized, controlled clinical trial to evaluate a new membrane for guided bone regeneration around dental implants. Clin Oral Implants Res 20(2):162-8, 2009 McAllister BS, Haghighat K: Bone augmentation techniques. J Perio - dontol 78(3):377-96, 2007 McCall TD, Fults DW, Schmidt RH: Use of resorbable collagen dural substitutes in the presence of cranial and spinal infections-report of 3 cases. Surg Neurol 70(1):92-6, 2008 Miyake S, Fujita A, Aihara H, Kohmura E: New technique for decompressive duraplasty using expanded polytetrafluoroethylenedura substitute technical note. Neurol Med Chir 46(2):104-6, 2006 Moura CC, Soares PB, Carneiro KF, Souza MA, Magalhães D: Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

11 Eφαρµογή της µεµβράνης Durepair /Clinical application of the Durepair 81 Cytotoxicity of bovine and porcine collagen membranes in mononuclear cells. Braz Dent J 23(1):39-44, 2012 Nyman S, Lang NP, Buser D, Bragger U: Bone regeneration adjacent to titanium dental implants using guided tissue regeneration: a report of two cases. Int J Oral Maxillofac Implants 5(1):9-14, 1990 Rothamel D, Schwarz F, Fienitz T, Smeets R, Dreiseidler T, Ritter L, Happe A, Zöller J: Biocompatibility and biodegradation of a native porcine pericardium membrane: results of in vitro and in vivo examinations. Int J Oral Maxillofac Implants 27(1):146-54, 2012 Simion M, Trisi P, Maglione M, Piattelli A: A preliminary report on a method for studying the permeability of expanded polytetrafluoroethylene membrane to bacteria in vitro: a scanning electron microscopic and histological study. J Periodontol 65(8):755-61, 1994 Skinner JR, Kim H, Toon RS, Kongtahworn C, Phillips SJ, Zeff RH: Inflammatory epicardial reaction to processed bovine pericardium: case report. J Thorac Cardiovasc Surg 88(5 Pt 1):789-91, 1984 Tawil G, El-Ghoule G, Mawla M: Clinical evaluation of a bilayered collagen membrane (Bio-Gide) supported by autografts in the treatment of bone defects around implants. Int J Oral Maxillofac Implants 16(6):857-63, 2001 Theologie-Lygidakis N, Iatrou I, Alexandridis C: Blow-out fractures in children: six years' experience. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 103(6):757-63, 2007 Van Leeuwen AC, Huddleston Slater JJ, Gielkens PF, de Jong JR, Grijpma DW, Bos RR: Guided bone regeneration in rat mandibular defects using resorbable poly (trimethylene carbonate) barrier membranes. Acta Biomater 8(4):1422-9, 2012 Vrankovic D, Mrcela T, Mursic B, Splavski B, Dmitrovic B, Mrcela M, Blagus G: Physical and histologic properties of substitutes used for the anterior fossa region dural repair. Skull Base Surg 9(1):9-13, 1999 Zerris VA, James KS, Roberts JB, Bell E, Heilman CB: Repair of the dura mater with processed collagen devices. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 83(2):580-8, 2007 Zouloumis L, Rodiou S, Venetis Gr, Promiades S: The management of oral bone defects using a new β TCP material. Stoma 36(4): , 2008 ιεύθυνση επικοινωνίας: Ζουλούµης Λάµπρος Πλατεία Ιπποδροµίου Θεσσαλονίκη Address: Ζouloumis Lampros Platia Ippodromiou Thessaloniki - Greece

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Tι είναι ο οστίτης ιστός;... 17 2. Λειτουργία οστεοβλαστών και οστεοκλαστών... 20 3. Το οστικό αυτομόσχευμα, ως κύρια επιλογή στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική...

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙΑΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A six month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης στην προεµφυτευµατική χειρουργική. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης στην προεµφυτευµατική χειρουργική. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 85-97 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 85-97 85 Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Oral & Maxillofacial Surgery Department, Poriya Governmental Hospital Tiberias. Israel (Head: Zvi Laster D.M.D)

Oral & Maxillofacial Surgery Department, Poriya Governmental Hospital Tiberias. Israel (Head: Zvi Laster D.M.D) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 3-14 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 3-14 3 Invited Author Φατνιακή διατατική οστεογένεση Διεύρυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 51-62 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ; Α. ΦΑΡ Η* Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α άµεσα µετεξακτικά εµφυτεύµατα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒILINGUAL GREEK - ENGLISH EDITION

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒILINGUAL GREEK - ENGLISH EDITION ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 1, AΠΡΙΛΟΣ 2010 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΕΚ 24/12/Β/4-12-2009

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Κ ατά τις διάφορες χειρουργικές επεµβάσεις του ιγµορείου άντρου (ιγµορίτιδες, ξένα σώµατα, ανύψωση

Κ ατά τις διάφορες χειρουργικές επεµβάσεις του ιγµορείου άντρου (ιγµορίτιδες, ξένα σώµατα, ανύψωση ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(4): 177-186 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Α. ΗΛΙΑ ΗΣ*, Χ. ΠΑΠΑ ΕΛΗ**, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ***, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ****

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπικά εργαλεία.

λαπαροσκοπικά εργαλεία. 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα., Κεντρικά Χειρουργεία, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Στοματικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβία

Κλινική Στοματικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβία Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 57-68 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 57-68 57 Invited Author Ενδοσκοπική χειρουργική των γναθιαίων κόλπων

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 15, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ (Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης)

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ (Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 129-139 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 129-139 129 Η χρήση βιοαπορροφήσιμων υλικών οστεοσύνθεσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθο Προσωπικής Χειρουργικής

27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθο Προσωπικής Χειρουργικής Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά και για όλους τους συναδέλφους Στοματο Γναθο προσωπικούς χειρουργούς στη Κύπρο, η ανάθεση της διοργάνωσης του 27 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα